Anúncio

ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي

28 de Jul de 2017
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
Anúncio
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
Anúncio
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
Anúncio
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
Anúncio
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
Próximos SlideShares
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیشش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Carregando em ... 3
1 de 22
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(12)

Similar a ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي(19)

Anúncio

Mais de Mohammad Karimi(20)

Anúncio

ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي

 1. 01‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولي‬ ‫فرمان‬ ‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫تهیه‬‫تألیف‬ ‫و‬:‫کریمی‬ ‫محمد‬
 2. 2
 3. ‫ج‬ ‫د‬‫ی‬‫باچه‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫کاربردی‬ ‫کامال‬ ‫و‬ ‫ویژه‬ ‫فرمان‬ ‫ده‬ ،‫یادداشت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ،‫آنها‬ ‫بکارگیری‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ .‫باشید‬ ‫موفق‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫سهولت‬ ‫به‬،‫ها‬ ‫فرمان‬ ‫این‬ ‫طرح‬ ‫مبنای‬ .‫است‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫زمنیه‬ ‫در‬ ‫تالیف‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫سالها‬ ‫تجربیات‬
 4. ‫ه‬ ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫ف‬‫رمان‬1.‫کن‬ ‫شروع‬ ‫االن‬‫ید‬8 ‫ف‬‫رمان‬2.‫باش‬ ‫بین‬ ‫واقع‬‫ید‬9 ‫ف‬‫رمان‬3.‫شوید‬ ‫دوست‬10 ‫ف‬‫رمان‬4.‫کن‬ ‫مطالعه‬ ‫هدفمند‬‫ید‬11 ‫ف‬‫رمان‬5.‫کنید‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬14 ‫ف‬‫رمان‬6.‫نشو‬ ‫خیال‬ ‫بی‬‫ید‬15 ‫ف‬‫رمان‬7.‫بگیرید‬ ‫را‬ ‫طراح‬ ‫مچ‬16 ‫ف‬‫رمان‬8.‫کن‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬‫ید‬17 ‫ف‬‫رمان‬9.‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫اصولی‬18 ‫ف‬‫رمان‬10.‫کن‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬‫ید‬19 ‫پ‬‫یوست‬‫الف‬.‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫نویسنده‬ ‫درباره‬21 ‫پ‬‫یوست‬.‫ب‬‫تم‬‫ما‬ ‫با‬ ‫اس‬22
 5. ‫ز‬ ‫پیشگفتار‬ ‫محمدکریمی‬ ‫مهندسی‬ ‫توسط‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ (www.karimi.site)‫خبری‬ ‫سایت‬ ‫مدیرمسئول‬-‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫تحلیلی‬ ( ‫مهندسی‬https://www.akhbarmohandesi.ir‫مولف‬ ‫و‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ) ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬‫داوطلبان‬ ‫آموزش‬ ‫جهت‬ ‫صرفا‬ ، ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫عزیز‬‫یا‬ ‫جزئی‬ ‫برداری‬ ‫کپی‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ .‫است‬ ‫قبول‬ ‫غیرقابل‬ ‫نویسنده‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫حرام‬ ‫شرعا‬ ‫صورت‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کلی‬ .‫است‬ ‫آزاد‬ ‫صورت‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نشر‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫تیرماه‬6931
 6. 8 ‫ف‬‫رمان‬‫اول‬ ‫کن‬ ‫شروع‬ ‫االن‬‫يد‬ ‫برای‬ ‫مطالعه‬ ‫شروع‬ ‫اینکه‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫ام‬ ‫دیده‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫داوطلبان‬ ‫آ‬ ‫در‬ ‫قبولی‬‫اند‬ ‫کرده‬ ‫موکول‬ ‫فردا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زمون‬.‫اند‬ ‫بازمانده‬ ‫قبولی‬ ‫از‬ ،‫از‬ ‫یکی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبان‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ‫دالیل‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫آزمون‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫استارت‬ ‫در‬ ‫تاخیر‬ ‫برقی‬‫است‬‫اعالم‬ ‫منتظر‬ ‫داوطلبان‬ ‫غالب‬ . ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ح‬ ‫آزمون‬ ‫تا‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫بین‬ ‫فاصله‬ ‫اینکه‬‫ماه‬ ‫دو‬ ‫دود‬‫بوده‬‫داوطلبان‬ ‫اکثر‬ ‫و‬ ‫بدن‬ ‫و‬ ‫ذهن‬ ‫تا‬ ‫بنابراین‬ ،‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫فاصله‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سالهاست‬ ‫سختی‬ ‫آزمون‬ ‫آماده‬ ‫داوطلب‬،‫شود‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مثل‬،‫دست‬ ‫از‬ ‫زمان‬ ‫باید‬ ‫دارد‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫داوطلبی‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫امروز‬ ‫همین‬‫و‬ ‫هدفمند‬ ‫مطالعه‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ،.‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
 7. ‫د‬‫ه‬‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولي‬ ‫فرمان‬■9 ‫فرمان‬‫دوم‬ ‫باش‬ ‫بين‬ ‫واقع‬‫يد‬ ‫تنها‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬«‫کنند‬ ‫می‬ ‫تصور‬»‫ت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫مفاهیم‬ ‫به‬ ‫که‬‫سلط‬ ‫جز‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫موضوعات‬ ‫اینکه‬ ‫واقعیت‬ !‫دارند‬ ‫کامال‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫دانشگاهی‬ ‫خاص‬ ‫درس‬ ‫هیچ‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫سرفصل‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫مفاهیم‬ ‫عمیق‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫داوطلب‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫دارد‬ ‫منحصربفردی‬ ‫صر‬‫سخت‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ )‫جزوه‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫طریق‬ ‫(از‬ ‫خودآموزی‬ ‫ف‬ .‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫آزمون‬ ‫این‬‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تکمیلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫برخالف‬ ‫به‬ ‫علمی‬ ‫فضای‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ‫داوطلب‬ ‫علمی‬ ‫صالحیت‬ ‫بررسی‬ ‫هدف‬ ‫است‬ ‫باالتر‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫فضای‬،‫ورود‬ ‫برای‬ ‫امتحانی‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫فضای‬ ‫به‬‫شغلی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫مفاهیم‬ ‫عمیق‬ ‫فهم‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫دارد‬.‫امتیاز‬ ‫قبل‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫تصور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫داوطلبانی‬ ،‫راستا‬ ‫همین‬ ‫در‬ ،‫اند‬ ‫بازمانده‬ ‫قبولی‬ ‫از‬ ‫نمره‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫خوبی‬‫فکر‬‫می‬‫که‬ ‫کنند‬ ‫قبو‬ ‫قطعا‬ ‫مجدد‬ ‫مرور‬ ‫با‬ ‫صرفا‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫آموزش‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫بی‬.‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫ل‬‫از‬‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫مجرب‬ ‫مدرس‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫واسطه‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫آزمون‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫رو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫داوطلبان‬ ‫برای‬ ‫پیشنهاد‬ ‫دو‬ ‫اینجا‬‫آمادگی‬ ‫فیلم‬‫آزمون‬ ‫نظام‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬‫و‬‫تلگرام‬ ‫گروه‬‫ی‬‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫مهندس‬‫ی‬‫تاس‬‫ی‬‫سات‬‫برق‬‫ی‬‫قابل‬ ‫محصول‬ ‫جزئیات‬ ،‫آنها‬ ‫روی‬ ‫کلیک‬ ‫(با‬ ‫است‬ ‫بسیار‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫بسیار‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫که‬ )‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫تدرس‬ ‫کامل‬ ‫فضای‬ ،‫باالتر‬ .‫آید‬
 8. 01■‫د‬‫ه‬‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولي‬ ‫فرمان‬ 10 ‫ف‬‫رمان‬‫سوم‬ ‫شويد‬ ‫دوست‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫نگارنده‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫اختصاصی‬ ‫تحقیقات‬ ‫طبق‬‫د‬‫ر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫کشور‬(‫ک‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬‫نید‬‫های‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ،) ‫اسفند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬39‫ترتیب‬ ‫به‬02‫و‬90‫مباحث‬ ‫از‬ ‫عینا‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫درصد‬ 69‫و‬69،‫باشد‬ ‫مسلط‬ ‫مبحث‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫داوطلبی‬ ‫یعنی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫شهریور‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫مضافا‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫طی‬ ‫را‬ ‫قبولی‬ ‫راه‬ ‫نصف‬31‫برای‬ ، ‫مبحث‬ ‫جدید‬ ‫نسخه‬ ‫از‬ ‫بار‬ ‫اولین‬69‫سواالت‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫سهم‬ ‫افزایش‬ ‫احتمال‬ ‫مبحث‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫شدن‬ ‫اضاقه‬ ‫دارم‬ ‫داطلبان‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫توصیه‬ ‫من‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫بیشتر‬ ‫بعدی‬ ‫آزمون‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫این‬«‫مباحث‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ‫دونم‬ ‫نمی‬69‫و‬69‫هر‬ ،‫کردین‬ ‫مطالعه‬ ‫رو‬ ‫هست‬ ‫کم‬ ‫من‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫باشه‬ ‫هم‬ ‫بار‬ ‫چند‬.»‫مباح‬‫ث‬69‫و‬69‫مبحث‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫و‬ 69‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫مرور‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داوطلبان‬ ‫گلستان‬ ‫و‬ ‫گرمابه‬ ‫یار‬ ‫باید‬ .‫باشند‬ ‫آن‬‫در‬ ‫البته‬«‫کتاب‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬»‫کلیدوا‬‫دو‬ ‫این‬ ‫ژه‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مبحث‬
 9. ‫د‬‫ه‬‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولي‬ ‫فرمان‬■11 ‫فرمان‬‫چهارم‬ ‫کن‬ ‫مطالعه‬ ‫هدفمند‬‫يد‬ ‫خاصی‬ ‫نفع‬ ‫اما‬ ‫اند‬ ‫دویده‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫دیده‬ ‫را‬ ‫فوتبال‬ ‫بازیکنان‬ ‫بحال‬ ‫تا‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫داوطلب‬ ‫برخی‬ ‫اند؟‬ ‫نداشته‬ ‫تیم‬ ‫برای‬ ‫می‬ ‫زحمت‬ ‫بیشتر‬ ‫دارند؛‬ ‫را‬ ‫وضعیت‬ ‫همین‬ ‫دقیقا‬ ‫غیرهدفمند‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫نتیجه‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫کشند‬‫انجا‬ ‫اختصاصی‬ ‫تحقیق‬ ‫طبق‬‫شده‬ ‫م‬02‫و‬93 ‫اسفند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫درصد‬39‫الگوی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مشابه‬ ، ‫قبولی‬ ‫کلید‬ ،‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ ‫پس‬ .‫است‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬‫محصوالت‬ ‫اصل‬ ‫دو‬ ،‫خود‬ ‫مثبت‬ ‫ویژگی‬ ‫همه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬‫مهم‬ :‫باشد‬ ‫داشته‬‫درست‬ .‫باشد‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫اینکه‬ ‫اول‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫سواالت‬ ‫غالب‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫آزمون‬ ‫ساده‬ ‫یا‬ ‫عینا‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫پرسش‬ ‫هستند‬ ‫اما‬69‫به‬ ‫مثال‬ .‫اند‬ ‫بوده‬ ‫قبل‬ ‫سال‬ :‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫هات‬ ‫تشابه‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫تشابه‬ ‫نمونه‬0: ‫سال‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬08
 10. 01■‫د‬‫ه‬‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولي‬ ‫فرمان‬ 12 ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬-‫اسفند‬ ‫طراحی‬59
 11. ‫د‬‫ه‬‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولي‬ ‫فرمان‬■13 ‫اسفند‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫این‬39‫سال‬ ‫مشابه‬ ‫تنها‬ ‫نه‬02‫آن‬ ‫شده‬ ‫ساده‬ ‫بلکه‬ ‫هستند‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫بوده‬69‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫به‬ ‫توانست‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫قبل‬ ‫سال‬ .‫کند‬ ‫کمک‬ ‫پرسش‬ ‫چند‬ ‫چی‬ ‫قلم‬ ‫مانند‬ ‫انتشاراتی‬ ‫که‬ ‫روندی‬ .‫هاست‬ ‫پرسش‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ،‫اصل‬ ‫دومین‬ ‫روند‬ ‫همین‬ ‫مشابه‬ .‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ‫کنکور‬ ‫آمادگی‬ ‫در‬ ‫تحولی‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫مبنا‬ ‫با‬ ‫آمادگی‬ ‫منابع‬ ‫غالب‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫رعایت‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ ‫در‬ ‫موضوع‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫توضیحاتی‬ ‫ابتدا‬ ،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫مورد‬‫نظر‬ ‫کتاب‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫فصل‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫حل‬ ‫پرسش‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫اوال‬ ،‫روند‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫آزمونها‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ،‫دیگر‬ ‫مجزای‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫خواهان‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫ثانی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫داوطلب‬ ‫عمیق‬ ‫فهم‬ ‫در‬ ‫مشابه‬ ‫پرسش‬‫آ‬‫می‬ ‫بر‬ ‫مشکل‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫قبل‬ ‫های‬ ‫زمون‬‫طبق‬ ‫حالت‬ ‫در‬ .‫خورد‬‫ه‬ ‫بخش‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫مربوطه‬ ‫پرسش‬ ،‫کلیدی‬ ‫نکات‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫شده‬ ‫بندی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫جا‬ ‫همان‬ ‫در‬‫کتاب‬ ‫در‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬«‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬‫های‬ ‫طبقه‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬»‫آ‬ ‫روی‬ ‫کلیک‬ ‫(با‬،‫نها‬ ‫و‬ )‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫محصول‬ ‫جزئیات‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬‫اوال‬ ‫تا‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مفاهیم‬ ‫پرسش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مفاهیم‬ ،‫یادگیری‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫داوطلب‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بگیرند‬ ‫یاد‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫آزمون‬ ‫سوال‬ ‫با‬ ‫مشابه‬
 12. 01■‫د‬‫ه‬‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولي‬ ‫فرمان‬ 14 ‫فرمان‬‫پنجم‬ ‫کنيد‬ ‫سازي‬ ‫بهينه‬ ‫کنی‬ ‫سعی‬.‫بگیرید‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫نتیجه‬ ‫بیشترین‬ ،‫انرژی‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫د‬ ( ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫بررسی‬ ‫طبق‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬‫های‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ) ‫اسفند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬39‫حدود‬ ‫تنها‬63‫و‬60‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫سهم‬ ،‫درصد‬ ‫مباحث‬ ‫(شامل‬6،0،9،60،63،06،00‫و‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬‫که‬ ‫بوده‬ ) ‫حدود‬ ‫حجم‬022‫زمان‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫پس‬ !‫دارند‬ ‫صفحه‬‫زمان‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫آمادگی‬‫توص‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫یه‬«‫واژگان‬ ‫کتاب‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬».‫شود‬ ‫استفاده‬‫ب‬ ‫و‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬‫ی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫کلیه‬ ‫های‬ ‫کلیدواژه‬ ‫نظیری‬
 13. ‫د‬‫ه‬‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولي‬ ‫فرمان‬■15 ‫فرمان‬‫ششم‬ ‫نشو‬ ‫خيال‬ ‫بي‬‫يد‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬69‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ ) ‫نشریه‬ ‫دوم‬662‫را‬ ‫آن‬ ‫ما‬ ‫که‬ ،‫سهم‬ .‫نشوید‬ ‫غافل‬ ،‫نامیم‬ ‫می‬ ‫فرعی‬ ‫مراجع‬ ‫متغ‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫پرسش‬‫اسفند‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫یر‬39‫ر‬ ‫به‬‫سما‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫قبول‬ ‫باید‬ ‫چند‬ ‫هر‬ .‫شدند‬ ‫معرفی‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫حج‬ ‫دارای‬‫م‬‫(حدود‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬6922‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫سازماندهی‬ ‫عدم‬ ‫و‬ )‫صفحه‬ ‫اینکه‬ ‫وجود‬ ‫با‬ .‫هستند‬ ‫گوئی‬ ‫پاسخ‬«‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬ ‫کتاب‬»، ‫ج‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫واژهای‬ ‫کلید‬‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫پیشنهاد‬ ‫اما‬ ‫داده‬ ‫ای‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬«‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬»‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫نظیری‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫استثنائی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫بخش‬ ‫مح‬ ‫آزمون‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬‫ور‬،‫هائی‬ ‫پرسش‬ ‫تماتمی‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سازماندهی‬ .‫است‬ ‫گشته‬ ‫ارائه‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫تاکنون‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫که‬
 14. 01■‫د‬‫ه‬‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولي‬ ‫فرمان‬ 16 ‫فرمان‬‫هفتم‬ ‫بگيريد‬ ‫را‬ ‫طراح‬ ‫مچ‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫پاسخگوئی‬ ‫عدم‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫مشکالت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫عدم‬ ،‫کردنی‬ ‫حل‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مساله‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫ها‬،‫طراح‬ ‫هدف‬ ‫آزمونهای‬ ‫مرور‬ ‫با‬ .‫هستند‬ ‫آن‬ ‫انحرافی‬ ‫نکته‬ ‫احتماال‬ ‫و‬ ‫سوال‬ ‫خاص‬ ‫کاری‬ ‫ریزه‬ ‫و‬ ‫مستتر‬ ‫پرسش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫نکات‬ ‫بیان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مختلف‬ ‫ادوار‬ ‫نکات‬ ‫این‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫زیادی‬ ‫کمک‬ ‫مساله‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫داوطلب‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫مخفی‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬«‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬»‫مطرح‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫می‬«‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمایشی‬ ‫آزمون‬»‫ب‬‫ا‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫ویدیوئی‬ ‫و‬ ‫مکتوب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫جزئیات‬
 15. ‫د‬‫ه‬‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولي‬ ‫فرمان‬■17 ‫فرم‬‫ان‬‫هشتم‬ ‫کن‬ ‫بندي‬ ‫جمع‬‫يد‬ ‫مطالب‬ ،‫آزمون‬ ‫به‬ ‫منتهی‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عجیب‬ ‫بسیار‬ ‫واقعا‬ .‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫یادگرفته‬‫ن‬ ‫آزمون‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مطالب‬‫ظام‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫مغز‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫بسیار‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫از‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫اندوخته‬ ‫مطالب‬ ‫ساماندهی‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شدت‬،‫رو‬ ‫این‬«‫ک‬‫تاب‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬»‫تشری‬ ‫حل‬ ‫با‬‫حی‬ ‫خرداد‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫تمامی‬39‫اسفند‬ ‫تا‬39‫همچنین‬ ‫و‬«‫نظام‬ ‫آزمایشی‬ ‫آزمون‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬»‫مرور‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودتون‬ ‫یادگرفته‬ ‫مطالب‬ ‫تمامی‬ .‫کرد‬ ‫خواهید‬
 16. 01■‫د‬‫ه‬‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولي‬ ‫فرمان‬ 18 ‫ف‬‫رمان‬‫نهم‬ ‫کنيد‬ ‫مطالعه‬ ‫اصولي‬ ‫تجربه‬ ‫سالها‬ ‫براساس‬ .‫دارد‬ ‫بسیاری‬ ‫اهمیت‬ ،‫شده‬ ‫مطالعه‬ ‫مطالب‬ ‫توالی‬ ‫و‬ ‫ترتیب‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬‫چهار‬‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫گام‬ :‫شود‬ ‫گام‬6‫مباحث‬ ‫مطالعه‬ .69‫و‬69‫مبحث‬ ‫بویژه‬ ‫و‬ ‫مبحث‬ ‫دو‬ ‫این‬ :69‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ .‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫روزانه‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫گام‬0‫آزم‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ .‫پیشنهاد‬ ‫بهترین‬ :‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫های‬ ‫ون‬‫از‬ ‫استفاده‬«‫فیلم‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬»‫و‬«‫کتاب‬‫و‬ ‫درسنامه‬ ‫پرسش‬‫طبقه‬ ‫های‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬»‫اس‬‫تا‬ ‫ت‬ ‫داوطلب‬.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تسلط‬ ‫قبلی‬ ‫پرتکرار‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫گام‬9‫پرسش‬ ‫غالب‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ :‫فرعی‬ ‫منابع‬ ‫مطالعه‬ . ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ‫مبحث‬69‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ )662‫استفاده‬ ‫از‬«‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬»‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬‫و‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫هدفمند‬ ‫گام‬0‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مطالعه‬ ‫دوره‬ ‫اواخر‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬ :‫مطالب‬ ‫تعمیق‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ . ‫شده‬ ‫یادگرفته‬ ‫مطالب‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬‫استفاده‬ ‫با‬«‫آز‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬‫مون‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬»‫و‬«‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمایشی‬ ‫آزمون‬ ‫برقی‬»‫بپردازید‬
 17. ‫د‬‫ه‬‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولي‬ ‫فرمان‬■19 ‫ف‬‫رمان‬‫دهم‬ ‫کن‬ ‫بندي‬ ‫زمان‬‫يد‬ ‫صرفا‬ ‫زیادی‬ ‫داوطلبان‬ .‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫بحث‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫اند‬ ‫بازمانده‬ ‫قبولی‬ ‫از‬ ‫پرسش‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫کمبود‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫به‬‫کمک‬ ‫جزوات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫زیاد‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫تعداد‬ ‫تا‬ ‫داوطلبان‬ ‫گاهی‬ ،‫هست‬ ‫نیز‬ ‫آموزشی‬02‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫و‬ ‫برداشته‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫کتابهای‬ ،‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫توالی‬ ‫براساس‬ ‫وقتی‬ .‫برند‬ ‫می‬ ‫کنی‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬‫ای‬ ‫سردرگمی‬ ‫و‬ ‫کالفگی‬ ‫نوعی‬ ‫عمال‬ ،‫م‬‫مثال‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫جاد‬ ‫نشریه‬ ‫از‬ ،‫آزمون‬ ‫اول‬ ‫پرسش‬662‫مبحث‬ ‫از‬ ‫دوم‬ ‫پرسش‬ ،69‫از‬ ‫سوم‬ ‫پرسش‬ ، ‫مبحث‬ ‫از‬ ‫چهارم‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬06‫کتابهای‬ ،‫باید‬ ‫سوال‬ ‫هر‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫بهم‬ ‫باعث‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ،‫رویه‬ ‫این‬ .‫کرد‬ ‫نگاه‬ ‫و‬ ‫برداشت‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫این‬ ‫نگارنده‬ ‫شخصی‬ ‫تجربه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داوطلب‬ ‫فکری‬ ‫رویه‬ ‫خوردن‬ :‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫کلی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫مباحث‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ :‫اول‬ ‫دسته‬69‫و‬69‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫هستند‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫تسلط‬ ‫باید‬ ‫آزمونهای‬ ‫براساس‬ ‫غالبا‬ ‫که‬ ‫کردنی‬ ‫حل‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مساله‬ :‫دوم‬ ‫دسته‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫حل‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ :‫سوم‬ ‫دسته‬‫کلیدواژه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پرسش‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫پرسش‬ ‫از‬6‫های‬ ‫دسته‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫دادم‬ ‫پاسخ‬ ‫اول‬ ‫دسته‬ ‫سواالت‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ، ‫دسته‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫بعد‬ ‫دور‬ ‫در‬ ،‫کردم‬ ‫مشخص‬ ‫باعالمتگذاری‬ ‫را‬ ‫سوم‬ ‫و‬ ‫دوم‬ ‫این‬ ‫ترتیب‬ .‫دادم‬ ‫جواب‬ ‫سوم‬ ‫دسته‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫آخر‬ ‫دور‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دوم‬
 18. 11■‫د‬‫ه‬‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولي‬ ‫فرمان‬ 20 ‫م‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫تسلط‬ ‫اوال‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خاطر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخگوئی‬‫باحث‬69‫و‬69،‫داشتم‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫نیز‬ ‫کردنی‬ ‫حل‬ ‫های‬ ‫سش‬‫بو‬ ‫کرده‬ ‫مطالعه‬ ‫بسیار‬ ‫که‬،‫دم‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬‫آ‬ ‫در‬ ‫نباید‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫بیشتر‬‫رسی‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫جلسه‬ ‫خر‬.‫دم‬
 19. ‫د‬‫ه‬‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولي‬ ‫فرمان‬■21 ‫پ‬‫یوست‬‫الف‬ ‫و‬ ‫نويسنده‬ ‫درباره‬ ‫مجموعه‬ ‫اين‬ ‫مدرس‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکريمی‬ ‫من‬ ‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬‫از‬ ‫بیش‬ 98‫معتبرترين‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫هاي‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫ژورنالها‬ ،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬31‫تالیف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬ ‫نظام‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬ ‫خبري‬ ‫پايگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫مديرمسئولی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسی‬-‫ت‬‫حلیلی‬ ‫اخ‬‫ايران‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫تصاصی‬ (http://akhbarmohandesi.ir/‫فیلم‬ ‫دو‬ ،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬ ،) ‫(جمعا‬ ‫آموزشی‬95‫نقد‬ ‫و‬ ‫يادداشت‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،)‫ساعت‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحلیلی‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقی‬‫و‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫براي‬ .‫ام‬ ‫کرده‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬ ‫شخصی‬ ‫سايت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاري‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ (http://karimi.site.‫فرمائید‬ ‫مراجعه‬ )
 20. 11■‫د‬‫ه‬‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولي‬ ‫فرمان‬ 22 ‫پیوست‬‫ب‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫اينترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرين‬ ‫مشاهده‬ https://www.akhbarmohandesi.ir/shop ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصی‬ ‫سايت‬ http://karimi.site :‫اعضا‬ ‫ويژه‬ ‫تخفیف‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامی‬ ‫کانال‬ https://telegram.me/tasisat_barghi :‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬ https://telegram.me/akhbarmohandesi_admin 85300686300 info@akhbarmohandesi.ir
Anúncio