برگزاری ازمون نظام مهندسی برق

در این مقاله جزییات برگزاری آزمون نظام مهندسی برق بیان شده است https://mohammad-karimi.com/holding-tests-of-electrical-engineering-system/ برای اطلاعات بیشتر در باره آزمون نظام مهندسی برق https://mohammad-karimi.com/nezam

1
‫مؤلف‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
2
‫ارائه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫نحوه‬ ‫درباره‬ ‫کاملی‬ ‫اطالعات‬ ،‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬
‫گردد‬ ‫می‬
.
‫ش‬ ‫هر‬ ‫معموال‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫یک‬ ‫ماه‬ ‫هشت‬ ‫تا‬ ‫ش‬
‫آزمون‬ ‫داوطلبان‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫بار‬
‫و‬ ‫شده‬ ‫مطلع‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫باید‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫در‬ ‫که‬ ‫گردند‬ ‫مطمئن‬ ‫حتما‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مجاز‬ ‫هایی‬ ‫رشته‬
‫نمو‬ ‫تحصیل‬
‫اند‬ ‫ده‬
.
‫در‬ ‫آزمون‬
2
‫باید‬ ‫صالحیتها‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ )‫(گرایش‬ ‫صالحیت‬
‫گردد‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫جداگانه‬ ‫بصورت‬
.
‫نظارت‬ ‫آزمون‬
5
‫گردد‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫صبح‬ ‫جمعه‬ ‫نظارت‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫ظهر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شنبه‬
.
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ،‫نظارت‬ ‫یا‬ ‫طراحی‬ ‫صالحیتهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مردودی‬ ‫یا‬ ‫قبولی‬
‫ربطی‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫ندارد‬ ‫دیگری‬ ‫به‬
.
3
‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫دیگری‬ ‫نیاز‬ ‫پیش‬ ‫نظارت‬ ‫یا‬ ‫طراحی‬ ‫آزمونهای‬
‫هر‬ ‫در‬ ‫همزمان‬ ‫میتوانند‬ ،‫هستند‬
2
‫کنند‬ ‫شرکت‬
.
‫هر‬
2
‫داده‬ ‫صحیح‬ ‫پاسخ‬ ‫سواالت‬ ‫درصد‬ ‫پنجاه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫سوال‬ ‫شصت‬ ‫آزمون‬
‫شود‬
.
‫زمان‬ ‫مدت‬
‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬
180
‫و‬
150
‫دیگر‬ ‫بعبارت‬ ،‫است‬ ‫دقیقه‬
‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫آزمونهای‬ ‫سواالت‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬
3
‫و‬
2:30
‫الزم‬ ‫دقیقه‬
‫است‬
.
‫هر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫منفی‬ ‫نمره‬ ‫دارای‬ ‫آزمون‬
3
‫میکند‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫درست‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫غلط‬ ‫پاسخ‬
.
‫باز‬ ‫جروه‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
(Open book)
‫هرگونه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫داوطلب‬ ‫و‬ ‫بوده‬
‫است‬ )... ‫و‬ ‫کتاب‬ ،‫(جروه‬ ‫مکتوب‬ ‫متن‬
.
‫مهن‬ ‫حساب‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫حتما‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫حساب‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫استفاده‬ ‫دسی‬
‫شود‬
.
‫است‬ ‫ممنوع‬ ‫ارتباطی‬ ‫وسایل‬ ‫هرگونه‬ ‫و‬ ‫تبلت‬ ،‫موبایل‬ ‫داشتن‬ ‫همراه‬
.
4
)‫ملی‬ ‫کارت‬ ‫(ترجیحا‬ ‫معتبر‬ ‫شناسی‬ ‫مدرک‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫داشتن‬
‫است‬ ‫اجباری‬
.
،‫آبی‬ ‫خودکار‬ ،‫کن‬ ‫پاک‬ ،‫نرم‬ ‫سیاه‬ ‫مداد‬ ،‫مهندسی‬ ‫حساب‬ ‫ماشین‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫توصیه‬
‫م‬ ‫تمامی‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫کتابهای‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نابع‬
.
‫آزمون‬ ‫کامل‬ ‫اطالعات‬
‫که‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬
‫آزمون‬ ‫سبز‬ ‫کتاب‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫دا‬ ‫رایگان‬ ‫را‬
‫نمایید‬ ‫مطالعه‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫نلود‬
.
.

Mais conteúdo relacionado

Similar a برگزاری ازمون نظام مهندسی برق (20)

آسیب شناسی آزمون نظام مهندسیآسیب شناسی آزمون نظام مهندسی
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسی
Mohammad Karimi53 visualizações
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
Mohammad Karimi4 visualizações
کنترل های کاربردیکنترل های کاربردی
کنترل های کاربردی
AydaMohammadi87 visualizações
آشنایی با المپیاد کامپیوترآشنایی با المپیاد کامپیوتر
آشنایی با المپیاد کامپیوتر
Arash Pourdamghani190 visualizações
multiple input & multiple outputmultiple input & multiple output
multiple input & multiple output
Reza Afshar najafi191 visualizações

Mais de Mohammad Karimi(20)

کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi35 visualizações
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
Mohammad Karimi56 visualizações
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
Mohammad Karimi30 visualizações

برگزاری ازمون نظام مهندسی برق

  • 1. 1 ‫مؤلف‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
  • 2. 2 ‫ارائه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫نحوه‬ ‫درباره‬ ‫کاملی‬ ‫اطالعات‬ ،‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گردد‬ ‫می‬ . ‫ش‬ ‫هر‬ ‫معموال‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫یک‬ ‫ماه‬ ‫هشت‬ ‫تا‬ ‫ش‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبان‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫بار‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مطلع‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫باید‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گردند‬ ‫مطمئن‬ ‫حتما‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مجاز‬ ‫هایی‬ ‫رشته‬ ‫نمو‬ ‫تحصیل‬ ‫اند‬ ‫ده‬ . ‫در‬ ‫آزمون‬ 2 ‫باید‬ ‫صالحیتها‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ )‫(گرایش‬ ‫صالحیت‬ ‫گردد‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫جداگانه‬ ‫بصورت‬ . ‫نظارت‬ ‫آزمون‬ 5 ‫گردد‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫صبح‬ ‫جمعه‬ ‫نظارت‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫ظهر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شنبه‬ . ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ،‫نظارت‬ ‫یا‬ ‫طراحی‬ ‫صالحیتهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مردودی‬ ‫یا‬ ‫قبولی‬ ‫ربطی‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ندارد‬ ‫دیگری‬ ‫به‬ .
  • 3. 3 ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫دیگری‬ ‫نیاز‬ ‫پیش‬ ‫نظارت‬ ‫یا‬ ‫طراحی‬ ‫آزمونهای‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫همزمان‬ ‫میتوانند‬ ،‫هستند‬ 2 ‫کنند‬ ‫شرکت‬ . ‫هر‬ 2 ‫داده‬ ‫صحیح‬ ‫پاسخ‬ ‫سواالت‬ ‫درصد‬ ‫پنجاه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫سوال‬ ‫شصت‬ ‫آزمون‬ ‫شود‬ . ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ 180 ‫و‬ 150 ‫دیگر‬ ‫بعبارت‬ ،‫است‬ ‫دقیقه‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫آزمونهای‬ ‫سواالت‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ 3 ‫و‬ 2:30 ‫الزم‬ ‫دقیقه‬ ‫است‬ . ‫هر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫منفی‬ ‫نمره‬ ‫دارای‬ ‫آزمون‬ 3 ‫میکند‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫درست‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫غلط‬ ‫پاسخ‬ . ‫باز‬ ‫جروه‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ (Open book) ‫هرگونه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫داوطلب‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫است‬ )... ‫و‬ ‫کتاب‬ ،‫(جروه‬ ‫مکتوب‬ ‫متن‬ . ‫مهن‬ ‫حساب‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫حتما‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫حساب‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫استفاده‬ ‫دسی‬ ‫شود‬ . ‫است‬ ‫ممنوع‬ ‫ارتباطی‬ ‫وسایل‬ ‫هرگونه‬ ‫و‬ ‫تبلت‬ ،‫موبایل‬ ‫داشتن‬ ‫همراه‬ .
  • 4. 4 )‫ملی‬ ‫کارت‬ ‫(ترجیحا‬ ‫معتبر‬ ‫شناسی‬ ‫مدرک‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫داشتن‬ ‫است‬ ‫اجباری‬ . ،‫آبی‬ ‫خودکار‬ ،‫کن‬ ‫پاک‬ ،‫نرم‬ ‫سیاه‬ ‫مداد‬ ،‫مهندسی‬ ‫حساب‬ ‫ماشین‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫م‬ ‫تمامی‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫کتابهای‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نابع‬ . ‫آزمون‬ ‫کامل‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫آزمون‬ ‫سبز‬ ‫کتاب‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫دا‬ ‫رایگان‬ ‫را‬ ‫نمایید‬ ‫مطالعه‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫نلود‬ . .