Anúncio
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
Anúncio
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
Anúncio
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
Anúncio
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
Próximos SlideShares
ایده برای کسب و کار جدیدایده برای کسب و کار جدید
Carregando em ... 3
1 de 19
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام(20)

Mais de Mohammad Karimi(20)

Anúncio

راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام

 1. 1 ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مجازی‬ ‫برقی‬ ‫در‬ ‫شش‬ ‫گام‬ :‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ . ‫ک‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ار‬ ‫اینترنتی‬ .‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ . ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ key word: Starting an electric business. Internet Business. Electrical business. Business model
 2. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 2 @electro-rich 021-66404186 :‫چکیده‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مراحل‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫مختلف‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫می‬ ‫آشنا‬ ‫نماییم‬ ‫اگر‬ . ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫بعد‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اینترنتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫التحصیلی‬ ‫فارغ‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ،‫کنید‬ ‫مها‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫رت‬ ‫بیشتر‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫تمرکز‬ ‫نمایید‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫عنوان‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تقویت‬ ‫کنید‬ ‫موفق‬ ‫خود‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫گردی‬ ‫یکی‬ .‫د‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫پیدا‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫مراحل‬ ‫ترین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫ایده‬ ‫کردن‬ ‫بعد‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کار‬ ‫تهیه‬ ‫مناسبی‬ ‫مدل‬ ‫نمایید‬ ‫بعدی‬ ‫مراحل‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫طی‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫کنید‬ ‫آشنا‬ ‫گوناگون‬ ‫مراحل‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫ما‬ ‫همراه‬ . ‫گردید‬ . ‫هر‬ ‫گ‬ ‫کسب‬ ‫ونه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ،‫اجتماعی‬ ‫دارد‬ ‫فعالیت‬ ‫اینترنتی‬ ‫وبسایتهای‬ ‫و‬ ‫موبایلی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫آنلاین‬ ‫تجارت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫ت‬ ،‫امروزه‬ .‫گویند‬ ‫عداد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫مشغول‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫ت‬ ‫با‬ .‫ند‬ ‫به‬ ‫وجه‬ ‫استفاده‬ ‫گسترده‬ ‫کسب‬ ‫این‬ ‫رونق‬ ،‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫جهان‬ ‫جمعیت‬ ‫از‬ ‫نیمی‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اکثر‬ .‫یابد‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫بودجه‬ ‫با‬ ‫اولیه‬ ‫خیلی‬ ‫محدود‬ ‫آغاز‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫نمایند‬ .
 3. ‫الکترو‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫ریچ؛‬ @electro-rich 021-66404186 ‫به‬ ‫مین‬ ‫علت‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫این‬ ‫موفقیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مرهون‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫برنامه‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫قبل‬ ‫ان‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫راه‬ .‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫دازی‬ ‫نیز‬ ‫اینترنتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫مثل‬ ‫هر‬ ‫زمان‬ ‫دیگری‬ ‫کار‬ ‫بر‬ ‫راه‬ ،‫راستا‬ ‫همین‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫انداز‬ ‫ی‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫را‬ 6 ‫جمع‬ ‫مرحله‬ ‫آوری‬ ‫نموده‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫خواهیم‬ ‫ارائه‬ ‫کاملی‬ ‫اطلاعات‬ ،‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کرد‬ . 1 - ‫ایده‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫نیاز‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫پردازی‬ ‫مهم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫مرحله‬ ‫ترین‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ایده‬ ، ‫ارائه‬ .‫است‬ ‫پردازی‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫کارآمد‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫جهت‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫باید‬ ‫طبق‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫جامعه‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ،‫منظور‬ ‫مین‬ ‫ب‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ر‬ ‫قی‬ ‫مشخص‬ ‫گردد‬ ‫شناسایی‬ ‫بازار‬ ‫این‬ ‫نیازهای‬ ،‫سپس‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫واق‬ ‫در‬ . ،‫ع‬
 4. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 4 @electro-rich 021-66404186 ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کردن‬ ‫برطرف‬ ، ‫مهم‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫نیاز‬ ‫ترین‬ .‫است‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫های‬ ،‫بنابراین‬ ‫نخستین‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫قدم‬ ‫آغاز‬ ‫یک‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برقی‬ ‫نی‬ ‫یک‬ ‫یافتن‬ ، ‫بط‬ ‫است‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫جذاب‬ ‫چالش‬ ‫یا‬ ‫از‬ ‫وری‬ ‫که‬ ‫راه‬ ‫حل‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫گردی‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ‫نظر‬ ‫بتواند‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫ده‬ ‫جلب‬ ‫ایده‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫کند‬ . ‫ایده‬ ‫جذاب‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫همواره‬ ‫نوآورانه‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫تر‬ ‫هستند‬ ‫ولی‬ ‫یک‬ ‫همواره‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫لازم‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫طبق‬ ‫ایده‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫گردد‬ ‫صاحبان‬ ،‫اوقات‬ ‫گاهی‬ . ‫و‬ ‫کسب‬ ‫می‬ ‫برقی‬ ‫کارهای‬ ‫کسب‬ ‫نواقص‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫مشکلات‬ ‫توانند‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫مشابه‬ ‫این‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫ایده‬ .‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫مشکلات‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫نواقص‬ ‫و‬ ‫مشکلات‬ ‫کردن‬ ‫یک‬ ‫رونق‬ ‫میتواند‬ ‫نیز‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫مشابه‬ ‫کارهای‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برقی‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫داشته‬ ‫همراه‬ .‫اشد‬ ‫ایده‬ ‫در‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫پردازی‬ ‫راه‬ ‫حل‬ ‫عمل‬ ‫خلاقانه‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫نمایید‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫بتوانید‬ ‫هیچ‬ .‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫گ‬ ‫اه‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫قدرتمند‬ ‫رقبای‬ ‫وجود‬ .‫نترسید‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫رقابت‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫یس‬ ‫کسب‬ ‫که‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫نخواهد‬ ‫بازار‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫جایگاهی‬ ‫شما‬ ‫ار‬ ‫وجو‬ .‫داشت‬ ‫قدرتمند‬ ‫رقبای‬ ‫د‬ ‫سبب‬ ‫کسب‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫کارهای‬ ‫نمی‬ ‫جدید‬ ،‫گردد‬ ‫مزیت‬ ‫نداشتن‬ ‫بلکه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رقابتی‬ ‫های‬
 5. ‫الکترو‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫ریچ؛‬ @electro-rich 021-66404186 ‫ب‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫سالم‬ ‫رقابت‬ ‫آمدن‬ ‫وجود‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫رونق‬ ‫چنین‬ ‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫جدید‬ ‫کارهای‬ ‫کند‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ . ‫می‬ ‫که‬ ‫یک‬ ‫خواهید‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫را‬ ‫کنید‬ ‫مزیت‬ ‫باید‬ ، ‫های‬ ‫ر‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫قابتی‬ ‫مزیت‬ ‫این‬ ‫جلب‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫نظر‬ ‫بتوانید‬ ‫رقابتی‬ ‫های‬ ‫ن‬ ‫موده‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫ترغیب‬ ‫ها‬ ‫کنند‬ . 2 - ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫نمایید‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مدل‬ ‫مرحله‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫دوم‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫طراحی‬ ، ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫یک‬ ‫مدیریت‬ .‫است‬ ‫مدل‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫مس‬ ‫یر‬ ‫پیچ‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫است؛‬ ‫خم‬ ‫مسیری‬ ‫مهارت‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫بیرون‬ ‫برای‬ ‫لازم‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫گم‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ،‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫آمدن‬ ‫زیادی‬ ‫وقت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شوید‬ ‫می‬ ‫تلف‬ ‫را‬ ‫ب‬ .‫کنید‬ ‫همین‬ ‫علت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کسب‬ ‫وکار‬ ‫مد‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫مدل‬ ‫ل‬
 6. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 6 @electro-rich 021-66404186 ‫کسب‬ ‫و‬ ‫بسیار‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫بسیار‬ ‫ی‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫بوم‬ ‫یک‬ ‫همانند‬ ‫مدل‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫نقشه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫راه‬ ‫نمی‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫گ‬ ‫ذارد‬ ‫کسب‬ ‫درست‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫مسیر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫منحرف‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫گردید‬ ‫شما‬ . ‫کسب‬ ‫صاحب‬ ‫بعنوان‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫ب‬ ‫مدل‬ ‫رای‬ ‫نگاه‬ ‫داشتن‬ ‫یک‬ ‫استفاده‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بر‬ ‫پارچه‬ ‫نمایید‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مدیریت‬ ‫درستی‬ ‫کنید‬ . ‫ب‬ ‫طراحی‬ ‫منظور‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ار‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫لازم‬ ‫مدل‬ ‫بعد‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫پردازی‬ ‫یک‬ ،‫بازار‬ ‫نیاز‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫سری‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ .‫بپرسید‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫دیدکلی‬ ‫توانند‬ ‫روش‬ ‫باره‬ ‫کس‬ ‫مدیریت‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ار‬ ‫اختیارتان‬ ‫در‬ .‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫ترین‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫عبارت‬ ‫هست‬ :‫از‬ ‫ند‬  ‫هدف‬ ‫مخاطب‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫است؟‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫شما‬  ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫هدف‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫چیست؟‬  ‫کسب‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫مشتری‬ ‫درد‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫می‬ ‫خورد؟‬  ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫جذب‬ ‫جدید‬ ‫مشتری‬ ‫خواهید‬ ‫نمایید‬ ‫برنامه‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫دارید؟‬ ‫خود‬  ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫میخواهید‬ ‫چگونه‬ ‫کنید‬ ‫؟‬  ‫برنامه‬ ‫چه‬ ‫دارید؟‬ ‫محصولات‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫ای‬
 7. ‫الکترو‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫ریچ؛‬ @electro-rich 021-66404186  ‫هزینه‬ ‫از‬ ‫برآوردی‬ ‫آیا‬ ‫محاسبه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫نموده‬ ‫اید؟‬  ‫کسب‬ ‫سود‬ ‫حاشیه‬ ‫و‬ ‫است؟‬ ‫چقدر‬ ‫کارتان‬  ‫برنامه‬ ‫چه‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تبلیغ‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫دارید؟‬ ‫ب‬ ‫این‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬ ،‫کلی‬ ‫طور‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫دهیم‬ ‫ادامه‬ ‫آ‬ ‫تعداد‬ ‫ن‬ ‫ماهیت‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫برسند‬ ‫صفحه‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کلی‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫توان‬ 3 ‫خلاصه‬ ‫زیر‬ ‫بخش‬ ‫کرد‬ : 1 . ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫سبب‬ ‫می‬ ‫ارزش‬ ‫تولید‬ ،‫تولید‬ ‫طرح‬ ‫قبیل‬ ‫(از‬ ‫شود‬ )‫غیره‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ،‫تولید‬ ‫فرآیند‬ ،‫اولیه‬ ‫مواد‬ 2 . ‫ارزش‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ،‫بازاریابی‬ ‫قبیل‬ ‫(از‬ ‫کند‬ )‫غیره‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫روند‬ ‫بررسی‬ ،‫محل‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ،‫توزیع‬ 3 . ‫آنچه‬ ‫می‬ ‫منجر‬ ‫مشتری‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫قبیل‬ ‫(از‬ ‫روش‬ ‫قیمت‬ ‫های‬ ‫روش‬ ،‫گذاری‬ ‫اقساط‬ ،‫پرداخت‬ ‫های‬ ‫بندی‬ )‫غیره‬ ‫و‬ ‫میتوانید‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫اکنون‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫م‬ ‫خود‬ ‫دل‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ترسیم‬ ‫را‬ ‫خ‬ ‫کار‬ ‫صبح‬ ‫روز‬ ‫را‬ ‫ود‬ ‫طبق‬ ‫آن‬ ‫آغاز‬ ‫کنید‬ . ‫طراحی‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مدل‬ 4 ‫علت‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫زیادی‬ :‫است‬ ‫برخوردار‬
 8. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 8 @electro-rich 021-66404186  ‫رقابتی‬ ‫مزیت‬ ‫ایجاد‬ : ‫بازار‬ ‫در‬ ‫رقابتی‬ ‫مزیت‬ ‫رقابتی‬ ‫های‬ ‫ب‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫برنده‬ ‫برگ‬ ‫عنوان‬ ‫هر‬ ‫رقابتی‬ ‫مزیت‬ .‫شود‬ ‫کسب‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫خودش‬ ‫به‬ ‫مختص‬ ‫کار‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مدل‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫کند‬ ‫تا‬ ‫قبل‬ ‫انداز‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫ه‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫برقی‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫رقابتی‬ ‫مزیت‬ ، ‫کنید‬ .  ‫روش‬ ‫توسعه‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ :‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مدل‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫مداوم‬ ‫روزرسانی‬ ‫کسب‬ ‫توانید‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وکار‬ ‫طور‬ ‫مدیریت‬ ‫پیوسته‬ ‫کنید‬ ‫بخش‬ . ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫درآمدتان‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫کسب‬ ‫و‬ .‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫کارتان‬  ‫یک‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ :‫مالی‬ ‫پایداری‬ ‫ایجاد‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫(در‬ ‫شرایطی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مالی‬ ‫ثبات‬ ، ‫ب‬ ‫شرایط‬ ‫بسیاری‬ ‫هرسال‬ .‫است‬ )‫بازار‬ ‫رکود‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫د‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫کارها‬ ‫علت‬ ‫ورشکسته‬ ‫مالی‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫ضعف‬ .‫میشوند‬ ‫کس‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫ضرر‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫مدل‬ ‫بازه‬ ‫در‬ ‫ها‬ .‫میسازد‬ ‫مطلع‬ ‫مختلف‬ ‫زمانی‬ ‫ی‬  ‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ‫کسب‬ ‫داشتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ :‫گذار‬ ‫و‬ ،‫کوچک‬ ‫کار‬ ‫اصلی‬ ،‫سرمایه‬ ‫جذب‬ .‫دارید‬ ‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ترین‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ .‫است‬ ‫مدل‬
 9. ‫الکترو‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫ریچ؛‬ @electro-rich 021-66404186 ‫ب‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫ا‬ ‫بیان‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫پیشنهاد‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ،‫شده‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫مشخصی‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫طراحی‬ ‫خود‬ ‫ار‬ ‫کنید‬ ‫کسب‬ ‫بوم‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ترسیم‬ ‫را‬ ‫کارتان‬ ‫نمایید‬ . 3 - ‫مهارت‬ ‫بگیرید‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫لازم‬ ‫های‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫مهارت‬ ‫داشتن‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫مهارت‬ ‫یادگیری‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫نیست‬ ‫دشواری‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫چندان‬ ‫کار‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫لازم‬ ‫مهم‬ ‫ت‬ ‫مهارت‬ ‫رین‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫هنگام‬ ‫فرد‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫عبارت‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫هست‬ :‫از‬ ‫ند‬  ‫پر‬ ‫و‬ ‫پشتکار‬ ‫داشتن‬ ‫بودن‬ ‫تلاش‬  ‫کار‬ ‫توانایی‬ ‫بر‬ ‫کامل‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫دیجیتالی‬ ‫ابزارهای‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫کامپیوتر‬  ‫مباحث‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫چستجو‬ ‫موتور‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫مقدماتی‬ IT  ‫کار‬ ‫توانایی‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫اجت‬ ‫های‬ ‫ماعی‬  ‫ویرایش‬ ‫قدرت‬ ‫مقدماتی‬ ‫مباحث‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫عکس‬ ‫نرم‬ ‫متوسط‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫فتوشاپ‬ ‫افزار‬  ‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫توانایی‬  ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫برنامه‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫بندی‬  ‫تبلیغات‬ ‫توانایی‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬
 10. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 11 @electro-rich 021-66404186  ‫مشابه‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫مذاکره‬ ‫توانایی‬ ‫را‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫بالا‬ ‫موارد‬ ‫بر‬ ‫علاوه‬ ‫اندازی‬ ‫ه‬ ‫همه‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫ضروری‬ ‫ها‬ ‫یک‬ ،‫هستند‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫خاص‬ ‫مهارتهای‬ ‫سری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫رشته‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫نیز‬ ‫برق‬ ‫تحص‬ ‫و‬ ‫یلی‬ ‫هم‬ ‫کسب‬ ‫نوع‬ ‫چنین‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫نموده‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ،‫اید‬ ‫یک‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سری‬ ‫مفاهیم‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫نیاز‬ ‫ها‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫پایه‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫چنین‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫الزامات‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫ب‬ ‫موفق‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫آید‬ . ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ف‬ ‫یک‬ ‫ر‬ ‫زمان‬ ‫آیند‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بر‬ ‫ا‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫پشتکار‬ ‫و‬ ‫صبر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫زمین‬ ‫ین‬ ‫صاحبان‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫ه‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫کار‬ ‫گردد‬ ‫تا‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫آغاز‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ،‫خود‬ ‫کار‬ ‫مهارت‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫کنند‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫گاه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫چه‬ ‫هر‬ .‫نکنند‬ ‫عجله‬ ‫خود‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫مهارتهای‬ ،‫اینترنتی‬ ‫کارهای‬ ‫زیادی‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫در‬ ،‫بگیرید‬ ‫شاهد‬ ‫آینده‬ ‫کسب‬ ‫بیشتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫رونق‬ ‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫کار‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫خود‬
 11. ‫الکترو‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫ریچ؛‬ @electro-rich 021-66404186 3 - ‫نمایید‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وبسایت‬ ‫مرحله‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫چهارم‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫طراحی‬ ، .‫است‬ ‫وبسایت‬ ‫اکنون‬ ‫روزانه‬ ‫نیازهای‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫رفع‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫گردد‬ ‫یکی‬ ‫خوب‬ ‫وبسایت‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬ ، ‫ا‬ ‫مهم‬ ‫ز‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫مراحل‬ ‫ترین‬ ‫و‬ ‫افزایش‬ .‫است‬ ‫کار‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫سبب‬ ‫کسب‬ ‫حتی‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫و‬ ‫کاره‬ ‫سنتی‬ ‫ای‬ ‫وبسایت‬ ‫طراحی‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫کسب‬ ‫کردن‬ ‫آنلاین‬ ‫و‬ ‫کارآمد‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫خود‬ ‫باشند‬ ‫ب‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ . ‫یک‬ ‫صاحب‬ ‫عنوان‬ ‫کس‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫وبس‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫را‬ ‫نکاتی‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫لازم‬ ‫رعایت‬ ‫ایت‬ ‫کنید‬ ‫و‬ ‫از‬ .‫نمانید‬ ‫عقب‬ ‫خود‬ ‫رقبای‬
 12. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 12 @electro-rich 021-66404186 ‫ب‬ ‫گام‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫وبسایت‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬ ‫منظور‬ ‫اول‬ ‫نامی‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫لازم‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫نمایید‬ ‫گفته‬ ‫دامین‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫اصطلاح‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫از‬ ‫فهرستی‬ ،‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫سایت‬ ‫می‬ ‫دامین‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫فروشند‬ ‫نما‬ ‫یید‬ ‫و‬ ‫بعد‬ ‫خری‬ ‫از‬ ‫داری‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫دامین‬ ‫کنید‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫لازم‬ ‫دوم‬ ‫گام‬ ‫در‬ . ‫تهیه‬ ‫هاست‬ ‫یا‬ ‫میزبانی‬ ‫فضای‬ ‫نمایید‬ ‫هم‬ ‫فضایی‬ ‫هاست‬ . ‫ه‬ ‫چون‬ ‫ار‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تاپ‬ ‫لپ‬ ‫صورت‬ 24 ‫در‬ ‫و‬ ‫بماند‬ ‫فعال‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫ساعته‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫از‬ ‫میزبانی‬ ‫فضای‬ .‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫نگه‬ ‫برنامه‬ ،‫وبسایت‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ .‫میکند‬ ‫داری‬ ‫های‬ ‫خیلی‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫زیادی‬ ‫برای‬ ً‫ا‬‫عموم‬ .‫نیستند‬ ‫رایگان‬ ‫کدام‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬ ‫وردپرس‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫گردد‬ . ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫بعد‬ ‫طراح‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫مقالات‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫باره‬ ‫مطال‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫عه‬ ‫کنید‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫وبسایت‬ ‫طراحی‬ ‫استفاده‬ ،‫کنند‬ ‫کنید‬ . 5 - ‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫ترافیک‬ ،‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫در‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫باره‬ ‫جدی‬ ‫و‬ ‫مصمم‬ ‫خود‬ ‫ترافیک‬ ‫سطح‬ ‫رشد‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ،‫هستید‬ ‫ویژه‬ ‫ا‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫تنها‬ ،‫ترافیک‬ ‫جذب‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫خوب‬ ‫محتوای‬ .‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫عالی‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫درجه‬ ‫محتوای‬ ‫موقع‬ ‫جدید‬ ‫محتوای‬ ‫انتشار‬
 13. ‫الکترو‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫ریچ؛‬ @electro-rich 021-66404186 ‫شما‬ ‫محتوای‬ ‫همان‬ ‫شما‬ ‫کالای‬ ،‫سایت‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫ارسالی‬ ‫محتوای‬ .‫ست‬ ‫سایت‬ ‫سبب‬ ‫بازدید‬ ‫جذب‬ ‫می‬ ‫کننده‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫مین‬ ‫علت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جذاب‬ ،‫بهترین‬ ‫باید‬ ‫قر‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫محتوا‬ ‫مفیدترین‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫کارآمد‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫دهید‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫دیجیتال‬ ‫در‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫های‬ ‫پیاده‬ ،‫مارکتینگ‬ .‫است‬ ‫خوب‬ ‫محتوایی‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫توجه‬ ‫زیر‬ ‫نکات‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫استراتژی‬ ‫چنین‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫کنید‬ :  ‫مهم‬ ‫همواره‬ ‫کیفیت‬ ‫بهترین‬ ‫باید‬ ‫همواره‬ :‫است‬ ‫کمیت‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫تولید‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫ممکن‬ ‫محتوای‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ . ‫قب‬ ‫ل‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کلمه‬ ‫یا‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫حول‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫محتوای‬ ‫که‬ ‫تولید‬ ‫کلیدی‬ ‫کنید‬ .‫کنید‬ ‫جستجو‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫مدتی‬ ، ‫رتبه‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫جستجو‬ ‫رقبا‬ ‫سایر‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫رقبای‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫محتوایی‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫پیدا‬ ‫کنید‬ ‫هم‬ ‫مواردی‬ . ‫منحصر‬ ‫تصاویر‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫چون‬ ‫ارائه‬ ،‫مطلب‬ ‫عمق‬ ‫افزایش‬ ،‫اینفوگرافیک‬ ،‫فرد‬ ‫به‬ ‫نمونه‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫محتوای‬ ‫کیفیت‬ ‫میتواند‬ ... ‫و‬ ‫جدیدتر‬ ‫های‬ .‫دهد‬ ‫افزایش‬  :‫است‬ ‫کوتاه‬ ‫محتوای‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫طولانی‬ ‫محتوای‬ ‫براساس‬ ‫آ‬ ‫مار‬ ‫فایده‬ ‫هیچ‬ ‫کوتاه‬ ‫محتوای‬ ،‫شده‬ ‫گزارش‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫ای‬ ‫جز‬ ‫بودن‬ ‫ده‬ ‫لازم‬ ‫گوگل‬ ‫نتایج‬ ‫برتر‬ ‫سایت‬ ‫محتو‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫کم‬ ‫تولیدی‬ ‫از‬ ‫تر‬ 2222 ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫نباشد‬ ‫کلمه‬ ‫نمیتوان‬ ‫که‬ ‫ید‬
 14. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 14 @electro-rich 021-66404186 ‫از‬ ‫بیش‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫هزار‬ ‫دو‬ ،‫بنویسید‬ ‫کلمه‬ ‫تلاش‬ ‫ترکیب‬ ‫دیگر‬ ‫مرتبط‬ ‫موضوعات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کنید‬ ‫ک‬ ‫نید‬ . ‫این‬ ‫کار‬ ‫سبب‬ ‫رتبه‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫بندی‬ ‫می‬ ‫ترافیک‬ ‫جذب‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫گردد‬ .  ‫محتوای‬ ‫محتوایی‬ ‫به‬ ‫ستون‬ ‫محتوای‬ :‫کنید‬ ‫تولید‬ ‫ستون‬ ‫پاسخ‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫گفته‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫ی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫ک‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ .‫دهد‬ .‫است‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫ستون‬ ‫محتوای‬ ‫ستونی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫سبب‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫تا‬ ‫میشود‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫جذب‬ ‫بیشتری‬ ‫گردند‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫ارسالی‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫دو‬ .‫بگذارند‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫ستان‬ ‫ویژگی‬ ‫باید‬ ‫ستونی‬ ‫محتوایی‬ ‫ارائه‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫راه‬ ‫ک‬ ‫ارهای‬ ‫زیاد‬ ‫توجه‬ ،‫مرتبط‬ ‫سایتهای‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫لینک‬ ،‫عملی‬ .‫باشد‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫جزئیات‬ ‫به‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ترافیک‬ ‫جذب‬ ،‫مجموع‬ ‫در‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫مراحل‬ ‫ترین‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫است‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫ویژه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫گر‬ ‫دد‬ .
 15. ‫الکترو‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫ریچ؛‬ @electro-rich 021-66404186 6 - ‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫فروش‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫نهایی‬ ‫مرحله‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ، ‫آغاز‬ ‫فروش‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫خدمات‬ ‫بعد‬ ‫از‬ ‫سپری‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫قبلی‬ ‫مراحل‬ ‫کردن‬ ‫یک‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫کلیدی‬ ‫نکات‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫نوب‬ ، ‫به‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫رائه‬ ‫می‬ ‫خدمات‬ ً‫ا‬‫قبل‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ .‫رسد‬ ‫ه‬ ‫م‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫یک‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫بسیار‬ ‫نقش‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ‫ک‬ ‫سب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کس‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫هر‬ .‫دارد‬ ‫اینترنتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫برای‬ ‫کاری‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫مشتریان‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫یابی‬ ‫آشنا‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولات‬ ‫ن‬ ‫ماید‬ ‫ه‬ ‫در‬ . ‫روش‬ ،‫راستا‬ ‫مین‬ ‫های‬ ‫ز‬ ‫یادی‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫تبلیغ‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫تبلیغات‬ ‫برای‬ ‫پ‬ ‫های‬ ‫ر‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بازدید‬ ‫آن‬ ‫از‬ .‫محبوب‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫با‬ ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫م‬ ‫واجه‬ ‫شده‬
 16. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 16 @electro-rich 021-66404186 ‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آنلاین‬ ‫تبلیغات‬ ،‫است‬ ‫های‬ ‫ب‬ ‫بازاریابی‬ ‫ش‬ ‫مار‬ ‫می‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫حتم‬ .‫روند‬ ‫ش‬ ‫روع‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫مراحل‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫برقی‬ ‫هزینه‬ ،‫خود‬ ‫تا‬ ‫بگذارید‬ ‫کنار‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫خ‬ ‫اتمه‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫م‬ ‫نگردید‬ ‫واجه‬ . ‫با‬ ‫ش‬ ‫روع‬ ،‫مشتریان‬ ‫جذب‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫ش‬ ‫ما‬ ‫ک‬ ‫کم‬ ‫م‬ ‫آ‬ ‫غاز‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫داشتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫مد‬ ‫ل‬ ‫می‬ ‫حرکت‬ ‫موفقیت‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ،‫درست‬ ‫ک‬ ‫نید‬ . ‫پایان‬ ‫سخن‬ ‫ی‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫اکنون‬ 6 ‫مرحله‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫تفصیل‬ ‫ع‬ ‫نوان‬ ‫می‬ ‫شما‬ ،‫شد‬ ‫کسب‬ ‫توانید‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اینترنتی‬ ‫کار‬ ‫با‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫مذکور‬ ‫نکات‬ ‫رعایت‬ ‫ک‬ ‫نید‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ‫د‬ ‫شاهد‬ ‫رآمد‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫زایی‬ ‫برقی‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫است‬ ‫امید‬ .‫باشید‬ ‫خود‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برقی‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫ب‬ ‫رسید‬ .
 17. ‫الکترو‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫ریچ؛‬ @electro-rich 021-66404186 ‫درباره‬ ‫ما‬ ‫الکتروریچ‬ ‫کلمه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ Electro ‫و‬ )‫(برق‬ Rich )‫(ثروتمند‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ب‬ ‫آپیست‬ ‫استارت‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫برقی‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫رای‬ ‫کنند‬ ‫آمدزایی‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ . ‫الکترویچ‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫محور‬ :‫داریم‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫دپارتمان‬  ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دپارتمان‬ : ‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫اصول‬ .‫گیرید‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬  ‫دپارتمان‬ ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ : ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ظرفیت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫توسعه‬  :‫استخدامی‬ ‫دپارتمان‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبین‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫(دستگاه‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫استخدامی‬ ‫های‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ،‫نفت‬ ‫وزارت‬ ،‫نیرو‬ ‫وزارت‬ ،‫اجرایی‬ ‫های‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫لازم‬ ‫آمادگی‬ )... ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫این‬ ‫منطق‬ ‫دقیقا‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫منحصربفرد‬ ‫کاملا‬ ‫ها‬ ‫آموزش‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫برق‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫نیازهای‬ ‫بر‬
 18. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 18 @electro-rich 021-66404186 ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫سايت‬ :‫ما‬ https://mohammad-karimi.ir :‫ما‬ ‫فروشگاه‬ https://mohammad-karimi.ir/shop ‫د‬ ‫را‬ ‫ما‬ :‫کنید‬ ‫سرچ‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫تمام‬ ‫ر‬ @electro_rich ‫زیر‬ ‫کانال‬ ‫در‬ ‫ویدیویی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مقالات‬ ‫تمام‬ ‫توانید‬ ‫می‬ :‫کنید‬ ‫مشاهده‬ aparat.com/electo_rich ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ 68100666120 info@mohammad-karimi.ir
 19. ‫الکترو‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫ریچ؛‬ @electro-rich 021-66404186 ‫م‬ ،‫تهران‬ ‫ی‬ ‫دان‬ ‫ابتدا‬ ،‫انقلاب‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫آزاد‬ ‫ی‬ ‫ابتدا‬ ، ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ابان‬ ‫فراز‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ‫نبش‬ ،‫بهزاد‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫پلاک‬ ، 22 ‫مشک‬ ‫(ساختمان‬ ‫ی‬ ‫طبقه‬ ،) 2 ‫واحد‬ 5
Anúncio