کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش تابستان 97

در «کتاب تاسیسات برق پلاس» بخش‌هایی که احتمال طرح پرسش از آن‌ها وجود دارد، جمع‌بندی گردیده است. مطالب برای انتقال بهینه مفاهیم و یافتن راحت و سریع آن‌ها در جلسه آزمون، تدوین و فصل‌بندی شده و نیز پاسخ تشریحی پرسش‌های مطرح شده در هر فصل، به صورت طبقه‌بندی شده آماده ارائه به مهندسان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برق شده است. مشاهده آخرين محصولات به فروشگاه اينترنتي https://www.mohandesinNEWS.ir/shop کانال تلگرامي با آموزش روزانه و ارائه تخفيف ويژه اعضا: https://telegram.me/tasisat_barghi تماس برای مشاوره و خرید: 02166404186

1
کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش تابستان 97
‫برق‬ ‫تاسیسات‬‫پالس‬
‫مؤلفان‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬
‫خبری‬ ‫سایت‬ ‫مدیرمسئول‬-‫تحلیلی‬‫نیوز‬ ‫مهندسین‬
‫وند‬ ‫حاجی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬
‫اسالمی‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫نخبگان‬ ‫و‬ ‫جوان‬ ‫پژوهشگران‬ ‫باشگاه‬ ‫عضو‬
‫بروجرد‬ ‫واحد‬
‫چکیده‬
‫حدود‬ ،‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحلیل‬ ‫طبق‬15‫سواالت‬ ‫درصد‬‫آزمون‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫سال‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬‫کتاب‬ ‫از‬ ،‫اخیر‬ ‫های‬
‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫راهنمای‬‫(تالیف‬ ‫ها‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫و‬ )‫موسسیان‬ ‫آلدیک‬ ‫مهندس‬17‫از‬ ‫نیز‬ ‫درصد‬
‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫مانند‬ ‫منابعی‬110‫معاونت‬
‫برنامه‬‫آئین‬ ،‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ‫راهبردی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ریزی‬‫نامه‬‫های‬
‫می‬ ‫مطرح‬ ... ‫و‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬‫کتابی‬ ‫کردیم‬ ‫سعی‬ .‫شود‬
‫ارزشمند‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫برجسته‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫مفاهیم‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬
‫آماده‬ ‫و‬ ‫تدوین‬‫در‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫کنیم‬ ‫سازی‬«‫کتاب‬
‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬»‫بخش‬‫طرح‬ ‫احتمال‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫آن‬ ‫از‬ ‫پرسش‬‫ه‬‫جمع‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ا‬‫مطالب‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫بندی‬
‫آن‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫راحت‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫مفاهیم‬ ‫بهینه‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬‫در‬ ‫ها‬
‫فصل‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ،‫آزمون‬ ‫جلسه‬‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬
‫پرسش‬‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫فصل‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬‫بندی‬
‫داوطلبان‬ ‫و‬ ‫مهندسان‬ ‫به‬ ‫ارائه‬ ‫آماده‬ ‫شده‬‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬‫می‬ ‫تاکید‬ .‫است‬ ‫شده‬‫که‬ ‫شود‬
‫کتاب‬ ‫بر‬ ‫مکملی‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬‫های‬«‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تشریحی‬»،«‫کلید‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫واژه‬»‫و‬«‫تشریح‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬».‫است‬
1‫ظاهری‬ ‫مشخصات‬ )
‫کتاب‬ :‫محصول‬ ‫نوع‬
:‫تالیف‬‫وند‬ ‫حاجی‬ ‫محمد‬ ‫و‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬
‫یاوریان‬ ‫انتشاراتی‬ ‫فرهنگی‬ ‫مؤسسه‬ :‫ناشر‬
:‫شابک‬7-80-7327-600-978
:‫صفحات‬ ‫تعداد‬151
)‫(بزرگ‬ ‫رحلی‬ :‫قطع‬
‫پستی‬ :‫ارسال‬ ‫نحوه‬
:‫محصول‬ ‫کد‬NB24
:‫قیمت‬32‫تومان‬ ‫هزار‬
2‫دسترسی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ )
2-1‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫لینک‬ )
http://opac.nlai.ir/opac-
prod/bibliographic/4540887
2-2‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫مشاهده‬ )
https://mohandesinnews.ir/wp-
content/uploads/2018/06/NB24-list.pdf
2-3‫کتاب‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫مشاهده‬ )
https://mohandesinnews.ir/wp-
content/uploads/2018/06/NB24-sample.pdf
2-4‫خرید‬ ‫لینک‬ )
https://www.mohandesinNEWS.ir/?p=5167
3‫کتاب‬ ‫نگارش‬ ‫زمینه‬ ‫پیش‬ )
‫اسفند‬ ‫آزمون‬ ‫از‬95‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬
‫ساختمان‬‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ )‫موسسیان‬ ‫آلدیک‬ ‫مهندس‬ ‫(تالیف‬ ‫ها‬
‫نشریه‬110‫برنامه‬ ‫معاونت‬‫به‬ ‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ‫راهبردی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ریزی‬
‫اصلی‬ ‫منابع‬ ‫عنوان‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬.‫شدند‬ ‫مطرح‬
‫آن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫هرچند‬‫این‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ،‫نیز‬
‫حجم‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫میشد‬ ‫مطرح‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫منابع‬
‫از‬ ‫(بیش‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬1500‫و‬ ‫مطالب‬ ‫سردرگمی‬ ،)‫صفحه‬
‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫مشکالت‬ ‫با‬ ‫داوطلبان‬ ،‫آنها‬ ‫نبودن‬ ‫محور‬ ‫آزمون‬
‫پس‬ .‫داشتند‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫پرسش‬«‫بر‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬‫ق‬
‫پالس‬»‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫هدف‬ ‫با‬
‫مبحث‬13‫نشریه‬ ‫و‬110.‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬
4‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ )
4-1‫بار‬ ‫اولین‬ )
‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫کتابی‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬
‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬‫ها‬‫مهندس‬ ‫(تالیف‬
‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ )‫موسسیان‬ ‫آلدیک‬110‫برنامه‬ ‫معاونت‬‫و‬ ‫ریزی‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ،‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ‫راهبردی‬ ‫نظارت‬
4-2‫بهینه‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬ )
‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫برقی‬‫مر‬ ‫مطالب‬ ،‫اس‬ ‫موردنظر‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫تبط‬‫شده‬ ‫تخراج‬‫خالصه‬ ‫مرحله‬ ‫چندین‬ ‫و‬
‫شد‬ ‫نویسی‬‫است‬ ‫ه‬‫چارچوب‬ ‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫اساس‬ ،‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫این‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ .
.‫بود‬ ‫اهمیت‬ ‫کم‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫و‬ ‫مطلب‬
4-3‫متفاوت‬ ‫سازماندهی‬ )
‫پراکندگی‬ ،‫مذکور‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫مشکالت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫این‬ ‫از‬ ،‫آنهاست‬ ‫نبودن‬ ‫محور‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫موضوعی‬‫خالصه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رو‬
‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫تدوین‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ،‫سازی‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫موردنظر‬ ‫مطلب‬ ‫به‬
4-4‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ )
‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سنوات‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫موضوعات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬
‫بندی‬ ‫طبقه‬‫شده‬‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬ ‫و‬.‫است‬ ‫شده‬
4-5‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تفکیک‬ )
‫و‬ ‫نظارت‬ ،‫طراحی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬
‫راحتی‬ ‫به‬ ‫نظات‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫طالحیت‬ ‫دو‬ ‫داوطلبان‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫مشترک‬
.‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫سواالت‬ ‫نوع‬ ‫براساس‬
4-6)‫طراحی‬
‫به‬ ‫ظرافت‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫نهایت‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ... ‫و‬ ‫تصاویر‬ ،‫صفحات‬ ،‫جلد‬ ‫طراحی‬ ‫در‬
‫رنگ‬ ‫و‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫جدید‬ ‫جلد‬ ‫طرح‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫خرج‬
‫لوگوی‬‫ساختمان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬‫فونت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬
‫شده‬ ‫سعی‬ ‫آن‬ ‫سایز‬ ‫و‬‫خواننده‬ ‫در‬ ‫خستگی‬ ‫کمترین‬ ‫و‬ ‫جذابیت‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫شکل‬ ‫تمامی‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫ایجاد‬VISIO‫ترسیم‬
.‫اند‬ ‫شده‬
5‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ )
‫بخش‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سواالت‬«‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دیدگاه‬»
.‫شود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬
5-1‫کتاب‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫آیا‬ )( ‫مباحث‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬1،2،3،
12،13،15،21‫و‬22‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫هم‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ )
‫است؟‬
‫نشریه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫اختصاصا‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ،‫خیر‬ )‫پاسخ‬110‫و‬
‫مبحث‬ ‫راهنمای‬13.‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬
5-2‫نشریه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫آیا‬ )110‫و‬
‫مبحث‬ ‫راهنمای‬13‫پاسخ‬ ‫نیز‬‫است؟‬ ‫شده‬ ‫داده‬
‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫به‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬
5-3‫طراحی‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫آیا‬ )
‫مهر‬96‫است؟‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هم‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬
5-4)‫مباحث‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫آیا‬13‫نظر‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬
‫است؟‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬
‫مبحث‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫ارتباط‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ )‫پاسخ‬13‫پرسش‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫ندارد‬
‫اصالح‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ،‫شده‬ ‫اشاره‬ ‫مبحث‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نکاتی‬ ‫و‬ ‫ها‬
.‫است‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫الزم‬
5-6‫برای‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫آیا‬ )‫است؟‬ ‫کافی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬
‫بضاعت‬ ‫حد‬ ‫در‬ ،‫آموزشی‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تالش‬ )‫پاسخ‬
‫مجموعه‬ ‫کاملترین‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫داوطلبان‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫خود‬
،‫ممکن‬«‫طالئی‬ ‫بسته‬-‫تض‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مینی‬»،
«‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬»‫و‬«‫های‬ ‫کتاب‬ ‫گنجینه‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬»‫پیشنهاد‬.‫شود‬ ‫می‬
5-7)‫ببرم؟‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫سر‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫توانم‬ ‫می‬ ‫آیا‬
‫ا‬ ‫یکی‬ ‫اساسا‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬،‫بوده‬ ‫مدنظر‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مسائلی‬ ‫ز‬
‫این‬ ‫دقیق‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫سهولت‬
.‫شد‬ ‫انجام‬ ‫کار‬
5-8‫طراحی‬ ‫صالحیتهای‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫آیا‬ )
‫است؟‬ ‫نظارت‬ ‫یا‬
‫شد‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫مشترک‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫نظارت‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫سواالت‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬‫ه‬
.‫باشد‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫مجزا‬ ‫کامال‬ ‫صالحیت‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫تا‬
6‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نویسنده‬ ‫درباره‬ )
‫نویسنده‬ ‫درباره‬
‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکریمی‬ ‫من‬
‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬‫از‬ ‫بیش‬
50‫معتبرترین‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬
‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫ژورنالها‬
،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬13‫تالیف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬
‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬
‫نظام‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬
‫خبری‬ ‫پایگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫مدیرمسئولی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسی‬-‫تحلیلی‬
‫اخ‬( ‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫تصاصی‬http://
.irmohandesinnews/،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬ ،)‫چندین‬‫فیلم‬
‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحلیلی‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫یادداشت‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،‫آموزشی‬
‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫دوره‬ ‫ها‬
‫و‬ ‫علمی‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ .‫ام‬ ‫کرده‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬
( ‫شخصی‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاری‬http://mohammad-
karimi.ir.‫فرمائید‬ ‫مراجعه‬ )
7)‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬
‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرین‬ ‫مشاهده‬
https://www.mohandesinNEWS.ir/shop
‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصی‬ ‫سایت‬
http://mohammad-karimi.ir
:‫اعضا‬ ‫ویژه‬ ‫تخفیف‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامی‬ ‫کانال‬
https://telegram.me/tasisat_barghi
:‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬
https://telegram.me/allo_mohandes
02166404186
info@mohandesinNEWS.ir

Recomendados

کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش مهر 96 por
کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش مهر 96کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش مهر 96
کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش مهر 96Mohammad Karimi
205 visualizações10 slides
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت por
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتدرسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتMohammad Karimi
24 visualizações13 slides
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت por
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارتکتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارتMohammad Karimi
60 visualizações9 slides
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستا... por
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستا...درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستا...
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستا...Mohammad Karimi
237 visualizações13 slides
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش پائیز 96 por
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش پائیز 96درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش پائیز 96
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش پائیز 96Mohammad Karimi
121 visualizações12 slides
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97 por
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97Mohammad Karimi
114 visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي por
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيMohammad Karimi
20 visualizações11 slides
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97 por
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97Mohammad Karimi
222 visualizações12 slides
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي por
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحيMohammad Karimi
23 visualizações18 slides
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت por
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتMohammad Karimi
21 visualizações13 slides
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت por
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتMohammad Karimi
22 visualizações12 slides
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق por
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برقبررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
72 visualizações7 slides

Mais procurados(9)

بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي por Mohammad Karimi
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
Mohammad Karimi20 visualizações
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97 por Mohammad Karimi
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
Mohammad Karimi222 visualizações
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي por Mohammad Karimi
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
Mohammad Karimi23 visualizações
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت por Mohammad Karimi
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
Mohammad Karimi21 visualizações
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت por Mohammad Karimi
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
Mohammad Karimi22 visualizações
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برقبررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi72 visualizações
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت por Mohammad Karimi
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتبسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
Mohammad Karimi123 visualizações
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت) por Mohammad Karimi
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
Mohammad Karimi22 visualizações
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی por Mohammad Karimi
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Mohammad Karimi62 visualizações

Similar a کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش تابستان 97

بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق por
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
8 visualizações12 slides
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت por
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتبسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتMohammad Karimi
51 visualizações20 slides
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی por
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحیکتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحیMohammad Karimi
24 visualizações7 slides
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت por
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتکتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتMohammad Karimi
346 visualizações7 slides
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی por
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
43 visualizações10 slides
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی por
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیبسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
16 visualizações21 slides

Similar a کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش تابستان 97(20)

بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi8 visualizações
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت por Mohammad Karimi
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتبسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
Mohammad Karimi51 visualizações
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی por Mohammad Karimi
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحیکتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
Mohammad Karimi24 visualizações
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت por Mohammad Karimi
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتکتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
Mohammad Karimi346 visualizações
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی por Mohammad Karimi
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Mohammad Karimi43 visualizações
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی por Mohammad Karimi
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیبسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Mohammad Karimi16 visualizações
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت por Mohammad Karimi
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
Mohammad Karimi17 visualizações
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت por Mohammad Karimi
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
Mohammad Karimi305 visualizações
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97 por Mohammad Karimi
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
Mohammad Karimi116 visualizações
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96 por Mohammad Karimi
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
Mohammad Karimi110 visualizações
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي por Mohammad Karimi
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
Mohammad Karimi23 visualizações
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي por Mohammad Karimi
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
Mohammad Karimi24 visualizações
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا... por Mohammad Karimi
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
Mohammad Karimi109 visualizações
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن 97 por Mohammad Karimi
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن 97تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن 97
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن 97
Mohammad Karimi161 visualizações
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96 por Mohammad Karimi
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96
Mohammad Karimi171 visualizações
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت por Mohammad Karimi
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتبسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
Mohammad Karimi16 visualizações
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi6 visualizações
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش... por Mohammad Karimi
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
Mohammad Karimi95 visualizações
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97 por Mohammad Karimi
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97
Mohammad Karimi588 visualizações
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی por Mohammad Karimi
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیشش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Mohammad Karimi187 visualizações

Mais de Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf por
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
2 visualizações5 slides
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf por
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
3 visualizações4 slides
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf por
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
4 visualizações4 slides
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx por
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
3 visualizações5 slides
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی por
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
3 visualizações6 slides
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق por
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
3 visualizações4 slides

Mais de Mohammad Karimi(20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf por Mohammad Karimi
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
Mohammad Karimi2 visualizações
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf por Mohammad Karimi
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
Mohammad Karimi3 visualizações
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf por Mohammad Karimi
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
Mohammad Karimi4 visualizações
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx por Mohammad Karimi
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
Mohammad Karimi3 visualizações
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی por Mohammad Karimi
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
Mohammad Karimi3 visualizações
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi3 visualizações
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi7 visualizações
کتاب آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi36 visualizações
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf por Mohammad Karimi
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
Mohammad Karimi6 visualizações
10 دستور برای موفقیت در آزمون por Mohammad Karimi
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
Mohammad Karimi4 visualizações
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi8 visualizações
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi14 visualizações
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi5 visualizações
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi6 visualizações
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi20 visualizações
رشته مهندسی برق قدرت por Mohammad Karimi
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
Mohammad Karimi56 visualizações
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق por Mohammad Karimi
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
Mohammad Karimi46 visualizações
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟ por Mohammad Karimi
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
Mohammad Karimi43 visualizações
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند por Mohammad Karimi
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
Mohammad Karimi61 visualizações
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی por Mohammad Karimi
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
Mohammad Karimi63 visualizações

کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش تابستان 97

 • 1. 1
 • 3. ‫برق‬ ‫تاسیسات‬‫پالس‬ ‫مؤلفان‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫خبری‬ ‫سایت‬ ‫مدیرمسئول‬-‫تحلیلی‬‫نیوز‬ ‫مهندسین‬ ‫وند‬ ‫حاجی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫اسالمی‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫نخبگان‬ ‫و‬ ‫جوان‬ ‫پژوهشگران‬ ‫باشگاه‬ ‫عضو‬ ‫بروجرد‬ ‫واحد‬
 • 4. ‫چکیده‬ ‫حدود‬ ،‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحلیل‬ ‫طبق‬15‫سواالت‬ ‫درصد‬‫آزمون‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫سال‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬‫کتاب‬ ‫از‬ ،‫اخیر‬ ‫های‬ ‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫راهنمای‬‫(تالیف‬ ‫ها‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫و‬ )‫موسسیان‬ ‫آلدیک‬ ‫مهندس‬17‫از‬ ‫نیز‬ ‫درصد‬ ‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫مانند‬ ‫منابعی‬110‫معاونت‬ ‫برنامه‬‫آئین‬ ،‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ‫راهبردی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ریزی‬‫نامه‬‫های‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ... ‫و‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬‫کتابی‬ ‫کردیم‬ ‫سعی‬ .‫شود‬ ‫ارزشمند‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫برجسته‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫مفاهیم‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫تدوین‬‫در‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫کنیم‬ ‫سازی‬«‫کتاب‬ ‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬»‫بخش‬‫طرح‬ ‫احتمال‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پرسش‬‫ه‬‫جمع‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ا‬‫مطالب‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫بندی‬ ‫آن‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫راحت‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫مفاهیم‬ ‫بهینه‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬‫در‬ ‫ها‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ،‫آزمون‬ ‫جلسه‬‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫پرسش‬‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫فصل‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬‫بندی‬ ‫داوطلبان‬ ‫و‬ ‫مهندسان‬ ‫به‬ ‫ارائه‬ ‫آماده‬ ‫شده‬‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬‫می‬ ‫تاکید‬ .‫است‬ ‫شده‬‫که‬ ‫شود‬ ‫کتاب‬ ‫بر‬ ‫مکملی‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬‫های‬«‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تشریحی‬»،«‫کلید‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫واژه‬»‫و‬«‫تشریح‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬».‫است‬
 • 5. 1‫ظاهری‬ ‫مشخصات‬ ) ‫کتاب‬ :‫محصول‬ ‫نوع‬ :‫تالیف‬‫وند‬ ‫حاجی‬ ‫محمد‬ ‫و‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫یاوریان‬ ‫انتشاراتی‬ ‫فرهنگی‬ ‫مؤسسه‬ :‫ناشر‬ :‫شابک‬7-80-7327-600-978 :‫صفحات‬ ‫تعداد‬151 )‫(بزرگ‬ ‫رحلی‬ :‫قطع‬ ‫پستی‬ :‫ارسال‬ ‫نحوه‬ :‫محصول‬ ‫کد‬NB24 :‫قیمت‬32‫تومان‬ ‫هزار‬ 2‫دسترسی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ) 2-1‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫لینک‬ ) http://opac.nlai.ir/opac- prod/bibliographic/4540887 2-2‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫مشاهده‬ ) https://mohandesinnews.ir/wp- content/uploads/2018/06/NB24-list.pdf 2-3‫کتاب‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫مشاهده‬ )
 • 6. https://mohandesinnews.ir/wp- content/uploads/2018/06/NB24-sample.pdf 2-4‫خرید‬ ‫لینک‬ ) https://www.mohandesinNEWS.ir/?p=5167 3‫کتاب‬ ‫نگارش‬ ‫زمینه‬ ‫پیش‬ ) ‫اسفند‬ ‫آزمون‬ ‫از‬95‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ‫ساختمان‬‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ )‫موسسیان‬ ‫آلدیک‬ ‫مهندس‬ ‫(تالیف‬ ‫ها‬ ‫نشریه‬110‫برنامه‬ ‫معاونت‬‫به‬ ‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ‫راهبردی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫اصلی‬ ‫منابع‬ ‫عنوان‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬.‫شدند‬ ‫مطرح‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫هرچند‬‫این‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ،‫نیز‬ ‫حجم‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫میشد‬ ‫مطرح‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫(بیش‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬1500‫و‬ ‫مطالب‬ ‫سردرگمی‬ ،)‫صفحه‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫مشکالت‬ ‫با‬ ‫داوطلبان‬ ،‫آنها‬ ‫نبودن‬ ‫محور‬ ‫آزمون‬ ‫پس‬ .‫داشتند‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫پرسش‬«‫بر‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬‫ق‬ ‫پالس‬»‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫مبحث‬13‫نشریه‬ ‫و‬110.‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ 4‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ ) 4-1‫بار‬ ‫اولین‬ )
 • 7. ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫کتابی‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬‫ها‬‫مهندس‬ ‫(تالیف‬ ‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ )‫موسسیان‬ ‫آلدیک‬110‫برنامه‬ ‫معاونت‬‫و‬ ‫ریزی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ،‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ‫راهبردی‬ ‫نظارت‬ 4-2‫بهینه‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬ ) ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برقی‬‫مر‬ ‫مطالب‬ ،‫اس‬ ‫موردنظر‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫تبط‬‫شده‬ ‫تخراج‬‫خالصه‬ ‫مرحله‬ ‫چندین‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫نویسی‬‫است‬ ‫ه‬‫چارچوب‬ ‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫اساس‬ ،‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫این‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ . .‫بود‬ ‫اهمیت‬ ‫کم‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫و‬ ‫مطلب‬ 4-3‫متفاوت‬ ‫سازماندهی‬ ) ‫پراکندگی‬ ،‫مذکور‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫مشکالت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫آنهاست‬ ‫نبودن‬ ‫محور‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫موضوعی‬‫خالصه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫تدوین‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ،‫سازی‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫موردنظر‬ ‫مطلب‬ ‫به‬ 4-4‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ) ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سنوات‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫موضوعات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬‫شده‬‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬ ‫و‬.‫است‬ ‫شده‬ 4-5‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تفکیک‬ )
 • 8. ‫و‬ ‫نظارت‬ ،‫طراحی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫نظات‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫طالحیت‬ ‫دو‬ ‫داوطلبان‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫مشترک‬ .‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫سواالت‬ ‫نوع‬ ‫براساس‬ 4-6)‫طراحی‬ ‫به‬ ‫ظرافت‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫نهایت‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ... ‫و‬ ‫تصاویر‬ ،‫صفحات‬ ،‫جلد‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫جدید‬ ‫جلد‬ ‫طرح‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫خرج‬ ‫لوگوی‬‫ساختمان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬‫فونت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ‫آن‬ ‫سایز‬ ‫و‬‫خواننده‬ ‫در‬ ‫خستگی‬ ‫کمترین‬ ‫و‬ ‫جذابیت‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫شکل‬ ‫تمامی‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫ایجاد‬VISIO‫ترسیم‬ .‫اند‬ ‫شده‬ 5‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ) ‫بخش‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سواالت‬«‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دیدگاه‬» .‫شود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ 5-1‫کتاب‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫آیا‬ )( ‫مباحث‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬1،2،3، 12،13،15،21‫و‬22‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫هم‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ) ‫است؟‬ ‫نشریه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫اختصاصا‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ،‫خیر‬ )‫پاسخ‬110‫و‬ ‫مبحث‬ ‫راهنمای‬13.‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬
 • 9. 5-2‫نشریه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫آیا‬ )110‫و‬ ‫مبحث‬ ‫راهنمای‬13‫پاسخ‬ ‫نیز‬‫است؟‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫به‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬ 5-3‫طراحی‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ) ‫مهر‬96‫است؟‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هم‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬ 5-4)‫مباحث‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫آیا‬13‫نظر‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫است؟‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫مبحث‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫ارتباط‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ )‫پاسخ‬13‫پرسش‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫ندارد‬ ‫اصالح‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ،‫شده‬ ‫اشاره‬ ‫مبحث‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نکاتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫الزم‬ 5-6‫برای‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫آیا‬ )‫است؟‬ ‫کافی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫بضاعت‬ ‫حد‬ ‫در‬ ،‫آموزشی‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تالش‬ )‫پاسخ‬ ‫مجموعه‬ ‫کاملترین‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫داوطلبان‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫خود‬ ،‫ممکن‬«‫طالئی‬ ‫بسته‬-‫تض‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مینی‬»، «‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬»‫و‬«‫های‬ ‫کتاب‬ ‫گنجینه‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬»‫پیشنهاد‬.‫شود‬ ‫می‬ 5-7)‫ببرم؟‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫سر‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫توانم‬ ‫می‬ ‫آیا‬
 • 10. ‫ا‬ ‫یکی‬ ‫اساسا‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬،‫بوده‬ ‫مدنظر‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مسائلی‬ ‫ز‬ ‫این‬ ‫دقیق‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫سهولت‬ .‫شد‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ 5-8‫طراحی‬ ‫صالحیتهای‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ) ‫است؟‬ ‫نظارت‬ ‫یا‬ ‫شد‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫مشترک‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫نظارت‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫سواالت‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬‫ه‬ .‫باشد‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫مجزا‬ ‫کامال‬ ‫صالحیت‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫تا‬ 6‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نویسنده‬ ‫درباره‬ ) ‫نویسنده‬ ‫درباره‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکریمی‬ ‫من‬ ‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬‫از‬ ‫بیش‬ 50‫معتبرترین‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫ژورنالها‬ ،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬13‫تالیف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬ ‫نظام‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫مدیرمسئولی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسی‬-‫تحلیلی‬ ‫اخ‬( ‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫تصاصی‬http:// .irmohandesinnews/،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬ ،)‫چندین‬‫فیلم‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحلیلی‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫یادداشت‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،‫آموزشی‬
 • 11. ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ .‫ام‬ ‫کرده‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬ ( ‫شخصی‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاری‬http://mohammad- karimi.ir.‫فرمائید‬ ‫مراجعه‬ ) 7)‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرین‬ ‫مشاهده‬ https://www.mohandesinNEWS.ir/shop ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصی‬ ‫سایت‬ http://mohammad-karimi.ir :‫اعضا‬ ‫ویژه‬ ‫تخفیف‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامی‬ ‫کانال‬ https://telegram.me/tasisat_barghi :‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬