تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-اسفند 95

آزمون نظام مهندسی در اسفند 95 برای داوطلبان رشته تاسیسات برقی معنای دیگر داشت. در این آزمون برای اولین گرایش های طراحی و نظارت از هم تفکیک شدند. در یادداشت پیش رو، به نقد آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی که در اسفند 1395 برگزار شد می پردازیم. برای این منظور، ابتدا منابع آزمون دسته بندی شده و سپس پرسش های 6 دوره اخیر با پرسش های طراحی اسفندماه 96 مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. در نهایت راهکاری استثنائی برای موفقیت در این آزمون ارائه خواهد شد براي مطالعه ساير کتاب ها و مشاهده محصولات مراجعه کنيد به: akhbarmohandesi.ir/shop telegram.me/tasisat_barghi .

‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬
‫مهندسی‬‫طراحی‬‫تاسیسات‬
‫برقی‬-‫اسفند‬59
‫تهیه‬‫تألیف‬ ‫و‬:‫کریمی‬ ‫محمد‬
2
‫ج‬
‫د‬‫ی‬‫باچه‬
‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫اسفند‬59‫معنای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫رشته‬ ‫داوطلبان‬ ‫برای‬
‫هم‬ ‫از‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫گرایش‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫داشت‬ ‫دیگر‬
‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نقد‬ ‫به‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫یادداشت‬ ‫در‬ .‫شدند‬ ‫تفکیک‬
‫برقی‬-‫اسفند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طراحی‬5959،‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫شد‬ ‫برگزار‬
‫آز‬ ‫منابع‬ ‫ابتدا‬‫های‬ ‫پرسش‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫مون‬6‫پرسش‬ ‫با‬ ‫اخیر‬ ‫دوره‬
‫اسفندماه‬ ‫طراحی‬ ‫های‬56‫راهکاری‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ .‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫قرار‬ ‫مقایسه‬ ‫مورد‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارائه‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫استثنائی‬
تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-اسفند 95
‫ه‬
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
‫فصل‬1.‫آزمون‬ ‫منابع‬9
‫فصل‬2.‫تحلیل‬6‫آزمون‬ ‫اخیر‬ ‫دوره‬12
‫فصل‬3.‫تحلیل‬‫منابع‬11
‫فصل‬4.‫راهکارها‬11
‫فصل‬1.‫کارنامه‬23
‫فصل‬6.‫بندی‬ ‫جمع‬21
‫فصل‬7.‫مجموعه‬ ‫اين‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫نويسنده‬ ‫درباره‬31
1.‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬33
تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-اسفند 95
‫ز‬
‫پیشگفتار‬
‫محمدکریمی‬ ‫مهندسی‬ ‫توسط‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬
(www.karimi.site)‫خبری‬ ‫سایت‬ ‫مدیرمسئول‬-‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫تحلیلی‬
( ‫مهندسی‬https://www.akhbarmohandesi.ir‫مولف‬ ‫و‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ )
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬‫داوطلبان‬ ‫آموزش‬ ‫جهت‬ ‫صرفا‬ ،
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫عزیز‬‫یا‬ ‫جزئی‬ ‫برداری‬ ‫کپی‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬
.‫است‬ ‫قبول‬ ‫غیرقابل‬ ‫نویسنده‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫حرام‬ ‫شرعا‬ ‫صورت‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کلی‬
.‫است‬ ‫آزاد‬ ‫صورت‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نشر‬
‫تشکر‬ ‫با‬
‫تیرماه‬5956
تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-اسفند 95
9
‫اول‬ ‫فصل‬
‫آزمون‬ ‫منابع‬
01■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59
01
.‫کرد‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫کلی‬ ‫دسته‬ ‫چهار‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫محتوا‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬
‫اینترنتی‬ ‫خرید‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫دانلود‬ ‫برای‬‫کنید‬ ‫کلیک‬.
1-1‫عمومی‬ ‫منابع‬ )
‫مجموعه‬ ،‫منابع‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬‫ای‬‫های‬ ‫رشته‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مباحثی‬ ‫از‬‫آزمو‬‫ن‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫مختلف‬‫ساختمان‬‫گرایش‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫مشترک‬‫طراحی‬،‫ش‬‫ش‬
‫به‬ ‫مبحث‬‫اضافه‬‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬
:‫شود‬ ‫می‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫کنترل‬ ‫و‬‫آئین‬‫نامه‬‫آ‬ ‫اجرائی‬ ‫های‬:‫ن‬
‫سال‬ ‫ویرایش‬59
)‫(تعاریف‬ ‫اول‬ ‫مبحث‬:‫ویرایش‬‫سال‬59
)‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫بحث‬:‫ویرایش‬‫سال‬48
)‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫ساختمانها‬ ‫(حفاظت‬ ‫سوم‬ ‫مبحث‬‫سال‬ ‫ویرایش‬ :59
‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫جوئی‬‫سال‬ ‫ویرایش‬ :)45
‫غیرعامل‬ ‫(پدافند‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬:)‫سال‬ ‫ویرایش‬59
)‫ساختمانها‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬‫ویرایش‬ :
‫سال‬59
1-2‫تخصصی‬ ‫منابع‬ )
‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫مبحث‬ ‫دو‬ ،‫منابع‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫دومین‬‫پانزده‬ ‫و‬ ‫سیزده‬‫د‬ ‫این‬ .‫هستند‬‫و‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کلی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫چارچوب‬ ،‫مبحث‬‫طر‬‫احی‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬
‫سیزدهم‬ ‫مبحث‬)‫ساختمانها‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬-5959
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫طراحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59■00
‫پلکان‬ ‫و‬ ‫(آسانسورها‬ ‫پانزدهم‬ ‫مبحث‬)‫برقی‬-5959
1-3‫فرعی‬ ‫منابع‬ )
‫منابع‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫سومین‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫ازمون‬‫هس‬ ‫منبع‬ ‫دو‬ ،‫تند‬
:‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫تعداد‬ ‫اخیر‬ ‫سنوات‬ ‫در‬ ‫که‬
‫کتاب‬‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬
59)
‫نشریه‬55۱-5‫و‬55۱-9‫کشور‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬
1-4)‫منابع‬‫متفرقه‬
‫آخرین‬‫دسته‬‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫از‬‫طراحی‬‫منابع‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫که‬ ‫هستند‬ ‫ای‬ ‫متفرقه‬‫واقع‬ ‫در‬‫مشخصی‬ ‫منبع‬‫نشده‬ ‫تعریف‬ ‫آنها‬ ‫برای‬‫و‬‫می‬
‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫توان‬‫کرد‬ ‫معرفی‬:
‫فنی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫مراجع‬ ،‫الزامات‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬
‫معتبر‬
‫ها‬ ‫ساختمان‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬
‫فنی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫مراجع‬ ،‫آن‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬
‫انتشارات‬ ،‫معتبر‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬ ‫فنی‬
‫سازها‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫طراحی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسایل‬
‫سازها‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫انتظامی‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ،‫مقررات‬
‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫راهنماهای‬
01■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59
02
‫دوم‬ ‫فصل‬
‫تحلیل‬6‫اخیر‬ ‫دوره‬
‫آزمون‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫طراحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59■01
‫سال‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ،‫یادداشت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫دومین‬ ‫در‬59‫تا‬56
( ‫جدول‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫منابع‬ ‫براساس‬ ‫مورد‬5‫شده‬ ‫فهرست‬ )
‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫اند‬«‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬».‫اند‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫اینکه‬ ‫ذکر‬ ‫شایان‬
‫دارای‬ ‫اخیر‬ ‫سنوات‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬6۱‫جدول‬ ‫در‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫سوال‬
‫از‬ ‫سوال‬ ‫تعداد‬ ،‫زیر‬6۱‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫پاسخ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کرده‬ ‫تجاوز‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫از‬ ‫پرسش‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫منبع‬ ‫یک‬
:‫داد‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ ‫چند‬
‫مبحث‬ ‫از‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬59‫سنوات‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫طرح‬ ‫سوالی‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫طرح‬ ‫هائی‬ ‫پرسش‬ ‫مبحث‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫عنوان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫پرسش‬ ‫مجموعه‬«‫قبل‬ ‫سنوات‬»‫شده‬ ‫مشخص‬
‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫منبع‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مسائلی‬ ‫و‬ ‫سواالت‬ ،‫اند‬‫گ‬‫به‬ ‫وئی‬
.‫است‬ ‫آن‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫آنها‬
‫هائی‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫دشواری‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫پرسش‬ ‫نیز‬ ‫متفرقه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫متفرقه‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫که‬
01
( ‫جدول‬5‫منابع‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ :)
‫متفرقه‬ ‫سنوات‬‫قبل‬ 55۱ ‫راهنمای‬59 ‫مقررات‬ 99 95 55 59 59 59 9 9 5
5 59 ۱ 5۱ ۱ 9 5 ۱ 5۱ 5 5 5 9 ۱ ‫خرداد‬59
5۱ 99 ۱ 4 5 5 5 9 7 9 9 9 ۱ ۱ ‫آبان‬59
56 55 5 59 5 ۱ 9 ۱ 7 8 5 5 5 ۱ ‫مرداد‬58
6 95 ۱ 4 ۱ 9 5 5 7 5 5 9 9 ۱ ‫بهمن‬58
59 58 ۱ 5 5 ۱ 5 ۱ 5۱ 5 9 8 ۱ ۱ ‫شهریور‬59
55 98 ۱ 9 5 9 9 7 9 - 8 5 - ‫طراحی‬‫اسفند‬59
56 111 1 61 4 5 5 6 44 33 1 14 1 0 ‫جمع‬
01
‫سوم‬ ‫فصل‬
‫تحلیل‬‫منابع‬
01■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59
01
( ‫شکل‬ ‫در‬5‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫سهم‬ ‫درصد‬ ،)
.‫است‬
( ‫شکل‬5‫اخیر‬ ‫سنوات‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تعداد‬ :)
( ‫شکل‬ ‫نتایج‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬5‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫سواالت‬ ‫سوم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ،)
‫(مباحث‬ ‫تخصصی‬ ‫منابع‬ .‫است‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫های‬ ‫پرسش‬59‫و‬59‫حدود‬ ‫نیز‬ )
‫پنجم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫کمی‬ .‫اند‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سواالت‬ ‫چهارم‬ ‫یک‬
‫نزدیک‬ ‫فرعی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫سهم‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫متفرقه‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬
‫به‬( ‫شکل‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫هم‬9‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫سواالت‬ ‫درصد‬ ‫بین‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ،)
‫اسفند‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫اخیر‬ ‫سنوات‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫بین‬ ‫منبع‬ ‫هر‬
59.‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬
‫عمومی‬ ‫منابع‬,
49,13%
‫منابع‬
‫تخصصی‬,87,
23%
‫فرعی‬ ‫منابع‬,
52,14%
‫قبل‬ ‫سنوات‬,
117,32%
‫متفرقه‬,65,
18%
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫طراحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59■01
( ‫شکل‬9‫اسفند‬ ‫نظارت‬ ‫آزمون‬ ‫با‬ ‫اخیر‬ ‫سنوات‬ ‫آزمونهای‬ ‫درصدی‬ ‫مقایسه‬ :)
59
‫ت‬ ‫دارای‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ،‫فوق‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬،‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫سواالت‬ ‫عداد‬
‫تعداد‬ ‫افت‬ .‫است‬ ‫اخیر‬ ‫سنوات‬ ‫آزمون‬ ‫میانگین‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫متفرقه‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬
.‫است‬ ‫توجه‬ ‫جالب‬ ‫فرعی‬ ‫منابع‬ ‫سواالت‬
13
24
14
32
1717
20
5
40
18
0
10
20
30
40
50
‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫تخصصی‬ ‫منابع‬ ‫فرعی‬ ‫منابع‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫متفرقه‬
‫کل‬ ‫طراحي‬
01■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59
01
‫چهارم‬ ‫فصل‬
‫راهکارها‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫طراحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59■01
‫و‬ ‫دهی‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫عملی‬ ‫راهکارهای‬ ،‫منابع‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ،‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬
‫می‬ ‫ارائه‬ ‫موفقیت‬.‫شود‬
8-5‫عمومی‬ ‫منابع‬ )
‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬‫هفت‬‫مباحث‬ ،‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫(شامل‬ ‫منبع‬5،9،9،
55،95‫و‬99‫حدود‬ ‫با‬ )4۱۱‫سهم‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫صفحه‬57‫در‬ ‫درصدی‬
‫آزمون‬‫طراحی‬.‫دهد‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫است‬ ‫بدیهی‬‫سوال‬ ‫کمی‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫صفحات‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬
‫و‬ ‫زمان‬ ‫داوطلب‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫منطقی‬ ‫چندان‬ ‫آزمون‬ ‫تا‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫بنابراین‬ .‫نماید‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انرژی‬‫پ‬ ‫برای‬‫به‬ ‫اسخ‬
‫مباحث‬ ‫این‬ ‫سواالت‬‫راه‬ ‫بهترین‬ ،‫بکلرگیری‬«‫کتاب‬‫تاسی‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬‫سات‬
‫برقی‬»‫ارائه‬ ‫مباحث‬ ‫ها‬ ‫ویرایش‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬
‫به‬ ‫مطالعه‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کلیدواژه‬ .‫است‬ ‫شده‬‫س‬ ‫اکثر‬‫واالت‬
‫دهید‬ ‫پاسخ‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫و‬
.‫نمائید‬ ‫ذخیره‬ ‫مساله‬ ‫و‬ ‫چالشی‬
8-9‫اختصاصی‬ ‫منابع‬ )
‫دو‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پرسش‬‫پانزده‬ ‫و‬ ‫سیزده‬ ‫مبحث‬‫شود‬ ‫می‬ ‫طرح‬‫سواال‬ ‫پنجم‬ ‫یک‬‫ت‬
‫آزمون‬‫طراحی‬‫اسفند‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬59‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬
‫است‬.‫است‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫عدد‬ ‫که‬‫کا‬ ‫تسلط‬‫دو‬ ‫این‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫مل‬
.‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫مبحث‬‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬«‫کتاب‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬»‫محصول‬ ‫دو‬ ،«‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬»‫و‬«‫کتاب‬‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬‫طبقه‬ ‫های‬‫بند‬‫شده‬ ‫ی‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬»‫نیز‬‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫باید‬.،‫هرچند‬
11■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59
21
‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫داوطلبی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫توقعی‬
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دارد‬ ‫برقی‬،‫مبحث‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫کامل‬ ‫تسلط‬ ‫با‬‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬‫م‬‫راجعه‬
‫به‬‫به‬ ،‫کلیدواژه‬‫سواالت‬.‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫آن‬‫اینکه‬ ‫بویژه‬،‫آزمون‬ ‫بعدی‬ ‫دوره‬ ‫در‬‫ا‬‫ز‬
‫ویرایش‬‫جدید‬‫سیزدهم‬ ‫مبحث‬‫پرسش‬‫ا‬ ‫پس‬ ،‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫مطرح‬‫اینکه‬ ‫حتمال‬
‫سهم‬‫این‬‫افزایش‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫مبحث‬،‫کند‬ ‫پیدا‬.‫است‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬
8-9‫فرعی‬ ‫منابع‬ )
‫اسفند‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫وجود‬ ‫با‬59،‫فرعی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫سواالت‬ ‫تعداد‬ ،
‫بویژه‬‫کتاب‬‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬59)،
‫پیش‬ ‫سنوات‬ ‫روند‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫دانستن‬ ‫اهمیت‬ ‫کم‬ ‫اما‬ ‫داشته‬ ‫چشمگیری‬ ‫افت‬
‫به‬ ‫کافی‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫داوطلبان‬ ‫حتما‬ .‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫اشتباه‬‫کتاب‬‫راهنمای‬‫طراحی‬
‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬59‫و‬ )‫نشریه‬55۱-5‫و‬55۱-9
‫کشور‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬‫مطال‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬‫فهم‬ ‫و‬ ‫عه‬
‫(حدود‬ ‫آنها‬ ‫باالی‬ ‫حجم‬ ‫اولی‬ :‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫عمده‬ ‫مشکل‬ ‫دو‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫مطالب‬
59۱۱.‫آنهاست‬ ‫نبودن‬ ‫محور‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫پراکندگی‬ ‫دومی‬ ‫و‬ )‫صفحه‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫بنابراین‬«‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬»‫پرس‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬‫های‬ ‫ش‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫آنها‬‫مهمترین‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬‫قسمتهای‬‫خال‬ ‫منابع‬ ‫این‬‫صه‬
،‫شده‬ ‫نویسی‬‫سپس‬‫هر‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫مطالب‬
‫محصول‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بخش‬
‫همان‬ ‫دوم‬«‫کتاب‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬»‫کلیدواژه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬
‫کتاب‬‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬59‫و‬ )‫نشریه‬
55۱-5‫و‬55۱-9‫کشور‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫نیز‬
.‫است‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫طراحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59■10
8-8‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ )
‫مجموعه‬ ‫این‬‫در‬ ‫سومی‬ ‫یک‬ ‫سهم‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬‫آزمون‬‫طراحی‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫؛‬‫به‬ ‫تسلط‬‫پر‬‫سش‬
‫آ‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫کلید‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫های‬‫داشتن‬ ‫صرف‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫زمون‬
‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬‫پاسخگوی‬‫موفقیت‬‫آز‬ ‫این‬ ‫در‬‫حتی‬ ،‫نیست‬ ‫مون‬
‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫نیز‬ ‫درسنامه‬ ‫صرف‬ ‫داشتن‬‫ساختار‬ .‫باشد‬ ‫قبولی‬ ‫ضابن‬‫س‬‫واالت‬
‫قبل‬ ‫سالهای‬‫بیشتر‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫تکرار‬ ‫بعد‬ ‫آزمونهای‬ ‫در‬ ‫که‬‫حالت‬‫و‬ ‫چالشی‬
،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫دارند‬ ‫مستقیم‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫مفهومی‬
«‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬»‫و‬«‫تلگرام‬ ‫گروه‬‫ی‬‫رفع‬
‫مهندس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫اشکال‬‫ی‬‫تاس‬‫ی‬‫سات‬‫برق‬‫ی‬»‫منظور‬ ‫به‬‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫آموزش‬
،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫با‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫واسطه‬ ‫بی‬
‫سازم‬ ‫نحوه‬‫ا‬‫که‬ ‫باشد‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫ندهی‬
‫با‬ ‫و‬ ‫جا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫مربوطه‬ ‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫پرسش‬‫کامال‬ ‫یعنی‬ ‫شوند‬ ‫ارائه‬ ‫هم‬
‫صورت‬ ‫به‬‫پاسخ‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ای‬ ‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ‫اینکه‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬
‫آزمونها‬‫قبل‬ ‫سالهای‬ ‫ی‬‫چنین‬ .‫شود‬ ‫افزوده‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫پیوست‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫تدوی‬‫نی‬
‫امکان‬ ‫نیز‬ ‫آزمون‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ثانی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫داوطلب‬ ‫فهم‬ ‫شدن‬ ‫عمیق‬ ‫باعث‬ ‫اوال‬
‫مشابه‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫داوطلب‬ ‫ارجاع‬‫آزمون‬ ‫به‬‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫روند‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫را‬
‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫پرسش‬76‫(اسفند‬ ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )59‫بر‬ ‫عالوه‬ )
«‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬»‫در‬«‫کتاب‬‫درس‬‫و‬ ‫نامه‬
‫پرسش‬‫طبقه‬ ‫های‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬»‫ن‬‫یز‬
‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫عملیاتی‬«‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫آزمایشی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬»‫و‬«‫کتاب‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬»‫ب‬ ‫جمع‬ ‫با‬ ‫نیز‬‫ندی‬
‫هر‬ ‫کاری‬ ‫ریزه‬ ‫و‬ ‫سواالت‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫بیان‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫مفاهیم‬
‫داوطلب‬ ‫فهم‬ ‫تعمق‬ ‫به‬ ‫شایانی‬ ‫کمک‬ ،‫پرسش‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫آزمون‬ ‫از‬
11■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59
22
8-9‫متفرقه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ )
‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫متفرقه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬‫دشوارترین‬‫های‬ ‫پرسش‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫گروه‬
‫آزمون‬‫طراحی‬‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫که‬ ‫دانست‬
‫ساختمان‬ ‫مهندسی‬‫نیستد‬‫سطح‬ ‫دارای‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬‫پیچیدگی‬‫بسیاری‬‫باالئی‬
‫آئین‬ ،‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫هستند‬‫های‬ ‫نامه‬‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬«‫کتاب‬
‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬»‫آنها‬ ‫مهمترین‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫طراحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59■11
‫پنجم‬ ‫فصل‬
‫کارنامه‬
21
‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫بدست‬ ‫نتایج‬ ‫طبق‬‫به‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ص‬ ‫حروف‬ .‫هستند‬ ‫عملیاتی‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫کامال‬ ‫قبل‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫راهکارهای‬ ،‫زیر‬ ‫جدول‬
.‫است‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫صفحه‬ ‫گویای‬ ‫ترتیب‬
( ‫جدول‬9‫آزمون‬ ‫تطبیقی‬ ‫مقایسه‬ :)‫طراحی‬‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫با‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫سوال‬‫درسنامه‬‫فیلم‬‫پالس‬‫کلیدواژه‬‫سوال‬‫درسنامه‬‫فیلم‬‫پالس‬‫کلیدواژه‬
1‫ص‬032‫ف‬811
0‫ص‬032‫ف‬811
318
4‫ص‬011‫ف‬111‫ص‬10
5‫ص‬18202‫ص‬31‫ف‬1
1‫ص‬02101‫ص‬31‫ف‬1
100
8‫ص‬018‫ف‬103‫ص‬055
1‫ص‬018‫ف‬104‫ص‬11
1205‫ص‬11‫ف‬1
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫طراحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59■12
1101‫ص‬041‫ف‬1
1001‫ص‬045‫ف‬1
13‫ص‬14808‫ص‬111‫ف‬4
1401
15‫ص‬05132‫ص‬051
3141
30‫ص‬18141
33‫ص‬41‫ف‬048‫ص‬051
34‫ص‬11341‫ص‬11‫ف‬3
35‫ص‬005‫ف‬852
31‫ص‬005‫ف‬851‫ص‬180
3150‫ص‬084‫ف‬1
38‫ص‬011‫ف‬853‫ص‬101
31‫ص‬11‫ف‬154‫ص‬128
42‫ص‬152‫ف‬555‫ص‬18
11■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59
21
41‫ص‬128‫ف‬451‫ص‬18‫ف‬4
40‫ص‬128‫ف‬451‫ص‬105‫ف‬4
4358‫ص‬101‫ف‬4
44‫ص‬51‫ف‬051‫ص‬101‫ف‬4
45‫ص‬8312‫ص‬101‫ف‬4
‫جز‬ ‫به‬ ،‫فوق‬ ‫جدول‬ ‫براساس‬ ،‫جدول‬ ‫این‬ ‫طبق‬58‫قابل‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫مابقی‬ ،‫پرسش‬
( ‫جدول‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫پاسخگوئی‬9‫کرد‬ ‫ادعا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫جدول‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫نظارت‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫هر‬ ‫سهم‬ ،)
‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ ‫با‬ ‫که‬76.‫داد‬ ‫پاسخ‬ ‫نظارت‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫درصد‬
22
‫توسط‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫بقیه‬ ،‫پرسش‬ ‫هفده‬ ‫جز‬ ‫به‬ ،‫فوق‬ ‫جدول‬ ‫براساس‬‫محصوال‬‫ت‬
( ‫جدول‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫پاسخگوئی‬ ‫قابل‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫آموزشی‬9‫هر‬ ‫سهم‬ ،)
‫ادعا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫جدول‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫محصول‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کرد‬75‫درصد‬
.‫داد‬ ‫پاسخ‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬
( ‫جدول‬9‫سواالت‬ ‫درصد‬ ‫و‬ ‫تعداد‬ :)‫محصوالت‬ ‫توسط‬ ‫پاسخگوئی‬ ‫قابل‬
‫آموزشی‬
‫درصد‬ ‫تعداد‬ ‫منبع‬
89 97 ‫درسنامه+فیلم‬
99 58 ‫کلیدواژه‬
9.9 9 ‫پالس‬
75.9 89 ‫جمع‬
11■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59
21
‫ششم‬ ‫فصل‬
‫بندی‬ ‫جمع‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫طراحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59■11
‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫بر‬ ‫کاملی‬ ‫مرور‬ ‫یادداشت‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫گذشت‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫نظارت‬ ‫آزمون‬‫اسفند‬ ‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تاسیساتی‬59.‫شد‬ ‫انجام‬
.‫گردید‬ ‫ارائه‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫هر‬ ‫الزامات‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫راهکارهای‬
‫منحصر‬ ‫ویژگی‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کامل‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫ویژه‬ ‫بسته‬ ‫انتها‬ ‫در‬ ‫اما‬
:‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مرور‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫بفردی‬
5-1‫طالئی‬ ‫بسته‬ )-‫تاسی‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تضمینی‬‫س‬‫ات‬
( ‫برقی‬‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬)
( ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫چهار‬ :‫بسته‬ ‫محتوای‬ )‫الف‬‫کتاب‬‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬،‫ک‬‫تاب‬
‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬‫طبقه‬ ‫های‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬،
‫کتاب‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬،‫نظا‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬‫م‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬،)‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬،
‫تلگرامی‬ ‫گروه‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬‫و‬‫آزم‬‫های‬ ‫ون‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫آزمایشی‬
‫پرداخت‬ :‫ها‬ ‫ویژگی‬ )‫ب‬7۱‫درصورت‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ،‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫هزینه‬ ‫درصد‬
.‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬
5-2‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬ )
(‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬)
11■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59
01
( ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫چهار‬ :‫بسته‬ ‫محتوای‬ )‫الف‬‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬،‫درس‬‫و‬ ‫نامه‬
‫پرسش‬‫طبقه‬ ‫های‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬،‫کت‬‫اب‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬،‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬‫و‬ )‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬
‫پرداخت‬ :‫ها‬ ‫ویژگی‬ )‫ب‬9۱‫حجمی‬ ‫تخفیف‬ ‫و‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫هزنیه‬ ‫درصد‬
5-3‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برنزی‬ ‫بسته‬ )
(‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬)
( ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫دو‬ :‫بسته‬ ‫محتوای‬ )‫الف‬‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬‫طبقه‬ ‫های‬‫ش‬ ‫بندی‬‫ده‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫و‬‫کتاب‬‫بر‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬‫قی‬)
‫و‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬
‫حجمی‬ ‫تخفیف‬ :‫ها‬ ‫ویژگی‬ )‫ب‬
5-4‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫گنجینه‬ )
(‫برقی‬‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬)
( ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫چهار‬ :‫بسته‬ ‫محتوای‬ )‫الف‬‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬،‫درس‬‫و‬ ‫نامه‬
‫پرسش‬‫طبقه‬ ‫های‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬،‫کت‬‫اب‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬،‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬)
‫حجمی‬ ‫تخفیف‬ :‫ها‬ ‫ویژگی‬ )‫ب‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫طراحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59■10
‫فصل‬‫هفتم‬
‫و‬ ‫نويسنده‬ ‫درباره‬
‫مجموعه‬ ‫اين‬ ‫مدرس‬
11■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59
02
‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکريمي‬ ‫من‬
‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬‫از‬ ‫بیش‬
52‫معتبرترين‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬
‫خارجي‬ ‫و‬ ‫داخلي‬ ‫هاي‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫ژورنالها‬
،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬13‫تالیف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬
‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬
‫نظام‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬
‫خبري‬ ‫پايگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫مديرمسئولي‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسي‬-‫ت‬‫حلیلي‬
‫اخ‬‫ايران‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫تصاصي‬
(http://akhbarmohandesi.ir/‫فیلم‬ ‫دو‬ ،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬ ،)
‫(جمعا‬ ‫آموزشي‬50‫نقد‬ ‫و‬ ‫يادداشت‬ ‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،)‫ساعت‬
‫تاسیسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگي‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحلیلي‬
‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقي‬‫و‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫براي‬ .‫ام‬ ‫کرده‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬
‫شخصي‬ ‫سايت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاري‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬
(http://karimi.site.‫فرمائید‬ ‫مراجعه‬ )
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫طراحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59■11
‫فصل‬‫هشتم‬
‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬
13■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59
01
‫اينترنتي‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرين‬ ‫مشاهده‬
https://www.akhbarmohandesi.ir/shop
‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصي‬ ‫سايت‬
http://karimi.site
:‫اعضا‬ ‫ويژه‬ ‫تخفیف‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامي‬ ‫کانال‬
https://telegram.me/tasisat_barghi
:‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬
https://telegram.me/akhbarmohandesi_admin
20111424181
info@akhbarmohandesi.ir

Recomendados

تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی-اسفند 95 por
تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی-اسفند 95تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی-اسفند 95
تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی-اسفند 95Mohammad Karimi
258 visualizações36 slides
تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-مهر 96 por
تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-مهر 96تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-مهر 96
تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-مهر 96Mohammad Karimi
142 visualizações32 slides
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96 por
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96Mohammad Karimi
171 visualizações9 slides
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97 por
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97Mohammad Karimi
588 visualizações10 slides
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی por
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیشش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
187 visualizações35 slides
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن 97 por
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن 97تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن 97
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن 97Mohammad Karimi
161 visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-اسفند 95

بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق por
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
8 visualizações12 slides
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96 por
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96Mohammad Karimi
373 visualizações12 slides
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش... por
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...Mohammad Karimi
95 visualizações11 slides
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت) por
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)Mohammad Karimi
22 visualizações22 slides
کتاب میکرو تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97 por
کتاب میکرو تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97کتاب میکرو تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
کتاب میکرو تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97Mohammad Karimi
293 visualizações11 slides
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برق por
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
23 visualizações8 slides

Similar a تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-اسفند 95(20)

بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi8 visualizações
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96 por Mohammad Karimi
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
Mohammad Karimi373 visualizações
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش... por Mohammad Karimi
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
Mohammad Karimi95 visualizações
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت) por Mohammad Karimi
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
Mohammad Karimi22 visualizações
کتاب میکرو تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97 por Mohammad Karimi
کتاب میکرو تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97کتاب میکرو تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
کتاب میکرو تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
Mohammad Karimi293 visualizações
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi23 visualizações
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت por Mohammad Karimi
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارتکتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت
Mohammad Karimi60 visualizações
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت por Mohammad Karimi
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
Mohammad Karimi21 visualizações
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي por Mohammad Karimi
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
Mohammad Karimi24 visualizações
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97 por Mohammad Karimi
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
Mohammad Karimi114 visualizações
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت por Mohammad Karimi
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتکتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
Mohammad Karimi346 visualizações
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97 por Mohammad Karimi
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
Mohammad Karimi116 visualizações
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96 por Mohammad Karimi
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
Mohammad Karimi110 visualizações
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت por Mohammad Karimi
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتبسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
Mohammad Karimi123 visualizações
کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش مهر 96 por Mohammad Karimi
کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش مهر 96کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش مهر 96
کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش مهر 96
Mohammad Karimi205 visualizações
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي por Mohammad Karimi
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
Mohammad Karimi23 visualizações
تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی بهمن 97 por Mohammad Karimi
تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی بهمن 97تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی بهمن 97
تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی بهمن 97
Mohammad Karimi132 visualizações
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97 por Mohammad Karimi
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
Mohammad Karimi222 visualizações
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی por Mohammad Karimi
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Mohammad Karimi62 visualizações
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi25 visualizações

Mais de Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf por
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
2 visualizações5 slides
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf por
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
3 visualizações4 slides
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf por
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
4 visualizações4 slides
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx por
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
3 visualizações5 slides
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی por
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
3 visualizações6 slides
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق por
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
3 visualizações4 slides

Mais de Mohammad Karimi(20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf por Mohammad Karimi
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
Mohammad Karimi2 visualizações
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf por Mohammad Karimi
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
Mohammad Karimi3 visualizações
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf por Mohammad Karimi
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
Mohammad Karimi4 visualizações
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx por Mohammad Karimi
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
Mohammad Karimi3 visualizações
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی por Mohammad Karimi
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
Mohammad Karimi3 visualizações
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi3 visualizações
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi7 visualizações
کتاب آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi36 visualizações
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf por Mohammad Karimi
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
Mohammad Karimi6 visualizações
10 دستور برای موفقیت در آزمون por Mohammad Karimi
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
Mohammad Karimi4 visualizações
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi8 visualizações
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi14 visualizações
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi5 visualizações
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi6 visualizações
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi6 visualizações
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi20 visualizações
رشته مهندسی برق قدرت por Mohammad Karimi
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
Mohammad Karimi56 visualizações
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق por Mohammad Karimi
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
Mohammad Karimi46 visualizações
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟ por Mohammad Karimi
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
Mohammad Karimi43 visualizações
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند por Mohammad Karimi
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
Mohammad Karimi61 visualizações

تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-اسفند 95

 • 1. ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬ ‫مهندسی‬‫طراحی‬‫تاسیسات‬ ‫برقی‬-‫اسفند‬59 ‫تهیه‬‫تألیف‬ ‫و‬:‫کریمی‬ ‫محمد‬
 • 2. 2
 • 3. ‫ج‬ ‫د‬‫ی‬‫باچه‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫اسفند‬59‫معنای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫رشته‬ ‫داوطلبان‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫گرایش‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫داشت‬ ‫دیگر‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نقد‬ ‫به‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫یادداشت‬ ‫در‬ .‫شدند‬ ‫تفکیک‬ ‫برقی‬-‫اسفند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طراحی‬5959،‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫شد‬ ‫برگزار‬ ‫آز‬ ‫منابع‬ ‫ابتدا‬‫های‬ ‫پرسش‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫مون‬6‫پرسش‬ ‫با‬ ‫اخیر‬ ‫دوره‬ ‫اسفندماه‬ ‫طراحی‬ ‫های‬56‫راهکاری‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ .‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫قرار‬ ‫مقایسه‬ ‫مورد‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارائه‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫استثنائی‬
 • 5. ‫ه‬ ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫فصل‬1.‫آزمون‬ ‫منابع‬9 ‫فصل‬2.‫تحلیل‬6‫آزمون‬ ‫اخیر‬ ‫دوره‬12 ‫فصل‬3.‫تحلیل‬‫منابع‬11 ‫فصل‬4.‫راهکارها‬11 ‫فصل‬1.‫کارنامه‬23 ‫فصل‬6.‫بندی‬ ‫جمع‬21 ‫فصل‬7.‫مجموعه‬ ‫اين‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫نويسنده‬ ‫درباره‬31 1.‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬33
 • 7. ‫ز‬ ‫پیشگفتار‬ ‫محمدکریمی‬ ‫مهندسی‬ ‫توسط‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ (www.karimi.site)‫خبری‬ ‫سایت‬ ‫مدیرمسئول‬-‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫تحلیلی‬ ( ‫مهندسی‬https://www.akhbarmohandesi.ir‫مولف‬ ‫و‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ) ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬‫داوطلبان‬ ‫آموزش‬ ‫جهت‬ ‫صرفا‬ ، ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫عزیز‬‫یا‬ ‫جزئی‬ ‫برداری‬ ‫کپی‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ .‫است‬ ‫قبول‬ ‫غیرقابل‬ ‫نویسنده‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫حرام‬ ‫شرعا‬ ‫صورت‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کلی‬ .‫است‬ ‫آزاد‬ ‫صورت‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نشر‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫تیرماه‬5956
 • 10. 01■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59 01 .‫کرد‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫کلی‬ ‫دسته‬ ‫چهار‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫محتوا‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫اینترنتی‬ ‫خرید‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫دانلود‬ ‫برای‬‫کنید‬ ‫کلیک‬. 1-1‫عمومی‬ ‫منابع‬ ) ‫مجموعه‬ ،‫منابع‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬‫ای‬‫های‬ ‫رشته‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مباحثی‬ ‫از‬‫آزمو‬‫ن‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫مختلف‬‫ساختمان‬‫گرایش‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫مشترک‬‫طراحی‬،‫ش‬‫ش‬ ‫به‬ ‫مبحث‬‫اضافه‬‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ :‫شود‬ ‫می‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫کنترل‬ ‫و‬‫آئین‬‫نامه‬‫آ‬ ‫اجرائی‬ ‫های‬:‫ن‬ ‫سال‬ ‫ویرایش‬59 )‫(تعاریف‬ ‫اول‬ ‫مبحث‬:‫ویرایش‬‫سال‬59 )‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫بحث‬:‫ویرایش‬‫سال‬48 )‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫ساختمانها‬ ‫(حفاظت‬ ‫سوم‬ ‫مبحث‬‫سال‬ ‫ویرایش‬ :59 ‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫جوئی‬‫سال‬ ‫ویرایش‬ :)45 ‫غیرعامل‬ ‫(پدافند‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬:)‫سال‬ ‫ویرایش‬59 )‫ساختمانها‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬‫ویرایش‬ : ‫سال‬59 1-2‫تخصصی‬ ‫منابع‬ ) ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫مبحث‬ ‫دو‬ ،‫منابع‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫دومین‬‫پانزده‬ ‫و‬ ‫سیزده‬‫د‬ ‫این‬ .‫هستند‬‫و‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کلی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫چارچوب‬ ،‫مبحث‬‫طر‬‫احی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫سیزدهم‬ ‫مبحث‬)‫ساختمانها‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬-5959
 • 11. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫طراحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59■00 ‫پلکان‬ ‫و‬ ‫(آسانسورها‬ ‫پانزدهم‬ ‫مبحث‬)‫برقی‬-5959 1-3‫فرعی‬ ‫منابع‬ ) ‫منابع‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫سومین‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫ازمون‬‫هس‬ ‫منبع‬ ‫دو‬ ،‫تند‬ :‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫تعداد‬ ‫اخیر‬ ‫سنوات‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کتاب‬‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ 59) ‫نشریه‬55۱-5‫و‬55۱-9‫کشور‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬ 1-4)‫منابع‬‫متفرقه‬ ‫آخرین‬‫دسته‬‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫از‬‫طراحی‬‫منابع‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ای‬ ‫متفرقه‬‫واقع‬ ‫در‬‫مشخصی‬ ‫منبع‬‫نشده‬ ‫تعریف‬ ‫آنها‬ ‫برای‬‫و‬‫می‬ ‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫توان‬‫کرد‬ ‫معرفی‬: ‫فنی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫مراجع‬ ،‫الزامات‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬ ‫معتبر‬ ‫ها‬ ‫ساختمان‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫مراجع‬ ،‫آن‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬ ‫انتشارات‬ ،‫معتبر‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬ ‫فنی‬ ‫سازها‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫طراحی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسایل‬ ‫سازها‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫انتظامی‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ،‫مقررات‬ ‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫راهنماهای‬
 • 12. 01■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59 02 ‫دوم‬ ‫فصل‬ ‫تحلیل‬6‫اخیر‬ ‫دوره‬ ‫آزمون‬
 • 13. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫طراحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59■01 ‫سال‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ،‫یادداشت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫دومین‬ ‫در‬59‫تا‬56 ( ‫جدول‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫منابع‬ ‫براساس‬ ‫مورد‬5‫شده‬ ‫فهرست‬ ) ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫اند‬«‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬».‫اند‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫اینکه‬ ‫ذکر‬ ‫شایان‬ ‫دارای‬ ‫اخیر‬ ‫سنوات‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬6۱‫جدول‬ ‫در‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫سوال‬ ‫از‬ ‫سوال‬ ‫تعداد‬ ،‫زیر‬6۱‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫پاسخ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کرده‬ ‫تجاوز‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫از‬ ‫پرسش‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ :‫داد‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ ‫چند‬ ‫مبحث‬ ‫از‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬59‫سنوات‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫طرح‬ ‫سوالی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طرح‬ ‫هائی‬ ‫پرسش‬ ‫مبحث‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫پرسش‬ ‫مجموعه‬«‫قبل‬ ‫سنوات‬»‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫منبع‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مسائلی‬ ‫و‬ ‫سواالت‬ ،‫اند‬‫گ‬‫به‬ ‫وئی‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫آنها‬ ‫هائی‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫دشواری‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫پرسش‬ ‫نیز‬ ‫متفرقه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫متفرقه‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫که‬
 • 14. 01 ( ‫جدول‬5‫منابع‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ :) ‫متفرقه‬ ‫سنوات‬‫قبل‬ 55۱ ‫راهنمای‬59 ‫مقررات‬ 99 95 55 59 59 59 9 9 5 5 59 ۱ 5۱ ۱ 9 5 ۱ 5۱ 5 5 5 9 ۱ ‫خرداد‬59 5۱ 99 ۱ 4 5 5 5 9 7 9 9 9 ۱ ۱ ‫آبان‬59 56 55 5 59 5 ۱ 9 ۱ 7 8 5 5 5 ۱ ‫مرداد‬58 6 95 ۱ 4 ۱ 9 5 5 7 5 5 9 9 ۱ ‫بهمن‬58 59 58 ۱ 5 5 ۱ 5 ۱ 5۱ 5 9 8 ۱ ۱ ‫شهریور‬59 55 98 ۱ 9 5 9 9 7 9 - 8 5 - ‫طراحی‬‫اسفند‬59 56 111 1 61 4 5 5 6 44 33 1 14 1 0 ‫جمع‬
 • 16. 01■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59 01 ( ‫شکل‬ ‫در‬5‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫سهم‬ ‫درصد‬ ،) .‫است‬ ( ‫شکل‬5‫اخیر‬ ‫سنوات‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تعداد‬ :) ( ‫شکل‬ ‫نتایج‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬5‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫سواالت‬ ‫سوم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ،) ‫(مباحث‬ ‫تخصصی‬ ‫منابع‬ .‫است‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫های‬ ‫پرسش‬59‫و‬59‫حدود‬ ‫نیز‬ ) ‫پنجم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫کمی‬ .‫اند‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سواالت‬ ‫چهارم‬ ‫یک‬ ‫نزدیک‬ ‫فرعی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫سهم‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫متفرقه‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫به‬( ‫شکل‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫هم‬9‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫سواالت‬ ‫درصد‬ ‫بین‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ،) ‫اسفند‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫اخیر‬ ‫سنوات‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫بین‬ ‫منبع‬ ‫هر‬ 59.‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬, 49,13% ‫منابع‬ ‫تخصصی‬,87, 23% ‫فرعی‬ ‫منابع‬, 52,14% ‫قبل‬ ‫سنوات‬, 117,32% ‫متفرقه‬,65, 18%
 • 17. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫طراحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59■01 ( ‫شکل‬9‫اسفند‬ ‫نظارت‬ ‫آزمون‬ ‫با‬ ‫اخیر‬ ‫سنوات‬ ‫آزمونهای‬ ‫درصدی‬ ‫مقایسه‬ :) 59 ‫ت‬ ‫دارای‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ،‫فوق‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬،‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫سواالت‬ ‫عداد‬ ‫تعداد‬ ‫افت‬ .‫است‬ ‫اخیر‬ ‫سنوات‬ ‫آزمون‬ ‫میانگین‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫متفرقه‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ .‫است‬ ‫توجه‬ ‫جالب‬ ‫فرعی‬ ‫منابع‬ ‫سواالت‬ 13 24 14 32 1717 20 5 40 18 0 10 20 30 40 50 ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫تخصصی‬ ‫منابع‬ ‫فرعی‬ ‫منابع‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫متفرقه‬ ‫کل‬ ‫طراحي‬
 • 18. 01■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59 01 ‫چهارم‬ ‫فصل‬ ‫راهکارها‬
 • 19. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫طراحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59■01 ‫و‬ ‫دهی‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫عملی‬ ‫راهکارهای‬ ،‫منابع‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ،‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫موفقیت‬.‫شود‬ 8-5‫عمومی‬ ‫منابع‬ ) ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬‫هفت‬‫مباحث‬ ،‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫(شامل‬ ‫منبع‬5،9،9، 55،95‫و‬99‫حدود‬ ‫با‬ )4۱۱‫سهم‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫صفحه‬57‫در‬ ‫درصدی‬ ‫آزمون‬‫طراحی‬.‫دهد‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬‫سوال‬ ‫کمی‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫صفحات‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫داوطلب‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫منطقی‬ ‫چندان‬ ‫آزمون‬ ‫تا‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫بنابراین‬ .‫نماید‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انرژی‬‫پ‬ ‫برای‬‫به‬ ‫اسخ‬ ‫مباحث‬ ‫این‬ ‫سواالت‬‫راه‬ ‫بهترین‬ ،‫بکلرگیری‬«‫کتاب‬‫تاسی‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬‫سات‬ ‫برقی‬»‫ارائه‬ ‫مباحث‬ ‫ها‬ ‫ویرایش‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫به‬ ‫مطالعه‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کلیدواژه‬ .‫است‬ ‫شده‬‫س‬ ‫اکثر‬‫واالت‬ ‫دهید‬ ‫پاسخ‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫و‬ .‫نمائید‬ ‫ذخیره‬ ‫مساله‬ ‫و‬ ‫چالشی‬ 8-9‫اختصاصی‬ ‫منابع‬ ) ‫دو‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پرسش‬‫پانزده‬ ‫و‬ ‫سیزده‬ ‫مبحث‬‫شود‬ ‫می‬ ‫طرح‬‫سواال‬ ‫پنجم‬ ‫یک‬‫ت‬ ‫آزمون‬‫طراحی‬‫اسفند‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬59‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫است‬.‫است‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫عدد‬ ‫که‬‫کا‬ ‫تسلط‬‫دو‬ ‫این‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫مل‬ .‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫مبحث‬‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬«‫کتاب‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬»‫محصول‬ ‫دو‬ ،«‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬»‫و‬«‫کتاب‬‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬‫طبقه‬ ‫های‬‫بند‬‫شده‬ ‫ی‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬»‫نیز‬‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫باید‬.،‫هرچند‬
 • 20. 11■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59 21 ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫داوطلبی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫توقعی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دارد‬ ‫برقی‬،‫مبحث‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫کامل‬ ‫تسلط‬ ‫با‬‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬‫م‬‫راجعه‬ ‫به‬‫به‬ ،‫کلیدواژه‬‫سواالت‬.‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫آن‬‫اینکه‬ ‫بویژه‬،‫آزمون‬ ‫بعدی‬ ‫دوره‬ ‫در‬‫ا‬‫ز‬ ‫ویرایش‬‫جدید‬‫سیزدهم‬ ‫مبحث‬‫پرسش‬‫ا‬ ‫پس‬ ،‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫مطرح‬‫اینکه‬ ‫حتمال‬ ‫سهم‬‫این‬‫افزایش‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫مبحث‬،‫کند‬ ‫پیدا‬.‫است‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ 8-9‫فرعی‬ ‫منابع‬ ) ‫اسفند‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫وجود‬ ‫با‬59،‫فرعی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫سواالت‬ ‫تعداد‬ ، ‫بویژه‬‫کتاب‬‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬59)، ‫پیش‬ ‫سنوات‬ ‫روند‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫دانستن‬ ‫اهمیت‬ ‫کم‬ ‫اما‬ ‫داشته‬ ‫چشمگیری‬ ‫افت‬ ‫به‬ ‫کافی‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫داوطلبان‬ ‫حتما‬ .‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫اشتباه‬‫کتاب‬‫راهنمای‬‫طراحی‬ ‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬59‫و‬ )‫نشریه‬55۱-5‫و‬55۱-9 ‫کشور‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬‫مطال‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬‫فهم‬ ‫و‬ ‫عه‬ ‫(حدود‬ ‫آنها‬ ‫باالی‬ ‫حجم‬ ‫اولی‬ :‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫عمده‬ ‫مشکل‬ ‫دو‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ 59۱۱.‫آنهاست‬ ‫نبودن‬ ‫محور‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫پراکندگی‬ ‫دومی‬ ‫و‬ )‫صفحه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫بنابراین‬«‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬»‫پرس‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬‫های‬ ‫ش‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫آنها‬‫مهمترین‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬‫قسمتهای‬‫خال‬ ‫منابع‬ ‫این‬‫صه‬ ،‫شده‬ ‫نویسی‬‫سپس‬‫هر‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫مطالب‬ ‫محصول‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بخش‬ ‫همان‬ ‫دوم‬«‫کتاب‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬»‫کلیدواژه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کتاب‬‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬59‫و‬ )‫نشریه‬ 55۱-5‫و‬55۱-9‫کشور‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫نیز‬ .‫است‬
 • 21. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫طراحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59■10 8-8‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ) ‫مجموعه‬ ‫این‬‫در‬ ‫سومی‬ ‫یک‬ ‫سهم‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬‫آزمون‬‫طراحی‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫؛‬‫به‬ ‫تسلط‬‫پر‬‫سش‬ ‫آ‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫کلید‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫های‬‫داشتن‬ ‫صرف‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫زمون‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬‫پاسخگوی‬‫موفقیت‬‫آز‬ ‫این‬ ‫در‬‫حتی‬ ،‫نیست‬ ‫مون‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫نیز‬ ‫درسنامه‬ ‫صرف‬ ‫داشتن‬‫ساختار‬ .‫باشد‬ ‫قبولی‬ ‫ضابن‬‫س‬‫واالت‬ ‫قبل‬ ‫سالهای‬‫بیشتر‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫تکرار‬ ‫بعد‬ ‫آزمونهای‬ ‫در‬ ‫که‬‫حالت‬‫و‬ ‫چالشی‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫دارند‬ ‫مستقیم‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫مفهومی‬ «‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬»‫و‬«‫تلگرام‬ ‫گروه‬‫ی‬‫رفع‬ ‫مهندس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫اشکال‬‫ی‬‫تاس‬‫ی‬‫سات‬‫برق‬‫ی‬»‫منظور‬ ‫به‬‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫آموزش‬ ،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫با‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫واسطه‬ ‫بی‬ ‫سازم‬ ‫نحوه‬‫ا‬‫که‬ ‫باشد‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫ندهی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫جا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫مربوطه‬ ‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫پرسش‬‫کامال‬ ‫یعنی‬ ‫شوند‬ ‫ارائه‬ ‫هم‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫پاسخ‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ای‬ ‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ‫اینکه‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫آزمونها‬‫قبل‬ ‫سالهای‬ ‫ی‬‫چنین‬ .‫شود‬ ‫افزوده‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫پیوست‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫تدوی‬‫نی‬ ‫امکان‬ ‫نیز‬ ‫آزمون‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ثانی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫داوطلب‬ ‫فهم‬ ‫شدن‬ ‫عمیق‬ ‫باعث‬ ‫اوال‬ ‫مشابه‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫داوطلب‬ ‫ارجاع‬‫آزمون‬ ‫به‬‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫روند‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫پرسش‬76‫(اسفند‬ ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )59‫بر‬ ‫عالوه‬ ) «‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬»‫در‬«‫کتاب‬‫درس‬‫و‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬‫طبقه‬ ‫های‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬»‫ن‬‫یز‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫عملیاتی‬«‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫آزمایشی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬»‫و‬«‫کتاب‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬»‫ب‬ ‫جمع‬ ‫با‬ ‫نیز‬‫ندی‬ ‫هر‬ ‫کاری‬ ‫ریزه‬ ‫و‬ ‫سواالت‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫بیان‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫مفاهیم‬ ‫داوطلب‬ ‫فهم‬ ‫تعمق‬ ‫به‬ ‫شایانی‬ ‫کمک‬ ،‫پرسش‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫آزمون‬ ‫از‬
 • 22. 11■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59 22 8-9‫متفرقه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ) ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫متفرقه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬‫دشوارترین‬‫های‬ ‫پرسش‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫آزمون‬‫طراحی‬‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫که‬ ‫دانست‬ ‫ساختمان‬ ‫مهندسی‬‫نیستد‬‫سطح‬ ‫دارای‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬‫پیچیدگی‬‫بسیاری‬‫باالئی‬ ‫آئین‬ ،‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫هستند‬‫های‬ ‫نامه‬‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬«‫کتاب‬ ‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬»‫آنها‬ ‫مهمترین‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬
 • 23. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫طراحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59■11 ‫پنجم‬ ‫فصل‬ ‫کارنامه‬
 • 24. 21 ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫بدست‬ ‫نتایج‬ ‫طبق‬‫به‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ص‬ ‫حروف‬ .‫هستند‬ ‫عملیاتی‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫کامال‬ ‫قبل‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫راهکارهای‬ ،‫زیر‬ ‫جدول‬ .‫است‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫صفحه‬ ‫گویای‬ ‫ترتیب‬ ( ‫جدول‬9‫آزمون‬ ‫تطبیقی‬ ‫مقایسه‬ :)‫طراحی‬‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫با‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫سوال‬‫درسنامه‬‫فیلم‬‫پالس‬‫کلیدواژه‬‫سوال‬‫درسنامه‬‫فیلم‬‫پالس‬‫کلیدواژه‬ 1‫ص‬032‫ف‬811 0‫ص‬032‫ف‬811 318 4‫ص‬011‫ف‬111‫ص‬10 5‫ص‬18202‫ص‬31‫ف‬1 1‫ص‬02101‫ص‬31‫ف‬1 100 8‫ص‬018‫ف‬103‫ص‬055 1‫ص‬018‫ف‬104‫ص‬11 1205‫ص‬11‫ف‬1
 • 25. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫طراحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59■12 1101‫ص‬041‫ف‬1 1001‫ص‬045‫ف‬1 13‫ص‬14808‫ص‬111‫ف‬4 1401 15‫ص‬05132‫ص‬051 3141 30‫ص‬18141 33‫ص‬41‫ف‬048‫ص‬051 34‫ص‬11341‫ص‬11‫ف‬3 35‫ص‬005‫ف‬852 31‫ص‬005‫ف‬851‫ص‬180 3150‫ص‬084‫ف‬1 38‫ص‬011‫ف‬853‫ص‬101 31‫ص‬11‫ف‬154‫ص‬128 42‫ص‬152‫ف‬555‫ص‬18
 • 26. 11■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59 21 41‫ص‬128‫ف‬451‫ص‬18‫ف‬4 40‫ص‬128‫ف‬451‫ص‬105‫ف‬4 4358‫ص‬101‫ف‬4 44‫ص‬51‫ف‬051‫ص‬101‫ف‬4 45‫ص‬8312‫ص‬101‫ف‬4 ‫جز‬ ‫به‬ ،‫فوق‬ ‫جدول‬ ‫براساس‬ ،‫جدول‬ ‫این‬ ‫طبق‬58‫قابل‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫مابقی‬ ،‫پرسش‬ ( ‫جدول‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫پاسخگوئی‬9‫کرد‬ ‫ادعا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫جدول‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫نظارت‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫هر‬ ‫سهم‬ ،) ‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ ‫با‬ ‫که‬76.‫داد‬ ‫پاسخ‬ ‫نظارت‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫درصد‬
 • 27. 22 ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫بقیه‬ ،‫پرسش‬ ‫هفده‬ ‫جز‬ ‫به‬ ،‫فوق‬ ‫جدول‬ ‫براساس‬‫محصوال‬‫ت‬ ( ‫جدول‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫پاسخگوئی‬ ‫قابل‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫آموزشی‬9‫هر‬ ‫سهم‬ ،) ‫ادعا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫جدول‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کرد‬75‫درصد‬ .‫داد‬ ‫پاسخ‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ( ‫جدول‬9‫سواالت‬ ‫درصد‬ ‫و‬ ‫تعداد‬ :)‫محصوالت‬ ‫توسط‬ ‫پاسخگوئی‬ ‫قابل‬ ‫آموزشی‬ ‫درصد‬ ‫تعداد‬ ‫منبع‬ 89 97 ‫درسنامه+فیلم‬ 99 58 ‫کلیدواژه‬ 9.9 9 ‫پالس‬ 75.9 89 ‫جمع‬
 • 28. 11■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59 21 ‫ششم‬ ‫فصل‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬
 • 29. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫طراحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59■11 ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫بر‬ ‫کاملی‬ ‫مرور‬ ‫یادداشت‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫گذشت‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫نظارت‬ ‫آزمون‬‫اسفند‬ ‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تاسیساتی‬59.‫شد‬ ‫انجام‬ .‫گردید‬ ‫ارائه‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫هر‬ ‫الزامات‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫راهکارهای‬ ‫منحصر‬ ‫ویژگی‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کامل‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫ویژه‬ ‫بسته‬ ‫انتها‬ ‫در‬ ‫اما‬ :‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مرور‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫بفردی‬ 5-1‫طالئی‬ ‫بسته‬ )-‫تاسی‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تضمینی‬‫س‬‫ات‬ ( ‫برقی‬‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬) ( ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫چهار‬ :‫بسته‬ ‫محتوای‬ )‫الف‬‫کتاب‬‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬،‫ک‬‫تاب‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬‫طبقه‬ ‫های‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬، ‫کتاب‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬،‫نظا‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬‫م‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬،)‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬، ‫تلگرامی‬ ‫گروه‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬‫و‬‫آزم‬‫های‬ ‫ون‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫آزمایشی‬ ‫پرداخت‬ :‫ها‬ ‫ویژگی‬ )‫ب‬7۱‫درصورت‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ،‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫هزینه‬ ‫درصد‬ .‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ 5-2‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬ ) (‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬)
 • 30. 11■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59 01 ( ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫چهار‬ :‫بسته‬ ‫محتوای‬ )‫الف‬‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬،‫درس‬‫و‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬‫طبقه‬ ‫های‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬،‫کت‬‫اب‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬،‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬‫و‬ )‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬ ‫پرداخت‬ :‫ها‬ ‫ویژگی‬ )‫ب‬9۱‫حجمی‬ ‫تخفیف‬ ‫و‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫هزنیه‬ ‫درصد‬ 5-3‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برنزی‬ ‫بسته‬ ) (‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬) ( ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫دو‬ :‫بسته‬ ‫محتوای‬ )‫الف‬‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬‫طبقه‬ ‫های‬‫ش‬ ‫بندی‬‫ده‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫و‬‫کتاب‬‫بر‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬‫قی‬) ‫و‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬ ‫حجمی‬ ‫تخفیف‬ :‫ها‬ ‫ویژگی‬ )‫ب‬ 5-4‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫گنجینه‬ ) (‫برقی‬‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬) ( ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫چهار‬ :‫بسته‬ ‫محتوای‬ )‫الف‬‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬،‫درس‬‫و‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬‫طبقه‬ ‫های‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬،‫کت‬‫اب‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬،‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬) ‫حجمی‬ ‫تخفیف‬ :‫ها‬ ‫ویژگی‬ )‫ب‬
 • 31. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫طراحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59■10 ‫فصل‬‫هفتم‬ ‫و‬ ‫نويسنده‬ ‫درباره‬ ‫مجموعه‬ ‫اين‬ ‫مدرس‬
 • 32. 11■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59 02 ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکريمي‬ ‫من‬ ‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬‫از‬ ‫بیش‬ 52‫معتبرترين‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬ ‫خارجي‬ ‫و‬ ‫داخلي‬ ‫هاي‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫ژورنالها‬ ،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬13‫تالیف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬ ‫نظام‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬ ‫خبري‬ ‫پايگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫مديرمسئولي‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسي‬-‫ت‬‫حلیلي‬ ‫اخ‬‫ايران‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫تصاصي‬ (http://akhbarmohandesi.ir/‫فیلم‬ ‫دو‬ ،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬ ،) ‫(جمعا‬ ‫آموزشي‬50‫نقد‬ ‫و‬ ‫يادداشت‬ ‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،)‫ساعت‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگي‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحلیلي‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقي‬‫و‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫براي‬ .‫ام‬ ‫کرده‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬ ‫شخصي‬ ‫سايت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاري‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ (http://karimi.site.‫فرمائید‬ ‫مراجعه‬ )
 • 33. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫طراحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59■11 ‫فصل‬‫هشتم‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬
 • 34. 13■‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ط‬‫راحی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬-‫اسفند‬59 01 ‫اينترنتي‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرين‬ ‫مشاهده‬ https://www.akhbarmohandesi.ir/shop ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصي‬ ‫سايت‬ http://karimi.site :‫اعضا‬ ‫ويژه‬ ‫تخفیف‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامي‬ ‫کانال‬ https://telegram.me/tasisat_barghi :‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬ https://telegram.me/akhbarmohandesi_admin 20111424181 info@akhbarmohandesi.ir