O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

SOS Demens d 3 nov (1).ashx

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

SOS Demens d 3 nov (1).ashx

 1. 1. SOS Demens – Samspil om Sygdom Demens Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen
 2. 2. Før man starter et projekt - Skal man sørge for, at der er ressourcer nok! Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen
 3. 3. Det har vi Økonomi: • 1.000.000 kr. årligt + midler fra Socialministeriets pulje for ”Udvikling af bedre ældrepleje” Tid: • 1 år og 8 måneder inkl. opstart og indkøring af projektleder. ”Man power”: • 1 styregruppe bestående af repræsentanter fra: • Sygeplejen, Aktivitet & Træning, Demensteamet, Visitationskontoret, Hjemmeplejen, Plejebolig og Handicap- & Psykiatri • 8 arbejdsgrupper med arbejdsheste fra: • Sygeplejen, Aktivitet & Træning, Demensteamet, Visitationskontoret, Hjemmeplejen, Plejebolig, Handicap- & Psykiatri, Kallerupvej og sidst men absolut ikke mindst fra frivillige – både demensramte og pårørende • I skal alle have en kæmpe stor tak! Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen
 4. 4. Projekt SOS Demens Overordnet mål: • At skabe en fremtidssikret og bæredygtig organisering af demensområdet i Odense Kommune. Projektets 4 kerneområder • At bibeholde og øge det faglige niveau hos faggrupper, der har med demens at gøre. • At synliggøre, anbefale og optimere arbejdsgange på tværs af demensområdet i ÆHF. • At optimere og synliggøre Odense Kommunes information vedrørende demenstilbud i kommunen – internt og eksternt. • At bibeholde og øge samarbejdet omkring demensramte familier med frivillige organisationer i Odense Kommune. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen
 5. 5. Projekt SOS Demens har opnået følgende resultater DemensCentrum Med oprettelsen af DemensCentrum, har projektet sikret, at der i fremtiden er et beslutningsdygtigt tværfagligt udviklende og koordinerende forum. Medlemmer i DemensCentrum kommer fra følgende afdelinger: • Hjemmeplejen, Plejebolig, Aktivitet & Træning, Handicap- og psykiatri, Sygeplejen, demensteamet samt ad hoc medlemmer fra bl.a. Rådgivningscentret på Kallerupvej. Udsnit af DemensCentrums opgaver: • At sikre sammenhæng, være samlende for og koordinerende i forbindelse med indsatser på demensområdet i ÆHF. • Skal via funktionernes ledelse og deres repræsentanter, informeres om hvorledes demensområdet forvaltes i de forskellige afdelinger i ÆHF. • DemensCentrum informerer ÆHF om deres arbejde via referater til Fagligt Forum og funktionernes repræsentanter. • DemensCentrum er en beslutningsdygtig instans. Større organisatoriske eller økonomiske tiltag behandles dog i Fagligt Forum • Drøfter relevant ny viden på demensområdet og designer forslag til nye projekter og tiltag på området, herunder er opmærksom på videndeling og koordination på tværs af forvaltningerne. • Have fokus på, gennem et samarbejde med ÆHF’s uddannelses- og udviklingskoordinatorer og demensteamet, at udvikle tværfaglige undervisningsprogrammer, korte kurser og temadage til personalet i ÆHF. Men…….. DemensCentrum skal bruge alles hjælp, hvis forummet skal have den ønskede effekt – nemlig at samle og koordinere demensindsatsen. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen
 6. 6. Projekt SOS Demens har opnået følgende resultater Oprettelse af et specialistteam • Demensteamet bestående af otte personer - 7 demenskoordinatorer og 1 hjemmevejleder. Kerneområder: 1. Rådgivning, vejledning og støtte til demensramte borgere og deres pårørende. 2. Koordinere, understøtte og iværksætte demensindsats i forhold til borgere og deres pårørende. Herunder være primær kontaktperson, hvis andre tilbud ikke modtages. 3. Vejledning og supervision til fagpersoner på baggrund af et tværfagligt fokus og rehabiliterende sigte. 4. Understøtte og medvirke ved sagsbehandling med demensfaglig vurdering. 5. Være ansvarlig for videndeling med relevante faglige samarbejdspartnere, herunder være opdateret på den nyeste demensfaglige viden. 6. Deltage i og understøtte udvikling på demensområdet bl.a. ved at deltage i udviklingsprojekter og demensfaglige netværk. • Teamets virksomheds- og værdiplan ligger tilgængelig på DemensInfo på OK!. • Virksomheds- og værdiplanen illustrerer vigtigheden af og mangfoldigheden i Demensteamets arbejde på demensområdet i kommunen. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen
 7. 7. Projekt SOS Demens har opnået følgende resultater Hjemmevejleder • Hjemmevejlederfunktionen i Odense Kommune er en stor succes. • SOS Demens har medvirket til at øge kendskabet til funktionen idet projektet har videreformidlet demensramte borgeres brug af funktionen samt hvilke positive effekter funktionen har bragt de demensramte - både internt og eksternt. Marte Meo terapeuter Projektet har ud fra en ansøgning fået tildelt knap 453.000 kr. fra Socialministeriets pulje ”Udvikling af bedre ældrepleje”. Midlerne er bl.a. blevet anvendt til uddannelse af to Marte Meo terapeuter. • De kommende Marte Meo terapeuter har i deres daglige virke som demenskoordinatorer en stor faglig og praktisk viden indenfor demensområdet. • Terapeuterne bliver uddannet til at kunne undervise plejepersonale i Marte Meo metoden samt at kunne råde og vejlede både ledere, medarbejdere og kollegaer i forhold til særligt krævende demensramte borgere. • Terapeuterne skal fremover bl.a. uddanne Marte Meo vejledere, give kollegial sparring og tage sig af særligt krævende demensproblematikker i forhold til pleje og omsorg. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen
 8. 8. Projekt SOS Demens har opnået følgende resultater Marte Meo vejledere • 20 medarbejdere fra hhv. plejecenter Svovlhatten og plejecenter Havebæk har i løbet af 5 kursusdage opnået kompetencer indenfor Marte Meo metodens grundprincipper: • Se borgerens initiativ og bekræfte dette positivt • Sætte ord på borgerens initiativ • Sætte ord på egne initiativer • Turtagning • Positiv ledelse. • Projektet har medvirket til at sikre, at medarbejderne fokusere mere på samspillet til såvel borgere, kollegaer og ledere. • Medarbejderne skal fremadrettet deltage i netværksgrupper, hvor de sparrer med kollegaer og videreformidler deres erfaringer med metoden. • Metoden har endvidere vist en positiv effekt i forhold til at mindske og hindre udadreagerende adfærd hos de demensramte samt gjort ”svære” plejeopgaver ”lettere”. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen
 9. 9. Projekt SOS Demens har opnået følgende resultater Magtanvendelsesprocedure • Magtanvendelse må som grundregel aldrig finde sted, men hvis plejepersonale bliver nødsaget til at anvende magt som led i deres omsorgspligt, skal magtanvendelse enten ansøges, registreres og/eller indberettes. • Procedurerne er før sket via papirblanketter, der cirkulerede mellem medarbejdere, ledere, demenskoordinatorer og funktionschefer – og tilbage igen. Dette resulterede ofte i en ofte meget tidskrævende og omstændelig proces. • Processen er blevet gjort elektronisk, hvilket har resulteret i en meget hurtigere behandlingsproces. • Tiltaget har ligeledes sikret at plejepersonale får ansøgt, registreret og indberettet magtanvendelserne i henhold til de gældende lovgivningsmæssige krav. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen
 10. 10. Projekt SOS Demens har opnået følgende resultater Arbejdsgangsanalyse Der er blevet analyseret på arbejdsgange i forhold til et borgerforløb vedrørende demens. Resultater fra analysen giver flere forslag til forbedringer af arbejdsgange, der i sidste ende kan have en positiv effekt på en mere sammenhængende indsats for borgere med demens. Analysens anbefalinger er bl.a.: • Højere grad af standardisering i forhold til de første hjemmebesøg. • Oprettelse af telefontider til demensteamet. • Tidligere inddragelse af Demensteamet i et borgerforløb. • Hurtigere udflytning, syn og klargøring af plejeboliger efter en borgers fraflytning eller død. • Øget brug af Rambøll Care i alle afdelinger. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen
 11. 11. Projekt SOS Demens har opnået følgende resultater www.odense.dk • Demenssiderne på Odense Kommunes hjemmeside er blevet opdateret samt gjort mere brugervenlige. • Dette er sket igennem en høj grad af brugerinnovation. Flere demensramte og deres pårørende har indgået i arbejdsgrupper med det henblik at gøre siderne mere overskuelige og relevante. • Ansvaret for den fremtidige vedligeholdelse og opdatering af siderne er blevet overdraget til DemensCentrum. Man kan finde information om: • Akut hjælp • Demensteam • Yngre demensramte • Rådgivnings- og kontaktcenter • Pleje og omsorg • Praktisk hjælp og bistand m.m. • Aktivitet & Træning til demensramte • Hjælpemidler • Aktivitetshuse for demensramte • Boliger til borgere med demens • Eksterne samarbejdspartnere • Projekter vedrørende demens i Odense Kommune • Læs også (Odense Kommunes demenspolitik, historier fra ”det virkelige liv” • Links (til eksterne hjemmesider) Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen
 12. 12. Projekt SOS Demens har opnået følgende resultater OK! Medarbejderportal • Der er blevet oprettet en database (DemensInfo) på OK! medarbejderportal, hvor alt relevant materiale i forhold til demens i kommunen er blevet samlet. • Alle medarbejdere i kommunen har fået mulighed for at søge viden inden for området. • Ansvaret for den fremtidige vedligeholdelse og opdatering af databasen er blevet overdraget til DemensCentrum. Man kan finde information om: • DemensCentrum • Demensteam • Eksterne samarbejdspartnere • Frivillige organisationer • Hjælpemidler og Velfærdsteknologi • Jura og Lovgivning • Kompetenceprofiler og Funktionsbeskrivelser • Kurser og Kompetenceudvikling • Pleje og Omsorg • Trænings- og Aktivitetstilbud • Vidensøgning og Videnbank Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen
 13. 13. Projekt SOS Demens har opnået følgende resultater Øge og bibeholde samarbejdet med frivillige organisationer i Odense Kommune. Gang i lokalområdet – også for demensramte familier • Projektet har udbygget samarbejdet med Rådgivningscentret på Kallerupvej. Formål: • At skabe fleksible aktivitetsenheder ude i nærmiljøet hos demensramte familier. • At inddrage høj grad af brugerinnovation i projektet. • At udvikle og sikre et fremtidigt samarbejdet mellem Odense kommunes demensområde og Rådgivnings og kontaktcentret samt demensramte familier. Demensgæst • Projektet har i et samarbejde med Ældre Sagen og frivillighedskoordinator i Hjemmeplejen skabt et tilbud om en demensgæst til demensramte familier. Formål: • At øge indsatser og støtte for demensramte familier, ved at skabe fleksible aflastningstilbud til omsorgsgiveren til en demensramt. • Tilbuddet kan bl.a. benyttes om aftenen og weekenderne. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen
 14. 14. Hvordan skal projektets midler anvendes i 2012? I henhold til projektets formål, så har projektet hele tiden sigtet mod at gøre projektets resultater mest muligt bæredygtige. Eksempelvis: • Kommunen får deres egne Marte Meo terapeuter • Magtanvendelsesprocedurerne er blevet gjort elektroniske og kræver efterfølgende kun justeringer når/hvis der kommer nye lovgivning på området. • Vedligeholdelsen og opdateringen af de elektroniske medier vil løbende blive gjort/uddelegeret af DemensCentrum. • Samarbejdet med Ældre Sagen er stort set omkostningsneutralt for Odense Kommune. • Sundhedschef Jan Lindegaard, vil i sit indlæg, komme nærmere ind på anvendelsen af midlerne i 2012. • Spørgsmål? Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen
 15. 15. Tak for jeres opmærksomhed Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen

×