Sjellja organizative berim ramosaj

Menaxherat
MenaxheratVolunteer em Menaxherat
b_ramosaj@hotmail.com
Sjellja organizative
Prof.dr.Berim Ramosaj
b_ramosaj@hotmail.com
Kuptimi I sjelljeve organizative
 Sjellje organizative eshte nje fushe
studimi qe heton ndikimin qe
individed, grupet dhe strukturat kane
mbi sjellje ne organizate me qellim qe
kjo njohuri te zbatohet ne permisimin
e efektivitetit te organizates
Organizational Behavior (OB)
Sjellje organizative (SO)
 Aftesite komunikuese jane disa nga aftesite me te rendesishme
te menaxhmentit.Se sa jemi te komunikueshem me te tjeret
tregon sa e suksesshme do te jete karriera jone.Per te arritur
kete duhet te njihemi me koceptin e sjelljes organizative ,te
dijme si te mbledhim fuqi,te nderlidhemi ne politike dhe te
menaxhojme konfliktet e stresin. A keni menduar ndonjehere
pse njerezit sillen ne menyre te caktuar ne vendin ku ata
punojne?!
 Sjellja organizative “Organizational Behavior” paraqet studimin
e veprimeve qe ndikojne ne sjelljen e njerezve ne vendin ku
ata punojne. Qellimi I teoricienteve te “Sjelljes organizative”
eshte te shpjegojne dhe teparashikojne veprimet e njerezve
dhe si ato ndikojne ne sjelljet e tyre. Sjellja organizative si
fushe e studimit mbeshtetet ne tri nivele: individi, grupi, dhe
organizata.Sjelljet e individeve mbeshteten ne: personalitet,
perceptim dhe veprime
b_ramosaj@hotmail.com
b_ramosaj@hotmail.com
Faktoret qe percaktojne sjelljen ne
organizate
a) Individi
b) Grupi
c) Organizata
b_ramosaj@hotmail.com
 Sjellja organizative eshte dije e
zbatuar qe zbaton njohurite e fituara
prej individit, gurpet dhe organizaten
me qellim qe te beje organizata te
punojne me efektivitet
b_ramosaj@hotmail.com
Fushat qe kontribojne ne SO
 Psiokologjia
 Sociologjia
 Psikologjia sociale
 Antropologjia
 Shkenca politike
b_ramosaj@hotmail.com
Metodat e studimit ne SO
 Rastet e studimit
 Studimi ne praktike
 Eksperimenti laboratorik
 Eksperimenti ne praktike
 Meta-analiza
b_ramosaj@hotmail.com
Variablat individuale te pavarur
 Aftesite dhe mjeshterite
 Perceptimi i rolit
 Motivimi
b_ramosaj@hotmail.com
Variablat e varura
 Produktiviteti
 Mungesat ne pune
 Qarkullimi
 Knaqesia ne pune
Personality
Personaliteti
 Pse disa njerez jane me te shoqerueshem e disa me te
turpshem, disa me temperamente e disa me te qete, disa me
agresive te tjeret me pasive? Te gjitha keto jane karakteristika
te personalitetit.
 Personaliteti eshte kombinim I karakteristikave qe e
identifikojne nje individ sic jane: sjellja, sistemi mental, dhe
karakteristikat emocionale.Personaliteti mbeshtetet ne
gjenetike dhe ne faktoret e ambientit ku njeriu jeton. Themelet
e personalitetit te njeriut ndertohen qe nga mosha pese
vjecare. Mirepo personaliteti I njeriut mund te nderroj
varesisht nga ndikimi I familjes, shoqerise shkolles dhe
mardhenieve te punes.
 Personaliteti dhe kuptimi I tij ka nje rendesi shume te madhe
sepse personaliteti percakton te sjellurit dhe perceptimet e
njeritu. Egzistojne disa menyra per klasifikimin e personalitetit
mirepo dy prej tyre jane me te rendesishme: metoda e bazuar
ne katakteristikat e vecanta dhe metoda qe bazohet en pese
dimensionet e personalitetit.
b_ramosaj@hotmail.com
b_ramosaj@hotmail.com
Personaliteti (Kuptimi)
 Personaliteti I individit eshte
kombinimi I tipareve psikologjike qe
perdoren zakonisht per te klasifikuar
personin (aktiv-pasiv, i qete-i
zhurmshem, agresiv, ambicioz, besnik
etj)
 Personalaliteti eshte shuma e
pergjithshme e menyrave me te cilat nje
njeri reagon dhe ndervepron me te
tjeret
Personaliteti (Kuptimi)
 Per te kuptuar personalitetin e nje
individi, duhet kuptuar qfar ka ai te
perbashket dhe qfar ka te ndryshme
nga te gjithe te tjeret
 Ne SO, personaliteti shikohet se qfar
ka unike nji punonjes ose menaxcher
ne organizate
b_ramosaj@hotmail.com
b_ramosaj@hotmail.com
Cilesite e personaliteti qe ndikojne
ne sjelljet organizative
 Pika e kontrollit
 Te qenit autoritar
 Makiavelizimi
 Prirja ndaj rrezikut
 Nevoja per te qene rezultativ
 Vetevlersimi
 Vetefikasiteti
 Kujdesi per te paraqitur anen e duhur te
vetes
Single Traits of Personality
Karakteristikat…
 Kontrolli eshte karakteristike qe mbeshetet ne mes te fakteve shpjegojne qe
kontrolli I fatit te dikujt behet nga jashte dhe brenda. “Externalizers” quhen ata
te cilet besojne qe njeriu nuk ka ndonje kontroll mbi fatin e tyre, dhe se sjelljet e
tyre nderlidhen me paraqitjet.Ndersa “Internalizers” jane ata te cilet besojne qe
kane aftesi te kontrollojne fatin e tyre dhe se sjelljet e tyre kan ndikim direkt ne
paraqitjet e tyre.
 Optimismi mbeshtetet ne faktin se ana e kundert e saj eshte
pesimzimi.Optimistet besojne se gjerat do te shkojne mbare the kryesisht jane
njerez te lumtur.Pesimistet besojne qe gjerat nuk do te shkojne mbare dhe
kryesisht jane njerez te pa kenaqur.Njerezit te cilet jane optimist zakonishte jane
me kreative ne punen e tyre.
 Tendenca per te ndermarr rreziqe mbeshtetet ne faktin per te ndermarr
rreziqe deri tek fakti qe rreziqet duhet shmangur. Organizatat e suksesshme jane
ne kerkim te menaxhereve te cilet jane te gatshem per te rrezikuar. Perderisa
organizatat me menaxhere te cilet nuk jane te gatshem te rrezikojne , nuk jane
perparimtare ne boten e biznesit per arsye se nuk mund ti percjellin ndryshimet .
 Machiavellianism eshte veti e personalitetit te njeriut qe parasheh dhe
arsyeton cdo veprim qe duhet ndermarr per ta arritur nje qellim te caktuar. High
Machs konsiderohen si te efektshem ne situata ne te cialt fitorja eshte e
rendesishme , mirepo High Machs jane persona te cilet me shume brengosen
per arritjet e tyre personale se sa per arrtijet e organizates ku ata punojne.
b_ramosaj@hotmail.com
Single Traits of Personality
Karakteristikat…
 Te qenurit autoritar (ka te beje me
autoritarizmin, besimin qe ka individi se
duhet te ekzistoj nje status dhe
ndryshim ne pushtetin e indevideve ne
nivele te ndryshme brenda organizates.
Tipi me personalitet autoritar
mbeshtetet ne vlerat konvencionale dhe
I bindet vetem autoritetit formal, eshte
kunder shprehjes se ndjenjave
personale jo formale.
b_ramosaj@hotmail.com
Single Traits of Personality
Karakteristikat…
 Makiavelizmi, paraqet personalitetin e
individit qe eshte shum pragmatik,
mbane distance emosionale nga te tjeret
dhe beson se qellim i justifikon
mjetet.Ne SO ne organizate varet se
qfar pune bene, qe te justifikohet
sjellja e ketyre personave.
b_ramosaj@hotmail.com
Single Traits of Personality
Karakteristikat…
 Nevoja per te qene rezultativ,
individet qe kan kete karakteristike te
shprehur luftojne per te bere gjerat me
te mira, kapercejne pengesat dhe
tentojne qe te deshmojne se suksesi
vjen nga ta e jo nga dikush tjeter
b_ramosaj@hotmail.com
Single Traits of Personality
Karakteristikat…
 Vetvleresimi eshte shkalla e pelqimit
apo e mospelqimit per veten, eshte
rezultat I nje vleresimi qe I bene individi
vetes. Ketu ndahen ata qe kan vleresim
pozitiv ndaj vetes dhe ata qe kan vlerim
te ulet ndaj vetes. Ketu reflektojne ne
SO.
b_ramosaj@hotmail.com
Single Traits of Personality
Karakteristikat…
 Vetefikasiteti eshte besimi I nji
personi per mundesite qe ai ka per te
kryer ,e sukses nji detyre te caktuar.
Kerkimet kan treguar ne SO se ekziston
lidhje e qendrueshme midis
vetefikasitetit dhe suksesit ne vendin e
punes
b_ramosaj@hotmail.com
Single Traits of Personality
Karakteristikat…
 Kujdesi per tu paraqitur ne anen e
duhur te vetes ka te beje me aftesine
e individit per te pershtatur sjelljen e vet
me faktoret e jashtem te rastit. Ata
ndryshojne menyren se si e prezantojne
veten ne varesi te kerkesave te publikut.
b_ramosaj@hotmail.com
b_ramosaj@hotmail.com
Formimi I personalitetit
Personaliteti formohet duke nderhyre
vecori fizike individuale qe nenkupton
karakteristika te qendrushme
mendore dhe fizike qe perbejne
identitetin e nje individi
b_ramosaj@hotmail.com
Faktoret qe ndikojne ne formimin e
personalitetit
 Trashegimia (transformohet permes gjeneve )
 Mjedisi (konsiderohet qe luan rol me te madh se sa
gjenet)
 Kultura (formon normat qendrimet dhe vlerat qe
reflektojne brezin )
 Familja (raportet familjare )
 Situata (ndikon mbi efektetqe trashegimia dhe mjedisi
kan mbi personaletetin)
Pershtatja e personalitetit me
punen
Konluza e qendrushme ekziston :
 Nuk mund te gjendet nji tip ideal
tye personalitetit qe I pershtetet qdo
pune.
 Ashtu siq ndryshojne punet (kemi
pune te ndryshme) ndryshojne edhe
personalitetet.
b_ramosaj@hotmail.com
Tipet e personaliteteve
 Realist (bujqesi etj)
 Hetues (matematike)
 Shoqeror (psikologji)
 Konvencional (kontabilitet)
 Sipermarres (menaxhment)
 Artistik (arist)
b_ramosaj@hotmail.com
A mund te parashikohe sjellja
ne pune sipas personalitetit?
 Po, nese I kemi parsyshe faktoret qe
permbledhin strukturen e
personaliutetit te individit.
Pershtatshmeria
shoqerueshmeria,
ndergjegja,
shkueshmeria dhe
hapja intelektuale
b_ramosaj@hotmail.com
Perceptimi (Perception)
 Perceptimi eshte proces i zgjedhjes, organizimit dhe interpretimit te
informatave reth nesh.Disa faktor shume te rendesishem qe ndikojne
ne menyren e te perceptuarit jane: personaliteti, vet-vleresimi,
sjelljet, intelegjenca, vlerat,..etc. Faktore tjeter i rendesishem eshte
gjithashtu ambienti rreth nesh i cili ndihmon ne krijimin e
perceptimeve reale.
 Preferencat ne perceptim (Bias in Perception)-njerezit e ndryshem
mund ta perceptojne ne menyre te ndryshme nje sjellje te njejte. Kjo
ndodhe per arsye te preferencave ne perceptim duke perfshire ketu:
-Selektimin- shpjegon tendencen e njerezve per ti rregulluar
informations ne favor te tyre.
-Frame of refference- perceptimi I gjerave mbeshtetur ne perspektive
individuale.
-Stereotipet- menyre e perceptimit gjate se ciles vijme ne perfundime
per nje grup te caktuar njerezish dhe kete perfundim e aplikojme ne
nje individ. Njerezit krijojne stereotipe per:nacionalitetin,
religjionin,..etc.
-Pritjet,(Parashikimet)-(Expectations; “Bird in the hand”)- shpjegon qe
shpesh individet ndegjojne ate cka deshirojne te ndegjojne.Pritjet per
nje rezultat te paramenduar.
b_ramosaj@hotmail.com
b_ramosaj@hotmail.com
Faktoret e jashtem te perceptimit
 Permasa
 Intenziteti
 Kontrasti
 Levizja
 Perseritja
 Risia
Vlerat
 Vlerat pasqyrojne besimin e
pergjithshem qe nje menyre e
caktuar e sjelljes ose udheheqja ne
jete nga disa parime te caktuara
eshte me e preferueshme se sa nje
menyre tejter sjellje apo udheheqje
nga parimet tjera
b_ramosaj@hotmail.com
Llojet e vlerave
 Vlerat instrumentale:
 Jane sjellje alternative ose mjete
nepermjet te cilave arrin objektivat (ne
te vertete keto jane: si mendojme qe
duhet bere veprimi?)
 Vlerat Terminale:
 Tregojne objektivat tona te deshiruara
b_ramosaj@hotmail.com
Rendesia e vlerave per SO
 Vlerat shtrojne themelet per
qendrime, perceptime personalitet
dhe motivim (individet hyne ne
organizate me kuptime te
paracakutara per ate qe “duhet bere”
dhe “qe nuk duhet bere” keto nocione
bartin ne vete vlerat.
b_ramosaj@hotmail.com
Hierarkia e Vlerave
 Niveli I pare:
 Reaktiv (keta individe jane te
papergjegjshem per veten ose per te
tjeret dhe veprojne ne baze te nevojave
fiziologjike)
 Niveli I dyte:
 Fisnore (keta individ karakterizohen nga
varshmeria e larte nga tradita dhe
pushteti.
b_ramosaj@hotmail.com
Hierarkia e Vlerave (vazhdim)
 Niveli I trete:
 Egocentrik (keta individ besojne ne
individualizmin e paster ndersa I
pergjigjen vetem pushtetit.
 Niveli I katert:
 Konformist (keta individ kane tolerance
te ulet per dykuptueshmerine dhe kane
veshtiresi ne pranimin e njerezve me
vlera te ndryshme nga te tyret.
b_ramosaj@hotmail.com
Hierarkia e Vlerave (vazhdim)
 Niveli pese:
 Manipulues (keta individ perpiqen te arrijne
objektivat e veta duke manipuluar gjerat dhe
njerezit.
 Niveli I gjashte:
 Sociocentrik( keta individ konsiderojne me te
rendesishem pranimin nga te tjeret dhe
harmonine me ta
 Niveli I shtate:
 Ekzistencial (keta individ kane shkalle te larte
tolerance per situata dhe persona te ndryshem
nga te tyret
b_ramosaj@hotmail.com
Qendrimet (Attitudes)
 Qendrimet jane vleresime pozitive apo negative te njerezve ,gjerave dhe
situatave.Sjelljet jane faktor kyq ne percaktimin e paraqitjes se individit.Ato
jane te formuara bazuar ne perceptime. Familja shoket, profesoret, mediat
ndikojne ne formimin e sjelljeve te nje individi.
 Qendrimet shpesh here ndikojne ne sjellje.
 Qendrimet e nje personi ndaj nje personi tjeter apo situate nderrojne
varesisht nga perceptimet.
 Efekti “Pygmalion”- eshte teori e cila shpjegon qendrimet e nje idividi per
nje fakt te caktuar bazuar ne profecine e tij. P.sh. Parashikimet dhe
qendrimet e menagjereve per sjelljet e punetoreve te tyre.Kjo tregon se
qendrime e menaxheret luajne nje rol te rendesishem ne performanca.
 Qendrimet ndikojne gjithashtu ne knaqesine ndaj punes.Njerezit me
karakteristika optimiste te personalitetit dhe me vetebesim shfaqin knaqesi
me te madhe ndaj punes. Kjo e fundit varet nga gjashte faktore kryesore:
-Personaliteti
- Puna
-Compensimet
-Stafi
-Menaxhimi
-Knaqesia per pune
b_ramosaj@hotmail.com
Funksionet e Qendrimeve
1. Qendrimet I ndihmojne njerzit qe te
pershtaten ne mjedisin e punes
2. Qendrimet I ndihmojne njerzit qe te
ruajne imazhin per vete
3. Qendrimet jane nje menyre ku
shprehen vlerat e individit
4. Qendrimet ndihmojne per te krijuar
disa standarde referimi
b_ramosaj@hotmail.com
Qendrimet ne Pune
 Perfshirja ne pune - mund te
shpjegohet si mase ne te cilen nje person
e identifikon veten me punen e tij.
 Perkushtimi ndaj organizates - eshte
tregues I besnikrise dhe identifikimit me
organizaten
 Kenaqesia ne pune – eshte vleresim
pozitiv apo negativ qe ka punonjesi per
punen ne vetvete, koleget, pagen,
karrieren, etj
b_ramosaj@hotmail.com
Te Mesuarit
 Te mesuarit eshte nje ndryshim I
vazhdueshem ne shpeshtesine e
ndodhjes se nje sjellje specifike
 Eshte koncept I huazuar nga psikologjia,
sjelljet e deshirueshme ne pune kontribojne
ne arritjen e objektivave te organizates,
kurse sjelljet e padeshirueshme pengojne
ne arritjen e ketyre objektivave. Andaj te
mesuarit eshte shume e rendesishme per
sjellen ne pune.
b_ramosaj@hotmail.com
Llojet e te Mesuarit
 Ne mjedisin punues te mesuarit mund
te ndodh nepermjet tri rrugeve:
 Kushtezimi klasik (eshte proces
nepermjet te cilit individet mesojne te
lidhin vleren e nje informacioni me nje
stimul. P.sh kur ndjejme dhimbje rrudhemi
 Kushtezimi operativ (sygjeron qe sjelljet
njerezore kontrollohen kryesisht nga
pasojet e veta. P.sh - Punon paguhet
b_ramosaj@hotmail.com
Llojet e te Mesuarit (vazhdim)
 Teoria e njohjes sociale (shkon mbi
gjurmet e te mesuarit klasik dhe operativ.
P.sh Jo shkak-pasoje apo pasoje-shkak.
Duke vezhguar se si veprojne te tjeret ne
nje situate pastaj imitojme kete sjellje te
vezhguar.
b_ramosaj@hotmail.com
Perforcimi
 Lidhja midis shkakut fillestar, sjelljes
konkrete dhe pasojes quhet teori e
perforcimit.
 Ekzistojne dy lloje perforcimesh:
 pozitive
 negative
b_ramosaj@hotmail.com
Power
Zotesia(fuqia)
 Per te qene te suksesshem duhet te kuptojme se si fuqia
fitohet dhe perdoret.
 Rendesia e fuqise ne sjelljen e organizuar eshte shume e
madhe. Qellimi I saj kryesore eshte aftesia qe te ndikoje
ne sjelljen e te tjereve.
 Egsistojne shtate lloje te fuqise:
-Fuqia autoritare
-Fuqia nderlidhese
-Fuqia shperblyese
-Fuqia legjitime
-Fuqia referuese
-Fuqia informuese
-Fuqia Ekspert
b_ramosaj@hotmail.com
Seven types of power
Shtate llojet e fuqise
 Fuqia autoritare eshte tip i fuqise e cila perfshine format e
kercnimeve dhe ndeshkimeve me qellim qe te arrihen
rezultate.
 Fuqia nderlidhese bazohet ne mardheniet e personit me
njerezit e tjere me ndikim ne menyre qe te arrihet qellimi I
caktuar.
 Fuqia shperblyese bazohet ne aftesine e personit per te
ndikuar tek te tjeret duke iu ofruar atyre dicka me vlere.
 Fuqia legjitime bazohet ne fuqine e personit ne organizate.
(Punetoret ndihen te detyrauar te bejne ate cka punedhenesi
thote.)
 Fuqia referuese bazohet ne mardheniet personale te personit
me te tjeret.
 Fuqia informuese bazohet ne nevojen e te tjereve per
informata/te dhena.
 Fuqia Expert ne aftesite the njohurit e personit I cili posedon
nje fuqi te tille.
b_ramosaj@hotmail.com
b_ramosaj@hotmail.com
Motivimi
 Motivimi paraqet gatshmerin e
individit qe te perpiqet per arritjen e
objektivave te organizates, duke vene
ne perdorim sasi energjish dhe
perpjekjesh, me kusht qe keto
perpjekje te sjellin plotesimin e
qellimeve individuale
b_ramosaj@hotmail.com
Motivimi (si proces)
 Nevoja
 Motivi
 Objektivi
Procesi I Motivimit
 Nevoja e perceptuar (si mungese e
perceptuar qe shkakton nje sjellje e
cila synon te largoje kete mungese)
 Nxitja per te vepruar
 Objektivi (motivimi drejtohet
gjithmone ne arritjen e nje objektivi
qe jane forca qe e drejtojne
perpjekjen e njeriut).
b_ramosaj@hotmail.com
b_ramosaj@hotmail.com
Teoria e hierarkise se nevojave
 Nevojat fiziologjike
 Nevojat per siguri
 Nevojat per tu shoqeruar
 Nevojat per tu vleresuar
 Nevojat per tu vetaktualizuar
b_ramosaj@hotmail.com
Teoria e tri nevojave (Alderfer)
 Nevojat e egzistences
 Nevojat per marredhenie me te tjeret
 Nevojat pe r zhvillim
b_ramosaj@hotmail.com
Teoria e X dhe Y (McGregor)
 Teoria x
 Teoria y
Teoria e motivimit nepermjet
objektivave
Ne Parim mbeshtetet ne dy kuptime:
 Objektivi eshte qellimi i nje veprimi
 Objektivi eshte nje burim i motivimit
b_ramosaj@hotmail.com
Dy supozimet themelore te teorise
se motivimit permes objektivave
a) Njerezit punojne mire ne qofte se
aktiviteti I tyre ka kuptim (ne qofte
se ata e shohin nje qellim me te larte
nga ai I zakonshmi)
b) Shumica e njerezve perpiqen te
arrijne objektivat ne qofte se e din se
cilat jane ato objektiva dhe qe do te
kene shperblim ne arritjen e tyre.
b_ramosaj@hotmail.com
Menaxhimi nepermjet
objektivave (MBO)
 Per ndryshim nga menaxhimi nepermjet
kontrollit (MBC), kur kerkohet qe
punonjesi te dije detalisht qdo detyre
dhe objektivin e detyres
 Menaxhimi nepermjet objektivave (MBO)
realizohet duke i shpejguar punonjesit
objektiva te pergjithshme dhe vizionin e
pergjithshem
b_ramosaj@hotmail.com
Teoria motivim-higjiene
(Herzberg)
 Faktoret higjiene (politika e
kompanise, administrata, paga dhe
kushtet e punes)
 Faktoret motivues (arritjet,
mirnjohjet,pergjegjesite dhe
perparimi)
b_ramosaj@hotmail.com
b_ramosaj@hotmail.com
Teoria motvim – higjene(Herzberg)
 Kjo teori niset nga besimi se:
marredhenia e nje njeriu me punen
qe kryen dhe qendrimi i tij ndaj
punes mund te percaktojn suksesin
dhe deshtimin e tij ne pune
Faktoret e higjienes
1. Politika e kompanise
2. Administrata
3. Marredhenjet midis njerezve
4. Kushtet e punes dhe
5. Paga
Kur keta faktore jane te pershtatshem,
njerezit nuk jane te paknaqur(Kjo nuk
do te thot qe te jene te knaqur)
b_ramosaj@hotmail.com
Te ardhurat si faktore motivues
 Te ardhurat jane tersia e
shperblimeve qe antaret marrin per
punen qe bejne ne organizate.
 Jane perforcues pozitive qe nxisin
sjellje te orientuara nga realizimi I
detyrave te punes.
b_ramosaj@hotmail.com
Te ardhurat te brendshme dhe
te jashtme
 Te ardhurat e brendshme jane te ardhura qe
kontrollohen dhe ndihen nga punonjesi dhe
vetem drejteperdrejte nga individi(si kenaqesi
ose vlere qe merr individi nga kryerja e punes;
statusi,rritja,vetevleresimi etj.)
 Te ardhurat nga jashte kontrollohen nga te
tjeret (nga mjedisi qe e shoqeron ne
pune;pagat,gradimet,shperblimet,etj.)
b_ramosaj@hotmail.com
b_ramosaj@hotmail.com
Teoria e pritjes
 Thelbi I saj qendron ne ate qe njerzit jane te
motivuar per te punuar kur presin te arrijne
gjerat qe duan nga puna(element kyq eshte
perceptimi)
 Eshte teori e Victor Vroom dhe Porter-it
(Forca e nje qellimi per te vepruar ne nje
menyre te caktuar, varet nga fuqia e besimit
se ky veprim do te shoqerohet me nje rezultat
Vendimi individual sipas teorise
se pritjes varet:
 Nga shpresa se perpjekjet individuale
qojne ne kryerjen e punes-arritjen e
objektivit
 Nga shpresa qe kryerja e punes do te
shperblehet dhe
 Nga shpresa qe ky shperblim do ti
ploteson nevojat e individit
b_ramosaj@hotmail.com
b_ramosaj@hotmail.com
Pritja (Vroom)
 Paraqet besimin e individit se nje
mase e caktuar perpjekjesh do te
ndiqet nga realizimi I detyrave ne nje
mase te caktuar qe varen nga
vetevleresimi, suksesi I meparshem
ne pune, ndihma qe merr nga
bashkepuntoret, informacioni I
nevojshem per pune dhe paisja dhe
cilesia e punes.
Instrumentaliteti (Kuptimi)
 Eshte besimi I individit qe nje rezultat
I caktuar ne pune (shperblimi) varet
nga kryerja e detyres ne nivel te
caktuar
 Kryerja e punes I sherben individit si
instrument per te arritur te rezultati
 Instrumentaliteti varon nga -1 deri ne
1.
b_ramosaj@hotmail.com
b_ramosaj@hotmail.com
Instrumentaliteti
 Eshte besimi I individit qe nje rezultat
I caktuar ne pune (shperblimi) varet
nga kryerja e detyres ne nje nivel te
caktuar, sipas kesaj kryerja e punes I
sherben indvidit si nje sukses per te
arritur te rezultati
 Instrumentaliteti varion nga -1 deri
ne 1
b_ramosaj@hotmail.com
Valenca
 Ka te beje me vleren negative apo
pozitive qe individet I vene nje te
ardhure te caktuar.
 Valenca lidhet direkt me
performancen qe tregon se qdo pune
ofron lloje te ndryshme shperblimesh.
b_ramosaj@hotmail.com
Teoria e pritjes trgon se
motivimi individual varet nga:
 Shpresa se perpjekja e tij do te qoje
ne kryerjen e punes, arritjen e
objektivave
 Shpresa qe kryerja e punes do te
shperblehet
 Fakti se ky shperblim do te plotesoj
nevojat-objektivat individuale.
b_ramosaj@hotmail.com
Motivimi si funksion I projektimit te
punes
 Nje nder faktoret kryesor qe ndikon
ne nivelin e motivit te punononjesit
eshte struktura e punese se tij
 Kuptimi dhe objektivat e punes
paraqesin punen duke treguar disa
komponent te saj : detyrat,
autoritetin, pergjegjesine,
teknologjine, marredheniet, statusin
dhe mundesite.
Puna-burim I motivimit
 Neqoftese menaxheret mund te
projektojen punen asi soji qe
punonjesit e konsiderojne
interesante, puna vet mund te behet
burim I motivimit
b_ramosaj@hotmail.com
Kuptimi i punes
 Detyrat
 Autoriteti
 Pergjegjesia
 Teknologjia
 Marredheniet
 Statusi
 Oppurtuniteti
b_ramosaj@hotmail.com
Objektivat e Punes
 Te sherbej si mjet per arritjen e
qellimit te organizates
 Te sherbej si mjet per plotesimin e
nevojave te punonjesve (individit)
b_ramosaj@hotmail.com
Karakteristikat e Punes
 Llojshmeria e mjeshtrive
 Identiteti I detyres
 Rendesia e detyres
 Autonomia
 Informacioni ne pune
b_ramosaj@hotmail.com
b_ramosaj@hotmail.com
Projektimi I puneve
 Projekti I punes nenkupton menyren
se si kombinohen detyrat per te
formuar punen komplete
 Riprojektimi I punes (perfshine
ndryshimin e puneve specifikeose te
grupeve te puneve qe lidhen me
njera tjetren me qellim rritjen e
cilesise dhe produktivitetit te punes
Projektimi I Punes
 Projektimi I punes ka dy rruge qe
mund te ndiqen:
A. Tradicionale(pershtatja e njerzve me
punen)
B. Moderne (pershtatja e punes me
njeriun
b_ramosaj@hotmail.com
b_ramosaj@hotmail.com
Projektimi I punes
 Zgjerimi I punes
 Rrotacioni
 Modulet e punes
 Pasurimi I punes
Nje nga metodat me te hershme te
projektimit te punes eshte
menaxhmenti shkencor(Taylor)
Modeli I karakteristikave te
punes(Hackman dhe Greg
OldHam)
 Bazohet ne lidhjen midis
karakterstikave te punes,
eksperiences se individit per keto
karakteristika dhe te ardhurat
rezultante qe lidhen me
motivimin,kenaqesin dhe
produktivitetin.
b_ramosaj@hotmail.com
Gjendjet psikologjike te individit qe
shkaktojne motivim te brendshem
nga puna
1. Individi e ndjen qe puna ka kuptim
(percepton punen e vet si te vlefshme).
2. Individi ndjen pergjegjesi (beson qe ai
vet eshte pergjegjes per rezultatin e
punes se vet).
3. Individi kupton cilat jane rezultatet
(duhet te jete ne gjendje te percaktoje
ne menyre te rregullt rezultatin e punes
se vet.
b_ramosaj@hotmail.com
b_ramosaj@hotmail.com
Grupi (Sjellja ne Grup)
 Nje grup paraqet dy ose me shume
persona te pavarur qe nderveprojne
dhe influenciojn njeri tjetrin per te
plotesuar nje qellim te perbashket.
b_ramosaj@hotmail.com
Llojet e grupeve
 Formale
 Jo formale
Normat grupore
 Jane rregulla dhe modele te sjelljes te
pranuara dhe te pritura nga antaret e
nje grupi apo ekipe.
b_ramosaj@hotmail.com
Fazat e formimit te grupit
(Tuckman)
 Grupet jane ne gjendje te vazhdueshme
ndryshimi:
1. Formimi (faza kur individet fillojne te
zbulojne nga pak njeri tjetrin)
2. Trazimi (faza e ideve ku ka shum diskutime
dhe konflikte, testohet udheheqesi dhe
pozicioni personal)
3. Krijimi I normave
4. Ekzekutimi
5. Shkeputja
b_ramosaj@hotmail.com
Degjenerimi I grupit
 Degjenerimi
 Denormimi
 Detrazimi
 Deformimi
 Feedback
b_ramosaj@hotmail.com
Kohezioni grupor
 Fortesia e lidhjeve percaktohet si
mase ne te cilen antaret jane te
terhequr ndaj njeri tjetrit, deshirojne
te mbeten ne grup dhe jane te
perkushtuar ndaj tij.
 Permbahet nga 2 komponente:
 Faktoret socio-emocional (deshira)
 Instrumental (nevoja)
b_ramosaj@hotmail.com
Efekti Asch ne konformizem
 Paraqet shtrembimin e gjykimeve
individuale nen efektin e nje gjykimi
te kundert te dhene nga te gjithe
antaret e grupit ne menyre unanime.
b_ramosaj@hotmail.com
b_ramosaj@hotmail.com
Marrja e vendimeve ne grup
 Marrja e vendimit kuptohet si
zgjedhje e bere nga nje grup
veprimesh alternative qe mund te
kryhen per te arritur nje apo disa
qellime.
b_ramosaj@hotmail.com
Avantazhet dhe Disavantazhet e
perdorimit te grupit per vendosje
 Avantazhet (Informacion dhe njohuri
e plote, rritje pranueshmerise si nje
zgjedhje, dhe rrijta e legjimitetit)
 Disavantazhet(Harxhimi I kohes,
presioni per konformizem, pergjegjesi
e paqarte.
Efektiviteti dhe Efikasiteti I
marrjes se vendimit ne grup
 Efektiviteti matet me kohen, shkallen
e pranushmerise dhe shkallen e
keativitetit.
 Efikasiteti matet me kohen dhe
shpenzimet.
b_ramosaj@hotmail.com
Procesi I marrjes se
vendimeve ne grup
 Teknika e grupit nominal (antaret e
grupit jane fizikisht te pranishem por
veprojne ne menyre te pavarur.
 Teknika Delf-it nuk lejon takimin fizik
te antarit te grupit
b_ramosaj@hotmail.com
Ekipi (per ndryshim nga Grupi)
 Ekipi eshte nje numer I vogel njerzish
me aftesi qe te plotesojne njeri tjetrin
te perkushtuar ne arritjen e nje
qellimi te perbashket qe ne realizimin
e objektivave te punes e konsiderojne
njeri tjetrin reciprokisht pergjegjes.
b_ramosaj@hotmail.com
Kur grupi behet ekip
 Udheheqja behet aktivitet qe nuk e
kryen vetem nje njeri.
 Pergjegjesia kalon nga individual ne
kolektive dhe anasjelltas.
 Zhvillon qellimin e vet.
 Zgjidhja e problemeve eshte menyre
e jeteses e jo nje aktivitet parcial.
 Efektiviteti matet nga rezultati I
perbashket
b_ramosaj@hotmail.com
b_ramosaj@hotmail.com
Komunikimi
 Procesi I kalimit te informacionit dhe
I kuptimit te tij nga nje burim tek nje
destinacion marres.
b_ramosaj@hotmail.com
Procesi I komunikimit
 Nisesi
 Kodimi
 Mesazhi
 Kanali
 Marresi
 Dekodimi
 Feetback
b_ramosaj@hotmail.com
Modelet e komunikimit
 Horizontal
 Vertikal
 Lateral
Organizational Politics
Politikat organizative
 Natyra e politikes organizative
 Sjellja politike ne organizata
 Disa rregulla per zhvillimin e aftesive
politike
b_ramosaj@hotmail.com
Organizational Politics
Politika organizative
 Natyra e politikes organizative – aftesite politike zhvillohen atehere kur perdoret
fuqia.Politika eshte proces I mbledhjes dhe perdorjes se fuqise.
 Sjellja politike- rrjeti, reciprociteti dhe aleancat jane disa nga sjelljet e rendesishme politike.
Rrjeti eshte proces I zhvillimit te mardhenieve me qellim te socializimit dhe berjes se
politikave.Reciprociteti perfshin krijimin e obligimeve dhe zhvillimin e aleancave/unioneve te
cilat sherbejne per te arrtitur qellimet e caktuara.Aleancat/Unionet jane rrjete qe ndihmojne
nje menaxher te arrije qellimet e tij.
 Disa rregulla per zhvillimin e aftesive politike -nese deshirojme te arrijme ne poziten e
nje
 lideri korporativ atehere duhet te zhvillojme aftesite politike.
-Meso kulturen organizative - si funksionon organizata zyrtarisht dhe jo zyrtarisht.
Zgjedh sjellejn politike per ta afirmuar vetveten, mirepo sigurohu qe te perdoresh metoda te cilat
jon te pershtatshme dhe etike.
-Meso per lojetaret e fuqishem - vendimet e rendesishme jan te bera nga lojtaret me te
fuqishem ndaj meso kush jane keta lojetare dhe mbaj mend qe shefi juaj eshte lojtari
kryesore per ju.
-Mos e befasoni shefin tuaj - meso cka shefi juaj kerkon nga ju dhe beni ate qe ai kerkon.
-Behu nje lojtare i sinqerte - varesisht ne cfare organizate gjendeni duhet te fitonin
respektin dhe besimin e te tjereve.
- Rrini i kyqyr ne “grapevine” - mund te iu ndihmoj ne mesimin e kultures organizative dhe
te kuptoni se kush jane lojtaret kyq qe perfshihen ne bashpunimet tuaja.
-Zgjedhni konfliktet – konfrontoni individed apo grupet te cilat dyshohen qe jane krijues te
konflikteve
b_ramosaj@hotmail.com
Managing conflict
 Konflikti shfaqet atëherë kur njerëzit nuk
pajtohen me njeri tjetrin ose janë
kunder.
 Nëse menaxherët dëshirojnë të jenë të
suksesshëm duhet te kenë një zgjidhje
të fortë për konfliktin dhe aftësi për
negociata.
 Menaxhimi i mirë I konfliktit ndikon në
knaqësinë për punën.
b_ramosaj@hotmail.com
b_ramosaj@hotmail.com
The psychological contract
 Të gjitha lidhjet njerëzore lidhen me
marrëveshje psikologjike.Marrëveshja
psokologjike është e përbërë nga parashikimet
e brendshme të cdo grupi.
 Në punë ju keni një sërë parashikimesh rreth
asaj që do ti kontriboni
organizatës(përpjekje,kohë dhe aftësi) dhe
asaj që ajo do t’ju mundësojë (kompenzim dhe
knaqësi në punë).Shpesh nuk jemi të
vetëdijshëm për parashikimet tona deri sa ato
bëhen realitet.
b_ramosaj@hotmail.com
KONFLIKTET
 Konflikti lind kur kontrata psikologjike shkatërrohet,gjë
që ndodh për dy arsye primare:
 1)Dështimi në shprehjen e parashikimeve tona ,dhe
dështimi në përfshirjen e parashikimeve të të tjerëve.
 2)Supozimi se të tjerët kanë të njejtat parashikime që
kemi edhe ne.Përderisa njerëzit shohin parashikimet
tona cdo gjë është në rregull;kur ata nuk I njohin ato
atëherë jemi në konflikt.Pra është e rëndesishme ti
ndajmë informatat dhe ti shprehim parashikimet tona
me ngulm.
 Përndryshe si mund të presësh nga te tjerët të njohin
parashikimet e tua kur ata nuk dijn se qka janë ato?
b_ramosaj@hotmail.com
Functional and dysfunctional
conflict
 Njerëzit shpesh e mendojnë konfliktin si “luftë”
dhe e shohin atë si përcarës.
 Konflikti I cili parandalon arritjen e objektivave
të organizatës është negativ ose dysfunctional
conflict(konflikt jofunksional).
 Kur mospajtueshmëria dhe qëdrimi kunër
mbështët arritjen e objektivave të organizatës
atëhërë konflikti është pozitiv dhe quhet
functional conflict(konflikt funksional).
 Konflikti shumë I vogël apo shum I madh
zakonisht është jofunksional.
b_ramosaj@hotmail.com
Conflict management styles
 Kur ju përballeni me një konflikt, ju mund të
zgjedhni 5 lloje të menaxhimit të konfliktit.Këto
5 lloje bazohen në dy dimensione të
shqetsimeve:shqetsimi per nevojat e të tjerëve
dhe shqetësimi për nevojat tuaja.
 Nivelet e ndryshme të shqetësimeve
rezultuojnë në 3 tipa sjelljesh:pasiv,agresiv
dhe pozitiv.
 Secili lloj menaxhimi I konfliktit rezulton në një
model të ndryshem fitim-humbje.
b_ramosaj@hotmail.com
Shmangje (Avoiding) conflict
style
 Personi I cili shmang konfliktet synon të
injorojë konfliktin dhe jo ta zgjedh atë.
 Nëse ju shmangni konfliktin ju tregoheni
joguximtar dhe jobashkëveprues.Njerëzit
shmangin konfliktin duke refuzuar të marrin
një qëndrim,duke u tërhequr mentalisht.
 Situata humbje-humbje rezulton atëherë kur
konflikti nuk është zgjidhur
 Avantazhi në shmangjen e konflikteve është se
mund ti mbash lidhjet të cilat do rrezikoheshin
nga zgjidhja e konfliktit
 Disavantazhi është që konflikti nuk zgjidhet.
Shmangje (Avoiding) conflict
style
Një zgjedhje e tillë e vazhdueszhme për konfliktin
con në konflikt brenda personit I cili e bën këtë
zgjedhje,gjithashtu njerëzit synojnë të përfitojnë nga
shmangësi.
Disa menaxherë lejojnë puntoret te punojnë dobët
vetëm që mos të konfrontohen me ta.Shmangja nuk
I largon problemet ajo vetëm sa I keqëson ato.
Sa më gjatë t’i shmangesh konfrontimit me të tjerët
aq më I vështirë bëhet konfrontimi.
Kur nuk keni kohë të zgjedhni konfliktin ose kur
njerëzit janë të ndjeshëm atëherë zgjidhjen e
situatës e bëni më vonë.
Sjellja pasive-agresive e përkeqëson situatën duke iu
bërë dëm lidhjeve njerëzore
b_ramosaj@hotmail.com
b_ramosaj@hotmail.com
 Shmangja e konfliktit është e
përshtatshme të bëhet atëherë kur:
 Konflikti është I parëndësishëm
 Rreziku për ju në këtë qeshtje nuk është
I lartë
 Konfrontimi do të dëmtonte një lidhje të
rëndësishme
 Ju nuk keni kohë ta zgjidhni konfliktin
 Emocionet janë të shumta
b_ramosaj@hotmail.com
Accommodating conflict style
 Akomodimi I konfliktit synon të zgjedh konfliktin duke i
hapur rrugën anës kundërshtuese.kur ju përdorni këtë
lloj të menaxhimit të konfliktit ju jeni I paguximshëm
mirëpo bashkëveprues.
 Ju plotësoni nevojat e të tjerëve dhe nuk kujdeseni për
tuajat duke lënë të tjerët të zgjedhin rrugën e
tyre.Krijohet situata fitues-humbës.
 Ndryshimi në mes të shmangjes së konfliktit dhe
akomodimit të tij është se kjo e fundit ju shtyen të bëni
gjëra të cilat nuk dëshironi.
 Nëse ju dhe një person tjetër punoni bashkë në një
projekt dhe ju punoni sipas mënyrës së tij ,edhe pse ju
nuk pajtoheni me këtë, ju keni zgjedhur mënyrën e
akomodimit të konfliktit,dhe kështu ju përfundoni duke
bërë dicka që nuk dëshironi
b_ramosaj@hotmail.com
 Avantazhi në akomodimin e konfliktit është se ju
mbani lidhjet me të tjerët duke bërë gjërat sipas
mënyrës se tyre.
 Disavantazhi në akomodimin e konfliktit është se
duke lëshuar rrugë(nënshtruar) mund të bëhet e
kundërta nga ajo që keni pasur për
qëllim.personi që nënshttrohet mund të ketë një
zgjidhje më të mirë.
 Përdorimi i vazhdueshëm i këtij lloji të
menaxhimit të konfliktit mund të sjell përfitime
të mëdha nga ana kundërshtuese.
b_ramosaj@hotmail.com
 Akomodimi I konfliktit është I përshtatshëm të
bëhet atëherë kur:
 Ju pëlqen roli I ndjekësit(përcjellësit)
 Ndryshimet për të cilat jeni pajtuar nuk janë të
rëndësishme për juve por janë të rëndësishme
për personin tjeter.
 Dëshironi ti mbani lidhjet e rëndësishme mbi cdo
gjë
 Koha e zgjidhjes së konfliktit është e limituar
 Personi me të cilin jeni në konflikt ushtron forcë
b_ramosaj@hotmail.com
Forcing conflict style
 Detyrimi I konfliktit synon ta zgjidh
konfliktin duke përdorur sjellje
agresive për të zgjedhur rrugën e
duhur.
 Kur ju përdorni këtë lloj menaxhimi
konflikti ju jeni jobashkëveprues dhe
agresiv,ju bëni gjithcka për të
kënaqur nevojat tuaja dukë
shfrytëzuar nevojat e të tjerëve
1 de 103

Recomendados

Sjellje organizative por
Sjellje organizativeSjellje organizative
Sjellje organizativeJozef Nokaj
7.9K visualizações16 slides
sjellje organizative - berimi pytje por
sjellje organizative - berimi pytjesjellje organizative - berimi pytje
sjellje organizative - berimi pytjedrilon emini
4.3K visualizações6 slides
Kuptimi i sjelljes organizative so por
Kuptimi i sjelljes organizative soKuptimi i sjelljes organizative so
Kuptimi i sjelljes organizative soMenaxherat
2.4K visualizações27 slides
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje) por
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
60.9K visualizações15 slides
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve) por
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)fatonbajrami1
28.1K visualizações57 slides
Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave) por
Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)
Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
36.6K visualizações104 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi por
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik KrasniqiMENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqifatonbajrami1
6.7K visualizações143 slides
Menaxhment - Permbledhje por
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeJozef Nokaj
20.3K visualizações33 slides
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje por
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigjeMenaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigjeJozef Nokaj
3.5K visualizações15 slides
Sjellja organizative finale por
Sjellja organizative finaleSjellja organizative finale
Sjellja organizative finaleFatof Hyseni
17.7K visualizações104 slides
Menagjim strategjik - viti 3 por
Menagjim strategjik - viti 3Menagjim strategjik - viti 3
Menagjim strategjik - viti 3winblind
8.7K visualizações10 slides
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara) por
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)fatonbajrami1
10.1K visualizações180 slides

Mais procurados(20)

MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi por fatonbajrami1
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik KrasniqiMENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi
fatonbajrami16.7K visualizações
Menaxhment - Permbledhje por Jozef Nokaj
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - Permbledhje
Jozef Nokaj20.3K visualizações
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje por Jozef Nokaj
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigjeMenaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Jozef Nokaj3.5K visualizações
Sjellja organizative finale por Fatof Hyseni
Sjellja organizative finaleSjellja organizative finale
Sjellja organizative finale
Fatof Hyseni17.7K visualizações
Menagjim strategjik - viti 3 por winblind
Menagjim strategjik - viti 3Menagjim strategjik - viti 3
Menagjim strategjik - viti 3
winblind8.7K visualizações
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara) por fatonbajrami1
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
fatonbajrami110.1K visualizações
Bazat E Menaxhimit Sfidat por Veton Sopjani
Bazat E Menaxhimit SfidatBazat E Menaxhimit Sfidat
Bazat E Menaxhimit Sfidat
Veton Sopjani27K visualizações
Menaxhmenti strategjik por coupletea
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjik
coupletea36.8K visualizações
Menaxhment strategjik java-8 por Gazmir Rrahmani
Menaxhment strategjik java-8Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8
Gazmir Rrahmani5.6K visualizações
Formulimi i objektivave dhe identifikimi i alternativave por Aneida Bajraktari Bicja
Formulimi i objektivave dhe identifikimi i alternativaveFormulimi i objektivave dhe identifikimi i alternativave
Formulimi i objektivave dhe identifikimi i alternativave
Aneida Bajraktari Bicja8.1K visualizações
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë) por fatonbajrami1
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)
fatonbajrami123.3K visualizações
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura) por fatonbajrami1
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
fatonbajrami113.8K visualizações
Lideret dhe pasuesit por leadershipfollowers
Lideret dhe pasuesitLideret dhe pasuesit
Lideret dhe pasuesit
leadershipfollowers872 visualizações
Ushtrime në Statistikë por Studentët e Pejës
Ushtrime në StatistikëUshtrime në Statistikë
Ushtrime në Statistikë
Studentët e Pejës3.4K visualizações
Bazat e Menaxhmentit por Ermon Cërvadiku
Bazat e MenaxhmentitBazat e Menaxhmentit
Bazat e Menaxhmentit
Ermon Cërvadiku4.4K visualizações
Menaxhmenti Hyrje por Menaxherat
Menaxhmenti HyrjeMenaxhmenti Hyrje
Menaxhmenti Hyrje
Menaxherat23.1K visualizações
9 so procesi i vendim marjes por UBT University
9 so procesi i vendim marjes9 so procesi i vendim marjes
9 so procesi i vendim marjes
UBT University5.3K visualizações
Bazat e menaxhimit por Menaxherat
Bazat e menaxhimitBazat e menaxhimit
Bazat e menaxhimit
Menaxherat107.7K visualizações
Planifikimi si funksion i menaxhimit por Menaxherat
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Menaxherat19.5K visualizações
MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami122.9K visualizações

Destaque

Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi por
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiMenaxherat
10.5K visualizações43 slides
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi por
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashiMenaxherat
2.8K visualizações10 slides
Si te bejme hulumtim por
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtimMenaxherat
15.1K visualizações7 slides
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian... por
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...Menaxherat
888 visualizações19 slides
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi por
Statistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashiStatistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashiMenaxherat
2.3K visualizações18 slides
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina por
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantinaMenaxherat
996 visualizações26 slides

Destaque(20)

Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi por Menaxherat
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Menaxherat10.5K visualizações
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi por Menaxherat
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
Menaxherat2.8K visualizações
Si te bejme hulumtim por Menaxherat
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtim
Menaxherat15.1K visualizações
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian... por Menaxherat
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
Menaxherat888 visualizações
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi por Menaxherat
Statistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashiStatistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
Menaxherat2.3K visualizações
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Menaxherat996 visualizações
Statistike indekset por Menaxherat
Statistike indeksetStatistike indekset
Statistike indekset
Menaxherat4.5K visualizações
Krizat ekonomike ligj.1 por Menaxherat
Krizat ekonomike ligj.1Krizat ekonomike ligj.1
Krizat ekonomike ligj.1
Menaxherat1.4K visualizações
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi por Menaxherat
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana GashiAnaliza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi
Menaxherat3.5K visualizações
Politika e produktit nail reshidi por Menaxherat
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidi
Menaxherat1.8K visualizações
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit Ardian... por Menaxherat
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  Ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  Ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit Ardian...
Menaxherat1.5K visualizações
Promocioni nail reshidi por Menaxherat
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
Menaxherat6.3K visualizações
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat632 visualizações
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi por Menaxherat
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqiPermbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Menaxherat570 visualizações
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Menaxherat604 visualizações
Politika e cmimit nail reshidi por Menaxherat
Politika e cmimit nail reshidiPolitika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidi
Menaxherat3.3K visualizações
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj por Menaxherat
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Menaxherat3K visualizações
Pasqyra e ditarit por Menaxherat
Pasqyra e ditaritPasqyra e ditarit
Pasqyra e ditarit
Menaxherat1.4K visualizações
Krizat ekonomike dalja nga kriza ligj.4 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike dalja nga kriza  ligj.4 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike dalja nga kriza  ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike dalja nga kriza ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat838 visualizações
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d... por Menaxherat
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Menaxherat4.1K visualizações

Similar a Sjellja organizative berim ramosaj

SO perceptimi por
SO perceptimiSO perceptimi
SO perceptimiUBT University
4K visualizações46 slides
Lidershipi dhe aftesite Negociuese por
Lidershipi dhe aftesite NegociueseLidershipi dhe aftesite Negociuese
Lidershipi dhe aftesite NegociueseMenaxherat
15.5K visualizações21 slides
Managing oneself/ Si te menaxhosh vetveten por
Managing oneself/ Si te menaxhosh vetvetenManaging oneself/ Si te menaxhosh vetveten
Managing oneself/ Si te menaxhosh vetvetenAlma Dimo
839 visualizações27 slides
Udheheqja pjesa 4 por
Udheheqja  pjesa 4Udheheqja  pjesa 4
Udheheqja pjesa 4Alkimisti Digjital
8K visualizações15 slides
Mrh- Enveri por
Mrh- Enveri Mrh- Enveri
Mrh- Enveri drilon emini
864 visualizações30 slides
Qverisja dhe udhëheqja në arsim por
Qverisja dhe udhëheqja në arsimQverisja dhe udhëheqja në arsim
Qverisja dhe udhëheqja në arsimVlora Osmani
23.7K visualizações65 slides

Similar a Sjellja organizative berim ramosaj(20)

SO perceptimi por UBT University
SO perceptimiSO perceptimi
SO perceptimi
UBT University4K visualizações
Lidershipi dhe aftesite Negociuese por Menaxherat
Lidershipi dhe aftesite NegociueseLidershipi dhe aftesite Negociuese
Lidershipi dhe aftesite Negociuese
Menaxherat15.5K visualizações
Managing oneself/ Si te menaxhosh vetveten por Alma Dimo
Managing oneself/ Si te menaxhosh vetvetenManaging oneself/ Si te menaxhosh vetveten
Managing oneself/ Si te menaxhosh vetveten
Alma Dimo839 visualizações
Mrh- Enveri por drilon emini
Mrh- Enveri Mrh- Enveri
Mrh- Enveri
drilon emini864 visualizações
Qverisja dhe udhëheqja në arsim por Vlora Osmani
Qverisja dhe udhëheqja në arsimQverisja dhe udhëheqja në arsim
Qverisja dhe udhëheqja në arsim
Vlora Osmani23.7K visualizações
Forma tjera te klasifikimit te lidereve por Menaxherat
Forma tjera te klasifikimit te lidereveForma tjera te klasifikimit te lidereve
Forma tjera te klasifikimit te lidereve
Menaxherat1K visualizações
Zhvillimi moral dhe social adoleshenca por Anida Rroshi
Zhvillimi moral dhe social  adoleshencaZhvillimi moral dhe social  adoleshenca
Zhvillimi moral dhe social adoleshenca
Anida Rroshi5K visualizações
Psikologji Sociale por Anida Ago
Psikologji SocialePsikologji Sociale
Psikologji Sociale
Anida Ago2.6K visualizações
5 so motivimi por UBT University
5 so motivimi5 so motivimi
5 so motivimi
UBT University5K visualizações
Doracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur Shehu por FlamurShehu
Doracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur ShehuDoracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur Shehu
Doracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur Shehu
FlamurShehu1.5K visualizações
Java e 11 etika e lidershipit dhe diversiteti por coupletea
Java e 11 etika e lidershipit dhe diversitetiJava e 11 etika e lidershipit dhe diversiteti
Java e 11 etika e lidershipit dhe diversiteti
coupletea2.5K visualizações
So kapitulli v 2013 por Valdet Shala
So kapitulli v 2013So kapitulli v 2013
So kapitulli v 2013
Valdet Shala1K visualizações
M.s analiza e_mjedisit_te_brendshem_-_pjesa_1__prezentimi_besart_hajrizi por Prof.Lutfi
M.s analiza e_mjedisit_te_brendshem_-_pjesa_1__prezentimi_besart_hajriziM.s analiza e_mjedisit_te_brendshem_-_pjesa_1__prezentimi_besart_hajrizi
M.s analiza e_mjedisit_te_brendshem_-_pjesa_1__prezentimi_besart_hajrizi
Prof.Lutfi3.3K visualizações
Shëndeti dhe stresi në punë por Anida Ago
Shëndeti dhe stresi në punëShëndeti dhe stresi në punë
Shëndeti dhe stresi në punë
Anida Ago7.8K visualizações
Kapitulli 7 te dhenat primare por Lavdije Raçi
Kapitulli 7 te dhenat primareKapitulli 7 te dhenat primare
Kapitulli 7 te dhenat primare
Lavdije Raçi2.7K visualizações
tema por kulla 2010
tema tema
tema
kulla 20104.5K visualizações
Administrata publike por Nasuf GËRMIZAJ
Administrata publikeAdministrata publike
Administrata publike
Nasuf GËRMIZAJ27.3K visualizações
ZHVILLIMI HISTORIK I MENAXHHIMIT TE RESURESEVE NJERZORE por drilon emini
ZHVILLIMI HISTORIK I MENAXHHIMIT TE RESURESEVE NJERZORE ZHVILLIMI HISTORIK I MENAXHHIMIT TE RESURESEVE NJERZORE
ZHVILLIMI HISTORIK I MENAXHHIMIT TE RESURESEVE NJERZORE
drilon emini921 visualizações

Mais de Menaxherat

Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara por
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraMenaxherat
2.2K visualizações34 slides
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove por
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosoveMenaxherat
2.7K visualizações13 slides
Treguesit e pozicionit ushtrime por
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrimeMenaxherat
795 visualizações2 slides
Mjedisi ligjor i bizneseve por
Mjedisi ligjor i bizneseveMjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseveMenaxherat
1.2K visualizações9 slides
Menaxhment ymer havolli permbledhje por
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhjeMenaxherat
3.7K visualizações7 slides
Menaxhimi i qmimeve por
Menaxhimi i qmimeveMenaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeveMenaxherat
4.4K visualizações9 slides

Mais de Menaxherat(12)

Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara por Menaxherat
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Menaxherat2.2K visualizações
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove por Menaxherat
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
Menaxherat2.7K visualizações
Treguesit e pozicionit ushtrime por Menaxherat
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrime
Menaxherat795 visualizações
Mjedisi ligjor i bizneseve por Menaxherat
Mjedisi ligjor i bizneseveMjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseve
Menaxherat1.2K visualizações
Menaxhment ymer havolli permbledhje por Menaxherat
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxherat3.7K visualizações
Menaxhimi i qmimeve por Menaxherat
Menaxhimi i qmimeveMenaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeve
Menaxherat4.4K visualizações
Menaxhimi i resurseve humane pytje por Menaxherat
Menaxhimi i resurseve humane pytjeMenaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxherat961 visualizações
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat1.2K visualizações
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantinaKrizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat658 visualizações
Krizat ekonomike ciklet ligj.2 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike ciklet  ligj.2 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike ciklet  ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike ciklet ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat474 visualizações
Krizat ekonomike kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike  kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike  kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat819 visualizações
Krizat ekonomike intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa... por Menaxherat
Krizat ekonomike  intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...Krizat ekonomike  intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...
Krizat ekonomike intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...
Menaxherat466 visualizações

Sjellja organizative berim ramosaj

 • 2. b_ramosaj@hotmail.com Kuptimi I sjelljeve organizative  Sjellje organizative eshte nje fushe studimi qe heton ndikimin qe individed, grupet dhe strukturat kane mbi sjellje ne organizate me qellim qe kjo njohuri te zbatohet ne permisimin e efektivitetit te organizates
 • 3. Organizational Behavior (OB) Sjellje organizative (SO)  Aftesite komunikuese jane disa nga aftesite me te rendesishme te menaxhmentit.Se sa jemi te komunikueshem me te tjeret tregon sa e suksesshme do te jete karriera jone.Per te arritur kete duhet te njihemi me koceptin e sjelljes organizative ,te dijme si te mbledhim fuqi,te nderlidhemi ne politike dhe te menaxhojme konfliktet e stresin. A keni menduar ndonjehere pse njerezit sillen ne menyre te caktuar ne vendin ku ata punojne?!  Sjellja organizative “Organizational Behavior” paraqet studimin e veprimeve qe ndikojne ne sjelljen e njerezve ne vendin ku ata punojne. Qellimi I teoricienteve te “Sjelljes organizative” eshte te shpjegojne dhe teparashikojne veprimet e njerezve dhe si ato ndikojne ne sjelljet e tyre. Sjellja organizative si fushe e studimit mbeshtetet ne tri nivele: individi, grupi, dhe organizata.Sjelljet e individeve mbeshteten ne: personalitet, perceptim dhe veprime b_ramosaj@hotmail.com
 • 4. b_ramosaj@hotmail.com Faktoret qe percaktojne sjelljen ne organizate a) Individi b) Grupi c) Organizata
 • 5. b_ramosaj@hotmail.com  Sjellja organizative eshte dije e zbatuar qe zbaton njohurite e fituara prej individit, gurpet dhe organizaten me qellim qe te beje organizata te punojne me efektivitet
 • 6. b_ramosaj@hotmail.com Fushat qe kontribojne ne SO  Psiokologjia  Sociologjia  Psikologjia sociale  Antropologjia  Shkenca politike
 • 7. b_ramosaj@hotmail.com Metodat e studimit ne SO  Rastet e studimit  Studimi ne praktike  Eksperimenti laboratorik  Eksperimenti ne praktike  Meta-analiza
 • 8. b_ramosaj@hotmail.com Variablat individuale te pavarur  Aftesite dhe mjeshterite  Perceptimi i rolit  Motivimi
 • 9. b_ramosaj@hotmail.com Variablat e varura  Produktiviteti  Mungesat ne pune  Qarkullimi  Knaqesia ne pune
 • 10. Personality Personaliteti  Pse disa njerez jane me te shoqerueshem e disa me te turpshem, disa me temperamente e disa me te qete, disa me agresive te tjeret me pasive? Te gjitha keto jane karakteristika te personalitetit.  Personaliteti eshte kombinim I karakteristikave qe e identifikojne nje individ sic jane: sjellja, sistemi mental, dhe karakteristikat emocionale.Personaliteti mbeshtetet ne gjenetike dhe ne faktoret e ambientit ku njeriu jeton. Themelet e personalitetit te njeriut ndertohen qe nga mosha pese vjecare. Mirepo personaliteti I njeriut mund te nderroj varesisht nga ndikimi I familjes, shoqerise shkolles dhe mardhenieve te punes.  Personaliteti dhe kuptimi I tij ka nje rendesi shume te madhe sepse personaliteti percakton te sjellurit dhe perceptimet e njeritu. Egzistojne disa menyra per klasifikimin e personalitetit mirepo dy prej tyre jane me te rendesishme: metoda e bazuar ne katakteristikat e vecanta dhe metoda qe bazohet en pese dimensionet e personalitetit. b_ramosaj@hotmail.com
 • 11. b_ramosaj@hotmail.com Personaliteti (Kuptimi)  Personaliteti I individit eshte kombinimi I tipareve psikologjike qe perdoren zakonisht per te klasifikuar personin (aktiv-pasiv, i qete-i zhurmshem, agresiv, ambicioz, besnik etj)  Personalaliteti eshte shuma e pergjithshme e menyrave me te cilat nje njeri reagon dhe ndervepron me te tjeret
 • 12. Personaliteti (Kuptimi)  Per te kuptuar personalitetin e nje individi, duhet kuptuar qfar ka ai te perbashket dhe qfar ka te ndryshme nga te gjithe te tjeret  Ne SO, personaliteti shikohet se qfar ka unike nji punonjes ose menaxcher ne organizate b_ramosaj@hotmail.com
 • 13. b_ramosaj@hotmail.com Cilesite e personaliteti qe ndikojne ne sjelljet organizative  Pika e kontrollit  Te qenit autoritar  Makiavelizimi  Prirja ndaj rrezikut  Nevoja per te qene rezultativ  Vetevlersimi  Vetefikasiteti  Kujdesi per te paraqitur anen e duhur te vetes
 • 14. Single Traits of Personality Karakteristikat…  Kontrolli eshte karakteristike qe mbeshetet ne mes te fakteve shpjegojne qe kontrolli I fatit te dikujt behet nga jashte dhe brenda. “Externalizers” quhen ata te cilet besojne qe njeriu nuk ka ndonje kontroll mbi fatin e tyre, dhe se sjelljet e tyre nderlidhen me paraqitjet.Ndersa “Internalizers” jane ata te cilet besojne qe kane aftesi te kontrollojne fatin e tyre dhe se sjelljet e tyre kan ndikim direkt ne paraqitjet e tyre.  Optimismi mbeshtetet ne faktin se ana e kundert e saj eshte pesimzimi.Optimistet besojne se gjerat do te shkojne mbare the kryesisht jane njerez te lumtur.Pesimistet besojne qe gjerat nuk do te shkojne mbare dhe kryesisht jane njerez te pa kenaqur.Njerezit te cilet jane optimist zakonishte jane me kreative ne punen e tyre.  Tendenca per te ndermarr rreziqe mbeshtetet ne faktin per te ndermarr rreziqe deri tek fakti qe rreziqet duhet shmangur. Organizatat e suksesshme jane ne kerkim te menaxhereve te cilet jane te gatshem per te rrezikuar. Perderisa organizatat me menaxhere te cilet nuk jane te gatshem te rrezikojne , nuk jane perparimtare ne boten e biznesit per arsye se nuk mund ti percjellin ndryshimet .  Machiavellianism eshte veti e personalitetit te njeriut qe parasheh dhe arsyeton cdo veprim qe duhet ndermarr per ta arritur nje qellim te caktuar. High Machs konsiderohen si te efektshem ne situata ne te cialt fitorja eshte e rendesishme , mirepo High Machs jane persona te cilet me shume brengosen per arritjet e tyre personale se sa per arrtijet e organizates ku ata punojne. b_ramosaj@hotmail.com
 • 15. Single Traits of Personality Karakteristikat…  Te qenurit autoritar (ka te beje me autoritarizmin, besimin qe ka individi se duhet te ekzistoj nje status dhe ndryshim ne pushtetin e indevideve ne nivele te ndryshme brenda organizates. Tipi me personalitet autoritar mbeshtetet ne vlerat konvencionale dhe I bindet vetem autoritetit formal, eshte kunder shprehjes se ndjenjave personale jo formale. b_ramosaj@hotmail.com
 • 16. Single Traits of Personality Karakteristikat…  Makiavelizmi, paraqet personalitetin e individit qe eshte shum pragmatik, mbane distance emosionale nga te tjeret dhe beson se qellim i justifikon mjetet.Ne SO ne organizate varet se qfar pune bene, qe te justifikohet sjellja e ketyre personave. b_ramosaj@hotmail.com
 • 17. Single Traits of Personality Karakteristikat…  Nevoja per te qene rezultativ, individet qe kan kete karakteristike te shprehur luftojne per te bere gjerat me te mira, kapercejne pengesat dhe tentojne qe te deshmojne se suksesi vjen nga ta e jo nga dikush tjeter b_ramosaj@hotmail.com
 • 18. Single Traits of Personality Karakteristikat…  Vetvleresimi eshte shkalla e pelqimit apo e mospelqimit per veten, eshte rezultat I nje vleresimi qe I bene individi vetes. Ketu ndahen ata qe kan vleresim pozitiv ndaj vetes dhe ata qe kan vlerim te ulet ndaj vetes. Ketu reflektojne ne SO. b_ramosaj@hotmail.com
 • 19. Single Traits of Personality Karakteristikat…  Vetefikasiteti eshte besimi I nji personi per mundesite qe ai ka per te kryer ,e sukses nji detyre te caktuar. Kerkimet kan treguar ne SO se ekziston lidhje e qendrueshme midis vetefikasitetit dhe suksesit ne vendin e punes b_ramosaj@hotmail.com
 • 20. Single Traits of Personality Karakteristikat…  Kujdesi per tu paraqitur ne anen e duhur te vetes ka te beje me aftesine e individit per te pershtatur sjelljen e vet me faktoret e jashtem te rastit. Ata ndryshojne menyren se si e prezantojne veten ne varesi te kerkesave te publikut. b_ramosaj@hotmail.com
 • 21. b_ramosaj@hotmail.com Formimi I personalitetit Personaliteti formohet duke nderhyre vecori fizike individuale qe nenkupton karakteristika te qendrushme mendore dhe fizike qe perbejne identitetin e nje individi
 • 22. b_ramosaj@hotmail.com Faktoret qe ndikojne ne formimin e personalitetit  Trashegimia (transformohet permes gjeneve )  Mjedisi (konsiderohet qe luan rol me te madh se sa gjenet)  Kultura (formon normat qendrimet dhe vlerat qe reflektojne brezin )  Familja (raportet familjare )  Situata (ndikon mbi efektetqe trashegimia dhe mjedisi kan mbi personaletetin)
 • 23. Pershtatja e personalitetit me punen Konluza e qendrushme ekziston :  Nuk mund te gjendet nji tip ideal tye personalitetit qe I pershtetet qdo pune.  Ashtu siq ndryshojne punet (kemi pune te ndryshme) ndryshojne edhe personalitetet. b_ramosaj@hotmail.com
 • 24. Tipet e personaliteteve  Realist (bujqesi etj)  Hetues (matematike)  Shoqeror (psikologji)  Konvencional (kontabilitet)  Sipermarres (menaxhment)  Artistik (arist) b_ramosaj@hotmail.com
 • 25. A mund te parashikohe sjellja ne pune sipas personalitetit?  Po, nese I kemi parsyshe faktoret qe permbledhin strukturen e personaliutetit te individit. Pershtatshmeria shoqerueshmeria, ndergjegja, shkueshmeria dhe hapja intelektuale b_ramosaj@hotmail.com
 • 26. Perceptimi (Perception)  Perceptimi eshte proces i zgjedhjes, organizimit dhe interpretimit te informatave reth nesh.Disa faktor shume te rendesishem qe ndikojne ne menyren e te perceptuarit jane: personaliteti, vet-vleresimi, sjelljet, intelegjenca, vlerat,..etc. Faktore tjeter i rendesishem eshte gjithashtu ambienti rreth nesh i cili ndihmon ne krijimin e perceptimeve reale.  Preferencat ne perceptim (Bias in Perception)-njerezit e ndryshem mund ta perceptojne ne menyre te ndryshme nje sjellje te njejte. Kjo ndodhe per arsye te preferencave ne perceptim duke perfshire ketu: -Selektimin- shpjegon tendencen e njerezve per ti rregulluar informations ne favor te tyre. -Frame of refference- perceptimi I gjerave mbeshtetur ne perspektive individuale. -Stereotipet- menyre e perceptimit gjate se ciles vijme ne perfundime per nje grup te caktuar njerezish dhe kete perfundim e aplikojme ne nje individ. Njerezit krijojne stereotipe per:nacionalitetin, religjionin,..etc. -Pritjet,(Parashikimet)-(Expectations; “Bird in the hand”)- shpjegon qe shpesh individet ndegjojne ate cka deshirojne te ndegjojne.Pritjet per nje rezultat te paramenduar. b_ramosaj@hotmail.com
 • 27. b_ramosaj@hotmail.com Faktoret e jashtem te perceptimit  Permasa  Intenziteti  Kontrasti  Levizja  Perseritja  Risia
 • 28. Vlerat  Vlerat pasqyrojne besimin e pergjithshem qe nje menyre e caktuar e sjelljes ose udheheqja ne jete nga disa parime te caktuara eshte me e preferueshme se sa nje menyre tejter sjellje apo udheheqje nga parimet tjera b_ramosaj@hotmail.com
 • 29. Llojet e vlerave  Vlerat instrumentale:  Jane sjellje alternative ose mjete nepermjet te cilave arrin objektivat (ne te vertete keto jane: si mendojme qe duhet bere veprimi?)  Vlerat Terminale:  Tregojne objektivat tona te deshiruara b_ramosaj@hotmail.com
 • 30. Rendesia e vlerave per SO  Vlerat shtrojne themelet per qendrime, perceptime personalitet dhe motivim (individet hyne ne organizate me kuptime te paracakutara per ate qe “duhet bere” dhe “qe nuk duhet bere” keto nocione bartin ne vete vlerat. b_ramosaj@hotmail.com
 • 31. Hierarkia e Vlerave  Niveli I pare:  Reaktiv (keta individe jane te papergjegjshem per veten ose per te tjeret dhe veprojne ne baze te nevojave fiziologjike)  Niveli I dyte:  Fisnore (keta individ karakterizohen nga varshmeria e larte nga tradita dhe pushteti. b_ramosaj@hotmail.com
 • 32. Hierarkia e Vlerave (vazhdim)  Niveli I trete:  Egocentrik (keta individ besojne ne individualizmin e paster ndersa I pergjigjen vetem pushtetit.  Niveli I katert:  Konformist (keta individ kane tolerance te ulet per dykuptueshmerine dhe kane veshtiresi ne pranimin e njerezve me vlera te ndryshme nga te tyret. b_ramosaj@hotmail.com
 • 33. Hierarkia e Vlerave (vazhdim)  Niveli pese:  Manipulues (keta individ perpiqen te arrijne objektivat e veta duke manipuluar gjerat dhe njerezit.  Niveli I gjashte:  Sociocentrik( keta individ konsiderojne me te rendesishem pranimin nga te tjeret dhe harmonine me ta  Niveli I shtate:  Ekzistencial (keta individ kane shkalle te larte tolerance per situata dhe persona te ndryshem nga te tyret b_ramosaj@hotmail.com
 • 34. Qendrimet (Attitudes)  Qendrimet jane vleresime pozitive apo negative te njerezve ,gjerave dhe situatave.Sjelljet jane faktor kyq ne percaktimin e paraqitjes se individit.Ato jane te formuara bazuar ne perceptime. Familja shoket, profesoret, mediat ndikojne ne formimin e sjelljeve te nje individi.  Qendrimet shpesh here ndikojne ne sjellje.  Qendrimet e nje personi ndaj nje personi tjeter apo situate nderrojne varesisht nga perceptimet.  Efekti “Pygmalion”- eshte teori e cila shpjegon qendrimet e nje idividi per nje fakt te caktuar bazuar ne profecine e tij. P.sh. Parashikimet dhe qendrimet e menagjereve per sjelljet e punetoreve te tyre.Kjo tregon se qendrime e menaxheret luajne nje rol te rendesishem ne performanca.  Qendrimet ndikojne gjithashtu ne knaqesine ndaj punes.Njerezit me karakteristika optimiste te personalitetit dhe me vetebesim shfaqin knaqesi me te madhe ndaj punes. Kjo e fundit varet nga gjashte faktore kryesore: -Personaliteti - Puna -Compensimet -Stafi -Menaxhimi -Knaqesia per pune b_ramosaj@hotmail.com
 • 35. Funksionet e Qendrimeve 1. Qendrimet I ndihmojne njerzit qe te pershtaten ne mjedisin e punes 2. Qendrimet I ndihmojne njerzit qe te ruajne imazhin per vete 3. Qendrimet jane nje menyre ku shprehen vlerat e individit 4. Qendrimet ndihmojne per te krijuar disa standarde referimi b_ramosaj@hotmail.com
 • 36. Qendrimet ne Pune  Perfshirja ne pune - mund te shpjegohet si mase ne te cilen nje person e identifikon veten me punen e tij.  Perkushtimi ndaj organizates - eshte tregues I besnikrise dhe identifikimit me organizaten  Kenaqesia ne pune – eshte vleresim pozitiv apo negativ qe ka punonjesi per punen ne vetvete, koleget, pagen, karrieren, etj b_ramosaj@hotmail.com
 • 37. Te Mesuarit  Te mesuarit eshte nje ndryshim I vazhdueshem ne shpeshtesine e ndodhjes se nje sjellje specifike  Eshte koncept I huazuar nga psikologjia, sjelljet e deshirueshme ne pune kontribojne ne arritjen e objektivave te organizates, kurse sjelljet e padeshirueshme pengojne ne arritjen e ketyre objektivave. Andaj te mesuarit eshte shume e rendesishme per sjellen ne pune. b_ramosaj@hotmail.com
 • 38. Llojet e te Mesuarit  Ne mjedisin punues te mesuarit mund te ndodh nepermjet tri rrugeve:  Kushtezimi klasik (eshte proces nepermjet te cilit individet mesojne te lidhin vleren e nje informacioni me nje stimul. P.sh kur ndjejme dhimbje rrudhemi  Kushtezimi operativ (sygjeron qe sjelljet njerezore kontrollohen kryesisht nga pasojet e veta. P.sh - Punon paguhet b_ramosaj@hotmail.com
 • 39. Llojet e te Mesuarit (vazhdim)  Teoria e njohjes sociale (shkon mbi gjurmet e te mesuarit klasik dhe operativ. P.sh Jo shkak-pasoje apo pasoje-shkak. Duke vezhguar se si veprojne te tjeret ne nje situate pastaj imitojme kete sjellje te vezhguar. b_ramosaj@hotmail.com
 • 40. Perforcimi  Lidhja midis shkakut fillestar, sjelljes konkrete dhe pasojes quhet teori e perforcimit.  Ekzistojne dy lloje perforcimesh:  pozitive  negative b_ramosaj@hotmail.com
 • 41. Power Zotesia(fuqia)  Per te qene te suksesshem duhet te kuptojme se si fuqia fitohet dhe perdoret.  Rendesia e fuqise ne sjelljen e organizuar eshte shume e madhe. Qellimi I saj kryesore eshte aftesia qe te ndikoje ne sjelljen e te tjereve.  Egsistojne shtate lloje te fuqise: -Fuqia autoritare -Fuqia nderlidhese -Fuqia shperblyese -Fuqia legjitime -Fuqia referuese -Fuqia informuese -Fuqia Ekspert b_ramosaj@hotmail.com
 • 42. Seven types of power Shtate llojet e fuqise  Fuqia autoritare eshte tip i fuqise e cila perfshine format e kercnimeve dhe ndeshkimeve me qellim qe te arrihen rezultate.  Fuqia nderlidhese bazohet ne mardheniet e personit me njerezit e tjere me ndikim ne menyre qe te arrihet qellimi I caktuar.  Fuqia shperblyese bazohet ne aftesine e personit per te ndikuar tek te tjeret duke iu ofruar atyre dicka me vlere.  Fuqia legjitime bazohet ne fuqine e personit ne organizate. (Punetoret ndihen te detyrauar te bejne ate cka punedhenesi thote.)  Fuqia referuese bazohet ne mardheniet personale te personit me te tjeret.  Fuqia informuese bazohet ne nevojen e te tjereve per informata/te dhena.  Fuqia Expert ne aftesite the njohurit e personit I cili posedon nje fuqi te tille. b_ramosaj@hotmail.com
 • 43. b_ramosaj@hotmail.com Motivimi  Motivimi paraqet gatshmerin e individit qe te perpiqet per arritjen e objektivave te organizates, duke vene ne perdorim sasi energjish dhe perpjekjesh, me kusht qe keto perpjekje te sjellin plotesimin e qellimeve individuale
 • 44. b_ramosaj@hotmail.com Motivimi (si proces)  Nevoja  Motivi  Objektivi
 • 45. Procesi I Motivimit  Nevoja e perceptuar (si mungese e perceptuar qe shkakton nje sjellje e cila synon te largoje kete mungese)  Nxitja per te vepruar  Objektivi (motivimi drejtohet gjithmone ne arritjen e nje objektivi qe jane forca qe e drejtojne perpjekjen e njeriut). b_ramosaj@hotmail.com
 • 46. b_ramosaj@hotmail.com Teoria e hierarkise se nevojave  Nevojat fiziologjike  Nevojat per siguri  Nevojat per tu shoqeruar  Nevojat per tu vleresuar  Nevojat per tu vetaktualizuar
 • 47. b_ramosaj@hotmail.com Teoria e tri nevojave (Alderfer)  Nevojat e egzistences  Nevojat per marredhenie me te tjeret  Nevojat pe r zhvillim
 • 48. b_ramosaj@hotmail.com Teoria e X dhe Y (McGregor)  Teoria x  Teoria y
 • 49. Teoria e motivimit nepermjet objektivave Ne Parim mbeshtetet ne dy kuptime:  Objektivi eshte qellimi i nje veprimi  Objektivi eshte nje burim i motivimit b_ramosaj@hotmail.com
 • 50. Dy supozimet themelore te teorise se motivimit permes objektivave a) Njerezit punojne mire ne qofte se aktiviteti I tyre ka kuptim (ne qofte se ata e shohin nje qellim me te larte nga ai I zakonshmi) b) Shumica e njerezve perpiqen te arrijne objektivat ne qofte se e din se cilat jane ato objektiva dhe qe do te kene shperblim ne arritjen e tyre. b_ramosaj@hotmail.com
 • 51. Menaxhimi nepermjet objektivave (MBO)  Per ndryshim nga menaxhimi nepermjet kontrollit (MBC), kur kerkohet qe punonjesi te dije detalisht qdo detyre dhe objektivin e detyres  Menaxhimi nepermjet objektivave (MBO) realizohet duke i shpejguar punonjesit objektiva te pergjithshme dhe vizionin e pergjithshem b_ramosaj@hotmail.com
 • 52. Teoria motivim-higjiene (Herzberg)  Faktoret higjiene (politika e kompanise, administrata, paga dhe kushtet e punes)  Faktoret motivues (arritjet, mirnjohjet,pergjegjesite dhe perparimi) b_ramosaj@hotmail.com
 • 53. b_ramosaj@hotmail.com Teoria motvim – higjene(Herzberg)  Kjo teori niset nga besimi se: marredhenia e nje njeriu me punen qe kryen dhe qendrimi i tij ndaj punes mund te percaktojn suksesin dhe deshtimin e tij ne pune
 • 54. Faktoret e higjienes 1. Politika e kompanise 2. Administrata 3. Marredhenjet midis njerezve 4. Kushtet e punes dhe 5. Paga Kur keta faktore jane te pershtatshem, njerezit nuk jane te paknaqur(Kjo nuk do te thot qe te jene te knaqur) b_ramosaj@hotmail.com
 • 55. Te ardhurat si faktore motivues  Te ardhurat jane tersia e shperblimeve qe antaret marrin per punen qe bejne ne organizate.  Jane perforcues pozitive qe nxisin sjellje te orientuara nga realizimi I detyrave te punes. b_ramosaj@hotmail.com
 • 56. Te ardhurat te brendshme dhe te jashtme  Te ardhurat e brendshme jane te ardhura qe kontrollohen dhe ndihen nga punonjesi dhe vetem drejteperdrejte nga individi(si kenaqesi ose vlere qe merr individi nga kryerja e punes; statusi,rritja,vetevleresimi etj.)  Te ardhurat nga jashte kontrollohen nga te tjeret (nga mjedisi qe e shoqeron ne pune;pagat,gradimet,shperblimet,etj.) b_ramosaj@hotmail.com
 • 57. b_ramosaj@hotmail.com Teoria e pritjes  Thelbi I saj qendron ne ate qe njerzit jane te motivuar per te punuar kur presin te arrijne gjerat qe duan nga puna(element kyq eshte perceptimi)  Eshte teori e Victor Vroom dhe Porter-it (Forca e nje qellimi per te vepruar ne nje menyre te caktuar, varet nga fuqia e besimit se ky veprim do te shoqerohet me nje rezultat
 • 58. Vendimi individual sipas teorise se pritjes varet:  Nga shpresa se perpjekjet individuale qojne ne kryerjen e punes-arritjen e objektivit  Nga shpresa qe kryerja e punes do te shperblehet dhe  Nga shpresa qe ky shperblim do ti ploteson nevojat e individit b_ramosaj@hotmail.com
 • 59. b_ramosaj@hotmail.com Pritja (Vroom)  Paraqet besimin e individit se nje mase e caktuar perpjekjesh do te ndiqet nga realizimi I detyrave ne nje mase te caktuar qe varen nga vetevleresimi, suksesi I meparshem ne pune, ndihma qe merr nga bashkepuntoret, informacioni I nevojshem per pune dhe paisja dhe cilesia e punes.
 • 60. Instrumentaliteti (Kuptimi)  Eshte besimi I individit qe nje rezultat I caktuar ne pune (shperblimi) varet nga kryerja e detyres ne nivel te caktuar  Kryerja e punes I sherben individit si instrument per te arritur te rezultati  Instrumentaliteti varon nga -1 deri ne 1. b_ramosaj@hotmail.com
 • 61. b_ramosaj@hotmail.com Instrumentaliteti  Eshte besimi I individit qe nje rezultat I caktuar ne pune (shperblimi) varet nga kryerja e detyres ne nje nivel te caktuar, sipas kesaj kryerja e punes I sherben indvidit si nje sukses per te arritur te rezultati  Instrumentaliteti varion nga -1 deri ne 1
 • 62. b_ramosaj@hotmail.com Valenca  Ka te beje me vleren negative apo pozitive qe individet I vene nje te ardhure te caktuar.  Valenca lidhet direkt me performancen qe tregon se qdo pune ofron lloje te ndryshme shperblimesh.
 • 63. b_ramosaj@hotmail.com Teoria e pritjes trgon se motivimi individual varet nga:  Shpresa se perpjekja e tij do te qoje ne kryerjen e punes, arritjen e objektivave  Shpresa qe kryerja e punes do te shperblehet  Fakti se ky shperblim do te plotesoj nevojat-objektivat individuale.
 • 64. b_ramosaj@hotmail.com Motivimi si funksion I projektimit te punes  Nje nder faktoret kryesor qe ndikon ne nivelin e motivit te punononjesit eshte struktura e punese se tij  Kuptimi dhe objektivat e punes paraqesin punen duke treguar disa komponent te saj : detyrat, autoritetin, pergjegjesine, teknologjine, marredheniet, statusin dhe mundesite.
 • 65. Puna-burim I motivimit  Neqoftese menaxheret mund te projektojen punen asi soji qe punonjesit e konsiderojne interesante, puna vet mund te behet burim I motivimit b_ramosaj@hotmail.com
 • 66. Kuptimi i punes  Detyrat  Autoriteti  Pergjegjesia  Teknologjia  Marredheniet  Statusi  Oppurtuniteti b_ramosaj@hotmail.com
 • 67. Objektivat e Punes  Te sherbej si mjet per arritjen e qellimit te organizates  Te sherbej si mjet per plotesimin e nevojave te punonjesve (individit) b_ramosaj@hotmail.com
 • 68. Karakteristikat e Punes  Llojshmeria e mjeshtrive  Identiteti I detyres  Rendesia e detyres  Autonomia  Informacioni ne pune b_ramosaj@hotmail.com
 • 69. b_ramosaj@hotmail.com Projektimi I puneve  Projekti I punes nenkupton menyren se si kombinohen detyrat per te formuar punen komplete  Riprojektimi I punes (perfshine ndryshimin e puneve specifikeose te grupeve te puneve qe lidhen me njera tjetren me qellim rritjen e cilesise dhe produktivitetit te punes
 • 70. Projektimi I Punes  Projektimi I punes ka dy rruge qe mund te ndiqen: A. Tradicionale(pershtatja e njerzve me punen) B. Moderne (pershtatja e punes me njeriun b_ramosaj@hotmail.com
 • 71. b_ramosaj@hotmail.com Projektimi I punes  Zgjerimi I punes  Rrotacioni  Modulet e punes  Pasurimi I punes Nje nga metodat me te hershme te projektimit te punes eshte menaxhmenti shkencor(Taylor)
 • 72. Modeli I karakteristikave te punes(Hackman dhe Greg OldHam)  Bazohet ne lidhjen midis karakterstikave te punes, eksperiences se individit per keto karakteristika dhe te ardhurat rezultante qe lidhen me motivimin,kenaqesin dhe produktivitetin. b_ramosaj@hotmail.com
 • 73. Gjendjet psikologjike te individit qe shkaktojne motivim te brendshem nga puna 1. Individi e ndjen qe puna ka kuptim (percepton punen e vet si te vlefshme). 2. Individi ndjen pergjegjesi (beson qe ai vet eshte pergjegjes per rezultatin e punes se vet). 3. Individi kupton cilat jane rezultatet (duhet te jete ne gjendje te percaktoje ne menyre te rregullt rezultatin e punes se vet. b_ramosaj@hotmail.com
 • 74. b_ramosaj@hotmail.com Grupi (Sjellja ne Grup)  Nje grup paraqet dy ose me shume persona te pavarur qe nderveprojne dhe influenciojn njeri tjetrin per te plotesuar nje qellim te perbashket.
 • 76. Normat grupore  Jane rregulla dhe modele te sjelljes te pranuara dhe te pritura nga antaret e nje grupi apo ekipe. b_ramosaj@hotmail.com
 • 77. Fazat e formimit te grupit (Tuckman)  Grupet jane ne gjendje te vazhdueshme ndryshimi: 1. Formimi (faza kur individet fillojne te zbulojne nga pak njeri tjetrin) 2. Trazimi (faza e ideve ku ka shum diskutime dhe konflikte, testohet udheheqesi dhe pozicioni personal) 3. Krijimi I normave 4. Ekzekutimi 5. Shkeputja b_ramosaj@hotmail.com
 • 78. Degjenerimi I grupit  Degjenerimi  Denormimi  Detrazimi  Deformimi  Feedback b_ramosaj@hotmail.com
 • 79. Kohezioni grupor  Fortesia e lidhjeve percaktohet si mase ne te cilen antaret jane te terhequr ndaj njeri tjetrit, deshirojne te mbeten ne grup dhe jane te perkushtuar ndaj tij.  Permbahet nga 2 komponente:  Faktoret socio-emocional (deshira)  Instrumental (nevoja) b_ramosaj@hotmail.com
 • 80. Efekti Asch ne konformizem  Paraqet shtrembimin e gjykimeve individuale nen efektin e nje gjykimi te kundert te dhene nga te gjithe antaret e grupit ne menyre unanime. b_ramosaj@hotmail.com
 • 81. b_ramosaj@hotmail.com Marrja e vendimeve ne grup  Marrja e vendimit kuptohet si zgjedhje e bere nga nje grup veprimesh alternative qe mund te kryhen per te arritur nje apo disa qellime.
 • 82. b_ramosaj@hotmail.com Avantazhet dhe Disavantazhet e perdorimit te grupit per vendosje  Avantazhet (Informacion dhe njohuri e plote, rritje pranueshmerise si nje zgjedhje, dhe rrijta e legjimitetit)  Disavantazhet(Harxhimi I kohes, presioni per konformizem, pergjegjesi e paqarte.
 • 83. Efektiviteti dhe Efikasiteti I marrjes se vendimit ne grup  Efektiviteti matet me kohen, shkallen e pranushmerise dhe shkallen e keativitetit.  Efikasiteti matet me kohen dhe shpenzimet. b_ramosaj@hotmail.com
 • 84. Procesi I marrjes se vendimeve ne grup  Teknika e grupit nominal (antaret e grupit jane fizikisht te pranishem por veprojne ne menyre te pavarur.  Teknika Delf-it nuk lejon takimin fizik te antarit te grupit b_ramosaj@hotmail.com
 • 85. Ekipi (per ndryshim nga Grupi)  Ekipi eshte nje numer I vogel njerzish me aftesi qe te plotesojne njeri tjetrin te perkushtuar ne arritjen e nje qellimi te perbashket qe ne realizimin e objektivave te punes e konsiderojne njeri tjetrin reciprokisht pergjegjes. b_ramosaj@hotmail.com
 • 86. Kur grupi behet ekip  Udheheqja behet aktivitet qe nuk e kryen vetem nje njeri.  Pergjegjesia kalon nga individual ne kolektive dhe anasjelltas.  Zhvillon qellimin e vet.  Zgjidhja e problemeve eshte menyre e jeteses e jo nje aktivitet parcial.  Efektiviteti matet nga rezultati I perbashket b_ramosaj@hotmail.com
 • 87. b_ramosaj@hotmail.com Komunikimi  Procesi I kalimit te informacionit dhe I kuptimit te tij nga nje burim tek nje destinacion marres.
 • 88. b_ramosaj@hotmail.com Procesi I komunikimit  Nisesi  Kodimi  Mesazhi  Kanali  Marresi  Dekodimi  Feetback
 • 89. b_ramosaj@hotmail.com Modelet e komunikimit  Horizontal  Vertikal  Lateral
 • 90. Organizational Politics Politikat organizative  Natyra e politikes organizative  Sjellja politike ne organizata  Disa rregulla per zhvillimin e aftesive politike b_ramosaj@hotmail.com
 • 91. Organizational Politics Politika organizative  Natyra e politikes organizative – aftesite politike zhvillohen atehere kur perdoret fuqia.Politika eshte proces I mbledhjes dhe perdorjes se fuqise.  Sjellja politike- rrjeti, reciprociteti dhe aleancat jane disa nga sjelljet e rendesishme politike. Rrjeti eshte proces I zhvillimit te mardhenieve me qellim te socializimit dhe berjes se politikave.Reciprociteti perfshin krijimin e obligimeve dhe zhvillimin e aleancave/unioneve te cilat sherbejne per te arrtitur qellimet e caktuara.Aleancat/Unionet jane rrjete qe ndihmojne nje menaxher te arrije qellimet e tij.  Disa rregulla per zhvillimin e aftesive politike -nese deshirojme te arrijme ne poziten e nje  lideri korporativ atehere duhet te zhvillojme aftesite politike. -Meso kulturen organizative - si funksionon organizata zyrtarisht dhe jo zyrtarisht. Zgjedh sjellejn politike per ta afirmuar vetveten, mirepo sigurohu qe te perdoresh metoda te cilat jon te pershtatshme dhe etike. -Meso per lojetaret e fuqishem - vendimet e rendesishme jan te bera nga lojtaret me te fuqishem ndaj meso kush jane keta lojetare dhe mbaj mend qe shefi juaj eshte lojtari kryesore per ju. -Mos e befasoni shefin tuaj - meso cka shefi juaj kerkon nga ju dhe beni ate qe ai kerkon. -Behu nje lojtare i sinqerte - varesisht ne cfare organizate gjendeni duhet te fitonin respektin dhe besimin e te tjereve. - Rrini i kyqyr ne “grapevine” - mund te iu ndihmoj ne mesimin e kultures organizative dhe te kuptoni se kush jane lojtaret kyq qe perfshihen ne bashpunimet tuaja. -Zgjedhni konfliktet – konfrontoni individed apo grupet te cilat dyshohen qe jane krijues te konflikteve b_ramosaj@hotmail.com
 • 92. Managing conflict  Konflikti shfaqet atëherë kur njerëzit nuk pajtohen me njeri tjetrin ose janë kunder.  Nëse menaxherët dëshirojnë të jenë të suksesshëm duhet te kenë një zgjidhje të fortë për konfliktin dhe aftësi për negociata.  Menaxhimi i mirë I konfliktit ndikon në knaqësinë për punën. b_ramosaj@hotmail.com
 • 93. b_ramosaj@hotmail.com The psychological contract  Të gjitha lidhjet njerëzore lidhen me marrëveshje psikologjike.Marrëveshja psokologjike është e përbërë nga parashikimet e brendshme të cdo grupi.  Në punë ju keni një sërë parashikimesh rreth asaj që do ti kontriboni organizatës(përpjekje,kohë dhe aftësi) dhe asaj që ajo do t’ju mundësojë (kompenzim dhe knaqësi në punë).Shpesh nuk jemi të vetëdijshëm për parashikimet tona deri sa ato bëhen realitet.
 • 94. b_ramosaj@hotmail.com KONFLIKTET  Konflikti lind kur kontrata psikologjike shkatërrohet,gjë që ndodh për dy arsye primare:  1)Dështimi në shprehjen e parashikimeve tona ,dhe dështimi në përfshirjen e parashikimeve të të tjerëve.  2)Supozimi se të tjerët kanë të njejtat parashikime që kemi edhe ne.Përderisa njerëzit shohin parashikimet tona cdo gjë është në rregull;kur ata nuk I njohin ato atëherë jemi në konflikt.Pra është e rëndesishme ti ndajmë informatat dhe ti shprehim parashikimet tona me ngulm.  Përndryshe si mund të presësh nga te tjerët të njohin parashikimet e tua kur ata nuk dijn se qka janë ato?
 • 95. b_ramosaj@hotmail.com Functional and dysfunctional conflict  Njerëzit shpesh e mendojnë konfliktin si “luftë” dhe e shohin atë si përcarës.  Konflikti I cili parandalon arritjen e objektivave të organizatës është negativ ose dysfunctional conflict(konflikt jofunksional).  Kur mospajtueshmëria dhe qëdrimi kunër mbështët arritjen e objektivave të organizatës atëhërë konflikti është pozitiv dhe quhet functional conflict(konflikt funksional).  Konflikti shumë I vogël apo shum I madh zakonisht është jofunksional.
 • 96. b_ramosaj@hotmail.com Conflict management styles  Kur ju përballeni me një konflikt, ju mund të zgjedhni 5 lloje të menaxhimit të konfliktit.Këto 5 lloje bazohen në dy dimensione të shqetsimeve:shqetsimi per nevojat e të tjerëve dhe shqetësimi për nevojat tuaja.  Nivelet e ndryshme të shqetësimeve rezultuojnë në 3 tipa sjelljesh:pasiv,agresiv dhe pozitiv.  Secili lloj menaxhimi I konfliktit rezulton në një model të ndryshem fitim-humbje.
 • 97. b_ramosaj@hotmail.com Shmangje (Avoiding) conflict style  Personi I cili shmang konfliktet synon të injorojë konfliktin dhe jo ta zgjedh atë.  Nëse ju shmangni konfliktin ju tregoheni joguximtar dhe jobashkëveprues.Njerëzit shmangin konfliktin duke refuzuar të marrin një qëndrim,duke u tërhequr mentalisht.  Situata humbje-humbje rezulton atëherë kur konflikti nuk është zgjidhur  Avantazhi në shmangjen e konflikteve është se mund ti mbash lidhjet të cilat do rrezikoheshin nga zgjidhja e konfliktit  Disavantazhi është që konflikti nuk zgjidhet.
 • 98. Shmangje (Avoiding) conflict style Një zgjedhje e tillë e vazhdueszhme për konfliktin con në konflikt brenda personit I cili e bën këtë zgjedhje,gjithashtu njerëzit synojnë të përfitojnë nga shmangësi. Disa menaxherë lejojnë puntoret te punojnë dobët vetëm që mos të konfrontohen me ta.Shmangja nuk I largon problemet ajo vetëm sa I keqëson ato. Sa më gjatë t’i shmangesh konfrontimit me të tjerët aq më I vështirë bëhet konfrontimi. Kur nuk keni kohë të zgjedhni konfliktin ose kur njerëzit janë të ndjeshëm atëherë zgjidhjen e situatës e bëni më vonë. Sjellja pasive-agresive e përkeqëson situatën duke iu bërë dëm lidhjeve njerëzore b_ramosaj@hotmail.com
 • 99. b_ramosaj@hotmail.com  Shmangja e konfliktit është e përshtatshme të bëhet atëherë kur:  Konflikti është I parëndësishëm  Rreziku për ju në këtë qeshtje nuk është I lartë  Konfrontimi do të dëmtonte një lidhje të rëndësishme  Ju nuk keni kohë ta zgjidhni konfliktin  Emocionet janë të shumta
 • 100. b_ramosaj@hotmail.com Accommodating conflict style  Akomodimi I konfliktit synon të zgjedh konfliktin duke i hapur rrugën anës kundërshtuese.kur ju përdorni këtë lloj të menaxhimit të konfliktit ju jeni I paguximshëm mirëpo bashkëveprues.  Ju plotësoni nevojat e të tjerëve dhe nuk kujdeseni për tuajat duke lënë të tjerët të zgjedhin rrugën e tyre.Krijohet situata fitues-humbës.  Ndryshimi në mes të shmangjes së konfliktit dhe akomodimit të tij është se kjo e fundit ju shtyen të bëni gjëra të cilat nuk dëshironi.  Nëse ju dhe një person tjetër punoni bashkë në një projekt dhe ju punoni sipas mënyrës së tij ,edhe pse ju nuk pajtoheni me këtë, ju keni zgjedhur mënyrën e akomodimit të konfliktit,dhe kështu ju përfundoni duke bërë dicka që nuk dëshironi
 • 101. b_ramosaj@hotmail.com  Avantazhi në akomodimin e konfliktit është se ju mbani lidhjet me të tjerët duke bërë gjërat sipas mënyrës se tyre.  Disavantazhi në akomodimin e konfliktit është se duke lëshuar rrugë(nënshtruar) mund të bëhet e kundërta nga ajo që keni pasur për qëllim.personi që nënshttrohet mund të ketë një zgjidhje më të mirë.  Përdorimi i vazhdueshëm i këtij lloji të menaxhimit të konfliktit mund të sjell përfitime të mëdha nga ana kundërshtuese.
 • 102. b_ramosaj@hotmail.com  Akomodimi I konfliktit është I përshtatshëm të bëhet atëherë kur:  Ju pëlqen roli I ndjekësit(përcjellësit)  Ndryshimet për të cilat jeni pajtuar nuk janë të rëndësishme për juve por janë të rëndësishme për personin tjeter.  Dëshironi ti mbani lidhjet e rëndësishme mbi cdo gjë  Koha e zgjidhjes së konfliktit është e limituar  Personi me të cilin jeni në konflikt ushtron forcë
 • 103. b_ramosaj@hotmail.com Forcing conflict style  Detyrimi I konfliktit synon ta zgjidh konfliktin duke përdorur sjellje agresive për të zgjedhur rrugën e duhur.  Kur ju përdorni këtë lloj menaxhimi konflikti ju jeni jobashkëveprues dhe agresiv,ju bëni gjithcka për të kënaqur nevojat tuaja dukë shfrytëzuar nevojat e të tjerëve