Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Kvalitet– för distansutbildning och nätbaserat lärande(20)

Mais de Mats Brenner(20)

Anúncio

Kvalitet– för distansutbildning och nätbaserat lärande

 1. Kvalitet– för distansutbildning och nätbaserat lärande - vad har hänt genom åren? Presentation med personligt perspektiv och reflektioner vid SVERD-webbinarium: Kultur och kvalitet för distansutbildning och nätbaserat lärande, 9 december, 2022
 2. För drygt 20 år sedan… • SNH – Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning initierade och försökte få upp intresset kring kvalitet i nätbaserad distansutbildning (Guide, 2003) • Nätuniversitetet och senare myndigheten NSHU tog fram flera rapporter kring kvalitetarbete • SVERD har alltid arbetat för att förbättra förutsättningarna för distansutbildning (bildades 1984)
 3. HSV år 2008 Högskoleverkets modell för utvärdering av kvaliteten i e-lärande – E-learning quality (ELQ) – innehåller tio kvalitetsaspekter som enligt min personliga mening fortfarenad är centrala/giltiga vid bedömning av kvaliteten i e-lärande : • material/innehåll • struktur/virtuell miljö • kommunikation, samarbete och interaktivitet • bedömningar av studenternas prestationer • flexibilitet och anpassning • support (till studenter och anställda) • anställdas kompetens och erfarenhet • ledarskap och visioner • resursallokering • process- och helhetssyn • Rapporten poängterar att den utvärderande organisationen behöver utveckla och anpassa de egna arbetssätten som säkra den interna kompetensen gällande bl a «Kvalitetsaspekter för e-lärande behöver integreras i befintliga kvalitetssäkringssystem.» (sid 8).
 4. Norden då? • Norgeuniversitetet to fram en rejäl bok kring kvalitetsarbete med många perspektiv (2013)
 5. Företagen då? • EDUtech-företagen har ofta haft handledningsmaterial för implementera Good Practice eller exempel på Excellent Course Design för olika ämnen eller undervisningsmodeller.
 6. SCB och SUHF • Expertgruppen för kvalitetsfrågor slutrapport 2012-2013, bilaga 5: Ledning för kvalitet i utbildningen REF : Expertgruppen för kvalitetsfrågor slutrapport 2012-2013, bilaga 5: Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och avancerad nivå; Klara Bolander Laksov, Åsa Kettis, Mikael Alexandersson http://www.suhf.se/publicerat/rapporter_1 • Rapporten innehåller inget om distansutbildning, nätbaserad lärande eller kvalitetskriterier för undervisning. • Se även: Kvalitetssäkring i utbildning och forskning - SUHF https://suhf.se/aktiviteter/kvalitetssakring- i-utbildning-och-forskning/ Rapport: Tema: Utbildning 2012:6 Distansutbildning på högskolan
 7. UKÄ – från kvalitetsaspekter till att definiera vid lärosätet • UKÄ har inte givit ut några riktlinjer eller rekommendationer kring distansundervisning eller e-learning de senaste åren. HSV/UKÄ har inte givit några speciella riktlinjer kring distansutbildning och kvalitetsfrågor sedan rapporten 2008. • Man kan väl säga att sedan Nätuniversitetet och Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) lades ned, så har problemforumleringsinitiativet legat hos varje enskilt lärosäte att själv definiera och arbeta med särskilda kvalitetskriterier för distansutbildning (e-learning). • UKÄ har de senaste åren fokuserat på utbildningarnas « output » i form av kvalitetsgranskningar av studenternas examensuppsatser (även fast de har fått både intern och extern kritik för detta). Dåvarande universitetskansler beskrev i flera medier att ESG - Standards and Guidlines for Quality Assurance in the European Higher Education Area är viktigt (d v s även förutsättningar och process) och att det nya systemet är tänkt att ha ett sexårsperspektiv – sändes ut på remiss under 2015 till lärosätena. Det var då. Kriterier speciella kring just distansutbildning och helt nätbaserat lärande saknas ännu. • Några speciella insatser eller kvalitetskriterier kring distansutbildningen som är ca 20%, eller över 70000 studenter nämns inte. • Eller är det så att distansutbildning och nätbaserat lärande är detsamma som att studera vid campus numera – blended learning har vunnit scenen, men distansutbildning och helt nätbaserad utbildning ses ofta fortfarande som en sämre utbildningsform – men vi ska därför inte jobba med kvalitetsfrågorna som är speciella här eller? - detta kan ses som en paradox. Kanske covid ändå har ändrat insikten kring studera online och studenterna efterfrågar former av hybridundervisning.
 8. Andra än lärosäten - NDQ – att kvalitetssäkra • Nätverket för digital kvalitetssäkring av kompetens (NDQ) • Level of Assurance (LoA) både organisatoriskt, tekniskt och pedagogiskt • Kvalitetssäkra kunskapsprövning och organisationens processer
 9. Under tiden så har saker förändrats… • Lärosätenas autonomi har ökat - lärosätena själva definierar ofta sin kvalitet och sitt kvalitetsarbete i större grad. • Öppna kurser (MOOC), OER, inkludering, tillgänglighet/UDL, Badges, digital examination, e- möten och covid kommit - samt hybridundervisning har ökat. Studie-/Lärcentra delvis har försvagats.
 10. Curriculum Mapping och Learning Analytics • Använda Curriculum Mapping och Learning Analytics - för att följa upp att lärandemål (kurs- och examensmål) är kopplade till aktiviteter och examinationer samt kunskapsprövning (assessment) • Att använda lärandeanalys - datadriven verksamhetsutveckling med mer faktabaserat beslutsunderlag för att stödja studenternas lärande och lärarens intervention (Learning Analytics)
 11. Befintliga internationella kvalitetsramverk • INQAAHE • Benchmarking Framework • ENQA Conciderations • Quality in e-learning European NeTworks – SEQUENT • Quality Matters • COL • Excellence • QQI • ICDE - Quality Network report • OECD - Digital higher education: Emerging quality standards, practices and supports • DIGIHE https://tinyurl.com/kvalitetsramverk
 12. Hur kan lärosäten & UHR ta sig an frågan nu... • Internt mandat/stöd: Flera lärosäten har skrivit e-lärandestrategier - uppföljning saknas om vad som har iscensatts (hyllvärmare?) • Mellan lärosäten: Samverkan och jämföra med varandra (benchmarking) • Externt stöd: Använda och jämföra med internationella kvalitetsramverk • Forskning/R&D: Jobba tydligare med de olika organisationsnivåerna: Handbook of Open, Distance and Digital Education (2022) OA 1) Macro Level – ODDE Systems and Theories, 2) Meso Level - Institutional Perspectives, Management and Organization, and 3) Micro Level – Learning and Teaching in ODDE. https://tinyurl.com/QualityLevels Modified image, with courtesy E. Ossiannilsson (2015)
 13. TACK! E-post: mats.brenner@ki.se
Anúncio