O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Kraftsamling ai referensgruppsmöte 2 driftoptimering inom energi i befintligt bestånd 2022 01-14

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 38 Anúncio

Kraftsamling ai referensgruppsmöte 2 driftoptimering inom energi i befintligt bestånd 2022 01-14

Sammanfattning av arbetet under sprint 2 för AI användarfall inom förvaltning för diskussion med referensgruppen inom ramen för det strategiska projektet Kraftsamling AI. Kraftsamling AI är ett strategiskt projekt inom ramen för Smart Built Environment som finansieras av Formas, Vinnova, Energimyndigheten och deltagande organisationer.

Sammanfattning av arbetet under sprint 2 för AI användarfall inom förvaltning för diskussion med referensgruppen inom ramen för det strategiska projektet Kraftsamling AI. Kraftsamling AI är ett strategiskt projekt inom ramen för Smart Built Environment som finansieras av Formas, Vinnova, Energimyndigheten och deltagande organisationer.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Kraftsamling ai referensgruppsmöte 2 driftoptimering inom energi i befintligt bestånd 2022 01-14 (20)

Anúncio

Kraftsamling ai referensgruppsmöte 2 driftoptimering inom energi i befintligt bestånd 2022 01-14

 1. 1. Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet AI användarfall inom förvaltning Referensgruppsmöte 2 - 14 jan​
 2. 2. Agenda 09:00 Incheckning 09:20 Kort återblick till Kraftsamlingen kring AI och användarfallet 09:30 Output från sprint 2 • Projektets målnivåer inkl. diskussion (25 min inkl. diskussion) 09:55 Paus 10:05 Demo Myrspoven (40 min inkl. diskussion) 10:45 Nästa steg • Fokus kommande sprint 10:50 Nästa möte 10:55 Utcheckning 11:00 Avslutning
 3. 3. Inledning och incheckning
 4. 4. Referensgruppens uppdrag och roll • Få ta del av resultat och output från användarfallet • Bidra med och utbyta kunskaper och erfarenheter • Hjälpa till att styra in användarfallet på rätt spår mot resultat som maximerar nyttan för samhälle, bransch och enskilda aktörer
 5. 5. Input från referensgruppen föregående möte • Avvikelsedetektering där referensgruppen såg störst potential • Det fanns även ett resonemang om att vissa problemområden bygger på varandra - tex vad behöver vi veta om en avvikelser och vad det är innan vi kan komma med ett åtgärdsförslag. • Ett viktigt medskick från referensgruppen var också att det bör finnas med ett fokus på hur lösningen ska användas för att avlasta driften som ofta har mycket att göra. • Referensgruppen gav även feedback kring att hitta en bra nivå på hur vi presenterar tekniska koncept inom AI för att göra det lättförståeligt.
 6. 6. Inchecking - diskussion - Har ni fått nya ideér eller tankar från föregående möte? - Vad har du för förväntningar på dagens möte? Diskutera i grupp och sedan återsamling
 7. 7. Kraftsamling AI och användarfall Förvaltning – kort återblick
 8. 8. Syftet med Kraftsamling AI är att öka tillämpningen av AI och skapa faktiska nyttor
 9. 9. Intro till användarfallen Planering Förvaltning E-huset Styrpinnen 15 Övergripande idé: Ett beslutsstöd vid planering av energisystem i nya stadsdelar. Lösningen bygger på simulering, modellering och visualisering. ​ Övergripande idé: Lösning för att effektivisera fastighetsdrift och energiarbete genom en samordnad bild av fastighetsdrift. Resecentrum Övergripande idé: Förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatser med hjälp av kameror, AI och nudging Produktion Byggarbetsplatsen
 10. 10. Kraftsamling AI och användarfall Förvaltning - Output från sprint 2
 11. 11. Recap - den initiala idén för användarfall förvaltning Beskrivning: En AI-lösning för att effektivisera fastighetsdrift och energiarbete genom en samordnad bild av fastighetsdrift. AI:n undersöker händelser, samordnar data, parametrar (BMS) och analyserar samband som genererar en rapport/analys. Utgångspunkten för den tekniska lösningen är att den ska vara möjlig att skala upp och tillämpas i fler fastigheter/bolag. Systemet ska även vara skalbart för fler funktioner. Kund/användare: Teknisk personal inom förvaltning och drift på större fastighetsbolag. Nytta: • Automatiserade energikartläggningar • Beslutstöd driftstöd och energiåtgärder Under sprint 2: Mer fokus på att lösningen ska skapa nytta genom förståelse för energikonsumtion och mönster i olika delar av byggnader utifrån befintliga mätare för att slippa kostnadsdrivande installationer och öka skalbarheten
 12. 12. Projektets målnivåer
 13. 13. Går det att särskilja på energier i byggnaden över dygnet med en någorlunda noggrannhet +/- 20% Kan vi använda slumpmässig styrning för att få AI att förstå vad som påverkar vad i fastigheten. Går det att standardisera vilken typ av data och hur stor mängd data som behövs för att applicera detta. Kartlägga ger godkänt här. Går det att få en noggrannhet när +/-5% vilket kan innebära att detta kan användas som en sanningsenligt verktyg även i byggnader utan undermätare. Hitta en lyckad strategi för att inför slumpmässig styrning som hjälper Ain. Skapa en grundläggande vy för användare så de kan följa och göra utdrag på olika byggnader och använda detta för att planera för investeringar. Skapa en vy för data som kan användas för hjälpa till med exempel energikartläggning (EKL) och annan uppföljning av byggnaden. Flertalet grafer skall kunna tas fram där användaren ska kunna använda detta som ett fullständig verktyg i arbetet. Export (csv/Excel) av data ska även kunna göras för att arbeta med data på annat håll. Utvecklade vyer för att skapa varningar för olika händelser. Genom att extrapolera beteende kunna ge rekommendationer på fel i byggnaden. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivåmål Genom att extrapolera beteende kunna ge förslag på åtgärder för att förebygga fel eller planera in service. Nivå 5
 14. 14. Samtal och återkoppling i grupper • Ser ni andra nivåmål än föregående bild? • Vilken nivå känner ni skulle behövas för att skapa värde hos er? • Diskutera i mindre grupp (10 min) och sedan diskussion i full-grupp
 15. 15. Demo Myrspoven
 16. 16. Hypotesen är att AI-lösningen är kostnadseffektiv samt möjliggör bättre förståelse för drift/uppföljning/planering ● Hypotesen är att denna AI-lösning ska: ○ Kunna ersätta kostnadsdrivande installationer av undermätare ■ Huvudmätare finns alltid, undermätare saknas ofta ○ Kunna skapa bättre förståelse för vad som händer i byggnader (optimalt målnivå 5 enligt tidigare dragning)
 17. 17. Huvudmätare Färdig modell: AI modell Validering: = Beräknad Beräknad Faktisk Genom AI-lösningen så kan vi utifrån enbart huvudmätaren förstå olika komponenter i en byggnad
 18. 18. KP01_MQ001 VP01_MQ001 KB01 KB02 LB01 LB02 Kylbafflar & Fläktluftkylare VS01 VS02 VV01 MQ45 MQ46 LB01 LB02 Radiatorer & CAV0201 Kyla Värme IT:MQ47-MQ51 I byggnaden Styrpinnen 15 så byggs komponenter upp i en trädstruktur
 19. 19. Få tillgång till system Upprätta dataströmmar oktober December Se över data & homogen data Tagga användbara datapunkter och till undermätare Skapa modell som predikterar energianvändning för underliggande system Jämföra modell mot riktiga värden Förväntad tidslinje
 20. 20. Få tillgång till system Endast Vasakronan Upprätta dataströmmar Mycket hål och oregelbunden ström Problem med Homogen data Utfall Modellen kan ej särskilja data ”Black Box” - Ej godkända resultat Hur kan vi få modellen att särskilja på data? Vad för metod istället för ”Black Box”? oktober December Tagga användbara datapunkter och till undermätare
 21. 21. Sprinten visade två huvudsakliga problem som projektet måste hantera 1 2 Normal körning av fastigheter ger data som inte ger AI-modellen möjlighet att särskilja vad som påverkar vad Black box Det går inte att låta datorn få sätta ihop vilka parametrar som är viktiga och hur de ska påverka utan input från en människa
 22. 22. Återkoppling och diskussion - Vilka problem har ni stött på när ni jobbat med AI-lösningar (t ex datalagring)? - Hur löste ni problemen dvs. vad kan vi lära av det? Diskutera i grupp 10 minuter och sedan återsamling
 23. 23. #𝑑𝑟𝑢𝑛𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑜𝑟 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑇𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠 + 𝛽2 ∙ 𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠 𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 Hypoteser på lösningar - Korrelation är inte önskvärt (multikollinearitet)
 24. 24. Multikollinearitet
 25. 25. Hur löses detta problem? Kan vi styra subsystem utanför normal drift? Vår hypotes för att lösa det första problemet är att skapa datapunkter som inte uppstår under normal drift Skapa datapunkter utanför normal drift Hur skulle resultaten se ut? Kan vi ta fram hypotes för detta? Ja, det kan vi
 26. 26. Efter onormal styrning ser vi mindre korrelerande signaler Före Efter (Hypotes)
 27. 27. Vi ser även att signalerna är mindre kopplade Före Efter (Hypotes)
 28. 28. Jämför man 1 signal mot alla andra så har styrningen även förbättrat möjligheten för AI-modellen Före Efter (Hypotes)
 29. 29. Vår hypotes på lösning för det andra problemet är att introducera Termodynamik 𝐸 = ሶ 𝑚 ∙ Cp ∙ ∆𝑇 Relation mellan huvudmätare och undermätare. Energi kan ej förstöras eller skapas, endast omvandlas. 𝐸𝑚𝑎𝑖𝑛 = ෍ 𝑖=1 𝑛 𝐸𝑖,𝑠𝑢𝑏 Energiekvationer för de olika subsystem som finns. Beräkning av undermätare från massflöde och temperatur. Fördel Nackdel Modellen får bättre utgångspunkt och får mer information kring datapunkterna. Modellen blir mindre generell och kräver mer manuellt arbete.
 30. 30. Våra (tekniska) lärdomar från sprinten – arbetet under "huven" ● Åtkomst till data och datakvalitet tar längre tid och är mer omfattande än vi trodde ● Mängden data och kvalitet på data är inte alltid tillräcklig för AI- modeller, vi måste kunna skapa mer data som gör modellen smartare ● Första bästa modell fungerar inte alltid, utan man måste experimentera med olika modeller för att få en bra lösning
 31. 31. För att förbättra AI-modellerna kommer vi nu att styra byggnader utanför normal drift samt introducera termodynamik 𝐸 = ሶ 𝑚 ∗ Cp ∗ ∆𝑇 Styra byggnader utanför normal drift Termodynamik 𝐸𝑚𝑎𝑖𝑛 = ෍ 𝑖=1 𝑛 𝐸𝑖,𝑠𝑢𝑏 Hypotes Drift-test Utvärdering
 32. 32. Nästa steg Kraftsamling AI och användarfall Förvaltning - Output från sprint 2
 33. 33. Fokus kommande sprint • Fokusera på slutanvändarna och börja skissa på User Interface • Involvera slutanvändarna • Hur visualiseras AI:t? • Applikationen får inte uppfattas som en "Blackbox". • Vad får vi ut av algoritmen och vad kan vi använda den till? • Jobba vidare på algoritm
 34. 34. Nästa möte • Fredag 8 april 2022 samma tid dvs. Kl. 9-11 • Inbjudan kommer inom kort
 35. 35. Den 21 januari kör vi webbinarium – tipsa gärna kollegor och kontakter! Uppdaterad information om oss hittar ni på följande länk: https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/kraft samling-ai-i-samhaellsbyggandet/
 36. 36. Utcheckning Skriv i chatten eller dela i helgrupp • Vad tar du med dig från dagen? • Vad skulle du vilja se mer av nästa gång?
 37. 37. Avslutning – tack för idag! Kraftsamling AI och användarfall Förvaltning - Output från sprint 2
 38. 38. Kontakta oss Mariell Juhlin Projektledare • Mejl: mariell.juhlin@policy-impact.se • Mobil: 070-366 9029 Marcus Weiland Delprojektledare, Tillämpningsstöd • Mejl: marcus.weiland@savantic.se • Mobil: 070-762 3866 Ann-Kristin Belkert Delprojektledare, AI Arena • Mejl: ann-kristin@actinate.se • Mobil: 070-366 6969 Leo Jakobsson Delprojektledare, Användarfall • Mejl: leo.jakobsson@dataedge.se • Mobil: 076-853 2797 Johan Bergman Delprojektledare, Användarfall • Mejl: johan.bergman@dataedge.se • Mobil: 076-635 3212

×