O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Direktora vietniece audzināšanas darbā Inta Ostrovska

2.081 visualizações

Publicada em

Datortehnoloģiju konkursa "Malnavai-90" darbs, autore Snežana Lavrenova 2 grāmatveži - skolotāja Regīna Rudāne

Publicada em: Negócios, Tecnologia
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Direktora vietniece audzināšanas darbā Inta Ostrovska

 1. 1. Snežana prezentēInta OstrovskaDzimusi 1962.gada 27.februārī KārsavāDzīvo Kārsavā, Puškina ielā 43
 2. 2. Pašlaik Inta strādā Malnavas koledžā, par direktora vietnieci audzināšanas darbā.Ir Kārsavas novada deputāte un aktīva sabiedriskā darbiniece.
 3. 3. Inta ar tētI JānI OStrOvSkI
 4. 4. Inta ar māmIņuzInaIdu un māSīcu maIrItu
 5. 5. Inta ar brālI JānI un Suņuku medOru
 6. 6. JānIS OStrOvSkIS Tētis Jānis dzimis 1921.gada 25.februārī Ludzas apriņķa Mērdzenes pagasta Stiglavas ciemā; J.Ostrovskis bija politiski represētais- par darbību pretpadomju organizācijā “Latgales apgabala latviešu nacionālā savienība”; J.Ostrovskis bija ļoti mīlēts un cienīts ne tikai starp ģimenes locekļiem, bet arī starp ļaudīm kas viņu pazina kā Latvijas patriotu un savas mīļās zemes aizstāvi.
 7. 7. vecākI kOmI apSrgalvaSpIlSētā Intā 1957.gadā
 8. 8. zInaIda OStrOvSkaMāte Zinaida dzimusi 1926.gada 1.jūnijā (Kalvāne) Mērdzenes pagasts Šalaju ciemā;Visa bērnība un jaunība pagāja strādājot visus smagos lauku darbus;Pēc iziešanas pie vīra 1958.gadā sāk dzīvot un dzīvo pašlaik Kārsavā “Šnitkos”.
 9. 9. Inta ar vecākIem
 10. 10. Kamēr bērni auga mamma dzīvoja pa mājām;Bija divas govis, audzēja rukšus, vistas;Bija liels piemājas dārzs, tāpēc darba pietika;Mamma prata siet ļoti labus sierus un cept brīnišķīgus pīrāgus.
 11. 11. vecākI meItaS IntaS 40 dzImšanaS dIenā2002.gada 27.februārī
 12. 12. Bija iekopts ļoti skaists puķu dārzs, mīlestība pret ziediem viņai ir iedzimta no manas vecmāmiņas, viņas mammas Bronislavas;Kad Intai bija 10 gadi mamma sāka strādāt Kārsavas aptiekā par sanitārīti, tos laikus arī Inta ļoti labi atceras, jo aptiekā bija ļoti brīnišķīgs darbinieku kolektīvs; Aizejot pensijā, atkal sākās darbošanās mājas un apkārtnes kopšanā un rūpes par mazbērniem Jolantu un Artūru.
 13. 13. māmIņa zInaIda ar runcI raIbIku
 14. 14. JānIS OStrOvSkISIntas brālis;Dzimis 1958.gadā 3.jūlijā;Malnavas sovhoztehnikuma 1977.gada absolvents;Pašlaik strādā apsardzes firmā;Ir mīlošs tētis-meitai Jolantai un dēlam Artūram.
 15. 15. brāļa Jāņa kāzaS1985.gada 1.JūnIJā
 16. 16. Inta jau no bērnības bija ļoti centīga un atjautīga skolniece;1980.gadā pabeidza Kārsavas vidusskolu; 1981.gadā 9.septembrī Inta uzsāka darba gaitas Malnavā-sākuma kā laborante tehnikumā;1987.gadā beidza LLA Lauksaimniecības ekonomikas un grāmatvedības fakultāti.
 17. 17. Inta pamatSkOlĀ
 18. 18. 11.klaSeS IzlaIdumā kOpāar vecākIem un kruStmātI rItu 1980.gadā
 19. 19. latvIJaS laukSaImnIecībaSakadēmIJa. pēdēJaIS zvanS 1986.gadS
 20. 20. 1981.gada9.SeptembrīInta SākaStrādātmalnavaSSOvhOz-tehnIkumāparlabOrantI
 21. 21. 2010.gada zIemaSSvētkOS
 22. 22.  Intas darba lauks ir audzēkņu pašpārvaldes koordinēšana, koledžas ārpusstundu pasākumu, pašdarbības kolektīvu nodarbību organizēšana, un arī sadarbošanās ar grupu audzinātājiem un dienesta viesnīcas skolotājiem. Sirdij tuvākie, protams ir ārpusstundu pasākumi un nodarbības, kuros jaunieši visvairāk var dot un kuros viņi visvairāk iegūst dvēselisko- atzīstas Inta.
 23. 23. audzēkņu aktīvS 1990.gada6.OktObrī pēc SkOlOtāJu dIenaS SvInībām
 24. 24. audzēkņu arOdkOmIteJaS Sēde 1987.gadS
 25. 25. labākO un aktīvākO audzēkņuekSkurSIJa uz kIJevu 1991.gadS
 26. 26. Ar Intas enerģiju un rosmi, koledžāaktīvi darbojas Janīnas TerezijasBarkānes un Agneses Mednes vadītaisTautas deju ansamblis “Malnava” unLigitas Žukovskas jauniešu vokālaisansamblis. Kopā ar audzēkņiem Intaizdzīvojusi daudzus Dziesmu un dejusvētkus Rīgā, Rīgas astoņsimtgadi,Starptautisko tautas deju festivālu“Sudmaliņas 2002”,Ludzas rajona unLatgales novada daudzus kultūraspasākumus.
 27. 27. kOpā ar malnavaS deJOtāJIem ludzaS raJOna deJu SvētkOS
 28. 28. „zemeS SvētkI 2002” kandavā
 29. 29. Xv baltIJaS valStu StudentudzIeSmu un deJu SvētkI gaudeamuS tartu 2006.gadā
 30. 30. 2008.gadS - XXIv vISpārēJIelatvIešu dzIeSmu un XIv deJu SvētkI
 31. 31. „amatnIeku SvētkI2009”rēzekneS 14. arOdvIduSSkOlā
 32. 32. Par veiksmīgāko projektu desmitgadu garumā Inta pati uzskataZemkopības ministrijasprofesionālo izglītības iestāžurīkoto konkursu “Zemes meita.Zemes dēls”. Organizējot šoskonkursus, Malnavā Intaiemantojusi neoficiālu titulu“Zemes meita”, kas lieliski atbilstgan viņas ārējam izskatam, ganarī iekšējai būtībai.
 33. 33. 1991.-2000. zemkOpībaS mInIStrIJaSIzglītībaS IeStāžu kOnkurSS „zemeS meIta.zemeS dēlS”. 1997.gadā kOnkurSSnOrISInāJāS malnavā, kur arī kOpāpulcēJāS IeprIekšēJO gadu kOnkurSantI
 34. 34. 1998.gadā Iveta denIškāne un IvarScaune Ieguva tItulu „latvIJaS zemeSmeIta. latvIJaS zemeS dēlS”
 35. 35. 1999.gadS Inga šrOma un ImantS bOzOvIčSIeguva tItulu „latgaleS zemeS meIta.latgaleS zemeS dēlS”
 36. 36. SkOlOtāJu kOlektīvS2005.gada 22.JūnIJā
 37. 37. malnavaS kOledžaS 85gadu JubIleJā 2006.gadā
 38. 38. 2008.gada nOvembrIS vIenOtībaS JOSta malnavaS muzeJā
 39. 39. malnavIešu kOlektīvS2009.gada 28.auguStā
 40. 40. vadībaS kOmanda 2009.gada 27.februārī
 41. 41. Vadības komanda 2009. gada 27 . februārī:direktora vietniece praktiskajā apmācībāVēsma Šumska, direktora vietnieceprofesionālās vidējās izglītības darbā AnnaBozoviča, direktora vietnieks studiju unpētniecības darbā Viktors Indričāns,galvenā grāmatvede Silvija Sutra,direktora vietniece audzināšanas darbāInta Ostrovska, saimniecības daļasvadītājs Jurijs Morozovs un direktorsJuris Bozovičs.
 42. 42. kOledžaS vadība 2010.gada 1.Septembrī
 43. 43. Inta handbolu spēlē kopš5.klases... Savulaik pēc astotāsklases beigšanas viņai patpiedāvāja Rīgā trenēties ungatavoties Latvijas izlaseskomandai. Intai bija tikaipiecpadsmit gadi, dziļos laukosaugusi, viņa nobijās nopārcelšanas uz galvaspilsētu unturpināja mācības Kārsavasvidusskolā.
 44. 44. ludzaS 825 JubIleJaS turnīrShandbOlā nOtIka zurzaS ezera kraStā 2002.gada 10.auguStā
 45. 45. latvIJaSSpOrtaveterānu(SenIOru)40.SpOrtaSpēleSbauSkā12.07.2003.
 46. 46. latvIJaS SpOrta veterānu(SenIOru) 45.SpOrta SpēleS JēkabpIlī 28.06.2009.
 47. 47. bebu māte„SkrOderdIenā S SIlmačOS” „vēJIņš pūš un Saule SIlda, Sēž uz cIņa ganu mIlda. un pIe vIņaS kāJām duS, Ješka zālē garšļaukuS.”
 48. 48. mazbērzu māte „trīneS grēkOS” kOpāar kOlēģI Janīnu terezIJu barkānI un klaSeS bIedru-šObrīd kārSavaS vIduSSkOlaS dIrektOru edgaru pukStu.
 49. 49. drāmaS kOpa „kuOrSOvīšI”pēc IzrādeS „nO SaldnāS 2001. 17.-19.auguStSpudeleS” līgO vakarā rīgaI 800 „deJu upe”„dOmIcella traktOrIna- gatavOJOtIeS XXIII vISpārēJOluOpSta” kāzu dIenā dzIeSmu Svētku tautaS tērpu19.martā (Jāzepa dIenā) SkateI 2003.gadā
 50. 50. malnavIešu reklāma „ludzaS zemeS” fanu ballē mežvIdOS 1998.gada JūlIJāvaren plaša malnav-S zeme dzImtā, laukI mežI, SauleS Staru plīvS. JaunI, vecI, vISI kOpā eSam,malnavaS vārdu paSaulē mēS neSam
 51. 51. 2005. 29.JanvārIS„Suprātka” malnavaS muIžā
 52. 52. 2004. 4.,5.6.JūnIJS „zemeS SvētkOS” SaldūInta bIJa latgaleS nOvada prOgramma režISOre
 53. 53. kOpā ar bOzOvaS etnOgrāfISkā anSambļa dzIedātāJIem leIlaS un da gunchI (grupa „bez pvn”) kāzāS 2006.gadāĻIva „SīvySmuOtIS SenčulaIkI” 12.04.2009.
 54. 54. kārSavaS nOvada mērdzeneS pārvaldeS kOrIS „auStra” 10.04.2011.
 55. 55. 2003.gadā “lauku avīzeS”rīkOtaJā kOnkurSā Ieguva tItulu „radOša SIevIete laukOS”
 56. 56. „pēterdIenā 2010”
 57. 57. kOlēģIem IlgaI un JānIm nOvIkOvIem 26gadu kāzu JubIleJa 7.JūlIJā 2010.
 58. 58. pēc kOledžaS IzlaIduma2010.gada 17.decembrī
 59. 59. Audzināšana ir visaisarežģīts darbs, ne katramtas padodas un veicas.Strādāt ar jauniešiem tā, laiviņus veidotu par labiemkulturāliem cilvēkiem šodienir grūti. Ar jauniešiem irjāmāk sastrādāties, Inta toprot. Viņa ir kā virsdiriģents-neuzkrītoši vadot, protiesaistīt visus pārējos.
 60. 60. 2007.gada 2.Janvārī kļuvu par audzInātāJu 2.b autOtranSpOrta grupaS 30 audzēkņIem, kuru man uztIcēJa kOlēģIS un draugS anatOlIJS šumSkIS (14.01.1957.- 23.01.2008.)
 61. 61. 01.09.2009. kOpā ar 4.b autO
 62. 62. IzlaIduma dIenā
 63. 63. kārSavaS nOvada pašvaldībaSdeputātI 2009.gada 1.JūlIJā
 64. 64. kuOrSOvyS nūvOda SaImu 1.dzīduOšOnySSvātku kryStamuOte 2010.gada 14.maIJā
 65. 65. 2010. gada 15.nOvembrī plkSt. 16:00 kārSavā pIešnItkaS upīteS par gOdu latvIJaS valStS SvētkIemkārSavaS mūzIkaS un mākSlaS SkOlaS ImprOvIzēJa par tēmu „StarO...”. paSākuma IetvarOSSadzIedāJāmIeS un nOSlēgumā Iededzām SImbOlISkaSSvētku lIeSmIņaS, kuraS ar Savu gaISmu SaSIldīJa mūS.
 66. 66. kārSavaS mūzIkaS un mākSlaS SkOlaS zIemaSSvētkOS 2010
 67. 67. 2002. gada 8. Janvārī uzSākāS vītOlu pamatSkOlaS un anglIJaS (daugavaS vanagu) vIeSnīcaS „radI un draugI” draudzība . pateIcOtIeS nOvadnIekam aIgaram bērzIņam SākāS vIrknelabdarībaS paSākumu „IkvIenS Ir gaIdītS” Ilgu gadu garumā.
 68. 68. kOledžaS audzēkņI labdarībaS paSākumā kārSavaS nOvada SOcIālaJā māJā „muSmāJaS” 20.12.2010.
 69. 69. 2004.gadS 1.maIJā latvIJa IeStāJāS eIrOpaS SavIenībā. Inta ar draugIemStādīJa bērzuJaunaudzI pIe alekSandra vOrkaļa
 70. 70. pOlIJa „zakOpāne”. kOpā ar kOlēģI Janīnu un annu nO lūznavaS2004.gadS 28.JūnIJā IekarOJām tatruvIrSOtnI kaSparOvIJ verh 1987 m. vIrS JūraS līmeņa.
 71. 71. Samarkandā (uzbekIJa)
 72. 72. tatru „balkānu kalnOS” šķIlbēnu pagaStā 2006.vIrSOtnē gadā JerSIkaS pIlSkalnā 2008.gada 21.auguStā akImI 2- uz latvIJaS lIelākā – nīcgaleS akmeņa
 73. 73. 2008.gadS 22.auguStā pIemInOt ltfdIbInāšanaS 20 gadadIenu uz latvIJaS tIltIem nOtIka akcIJa „apgaISmOSImlatvIJaS tIltuS”. Inta ar draugIem uz kaSkānu tIlta pār rītupI
 74. 74. ar draugIem StOkhOlmā 24.04.2009. meža „IzStrādeS” darbI- zaru dedzInāšana 2009.gada 7.februārī
 75. 75. 2008.gadā 5.OktObrī SkOlOtāJu dIenā kOpā ardraugIem „latgaleS šveIcē - Sarkaņu kalnā” verēmu pagaStā pIe adamOvaS ezera
 76. 76. 2009. gadS23.auguStSvISlatvIJaS SkrēJIenS„SIrdSpukStI baltIJaI” Jauka dIena latgalē – 9- WW2, 2.paSauleS kara ekSpOzīcIJa, muzeJS aglOnā
 77. 77. agneSeS un gunāra medņu kāzuvadītāJa. 2007. gada 14. JūlIJā pIemalnavaS rOmaS katOļu draudzeS JaunavaS marIJaS rOžukrOņa karalIeneS baznīcaS
 78. 78. kāzu vārtI IretaS un alda pOpulāraJam kāzu vārtIlatgaleS muzIkantam 21.07.2010. aInāram lIpSkIm 09.08.2008.
 79. 79. gunItaS un SandraupenIeku kāzu vadītāJa.2010.gada 24.JūlIJā pIe Imanta un dIānaS vIļānu baznīcaS. mISānu kāzu vārtI 18.09.2010.
 80. 80. kruStdēla Inta ar rInalda kruStdēlubērnībaS SvētkI
 81. 81. kruStdēla rInalda rInaldS belIJS abSOlvē12.klaSeS IzlaIdumS valStS rObežSardzeS kOledžaS rObežSargukārSavaS vIduSSkOlā SkOlu 2003.gada 22.06.2002. 8.auguStā.
 82. 82. brāļa meItaS JOlantaS 9.klaSeS IzlaIdumSrēzekneS 5.vIduSSkOlā 2008.gada 12.JūnIJā. brāļa dēla artūra 12. klaSeS IzlaIdumS rēzekneS 5.vIduSSkOlā 2008.21.JūnIJā

×