Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

راهنماهای عملکرد بالینی

 1. Clinical Practice Guidelines ‫راهنماهای‬‫عملکرد‬ ‫بالینی‬ ‫نسترن‬ ‫مجید‬ ‫عاقبتی‬ ‫دکتر‬ ‫خانم‬ ‫هدایت‬ ‫و‬ ‫راهنمایی‬ ‫با‬
 2. Clinical Practice Guidelines ‫عملکهرد‬ ‫ع‬ ‫وهو‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫در‬ ‫دشواری‬ ‫بههرع‬ ‫اصلی‬ ‫موانع‬ ‫ا‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫ب‬ ‫بالینی‬ ‫مندی‬‫شهدع‬ ‫بیان‬ ‫شکی‬ ‫پ‬ ‫علوم‬ ‫در‬ ‫توقیقات‬ ‫ا‬ ‫است‬. ‫تا‬ ‫ک‬ ‫است‬ ‫شدع‬ ‫برآورد‬40‫ا‬ ‫بیماران‬ ‫درصد‬ ‫شواهد‬ ‫بهترین‬ ‫با‬ ‫گار‬ ‫سا‬ ‫مراقبتهای‬ ‫دریافت‬ ‫ههروم‬‫ه‬‫مو‬ ‫ههی‬‫ه‬‫علم‬‫ههند‬‫ه‬‫باش‬‫می‬‫و‬20‫ا‬ ‫ههد‬‫ه‬‫درص‬ ‫نی‬ ‫شدع‬ ‫ارائ‬ ‫مراقبتهای‬‫ضروری‬ ‫غیر‬‫یها‬ ‫و‬ ‫وتی‬‫مضر‬‫نی‬‫باشند‬‫می‬.
 3. Clinical Practice Guidelines ‫سال‬ ‫ا‬1956‫دهه‬ ‫تها‬1980‫دکتهر‬Benjamin Spoek‫به‬ ‫اد‬ ‫نو‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫ا‬ ‫مراقبت‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫بیش‬ ‫ک‬ ‫والدین‬ ‫راهنمای‬ ‫عنوان‬19‫میلیون‬ ‫مقهام‬ ‫در‬ ،‫رفت‬ ‫فروش‬ ‫ب‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫نسخ‬ ‫نوشت‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫متخصص‬ ‫فردی‬:«‫میکهنم‬ ‫فکر‬ ‫در‬ ‫ابتهدا‬ ‫ا‬ ‫داد‬ ‫عهادت‬ ‫را‬ ‫کهودک‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫شهکم‬ ‫روی‬ ‫به‬ ‫باشهد‬ ‫داشهت‬ ‫تمایل‬ ‫ک‬ ‫صورتی‬ ‫بخوابد‬.» ‫ایهن‬ ‫که‬ ‫اسهت‬ ‫دادع‬ ‫نشهان‬ ‫وضوح‬ ‫ب‬ ‫توقیقات‬
 4. Clinical Practice Guidelines ‫دع‬ ‫بهرون‬ ‫در‬ ‫اسهت‬ ‫ممکهن‬ ‫بهالینی‬ ‫شواهد‬ ‫در‬ ‫تنوع‬ ‫بگذارد‬ ‫اثر‬ ‫بیمار‬ ‫ا‬ ‫مراقبتی‬.‫وجود‬‫راهنماههای‬ ‫بالینی‬‫تواند‬‫می‬‫مراقبت‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫سالمت‬ ‫متخصصین‬ ‫ب‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫موثر‬ ‫و‬ ‫مناسب‬.‫این‬ ‫ب‬ ‫تاکید‬ ‫این‬ ‫البت‬ ‫ه‬‫ه‬‫ک‬ ‫هت‬‫ه‬‫نیس‬ ‫ها‬‫ه‬‫معن‬‫ها‬‫ه‬‫راهنماه‬‫هد‬‫ه‬‫توانن‬‫می‬‫ین‬ ‫هایگ‬‫ه‬‫ج‬ ‫قضاوتهای‬‫ای‬ ‫ورف‬‫شوند‬. ‫های‬‫راهنماهه‬‫هرای‬‫به‬ ‫هارروبی‬‫ره‬ ‫هالینی‬‫به‬‫هاوتهای‬‫قضه‬ ،‫بالینی‬‫ترجیوات‬‫فراهم‬ ‫استثنایی‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫بیمار‬ ‫کند‬‫می‬. ‫راهنماهای‬‫بهالینی‬‫تواننهد‬‫می‬‫بهبهود‬ ‫به‬ ‫منجهر‬
 5. Clinical Practice Guidelines ‫راهنماهای‬‫راع‬ ‫ي‬ ‫ارای‬ ‫در‬ ‫بالینی‬‫ﺣ‬‫ه‬‫ﻞ‬‫ﻫ‬‫هه‬‫ﺎ‬‫و‬ ‫ا‬‫ﺳ‬‫ه‬‫ﺘﺎﻧ‬‫ﺪ‬‫ارد‬‫ﻧﻤ‬‫هه‬‫ﻮ‬‫دن‬‫روش‬‫ﻫ‬‫هه‬‫ﺎ‬‫ﺟﺎﯾﮕﺎ‬‫ه‬‫و‬‫ﯾ‬‫ﮋ‬‫ه‬‫اي‬ ‫دار‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬‫و‬‫ﺑﻪ‬‫ﻋﻧ‬‫ﻮ‬‫ان‬‫ا‬‫ﺑ‬‫ﺰ‬‫اري‬‫ﮐﻤﮏ‬‫ﮐﻧﻧ‬‫ﺪ‬‫ه‬‫و‬ ‫راهنما‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ﺮ‬‫اي‬‫ﺘﯾ‬‫ﻢ‬‫در‬‫ﻤﺎﻧﯽ‬‫ﺑﻪ‬‫ﺣﺳﺎ‬‫ب‬‫ﻤﯽ‬‫آیند‬. ‫ﺑﻬﺘ‬‫ه‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫د‬‫ﻟﯾ‬‫ه‬‫ﻞ‬‫ﮐ‬‫هه‬‫ﺎ‬‫ر‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫د‬‫ا‬‫ﯾ‬‫هه‬‫ﻦ‬‫راهنماهها‬‫در‬ ‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﮐ‬‫ﺰ‬‫در‬‫ﻤ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺎﻧﯽ‬"‫ار‬‫ﺘﻘ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ي‬‫ﮐﯾﻔﯾ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺖ‬‫ﺧ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺪ‬‫ﻤﺎ‬‫ت‬، ‫کاهش‬‫ﻫ‬‫ﺰ‬‫ﯾﻧ‬‫ه‬‫ﻪ‬‫هها‬،‫ﺑ‬‫ههه‬‫ﺎﻻ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫دن‬‫ﺳ‬‫ههه‬‫ﻄ‬‫ﺢ‬‫ﺳ‬‫هه‬‫ﻼﻤ‬‫ﺖ‬ ‫ﺟﺎﻤﻌ‬‫هه‬‫ﻪ‬‫و‬‫ﻫ‬‫هه‬‫ﻢ‬‫ﺳ‬‫هه‬‫ﻄ‬‫ﺢ‬‫ﻧﻤ‬‫هه‬‫ﻮ‬‫دن‬‫ا‬‫ﺳﺘﺎﻧ‬‫ﺪ‬‫ارد‬‫ﻫﺎ‬‫ي‬ ‫ﻤﻠﯽ‬‫ﺑﺎ‬‫ا‬‫ﺳﺘﺎﻧ‬‫ﺪ‬‫ارد‬‫ﻫﺎ‬‫ي‬‫ﺑﯾ‬‫ﻦ‬‫هههی‬‫الملله‬"‫هههت‬‫اسه‬. ‫د‬‫ﺳﺘ‬‫ﻮ‬‫را‬‫ﻟﻌﻤ‬‫ل‬‫ﻫﺎ‬‫ي‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬‫ﻤﻬ‬‫م‬‫ﺘ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ا‬‫ﺑ‬‫ههههه‬‫هه‬‫ﺰ‬‫ار‬
 6. Clinical Practice Guidelines ‫گایدالین‬‫سهالمت‬ ‫مراقبت‬ ‫برای‬ ‫روشی‬ ‫عنوان‬ ‫ب‬ ‫ده‬ ‫در‬1990‫آمریکا‬ ‫در‬‫بوجود‬‫آمهد‬.‫آن‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫هتفادع‬‫اسه‬ ‫ه‬‫که‬ ‫هود‬‫به‬ ‫هدع‬‫شه‬ ‫هت‬‫ثابه‬ ‫هان‬‫مه‬ ‫هدالینها‬‫ه‬‫گای‬‫هایر‬‫ه‬‫س‬ ‫و‬ ‫هتانها‬‫ه‬‫بیمارس‬ ‫هیل‬‫ه‬‫بوس‬ ‫فراهم‬‫آورندگان‬‫سالمت‬ ‫مراقبت‬‫مهوثر‬ ‫راع‬ ‫یک‬ ‫عهالی‬ ‫کیفیهت‬ ‫بها‬ ‫مراقبهت‬ ‫تامین‬ ‫در‬‫اسهت‬. ‫ع‬ ‫هرو‬‫ه‬‫ام‬‫هدالینها‬‫ه‬‫گای‬‫هین‬‫ه‬‫ب‬ ‫و‬ ‫هی‬‫ه‬‫مل‬ ‫هطوح‬‫ه‬‫س‬ ‫در‬ ‫المللی‬‫همکهاری‬ ‫بها‬ ‫و‬ ‫بهالینی‬ ‫مشهارکت‬ ‫با‬ ‫وسهیع‬ ‫پهنه‬ ‫در‬ ‫استفادع‬ ‫برای‬ ‫دولتی‬ ‫مراک‬ ‫میشوند‬ ‫تولید‬ ‫بالینی‬.
 7. Clinical Practice Guidelines  Definition: Systematically developed statements to assist practitioner and patient decisions about appropriate health care for specific clinical circumstances ‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫ی‬‫عملکرد‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬‫و‬ ‫هها‬ ‫بیانی‬ ‫ههای‬ ‫توصی‬‫سهاختارمندی‬‫ﻫﺳﺘﻧ‬‫ﺪ‬‫ﮐﻪ‬‫به‬ ‫در‬ ‫بیمار‬ ‫و‬ ‫بالینی‬ ‫متخصص‬‫ﺘ‬‫ه‬‫ﺼﻤﯾ‬‫ﻢ‬‫گیری‬ ‫بها‬ ‫مواجهه‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬‫ﺷ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻂ‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬
 8. Clinical Practice Guidelines ‫های‬‫ه‬‫راهنماه‬‫های‬‫ه‬‫ه‬ ‫ه‬‫ه‬‫بیانی‬ ‫هالینی‬‫ه‬‫ب‬ ‫هرد‬‫ه‬‫عملک‬ ‫توسع‬ ‫وال‬ ‫در‬ ‫مرتبا‬‫تهیم‬ ‫اعضهای‬ ‫ک‬ ‫هستند‬ ‫سهاخت‬ ‫منوهور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫بیماران‬ ‫و‬ ‫سالمت‬ ‫خهاص‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫بارع‬ ‫در‬ ‫اختصاصی‬ ‫تصمیمهای‬ ‫هایی‬‫راهنمه‬ ‫هاص‬‫خه‬ ‫هان‬‫درمه‬ ‫هک‬‫یه‬ ‫ها‬‫یه‬‫هد‬‫کننه‬‫می‬. ‫راهنماها‬‫بهتهرین‬ ‫مایش‬ ‫آ‬ ‫پیگیری‬ ‫دنبال‬ ‫ب‬ ‫یهک‬ ‫به‬ ‫وابسهت‬ ‫علوم‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫شواهد‬ ‫وجود‬ ‫ب‬ ‫سالمتی‬ ‫خاص‬ ‫مشکل‬‫آیند‬‫می‬. ،‫درمهان‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫قدم‬ ‫ب‬ ‫قدم‬ ‫دستورات‬
 9. Clinical Practice Guidelines ‫توسط‬ ‫معموال‬ ‫بالینی‬ ‫عملکرد‬ ‫راهنمای‬ ‫ساختار‬ ‫هها‬ ‫نشان‬ ‫رگونگی‬ ‫یا‬ ‫مراقبت‬ ‫ا‬ ‫خاصی‬ ‫جنب‬ ‫تعیین‬ ‫بیمار‬ ‫جمعیت‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫و‬‫شود‬‫می‬.‫گهاهی‬ ‫اوقات‬‫گایهدالینها‬‫یهک‬‫وسهیع‬ ‫گسهترع‬‫بهرای‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫معیارها‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫مراقبت‬ ‫هیم‬‫تنوه‬ ‫ها‬‫آنهه‬‫هود‬‫شه‬‫می‬.‫هع‬‫مواقه‬ ‫هر‬‫دیگه‬ ‫در‬
 10. Clinical Practice Guidelines ‫ههای‬‫ه‬‫راهنماه‬‫ههدود‬‫ه‬‫مو‬(Deterministic)‫ههامل‬‫ه‬‫ش‬ ‫لیستهای‬‫توصیف‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫هستند‬ ‫ثابتی‬‫های‬ ‫جنب‬ ‫شهود‬ ‫دنبهال‬ ‫باید‬ ‫ک‬ ‫مراقبتی‬‫نهد‬ ‫پردا‬‫می‬. ‫سهطوح‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫ا‬ ‫صرفنور‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫ه‬‫رفته‬ ‫هار‬‫که‬ ‫ه‬‫به‬ ‫هی‬‫مراقبته‬ ‫هایین‬‫په‬ ‫تصمیم‬ ‫ع‬ ‫اجا‬ ‫ک‬ ‫بطوری‬ ‫هستند‬ ‫مودود‬ ‫کاربرد‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫گیری‬‫دهند‬‫نمی‬. ‫راهنماههای‬‫ای‬ ‫شهاخ‬(Branching)‫به‬ ‫معمهوال‬ ‫صورت‬‫الگهوریتم‬‫دادع‬ ‫نمهایش‬‫شهوند‬‫می‬.‫روش‬
 11. Clinical Practice Guidelines ‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫ی‬‫هرد‬‫ه‬‫عملک‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬‫ﻤﺘ‬‫ﻮ‬‫ﻧﯽ‬‫ﻫﺳﺘﻧ‬‫ﺪ‬‫ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬‫رو‬‫ﺷﯽ‬‫ﻧ‬‫ﻈ‬‫ﺎ‬‫م‬‫ﻤﻧ‬‫ﺪ‬‫و‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ﮐﻤ‬‫ه‬‫ﮏ‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ﻪ‬‫ﭘ‬‫رستار‬ ‫و‬‫ﺑﯾﻤ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺎ‬‫ر‬‫در‬‫ﺘ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺼﻤﯾ‬‫ﻢ‬‫ﮔﯾ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺮ‬‫ی‬‫در‬‫ﻤ‬‫ه‬‫هه‬‫ﻮ‬‫رد‬ ‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﻗﺑ‬‫ﺖ‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﻤﻧﺎﺳ‬‫ﺐ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ﺷ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻂ‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬‫ﺧ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ص‬ ‫ﺘﻬﯾ‬‫ه‬‫ﻪ‬‫ﻤ‬‫ه‬‫ﯽﺷ‬‫ه‬‫ﻮ‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬. ‫ﻫ‬‫ﺪ‬‫ف‬‫ا‬‫ﺘﻬﯾﻪ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫ی‬‫هههت‬‫ه‬‫مراقب‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬، ‫ارا‬‫ﯾﻪ‬‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺼﯾﻪﻫﺎ‬‫ی‬‫ﺼ‬‫ﺮ‬‫ﯾﺢ‬‫و‬‫آ‬‫ﺷﮑﺎ‬‫ر‬‫ﺑﺎ‬‫ﻫ‬‫ﺪ‬‫ﻓﯽ‬ ‫ﻤﻌﯾ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ﺘﺄﺛﯾ‬‫ﺮ‬‫ﮔ‬‫ﺬ‬‫اری‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﮐ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ر‬‫هین‬‫ه‬‫متخصص‬ ‫ههالمت‬‫ه‬‫س‬‫ا‬‫ﺳ‬‫ﺖ‬.‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫ا‬‫ا‬‫ﺑ‬‫ﺰ‬‫ار‬‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻫﺳﺘﻧ‬‫ﺪ‬
 12. Clinical Practice Guidelines ‫ﺑ‬‫ههه‬‫ﺎ‬‫ا‬‫ﺳﺘﻔﺎ‬‫دع‬‫ا‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫ی‬‫عملکههرد‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬ ‫ﻤﯽﺘ‬‫ﻮ‬‫ان‬‫ﺑﻪ‬‫ا‬‫ﻫ‬‫ﺪ‬‫اف‬‫ﯾ‬‫ﺮ‬‫د‬‫ﺳ‬‫ه‬‫ﺖ‬‫ﯾﺎﻓ‬‫ﺖ‬:‫ارا‬‫ﯾﻪ‬‫ا‬‫ﻟﮕ‬‫ﻮ‬‫ی‬ ‫ﻤﻧﺎﺳ‬‫ﺐ‬‫ﺧ‬‫ﺪ‬‫ﻤﺎ‬‫ت‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﺳ‬‫هه‬‫ﺎ‬‫س‬‫ﺑﻬﺘ‬‫هه‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﺷ‬‫هه‬‫ﻮ‬‫ا‬‫ﻫ‬‫ﺪ‬‫و‬ ‫ﻤﺳﺘﻧ‬‫ﺪ‬‫ات‬‫در‬‫د‬‫ﺳﺘ‬‫ﺮ‬‫س‬‫در‬ ‫و‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫ارد‬‫ﻤﺣ‬‫ه‬‫ﺪ‬‫ود‬‫ا‬‫ﺟﻤ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ع‬ ‫ﻧ‬‫ﻈ‬‫ههه‬‫هه‬‫ﺮ‬‫ﻋﻤ‬‫ههه‬‫هه‬‫ﻮ‬‫ﻤﯽ‬‫؛‬‫ﮐﺎﻫ‬‫ﺶ‬‫ا‬‫ﺧﺘﻼ‬‫ف‬‫د‬‫ﯾ‬‫ﺪ‬‫ﮔﺎ‬‫ه‬‫ﻫﺎ‬‫در‬ ‫ﻋﻤﻠﮑ‬‫ﺮ‬‫د‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬‫؛‬‫ارا‬‫ﯾ‬‫ه‬‫هه‬‫ﻪ‬‫ا‬‫ﺳ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺎ‬‫س‬‫و‬‫ﭘﺎﯾﻪ‬‫و‬ ‫ا‬‫ﻟﮕ‬‫ﻮ‬‫ی‬‫ﻤﻧ‬‫ﻄ‬‫ﻘﯽ‬‫ﺟﻬ‬‫ﺖ‬‫ار‬‫ﺟﺎ‬‫ع‬‫ﺑﯾﻤﺎ‬‫ران‬‫؛‬‫ارا‬‫ﯾﻪ‬‫ﻧﻘ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ط‬ ‫ﺘﻤ‬‫ﺮ‬‫ﮐ‬‫هههههه‬‫ﺰ‬‫در‬‫ﻤﯾﻧﻪ‬‫آ‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫ش‬‫ﻤ‬‫ﺪ‬‫اوم‬‫؛‬‫ﭘﯾﺷﺑ‬‫ﺮ‬‫د‬‫و‬ ‫ار‬‫ﺘﻘ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ء‬‫ﻧﺣ‬‫ه‬‫ﻮ‬‫ه‬‫ا‬‫ﺳ‬‫ه‬‫ﺘﻔﺎ‬‫دع‬‫ﮐﺎ‬‫رآ‬‫ﻤ‬‫هه‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﻤﻧﺎﺑﻊ‬‫؛‬ ‫ﺘﻤ‬‫ﺮ‬‫ﮐ‬‫ﺰ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫روی‬‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫آ‬‫ﯾﻧ‬‫ﺪ‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﮐﻧﺘ‬‫ﺮ‬‫ل‬‫ﮐﯾﻔﯾ‬‫ﺖ‬‫؛‬‫ﺘﻤ‬‫ﺮ‬‫ﮐ‬‫ﺰ‬
 13. Clinical Practice Guidelines ‫هانگرانی‬‫درمه‬‫ﮐﻪ‬‫ا‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫ی‬‫هرد‬‫عملکه‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬ ‫ا‬‫ﺳﺘﻔﺎ‬‫دع‬‫ﻤﯽﮐﻧﻧ‬‫ﺪ‬‫و‬‫ﻋﻤﻠﮑ‬‫ﺮ‬‫د‬‫ﺧ‬‫ﻮ‬‫د‬‫را‬‫ﻤﻧ‬‫ﻄ‬‫ﺑ‬‫ﻖ‬‫ﺑﺎ‬‫آن‬ ‫ﺘﻧ‬‫ﻈ‬‫ﯾ‬‫ﻢ‬‫ﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻧ‬‫ﺪ‬،‫ﮐﻤﺘ‬‫ﺮ‬‫در‬‫ﻤﻌ‬‫ﺮ‬‫ض‬‫آ‬‫ﺳﯾ‬‫ﺐ‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﻗﺎﻧ‬‫ﻮ‬‫ﻧﯽ‬ ‫ﻫﺳﺘﻧ‬‫ﺪ‬. ‫خهدمات‬ ‫کننهدع‬ ‫ارایه‬ ‫مانهای‬ ‫سها‬ ‫که‬ ‫ضروریست‬ ‫و‬ ‫هها‬ ‫برنامه‬ ‫تهاثیر‬ ‫توت‬ ‫ک‬ ‫را‬ ‫افرادی‬ ‫دقیقا‬ ‫قرار‬ ‫آنان‬ ‫طروهای‬‫گیرند‬‫می‬‫نمایند‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬. ‫تولیهل‬ ‫و‬ ‫یه‬ ‫تج‬ ‫نهام‬ ‫ب‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬‫ذینفعهان‬ (Stakeholders Analysis)‫شناخت‬‫شود‬‫می‬.
 14. Clinical Practice Guidelines 3-‫بهرای‬ ‫رسهانی‬ ‫اطالع‬ ‫فرآیند‬ ‫ک‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫خهوبی‬ ‫به‬ ‫طهرح‬ ‫ایهن‬ ‫در‬ ‫مهردم‬ ‫مشارکت‬ ‫جلب‬ ‫گروههایی‬ ‫ر‬ ‫نورات‬ ‫ا‬ ‫مان‬ ‫سا‬ ،‫نشود‬ ‫انجام‬ ‫بهرع‬ ‫بی‬‫ماند‬‫می‬‫؟‬4-‫نفهوذ‬ ‫دارای‬ ‫کسانی‬ ‫ر‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫اعمال‬ ‫جهت‬ ‫کافی‬ ‫اختیارات‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫بیماران‬ ‫نورات‬ ‫و‬ ‫تجرب‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫مراقبین‬ ‫هستند؟‬ ‫آنها‬ Stakeholders:1-‫ﻧ‬‫ﻈ‬‫ﺎ‬‫م‬‫ﺳﻼﻤ‬‫ﺖ‬2-‫ا‬‫ﻧﺟﻤ‬‫ﻦ‬‫ﻫ‬‫ههه‬‫ﺎ‬‫ی‬ ‫و‬ ‫علمی‬‫ﺘ‬‫ه‬‫ﺷﮑ‬‫ﻞ‬‫ﻫ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫گهروع‬ ‫صهنفی‬‫ﭘ‬‫ﺰ‬‫ﺷ‬‫هه‬‫ﮑﯽ‬3- ‫هالینی‬‫ه‬‫ب‬ ‫هت‬‫ه‬‫مراقب‬ ‫هین‬‫ه‬‫متخصص‬4-‫ﮔﯾ‬‫ﺮ‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬‫ﮔﺎ‬‫ن‬
 15. Clinical Practice Guidelines ‫در‬‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫ﻧ‬‫ﻈ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫م‬‫ﺳ‬‫ه‬‫ﻼﻤ‬‫ﺖ‬،‫ﻧﯾﺎ‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ا‬ ‫رو‬‫ﻓ‬‫ﺰ‬‫و‬‫ﻧﯽ‬‫ﺑﻪ‬ ‫و‬‫ﺟ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ﻧﺳﺧﻪ‬‫ﻫ‬‫ههه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﺑ‬‫ﻮ‬‫ﻤﯽ‬‫ﺷ‬‫ﺪ‬‫ه‬‫ا‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫ی‬ ‫ههرد‬‫ه‬‫عملک‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬‫و‬‫ﺟ‬‫ﻮ‬‫د‬‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬‫ﻋﯾ‬‫ﻦ‬‫ﺣﺎ‬‫ل‬، ‫ﺑﻪ‬‫د‬‫ﻟﯾ‬‫ﻞ‬‫ﺣﺟ‬‫ﻢ‬‫ﯾﺎ‬‫د‬‫ﻤ‬‫ﻄ‬‫ﺎﻟ‬‫ﺐ‬‫و‬‫ﻧﯾ‬‫ﺰ‬‫ﺘﻌ‬‫ﺪ‬‫د‬‫ﺳ‬‫ﺮ‬ ‫ﻓ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺼ‬‫ﻞ‬‫ﻫ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺎ‬‫و‬‫ﻫﻤﭼﻧ‬‫ه‬‫هه‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬،‫ﺳ‬‫ﺮ‬‫ﻋ‬‫ﺖ‬‫ﺘﻐﯾﯾ‬‫ﺮ‬‫ات‬‫در‬ ‫ﻤﺳﺘﻧ‬‫ﺪ‬‫ات‬‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺘﺑ‬‫ﻂ‬‫ﺑﺎ‬‫ﻋﻠ‬‫ﻮ‬‫م‬‫ﭘ‬‫ﺰ‬‫ﺷﮑﯽ‬،‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ا‬‫ﻤﮑﺎ‬‫ن‬ ‫و‬‫ﺟ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬‫ارد‬‫ﮐﻪ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ﻫﻤﻪ‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫ﺿ‬‫ههههههه‬‫ه‬‫ه‬‫ﻮ‬‫ﻋﺎ‬‫ت‬، ‫ﺧ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ﻤ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ا‬‫ا‬‫ﺑﺘ‬‫هه‬‫ﺪ‬‫ا‬‫را‬‫ﻫﻧﻤ‬‫هه‬‫ﺎ‬‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﻟﯾ‬‫ﺪ‬‫ﮐﻧﯾ‬‫ﻢ‬‫؛‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ‬‫ﻤﯽﺘ‬‫ﻮ‬‫ا‬‫ﻧﯾ‬‫ﻢ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫ی‬‫ﺑﯾ‬‫ﻦ‬‫ا‬‫ﻟﻤﻠﻠﯽ‬‫را‬ ‫ﺑ‬‫ﻮ‬‫ﻤﯽ‬‫ﮐﻧ‬‫هه‬‫ه‬‫ه‬‫ﯾ‬‫ﻢ‬،‫ﻤﮕ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﯾﻧﮑﻪ‬‫در‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫رد‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﺧﯽ‬‫ا‬
 16. Clinical Practice Guidelines ‫ﺑ‬‫ههه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ﻋﻤﻠﯾﺎﺘﯽ‬‫هههردن‬‫ه‬‫ک‬‫ا‬‫ﺳ‬‫ههه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺘﻔﺎ‬‫دع‬‫ا‬ ‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫مراقبت‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬‫ره‬‫را‬‫ﻫﺑ‬‫ﺮ‬‫د‬‫ﻫﺎﯾﯽ‬ ‫باید‬ ‫را‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ﻪ‬‫ﮐ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ر‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ﺳ‬‫ﺖ‬‫؟‬ ‫ﻤﻬ‬‫ﻢ‬‫ﺘ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫را‬‫ﻫﺑ‬‫ﺮ‬‫د‬،‫ا‬‫ﺳﺘﻔﺎ‬‫دع‬‫های‬‫هه‬ ‫هدگاع‬‫دیه‬ ‫ا‬‫ﺼﺎﺣ‬‫ﺐ‬ ‫ﻧ‬‫ﻈﺮ‬‫ان‬‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫ر‬‫ﺷﺘﻪ‬‫و‬‫ا‬‫ﻧﺟﻤ‬‫ﻦ‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﻋﻠﻤﯽ‬-‫ﺣ‬‫ﺮ‬‫ﻓﻪ‬‫ای‬‫آن‬ ‫ر‬‫ﺷﺘﻪ‬‫ا‬‫ﺳ‬‫ﺖ‬‫ﮐﻪ‬‫ﻤﻧﺟ‬‫ﺮ‬‫ﺑﻪ‬‫ﻧﺷ‬‫ﺮ‬‫و‬‫ﻤﻘﺑ‬‫ﻮ‬‫ﻟﯾ‬‫ﺖ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬ ‫در‬‫ﺟﺎﻤﻌﻪ‬‫ﻤ‬‫ه‬‫ﯽ‬‫ﺷ‬‫ه‬‫ﻮ‬‫د‬. ‫را‬‫ﻫﺑ‬‫ه‬‫ﺮ‬‫د‬‫ﺑﻌ‬‫ه‬‫ﺪ‬‫ی‬،‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﮔ‬‫ﺰ‬‫اری‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﻧﺎﻤﻪ‬‫ﻫ‬‫هه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫آ‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫ﺷ‬‫هه‬‫ﯽ‬ ‫ﺟﻬ‬‫ه‬‫ﺖ‬‫ﻤﻌ‬‫ﺮ‬‫ﻓ‬‫ه‬‫ﯽ‬‫و‬‫ﻧ‬‫ه‬‫ﺷ‬‫ﺮ‬‫ﻤﺣﺘ‬‫ه‬‫ﻮ‬‫ای‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ﻫ‬‫ه‬‫ﺪ‬‫ف‬ ‫آ‬‫ﺷﻧﺎ‬‫ﺳ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﮔ‬‫ه‬‫ﺮ‬‫وع‬‫ﻫ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ﻪ‬‫ﮐﺎ‬‫ر‬‫ﮔﯾ‬‫ﺮ‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬‫ه‬‫آ‬‫ﻧﻬﺎﺳ‬‫ﺖ‬.
 17. Clinical Practice Guidelines ‫ا‬‫ﻗﺘﺑﺎ‬‫س‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫ی‬‫ههههرد‬‫عملکه‬‫ﺑ‬‫هههه‬‫هه‬‫ﺎﻟﯾﻧﯽ‬، ‫رو‬‫ﯾﮑ‬‫ه‬‫ﺮ‬‫دی‬‫ﺳﯾ‬‫ه‬‫ﺳﺘﻤﺎﺘﯾﮏ‬‫و‬‫ﻧ‬‫ﻈ‬‫ﺎ‬‫م‬‫ﻤﻧ‬‫ه‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﺳ‬‫ه‬‫ﺖ‬‫ﮐ‬‫هه‬‫ﻪ‬ ‫ﺑ‬‫ه‬‫ﻪ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ر‬‫ﺳ‬‫ه‬‫ﯽ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫عملکرد‬‫ﺑ‬‫هه‬‫ﺎﻟﯾﻧﯽ‬‫در‬ ‫ﮐﺷ‬‫ﻮ‬‫ر‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﻤﺧﺘﻠ‬‫ﻒ‬‫و‬‫ﻧ‬‫ﻈ‬‫ﺎ‬‫م‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﺳﻼﻤ‬‫ﺖ‬‫در‬‫ﻤﻧ‬‫هههه‬‫ﺎ‬‫ﻃﻖ‬ ‫ﻤﺧﺘﻠ‬‫ه‬‫ﻒ‬‫د‬‫ﻧﯾ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ﻤﯽﭘ‬‫ﺮ‬‫د‬ ‫دا‬‫ﯾﻌﻧﯽ‬‫را‬‫ﻫﮑﺎ‬‫ر‬‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﮐﻪ‬ ‫در‬‫ﺷ‬‫ه‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻂ‬‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫ﻫﻧﮕ‬‫ه‬‫ﯽ‬،‫ﻗ‬‫ه‬‫ﻮ‬‫ﻤﯾﺘﯽ‬‫و‬‫ﺳﺎ‬‫ﻤﺎﻧﯽ‬‫ﺧﺎ‬‫ص‬ ‫د‬‫ﯾﮕ‬‫ﺮ‬‫ی‬‫آ‬‫ﻤﺎ‬‫دع‬‫شهههدع‬‫ا‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬‫؛‬‫ﻫﻤﭼﻧﯾ‬‫ﻦ‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫رو‬‫ﯾﮑ‬‫ﺮ‬‫د‬ ‫ا‬‫ﯾﺟﺎ‬‫د‬‫ﺷﺎﻤ‬‫ﻞ‬‫ﺘﻐﯾﯾ‬‫ﺮ‬‫آن‬ ‫در‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫ﺑ‬‫ههههه‬‫ﺮ‬‫ای‬ ‫ا‬‫ﺳ‬‫ه‬‫ﺘﻔﺎ‬‫دع‬‫و‬‫ﺘ‬‫ﻄ‬‫ﺑﯾ‬‫ه‬‫ﻖ‬‫در‬‫ﺷ‬‫هه‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻂ‬‫ﻤﺘﻔﺎ‬‫وت‬‫ا‬‫ﺳ‬‫ﺖ‬. ‫در‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫آ‬‫ﯾﻧ‬‫ﺪ‬‫ا‬ ،‫ﺘﻌ‬‫ﺪ‬‫ﯾ‬‫ﻞ‬‫ا‬‫ﺳﺘﻔﺎ‬‫دع‬‫ﻤ‬‫ههههههه‬‫ﯽ‬
 18. Clinical Practice Guidelines ‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫آ‬‫ﯾﻧ‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﻗﺘﺑﺎ‬‫س‬،‫ﺟﺎﯾﮕ‬‫ﺰ‬‫ﯾﻧﯽ‬‫ﻤﻧﺎﺳ‬‫ﺐ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬ ‫ﺟﻠ‬‫ﻮ‬‫ﮔﯾ‬‫ﺮ‬‫ی‬‫ا‬‫ﺘﮑ‬‫ﺮ‬‫ار‬‫ﺘ‬‫ﺪ‬‫و‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫ‬‫ه‬‫ﺎﯾﯽ‬‫ا‬‫ﺳ‬‫ه‬‫ﺖ‬ ‫ﮐ‬‫ه‬‫ﻪ‬‫در‬‫ﺣ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ل‬‫ﺣﺎﺿ‬‫ﺮ‬‫و‬‫ﺟ‬‫ﻮ‬‫د‬‫دار‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬.‫ﺑﺎ‬‫ا‬‫ﺳﺘﻔﺎ‬‫دع‬ ‫ا‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫راع‬‫ﺣ‬‫ه‬‫ﻞ‬،‫را‬‫ﻫﻧﻤ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫او‬‫ﻟﯾ‬‫ه‬‫ﻪ‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ﺼ‬‫ﺮ‬‫ف‬ ‫ﻫ‬‫ﺰ‬‫ﯾﻧﻪ‬‫و‬‫ﻤﺎ‬‫ن‬‫ﺑﺳﯾﺎ‬‫ر‬‫ﮐﻤﺘ‬‫ﺮ‬،‫ﺟﻬ‬‫ﺖ‬‫ا‬‫ﺳﺘﻔﺎ‬‫دع‬‫در‬ ‫ﺷ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻂ‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ﻮ‬‫ﻤﯽ‬‫ﺟ‬‫ﺪ‬‫ﯾ‬‫ﺪ‬‫ﺘﻐﯾﯾ‬‫ﺮ‬‫ﻤﯽ‬‫ﯾﺎﺑ‬‫ﺪ‬. ‫ﯾﮏ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ر‬‫ﺳ‬‫ه‬‫ﯽ‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ﺮ‬‫روی‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﻧﺎﻤ‬‫ه‬‫ﻪ‬‫ارا‬‫ﯾ‬‫ه‬‫ﻪ‬‫ﺧ‬‫ه‬‫ﺪ‬‫ﻤﺎ‬‫ت‬ ‫ﮐﻧﺘ‬‫ﺮ‬‫ل‬‫ﺷ‬‫ﺪ‬‫ه‬‫در‬‫آ‬‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﯾﮑﺎ‬‫ﻧﺷﺎ‬‫ن‬‫داد‬‫ﮐ‬‫ه‬‫ﻪ‬‫آ‬‫ﻧﻬ‬‫ه‬‫ﺎ‬ ‫ا‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﻤﻠ‬‫ه‬‫ﯽ‬‫و‬‫ﺧﺎ‬‫ر‬‫ﺟﯽ‬‫عملکرد‬
 19. Clinical Practice Guidelines ‫ﻋﻠ‬‫ﻞ‬‫ا‬‫ﺼﻠﯽ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ا‬‫ﯾﺟﺎ‬‫د‬‫ﺘﻐﯾﯾ‬‫ﺮ‬‫و‬‫ﺘﻌ‬‫ه‬‫ﺪ‬‫ﯾ‬‫ﻞ‬،‫ﻓﻘ‬‫ﺪ‬‫ان‬ ‫ورودی‬‫ﻤﺣﻠﯽ‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬،‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺟﻪ‬‫ﻧﺎﻤﻧﺎﺳ‬‫ﺐ‬‫ﺑ‬‫هههههه‬‫هه‬‫ﻪ‬ ‫ﻤﻧ‬‫هه‬‫هه‬‫ﺎﺑﻊ‬،‫ﻧﺎ‬‫ر‬‫ﺳ‬‫هه‬‫هه‬‫ﺎﯾﯽ‬‫ﮐﺎ‬‫ر‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫د‬‫در‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫رد‬‫ﺟﻤﻌﯾ‬‫ﺖ‬ ‫ﻫ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﺧ‬‫هه‬‫ﺎ‬‫ص‬،‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺼ‬‫هه‬‫ﯾﻪ‬‫ﻫ‬‫هه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﺑ‬‫هه‬‫ﺳﯾﺎ‬‫ر‬‫ﯾ‬‫هه‬‫ﺎ‬‫د‬، ‫ﭘﯾﭼﯾ‬‫ﺪ‬‫ﮔﯽ‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﯾﺎ‬‫د‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ا‬‫ﺳ‬‫هه‬‫هه‬‫ﺘﻔﺎ‬‫دع‬ ‫ﮐﻧﻧ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺪ‬‫ﮔﺎ‬‫ن‬‫و‬‫ﻧﻘ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺺ‬‫در‬‫ﻟﺣﺎ‬‫و‬‫ﻧﻤ‬‫ﻮ‬‫دن‬‫ا‬‫ﻃ‬‫ﻼﻋ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺎ‬‫ت‬ ‫ﺟ‬‫ﺪ‬‫ﯾ‬‫ه‬‫ﺪ‬‫در‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ﺑ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ﻧ‬‫ه‬‫ﺪ‬. ‫را‬‫ﯾﻧﻬ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫رت‬‫و‬‫ﻫﻤﮑﺎ‬‫را‬‫ﻧ‬‫ﺶ‬‫در‬‫ﻤﺛ‬‫ه‬‫ﺎﻟﯽ‬‫رو‬‫ﺷ‬‫ه‬‫ﻦ‬،‫ﻋﻠ‬‫ﻞ‬ ‫ﻧﯾﺎ‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ﻪ‬‫ﺘﻌ‬‫ﺪ‬‫ﯾ‬‫ﻞ‬‫و‬‫ا‬‫ﻗﺘﺑ‬‫هه‬‫ﺎ‬‫س‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫را‬‫ﺷ‬‫ﺮ‬‫ح‬ ‫دادع‬‫ا‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬.
 20. Clinical Practice Guidelines ‫ﻋ‬‫ﻮ‬‫ا‬‫ﻤ‬‫ﻞ‬‫ﻗﺎﺑ‬‫ﻞ‬‫ﺘﻐﯾﯾ‬‫ﺮ‬‫ی‬‫ﻤﺎﻧﻧ‬‫ه‬‫ﺪ‬‫ﺷ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻂ‬‫ﺘﺟﻬﯾ‬‫ﺰ‬‫ات‬، ‫ﻓﻘ‬‫ﺪ‬‫ان‬‫ﯾﮏ‬‫ﯾ‬‫ﺮ‬‫ﺳﺎﺧ‬‫ﺖ‬‫ﮐﻧﺘ‬‫ه‬‫ﺮ‬‫ل‬‫ﻋﻔ‬‫ﻮ‬‫ﻧ‬‫ه‬‫ﺖ‬،‫ﻓﻘ‬‫ه‬‫ﺪ‬‫ان‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯾ‬‫ﺖ‬‫ﻫ‬‫ههه‬‫هه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ا‬‫ﺳﺘ‬‫ﺮ‬‫ﯾﻠﯾ‬‫ﺰ‬‫ا‬‫ﺳﯾ‬‫ﻮ‬‫ن‬،‫ﻧﺑ‬‫ههه‬‫هه‬‫ﻮ‬‫د‬ ‫ﭘ‬‫هشتیبانی‬‫هه‬‫هگاع‬‫مایشه‬ ‫آ‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﻤﯾﮑ‬‫ﺮ‬‫و‬‫ﺑﯾ‬‫ﻮ‬‫ﻟ‬‫ﻮ‬‫ژی‬ ‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬‫و‬‫ﻫ‬‫ﺰ‬‫ﯾﻧﻪ‬‫ا‬‫ﺳﺘﻔﺎ‬‫دع‬‫ا‬‫و‬‫ﺳ‬‫ایل‬‫بهار‬ ‫یک‬ ‫تعهدیل‬ ‫بدون‬ ‫پذیرش‬ ‫راع‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫مانعی‬ ،‫مصرف‬ ‫راهنماهای‬‫بودند‬ ‫بیماریها‬ ‫کنترل‬ ‫مرک‬. ‫ﭘ‬‫ﺲ‬‫ا‬‫ا‬‫ﻧﺟﺎ‬‫م‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ر‬‫ﺳﯽﻫﺎ‬‫ی‬‫ﻻ‬‫م‬‫در‬‫ﻤﺣ‬‫ﻞ‬،‫ﺘﻌ‬‫ﺪ‬‫ﯾ‬‫ﻞ‬ ‫ﮔﺳﺘ‬‫ﺮ‬‫دع‬‫در‬ ‫ای‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫ی‬‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﮐ‬‫ﺰ‬‫ﮐﻧﺘ‬‫ﺮ‬‫ل‬
 21. The Adoption of Clinical Practice Guidelines ‫اقتباس‬‫راهنماهای‬‫عملکرد‬ ‫بالینی‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ‫عملکرد‬ ‫بهترین‬
 22. Clinical Practice Guidelines ‫ﻫ‬‫ﺪ‬‫ف‬‫ﮐﻠﯽ‬‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫آ‬‫ﯾﻧ‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﻗﺘﺑ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫س‬،‫ﺑﻬ‬‫ه‬‫ﺮ‬‫ه‬‫ﮔﯾ‬‫ه‬‫ﺮ‬‫ی‬‫ا‬ ‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫ﺟ‬‫ه‬‫ﻮ‬‫د‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ﺘﺳﻬﯾ‬‫ﻞ‬‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﻟﯾ‬‫ﺪ‬ ‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﺟ‬‫ﺪ‬‫ﯾ‬‫ه‬‫ﺪ‬‫و‬‫ا‬‫ﺳ‬‫ه‬‫ﺘﻔﺎ‬‫دع‬‫ا‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ی‬ ‫ﺑﺎ‬‫ﮐﯾﻔﯾ‬‫ﺖ‬‫ﺑﻪ‬‫ﺼ‬‫ﻮ‬‫ر‬‫ﺘﯽ‬‫ﮐﺎ‬‫رآ‬‫ﻤ‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﺳ‬‫ﺖ‬. ‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺼﯾﻪ‬‫ﻫ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫را‬‫ﻫﻧﻤ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﻧﻬ‬‫ه‬‫ﺎﯾﯽ‬،‫ﺑﺎﯾ‬‫هه‬‫ﺪ‬ ‫ﺑﺘ‬‫ﻮ‬‫ا‬‫ﻧ‬‫هه‬‫ﺪ‬‫ﭘﺎﺳ‬‫هه‬‫ﺧﮕ‬‫ﻮ‬‫ی‬‫ﻤﺷﮑﻼ‬‫ت‬‫و‬‫سواالت‬‫ﺧ‬‫هه‬‫ﺎ‬‫ص‬ ‫ﺳ‬‫هه‬‫ﻼﻤ‬‫ﺖ‬‫ﻤﺘﻧﺎﺳ‬‫ﺐ‬‫ﺑﺎ‬‫ﺷ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻂ‬‫ﺑ‬‫ﻮ‬‫ﻤﯽ‬‫و‬‫ﻫﻤﭼﻧﯾ‬‫ﻦ‬‫ﻤ‬‫ﻄ‬‫ﺎﺑ‬‫ﻖ‬ ‫ﺑﺎ‬‫ﻧﯾﺎ‬‫ﻫﺎ‬،‫او‬‫ﻟ‬‫ﻮ‬‫ﯾ‬‫ه‬‫ﺖ‬‫ﻫ‬‫ه‬‫ﺎ‬،‫ﻗ‬‫ﻮ‬‫ا‬‫ﻧﯾ‬‫ﻦ‬،‫ﺳﯾﺎﺳ‬‫ﺖ‬‫ﻫﺎ‬‫و‬ ‫ﻤﻧﺎﺑﻊ‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫ﺟ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ﻤﻧ‬‫ﻄ‬‫ﻘﻪ‬‫ﺑﺎﺷ‬‫ﺪ‬.
 23. Clinical Practice Guidelines ‫ا‬‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫آ‬‫ﯾﻧ‬‫ه‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﻗﺘﺑ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫س‬‫ﻤ‬‫ه‬‫ﯽﺘ‬‫هه‬‫ﻮ‬‫ان‬‫در‬‫ﻤ‬‫هه‬‫ﻮ‬‫رد‬ ‫ﻫﻤ‬‫ه‬‫ﻪ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫ‬‫هه‬‫ﺎﯾﯽ‬‫ﮐ‬‫ههه‬‫ﻪ‬‫دارای‬‫ﻤ‬‫ههه‬‫ﺿﺎﻤﯾ‬‫ﻦ‬ ‫ار‬‫ﺘﻘ‬‫هه‬‫هه‬‫ﺎ‬‫ء‬‫ﺳ‬‫هه‬‫هه‬‫ﻼﻤ‬‫ﺖ‬،‫ﻏ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬‫هه‬‫هه‬‫ﺎﻟﮕ‬‫ﺮ‬‫ی‬،‫ﺘﺷﺧﯾ‬‫ﺺ‬، ‫در‬‫ﻤﺎ‬‫ن‬،‫ﭘﯾﮕﯾ‬‫ﺮ‬‫ی‬‫ﯾﺎ‬‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫ﻤ‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﺧﻠﻪ‬‫ای‬‫ﺑﺎﺷﻧ‬‫ﺪ‬، ‫ﺑﻬ‬‫ﺮ‬‫ه‬‫ﮔ‬‫ﺮ‬‫ﻓ‬‫ﺖ‬. ‫در‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﺧﯽ‬‫ﺷ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻂ‬،‫ا‬‫ﺳﺘﻔﺎ‬‫دع‬‫ا‬‫ﺘﻧﻬﺎ‬‫ﯾﮏ‬ ‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ی‬‫ﺧﺎ‬‫ص‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ا‬‫ﻗﺘﺑﺎ‬‫س‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ﻪ‬‫ﺟﺎ‬‫ی‬‫ا‬‫ﺳﺘﻔﺎ‬‫دع‬ ‫ا‬‫ﭼﻧ‬‫ﺪ‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺎ‬،‫ﺘ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺼﻤﯾﻤﯽ‬‫ﻤﻧﺎﺳ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺐ‬‫ﺘ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺮ‬ ‫ا‬‫ﺳ‬‫ه‬‫ﺖ‬.
 24. Clinical Practice Guidelines ‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺣﻠﻪ‬‫اول‬: ‫آ‬‫ﻤﺎ‬‫د‬‫ﮔﯽ‬ Peripering Stage ‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺣﻠﻪ‬‫آ‬‫ﻤﺎ‬‫د‬‫ﮔﯽ‬،‫ا‬‫ﻗ‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﻤﺎ‬‫ت‬‫ﻻ‬‫م‬‫ﻗﺑ‬‫ﻞ‬‫ا‬‫ﺷ‬‫ﺮ‬‫وع‬ ‫ا‬‫ﻗﺘﺑﺎ‬‫س‬‫واوی‬ ‫و‬5‫گام‬‫ا‬‫ﺳ‬‫ﺖ‬: ‫ﮔﺎ‬‫م‬1-‫ﺘﺷﮑﯾ‬‫ﻞ‬‫ﮐﻤﯾﺘﻪ‬‫ا‬‫ﺟ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﯾﯽ‬ ‫ﮔﺎ‬‫م‬2-‫ا‬‫ﻧﺘﺧﺎ‬‫ب‬‫ﻋﻧ‬‫ﻮ‬‫ان‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬ ‫ﮔﺎ‬‫م‬3-‫بررسی‬‫ﻗﺎﺑﻠﯾ‬‫ﺖ‬‫ا‬‫ﻧﺟﺎ‬‫م‬‫ا‬‫ﻗﺘﺑ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫س‬
 25. Clinical Practice Guidelines ‫ﮔﺎ‬‫م‬1-‫ﺘﺷﮑﯾ‬‫ﻞ‬‫ﮐﻤﯾﺘﻪ‬‫ا‬‫ﺟ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﯾﯽ‬:‫ﮐﻤﯾﺘﻪ‬‫ا‬‫ﺟ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﯾﯽ‬ ‫دور‬‫ﻧﻤﺎ‬‫ی‬‫ﭘ‬‫ﺮ‬‫وژع‬‫را‬‫ﺘﻌﯾﯾ‬‫ﻦ‬‫ﻤﯽ‬‫ﮐﻧ‬‫ﺪ‬‫و‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎ‬‫ر‬‫ﻤﻧ‬‫ﺪ‬‫ﮐ‬‫ﺮ‬‫دن‬‫ﭘ‬‫ﺮ‬‫وژع‬‫ا‬‫ﻤﺳ‬‫ﺆ‬‫و‬‫ﻟﯾ‬‫ﺖ‬‫ﻫ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫آن‬ ‫ﺑ‬‫ه‬‫ﻪ‬‫ﺷﻤﺎ‬‫ر‬‫ﻤﯽ‬‫رود‬. ‫ا‬‫ﻗ‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﻤﺎ‬‫ت‬‫ﻻ‬‫م‬‫در‬‫ﺟﻬ‬‫ﺖ‬‫ﺳ‬‫هه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺎﺧﺘﺎ‬‫ر‬‫ﻤﻧ‬‫ﺪ‬‫ﮐ‬‫هه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺮ‬‫دن‬ ‫ﺷ‬‫ه‬‫ﺎﻤ‬‫ﻞ‬‫ﺘﺷﮑﯾ‬‫ﻞ‬‫ﮔ‬‫ﺮ‬‫وههای‬‫ﮐﺎ‬‫ری‬،‫ﺘﻌﯾ‬‫ه‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ا‬‫ﻋ‬‫ه‬‫ﺿﺎ‬‫ی‬ ‫ﭘﺎﻧ‬‫هه‬‫ه‬‫ه‬‫ﻞ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤ‬‫هه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺎ‬،‫ﺘﻧ‬‫ﻈ‬‫هه‬‫ه‬‫ه‬‫ﯾ‬‫ﻢ‬‫ﺟﻠ‬‫ههه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺳﺎ‬‫ت‬‫و‬ ‫ﭘﯾ‬‫هههه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺷﺑ‬‫ﺮ‬‫د‬‫و‬‫ا‬‫ﺟ‬‫هههه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ﯾﮑﻧ‬‫ﻮ‬‫ا‬‫ﺧ‬‫ﺖ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﻧﺎﻤﻪ‬ ‫ا‬‫ﻗﺘﺑﺎ‬‫س‬‫ا‬‫ﺳ‬‫هه‬‫ﺖ‬.
 26. ‫ﻤﻌﯾﺎ‬‫ر‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ا‬‫ﻧﺘﺧﺎ‬‫ب‬‫ﻋﻧ‬‫ﻮ‬‫ان‬‫ﺟﻬ‬‫ﺖ‬ ‫را‬‫ﻫ‬‫نمای‬‫عملکرد‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬ ‫ﺷﯾ‬‫ﻮ‬‫ع‬‫ﺑﯾﻤﺎ‬‫ری‬‫ﯾﺎ‬‫ﺷ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻂ‬‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺘﺑ‬‫ﻂ‬،‫ﻗﺎﺑ‬‫ﻞ‬‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺟﻪ‬‫ﯾﺎ‬ ‫ﺷﺎﻤ‬‫ﻞ‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫ﺿ‬‫ﻮ‬‫ﻋﺎ‬‫ت‬‫ﭘ‬‫ﺮ‬‫ﺧ‬‫ﻄﺮ‬‫ی‬‫باشد‬. ‫در‬‫را‬‫ﺑ‬‫ﻄ‬‫ﻪ‬‫ﺑﺎ‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫ﺿ‬‫ﻮ‬‫ع‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫رد‬‫ﻧ‬‫ﻈﺮ‬،‫ﺘﻧ‬‫ﻮ‬‫ع‬‫در‬‫ﻋﻤﻠﮑ‬‫ﺮ‬‫د‬ ‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬،‫ا‬‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫اط‬،‫ﺘﻔ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﻂ‬‫ﯾﺎ‬‫ا‬‫ﺷﺘﺑﺎ‬‫ه‬‫و‬‫ﺟ‬‫ﻮ‬‫د‬‫دا‬‫ﺷﺘﻪ‬ ‫باشد‬. ‫ﻋﻤ‬‫ﻮ‬‫ﻤﺎ‬‫در‬‫ﻋﻤﻠﮑ‬‫ﺮ‬‫د‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬‫ا‬‫ﺧﺘﻼ‬‫ف‬‫ﻧ‬‫ﻈﺮ‬‫ﯾﺎ‬‫ﺘﻧ‬‫ﻮ‬‫ع‬ ‫د‬‫ﯾ‬‫ﺪ‬‫ﮔﺎ‬‫ه‬‫و‬‫ﺟ‬‫ﻮ‬‫د‬‫دا‬‫ﺷﺘﻪ‬‫باشد‬. ‫عملکرد‬‫ﮐﻧ‬‫ﻮ‬‫ﻧﯽ‬،‫ﻤﻧﺎﺑﻊ‬‫و‬‫ﻫ‬‫ﺰ‬‫ﯾﻧﻪ‬‫ﯾﺎ‬‫دی‬‫را‬‫ﺑﻪ‬‫ﺧ‬‫ﻮ‬‫د‬ ‫ا‬‫ﺧﺘﺼﺎ‬‫ص‬‫بدهد‬.
 27. ‫ﻤﻌﯾﺎ‬‫ر‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ا‬‫ﻧﺘﺧﺎ‬‫ب‬‫ﻋﻧ‬‫ﻮ‬‫ان‬‫ﺟﻬ‬‫ﺖ‬ ‫را‬‫ﻫ‬‫نمای‬‫عملکرد‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬ ‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫ﺿ‬‫ﻮ‬‫ع‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫رد‬‫ﻧ‬‫ﻈﺮ‬‫ههههههای‬‫مونهه‬ ‫آ‬ ،‫را‬‫ﯾﺞ‬ ‫ﺘﺷﺧﯾﺼﯽ‬‫ﯾﺎ‬‫روش‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫در‬‫ﻤﺎﻧﯽ‬‫ﻗﺑﻠﯽ‬‫رد‬‫ﺷ‬‫ﺪ‬‫ه‬ ‫باشد‬. ‫ﮐﯾﻔﯾ‬‫ﺖ‬‫ارایههه‬‫ﺧ‬‫ﺪ‬‫ﻤﺎ‬‫ت‬‫در‬‫ﺧﺼ‬‫ﻮ‬‫ص‬،‫موضهههوع‬ ‫آن‬ ‫ا‬‫ﻫﻤﯾ‬‫ﺖ‬‫ای‬ ‫ویژع‬‫دا‬‫ﺷﺘﻪ‬‫باشد‬. ‫ﭼﻧ‬‫ﺪ‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﮔ‬‫ﺮ‬‫وع‬‫ﻤﺧﺘﻠ‬‫ﻒ‬‫ا‬‫ﮔ‬‫ﺮ‬‫و‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫هه‬‫ارایه‬‫ﮐﻧﻧ‬‫ﺪ‬‫ه‬ ‫ﺧ‬‫ﺪ‬‫ﻤﺎ‬‫ت‬‫در‬ ‫را‬‫ﻧ‬‫ﻈ‬‫ﺎ‬‫م‬‫ﺳﻼﻤ‬‫ﺖ‬‫ﭘ‬‫ﻮ‬‫ﺷ‬‫ﺶ‬‫دهد‬. ‫ا‬‫ﺣﺘﻤﺎ‬‫ل‬‫هههها‬‫ته‬‫ﺛﯾ‬‫ﺮ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ی‬‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬‫ﻮ‬‫ط‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ار‬‫ﺘﻘﺎ‬‫ی‬ ‫ﺧ‬‫ﺪ‬‫ﻤﺎ‬‫ت‬‫ﮐﻧ‬‫ﻮ‬‫ﻧﯽ‬‫و‬‫ﺟ‬‫ﻮ‬‫د‬‫دا‬‫ﺷﺘﻪ‬‫ﺑﺎﺷ‬‫ﺪ‬.
 28. Clinical Practice Guidelines ‫ﮔﺎ‬‫م‬3-‫بررسی‬‫ﻗﺎﺑﻠﯾ‬‫ﺖ‬‫ا‬‫ﻧﺟﺎ‬‫م‬‫ا‬‫ﻗﺘﺑ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫س‬:‫ﭘ‬‫هه‬‫ﺲ‬‫ا‬ ‫تعیین‬‫ﻋﻧ‬‫ه‬‫ﻮ‬‫ان‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫رد‬‫ﻧﯾﺎ‬،‫و‬‫ﺟ‬‫ه‬‫ﻮ‬‫د‬‫ﯾ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫در‬‫د‬‫ﺳ‬‫ه‬‫ﺖ‬ ‫ﺘﻬﯾ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﻪ‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﻮ‬‫دن‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ی‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬‫ﻤ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺮ‬‫ﺘﺑ‬‫ﻂ‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺎ‬ ‫ﻋﻧ‬‫ه‬‫ﻮ‬‫ان‬،‫ﺑ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ﺟ‬‫ه‬‫ﺳﺘﺟ‬‫ﻮ‬‫در‬‫ﺳ‬‫ه‬‫ﺎﯾ‬‫ﺖ‬‫ﻫ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ا‬‫ﯾﻧﺘ‬‫ﺮ‬‫ﻧﺘﯽ‬ ‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬‫ﻮ‬‫ط‬‫ﺑﻪ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫ی‬‫ههرد‬‫عملکه‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬‫و‬‫ﺳﺎﯾ‬‫ﺮ‬ ‫ﺳﺎﯾ‬‫ﺖ‬‫ﻫ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﮔ‬‫ﺮ‬‫وع‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﺷﻧﺎﺧﺘﻪ‬‫ﺷ‬‫ﺪ‬‫ه‬‫ﺘﻬﯾﻪ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺳ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺎ‬‫ﻤﺎ‬‫ن‬‫ﻫ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺎ‬‫و‬‫ﮔ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺮ‬‫وع‬‫ﻫ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﺘﺧﺼ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺼﯽ‬ ‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ر‬‫ﺳ‬‫هه‬‫ﯽ‬‫ﻤ‬‫ه‬‫ﯽ‬‫شود‬.‫در‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﺧ‬‫هه‬‫ﯽ‬‫ﺷ‬‫ههه‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻂ‬‫ﺧ‬‫هه‬‫ﺎ‬‫ص‬، ‫ﻤﺎﻧﻧ‬‫هه‬‫ﺪ‬‫ﻤﺣ‬‫ﺪ‬‫ود‬‫ﯾ‬‫ﺖ‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﻤﺎﻧﯽ‬‫و‬‫ا‬‫ﻗﺘﺼﺎ‬‫دی‬‫ﯾﺎ‬‫ﻋ‬‫ﺪ‬‫م‬ ‫د‬‫ﺳﺘ‬‫ﺮ‬‫ﺳﯽ‬‫ﮐﺎﻓﯽ‬‫ﺑﻪ‬‫ا‬‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫اد‬‫ﮐﺎ‬‫رآ‬‫ﻤ‬‫ﺪ‬،‫ﻤﯽﺘ‬‫ﻮ‬‫ان‬‫ﺑﻪ‬
 29. ‫ﮔﺎ‬‫م‬4-‫ﺷﻧﺎﺧ‬‫ﺖ‬‫و‬‫ﺘﻌﯾﯾ‬‫ﻦ‬‫ﻤﻧﺎﺑﻊ‬، ‫ا‬‫ﻤﮑﺎﻧﺎ‬‫ت‬‫و‬‫ﻤﻬﺎ‬‫رت‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﻻ‬‫م‬ ‫ا‬‫ﻋﺿﺎ‬‫ی‬‫ﭘﺎﻧ‬‫ﻞ‬‫ﺑﺎﯾ‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﺘﻤﺎ‬‫م‬‫ﮔ‬‫ه‬‫ﺮ‬‫وع‬‫ﻫ‬‫هه‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﮐﻠﯾ‬‫هه‬‫ﺪ‬‫ی‬ ‫ذی‬‫ﻧﻔ‬‫ه‬‫هه‬‫ﻊ‬‫در‬‫ﺣﯾ‬‫ﻄ‬‫ه‬‫هه‬‫ﻪ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ا‬‫ﻧﺘﺧﺎ‬‫ب‬‫ﺷ‬‫ﺪ‬‫ه‬‫ﺑﺎﺷﻧ‬‫ﺪ‬. ‫ﺘﻌﻬ‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﻋﺿﺎ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ﺣﺿ‬‫ﻮ‬‫ر‬‫در‬‫ﭘ‬‫ﺮ‬‫وژع‬‫و‬‫ﻧﯾ‬‫ﺰ‬‫ﺘ‬‫ﺪ‬‫اوم‬ ‫ﻫﻤﮑﺎ‬‫ری‬‫ﺿ‬‫ﺮ‬‫وری‬‫ا‬‫ﺳ‬‫ﺖ‬.‫ﺘﺄﻤﯾ‬‫ﻦ‬‫ﻫ‬‫ﺰ‬‫ﯾﻧﻪ‬‫ﻻ‬‫م‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬ ‫ﻤ‬‫ههه‬‫ﺪ‬‫ﯾ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﺖ‬،‫ا‬‫ﺟ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ﭘ‬‫ﺮ‬‫وژع‬‫و‬‫د‬‫ﺳﺘ‬‫ﺮ‬‫ﺳﯽ‬‫ﺑﻪ‬‫ﻤﻧ‬‫ههه‬‫ﺎﺑﻊ‬ ‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫ‬‫هه‬‫هه‬‫ﺎ‬‫و‬‫ﻫﻤﭼﻧ‬‫هه‬‫هه‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﺘ‬‫هه‬‫هه‬‫ﺄﻤﯾ‬‫ﻦ‬‫ﺣﻘ‬‫ﻮ‬‫ق‬‫ﻤﺎﻟﯽ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎ‬‫ران‬‫ا‬‫ﻤﺳﺎﯾ‬‫ﻞ‬‫ﻤﻬﻤﯽ‬‫ﻫﺳﺘﻧ‬‫ﺪ‬‫ﮐﻪ‬‫ﺑﺎﯾ‬‫ﺪ‬‫ﻤ‬‫ﺪ‬‫ﻧ‬‫ﻈﺮ‬ ‫ﻗ‬‫ﺮ‬‫ار‬‫ﮔﯾ‬‫ﺮ‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬. ‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ا‬‫ﻧﺟﺎ‬‫م‬‫ﺼﺣﯾﺢ‬‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫آ‬‫ﯾﻧ‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﻗﺘﺑﺎ‬‫س‬،‫ﻤﻬﺎ‬‫رت‬‫ﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﻤ‬‫ههه‬‫هه‬‫ﻮ‬‫رد‬‫ﻧﯾ‬‫ههه‬‫هه‬‫ﺎ‬‫ا‬‫ﺳ‬‫ﺖ‬.‫ا‬‫ﺟﻤﻠﻪ‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﻤﻬﺎ‬‫رت‬‫ﻫﺎ‬
 30. Clinical Practice Guidelines ‫ﮔﺎ‬‫م‬5-‫ر‬ ‫هههههه‬‫ه‬‫برنام‬‫ﯾ‬‫ﺰ‬‫ی‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫آ‬‫ﯾﻧ‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﻗﺘﺑﺎ‬‫س‬: ‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﻧﺎﻤ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﻪ‬‫ر‬‫ﯾ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺰ‬‫ی‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫آ‬‫ﯾﻧ‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﻗﺘﺑﺎ‬‫س‬،‫ا‬‫ﺟ‬‫ﺰ‬‫ای‬ ‫ﻤﺘﻧ‬‫ﻮ‬‫ﻋﯽ‬‫دارد‬‫ﮐ‬‫ه‬‫ﻪ‬‫ﺷ‬‫ه‬‫ﺎﻤ‬‫ﻞ‬‫در‬‫ﻧ‬‫ﻈ‬‫ه‬‫ﺮ‬‫گه‬‫ﺮ‬‫فتن‬‫ﻋﻧ‬‫ﻮ‬‫ان‬، ‫ﻫﻤﺎﻫﻧﮕﯽ‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ا‬‫ﻋ‬‫ه‬‫ﺿﺎ‬‫ی‬‫ﭘﺎﻧ‬‫ه‬‫ﻞ‬،‫ﺘﻌﯾ‬‫ه‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ا‬‫ﺧﺘﯾ‬‫هه‬‫ﺎ‬‫رات‬ ‫و‬‫ﺣﻘ‬‫ه‬‫هه‬‫ﻮ‬‫ق‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬،‫ﺑﯾﺎ‬‫ن‬‫هتالف‬‫اخه‬، ‫هلیق‬‫سه‬‫ﺘﻌﯾﯾ‬‫ﻦ‬ ‫ﻤﺎ‬‫ن‬‫و‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﻧﺎﻤﻪ‬‫ﺟﻠ‬‫ه‬‫ﺳﺎ‬‫ت‬،‫ﺘﻌﯾ‬‫ه‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﻧﺣ‬‫ﻮ‬‫ه‬‫ﺘﺼﻤﯾ‬‫ﻢ‬‫ﮔﯾ‬‫ﺮ‬‫ی‬
 31. Clinical Practice Guidelines ‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺣﻠﻪ‬‫دوم‬:‫ﺘ‬‫ﺪ‬‫و‬‫ﯾ‬‫ن‬Writing and Editing the Questions ‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺣﻠﻪ‬،‫دوم‬‫ﺷﺎﻤ‬‫ﻞ‬12‫ﮔﺎ‬‫م‬‫ا‬‫ﺳ‬‫ﺖ‬.‫در‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺣﻠﻪ‬، ‫ﺳ‬‫ﺆ‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ت‬‫ﺧﺎﺼﯽ‬‫ﺑﺎ‬‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺟﻪ‬‫ﺑﻪ‬‫ﻋﻧ‬‫ﻮ‬‫ان‬‫ا‬‫ﻧﺘﺧﺎ‬‫ب‬‫ﺷ‬‫ﺪ‬‫ه‬،‫ﻃﺮ‬‫ح‬ ‫ﻤﯽﺷ‬‫ﻮ‬‫د‬‫و‬‫ﻤﻧﺎﺑﻊ‬‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬‫ﻮ‬‫ط‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫رد‬‫ﺟﺳﺘﺟ‬‫ﻮ‬‫ﻗ‬‫ﺮ‬‫ار‬‫ﻤﯽﮔﯾ‬‫ﺮ‬‫د‬ ‫و‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫در‬‫ﯾﺎﻓ‬‫ﺖ‬‫ﻤﯽﺷ‬‫ﻮ‬‫د‬.‫ﺳﭘ‬‫ﺲ‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ﻪ‬‫ار‬‫ﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﮐﯾﻔﯾ‬‫ﺖ‬،‫ﺑﻪ‬‫رو‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ﻮ‬‫دن‬،‫ﺛﺑ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ت‬،‫ﺘﻧﺎﺳ‬‫ه‬‫ﺐ‬‫و‬‫ﻗﺎﺑﻠﯾ‬‫ﺖ‬
 32. Clinical Practice Guidelines ‫ﮔﺎ‬‫م‬6-‫ﺘﻧ‬‫ﻈ‬‫ﯾ‬‫ﻢ‬‫ﺳ‬‫ﺆ‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ت‬:‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ﺘﻧ‬‫ﻈ‬‫ﯾ‬‫ﻢ‬‫ﺳ‬‫ﺆ‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ت‬‫ا‬ ‫ﭘ‬‫ه‬‫ﻧﺞ‬‫ﮔ‬‫ﺰ‬‫ﯾﻧ‬‫ه‬‫ﻪ‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ﻤﺧﻔ‬‫ﻒ‬PIPOH‫ا‬‫ﺳﺘﻔﺎ‬‫دع‬‫ﻤﯽ‬‫ﺷ‬‫ﻮ‬‫د‬. ‫ﻤﻌﯾﺎ‬‫ر‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﺘﻧ‬‫ﻈ‬‫ﯾ‬‫ﻢ‬‫ﺳ‬‫ﻮ‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ت‬‫ﺟﻬ‬‫ﺖ‬‫را‬‫ﻫ‬‫نماهای‬‫عملکرد‬ ‫بالینی‬ Population‫ﺟﻤﻌﯾ‬‫ﺖ‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫رد‬‫ﻧ‬‫ﻈﺮ‬‫و‬‫ﺧﺼ‬‫ﻮ‬‫ﺼﯾﺎ‬‫ت‬ ‫بیماری‬ Intervention‫ﻤ‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﺧﻠﻪ‬‫ﯾﺎ‬‫روش‬‫ﺘﺷﺧﯾﺼﯽ‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫رد‬‫نور‬ Professional‫ﮐﺎ‬‫ر‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ان‬‫ﻫ‬‫ﺪ‬‫ف‬ Outcome‫ﭘﯾﺎﻤ‬‫ﺪ‬:‫ﺑﯾﻤﺎ‬‫ر‬(‫ا‬‫ﻓ‬‫ﺰ‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﺶ‬‫ﺑﻘﺎ‬‫ی‬‫ﺑ‬‫ﺪ‬‫ون‬
 33. ‫بالینی‬ ‫سواالت‬ ‫طرح‬-‫چارچوب‬PICO‫و‬PICOTS ‫جسهتجوی‬ ‫تسهیل‬ ‫و‬ ‫بالینی‬ ‫سواالت‬ ‫طرح‬ ‫ب‬ ‫کمک‬ ‫جهت‬ ‫اسهتفادع‬ ‫مختلفی‬ ‫رارروبهای‬ ‫ا‬ ،‫شواهد‬‫شهود‬‫می‬. ‫تشکیل‬ ‫ء‬ ‫ج‬ ‫رند‬ ‫ا‬ ‫بالینی‬ ‫سوال‬‫شود‬‫می‬: P‫بیماران‬ ‫یا‬ ‫جمعیت‬-‫بیمهاران‬ ‫ویژگیههای‬ ‫ریست؟‬ ‫افراد‬ ‫یا‬ I‫ریسهت؟‬ ‫نوهر‬ ‫مهورد‬ ‫درمانهای‬ ‫یا‬ ‫مداخالت‬ ‫آسیب‬ ‫اوتمالی‬ ‫اثرات‬‫رسانندع‬‫؟‬ O‫پیامدها‬-‫ر‬ ‫نور‬ ‫مورد‬ ‫نتایج‬ ‫یا‬ ‫پیامدها‬ ‫هستند؟‬
 34. Clinical Practice Guidelines ‫ﮔﺎ‬‫م‬7-‫ﺟﺳﺘﺟ‬‫ﻮ‬‫ی‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫و‬‫ﺷ‬‫ﻮ‬‫ا‬‫ﻫ‬‫ﺪ‬‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺘﺑ‬‫ﻂ‬‫د‬‫ﯾﮕ‬‫ﺮ‬: ‫ﻻ‬‫م‬‫ا‬‫ﺳ‬‫ﺖ‬‫ﮐﻪ‬‫در‬‫را‬‫ﺑ‬‫ﻄ‬‫ﻪ‬‫ﺑﺎ‬‫ﻧﺘﺎﯾﺞ‬‫ﺑﻪ‬‫د‬‫ﺳ‬‫ﺖ‬‫آ‬‫ﻤ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺪ‬‫ه‬، ‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﺧ‬‫ه‬‫ﯽ‬‫ﻤﺷﺧ‬‫هه‬‫ﺼﺎ‬‫ت‬‫ﮐﻠﯾ‬‫هه‬‫ﺪ‬‫ی‬‫ﺛﺑ‬‫ﺖ‬‫ﺷ‬‫ﻮ‬‫د‬.‫ا‬‫ﺟﻤﻠﻪ‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬ ‫ﻤﺷﺧﺼﺎ‬‫ت‬‫ﻤﯽ‬‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ان‬‫ﺑﻪ‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫اردی‬‫ﭼ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﻮ‬‫ن‬‫ﻧ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺎ‬‫م‬‫ﺳﺎ‬‫ﻤﺎ‬‫ن‬ ‫ﺘﻬﯾﻪ‬‫ﮐﻧﻧ‬‫ﺪ‬‫ه‬‫ﯾﺎ‬‫ﻧ‬‫ﻮ‬‫ﯾﺳﻧ‬‫ﺪ‬‫ﮔﺎ‬‫ن‬،‫ﺘ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺎ‬‫ر‬‫ﯾﺦ‬‫ا‬‫ﻧﺘ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺷﺎ‬‫ر‬، ‫ﮐ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺷ‬‫ﻮ‬‫ر‬‫و‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ا‬‫ﻧﺘﺷﺎ‬‫ر‬‫و‬‫ﺘﺎ‬‫ر‬‫ﯾﺦ‬‫ﺟﺳﺘﺟ‬‫ﻮ‬‫ی‬‫ا‬‫ﻧﺟﺎ‬‫م‬ ‫ﺷ‬‫ﺪ‬‫ه‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ﺘ‬‫ﺪ‬‫و‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫آن‬‫ا‬‫ﺷﺎ‬‫رع‬‫ﻧﻤ‬‫ه‬‫ﻮ‬‫د‬.
 35. Clinical Practice Guidelines ‫ﮔﺎ‬‫م‬8-‫ﻏ‬‫ﺮ‬‫ﺑﺎ‬‫لگهههری‬‫و‬‫ﻤﺣ‬‫ﺪ‬‫ود‬‫ﮐ‬‫ﺮ‬‫دن‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫ی‬‫ﭘﯾ‬‫ﺪ‬‫ا‬ ‫ﺷ‬‫ﺪ‬‫ه‬(‫در‬‫ﺼ‬‫ﻮ‬‫رت‬‫ﮐﺛ‬‫ﺮ‬‫ت‬:)‫در‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﺧﯽ‬‫ﻤ‬‫ههه‬‫ﻮ‬‫ارد‬،‫ﭘ‬‫ههه‬‫ﺲ‬‫ا‬ ‫ﺟ‬‫هههه‬‫ﺳﺘﺟ‬‫ﻮ‬،‫ﺘﻌ‬‫ﺪ‬‫اد‬‫ﮐﺛﯾ‬‫ﺮ‬‫ی‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺘﺑ‬‫ﻂ‬‫ﺑﻪ‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫ﺿ‬‫ﻮ‬‫ع‬‫و‬ ‫ﺳ‬‫ﺆ‬‫ا‬‫ﻻ‬‫ت‬‫ﭘﯾ‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﻤﯽﺷ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ﮐﻪ‬‫ا‬‫ﻤﮑﺎ‬‫ن‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ر‬‫ﺳﯽ‬‫ﺘﻤﺎ‬‫م‬‫آ‬‫ﻧﻬﺎ‬ ‫و‬‫ﺟ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬‫ارد‬‫در‬ ‫؛‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﺼ‬‫ﻮ‬‫رت‬‫ﻤ‬‫ه‬‫ﯽﺘ‬‫ه‬‫ﻮ‬‫ان‬‫ﺑ‬‫هه‬‫ﺎ‬‫ا‬‫ﺳﺘﻔﺎ‬‫دع‬ ‫ا‬‫ﯾﮑﯽ‬‫راع‬ ‫دو‬ ‫ا‬‫ﯾ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺮ‬،‫ﺘﻌ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺪ‬‫اد‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺎ‬‫را‬ ‫ﻤﺣ‬‫ه‬‫ﺪ‬‫ود‬‫ﮐ‬‫ه‬‫ﺮ‬‫د‬: (1‫ﺑﻪ‬‫ﮐﺎ‬‫ر‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫دن‬‫ا‬‫ﺑ‬‫ﺰ‬‫ار‬"‫ﻧﻘ‬‫ﺪ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ﭘ‬‫ﮋ‬‫و‬‫ﻫ‬‫ﺶ‬‫و‬ ‫ار‬‫ﺷﯾﺎﺑﯽ‬"‫آن‬ ‫ههاب‬‫انتخه‬ ‫و‬‫د‬‫ﺳﺘﻪ‬‫ا‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎﯾﯽ‬‫ﮐﻪ‬
 36. Clinical Practice Guidelines ‫ﮔﺎ‬‫م‬9-‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ر‬‫ﺳﯽ‬‫ﮐﯾﻔﯾ‬‫ﺖ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬:‫ﻤﻧ‬‫ﻈﻮ‬‫ر‬‫ا‬‫ﮐﯾﻔﯾ‬‫ﺖ‬ ‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ی‬‫ههههرد‬‫ه‬‫عملک‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬،‫ا‬‫ﻃ‬‫ﻤﯾﻧﺎ‬‫ن‬‫ا‬‫ا‬‫ﺷﺎ‬‫رع‬ ‫ﮐﺎﻓﯽ‬‫ﺑﻪ‬‫ههوگیریهای‬‫ه‬‫س‬‫ﺑﺎﻟﻘ‬‫ﻮ‬‫ه‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫ﺟ‬‫ﻮ‬‫د‬‫در‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬، ‫روا‬‫ﯾﯽ‬‫درو‬‫ﻧﯽ‬‫و‬‫ﺑﯾ‬‫ﺮ‬‫و‬‫ﻧﯽ‬‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺼﯾﻪﻫﺎ‬‫و‬‫ا‬‫ﻧﺟﺎ‬‫م‬‫ﭘ‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺬ‬‫ﯾ‬‫ﺮ‬ ‫ﺑ‬‫ﻮ‬‫دن‬‫آ‬‫ﻧﻬﺎﺳ‬‫ﺖ‬.‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﮐﺎ‬‫ر‬‫ﺷﺎﻤ‬‫ﻞ‬‫ﻗﺿﺎ‬‫وت‬‫در‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫رد‬ ‫هههههههای‬‫ه‬‫روش‬‫ﺑﻪ‬‫ﮐﺎ‬‫ر‬‫ر‬‫ﻓﺘﻪ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﻟﯾ‬‫ﺪ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬، ‫ﻤﺣﺘ‬‫ﻮ‬‫ای‬‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺼﯾﻪﻫﺎ‬‫ی‬‫ﻧﻬﺎﯾﯽ‬‫و‬‫ﻋ‬‫ﻮ‬‫ا‬‫ﻤ‬‫ﻞ‬‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺘﺑ‬‫ﻂ‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ﻓﻬ‬‫ﻢ‬
 37. Clinical Practice Guidelines ‫ﮔ‬‫ام‬10-‫آ‬ ‫رو‬‫ﻤ‬‫ﺪ‬‫ی‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬(Currency):‫روش‬‫ﺳﺎ‬‫دع‬ ‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﮐﺎ‬‫ر‬،‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ر‬‫ﺳﯽ‬‫ﺘ‬‫هههههه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ر‬‫ﯾﺦ‬‫ا‬‫ﻧﺘﺷﺎ‬‫ر‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫و‬ ‫ر‬‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫ﻧ‬‫ﺲ‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ا‬‫ﺳ‬‫ﺖ‬. ‫روش‬‫د‬‫ﯾﮕ‬‫ه‬‫ﺮ‬‫ی‬‫ﮐ‬‫ه‬‫ﻪ‬‫ﺑ‬‫ه‬‫ﻪ‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﻤﻧ‬‫ﻈﻮ‬‫ر‬‫ا‬‫ﺳﺘﻔﺎ‬‫دع‬‫ﻤﯽﺷ‬‫ﻮ‬‫د‬، ‫ﺑﻬ‬‫ﺮ‬‫ه‬‫ﮔﯾ‬‫ﺮ‬‫ی‬‫ا‬‫ﯾﮏ‬‫ﻤﺘﺧﺼ‬‫ﺺ‬‫ﻤ‬‫ه‬‫ﺮ‬‫ﺘﺑ‬‫ﻂ‬‫ا‬‫ﺳ‬‫ﺖ‬. ‫ﮐﺎ‬‫ری‬‫ﮐﻪ‬‫ﭼﻧﯾ‬‫ﻦ‬‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫دی‬‫ا‬‫ﻧﺟﺎ‬‫م‬‫ﻤﯽ‬‫د‬‫ﻫ‬‫ﺪ‬،‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ور‬‫ﺳ‬‫هه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺮ‬‫ﯾﻊ‬
 38. Clinical Practice Guidelines ‫ﮔﺎ‬‫م‬11-‫ﻤﺣﺘ‬‫ﻮ‬‫ای‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬(Content):‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺼﯾﻪ‬‫ﻤﯽﺷ‬‫ههه‬‫هه‬‫ﻮ‬‫د‬ ‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ر‬‫ﺳ‬‫ههه‬‫ﯽ‬‫ﻤﺣﺘ‬‫ﻮ‬‫ﯾ‬‫ههه‬‫ﺎ‬‫ت‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ی‬‫عملکههرد‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬‫ﺑﺎ‬ ‫ا‬‫ﺳﺘﻔﺎ‬‫دع‬‫ا‬‫ﻤﺎﺘ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﺲ‬‫ﻫﺎ‬‫ا‬‫ﻧﺟﺎ‬‫م‬‫ﺷ‬‫ﻮ‬‫د‬. ‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﻤﺎﺘ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﺲ‬‫ﻫﺎ‬‫دو‬ ‫در‬‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫م‬‫ﻤﺘﻔﺎ‬‫وت‬،‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫ﺟ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ﻫ‬‫ههه‬‫ﺳﺘﻧ‬‫ﺪ‬: ‫اول‬ ‫فرم‬‫د‬‫ﺳﺘﻪ‬‫ﺑﻧ‬‫ﺪ‬‫ی‬‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺼﯾﻪﻫﺎ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﺳﺎ‬‫س‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫م‬ ‫دوم‬‫د‬‫ﺳﺘﻪ‬‫ﺑﻧ‬‫ﺪ‬‫ی‬‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺼﯾﻪﻫﺎ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﺳﺎ‬‫س‬‫ﺷﺑﺎﻫ‬‫ﺖ‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫ﺿ‬‫ﻮ‬‫ﻋﯽ‬.
 39. Clinical Practice Guidelines ‫ﮔﺎ‬‫م‬12-‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫انسجام‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬(Consistency): ‫ﺧ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ﺷﺎﻤ‬‫ﻞ‬‫ﺳﻪ‬‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺣﻠﻪ‬‫ا‬‫ﺳ‬‫ﺖ‬.‫در‬‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺣﻠﻪ‬،‫اول‬ ‫ا‬‫ﺳﺘ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﺘ‬‫ﮋ‬‫ی‬‫ﺟﺳﺘﺟ‬‫ﻮ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ر‬‫ﺳﯽ‬‫ﻤﯽ‬‫ﺷ‬‫ﻮ‬‫د‬. ‫در‬‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺣﻠﻪ‬،‫دوم‬‫همههاهنگی‬ ‫و‬ ‫انسههجام‬‫ﺑﯾ‬‫ﻦ‬‫ﺷ‬‫ﻮ‬‫ا‬‫ﻫ‬‫ﺪ‬ ‫ا‬‫ﻧﺘﺧﺎ‬‫ب‬‫ﺷ‬‫ﺪ‬‫ه‬‫و‬‫ﻧﺘﯾﺟﻪﮔﯾ‬‫ﺮ‬‫ی‬‫آ‬‫ﻧﻬﺎ‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫رد‬‫ار‬‫ﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﻗ‬‫ﺮ‬‫ار‬‫ﻤﯽﮔﯾ‬‫ﺮ‬‫د‬‫در‬ ‫و‬‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺣﻠﻪ‬‫ﺳ‬‫ﻮ‬‫م‬‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫انسجام‬ ،
 40. Clinical Practice Guidelines ‫ﮔﺎ‬‫م‬13-‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ر‬‫ﺳﯽ‬‫ﭘ‬‫ﺬ‬‫ﯾ‬‫ﺮ‬‫ش‬‫و‬‫ﻗﺎﺑﻠﯾ‬‫ﺖ‬‫ا‬‫ﺟ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺼﯾﻪﻫﺎ‬: ‫ﻋ‬‫ﻮ‬‫ا‬‫ﻤ‬‫ﻞ‬‫ﺘﻌﯾﯾ‬‫ﻦ‬‫ﮐﻧﻧ‬‫ﺪ‬‫ه‬‫ﯾﺎ‬‫دی‬‫در‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫راع‬‫و‬‫ﺟ‬‫هههه‬‫ه‬‫ه‬‫ﻮ‬‫د‬ ‫دار‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬‫ﻤﺛ‬‫ﻞ‬‫ﺘﻔﺎ‬‫وت‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫ﻫﻧﮕﯽ‬،‫ﺘﻔﺎ‬‫وت‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬ ‫ﺳﺎ‬‫ﻤﺎﻧﯽ‬،‫و‬‫ﺟ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ﺧ‬‫ﺪ‬‫ﻤﺎ‬‫ت‬‫ﺳﻼﻤ‬‫ﺖ‬،‫ر‬‫ﺷﺘﻪﻫﺎ‬‫ی‬‫ﺘﺧﺼﺼﯽ‬‫و‬ ‫ﻤﻧﺎﺑﻊ‬‫ﻻ‬‫م‬‫و‬‫ﺳﺎ‬‫ﻤﺎ‬‫ن‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬‫ﻮ‬‫ط‬‫ﺑﻪ‬‫ﺧ‬‫ﺪ‬‫ﻤﺎ‬‫ت‬‫ﺳﻼﻤ‬‫ﺖ‬‫و‬ ‫ﻫﻤﭼﻧﯾ‬‫ﻦ‬‫ﺧﺼ‬‫ﻮ‬‫ﺼﯾﺎ‬‫ت‬‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫دی‬،‫ا‬‫ﻋﺘﻘﺎ‬‫دات‬‫و‬‫ش‬ ‫ار‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬
 41. Clinical Practice Guidelines ‫ﮔﺎ‬‫م‬14-‫ﺑﺎ‬‫ﻧﮕ‬‫ﺮ‬‫ی‬‫ار‬‫ﯾﺎﺑﯽﻫﺎ‬:‫ﻻ‬‫م‬‫ا‬‫ﺳ‬‫ﺖ‬‫ﺘﻤﺎ‬‫م‬ ‫ﻤ‬‫ﺪ‬‫ارک‬‫ﺣﺎﺼ‬‫ﻞ‬‫ا‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ر‬‫ﺳﯽ‬‫ا‬ ،‫ﺟﻤﻠﻪ‬‫ﻤﺎﺘ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﺲ‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬ ‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺼﯾﻪ‬‫ﻫﺎ‬،‫ا‬‫ﻤﺘﯾﺎ‬‫ﺑﻧ‬‫ﺪ‬‫ی‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﺑﻪ‬‫د‬‫ﺳ‬‫ﺖ‬‫آ‬‫ﻤ‬‫ﺪ‬‫ه‬‫ا‬ AGREE‫و‬‫ﺷ‬‫ﻮ‬‫ا‬‫ﻫ‬‫ﺪ‬‫د‬‫ﯾﮕ‬‫ﺮ‬‫در‬ ،‫ا‬‫ﺧﺘﯾﺎ‬‫ر‬‫ﺘﻤﺎ‬‫م‬‫ا‬‫ﻋ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺿﺎ‬‫ی‬ ‫ﭘﺎﻧ‬‫ههههه‬‫ه‬‫ه‬‫ﻞ‬‫ﻗ‬‫ﺮ‬‫ار‬‫ﮔﯾ‬‫ﺮ‬‫د‬‫ﺘﺎ‬‫ﻫﻤﻪ‬‫ﺑﺘ‬‫ﻮ‬‫ا‬‫ﻧﻧ‬‫ﺪ‬‫رو‬‫ﯾﮑ‬‫ﺮ‬‫دی‬ ‫آ‬‫ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ‬‫را‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ﺘﺼﻤﯾ‬‫ﻢ‬‫ﮔﯾ‬‫ﺮ‬‫ی‬‫ﻧﻬﺎﯾﯽ‬‫ﺑﺎ‬‫ﻫﻤﯾ‬‫ﻦ‬
 42. Clinical Practice Guidelines ‫ﮔﺎ‬‫م‬15-‫ا‬‫ﻧﺘﺧﺎ‬‫ب‬‫ﺑﯾ‬‫ﻦ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫و‬‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺼﯾﻪﻫﺎ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬ ‫ﺘﻬﯾﻪ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ی‬‫ا‬‫ﻗﺘﺑﺎﺳﯽ‬:‫در‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺣﻠﻪ‬‫ﯾﮑﯽ‬‫ا‬ ‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫راع‬‫ﻫﺎ‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫رد‬‫ا‬‫ﺳﺘﻔﺎ‬‫دع‬‫ﻗ‬‫ﺮ‬‫ار‬‫ﻤﯽ‬‫ﮔﯾ‬‫ﺮ‬‫د‬: ‫ﺣﺎﻟ‬‫ﺖ‬‫اول‬‫ﻫﻤﻪ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫رد‬‫ﻤﯽﺷ‬‫ﻮ‬‫د‬. ‫ﺣﺎﻟ‬‫ﺖ‬‫دوم‬‫ﻫﻤﻪ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ﻫﻤ‬‫ﺮ‬‫اع‬‫ﺑﺎ‬‫ﺘﻤﺎ‬‫م‬‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺼﯾﻪ‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬ ،‫آن‬‫ﭘ‬‫ﺬ‬‫ﯾ‬‫ﺮ‬‫ﻓﺘﻪ‬‫ﻤﯽﺷ‬‫ﻮ‬‫د‬. ‫ﺣﺎﻟ‬‫ﺖ‬‫ﺳ‬‫ﻮ‬‫م‬‫ﺧﻼﺼﻪ‬‫ای‬‫ا‬‫ﺷ‬‫ﻮ‬‫ا‬‫ﻫ‬‫ﺪ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ﭘ‬‫ﺬ‬‫ﯾ‬‫ﺮ‬‫ﻓﺘﻪ‬ ‫ﻤﯽﺷ‬‫ﻮ‬‫د‬. ‫ﺣﺎﻟ‬‫ﺖ‬‫ﭼﻬﺎ‬‫رم‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﺧﯽ‬‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺼﯾﻪ‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﺧﺎ‬‫ص‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ﺑ‬‫ﺪ‬‫ون‬
 43. Clinical Practice Guidelines ‫ﮔﺎ‬‫م‬16-‫ﺘﻬﯾﻪ‬‫ﭘﯾ‬‫ﺶ‬‫ﻧ‬‫ﻮ‬‫ﯾ‬‫ﺲ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ی‬‫ا‬‫ﻗﺘﺑﺎﺳﯽ‬:‫در‬ ‫ﭘﯾ‬‫ﺶ‬‫ﻧ‬‫ﻮ‬‫ﯾﺳﯽ‬‫ﮐﻪ‬‫ا‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ی‬‫ا‬‫ﻗﺘﺑﺎﺳﯽ‬‫ﺘﻬﯾﻪ‬‫ﻤﯽﺷ‬‫ﻮ‬‫د‬، ‫ﺑﺎﯾ‬‫ﺪ‬‫ﺟ‬‫ﺰ‬‫ﺋﯾﺎ‬‫ت‬‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﺣ‬‫ﻞ‬‫ا‬‫ﻧﺟ‬‫ههه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺎ‬‫م‬‫ﺷ‬‫ﺪ‬‫ه‬‫درج‬ ،‫ﺷ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ﮐﻪ‬ ‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ا‬‫ﯾ‬‫هههه‬‫ه‬‫ه‬‫ﻦ‬‫ﮐﺎ‬‫ر‬،‫ﭼﺎ‬‫ر‬‫ﭼ‬‫ﻮ‬‫ﺑﯽ‬‫ﮐﻠﯽ‬‫ﺷﺎﻤ‬‫ﻞ‬14‫ﻗﺳﻤ‬‫ﺖ‬ ‫ا‬‫ﺳﺘﻔﺎ‬‫دع‬‫ﻤﯽﺷ‬‫ﻮ‬‫د‬‫و‬‫ا‬‫ﻟﮕ‬‫ﻮ‬‫ی‬‫ﺘ‬‫ﺪ‬‫و‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﭘﯾ‬‫ﺶ‬‫ﻧ‬‫ﻮ‬‫ﯾ‬‫ﺲ‬‫او‬‫ﻟﯾﻪ‬ ‫ﻤﺘ‬‫ﻦ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫ی‬‫عملکرد‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬‫ﺘﻧ‬‫ﻈ‬‫ﯾ‬‫ﻢ‬‫ﻤﯽﮔ‬‫ﺮ‬‫دد‬.
 44. ‫ﭼﺎ‬‫ر‬‫ﭼ‬‫ﻮ‬‫ب‬‫ﺘ‬‫ﺪ‬‫و‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﻤﺘ‬‫ﻦ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫ی‬ ‫عملکرد‬‫بالینی‬ 1-‫ﻟﯾﺳ‬‫ﺖ‬‫ا‬‫ﻗ‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﻤﺎﺘﯽ‬‫ﮐﻪ‬‫ﺑﺎﯾ‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﻧﺟﺎ‬‫م‬‫ﺷ‬‫ﻮ‬‫د‬.2-‫ﻟﯾﺳ‬‫ﺖ‬‫ا‬‫ﻗ‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﻤﺎﺘﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬‫ﻧﺑﺎﯾ‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﻧﺟﺎ‬‫م‬‫ﺷ‬‫ﻮ‬‫د‬. 3-‫ﻟﯾﺳ‬‫ﺖ‬‫ﺟﻤﻼ‬‫ت‬‫ﺷ‬‫ﺮﻃ‬‫ﯽ‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫ﺟ‬‫ﻮ‬‫د‬‫در‬‫ﻤﺘ‬‫ﻦ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬4-‫ﭘﯾﺷﮕﯾ‬‫ﺮ‬‫ی‬ ‫ذ‬ ‫ا‬‫ﮐ‬‫ﺮ‬‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫ﻧ‬‫ﻮ‬‫ع‬‫ﺟﻤﻠﻪ‬‫ای‬‫ﮐﻪ‬‫ﻤﺣﺘ‬‫ﻮ‬‫ا‬‫ﯾﯽ‬‫ﻫﻤ‬‫ﺮ‬‫اع‬‫ﺑﺎ‬‫ا‬‫ﺧﺘﻼ‬‫ف‬‫ﻧ‬‫ﻈﺮ‬ ‫دار‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬.5-‫ﻤﺷﺧ‬‫ﺺ‬‫ﮐ‬‫ﺮ‬‫دن‬‫ﻋﻼﯾ‬‫ﻢ‬‫ﻫﺷ‬‫ﺪ‬‫ار‬6-‫ذ‬‫ﮐ‬‫ﺮ‬‫وا‬‫ﺿﺢ‬ ‫ا‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬‫ﯾﮑﺎﺳﯾ‬‫ﻮ‬‫ن‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ار‬‫ﺟﺎ‬‫ع‬7-‫ذ‬‫ﮐ‬‫ﺮ‬‫ﻤﻘﺎﯾﺳﻪ‬‫ﺣ‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ﻗﻠﯽ‬‫ﻤﯾﺎ‬‫ن‬‫روش‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬ ‫ﺟﺎﯾﮕ‬‫ﺰ‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫رد‬‫ﻗﺑ‬‫ﻮ‬‫ل‬‫ا‬‫ﻧ‬‫ﻈﺮ‬‫ﺑﺎ‬‫ر‬‫ﻤﺎﻟﯽ‬ 8-‫ذ‬‫ﮐ‬‫ﺮ‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫ارد‬‫ر‬‫ﺳﯾ‬‫ﺪ‬‫ﮔﯽ‬‫اورژا‬‫ﻧ‬‫ﺲ‬9-‫ذ‬‫ﮐ‬‫ﺮ‬‫ﺘﻐﯾﯾ‬‫ﺮ‬‫ات‬‫ا‬‫ﻟﮕ‬‫ﻮ‬‫ی‬ ‫ﻧ‬‫ﺪ‬‫ﮔﯽ‬‫ﺟﻬ‬‫ﺖ‬‫در‬‫ﻤﺎ‬‫ن‬‫ﺑﯾﻤﺎ‬‫ران‬10-‫ﻃﺮ‬‫ا‬‫ﺣﯽ‬‫ا‬‫ﻟﮕ‬‫ﻮ‬‫ر‬‫ﯾﺘﻤﯽ‬‫رو‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬ ‫ﭘﯾﺷﮕﯾ‬‫ﺮ‬،‫ی‬‫ﻏ‬‫ﺮ‬‫ﺑﺎﻟﮕ‬‫ﺮ‬‫ی‬،‫ﺘﺷﺧﯾ‬‫ﺺ‬،‫در‬‫ﻤﺎ‬‫ن‬‫و‬‫ﭘﯾﮕﯾ‬‫ﺮ‬‫ی‬‫و‬‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺼﯾﻪ‬ ‫ﻤ‬‫ﺆ‬‫ﺛ‬‫ﺮ‬‫ﺘ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﮔ‬‫ﺰ‬‫ﯾﻧﻪ‬‫در‬‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫ه‬‫مروله‬11-‫ﺧ‬‫ﻮ‬‫دداری‬‫ا‬‫ذ‬‫ﮐ‬‫ﺮ‬‫ﺑﺣﺛﻬﺎ‬‫ی‬
 45. Clinical Practice Guidelines ‫ﮔﺎ‬‫م‬17-‫ﺑﺎ‬‫ﻧﮕ‬‫ﺮ‬‫ی‬‫دا‬‫ﺧﻠﯽ‬‫و‬‫ار‬‫ﯾﺎﺑﯽ‬‫ﭘﯾ‬‫ﺶ‬‫ﻧ‬‫ﻮ‬‫ﯾ‬‫ﺲ‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬ ‫او‬‫ﻟﯾﻪ‬‫در‬‫دا‬‫ﺧ‬‫ﻞ‬‫ﮔ‬‫ﺮ‬‫وع‬‫ﺘ‬‫ﺪ‬‫و‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﮐﻧﻧ‬‫ﺪ‬‫ه‬:‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬ ‫ﮐﺎ‬‫ر،ا‬‫ﻟﮕ‬‫ﻮ‬‫ﯾﯽ‬‫در‬‫ﻧ‬‫ﻈﺮ‬‫ﮔ‬‫ﺮ‬‫ﻓﺘﻪ‬‫ﻤﯽﺷ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ﮐﻪ‬‫ﺑﻪ‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﺷ‬‫ﺮ‬‫ح‬ ‫ا‬‫ﺳ‬‫ﺖ‬:‫ﭘﯾ‬‫ﺶ‬‫ﻧ‬‫ﻮ‬‫ﯾ‬‫ﺲ‬‫او‬‫ﻟﯾﻪ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬،‫ﺣﺘﻤﺎ‬‫ههههر‬‫ه‬‫ی‬‫ﻧ‬‫ﻈﺮ‬ ‫ا‬‫ﻋﺿﺎ‬‫ی‬‫ﻫﯾﺄ‬‫ت‬‫ﻋﻠﻤﯽ‬‫دا‬‫ﻧﺷﮕﺎﻫﯽ‬‫ﺘﻬﯾﻪ‬‫ﻤﯽﺷ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ههه‬‫ه‬‫ک‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬ ‫رو‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬‫ﺘﻬﯾﻪ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ﻧ‬‫ﻈ‬‫ﺎ‬‫رت‬‫ﻤﺳﺘﻘﯾ‬‫ﻢ‬‫ﻤﯽ‬‫هههد‬‫ه‬‫کنن‬.‫ﺳﭘ‬‫ﺲ‬ ‫ﭘﯾ‬‫ﺶ‬‫ﻧ‬‫ﻮ‬‫ﯾ‬‫ﺲ‬‫او‬‫ﻟﯾ‬‫هه‬‫ه‬‫ه‬‫ﻪ‬،‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﻂ‬‫ا‬‫ﻋﺿﺎ‬‫ی‬‫ﭘﺎﻧ‬‫ﻞ‬‫در‬ ‫و‬‫ﻗﺎﻟ‬‫ﺐ‬ ‫ﯾﮏ‬‫ﻤﺎﺘ‬‫ﺮ‬‫ﯾﮑ‬‫ﺲ‬‫ا‬‫ﻗﺑ‬‫ﻞ‬‫ﺘﻌﯾﯾ‬‫ﻦ‬‫ﺷ‬‫ﺪ‬‫ه‬،‫ﺑﻪ‬‫ﺼ‬‫ﻮ‬‫رت‬‫درون‬ ‫ﮔ‬‫ﺮ‬‫و‬‫ﻫﯽ‬،‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫رد‬‫ﻧﻘ‬‫ﺪ‬‫ﻗ‬‫ﺮ‬‫ار‬‫ﻤﯽﮔﯾ‬‫ﺮ‬‫د‬. ‫ﭘ‬‫ه‬‫ﯾ‬‫ﺶ‬‫ﻧ‬‫ه‬‫ﻮ‬‫ﯾ‬‫ﺲ‬‫او‬‫ﻟﯾﻪ‬،‫ﭘ‬‫ﺲ‬‫ا‬‫ﺳﭘ‬‫ﺮ‬‫ی‬‫ﮐ‬‫ﺮ‬‫دن‬‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﺣ‬‫ﻞ‬‫ﻓ‬‫ﻮ‬‫ق‬،
 46. ‫ا‬‫ﻟﮕﻮ‬‫ی‬‫ﺗﺪ‬‫و‬‫ﯾﻦ‬‫پیش‬‫ﻧﻮﯾﺲ‬‫را‬‫ﻫﻨﻤﺎﻫﺎ‬‫ی‬‫بالینی‬ ‫عملکرد‬ 1-‫ا‬‫ﭘﯾ‬‫ﺪ‬‫ﻤﯾ‬‫ﻮ‬‫ﻟ‬‫ﻮ‬‫ژی‬‫و‬‫ا‬‫ﻫﻤﯾ‬‫ﺖ‬‫ﺷﺎﻤ‬‫ﻞ‬:‫ﺷﯾ‬‫ﻮ‬‫ع‬‫و‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫و‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﯽ‬‫ﺑﯾﻤﺎ‬‫ری‬‫در‬ ‫و‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫اردی‬‫ﮐﻪ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ر‬‫ﺳﯽﻫﺎ‬‫ی‬‫ﻗﺑﻠﯽ‬ ‫ا‬‫ﻧﺟﺎ‬‫م‬‫ﺷ‬‫ﺪ‬‫ه‬‫ﺑﺎﺷ‬‫ﺪ‬،‫ﺷﯾ‬‫ﻮ‬‫ع‬‫و‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫و‬‫در‬‫دا‬‫ﺧ‬‫ﻞ‬‫ﮐﺷ‬‫ﻮ‬‫ر‬‫؛‬ ‫ﺑﺎ‬‫ر‬‫ﺑﯾﻤﺎ‬‫ری‬‫؛‬‫ﻤﺧﺎ‬‫رج‬‫ﺘﺣﻤﯾ‬‫ﻞ‬‫ﺷ‬‫ﺪ‬‫ه‬‫ا‬‫ﺑﯾﻤﺎ‬‫ری‬‫و‬‫رو‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬ ‫ﮐﻧ‬‫ﻮ‬‫ﻧﯽ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﺳﯾﺳﺘ‬‫ﻢ‬‫و‬ ‫؛‬‫ا‬‫ﺛ‬‫ﺮ‬‫ات‬‫ا‬‫ﻗﺘﺼﺎ‬‫دی‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﺑﯾﻤﺎ‬‫ر‬(‫در‬ ‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫اردی‬‫ﮐﻪ‬‫ﮐﺎ‬‫ر‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ددارد‬) 2-‫ﺘﻌﺎ‬‫ر‬‫ﯾ‬‫ﻒ‬3-‫جمعیههت‬‫ﻫ‬‫ﺪ‬‫ف‬4-‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ر‬‫ﺳﯽ‬‫هههای‬‫ﺘﺷﺧﯾﺼﯽ‬ ‫ﺷﺎﻤ‬‫ﻞ‬:‫ﺷ‬‫ﺮ‬‫ح‬‫ﺣﺎ‬‫ل‬،‫ﻤﻌﺎﯾﻧﺎ‬‫ت‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬‫و‬‫ﭘﺎ‬‫را‬‫ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ‬5- ‫در‬‫ﻤﺎ‬‫ن‬‫و‬‫ﻤ‬‫ﺪ‬‫ﯾ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﺖ‬‫بیمههههههار‬‫ﺷﺎﻤ‬‫ﻞ‬‫ﺘﻐﯾﯾ‬‫ﺮ‬‫ات‬‫ا‬‫ﻟﮕ‬‫ﻮ‬‫ی‬ ،‫ندگی‬‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺼﯾﻪ‬‫های‬‫ﮐﻠﯽ‬‫درمان‬ ‫و‬‫دارو‬‫ﯾﯽ‬6-‫ﭘﯾﮕﯾ‬‫ﺮ‬‫ی‬
 47. Clinical Practice Guidelines ‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺣﻠﻪ‬‫ﺳ‬‫ﻮ‬‫م‬:‫ﻧﻬﺎﯾﯽ‬‫ﺳﺎ‬‫ی‬Finalizing Stage ‫درا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺣﻠﻪ‬‫ﮐﻪ‬‫ﺷﺎﻤ‬‫ﻞ‬3‫ﮔﺎ‬‫م‬‫ﻧﻬﺎﯾﯽ‬‫ا‬‫ﺳ‬‫ﺖ‬،‫ﭘﯾ‬‫ﺶ‬ ‫ﻧ‬‫ﻮ‬‫ﯾ‬‫ﺲ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ﺑﻪ‬‫ا‬‫ﻧﺟﻤ‬‫ﻦ‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﻋﻠﻤﯽ‬‫ﺘﺧﺼﺼﯽ‬‫و‬‫ﻓ‬‫ﻮ‬‫ق‬ ‫ﺘﺧﺼﺼﯽ‬‫ﻤ‬‫ﺮ‬‫ﺘﺑ‬‫ﻂ‬‫ﺑﺎ‬‫آن‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫ﺿ‬‫ﻮ‬‫ع‬،‫ارا‬‫ﯾﻪ‬‫ﻤﯽﮔ‬‫ﺮ‬‫دد‬‫و‬‫ﺳﭘ‬‫ﺲ‬ ‫د‬‫ﯾ‬‫ﺪ‬‫ﮔﺎ‬‫ه‬‫آ‬‫ﻧﻬﺎ‬‫ﭘ‬‫ﺲ‬‫ا‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ر‬‫ﺳﯽ‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫رد‬‫ا‬‫ﺳﺘﻔﺎ‬‫دع‬‫ﻗ‬‫ﺮ‬‫ار‬ ‫ﻤﯽﮔﯾ‬‫ﺮ‬‫د‬.‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﮐﺎ‬‫ر‬،‫ﺿﻤ‬‫ﻦ‬‫ار‬‫ﺘﻘﺎ‬‫ء‬‫ﺳ‬‫ﻄ‬‫ﺢ‬‫ﻋﻠﻤﯽ‬‫ﻤﺘ‬‫ﻦ‬ ‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫و‬‫ا‬‫ﻧ‬‫ﻄ‬‫ﺑﺎ‬‫ق‬‫ﺑﯾﺷﺘ‬‫ﺮ‬‫آن‬‫ﺑﺎ‬‫ﺷ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻂ‬‫ﺣﺎﮐ‬‫ﻢ‬‫در‬
 48. Clinical Practice Guidelines ‫ﮔﺎ‬‫م‬18-‫ﺑﺎ‬‫ﻧﮕ‬‫ﺮ‬‫ی‬‫ﺧﺎ‬‫ر‬‫ﺟﯽ‬‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﻂ‬‫ﮐﺎ‬‫ر‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﻫ‬‫ﺪ‬‫ف‬‫و‬ ‫ﻤﺷﺎ‬‫ورع‬‫ﺑ‬‫ههههه‬‫ه‬‫ه‬‫ﺎ‬‫ﺘﯾ‬‫ﻢ‬‫ﻧﺎ‬‫ﻇﺮ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬:‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ی‬ ‫هههههرد‬‫ه‬‫عملک‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬،‫ﮐﺎ‬‫ر‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ان‬‫ﻫ‬‫ﺪ‬‫ﻓﯽ‬‫دارد‬‫ﮐﻪ‬‫ا‬ ‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫در‬‫ﺟ‬‫ﺮ‬‫ﯾﺎ‬‫ن‬‫ﮐﺎ‬‫ر‬‫ﺧ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ا‬‫ﺳﺘﻔﺎ‬‫دع‬‫ﻤﯽﮐﻧﻧ‬‫ﺪ‬‫ﮐﻪ‬ ‫ﺷﺎﻤ‬‫ﻞ‬‫ﺑﯾﻤﺎ‬‫ران‬،‫ﺳﯾﺎﺳ‬‫ﺖ‬‫ﮔ‬‫ﺬ‬‫اران‬‫ﺳﻼﻤ‬‫ﺖ‬،‫ﻤﺳ‬‫ﺆ‬‫و‬‫ﻻ‬‫ن‬‫و‬ ‫ﻤ‬‫ﺪ‬‫ﯾ‬‫ﺮ‬‫ان‬‫ﺳﺎ‬‫ﻤﺎ‬‫ن‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﺳﻼﻤ‬‫ﺖ‬،‫ا‬‫ﻧﺟﻤ‬‫ﻦ‬‫ﻫﺎ‬‫ی‬‫ﻋﻠﻤ‬‫هههههه‬‫ه‬‫ه‬‫ﯽ‬
 49. Clinical Practice Guidelines ‫ﮔﺎ‬‫م‬19-‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﻧﺎﻤﻪ‬‫ر‬‫ﯾ‬‫ﺰ‬‫ی‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ﺑﺎ‬‫ﺑﯾﻧﯽ‬‫و‬‫ﺑﻪ‬ ‫ر‬ ‫رو‬‫ﺳﺎﻧﯽ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ی‬‫ا‬‫ﻗﺘﺑﺎﺳ‬‫هه‬‫ﯽ‬: ‫د‬‫ﻻﯾ‬‫هه‬‫ﻞ‬‫وم‬ ‫له‬ ‫بهرای‬ ‫بسهیاری‬‫ﺘﻐﯾﯾ‬‫ﺮ‬‫و‬‫ﺑ‬‫ه‬‫رو‬ ‫ر‬‫ﺳﺎﻧﯽ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎﻫﺎ‬‫ی‬‫عملکهههههرد‬‫ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ‬‫و‬‫ﺟ‬‫ﻮ‬‫د‬‫دارد‬. ‫ﻫﻤﭼﻧﯾ‬‫ﻦ‬‫ﺑﺎﯾ‬‫ﺪ‬‫ﮔ‬‫ﺮ‬‫و‬‫ﻫﯽ‬‫را‬‫ﻧﯾ‬‫ﺰ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ای‬‫ﺟﺳﺘﺟ‬‫ﻮ‬‫ی‬‫ﺷ‬‫ﻮ‬‫ا‬‫ﻫ‬‫ﺪ‬ ‫ﺟ‬‫ﺪ‬‫ﯾ‬‫ﺪ‬‫و‬‫ﺑﺎ‬‫ﻧﮕ‬‫ﺮ‬‫ی‬‫ﺘﻌﯾﯾ‬‫ﻦ‬‫ﮐ‬‫ﺮ‬‫د‬.‫در‬‫ﻧﻬﺎﯾ‬‫ﺖ‬‫ﺑﺎﯾ‬‫ﺪ‬ ‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ی‬‫ﺑﺎ‬‫ﺑﯾﻧﯽ‬‫ﺷ‬‫ﺪ‬‫ه‬‫را‬‫ﺑﺎ‬‫ﺘ‬‫ﻮ‬‫ﺟﻪ‬‫ﺑﻪ‬‫ﻤﯾ‬‫ﺰ‬‫ان‬
 50. Clinical Practice Guidelines ‫ﮔﺎ‬‫م‬20-‫ﺘﻬﯾﻪ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ی‬‫ﻧﻬﺎﯾﯽ‬: ‫ﻤﺘ‬‫ﻦ‬‫را‬‫ﻫﻧﻤﺎ‬‫ی‬‫ﻧﻬﺎﯾﯽ‬‫ﺑﺎﯾ‬‫ه‬‫هه‬‫ﺪ‬‫ﺑ‬‫ه‬‫هه‬‫ﻪ‬‫را‬‫ﺣﺘﯽ‬‫ﻗﺎﺑ‬‫ﻞ‬ ‫د‬‫ﺳﺘ‬‫ﺮ‬‫ﺳﯽ‬،‫ﺷﻔﺎ‬‫ف‬‫و‬‫ﻋﺎ‬‫ری‬‫ا‬‫ا‬‫ﺑﻬﺎ‬‫م‬‫ﺑﺎﺷ‬‫ﺪ‬‫و‬‫ﺑﻪ‬‫ﺳﻬ‬‫ﻮ‬‫ﻟ‬‫ﺖ‬، ‫ﻗﺎﺑﻠﯾ‬‫ﺖ‬‫ﮐﺎ‬‫ر‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫د‬‫دا‬‫ﺷﺘﻪ‬‫ﺑﺎﺷ‬‫ﺪ‬.
Anúncio