Năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.doc

Năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, đứng trƣớc xu hƣớng hội nhập và toàn cầu hóa, xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ hội nhập thì vấn đề nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức cấp xã nói chung và công chức Văn phòng thống kê nói riêng vẫn hết sức cấp thiết. Việc nghiên cứu trực tiếp về vấn đề nâng cao năng lực công chức Văn phòng thống kê trên địa bàn huyện Cƣ Jút vẫn chƣa có công trình nghiên cứu nào. Vì vậy, việc chọn nghiên cứu đề tài này mang ý nghĩa

Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ
…………/………… ……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
NGÔN THỊ HOÀNG
NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN
PHÒNG THỐNG KÊ CẤP XÃ TRÊN
ĐỊA BÀN HUYỆN CƢ JÚT, TỈNH
ĐẮK NÔNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ
…………/………… ……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
NGÔN THỊ HOÀNG
NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN
PHÒNG THỐNG KÊ CẤP XÃ TRÊN
ĐỊA BÀN HUYỆN CƢ JÚT, TỈNH
ĐẮK NÔNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số : 60 34 04 03
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. VÕ KIM SƠN
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi,
dƣới sự hƣớng dẫn của PGS. TS. Võ Kim Sơn – Nguyên giảng viên Học viện
hành chính Quốc gia. Các thông tin, số liệu và kết quả trong đề tài này hoàn
toàn trung thực, nguồn gốc rõ ràng và xuất phát từ thực tế nghiên cứu về Năng
lực công chức Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh
Đắk Nông. Tên luận văn không trùng với bất cứ công trình nghiên cứu nào đã
đƣợc công bố.
Tác giả
Ngôn Thị Hoàng
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn này, ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tôi
đã nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, cô giáo, đồng nghiệp, bạn
bè, gia đình và ngƣời thân.
Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Hành
chính Quốc gia, Phân viện Hành chính khu vực Tây Nguyên, các thầy, cô giáo
giảng viên thuộc các ban, khoa, các tổ bộ môn của Học viện và Phân viện đã
tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tôi về mọi mặt trong suốt thời gian học tập và
nghiên cứu.
Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy
PGS.TS.Võ Kim Sơn (Nguyên giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia) đã
dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết hƣớng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn
thành luận văn này.
Cũng qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo UBND các xã và
đồng nghiệp cơ quan,Phòng Nội vụ huyện Cƣ Jút đã cung cấp các số liệu, tài
liệu cần thiết cũng nhƣ những kiến thức thực tế liên quan đến đề tài luận văn.
Và cuối cùng, tôi cảm ơn gia đình, bạn bè những ngƣời đã luôn bên
cạnh, tạo mọi điều kiện tốt nhất về tinh thần, vật chất, thời gian để tôi hoàn
thành khóa học này.
Rất mong nhận đƣợc những đóng góp quý báu của quý thầy, cô giáo và
các bạn.
Trân trọng cảm ơn!
Tác giả
Ngôn Thị Hoàng
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
MỤC LỤC
TRANG BÌA PHỤ...............................................................................................
LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................
LỜI CẢM ƠN......................................................................................................
MỤC LỤC............................................................................................................
DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT.............................................................
DANH MỤC CÁC BẢNG...................................................................................
MỞ ĐẦU........................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của luận văn........................................................................1
2. Tình hình nghiên cứu của luận văn............................................................4
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.............................................................6
4. Mục đích và Nhiệm vụ nghiên cứu............................................................6
5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu .......................................7
6. Những đóng góp mới của luận văn............................................................7
7. Kết cấu luận văn ........................................................................................8
Chương 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CÔNG CHỨC CẤP
XÃ ..................................................................................................................... 9
1.1. Công chức xã và hoạt động của công chức Văn phòng thống kê cấp xã
trên địa bàn huyện Cƣ Jút..............................................................................9
1.2. Năng lực của công chức Văn phòng thống kê cấp xã .......................... 18
1.3.Các tiêu chí đánh giá năng lực của công chức Văn phòng thống kê cấp
xã.................................................................................................................. 22
1.4. Các yếu tố tác động đến động lực của công chức Văn phòng thống kê
cấp xã ........................................................................................................... 31
1.5. Sự cần thiết nâng cao năng lực của công chức văn phòng thống kê cấp
xã.................................................................................................................. 38
Tiểu kết chƣơng 1........................................................................................ 41
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG
THỐNG KÊ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƢ JÚT TỈNH ĐĂK
NÔNG ............................................................................................................. 43
2.1. Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Cƣ
Jút, tỉnh Đắk Nông....................................................................................... 43
2.2. Khái quát về công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện
Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông................................................................................. 44
2.3. Năng lực của công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện
Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông................................................................................. 47
2.4. Đánh giá chung về năng lực của công văn phòng thống kê cấp xã trên
địa bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông......................................................... 68
Tiểu kết chƣơng 2........................................................................................ 77
Chương 3: MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN CƢ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG.......................................................... 79
3.1. Mục tiêu nâng cao năng lực của công chức văn phòng thống kê cấp xã
trên địa bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông.................................................. 79
3.2. Giải pháp nâng cao năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên
địa bàn huyện Cƣ Jút................................................................................... 81
Tiểu kết chƣơng 3........................................................................................ 88
KẾT LUẬN..................................................................................................... 89
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................ 92
PHỤ LỤC 1..................................................................................................... 96
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
ANQP
BHYT
CBCC
CCHC
CC VPTK
CNH,HĐH
HCNN
HĐND
KT-XH
NXB
UBND
QLNN
XHCN
: An ninh quốc phòng
: Bảo hiểm y tế
:Cán bộ công chức
: Cải cách hành chính
: Công chức văn phòng thống kê
: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
: Hành chính nhà nƣớc
: Hội đồng nhân dân
: Kinh tế, xã hội
: Nhà xuất bản
: Ủy ban nhân dân
: Quản lý nhà nƣớc
: Xã hội chủ nghĩa
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Số lƣợng công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn
huyện Cƣ Jút giai đoạn 2011-2015 .......................................................................................44
Bảng 2.2. Cơ cấu giới tính............................................................................................45
Bảng 2.3: Cơ cấu về độ tuổi.........................................................................................46
Bảng 2.4: Cơ cấu dân tộc, tôn giáo..........................................................................47
Bảng 2.5: Cơ cấu hƣởng ngạch.................................................................................48
Bảng 2.6: Về trình độ chuyên môn..........................................................................49
Bảng 2.7: Về trình độ lý luận chính trị..................................................................50
Bảng 2.8: Về trình độ tin học......................................................................................51
Bảng 2.9: Kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tự đánh giá công chức văn
phòng thống kê cấp xã...................................................................................................................52
Bảng 2.10: Kỹ năng thực hiện nhiệm vụ đánh giá từ lãnh đạo, công
chức chuyên môn và các đoàn thể cấp xã ..........................................................................53
Bảng 2.11: Tổng hợp đánh giá kỹ năng thực hiện nhiệm vụ....................55
Bảng 2.12: Thái độ hành vi tự đánh giá của công chức văn phòng thống
kê cấp xã huyện Cƣ Jút ................................................................................................................57
Bảng 2.13: Đánh giá thái độ hành vi của lãnh đạo, công chức chuyên
môn và các đoàn thể cấp xã đối với công chức văn phòng thống kê cấp xã
huyện Cƣ Jút.......................................................................................................................................57
Bảng 2.14: Tổng hợp đánh giá thái độ hành vi của công chức văn
phòng thống kê cấp xã...................................................................................................................58
Bảng 2.15: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ...........................................67
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận văn
Chính quyền cấp xã là đơn vị hành chính ở cơ sở, trực tiếp tổ chức đƣa
đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc vào
cuộc sống. Đây cũng là nơi gần dân nhất, tiếp thu những ý kiến của nhân dân
để phản ánh cho Đảng và Nhà nƣớc hoàn thiện chính sách, pháp luật. Trên
thực tế, CBCC cấp xã phải giải quyết một khối lƣợng công việc rất lớn, đa
dạng và phức tạp, liên quan đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn
hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở cơ sở. Do đó, nếu đội ngũ CBCC sa sút về
phẩm chất, không đủ năng lực công tác sẽ gây những hậu quả tiêu cực và
nghiêm trọng về nhiều mặt đối với mỗi địa phƣơng nói riêng và cả nƣớc nói
chung.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nƣớc ta luôn chú trọng và quan
tâm tới việc xây dựng đội ngũ CBCC nói chung và CBCC chính quyền cấp xã
nói riêng. Đây là nhân tố then chốt để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát
triển kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hóa đất nƣớc, hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện thành công
chƣơng trình cải cách nền hành chính nhà nƣớc và xây dựng nông thôn mới,
góp phần ổn định hệ thống chính trị và chất lƣợng bộ máy nhà nƣớc. Đại hội
Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng nhận định: “Cán bộ phải là ngƣời có
phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, hết sức
phấn đấu vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc; có bản lĩnh chính trị vững vàng,
không dao động trƣớc những khó khăn, thử thách; có năng lực hoàn thành
nhiệm vụ đƣợc giao, có nhân cách và lối sống mẫu mực, trong sáng; có ý thức
tổ chức kỷ luật cao, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân”[1] Cũng tại Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu: “Xây dựng đội
ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh,
1
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu,
tham nhũng, lãng phí; có tƣ duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn,
nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao và phong cách
làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ dám làm,
dám chịu trách nhiệm. Đội ngũ cán bộ phải đồng bộ, có tính kế thừa và phát
triển, có số lƣợng và cơ cấu hợp lý”[1]. Chƣơng trình tổng thể cải cách nền
hành chính nhà nƣớc đến năm 2020 cũng xác định, nâng cao chất lƣợng đội
ngũ CBCC là một trong bảy chƣơng trình hành động chiến lƣợc góp phần
xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp,
từng bƣớc hiện đại, xây dựng bộ máy nhà nƣớc hoạt động có hiệu lực, hiệu
quả[12]. Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng nhấn mạnh cần phải “xây
dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu
trong tình hình mới. Qua đó cần phải “rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế
quản lý cán bộ, công chức; nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cả
về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực điều hành, quản lý nhà
nƣớc”[2]. Có nhƣ thế mới tạo ra đƣợc một đội ngũ cán bộ, công chức “vừa
hồng, vừa chuyên” đáp ứng đƣợc yêu cầu trong tình hình mới. Trong đó, đặt
ra yêu cầu xây dựng đƣợc đội ngũ CBCC hành chính vừa có phẩm chất đạo
đức tốt, vừa có năng lực, trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng quản lý, vận
hành bộ máy hành chính để thực hiện có hiệu quả các chủ trƣơng, đƣờng lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc.
Công chức cấp xã trong đó có công chức Văn phòng thống kê là những
ngƣời trực tiếp tiếp xúc với nhân dân hàng ngày, giải đáp, hƣớng dẫn, tuyên
truyền, vận động nhân dân thực hiện theo chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, trực tiếp lắng nghe, giải quyết hoặc kiến
nghị lên cấp trên những kiến nghị, ý kiến, nguyện vọng của nhân
2
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
dân. Vì vậy, năng lực của công chức cấp xã nói chung và năng lực công chức
văn phòng thống kê cấp xã nói riêng có ảnh hƣởng trực tiếp đến sức mạnh
của hệ thống chính trị ở cơ sở, tác động đến sự nghiệp cách mạng và đổi mới
của Đảng và Nhà nƣớc.
Nhƣ vậy, công chức có một vai trò rất quan trọng, là nhân tố quyết định
sự thành bại của Cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “ Cán bộ
là gốc của mọi công việc”, “ Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán
bộ tốt hay kém” [25]. Công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức
nhà nƣớc phải đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ và phát huy vai trò
trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan đơn vị. Nguồn nhân lực trong các
cơ quan Nhà nƣớc đóng vai trò quan trọng trong quá trình cải cách hành
chính ở nƣớc ta hiện nay.
Xuất phát từ vị trí, tầm quan trọng của Chính quyền cấp xã, nhiệm vụ
trọng tâm và quan tâm hàng đầu là việc nâng cao năng lực đội ngũ công chức,
đặc biệt là công chức Văn phòng thống kê cấp xã là bộ phận tham mƣu giúp
việc cho bộ máy chính quyền cấp xã về đối nội đối ngoại.
Trong những năm gần đây, cấp Ủy và chính quyền tỉnh Đăk Nông nói
chung và huyện Cƣ Jút nói riêng đã quan tâm đến công tác cán bộ, thực tế thì
năng lực của cán bộ công chức nhất là công chức Văn phòng thống kê một số
đơn vị còn nhiều hạn chế, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Bên
cạnh đó, công chức Văn phòng thống kê cấp xã chuyên môn đã đƣợc đào tạo
chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn công tác.
Với những lý do trên nên tác giả chọn đề tài: “Năng lực Công chức
Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông” để
làm luận văn thạc sĩ, nhằm đƣa ra một số giải pháp góp phần giải quyết
những yêu cầu nêu trên.
3
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
2. Tình hình nghiên cứu của luận văn
Năng lực đội ngũ công chức cấp xã nói chung và công chức Văn phòng
thống kê nói riêng không còn là một vấn đề mới, ở nhiều nƣớc trên thế giới đội
ngũ cán bộ công chức trong bộ máy nhà nƣớc là chủ đề nghiên cứu của nhiều
môn khoa học nhƣ: chính trị học, quản lý công.... nhƣng chất lƣợng đội
ngũ công chức luôn là đề tài có tính thời sự và cũng không kém phần phức
tạp. Vấn đề này đã đƣợc nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, hoạch định chính
sách và hoạt động thực tiễn tập trung đi sâu nghiên cứu, tìm tòi, khảo sát. Đã
có nhiều công trình đƣợc công bố dƣới những góc độ, mức độ, hình thức thể
hiện khác nhau, tiêu biểu của các tác giả:
Thứ nhất, về đề tài khoa học, giáo trình và sách chuyên khảo:
- Hà Quang Ngọc (2000), Góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán
bộ, công chức nhà nước hiện nay, NXB Chính trị quốc gia;
- Nguyễn Đắc Hƣng (2007), Phát triển nhân tài chấn hưng đất nước,
Ở các công trình nghiên cứu này, các tác giả đã xác định rất rõ ràng hệ
thống chính sách, luận cứ khoa học, phƣơng pháp, cách thức để nâng cao chất
lƣợng hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ, công chức. Nhƣng, các
công trình nghiên cứu này mang tính vĩ mô, bao quát, rộng lớn, chƣa có tính
vùng miền, địa phƣơng cụ thể, đặc biệt là vùng Tây Nguyên.
Thứ hai, có nhiều bài viết trên các tạp chí “Quản lý nhà nƣớc”, “Tạp
chí Cộng sản” từng bƣớc làm rõ hơn về năng lực và tầm quan trọng của công
chức. Ví dụ:
- PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải (2011), Một số vấn đề về phát triển
năng lực của cán bộ, công chức, Tạp chí Tổ chức nhà nƣớc số 1. Tác giả đã
tập trung làm rõ lý luận về năng lực, cơ sở hình thành năng lực của cán bộ,
4
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
công chức và đƣa ra một số biện pháp để phát triển năng lực phù hợp với môi
trƣờng hành chính nhà nƣớc.
- PGS.TS Ngô Thành Can (2012), Chất lượng thực thi công vụ-Vấn đề
then chốt của cải cách hành chính, Nội san khoa Tổ chức và Quản lý nhân
sự Học viện Hành chính, số 12. Tác giả đã có những đóng góp nhất định
trong việc làm sáng tỏ lý luận về công vụ và trách nhiệm công vụ. Tác giả
cũng đƣa ra một số giải pháp quan trọng nhắm nâng cao chất lƣợng công vụ
của đội ngũ công chức nhƣ đổi mới quy
trình tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức có cạnh tranh, đổi mới công tác
đào tạo, bồi dƣỡng.
- TS Nguyễn Thị Tâm, (2011), Một số kiến nghị về xây dựng đội ngũ
cán bộ, công chức gắn với yêu cầu cải cách hành chính hiện nay. Tác giả đã
đƣa ra các giải pháp để nâng cao chất lƣợng đội ngũ công chức; đó là: các
giải pháp về tiêu chuẩn chức danh cán bộ công chức, giải pháp nâng cao chất
lƣợng đội ngũ cán bộ công chức, giải pháp đổi mới chế độ, chính sách bảo
đảm lợi ích vật chất và động viên tinh thần đối với cán bộ công chức.
Các tác giả đều đã phân tích một cách hệ thống và tƣơng đối toàn diện
về vấn đề chất lƣợng công chức nói chung dƣới góc độ lý luận cũng nhƣ sự
vận dụng lý luận đó vào tình hình thực tiễn, đó đều là những công trình, sản
phẩm của trí tuệ có giá trị và ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, là cơ sở kết
thừa cho việc nghiên cứu tiếp theo.
Tuy nhiên, đứng trƣớc xu hƣớng hội nhập và toàn cầu hóa, xây dựng
nông thôn mới trong thời kỳ hội nhập thì vấn đề nâng cao năng lực cho đội
ngũ công chức cấp xã nói chung và công chức Văn phòng thống kê nói riêng
vẫn hết sức cấp thiết. Việc nghiên cứu trực tiếp về vấn đề nâng cao năng lực
công chức Văn phòng thống kê trên địa bàn huyện Cƣ Jút vẫn chƣa có công
trình nghiên cứu nào. Vì vậy, việc chọn nghiên cứu đề tài này mang ý nghĩa
5
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống
chính trị cơ sở huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Năng lực công chức Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ
Jút, tỉnh Đắk Nông
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về khách thể nghiên cứu: Công chức Văn phòng thống kê cấp xã đang
công tác tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông.
- Về thời gian: Đề tài đánh giá năng lực công chức Văn phòng thống
kê cấp xã đang công tác tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cƣ Jút,
tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2016.
- Về không gian: UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh
Đắk Nông.
4. Mục đích và Nhiệm vụ nghiên cứu
4.1. Mục đích
Luận văn nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực của Công
chức văn phòng thống kê cấp xã thuộc huyện Cƣ Jút, tỉnh Đăk Nông.
4.2. Nhiệm vụ
- Tổng quan lý luận về năng lực Công chức văn phòng thống kê cấp xã.
- Phân tích thực trạng năng lực Công chức Văn phòng thống kê cấp xã
ở huyện Cƣ Jút, tỉnh Đăk Nông để qua đó rút ra những hạn chế cần khắc phục
và tìm ra những nguyên nhân của hạn chế đó.
- Đề xuất những giải pháp để nâng cao năng lực công chức Văn phòng
thống kê cấp xã tại địa bàn huyện Cƣ Jút nhằm đáp ứng những yêu cầu hiện
nay.
6
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu
- Phương pháp luận:
Thực hiện nghiên cứu đề tài này, tác giả sử dụng phƣơng pháp luận duy
vật biện chứng và duy vật lịch sử; nguyên tắc thống nhất lý luận với thực tiễn.
+ Phƣơng pháp điều tra bằng bảng hỏi: Sử dụng phiếu điều tra để đánh
giá về năng lực của công chức Văn phòng thống kê cấp xã.
 Bản thân công chức Văn phòng thống kê: 17 phiếu (do có một đang
nghỉ sinh nên không điều tra đƣợc)

 Lãnh đạo, công chức chuyên môn khác đánh giá về năng lực công
chức văn phòng thống kê cấp xã: 96 phiếu

+ Phƣơng pháp thống kê;
+ Phƣơng pháp khảo cứu tài liệu;
+ Phƣơng pháp so sánh, phân tích, quy nạp, diễn dịch và phƣơng pháp
thực chứng để phân tích làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu.
Để phục vụ cho việc nghiên cứu và áp dụng các phƣơng pháp nghiên
cứu, nguồn tài liệu đƣợc lấy từ các tài liệu cụ thể:
+ Nguồn tƣ liệu đƣợc lấy từ các báo cáo thống kê, báo cáo tổng kết
của địa phƣơng về công chức xã; các kết quả điều tra nghiên cứu đã đƣợc
công bố của các cuộc điều tra khảo sát.
+ Nguồn tƣ liệu và báo cáo phân tích thực trạng còn bao gồm hệ thống
các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công chức đã đƣợc cấp có thẩm
quyền ban hành.
6. Những đóng góp mới của luận văn
- Đánh giá đúng thực trạng năng lực Công chức văn phòng thống kê
cấp xã huyện Cƣ Jút, tỉnh Đăk Nông;
7
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
- Đê xuất các giải pháp nhằm nâng ca năng lực của đội ngũ công chức
văn phòng thống kê cấp xã.
- Bên cạnh đó góp một phần là nguồn tài liệu để cho những ai quan tâm
đến vấn đề nâng cao năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã.
7. Kết cấu luận văn
Luận văn ngoài các phần nhƣ mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham
khảo, danh mục chữ cái viết tắt và phụ lục thì luận văn đƣợc kết cấu gồm có
03 chƣơng, cụ thể nhƣ sau:
Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận về năng lực công chức cấp xã
Chƣơng 2: Thực trạng năng lực công chức Văn phòng thống kê cấp xã
tại huyện Cƣ Jút, tỉnh Đăk Nông.
Chƣơng 3: Mục tiêu và giải pháp nâng cao năng lực của công chức Văn
phòng thống kê cấp xã tại huyện Cƣ Jút, tỉnh Đăk Nông.
8
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Chương 2:
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƢ JÚT TỈNH ĐĂK NÔNG
2.1. Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông
Cƣ Jút là một huyện của tỉnh Đăk Nông. Huyện nằm trên trục đƣờng
Quốc lộ 14, cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng 20 km về phía Tây nam
và cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 110 km, có đƣờng biên giới dài 20 km giáp
với huyện Pechr Chenda – tỉnh Mondulkiri, vƣơng quốc Campuchia, với tổng
diện tích tự nhiên là 72.029ha.[41]
Huyện Cƣ Jút đƣợc thành lập theo Quyết định số 227/HĐBT, ngày
19/06/1990 của Hội đồng Bộ trƣởng (nay là Chính phủ). [42]
Căn cứ Nghị quyết số: 22/2003/QH11, ngày 26/11/2003 của Quốc hội
nƣớc CHXHCN Việt Nam và Nghị định số 04/2004/NĐ-CP, ngày 02 tháng
01 năm 2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lăk
và thành phố Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đăk Lăk; Sau khi điều chỉnh 03 xã Hoà
Phú, Hoà Khánh, Hoà Xuân về tỉnh Đăk Lăk [42].
Phía Đông của Cƣ Jút giáp với thành phố Buôn Ma Thuột, phía Nam
giáp huyện ĐăkMil, phía Tây giáp huyện Pê Chơ Chênh Đa, Mondulkiri,
Vƣơng quốc Campuchia và phía Bắc giáp huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk
[42].
Trên địa bàn huyện Cƣ Jút có đến 25 dân tộc cùng sinh sống xen kẽ ở
127 thôn, buôn, bon, tổ dân phố thuộc 8 xã, thị trấn, nên mang đậm bản sắc
văn hóa của nhiều vùng miền, dân tộc. Toàn huyện có 3 tôn giáo chính gồm
Công giáo, Phật giáo và Tin lành (tín đồ: 26.190, chiếm 28,37% dân số)[42].
43
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
2.2. Khái quát về công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa
bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông
2.2.1. Công chức văn phòng thống kê cấp xã.
Theo điều 4 của Nghị định 92/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ
về chức danh, số lƣợng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức
ở xã, phƣờng, thị trấn và những ngƣời hoạt động không chuyên trách ở cấp
xã thì công chức Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút cụ thể
giai đoạn 2012-2016, cụ thể nhƣ sau[11]:
Bảng 2.1. Số lượng công chức văn phòng thống kê cấp xã( giai đoạn
2012-2016)
Stt Đơn vị
Năm Năm Năm Năm Năm
2012 2013 2014 2015 2016
1 Xã Cƣ Knia 02 02 02 02 03
2 Xã Đắk DRông 02 02 03 03 03
3 Thị trấn Eatlinh 02 02 02 02 02
4 Xã Ea pô 02 02 02 02 02
5 Xã Nam Dong 02 02 02 02 02
6 Xã Trúc Sơn 02 02 02 02 02
7 Xã Tâm Thắng 02 02 02 02 02
8 Xã Đắk Will 02 02 02 02 02
Tổng cộng 16 16 17 17 18
Nguồn: Báo cáo thống kê về số lượng công chức cấp xã trên địa bàn
huyện Cư Jút – Phòng Nội vụ huyện tính đến ngày 31/12/2016
Nhận xét: Qua bảng 2.1 về số lƣợng ta thấy Công chức Văn phòng
thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút đã tăng dần về số lƣợng qua từng
năm.
44
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Nhƣ vậy, số lƣợng chức danh công chức văn phòng thống thống kê cấp
xã đã đƣợc tuyển dụng đủ theo quy định và chỉ tiêu biên chế đối với chức
danh văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút.
2.2.2. Về cơ cấu
Theo báo cáo thống kê của Phòng nội vụ huyện Cƣ Jút, tính đến
31/12/2016 thì hiện nay huyện Cƣ Jút 18 công chức Văn phòng thống kê cấp
xã chiếm 18,0% số lƣợng công chức cấp xã của huyện[28].
Cơ cấu công chức Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ
Jút theo các mặt cụ thể nhƣ sau:
- Về giới tính.
Bảng 2.2. Cơ cấu về giới tính
Trong đó
Năm Tổng số
Nam
Tỷ lệ
Nữ
Tỷ lệ
(%) (%)
2012 16 10 63,0 6 37,0
2013 16 10 63,0 6 37,0
2014 17 11 65,0 6 35,0
2015 17 10 59,0 7 41,0
2016 18 11 61,1 7 38,9
Nguồn: Báo cáo thống kê về số lượng công chức cấp xã trên địa bàn
huyện Cư Jút – Phòng Nội vụ huyện tính đến ngày 31/12/2016
Nhận xét: Qua bảng 2.2 về cơ cấu giới tính cho thấy số lƣợng công
chức Văn phòng thống kê cấp xã huyện Cƣ Jút là nam chiếm tỷ lệ phần trăm
cao hơn số lƣợng công chức cấp xã là nữ. Tỷ lệ chênh lệch khá lớn từ 18% -
50%.
45
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Nhƣ vậy, cơ cấu về giới tính nhƣ trên thì tỷ lệ theo giới tính công chức
Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút chƣa hƣớng đến sự
đảm bảo và hài hòa về tỷ lệ Nam – Nữ.
- Về độ tuổi:
Bảng 2.3: Cơ cấu về độ tuổi
Trong đó
Từ Từ Từ Từ Từ
Stt Năm Tổng 31 36 41 46 51
<=30 đến đến đến đến đến >55
35 40 45 50 55
tuổi tuổi tuổi tuổi tuổi
1 2012 16 5 4 4 2 1 0 0
2 2013 16 3 5 2 5 1 0 0
3 2014 17 2 6 2 5 1 1 0
4 2015 17 1 7 2 6 1 0 0
5 2016 18 2 7 2 6 1 0 0
Nguồn: Báo cáo thống kê về số lượng công chức cấp xã trên địa bàn
huyện Cư Jút – Phòng Nội vụ huyện tính đến ngày 31/12/2016
Nhận xét: Từ bảng 2.3 thống kê về cơ cấu độ tuổi ta có thể thấy đội ngũ
Công chức Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút đã đƣợc trẻ
hóa theo từng năm và đã tạo đƣợc sự kề thừa. Tỷ lệ độ tuổi từ 31 đến 35 tuổi
chiếm tỷ lệ cao nhất, đây là một thuận lợi bởi công chức ở lứa tuổi này rất
sung sức, nhiệt huyết và có kinh nghiệm nhất định trong công tác và thực tiễn,
có thể công hiến nhiều nhất cho xã hội.. Để đạt đƣợc cơ cấu công chức Văn
phòng thống kê cấp xã nhƣ trên là do trong những năm trở lại đây với việc
thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban thƣờng vụ tỉnh ủy về việc tạo nguồn nhân
lực lâu dài cho tỉnh từ cấp cơ sở. Đó là cơ sở, là điều kiện thuận lợi để chuẩn
hóa công chức cấp xã trên địa bàn huyện nói chung và công chức Văn phòng
thống kê cấp xã nói riêng .
46
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
- Về dân tộc, tôn giáo.
Bảng 2.4. Cơ cấu dân tộc, tôn giáo
Dân tộc Tôn giáo
Số
Stt Năm
Tỷ Dân
Tỷ lệ
Tỷ
Tỷ lệ
lƣợng Kinh lệ tộc Có lệ Không
(%) (%)
(%) khác (%)
1 2012 16 12 75.0 4 25 1 6.3 15 93.7
2 2013 16 12 76.5 4 23.53 1 5.9 15 94.12
3 2014 17 14 82.4 3 17.65 1 5.9 16 94.12
4 2015 17 14 82.4 3 17.65 1 5.9 16 94.12
5 2016 18 14 77.8 4 22.22 2 11.1 16 88.89
(Nguồn: Báo cáo thống kê về số lượng công chức cấp xã trên địa bàn
huyện Cư Jút – Phòng Nội vụ huyện tính đến ngày 31/12/2016)
Qua bảng trên cho thấy, số công chức Văn phòng thống kê cấp xã là
ngƣời Kinh qua các năm đều chiếm tỷ lệ rất cao từ 75% trở lên; công chức
Văn phòng thống kê cấp xã là ngƣời dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ thấp (dƣới
25%). Từ cơ cấu trên sẽ ảnh hƣởng đến năng lực thực thi công vụ của công
chức Văn phòng thống kê cấp xã. Đây sẽ là bài toán đòi hỏi cần có giải pháp
đặc biệt đối với công chức cấp xã nói chung và công chức ngƣời dân tộc thiểu
số tại địa phƣơng nói riêng.
- Công chức Văn phòng thống kê cấp xã có tôn giáo chiếm tỷ lệ thấp từ
5-11% trong tổng số công chức Văn phòng thống kê cấp xã của huyện Cƣ Jút.
Nhận xét: Nhƣ vậy số lƣợng công chức Văn phòng thống kê cấp xã trên địa
bàn huyện Cƣ Jút có tỷ lệ ngƣời dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ rất thấp.
Chính đặc điểm này ít nhiều ảnh hƣởng đến năng lực, hiệu quả thực thi công
việc.
47
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
- Về ngạch công chức
Bảng 2.5: Cơ cấu ngạch công chức cấp xã
Số
lƣợng
Hƣởng ngạch
T
Thời gian
Chuyênvi
ên
Tỷ
lệ(%)
CV
caođẳng
Tỷ
lệ(%)
Cán
sự
Tỷ
lệ(%)
Nhânviên
Tỷ
lệ(%)
T
1 Năm 2012 16 7 47,3 - - 7 47,3 2 12,6
2 Năm 2013 16 8 50,0 - - 8 50,0 - -
3 Năm 2014 17 9 52,9 - - 8 47,1 - -
4 Năm 2015 17 11 64,7 - - 6 35,3 - -
5 Năm 2016 18 12 66,7 - - 5 27,7 1 5,6
Nguồn: Báo cáo số lượng, chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn
huyện Cư Jút, tính đến ngày 31/12/2016
Từ bảng số liệu trên ta thấy, tỷ lệ công chức Văn phòng thống kê cấp xã
giữ ngạch chuyên viên, ngạch cán sự chiếm tỷ lệ cao, còn ngạch nhân viên thì
chiếm một tỷ lệ rất nhỏ.
Nhƣ vậy, công chức văn phòng thống kê cấp xã cơ bản đã đƣợc bố trí
đủ về số lƣợng, thành phần nhƣng riêng về cơ cấu dân tộc và tôn giáo chƣa
hài hòa, tỷ lệ công chức là ngƣời dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ thấp, có năm
chƣa đạt 20%, còn tỷ lệ cơ cấu về tôn giáo thì lại càng thấp (dƣới 10%) chính
điều này đã tạo sự mất cân bằng về cấu trong công chức văn phòng thống kê
cấp xã
2.3. Năng lực của công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa
bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông
2.3.1. Công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cư
Jút theo tiêu chuẩn quy định giai đoạn 2012-2016
2.3.1.1. Về trình độ
- Về trình độ chuyên môn:
48
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Bảng 2.6: Về trình độ chuyên môn
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Tiêu chí
S.lượ
ng
Tỷ
lệ
%
S.lượ
ng
Tỷ
lệ
%
S.lượn
g
Tỷ
lệ
%
S.lượng
Tỷ
lệ
%
S.lượng
Tỷ
lệ
%
Th
ạc
sỹ
0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Đại
học
7 43,7 8 47,0 9 53,0 11 64,7 12 66,7
Ca
o
đẳ
ng
0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
T.cấ
p
9 56,3 9 53,0 8 47,0 6 35,3 6 33,3
Sơ
cấ
p
0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Nguồn: Báo cáo thống kê về số lượng công chức cấp xã trên địa bàn
huyện Cư Jút – Phòng Nội vụ huyện tính đến ngày 31/12/2016
Nhận xét: Trình độ chuyên môn không phải là yếu tố quyết định hoàn
toàn đến năng lực của công chức nhƣng trình độ chuyên môn nghiệp vụ là
một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá trình độ và năng lực. Hạn chế về trình độ
chuyên môn nghiệp vụ thì sẽ hạn chế khả năng tiếp thu, lĩnh hội đƣờng lối,
chính sách của Đảng, pháp luật nhà nƣớc cũng nhƣ các quy định của cấp trên
khi tổ chức, triển khai, kiểm tra đôn đốc, vận động quần chúng thực hiện.
Có thể nhận thấy trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công chức
Văn phòng thống kê cấp xã có trình độ từ trung cấp trở lên, tỷ lệ công chức có
trình độ đại học đã tăng dần qua các năm (từ 43,7,0% năm 2012 lên 66,7%
năm 2016). Qua đó đã từng bƣớc nâng cao năng lực của đội ngũ công chức
Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút trong việc thực hiện
chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao. Đồng thời cho thấy chính quyền huyện Cƣ
Jút đã có những nỗ lực trong công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội
49
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
ngũ công chức cấp cơ sở trên địa bàn của huyện để có thể thực hiện tốt mọi
nhiệm vụ đƣợc giao.
- Về trình độ lý luận chính trị:
Bảng 2.7: Về trình độ lý luận chính trị
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Tiêu Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ
chí lượng lệ lượng lệ lượng lệ lượng lệ lượng lệ
% % % % %
Cử 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
nhân
Cao 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
cấp
T. cấp 5 31,3 6 35,3 6 35,3 6 35,5 7 38,9
S. cấp 0 - 0 - 0 - 0 -
Nguồn: Báo cáo thống kê về số lượng công chức cấp xã trên địa bàn
huyện Cư Jút – Phòng Nội vụ huyện tính đến ngày 31/12/2016
Nhìn chung, công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện
Cƣ Jút chủ yếu đƣợc bồi dƣỡng lý luận chính trị trung cấp hoặc tƣơng
đƣơng; không có công chức có trình độ lý luận chính trị cử nhân và cao cấp;
tỷ lệ trình độ lý luận chính trị chủ yếu là trung cấp nhƣng vẫn chiếm tỷ lệ rất
thấp 35,3%; việc đào tạo, bồi dƣỡng trình độ lý luận chính trị đối với công
chức văn phòng thống kê cấp xã chƣa đƣợc quan tâm đúng mức.
Do đó lãnh đạo các xã cũng nhƣ huyện cần quan tâm hơn nữa công tác
đào tạo, bồi dƣỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho công chức
văn phòng thống kê xã trong thời gian tới.
- Về trình độ quản lý nhà nước: Hiện nay công chức Văn phòng thống
kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút vẫn chƣa đƣợc quan tâm về việc đào tạo
hay bồi dƣỡng về trình độ quản lý nhà nƣớc, từ năm 2012-2015 thì không có
công chức văn phòng thống kê đƣợc đào tạo về trình độ quản lý nhà nƣớc,
tính đến thời điểm 31/12/2016 thì mới có 02/18 công chức văn phòng thống
50
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
kê đƣợc tham gia đào tạo về trình độ quản lý nhà nƣớc ở trình độ trung cấp,
chiếm 11,1%. Qua thực tiễn này thì đòi hỏi lãnh đạo UBND các xã, cũng nhƣ
huyện cần quan tâm và tạo điều kiện để đào tạo về trình độ quản lý nhà nƣơc
cho công chức Văn phòng thống kê cấp xã nói riêng và công chức cấp xã nói
chung trên địa bàn huyện Cƣ Jút.
- Về trình độ tin học:
Bảng 2.8: Về trình độ tin học
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Tiêu Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ
chí lượng lệ % lượng lệ lượng lệ lượng lệ lượng lệ
% % % %
T.cấp 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Chứng
chỉ các 16 100 16 100 17 100 17 100 17 94,4
loại
Chƣa
qua bồi 0 - 0 - 0 - 0 - 01 5,6
dƣỡng
Nguồn: Báo cáo thống kê về số lượng công chức cấp xã trên địa bàn
huyện Cư Jút – Phòng Nội vụ huyện tính đến ngày 31/12/2016
Theo xu hƣớng cải cách hành chính một cửa, một của lien thông và đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình giải quyết công việc
thì trình độ tin của công chức cấp xã nói chung và công chức văn phòng thống
kê cấp xã nói riêng là không thể thiếu. Tuy nhiên, qua số liệu bảng 2.6 nêu
trên cho thấy vẫn còn tỷ lệ công chức văn phòng thống kê cấp xã chƣa qua
bồi dƣỡng các lớp tin học và tỷ lệ này chủ yếu thuộc về những ngƣời lớn tuổi
nhƣng tỷ lệ chiếm rất thấp. Nhung nhìn chung công chức văn phòng thống kê
51
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
cấp xã đã có chứng chỉ về trình độ tin học đáp ứng đƣợc nhiệm vụ đƣợc giao
nhất là công tác soạn thảo văn bản nhƣng cũng cần phải từng bƣớc nâng cao
hơn nữa mới có thể đảm bảo theo đúng quy định
Tại Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 22/12/2004 của UBND tỉnh Đắk
Nông và Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển dụng công
chức xã, phƣờng, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thì đối với công chức
cấp xã khi tuyển dụng thì tiêu chuẩn về trình độ phải Tốt nghiệp chuyên
ngành Hành chính, Văn thƣ, Văn phòng, Luật, Công nghệ han tin, Công nghệ
thực phẩm, Quản trị kinh doanh;
2.3.1.2. Về kỹ năng thực hiện nhiệm vụ
Để đảm bảo về chất lƣợng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc không
chỉ đòi hỏi ở mỗi công chức có bằng cấp chuyên môn đáp ứng nhu cầu công
việc mà vấn đề kỹ năng giải quyết các công việc cũng cần phải đƣợc đặt ra.
Từng công chức phải có tƣ duy độc lập, sáng tạo, bám sát thực tiễn đời sống
xã hội, am hiểu thực tế mà trƣớc hết là thuộc lĩnh vực chuyên môn đang công
tác và có khả năng nhanh nhạy trong giải quyết công việc của mình phù hợp
với thực tế. Năng lực công tác phải luôn gắn liền với kỹ năng giải quyết công
việc theo đúng chức trách và nhiệm vụ của mỗi công chức.
Kỹ năng thực hiện nhiệm vụ là một trong những tiêu chí quan trọng
nhằm đánh giá năng lực của công chức và công chức cũng cần có những kỹ
năng tƣơng ứng với nhiệm vụ đƣợc giao.
Qua khảo sát bằng phiếu điều tra (17 phiếu bản thân công chức Văn
phòng thống kê tự đánh giá về năng lực của mình; lãnh đạo và công chức
chuyên môn khác đánh giá về năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã
96 phiếu) từ thực tế 7 xã và 01 thị trấn đối với công chức văn phòng thống kê
cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút, đạt đƣợc kết quả nhƣ sau:
52
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Bảng 2.9: Kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tự đánh giá của công chức văn
phòng thống kê cấp xã
Tự đánh giá mức độ thực
Stt Kỹ năng
hiện(%)
Tốt Khá
Trung
Yếu
bình
1 Kỹ năng tham mƣu 64,7 23,5 11,8 -
2 Kỹ năng lập kế hoạch 35,3 41,2 23,5 -
3
Kỹ năng sử dụng công nghệ
29,4 41,2 29,4 -
thông tin và soạn thảo văn bản
4 Kỹ năng phối hợp trong công tác 17,6 29,4 41,2 11,8
5 Kỹ năng giao tiếp 29,4 35,3 29,4 5,9
6 Kỹ năng xử lý thông tin 41,2 35,3 17,6 5,9
7 Kỹ năng làm việc nhóm 5,9 35,3 41,2 17,6
8 Kỹ năng giải quyết công việc 23,5 35,3 29,4 11,8
Nguồn: Phiếu khảo sát tự đánh giá kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của
công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút
Từ kết quả bảng 2.9 về kết quả tự đánh giá của công chức văn phòng
thống kê trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì vẫn còn một số kỹ năng tự
nhận định là yếu nhƣ: kỹ năng phối hợp trong công tác (11,8%), kỹ năng làm
việc nhóm(17,6%), kỹ năng giải quyết công việc (11,8%) đối với những kỹ
năng này còn yếu là do bản than công chức chƣa phân bố thời gian thực hiện
công việc đƣợc rõ ràng, dễ xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, dễ
làm, khó bỏ;
Những kỹ năng khác nhƣ: Kỹ năng giao tiếp (5,9%); kỹ năng xử lý
thông tin (25,9%), đây là những kỹ năng quan trọng mà bất kỳ công chức nào
cũng cần phải có, tỷ lệ đánh giá yếu vẫn còn và thấp nhƣng nó cũng sẽ một
53
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
phần nào đó ảnh hƣởng đến năng lực thực hiện nhiệm vụ của công chức và
ảnh hƣờng tới sự phối hợp công việc giữa các công chức trong quá trình giải
quyết công việc.
- Kết quả đánh giá của lãnh đạo, công chức chuyên môn và các đoàn
thể cấp xã đối về kỹ năng thực hiện nhiệm vụ cúa công chức văn phòng thống
kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông.
Bảng 2.10: Kỹ năng thực hiện nhiệm vụ được đánh giá từ lãnh đạo,
công chức chuyên môn và các đoàn thể cấp xã
Mức độ thực hiện(%)
Stt Kỹ năng
Tốt Khá
Trung
Yếu
bình
1 Kỹ năng tham mƣu 60,4 20,8 16,7 2,1
2 Kỹ năng lập kế hoạch 40,6 49,0 10,4 -
3
Kỹ năng sử dụng công nghệ
34,4 40,6 25,0 -
thông tin và soạn thảo văn bản
4 Kỹ năng phối hợp trong công tác 15,6 43,8 29,2 11,4
5 Kỹ năng giao tiếp 30,2 55,2 9,4 5,2
6 Kỹ năng xử lý thông tin 42,7 39,6 14,6 3,1
7 Kỹ năng làm việc nhóm 12,5 31,3 40,6 15,6
8 Kỹ năng giải quyết công việc 21,9 42,7 28,1 7,3
Nguồn: Phiếu khảo sát tự đánh giá kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của
công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút
Qua bảng 2.10 về kết quả đánh giá từ lãnh đạo, công chức chuyên môn
và các đoàn thể cấp xã thì cho thấy các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của công
chức văn phòng thống kê cấp xã vẫn còn chƣa thật sự tốt, kỹ năng về lập kế
hoạch, về sử dụng công nghệ thông tin đã làm tốt nhƣng những kỹ năng còn
lại vẫn còn yếu và có tỷ lệ yếu tƣơng đối cao nhƣ kỹ năng làm việc
54
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
nhóm(15,6%), kỹ năng phối hợp trong công tác (11,6%) và nhìn chung có tính
tƣơng đồng và không có sự chênh lệch quá lơn so với kết quả tự đánh giá của
công chức văn phòng thống kê cấp xã.
Từ kết quả tự đánh giá của công chức văn phòng thống kê và kết quả
đánh giá của lãnh đạo, công chức khác và các đoàn thể cấp xã trên địa bàn
huyện Cƣ Jút về những kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ công chức
văn phfong thống kê ta có kết quả tổng hợp nhƣ sau:
Bảng 2.11: Tổng hợp kỹ năng thực hiện nhiệm vụ
Tổng hợp mức độ thực hiện(%)
Stt Kỹ năng
Tốt Khá
Trung
Yếu
bình
1 Kỹ năng tham mƣu 62,6 22,2 14,3 1,1
2 Kỹ năng lập kế hoạch 38,0 45,1 16,9 -
3
Kỹ năng sử dụng công nghệ
40,9 27,2 40,9 -
thông tin và soạn thảo văn bản
4 Kỹ năng phối hợp trong công tác 16,6 36,6 35,2 11,6
5 Kỹ năng giao tiếp 29,8 45,2 19,4 5,6
6 Kỹ năng xử lý thông tin 42,0 37,4 16,1 5,6
7 Kỹ năng làm việc nhóm 9,2 33,3 40,9 16,6
8 Kỹ năng giải quyết công việc 22,7 39,0 28,8 9,5
Nguồn: Phiếu khảo sát tự đánh giá kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của
công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút
Qua kết quả bảng 2.11 tổng hợp đánh giá về kỹ năng thực hiện nhiệm
vụ của công chức văn phòng thống kê cấp xã ta có thể thấy đƣợc kỹ năng làm
việc nhóm có tỷ lệ yếu cao nhất (16,6%), tiếp đến là kỹ năng phối hợp trong
công tác (11,6%) nhƣng nhìn chung thì các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của
công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút đã đáp ứng
55
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
đƣợc những kỹ năng cần thiết theo tiêu chuẩn quy định nên trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ nhiều công chức đã phát huy tốt vai trò của mình, có kỹ
năng và đã đƣa ra đƣợc phƣơng pháp làm việc khoa học, tham mƣu giải
quyết các công việc có hiệu quả đồng thời trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
bản thân ngƣời công chức cũng đã tự nâng cao các kỹ năng thông qua từng
nhiệm vụ cụ thể. Tuy nhiên, đối với công chức còn thiếu và yếu các kỹ năng
cơ bản thì trong thời gian tới cần có kế hoạch đào tạo bồi dƣỡng cho công
chức văn phòng thống kê cấp xã các kỹ năng cơ bản nêu trên và một số kỹ
năng khác để bổ trợ cho nhau trong quá trình xử lý công việc đồng thời mỗi
công chức trong qua trình thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao tự trao dồi, học hỏi
từ lãnh đạo, công chức chuyên môn khác cũng nhƣ cơ quan cấp trên về những
kỹ năng này để thực hiện một cách hiệu quả thiết thực phù hợp với điều kiện
kinh tế - xã hội của địa phƣơng, đơn vị công tác.
2.3.1.3. Về Thái độ, hành vi
Thái độ của công chức đƣợc biểu hiện qua hành vi bên ngoài. Đánh giá
thái độ của công chức là công việc không đơn giản, không thể thực hiện một
cách chủ quan mà phải xem xét cả quá trình công tác; đánh giá đầy đủ các tiêu
chí trong hoàn cảnh cụ thể và đánh giá trên nhiều góc độ khác nhau.
Để có cơ sở đánh giá, tác giả luận văn đã khảo sát bằng phiếu để chính
bản thân công chức văn phòng thống kê cấp xã tự đánh giá về thái độ, hành vi
cùa mình và lãnh đạo, công chức chuyên môn khác của cấp xã, các ban ngành
đoàn thể cấp xã đánh giá về thái độ, hành vi của công chức văn phòng thống
kê cấp xã.
* Kết quả khảo sát về thái độ hành vi của công chức văn phòng thống
kê cấp xã.trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
56
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Bảng 2.12: Thái độ, hành vi tự đánh giá của công chức văn phòng
thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút.
Stt Nội dung
Kết quả tự đánh giá(%)
Tốt Khá Trung bình
1
Ý thức chấp hành chủ trƣơng của Đảng
92,5 7,5 -
và các quy định khác
2
Ý thức trách nhiệm trong thực hiện
70,5 23,5 6,0
nhiệm vụ
3 Ý thức nâng cao trình độ về mọi mặt 58,8 29,4 11,8
4 Tinh thần hợp tác và cầu thị 76,5 23,5 -
5 Đạo đức và tác phong 92,5 7,5 -
Nguồn: Phiếu khảo sát tự đánh giá kỹ năng thực hiện nhiệm vụ
Từ bảng 2.12 về kết quả khảo sát trên cho thấy thái độ, hành vi của
công chức văn phòng thống kê tự đánh giá nhận xét về bản thân là khá tốt.
Tuy nhiên tỷ lệ trung bình vẫn còn đối với ý thức trách niệm trong thực hiện
nhiệm vụ là 6,0 % và ý thức nâng cao trình độ về mọi mắt là 11,8%.
* Kết quả khảo sát đánh giá của lãnh đạo, công chức và các ban ngành
đoàn thể khác về thái độ, hành vi của công chức văn phòng thống kê cấp xã.
Bảng 2.13. Đánh giá thái độ, hành vi của lãnh đạo, công chức chuyên
môn và các đoàn thể cấp xã đối với công chức văn phòng thống kê cấp xã.
Stt Nội dung
Kết quả đánh giá(%)
Tốt Khá Trung bình
1
Ý thức chấp hành chủ trƣơng của Đảng
78,1 20,8 1,1
và các quy định khác
2
Ý thức trách nhiệm trong thực hiện
75,0 18,8 6,2
nhiệm vụ
3 Ý thức nâng cao trình độ về mọi mặt 64,6 19,8 15,6
4 Tinh thần hợp tác và cầu thị 72,9 21,9 5,2
5 Đạo đức và tác phong 76,0 24,0 -
Nguồn: Phiếu khảo sát tự đánh giá kỹ năng thực hiện nhiệm vụ
Từ bảng 2.13 về kết quả đánh giá của lãnh đạo, công chức chuyên môn
và các đoàn thể cấp xã đối với thái độ, hành vi của công chức văn phòng
57
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
thống kê cơ bản khách quan và tƣơng đối tƣơng đồng với kết quả tự đánh giá
của công chức văn phòng thống kê cấp xã.
Bảng 2.14. Tổng hợp đánh giá thái độ, hành vi của công chức văn
phòng thống kê cấp xã.
Tổng hợp kết quá đánh
Stt Nội dung giá(%)
Tốt Khá Trung bình
1
Ý thức chấp hành chủ trƣơng của Đảng
85,3 14,2 0,5
và các quy định khác
2
Ý thức trách nhiệm trong thực hiện
72,8 21,2 6,1
nhiệm vụ
3 Ý thức nâng cao trình độ về mọi mặt 61,7 24,6 13,7
4 Tinh thần hợp tác và cầu thị 74,7 22,7 2,6
5 Đạo đức và tác phong 84,3 15,7 -
Nguồn: Phiếu khảo sát tự đánh giá kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của
công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút
Từ kết quả Bảng: 2.14 tổng hợp kết quả đánh giá giữa công chức văn
phòng thống kê cấp xã tự đánh giá và đánh giá của lãnh đạo, công chức
chuyên môn khác và các đoàn thể cấp xã cho thấy thái độ, hành vì của công
chức văn phòng thống kê cấp xã đƣợc đánh giá tƣơng đối tốt
Tuy nhiên sự đánh của lãnh đạo, công chức chuyên môn khác và các
đoàn thể cấp xã về tỷ lệ trung bình cao hơn so với nhóm công chức văn phòng
thống kê cấp xã tự dánh giá. Nhƣng nhìn chung thì các tỷ lệ này là cơ bản
tƣơng đồng và khách quan. Và từ kết quả bảng 2.10 và báo cáo đánh giá công
chức hàng năm (2012-2016) ta có thể đánh giá và nhận xét về thái độ hành vi
của công chức văn phòng thống kê cấp xã nhƣ sau:
* Thái độ, hành vi đối với lãnh đạo
58
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Công chức văn phòng thống kê cấp xã luôn có thái độ tôn trọng đối với
lãnh đạo. Việc tham mƣu các nhiệm vụ luôn đƣợc thực hiện đúng với chủ
trƣơng, đƣờng lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc bằng tất cả
kiến thức và lòng nhiệt tình với công việc. Đa số công chức luôn tham mƣu,
trao đổi và đề xuất với lãnh đạo triển khai nhiệm vụ phù hợp với các quy định
của pháp luật và với điều kiện thực tế của địa phƣơng. Đội ngũ này rất linh
hoạt trong thực hiện nhiệm vụ đƣợc phân công, luôn trung thực và chấp hành
sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo.
* Thái độ hành vi đối với đồng nghiệp.
Mỗi công chức cấp xã đƣợc phân công phụ trách hoặc thực hiện công
việc khác nhau nhƣng một số mảng công việc có liên quan với nhau. Bởi vậy,
công chức văn phòng thống kê cấp xã luôn luôn nêu cao tinh thần hợp tác và
có thái độ cầu thị; xác định nếu không có sự đoàn kết trong nội bộ cơ quan và
giữa các cơ quan, đơn vị khác thì khó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đội ngũ
công chức văn phòng thống kê cấp xã luôn sẵn sàng giúp đỡ, phối hợp đồng
nghiệp, không chờ sự chi đạo của lãnh đạo mới thực hiện.
* Thái độ hành vi đối với công dân
Chuẩn mực xử sự của công chức văn phòng thống kê cấp xã khi thực
hành nhiệm vụ phải thực hiện đầy đủ và đúng quy định về nghĩa vụ của công
chức. Khi giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức,công dân luôn hƣớng
dẫn công khai, giải quyết đúng quy trình, đúng luật, đúng thời gian quy định;
trong các hoạt động xã hội phải thể hiện văn minh lịch sự trong giao tiếp, ứng
xử để ngƣời dân tin yêu; phải có trách nhiệm hƣớng dẫn ngƣời dân tham gia
vào các hoạt động thuộc lĩnh vực mình đƣợc giao đúng quy định của pháp
luật và có trách nhiệm phát hiện, thông báo với cơ quan, lãnh đạo kịp thời xử
lý những hành vi vi phạm pháp luật.
Đội ngũ công chức văn phòng thống kê cấp xã nhìn chung có ý thức
59
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
trách nhiệm với công việc của mình, bƣớc đầu có thay đổi trong thái độ tiếp
dân đặc biệt đƣợc thể hiện rõ nét nhất là ở bộ phận một cửa và một cửa liên
thông, thời gian qua đã đƣợc tổ chức, cá nhân đến giao dịch tin tƣởng và yên
tâm khi giao dịch công việc, thái độ phục vụ của công chức cấp xã nói chung
và công chức văn phòng thống kê nói riêng hiện nay đã cải thiện nhiều so với
trƣớc đây, hƣớng dẫn xử lý thủ tục hành chính tận tình, hòa nhã, vui vẻ. Tuy
nhiên, vẫn còn những hạn chế về thái độ của công chức văn phòng thống kê
cấp xã đối với công dân, đôi lúc thiếu kiềm chế còn nóng nảy khi công dân cố
tình khiêu nại, tố cáo hoặc đòi hỏi chế độ chính sách sai quy định...Sau mỗi sự
việc, công chức đều đƣợc nhắc nhở, yêu cầu rút kinh nghiệm.
* Thái độ, hành vi đối với công việc
Mỗi công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút
đều có sự phân công thực hiện công việc rất cụ thể dựa trên các quy định của
pháp luật và quy chế hoạt động của cơ quan, cuối năm đƣợc đánh xếp loại
theo kết quả thực hiện công việc. Đội ngũ công chức văn phòng thống kê cấp
xã luôn không ngƣng nâng cao kiến thức có liên quan đến nhiệm vụ đƣợc
giao, công tác tham mƣu luôn kịp thời và đảm bảo đúng quy định của Pháp
luật.
Nhƣ vậy, các yếu tố đánh giá về năng lực của công chức văn phòng
thống kê cấp xã nhƣ kiến thức, các kỹ năng cũng nhƣ thái độ, hành vi đều có
vai trò rất quan trọng và có mỗi quan hệ mật thiết ảnh hƣởng lẫn nhau. Bởi
vậy đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ của công chức văn phòng thống kê
cấp xã cần đánh giá dựa trên các yếu tố này.
2.3.2. Thực trạng công chức văn phòng thống kê cấp xã dựa trên kết
quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ
2.3.2.1. Công tác tham mưu tổng hợp
60
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Đây là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của Bộ phận văn phòng HĐND
và UBND xã nói chung và công chức Văn phòng thống kê xã nói riêng. Chức
năng tham mƣu đƣợc thể hiện trong mỗi nhiệm vụ cụ thể nhƣ xây dựng quy
chế làm việc và tổ chức làm việc theo quy chế; giúp lãnh đạo xây dựng và tổ
chức thực hiện chƣơng trình công tác.
Hiện nay công chức Văn phòng thống kê xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút
cơ bản đã làm tốt công tác này và có những sáng tạo trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ của mình.
* Xây dựng chương trình công tác:
Đã tham mƣu giúp HĐND và UBND xã xây dựng và triển khai
chƣơng trình công tác hàng năm với các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ
đạo, điều hành nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH,
ANQP trên địa bàn. Giúp Thƣờng trực HĐND tổ chức thực hiện Nghị quyết
về chƣơng trình hoạt động giám sát
Xây dựng lịch công tác cụ thể hàng tuần, hàng tháng cho Thƣờng trực
HĐND-UBND xã phù hợp theo chƣơng trình công tác đã đề ra; đôn đốc các
bộ phận chuyên môn trong việc xây dựng các đề án, triển khai thực hiện nghị
quyết, quyết định, kết luận của HĐND - UBND các cấp và của địa phƣơng.
Thực hiện công tác tiếp công dân theo luật định; xây dựng lịch công tác
tiếp công dân cho lãnh đạo địa phƣơng. Hàng năm đã giúp Thƣờng trực
HĐND - UBND duy trì tốt công tác tiếp dân, trực tiếp nhận đơn thƣ kiến
nghị, KN-TC của công dân; nắm bắt và tổng hợp kịp thời những thắc mắc,
kiến nghị và tham mƣu cho UBND xã từng bƣớc giải quyết các ý kiến, kiến
nghị của công dân.
* Công tác tổ chức và phục vụ các cuộc họp của HĐND và UBND:
Để tổ chức các kỳ họp định kỳ của HĐND xã đúng thời gian, đạt kết
quả tốt, Văn phòng đã phối hợp với các bộ phận chuyên môn xây dựng các
61
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
báo cáo, tờ trình, nghị quyết đảm bảo chất lƣợng. Các văn bản, tài liệu phục
vụ kỳ họp đƣợc gửi đến đại biểu HĐND đúng thời gian quy định.
Tham mƣu giúp UBND xã tổ chức các cuộc họp, hội nghị, họp UBND,
họp giải quyết công việc và triển khai nhiệm vụ. Các hội nghị và cuộc họp
đều đƣợc chuẩn bị chu đáo về nội dung và khánh tiết.
* Công tác thông tin tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo:
Công tác thông tin tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo của Văn
phòng thƣờng xuyên đƣợc duy trì thực hiện tốt. Hàng tháng, hàng quý Văn
phòng đều có báo cáo gửi các cơ quan cấp trên và Thƣờng trực HĐND -
UBND xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Công chức Văn phòng thống kê cấp xã tổng hợp đƣợc phân công theo
dõi các lĩnh vực công tác của Thƣờng trực HĐND-UBND luôn chủ động bám
sát chƣơng trình công tác của HĐND-UBND xã, giúp Thƣờng trực HĐND-
UBND xây dựng lịch công tác và theo dõi tình hình hoạt động của các bộ
phận chuyên môn. Giúp Thƣờng trực HĐND-UBND xã kịp thời nắm bắt
thông tin để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động KT-XH, AN-QP trên địa
bàn. Chất lƣợng báo cáo đƣợc nâng lên, công tác xử lý thông tin cơ bản đảm
bảo nhanh, kịp thời.
Sự phối hợp trong thực hiện chế độ thông tin báo cáo giữa Văn phòng
với Văn phòng Đảng ủy xã, các bộ phận chuyên môn, các ban, ngành, đoàn
thể của xã tiếp tục đƣợc duy trì.
* Công tác tham mưu soạn thảo, ban hành và đôn đốc thực hiện văn
bản:
Thực hiện chức năng tham mƣu, giúp Thƣờng trực HĐND-UBND soạn
thảo và ban hành các loại văn bản, bộ phận chuyên môn và công chức Văn
phòng đã thƣờng xuyên nghiên cứu, học tập kinh nghiệm nhằm từng bƣớc nâng
cao chất lƣợng các văn bản ban hành. Các văn bản đƣợc soạn thảo, kiểm
62
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
tra kỹ trƣớc khi ban hành để hạn chế tối thiểu các sai sót về nội dung và thể
thức.
Ngoài các văn bản chỉ đạo, báo cáo định kỳ, Văn phòng thƣờng xuyên
phối hợp tốt với các bộ phận chuyên môn xây dựng và ban hành các đề án,
chƣơng trình, kế hoạch theo sự phân công của UBND xã và các báo cáo theo
yêu cầu của cấp trên.
Thƣờng xuyên phối hợp đôn đốc các bộ phận chuyên môn của xã thực
hiện các văn bản đã ban hành, các ý kiến chỉ đạo, giao việc của lãnh đạo
UBND xã. Đặc biệt là các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định
giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân đƣợc triển khai kịp thời, đảm
bảo đúng quy định pháp luật.
2.3.2.2. Công tác văn thư - lưu trữ
Văn thƣ - lƣu trữ là một nhiệm vụ của Công chức Văn phòng thống kê
cấp xã, trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng, thực hiện tốt việc quản lý
công văn đi, công văn đến. Việc chuyển giao, phân phối, xử lý văn bản, tài
liệu đến nơi nhận đúng quy định, đảm bảo chế độ bảo mật thông tin của Nhà
nƣớc. Thực hiện tốt chế độ theo dõi, lập hồ sơ lƣu trữ, bảo quản tài liệu theo
đúng quy trình.
Chế độ bảo mật công văn tài liệu và quản lý, sử dụng con dấu đƣợc
thực hiện theo đúng quy định của nhà nƣớc.
2.3.2.3. Công tác cải cách hành chính
Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, các xã ngày càng hoàn
thiện về hoạt động của "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả".
Phối hợp với Đài Truyền thanh xã tham mƣu cho UBND xã xây dựng
kế hoạch tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã các bộ thủ tục hành
chính, những điểm mới trong các bộ thủ tục hành chính.
63
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành, duy trì,
vận hành hệ thống mạng tin học nội bộ Văn phòng điện tử eOffice và hệ
thống quản lý chất lƣợng phiên bản mới ISO 9001:2008 của UBND xã, đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác; toàn bộ văn bản đến và văn bản đi đã đƣợc
xử lý liên thông giữa các cơ quan trong huyện và các các bộ phận chuyên môn
qua Văn phòng điện tử eOffice, đảm bảo nhanh và chính xác.
2.3.2.4. Công tác dân tộc
Tham mƣu thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn, thƣờng xuyên phối
hợp với các bộ phân có liên quan thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đƣợc
giao. Kết quả cụ thể:
Tham mƣu thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số
nhƣ: Triển khai chƣơng trình tín dụng ƣu đãi phát triển sản xuất; tổ chức các
lớp đào tạo nghề; cấp thẻ BHYT cho ngƣời nghèo và hỗ trợ thẻ BHYT cho hộ
cận nghèo.
Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội nhƣ hỗ trợ quà tết cho hộ
nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ tiền điện cho hộ
nghèo số tiền.
Tổ chức Hội nghị gặp mặt ngƣời có uy tín và kiểm tra việc thực hiện
chính sách ngƣời có uy tín.
Việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số đƣợc quan
tâm, do đó những năm qua ở các xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút không xảy ra
tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đói giáp hạt, thiên tai, mất mùa và
những vụ việc nổi cộm.
2.3.2.5. Công tác tiếp công dân
Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, lãnh đạo UBND xã đã duy trì lịch tiếp
công dân tại UBND xã theo quy định.
64
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Tiếp nhận và xử lý các loại đơn thƣ các loại khiếu nại, tố cáo đúng
thẩm quyền, thỏa đáng cho công dân.
2.3.2.6 Công tác hành chính và phục vụ hậu cần
Công tác hành chính và phục vụ hậu cần đảm bảo phục vụ tốt các hoạt
động của Thƣờng trực HĐND-UBND và các bộ phận chuyên môn; đảm bảo
yêu cầu công tác thƣờng xuyên cũng nhƣ các nhiệm vụ đột xuất của Thƣờng
trực HĐND-UBND xã.
Tham mƣu cho HĐND-UBND xã tổ chức tiếp đón nhiều đoàn khách
từ các tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh, huyện đến thăm và làm việc với lãnh đạo
xã. Công tác tiếp đón khách luôn đảm bảo nhiệt tình, chu đáo, để lại ấn tƣợng
tốt cho khách và duy trì đƣợc mối quan hệ tốt với các đơn vị.
Thực hiện công tác quản lý nguồn kinh phí phục vụ công tác đảm bảo
đúng theo quy định tài chính của nhà nƣớc; quản lý sử dụng trụ sở làm việc,
tài sản công, phƣơng tiện, trang thiết bị phục vụ yêu cầu công tác.
Công tác quản lý tài chính đƣợc thực hiện đúng theo quy định của nhà
nƣớc, đảm bảo nguyên tắc, công khai, rõ ràng và chính xác. Thực hiện tốt chế
độ quản lý sử dụng tài sản công; thƣờng xuyên duy tu, bảo dƣỡng, mua sắm
thay thế trang thiết bị cần thiết phục vụ yêu cầu công tác.
Văn phòng đã thực hiện việc bố trí, sắp xếp phòng làm việc phù hợp
cho các bộ phận chuyên môn hợp lý, đôn đốc các bộ phận thực hiện tốt nội
quy, quy chế làm việc tại trụ sở; tăng cƣờng công tác bảo vệ tài sản, vật tƣ và
các trang thiết bị tại trụ sở.
Bộ phận lao công tạp vụ thƣờng xuyên đảm bảo vệ sinh quét dọn sạch
sẽ trụ sở, phòng họp và các phòng làm việc của lãnh đạo. Có ý thức bảo vệ tài
sản chung, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đảm bảo phục vụ nƣớc uống
trong sinh hoạt hàng ngày cũng nhƣ nƣớc uống phục vụ các cuộc họp, hội
65
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
nghị chu đáo, đầy đủ. Thƣờng xuyên chăm sóc cây cối, giữ gìn vệ sinh môi
trƣờng, cảnh quan sạch đẹp tại khuôn viên trụ sở làm việc.
2.3.2.7. Mối quan hệ với Văn phòng cấp uỷ, các đoàn thể, các bộ phận
chuyên môn thuộc cấp mình
Những năm qua, công chức Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn
huyện Cƣ Jút đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đảng uỷ, các
đoàn thể của cấp mình trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao.
Hàng tuần, Công chức Văn phòng thống kê cấp xã đã duy trì tốt chế độ
thông báo lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND xã để bộ phận năm đƣợc
hoạt động của Thƣờng trực HĐND-UBND xã, chủ động trong triển khai
nhiệm vụ và bố trí, sắp xếp công việc hợp lý.
Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo tổng hợp tình hình công tác, giúp
Thƣờng trực Đảng uỷ - HĐND - UBND tạo đƣợc mối liên hệ chặt chẽ với
các đoàn thể, các bộ phận chuyên môn trong việc triển khai thực hiện và đánh
giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu KT-XH, AN-QP của đơn vị.
Từ việc đánh giá công chức thống qua các nội dung nhƣ trên, hàng năm
việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã thiết thực, đúng với thực tế và
dựa vào kết quả thực hiện của mỗi công chức.
Qua số liệu tổng hợp từ phiếu đánh giá công chức hàng năm của Phòng
Nội vụ về xếp loại công chức văn phòng thống kê cấp xã hàng năm (2012-
2016), ta có kết quả đánh giá nhƣ sau:
66
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Bảng 2.15: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Kết quả đánh giá (%)
Stt Mức đánh giá Năm Năm Năm Năm Năm
2012 2013 2014 2015 2016
1 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 12,5 12,5 11,8 11,8 22,2
2 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 81,2 81,2 88,2 88,2 77,8
3
Hoàng thành nhiệm vụ nhƣng còn
6,3 6,3 - - -
hạn chế về năng lực
4 Không hoàn thành nhiệm vụ - - - - -
Nguồn: Phiếu đánh giá công chức hàng năm
Từ kết quá đánh giá công chức văn phòng thống kê cấp xã từ bảng 2.13
nêu trên và báo cáo Phòng Nội vụ huyện Cƣ Jút từ năm 2012-2016, ta có thể
thấy kết quả tƣơng đối tốt. Tuy nhiên đánh giá công chức đƣợc coi là khâu
tiền đề quan trọng nhất nhƣng vẫn là khâu khó và yếu nhất, khó nhất là đánh
giá cái “tâm”, cái “tầm” và bản lĩnh chính trị của ngƣời công chức, đa số công
chức đều tự cho mình mức điểm cao; đánh giá công chức vẫn còn mang hình
thức, chƣa phản ánh đúng đƣợc thực chất công chức; chƣa thật sự lấy hiệu
quả công việc làm thƣớc đo chủ yếu trong đánh giá cán công chức; còn cảm
tính, hình thức, xuê xoa, chiếu lệ; thiếu tính chiến đấu, thiếu thần xây dựng
trong đánh giá công chức, công tác đánh giá còn khép kín, nội bộ.
Đồng thời, tiến hành khảo sát bằng phỏng vấn trực tiếp với lãnh đạo
một số UBND cấp xã trên địa bàn huyện, hàng năm vẫn tổ chức xử lý kiểm
điểm công chức do để xảy ra sai sót trong giải quyết công việc với các hình
thức kỷ luật khác nhau, tuy nhiên khi tổ chức đánh giá phân loại công chức
cuối năm lại không đƣa vào để làm tiêu trí đánh giá xếp loại nên đã dần đến
việc xếp loại chƣa đúng với thực tế năng lực thực hiện nhiệm vụ của công
chức và khi có ý kiến thì đƣợc lý giải rằng kiểm điểm đó chỉ nhắc nhở và rút
67
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
kinh nghiệm nên vấn đề này cũng rất cần đƣợc quan tâm.
2.4. Đánh giá chung về năng lực của công văn phòng thống kê cấp
xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông
2.4.1. Ưu điểm
Trong thời gian qua, đội ngũ công chức văn phòng thống kê cấp xã trên
địa bàn huyện Cƣ Jút nhìn chung có tuổi đời trẻ, đa số đạt chuẩn về trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, vận dụng các kiến thức liên quan
đến nhiệm vụ đƣợc phân công vào thực tiễn công việc; cơ bản đã nhận diện
đƣợc vấn đề, xử lý thông tin nhanh nhạy và chủ động đƣa ra các giải pháp
thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù họp với tình hình thực tế
tại địa phƣơng.
Thứ nhất, Về hoạt động chuyên môn và kỹ năng công tác.
- Về hoạt động thực thi nhiệm vụ của công chức cấp xã nói chung và
công chức văn phòng thống kê nói riêng là công việc phức tạp, đòi hỏi ngƣời
công chức phải có năng lực và phải biến những kiến thức đã học thành thực
tiễn và phát triển những kỹ năng của bản thân. Nhìn chung đội ngũ công chức
Văn phòng thống kê cấp xã ở huyện Cƣ Jút đã có năng lực và những kỹ năng
cơ bản trong việc thiết lập các mục tiêu, tổ chức thực hiện các công việc cá
nhân.
Về cơ bản đội ngũ công chức văn phòng thống kê cấp xã ở huyện Cƣ
Jút đang dần nâng cao năng lực và rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong ứng
xử, giao tiếp, có sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, có trách nhiệm với công
việc đƣợc giao, có thái độ đúng đắn trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đội
ngũ công chức cấp xã nói chung và công chức văn phòng thống kê cấp xã nói
riêng là ngƣời thƣờng xuyên tiếp xúc, làm việc trực tiếp với ngƣời dân cho
nên công chức này cần có thái độ ân cần, hòa nhã, có thái độ tích cực, tự giác,
kỷ luật cao, không gây sách nhiễu, phiền hà trong thực thi công vụ. Phần lớn
68
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
độ ngũ công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút đã
biết vận dụng kiến thức chuyên môn đƣợc đào tạo, vận dụng các văn bản, quy
định của nhà nƣớc trong xử lý công việc và ứng dụng công nghệ thông tin
vào trong công việc hàng ngày.
Thứ hai, về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.
Phần lớn đội ngũ công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn
huyện Cƣ Jút có phẩm chất chính trị, đạo đức các mạng, tinh thần yêu nƣớc
sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Thực hiện “cần, kiệm,
liêm, chính, chi công vô tƣ”, tận tụy phục vụ nhân dân, là “đầy tớ” trung
thành của nhân dân, ý thức đƣợc tinh thần trách nhiệm của mình trong công
việc, nắm vững và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về
nhiệm vụ, quyền hạn, những việc công chức không đƣợc làm trong khi thực
thi công vụ. Công chức thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình trong chấp
hành đƣờng lối, Chủ trƣơng, Chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nƣớc.
Đồng thời chấp hành tốt sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức, có
lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế
của cơ quan, không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với các cơ quan,
tổ chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc, đảm bảo các hoạt động thực
thi công vụ minh bạch, công khai, giữ vững phẩm chất đạo đức công vụ.
Thứ ba, Về tinh thần trách nhiệm của công chức văn phòng thống kê
cấp xã có chuyển biến tốt; hầu hết có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định
với đƣờng lối và chủ trƣơng đổi mới của Đảng và Nhà nƣớc, có tâm huyết,
hoài bão lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa
phƣơng, góp phần vào phát triển chung của huyện, của tỉnh.
Độ tuổi bình quân của công chức văn phòng thống kê cấp xã cơ bản ổn
và trải đều các độ tuổi tạo đƣợc tính kế thừa, tuổi đời từ 31-35 chiếm tỷ lệ cao
nhất ( 34%). Có thể nói đây là độ tuổi lý tƣởng nhất trong quá trình công tác
69
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
và cống hiến của công chức, là độ tuổi có tƣ duy nhanh nhạy, sáng tạo trong
quá trình công tác và giải quyết công việc[28].
Trong những năm qua, đƣợc sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện
đã chỉ đạo chặt chẽ công tác đào tạo, bồi dƣỡng. Hàng năm, đội ngũ công
chức văn phòng thống kê cấp xã đƣợc tham gia các lớp đào tạo, bồi dƣỡng về
các mặt nhƣ: Lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nƣớc, chuyên môn
nghiệp vụ, kỹ năng làm việc.... Bên cạnh đó, công tác tuyển dụng, quản lý,
sử dụng cán bộ cấp xã ngày càng đƣợc chú trọng hơn, do đó chất lƣợng đội
ngũ công chức các xã ngày càng đƣợc nâng lên so với trƣớc đây. Đồng thời
những năm qua, trình độ năng lực của đội ngũ công chức văn phòng thống kê
cấp xã đƣợc nâng lên, điều đó chứng tỏ sự nỗ lực rất lớn của địa phƣơng
trong việc tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức.
Mặt khác, cũng nói lên sự nỗ lực của chính bản thân đội ngũ công chức đã tự
mình vƣơn lên để tiếp thu những cái mới. Đến nay, không còn những ngƣời
chƣa qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.
Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã nói chung và
công chức nói riêng đã đƣợc cải thiện và đổi mới. Kể từ khi có nghị định Luật
cán bô, công chức năm 2008 và Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ
quy định chế độ, chính sách của công chức chuyên môn cấp xã đƣợc áp dụng
chung đối với công chức nhà nƣớc, đã tạo tâm lý yên tâm ổn định công tác
đối với cán bộ, công chức.
Nhƣ vậy, từ những ƣu điểm trên sẽ là cơ sở để năng lực của công văn
phòng thống kê cấp xã ngày càng đƣợc nâng cao, đáp ứng đƣợc yêu cầu của
nền hành chính hiện đại.
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế
2.4.2.1. Hạn chế
Bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế
70
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
về năng lực của công chức văn phòng thống kê nhƣ sau:
* Thứ nhất, về trình độ:
Công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút chƣa
thƣờng xuyên đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ nên vẫn còn những
biểu hiện lạc hậu về tƣ duy và nhận thức, thiếu nhạy bén, chậm thích ứng với
xu hƣớng đổi mới, còn làm việc theo kinh nghiệm.
- Trình đội chuyên môn: công chức Văn phòng thống kê cấp xã có trình
độ đại học chiếm phần đa với tỷ lệ là 53% nhƣng một số lại không đƣợc đào
tạo đúng chuyên môn.Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì vẫn
chƣa xứng tầm với bằng cấp. Qua khảo sát, 28/96 ý kiến (tỷ lệ 29,1%) cho
rằng trình độ chuyên môn không phù hợp là một trong những nguyên nhân
làm hạn chế năng lực của công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn
huyện Cƣ Jút[28].
- Trình độ lý luận chính trị: công chức văn phòng thống kê cấp xã cơ
bản có trình độ chuyên môn đáp ứng với nhiệm vụ nhƣng về trình độ lý luận
chính trị còn hạn chế, tỷ lệ đã qua đào tạo, bồi dƣỡng còn thấp (38,9%). Vì
vậy cần phải đào tạo về trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ công chức Văn
phòng thống kê cấp xã vì nó ảnh hƣởng đến quá trình tham mƣu, triển khai
thực hiện công việc[28].
- Trình độ quản lý nhà nước: Vẫn chƣa đƣợc quan tâm đúng mức và
và tỷ lệ công chức văn phòng thống kê cấp xã đƣợc đào tạo về trình độ quản
lý nhà nƣớc là quá thấp mới đạt 11,1%.
- Trình độ tin học: Mặc dù đạt tiêu chuẩn so với quy định tiêu chuẩn
công chức nhƣng trên thực tế nhiều công chức văn phòng thống kê cấp xã chỉ
biết soạn thảo văn bản bằng máy vi tính, thiếu kiến thức cần thiết để tiếp cận
thông tin trên mạng internet cũng nhƣ sử dụng những phần mềm chuyên
ngành để tra cứu trong công việc, ví dụ nhƣ sử dụng hộp thƣ công vụ, trang
71
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
điện tử của huyện…[28]
* Thứ hai, kỹ năng thực hiên nhiệm vụ.
Nhận thức trong công chức văn phòng thống kê cấp xã hiện nay vẫn
chƣa đồng đều, một số công chức thiếu chủ dộng sáng tạo, việc vận dụng các
chủ trƣơng, chính sách của cấp trên vào điều kiện cụ thể của từng công việc
chƣa linh hoạt, nhiều nơi còn sao chép một cách máy móc. Không ít công
chức chƣa nắm vững chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao, không nắm vững các
quy định của pháp luật, vì vậy quá trình giải quyết công việc còn mang tính
chủ quan, tuỳ tiện theo cảm tính cá nhân, không căn cứ vào quy định của pháp
luật.
Qua khảo sát và thực tế cho thấy, kỹ năng thực hiện công việc của công
chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút chƣa đồng đều,
còn hạn chế và đƣợc nhận định là yếu về kỹ năng phối hợp trong công tác; kỹ
năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thu thập xừ lý thông tin nên
chƣa phát huy hết vai trò, chức trách của ngƣời công chức.
Bên cạnh đó ở một số công chức Văn phòng thống kê cấp xã hoạt động
chƣa thực sự dựa vào pháp luật, đôi khi còn giải quyết công việc theo ý muốn
chủ quan, việc ứng xử với nhân dân, với cộng đồng còn nặng về tập quán, thói
quen, tình cảm, một số công chức Văn phòng thống kê cấp xã tƣ tƣởng dao
động, thiếu tinh thần trách nhiệm với nhân dân, chƣa thật sự tâm huyết với
công việc, một số ít có biểu hiện suy thoái đạo đức, mất đoàn kết, cơ hội, bè
phái, cục bộ gia đình, dòng họ đã làm giảm lòng tin của cán bộ và nhân dân.
* Thứ ba, thải độ, hành vi:
Việc đánh giá thái độ, hành vi của công chức văn phòng thống kê cấp
xã là công việc không đơn hề giản, không thể thực hiện một cách chủ quan mà
phải xem xét và theo dõi cả quá trình công tác. Tuy nhiên qua khảo sát bằng
phƣơng pháp trao đổi, phỏng vấn, tiếp cận dƣ luận xã hội đã cho thấy
72
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
hạn chế của công chức đối với công dân vẫn còn nóng nảy khi công dân cố
tình khiếu nại, tố cáo hoặc đòi hỏi chế dộ chính sách sai quy định.
Tinh thần trách nhiệm, ý thứ tổ chức kỷ luật của một số công chức văn
phòng thống kê cấp xã vẫn chƣa tốt, phong cách làm việc chậm đổi mới; tinh
thần phục vụ nhân dân chƣa cao, gây nên sự trì trệ trong giải quyết công việc
và gây ngại lớn cho công cuộc cải cách, làm giảm hiệu lực, hiệu quả của nền
hành chính.
2.4.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế
Những hạn chế, yếu kém về năng lực thực của công chức văn phòng
thống kê cấp xã đã ảnh hƣởng rất lớn đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ
đƣợc giao cũng nhƣ hiệu quả hoạt động của cơ quan. Nguyên nhân dẫn đến
tồn tại, hạn chế năng lực của công chức văn phòng thống kê cấp xã nhƣ sau:
* Thứ nhất, công tác tuyến dụng và sử dụng công chức:
Hiện nay công tác tuyển dụng và sử dụng công chức còn nhiều bất cập,
nội dung thi tuyển chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu chuyên môn, chƣa thông qua
những thao tác thực hành. Một số ít công chức văn phòng thống kê cấp xã trên
địa bàn huyện Cƣ Jút vì lý do khách quan hay chủ quan mà tuyển dụng không
đúng chuyên môn về hành chính nên khi thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao cũng
một phần ảnh hƣởng đến năng lực của chính bản thân công chức.
Một số lãnh đạo UBND xã chƣa nhận thức đƣợc đầy đủ về vai trò của
công chức văn phòng thống kê cấp xã nên chƣa thật sự tin tƣởng, mạnh dạn
giao việc, khuyến khích các công chức trẻ làm việc, sáng tạo.
Đồng thời công tác tuyển dụng vẫn chƣa thật sự công khai, minh bạch,
dân chủ đúng trình tự theo quy định của Pháp luật, một số ít công chức văn
phòng thống kê cấp xã đƣợc tuyển vì họ là con của lãnh đạo hoặc có những
mối quan hệ quen biết nên tham gia thi tuyển chỉ là hình thức hóa, nên đã ảnh
hƣởng đển năng lực, hiệu quả công việc sau khi tuyển dụng.
73
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
* Thứ hai, đào tạo, bồi dưỡng'.
Hiện nay trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cũng nhƣ trình độ quản
lý nhà nƣớc của công chức văn phòng thống kê vẫn chƣa đƣợc quan tâm và
tạo điều kiện để họ có thể tham gia các lớp đào tạo nhằm trang bị những kiến
thức cần thiết để có thể đảm nhận những nhiệm vụ đƣợc giao cũng nhƣ có
cách thức thực hiện nhiệm vụ để có kết quả tốt nhất.
Công tác đào tạo, bồi dƣỡng hiện nay vẫn còn mang tính chủ quan,
thiếu quy hoạch, chƣa chú trọng nâng cao trình độ cho công chức mà chi đào
tạo theo kế hoạch để xong nhiệm vụ đƣợc giao. Bên cạnh đó, chỉ tiêu cử đi
đào tạo bồi dƣỡng còn phụ thuộc vào cấp trên nên đã không chủ động trong
việc sắp xếp, bố trí cử công chức đi học tập theo kế hoạch của cấp có thẩm
quyền.
Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dƣỡng đã có những cải tiến, đổi mới về nội
dung, phƣơng pháp đào tạo, bồi dƣỡng công chức văn phòng thống kê cấp xã;
xong nhìn chung, nội dung, chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng vẫn còn nhiều hạn
chế, bất cập, nhiều kiến thức trùng lặp giữa các khóa học, nhất là giữa các khóa
học đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ, đã làm mất nhiều thời gian đi
học của công chức văn phòng thống kê cấp xã. Bên cạnh đó sự shuyển biến giữa
trình độ đƣợc đào tạo và năng lực, hiệu quả công tác của công chức văn phòng
thống kê cấp xã vẫn chƣa thật sự tƣơng xứng, chƣa phát huy đƣợc vai trò của
công chức có trình độ cao trong phát triển kinh tế xã hội
ở địa phƣơng, vẫn còn tình trạng một số công chức văn phòng thống kê cấp xã
tham gia khóa học nhƣng chƣa thực sự nhiệt tình tham gia vào các bài giảng;
tình trạng tham gia các khóa đào tạo, bồi dƣỡng để tránh đi làm việc, tham gia
không đầy đủ chƣơng trình còn diễn ra phổ biến. Còn tồn tại việc đi học chủ yếu
muốn đáp ứng tiêu chuẩn công chức nhiều hơn là tự bản thân ngƣời công
chức, xuất phát từ yêu cầu công việc thuộc trách nhiệm của mình, thấy đƣợc
74
Năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.doc
Năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.doc
Năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.doc
Năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.doc
Năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.doc

Mais conteúdo relacionado

Similar a Năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.doc(20)

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội l...Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội l...
Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội l...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍30 visualizações
Báo cáo thực tập Khoa Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Nha Trang.docBáo cáo thực tập Khoa Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Nha Trang.doc
Báo cáo thực tập Khoa Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Nha Trang.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍7 visualizações
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận 4, thành phố hồ chí...Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận 4, thành phố hồ chí...
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận 4, thành phố hồ chí...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👍👍 Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.86413 visualizações
Dạy học Giải tích ở trường Trung học Phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực ...Dạy học Giải tích ở trường Trung học Phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực ...
Dạy học Giải tích ở trường Trung học Phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍13 visualizações
Luận văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội.docxLuận văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội.docx
Luận văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥰🥰 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤13 visualizações
Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên...Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên...
Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤4 visualizações
Nắm Vững Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Haccp Của Quy Trình Sản Xuất Tôm Đông Lạ...Nắm Vững Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Haccp Của Quy Trình Sản Xuất Tôm Đông Lạ...
Nắm Vững Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Haccp Của Quy Trình Sản Xuất Tôm Đông Lạ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍24 visualizações
Hoạt động chứng thực tại UBND xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Q...Hoạt động chứng thực tại UBND xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Q...
Hoạt động chứng thực tại UBND xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Q...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥰🥰 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤14 visualizações
Thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành...Thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành...
Thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤16 visualizações
Luận Văn Sự Tham Gia Người Dân Trong Việc Xây Dựng Công Trình Giao Thông Nông...Luận Văn Sự Tham Gia Người Dân Trong Việc Xây Dựng Công Trình Giao Thông Nông...
Luận Văn Sự Tham Gia Người Dân Trong Việc Xây Dựng Công Trình Giao Thông Nông...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.86419 visualizações
Luận Văn Các Nhân Tố Tác Động Đến Tính Độc Lập Của Kiểm Toán Viên.docLuận Văn Các Nhân Tố Tác Động Đến Tính Độc Lập Của Kiểm Toán Viên.doc
Luận Văn Các Nhân Tố Tác Động Đến Tính Độc Lập Của Kiểm Toán Viên.doc
Dịch vụ viết đề tài trọn gói Zalo/Tele: 0917.193.86414 visualizações
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docxLập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 09320915621.5K visualizações
Nghiên cứu, đề xuất mô hình sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở...Nghiên cứu, đề xuất mô hình sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở...
Nghiên cứu, đề xuất mô hình sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍15 visualizações
Thực trạng và giải pháp đa dạng hóa sinh kế nông hộ trên địa bàn tỉnh Thái Ng...Thực trạng và giải pháp đa dạng hóa sinh kế nông hộ trên địa bàn tỉnh Thái Ng...
Thực trạng và giải pháp đa dạng hóa sinh kế nông hộ trên địa bàn tỉnh Thái Ng...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤2 visualizações
Thực tiễn pháp luật về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu từ thực t...Thực tiễn pháp luật về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu từ thực t...
Thực tiễn pháp luật về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu từ thực t...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥰🥰 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤8 visualizações
Tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.docTổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.doc
Tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤10 visualizações
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.docQuản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.doc
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤20 visualizações
Kế hoạch kinh doanh công ty du lịch phương nam đến năm 2025.docxKế hoạch kinh doanh công ty du lịch phương nam đến năm 2025.docx
Kế hoạch kinh doanh công ty du lịch phương nam đến năm 2025.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👍👍👍 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.86416 visualizações
Xây dựng dự án học tập chủ đề động vật cho học sinh tiểu học trong hoạt động ...Xây dựng dự án học tập chủ đề động vật cho học sinh tiểu học trong hoạt động ...
Xây dựng dự án học tập chủ đề động vật cho học sinh tiểu học trong hoạt động ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍63 visualizações
Pháp luật đánh giá tác động môi trường tại các khu công nghiệp ở Việt Nam.docPháp luật đánh giá tác động môi trường tại các khu công nghiệp ở Việt Nam.doc
Pháp luật đánh giá tác động môi trường tại các khu công nghiệp ở Việt Nam.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤12 visualizações

Mais de 💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 (20)

Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách địa phương.docxCơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách địa phương.docx
Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách địa phương.docx
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 3 visualizações
Cơ sở lý luận về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.docxCơ sở lý luận về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.docx
Cơ sở lý luận về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.docx
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 2 visualizações
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUÁ TRÌNH TIẾP NHẬN TÁC PHẨM CỦA TÔ HOÀI.docLUẬN VĂN THẠC SĨ QUÁ TRÌNH TIẾP NHẬN TÁC PHẨM CỦA TÔ HOÀI.doc
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUÁ TRÌNH TIẾP NHẬN TÁC PHẨM CỦA TÔ HOÀI.doc
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 4 visualizações
Thẩm quyền của hội đồng xét xử phúc thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt ...Thẩm quyền của hội đồng xét xử phúc thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt ...
Thẩm quyền của hội đồng xét xử phúc thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt ...
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 4 visualizações
Quản lý nhà nước về môi trường nước từ thực tiễn tỉnh Hòa Bình.docQuản lý nhà nước về môi trường nước từ thực tiễn tỉnh Hòa Bình.doc
Quản lý nhà nước về môi trường nước từ thực tiễn tỉnh Hòa Bình.doc
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 6 visualizações
Tổ chức và hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh từ thực tiễn thà...Tổ chức và hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh từ thực tiễn thà...
Tổ chức và hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh từ thực tiễn thà...
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 6 visualizações
LUẬN VĂN TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH.docLUẬN VĂN TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH.doc
LUẬN VĂN TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH.doc
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 15 visualizações
Chế độ bảo hiểm xã hội đối với tai nạn lao động theo pháp luật việt nam.docChế độ bảo hiểm xã hội đối với tai nạn lao động theo pháp luật việt nam.doc
Chế độ bảo hiểm xã hội đối với tai nạn lao động theo pháp luật việt nam.doc
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 5 visualizações
Giải pháp quản lý đội ngũ giáo viên tại các trường THPT tỉnh BR-VT.docGiải pháp quản lý đội ngũ giáo viên tại các trường THPT tỉnh BR-VT.doc
Giải pháp quản lý đội ngũ giáo viên tại các trường THPT tỉnh BR-VT.doc
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 2 visualizações
Giải pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng nhân lực tại công ty xi măng bỉm sơ...Giải pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng nhân lực tại công ty xi măng bỉm sơ...
Giải pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng nhân lực tại công ty xi măng bỉm sơ...
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 8 visualizações
Định hướng và giải pháp nhằm bảo tồn tài nguyên du lịch nhân văn ở tỉnh bình ...Định hướng và giải pháp nhằm bảo tồn tài nguyên du lịch nhân văn ở tỉnh bình ...
Định hướng và giải pháp nhằm bảo tồn tài nguyên du lịch nhân văn ở tỉnh bình ...
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 12 visualizações
Đánh giá thực hiện công việc tại công ty thương mại và công nghiệp thủ đô.docĐánh giá thực hiện công việc tại công ty thương mại và công nghiệp thủ đô.doc
Đánh giá thực hiện công việc tại công ty thương mại và công nghiệp thủ đô.doc
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 10 visualizações
Biện pháp ngăn chặn theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn áp d...Biện pháp ngăn chặn theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn áp d...
Biện pháp ngăn chặn theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn áp d...
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 4 visualizações
GIẢI PHÁP ĐÃI NGỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VIỆT.docGIẢI PHÁP ĐÃI NGỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VIỆT.doc
GIẢI PHÁP ĐÃI NGỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VIỆT.doc
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 6 visualizações
Hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện từ thực tiễn thành phố Đà ...Hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện từ thực tiễn thành phố Đà ...
Hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện từ thực tiễn thành phố Đà ...
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 3 visualizações
Hoàn thiện pháp luật về phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản ở Vi...Hoàn thiện pháp luật về phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản ở Vi...
Hoàn thiện pháp luật về phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản ở Vi...
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 4 visualizações
Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học hóa học lớp 10 trung học phổ ...Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học hóa học lớp 10 trung học phổ ...
Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học hóa học lớp 10 trung học phổ ...
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 4 visualizações
Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách của thành phố Hải Phòng...Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách của thành phố Hải Phòng...
Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách của thành phố Hải Phòng...
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 6 visualizações
Giải pháp nhằm xây dựng và quản lý chương trình marketing trực tiếp tại Công ...Giải pháp nhằm xây dựng và quản lý chương trình marketing trực tiếp tại Công ...
Giải pháp nhằm xây dựng và quản lý chương trình marketing trực tiếp tại Công ...
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 3 visualizações
Luận văn Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về ngoại thương.docLuận văn Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về ngoại thương.doc
Luận văn Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về ngoại thương.doc
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 2 visualizações

Último(20)

3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 visualizações
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub5 visualizações
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub7 visualizações

Năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.doc

 • 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGÔN THỊ HOÀNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƢ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
 • 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGÔN THỊ HOÀNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƢ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số : 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. VÕ KIM SƠN
 • 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi, dƣới sự hƣớng dẫn của PGS. TS. Võ Kim Sơn – Nguyên giảng viên Học viện hành chính Quốc gia. Các thông tin, số liệu và kết quả trong đề tài này hoàn toàn trung thực, nguồn gốc rõ ràng và xuất phát từ thực tế nghiên cứu về Năng lực công chức Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông. Tên luận văn không trùng với bất cứ công trình nghiên cứu nào đã đƣợc công bố. Tác giả Ngôn Thị Hoàng
 • 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tôi đã nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và ngƣời thân. Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện Hành chính khu vực Tây Nguyên, các thầy, cô giáo giảng viên thuộc các ban, khoa, các tổ bộ môn của Học viện và Phân viện đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tôi về mọi mặt trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy PGS.TS.Võ Kim Sơn (Nguyên giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia) đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết hƣớng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Cũng qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo UBND các xã và đồng nghiệp cơ quan,Phòng Nội vụ huyện Cƣ Jút đã cung cấp các số liệu, tài liệu cần thiết cũng nhƣ những kiến thức thực tế liên quan đến đề tài luận văn. Và cuối cùng, tôi cảm ơn gia đình, bạn bè những ngƣời đã luôn bên cạnh, tạo mọi điều kiện tốt nhất về tinh thần, vật chất, thời gian để tôi hoàn thành khóa học này. Rất mong nhận đƣợc những đóng góp quý báu của quý thầy, cô giáo và các bạn. Trân trọng cảm ơn! Tác giả Ngôn Thị Hoàng
 • 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ............................................................................................... LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................ LỜI CẢM ƠN...................................................................................................... MỤC LỤC............................................................................................................ DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT............................................................. DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................... MỞ ĐẦU........................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của luận văn........................................................................1 2. Tình hình nghiên cứu của luận văn............................................................4 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.............................................................6 4. Mục đích và Nhiệm vụ nghiên cứu............................................................6 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu .......................................7 6. Những đóng góp mới của luận văn............................................................7 7. Kết cấu luận văn ........................................................................................8 Chương 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CÔNG CHỨC CẤP XÃ ..................................................................................................................... 9 1.1. Công chức xã và hoạt động của công chức Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút..............................................................................9 1.2. Năng lực của công chức Văn phòng thống kê cấp xã .......................... 18 1.3.Các tiêu chí đánh giá năng lực của công chức Văn phòng thống kê cấp xã.................................................................................................................. 22 1.4. Các yếu tố tác động đến động lực của công chức Văn phòng thống kê cấp xã ........................................................................................................... 31 1.5. Sự cần thiết nâng cao năng lực của công chức văn phòng thống kê cấp xã.................................................................................................................. 38 Tiểu kết chƣơng 1........................................................................................ 41
 • 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƢ JÚT TỈNH ĐĂK NÔNG ............................................................................................................. 43 2.1. Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông....................................................................................... 43 2.2. Khái quát về công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông................................................................................. 44 2.3. Năng lực của công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông................................................................................. 47 2.4. Đánh giá chung về năng lực của công văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông......................................................... 68 Tiểu kết chƣơng 2........................................................................................ 77 Chương 3: MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƢ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG.......................................................... 79 3.1. Mục tiêu nâng cao năng lực của công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông.................................................. 79 3.2. Giải pháp nâng cao năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút................................................................................... 81 Tiểu kết chƣơng 3........................................................................................ 88 KẾT LUẬN..................................................................................................... 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................ 92 PHỤ LỤC 1..................................................................................................... 96
 • 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ANQP BHYT CBCC CCHC CC VPTK CNH,HĐH HCNN HĐND KT-XH NXB UBND QLNN XHCN : An ninh quốc phòng : Bảo hiểm y tế :Cán bộ công chức : Cải cách hành chính : Công chức văn phòng thống kê : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa : Hành chính nhà nƣớc : Hội đồng nhân dân : Kinh tế, xã hội : Nhà xuất bản : Ủy ban nhân dân : Quản lý nhà nƣớc : Xã hội chủ nghĩa
 • 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Số lƣợng công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút giai đoạn 2011-2015 .......................................................................................44 Bảng 2.2. Cơ cấu giới tính............................................................................................45 Bảng 2.3: Cơ cấu về độ tuổi.........................................................................................46 Bảng 2.4: Cơ cấu dân tộc, tôn giáo..........................................................................47 Bảng 2.5: Cơ cấu hƣởng ngạch.................................................................................48 Bảng 2.6: Về trình độ chuyên môn..........................................................................49 Bảng 2.7: Về trình độ lý luận chính trị..................................................................50 Bảng 2.8: Về trình độ tin học......................................................................................51 Bảng 2.9: Kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tự đánh giá công chức văn phòng thống kê cấp xã...................................................................................................................52 Bảng 2.10: Kỹ năng thực hiện nhiệm vụ đánh giá từ lãnh đạo, công chức chuyên môn và các đoàn thể cấp xã ..........................................................................53 Bảng 2.11: Tổng hợp đánh giá kỹ năng thực hiện nhiệm vụ....................55 Bảng 2.12: Thái độ hành vi tự đánh giá của công chức văn phòng thống kê cấp xã huyện Cƣ Jút ................................................................................................................57 Bảng 2.13: Đánh giá thái độ hành vi của lãnh đạo, công chức chuyên môn và các đoàn thể cấp xã đối với công chức văn phòng thống kê cấp xã huyện Cƣ Jút.......................................................................................................................................57 Bảng 2.14: Tổng hợp đánh giá thái độ hành vi của công chức văn phòng thống kê cấp xã...................................................................................................................58 Bảng 2.15: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ...........................................67
 • 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của luận văn Chính quyền cấp xã là đơn vị hành chính ở cơ sở, trực tiếp tổ chức đƣa đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc vào cuộc sống. Đây cũng là nơi gần dân nhất, tiếp thu những ý kiến của nhân dân để phản ánh cho Đảng và Nhà nƣớc hoàn thiện chính sách, pháp luật. Trên thực tế, CBCC cấp xã phải giải quyết một khối lƣợng công việc rất lớn, đa dạng và phức tạp, liên quan đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở cơ sở. Do đó, nếu đội ngũ CBCC sa sút về phẩm chất, không đủ năng lực công tác sẽ gây những hậu quả tiêu cực và nghiêm trọng về nhiều mặt đối với mỗi địa phƣơng nói riêng và cả nƣớc nói chung. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nƣớc ta luôn chú trọng và quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ CBCC nói chung và CBCC chính quyền cấp xã nói riêng. Đây là nhân tố then chốt để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nƣớc, hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện thành công chƣơng trình cải cách nền hành chính nhà nƣớc và xây dựng nông thôn mới, góp phần ổn định hệ thống chính trị và chất lƣợng bộ máy nhà nƣớc. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng nhận định: “Cán bộ phải là ngƣời có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, hết sức phấn đấu vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trƣớc những khó khăn, thử thách; có năng lực hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao, có nhân cách và lối sống mẫu mực, trong sáng; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân”[1] Cũng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu: “Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, 1
 • 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có tƣ duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đội ngũ cán bộ phải đồng bộ, có tính kế thừa và phát triển, có số lƣợng và cơ cấu hợp lý”[1]. Chƣơng trình tổng thể cải cách nền hành chính nhà nƣớc đến năm 2020 cũng xác định, nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC là một trong bảy chƣơng trình hành động chiến lƣợc góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bƣớc hiện đại, xây dựng bộ máy nhà nƣớc hoạt động có hiệu lực, hiệu quả[12]. Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng nhấn mạnh cần phải “xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Qua đó cần phải “rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế quản lý cán bộ, công chức; nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực điều hành, quản lý nhà nƣớc”[2]. Có nhƣ thế mới tạo ra đƣợc một đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng đƣợc yêu cầu trong tình hình mới. Trong đó, đặt ra yêu cầu xây dựng đƣợc đội ngũ CBCC hành chính vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực, trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng quản lý, vận hành bộ máy hành chính để thực hiện có hiệu quả các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc. Công chức cấp xã trong đó có công chức Văn phòng thống kê là những ngƣời trực tiếp tiếp xúc với nhân dân hàng ngày, giải đáp, hƣớng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, trực tiếp lắng nghe, giải quyết hoặc kiến nghị lên cấp trên những kiến nghị, ý kiến, nguyện vọng của nhân 2
 • 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 dân. Vì vậy, năng lực của công chức cấp xã nói chung và năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã nói riêng có ảnh hƣởng trực tiếp đến sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở, tác động đến sự nghiệp cách mạng và đổi mới của Đảng và Nhà nƣớc. Nhƣ vậy, công chức có một vai trò rất quan trọng, là nhân tố quyết định sự thành bại của Cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “ Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “ Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém” [25]. Công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức nhà nƣớc phải đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ và phát huy vai trò trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan đơn vị. Nguồn nhân lực trong các cơ quan Nhà nƣớc đóng vai trò quan trọng trong quá trình cải cách hành chính ở nƣớc ta hiện nay. Xuất phát từ vị trí, tầm quan trọng của Chính quyền cấp xã, nhiệm vụ trọng tâm và quan tâm hàng đầu là việc nâng cao năng lực đội ngũ công chức, đặc biệt là công chức Văn phòng thống kê cấp xã là bộ phận tham mƣu giúp việc cho bộ máy chính quyền cấp xã về đối nội đối ngoại. Trong những năm gần đây, cấp Ủy và chính quyền tỉnh Đăk Nông nói chung và huyện Cƣ Jút nói riêng đã quan tâm đến công tác cán bộ, thực tế thì năng lực của cán bộ công chức nhất là công chức Văn phòng thống kê một số đơn vị còn nhiều hạn chế, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Bên cạnh đó, công chức Văn phòng thống kê cấp xã chuyên môn đã đƣợc đào tạo chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn công tác. Với những lý do trên nên tác giả chọn đề tài: “Năng lực Công chức Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông” để làm luận văn thạc sĩ, nhằm đƣa ra một số giải pháp góp phần giải quyết những yêu cầu nêu trên. 3
 • 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2. Tình hình nghiên cứu của luận văn Năng lực đội ngũ công chức cấp xã nói chung và công chức Văn phòng thống kê nói riêng không còn là một vấn đề mới, ở nhiều nƣớc trên thế giới đội ngũ cán bộ công chức trong bộ máy nhà nƣớc là chủ đề nghiên cứu của nhiều môn khoa học nhƣ: chính trị học, quản lý công.... nhƣng chất lƣợng đội ngũ công chức luôn là đề tài có tính thời sự và cũng không kém phần phức tạp. Vấn đề này đã đƣợc nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, hoạch định chính sách và hoạt động thực tiễn tập trung đi sâu nghiên cứu, tìm tòi, khảo sát. Đã có nhiều công trình đƣợc công bố dƣới những góc độ, mức độ, hình thức thể hiện khác nhau, tiêu biểu của các tác giả: Thứ nhất, về đề tài khoa học, giáo trình và sách chuyên khảo: - Hà Quang Ngọc (2000), Góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước hiện nay, NXB Chính trị quốc gia; - Nguyễn Đắc Hƣng (2007), Phát triển nhân tài chấn hưng đất nước, Ở các công trình nghiên cứu này, các tác giả đã xác định rất rõ ràng hệ thống chính sách, luận cứ khoa học, phƣơng pháp, cách thức để nâng cao chất lƣợng hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ, công chức. Nhƣng, các công trình nghiên cứu này mang tính vĩ mô, bao quát, rộng lớn, chƣa có tính vùng miền, địa phƣơng cụ thể, đặc biệt là vùng Tây Nguyên. Thứ hai, có nhiều bài viết trên các tạp chí “Quản lý nhà nƣớc”, “Tạp chí Cộng sản” từng bƣớc làm rõ hơn về năng lực và tầm quan trọng của công chức. Ví dụ: - PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải (2011), Một số vấn đề về phát triển năng lực của cán bộ, công chức, Tạp chí Tổ chức nhà nƣớc số 1. Tác giả đã tập trung làm rõ lý luận về năng lực, cơ sở hình thành năng lực của cán bộ, 4
 • 13. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 công chức và đƣa ra một số biện pháp để phát triển năng lực phù hợp với môi trƣờng hành chính nhà nƣớc. - PGS.TS Ngô Thành Can (2012), Chất lượng thực thi công vụ-Vấn đề then chốt của cải cách hành chính, Nội san khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự Học viện Hành chính, số 12. Tác giả đã có những đóng góp nhất định trong việc làm sáng tỏ lý luận về công vụ và trách nhiệm công vụ. Tác giả cũng đƣa ra một số giải pháp quan trọng nhắm nâng cao chất lƣợng công vụ của đội ngũ công chức nhƣ đổi mới quy trình tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức có cạnh tranh, đổi mới công tác đào tạo, bồi dƣỡng. - TS Nguyễn Thị Tâm, (2011), Một số kiến nghị về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với yêu cầu cải cách hành chính hiện nay. Tác giả đã đƣa ra các giải pháp để nâng cao chất lƣợng đội ngũ công chức; đó là: các giải pháp về tiêu chuẩn chức danh cán bộ công chức, giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức, giải pháp đổi mới chế độ, chính sách bảo đảm lợi ích vật chất và động viên tinh thần đối với cán bộ công chức. Các tác giả đều đã phân tích một cách hệ thống và tƣơng đối toàn diện về vấn đề chất lƣợng công chức nói chung dƣới góc độ lý luận cũng nhƣ sự vận dụng lý luận đó vào tình hình thực tiễn, đó đều là những công trình, sản phẩm của trí tuệ có giá trị và ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, là cơ sở kết thừa cho việc nghiên cứu tiếp theo. Tuy nhiên, đứng trƣớc xu hƣớng hội nhập và toàn cầu hóa, xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ hội nhập thì vấn đề nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức cấp xã nói chung và công chức Văn phòng thống kê nói riêng vẫn hết sức cấp thiết. Việc nghiên cứu trực tiếp về vấn đề nâng cao năng lực công chức Văn phòng thống kê trên địa bàn huyện Cƣ Jút vẫn chƣa có công trình nghiên cứu nào. Vì vậy, việc chọn nghiên cứu đề tài này mang ý nghĩa 5
 • 14. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Năng lực công chức Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Về khách thể nghiên cứu: Công chức Văn phòng thống kê cấp xã đang công tác tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông. - Về thời gian: Đề tài đánh giá năng lực công chức Văn phòng thống kê cấp xã đang công tác tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2016. - Về không gian: UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông. 4. Mục đích và Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1. Mục đích Luận văn nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực của Công chức văn phòng thống kê cấp xã thuộc huyện Cƣ Jút, tỉnh Đăk Nông. 4.2. Nhiệm vụ - Tổng quan lý luận về năng lực Công chức văn phòng thống kê cấp xã. - Phân tích thực trạng năng lực Công chức Văn phòng thống kê cấp xã ở huyện Cƣ Jút, tỉnh Đăk Nông để qua đó rút ra những hạn chế cần khắc phục và tìm ra những nguyên nhân của hạn chế đó. - Đề xuất những giải pháp để nâng cao năng lực công chức Văn phòng thống kê cấp xã tại địa bàn huyện Cƣ Jút nhằm đáp ứng những yêu cầu hiện nay. 6
 • 15. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Thực hiện nghiên cứu đề tài này, tác giả sử dụng phƣơng pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; nguyên tắc thống nhất lý luận với thực tiễn. + Phƣơng pháp điều tra bằng bảng hỏi: Sử dụng phiếu điều tra để đánh giá về năng lực của công chức Văn phòng thống kê cấp xã.  Bản thân công chức Văn phòng thống kê: 17 phiếu (do có một đang nghỉ sinh nên không điều tra đƣợc)   Lãnh đạo, công chức chuyên môn khác đánh giá về năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã: 96 phiếu  + Phƣơng pháp thống kê; + Phƣơng pháp khảo cứu tài liệu; + Phƣơng pháp so sánh, phân tích, quy nạp, diễn dịch và phƣơng pháp thực chứng để phân tích làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu. Để phục vụ cho việc nghiên cứu và áp dụng các phƣơng pháp nghiên cứu, nguồn tài liệu đƣợc lấy từ các tài liệu cụ thể: + Nguồn tƣ liệu đƣợc lấy từ các báo cáo thống kê, báo cáo tổng kết của địa phƣơng về công chức xã; các kết quả điều tra nghiên cứu đã đƣợc công bố của các cuộc điều tra khảo sát. + Nguồn tƣ liệu và báo cáo phân tích thực trạng còn bao gồm hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công chức đã đƣợc cấp có thẩm quyền ban hành. 6. Những đóng góp mới của luận văn - Đánh giá đúng thực trạng năng lực Công chức văn phòng thống kê cấp xã huyện Cƣ Jút, tỉnh Đăk Nông; 7
 • 16. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Đê xuất các giải pháp nhằm nâng ca năng lực của đội ngũ công chức văn phòng thống kê cấp xã. - Bên cạnh đó góp một phần là nguồn tài liệu để cho những ai quan tâm đến vấn đề nâng cao năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã. 7. Kết cấu luận văn Luận văn ngoài các phần nhƣ mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục chữ cái viết tắt và phụ lục thì luận văn đƣợc kết cấu gồm có 03 chƣơng, cụ thể nhƣ sau: Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận về năng lực công chức cấp xã Chƣơng 2: Thực trạng năng lực công chức Văn phòng thống kê cấp xã tại huyện Cƣ Jút, tỉnh Đăk Nông. Chƣơng 3: Mục tiêu và giải pháp nâng cao năng lực của công chức Văn phòng thống kê cấp xã tại huyện Cƣ Jút, tỉnh Đăk Nông. 8
 • 17. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƢ JÚT TỈNH ĐĂK NÔNG 2.1. Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông Cƣ Jút là một huyện của tỉnh Đăk Nông. Huyện nằm trên trục đƣờng Quốc lộ 14, cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng 20 km về phía Tây nam và cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 110 km, có đƣờng biên giới dài 20 km giáp với huyện Pechr Chenda – tỉnh Mondulkiri, vƣơng quốc Campuchia, với tổng diện tích tự nhiên là 72.029ha.[41] Huyện Cƣ Jút đƣợc thành lập theo Quyết định số 227/HĐBT, ngày 19/06/1990 của Hội đồng Bộ trƣởng (nay là Chính phủ). [42] Căn cứ Nghị quyết số: 22/2003/QH11, ngày 26/11/2003 của Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam và Nghị định số 04/2004/NĐ-CP, ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lăk và thành phố Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đăk Lăk; Sau khi điều chỉnh 03 xã Hoà Phú, Hoà Khánh, Hoà Xuân về tỉnh Đăk Lăk [42]. Phía Đông của Cƣ Jút giáp với thành phố Buôn Ma Thuột, phía Nam giáp huyện ĐăkMil, phía Tây giáp huyện Pê Chơ Chênh Đa, Mondulkiri, Vƣơng quốc Campuchia và phía Bắc giáp huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk [42]. Trên địa bàn huyện Cƣ Jút có đến 25 dân tộc cùng sinh sống xen kẽ ở 127 thôn, buôn, bon, tổ dân phố thuộc 8 xã, thị trấn, nên mang đậm bản sắc văn hóa của nhiều vùng miền, dân tộc. Toàn huyện có 3 tôn giáo chính gồm Công giáo, Phật giáo và Tin lành (tín đồ: 26.190, chiếm 28,37% dân số)[42]. 43
 • 18. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2. Khái quát về công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông 2.2.1. Công chức văn phòng thống kê cấp xã. Theo điều 4 của Nghị định 92/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lƣợng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phƣờng, thị trấn và những ngƣời hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì công chức Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút cụ thể giai đoạn 2012-2016, cụ thể nhƣ sau[11]: Bảng 2.1. Số lượng công chức văn phòng thống kê cấp xã( giai đoạn 2012-2016) Stt Đơn vị Năm Năm Năm Năm Năm 2012 2013 2014 2015 2016 1 Xã Cƣ Knia 02 02 02 02 03 2 Xã Đắk DRông 02 02 03 03 03 3 Thị trấn Eatlinh 02 02 02 02 02 4 Xã Ea pô 02 02 02 02 02 5 Xã Nam Dong 02 02 02 02 02 6 Xã Trúc Sơn 02 02 02 02 02 7 Xã Tâm Thắng 02 02 02 02 02 8 Xã Đắk Will 02 02 02 02 02 Tổng cộng 16 16 17 17 18 Nguồn: Báo cáo thống kê về số lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút – Phòng Nội vụ huyện tính đến ngày 31/12/2016 Nhận xét: Qua bảng 2.1 về số lƣợng ta thấy Công chức Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút đã tăng dần về số lƣợng qua từng năm. 44
 • 19. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Nhƣ vậy, số lƣợng chức danh công chức văn phòng thống thống kê cấp xã đã đƣợc tuyển dụng đủ theo quy định và chỉ tiêu biên chế đối với chức danh văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút. 2.2.2. Về cơ cấu Theo báo cáo thống kê của Phòng nội vụ huyện Cƣ Jút, tính đến 31/12/2016 thì hiện nay huyện Cƣ Jút 18 công chức Văn phòng thống kê cấp xã chiếm 18,0% số lƣợng công chức cấp xã của huyện[28]. Cơ cấu công chức Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút theo các mặt cụ thể nhƣ sau: - Về giới tính. Bảng 2.2. Cơ cấu về giới tính Trong đó Năm Tổng số Nam Tỷ lệ Nữ Tỷ lệ (%) (%) 2012 16 10 63,0 6 37,0 2013 16 10 63,0 6 37,0 2014 17 11 65,0 6 35,0 2015 17 10 59,0 7 41,0 2016 18 11 61,1 7 38,9 Nguồn: Báo cáo thống kê về số lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút – Phòng Nội vụ huyện tính đến ngày 31/12/2016 Nhận xét: Qua bảng 2.2 về cơ cấu giới tính cho thấy số lƣợng công chức Văn phòng thống kê cấp xã huyện Cƣ Jút là nam chiếm tỷ lệ phần trăm cao hơn số lƣợng công chức cấp xã là nữ. Tỷ lệ chênh lệch khá lớn từ 18% - 50%. 45
 • 20. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Nhƣ vậy, cơ cấu về giới tính nhƣ trên thì tỷ lệ theo giới tính công chức Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút chƣa hƣớng đến sự đảm bảo và hài hòa về tỷ lệ Nam – Nữ. - Về độ tuổi: Bảng 2.3: Cơ cấu về độ tuổi Trong đó Từ Từ Từ Từ Từ Stt Năm Tổng 31 36 41 46 51 <=30 đến đến đến đến đến >55 35 40 45 50 55 tuổi tuổi tuổi tuổi tuổi 1 2012 16 5 4 4 2 1 0 0 2 2013 16 3 5 2 5 1 0 0 3 2014 17 2 6 2 5 1 1 0 4 2015 17 1 7 2 6 1 0 0 5 2016 18 2 7 2 6 1 0 0 Nguồn: Báo cáo thống kê về số lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút – Phòng Nội vụ huyện tính đến ngày 31/12/2016 Nhận xét: Từ bảng 2.3 thống kê về cơ cấu độ tuổi ta có thể thấy đội ngũ Công chức Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút đã đƣợc trẻ hóa theo từng năm và đã tạo đƣợc sự kề thừa. Tỷ lệ độ tuổi từ 31 đến 35 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất, đây là một thuận lợi bởi công chức ở lứa tuổi này rất sung sức, nhiệt huyết và có kinh nghiệm nhất định trong công tác và thực tiễn, có thể công hiến nhiều nhất cho xã hội.. Để đạt đƣợc cơ cấu công chức Văn phòng thống kê cấp xã nhƣ trên là do trong những năm trở lại đây với việc thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban thƣờng vụ tỉnh ủy về việc tạo nguồn nhân lực lâu dài cho tỉnh từ cấp cơ sở. Đó là cơ sở, là điều kiện thuận lợi để chuẩn hóa công chức cấp xã trên địa bàn huyện nói chung và công chức Văn phòng thống kê cấp xã nói riêng . 46
 • 21. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Về dân tộc, tôn giáo. Bảng 2.4. Cơ cấu dân tộc, tôn giáo Dân tộc Tôn giáo Số Stt Năm Tỷ Dân Tỷ lệ Tỷ Tỷ lệ lƣợng Kinh lệ tộc Có lệ Không (%) (%) (%) khác (%) 1 2012 16 12 75.0 4 25 1 6.3 15 93.7 2 2013 16 12 76.5 4 23.53 1 5.9 15 94.12 3 2014 17 14 82.4 3 17.65 1 5.9 16 94.12 4 2015 17 14 82.4 3 17.65 1 5.9 16 94.12 5 2016 18 14 77.8 4 22.22 2 11.1 16 88.89 (Nguồn: Báo cáo thống kê về số lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút – Phòng Nội vụ huyện tính đến ngày 31/12/2016) Qua bảng trên cho thấy, số công chức Văn phòng thống kê cấp xã là ngƣời Kinh qua các năm đều chiếm tỷ lệ rất cao từ 75% trở lên; công chức Văn phòng thống kê cấp xã là ngƣời dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ thấp (dƣới 25%). Từ cơ cấu trên sẽ ảnh hƣởng đến năng lực thực thi công vụ của công chức Văn phòng thống kê cấp xã. Đây sẽ là bài toán đòi hỏi cần có giải pháp đặc biệt đối với công chức cấp xã nói chung và công chức ngƣời dân tộc thiểu số tại địa phƣơng nói riêng. - Công chức Văn phòng thống kê cấp xã có tôn giáo chiếm tỷ lệ thấp từ 5-11% trong tổng số công chức Văn phòng thống kê cấp xã của huyện Cƣ Jút. Nhận xét: Nhƣ vậy số lƣợng công chức Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút có tỷ lệ ngƣời dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ rất thấp. Chính đặc điểm này ít nhiều ảnh hƣởng đến năng lực, hiệu quả thực thi công việc. 47
 • 22. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Về ngạch công chức Bảng 2.5: Cơ cấu ngạch công chức cấp xã Số lƣợng Hƣởng ngạch T Thời gian Chuyênvi ên Tỷ lệ(%) CV caođẳng Tỷ lệ(%) Cán sự Tỷ lệ(%) Nhânviên Tỷ lệ(%) T 1 Năm 2012 16 7 47,3 - - 7 47,3 2 12,6 2 Năm 2013 16 8 50,0 - - 8 50,0 - - 3 Năm 2014 17 9 52,9 - - 8 47,1 - - 4 Năm 2015 17 11 64,7 - - 6 35,3 - - 5 Năm 2016 18 12 66,7 - - 5 27,7 1 5,6 Nguồn: Báo cáo số lượng, chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút, tính đến ngày 31/12/2016 Từ bảng số liệu trên ta thấy, tỷ lệ công chức Văn phòng thống kê cấp xã giữ ngạch chuyên viên, ngạch cán sự chiếm tỷ lệ cao, còn ngạch nhân viên thì chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Nhƣ vậy, công chức văn phòng thống kê cấp xã cơ bản đã đƣợc bố trí đủ về số lƣợng, thành phần nhƣng riêng về cơ cấu dân tộc và tôn giáo chƣa hài hòa, tỷ lệ công chức là ngƣời dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ thấp, có năm chƣa đạt 20%, còn tỷ lệ cơ cấu về tôn giáo thì lại càng thấp (dƣới 10%) chính điều này đã tạo sự mất cân bằng về cấu trong công chức văn phòng thống kê cấp xã 2.3. Năng lực của công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông 2.3.1. Công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút theo tiêu chuẩn quy định giai đoạn 2012-2016 2.3.1.1. Về trình độ - Về trình độ chuyên môn: 48
 • 23. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng 2.6: Về trình độ chuyên môn Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tiêu chí S.lượ ng Tỷ lệ % S.lượ ng Tỷ lệ % S.lượn g Tỷ lệ % S.lượng Tỷ lệ % S.lượng Tỷ lệ % Th ạc sỹ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Đại học 7 43,7 8 47,0 9 53,0 11 64,7 12 66,7 Ca o đẳ ng 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - T.cấ p 9 56,3 9 53,0 8 47,0 6 35,3 6 33,3 Sơ cấ p 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Nguồn: Báo cáo thống kê về số lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút – Phòng Nội vụ huyện tính đến ngày 31/12/2016 Nhận xét: Trình độ chuyên môn không phải là yếu tố quyết định hoàn toàn đến năng lực của công chức nhƣng trình độ chuyên môn nghiệp vụ là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá trình độ và năng lực. Hạn chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì sẽ hạn chế khả năng tiếp thu, lĩnh hội đƣờng lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nƣớc cũng nhƣ các quy định của cấp trên khi tổ chức, triển khai, kiểm tra đôn đốc, vận động quần chúng thực hiện. Có thể nhận thấy trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công chức Văn phòng thống kê cấp xã có trình độ từ trung cấp trở lên, tỷ lệ công chức có trình độ đại học đã tăng dần qua các năm (từ 43,7,0% năm 2012 lên 66,7% năm 2016). Qua đó đã từng bƣớc nâng cao năng lực của đội ngũ công chức Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao. Đồng thời cho thấy chính quyền huyện Cƣ Jút đã có những nỗ lực trong công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội 49
 • 24. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ngũ công chức cấp cơ sở trên địa bàn của huyện để có thể thực hiện tốt mọi nhiệm vụ đƣợc giao. - Về trình độ lý luận chính trị: Bảng 2.7: Về trình độ lý luận chính trị Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tiêu Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ chí lượng lệ lượng lệ lượng lệ lượng lệ lượng lệ % % % % % Cử 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - nhân Cao 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - cấp T. cấp 5 31,3 6 35,3 6 35,3 6 35,5 7 38,9 S. cấp 0 - 0 - 0 - 0 - Nguồn: Báo cáo thống kê về số lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút – Phòng Nội vụ huyện tính đến ngày 31/12/2016 Nhìn chung, công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút chủ yếu đƣợc bồi dƣỡng lý luận chính trị trung cấp hoặc tƣơng đƣơng; không có công chức có trình độ lý luận chính trị cử nhân và cao cấp; tỷ lệ trình độ lý luận chính trị chủ yếu là trung cấp nhƣng vẫn chiếm tỷ lệ rất thấp 35,3%; việc đào tạo, bồi dƣỡng trình độ lý luận chính trị đối với công chức văn phòng thống kê cấp xã chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Do đó lãnh đạo các xã cũng nhƣ huyện cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dƣỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho công chức văn phòng thống kê xã trong thời gian tới. - Về trình độ quản lý nhà nước: Hiện nay công chức Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút vẫn chƣa đƣợc quan tâm về việc đào tạo hay bồi dƣỡng về trình độ quản lý nhà nƣớc, từ năm 2012-2015 thì không có công chức văn phòng thống kê đƣợc đào tạo về trình độ quản lý nhà nƣớc, tính đến thời điểm 31/12/2016 thì mới có 02/18 công chức văn phòng thống 50
 • 25. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 kê đƣợc tham gia đào tạo về trình độ quản lý nhà nƣớc ở trình độ trung cấp, chiếm 11,1%. Qua thực tiễn này thì đòi hỏi lãnh đạo UBND các xã, cũng nhƣ huyện cần quan tâm và tạo điều kiện để đào tạo về trình độ quản lý nhà nƣơc cho công chức Văn phòng thống kê cấp xã nói riêng và công chức cấp xã nói chung trên địa bàn huyện Cƣ Jút. - Về trình độ tin học: Bảng 2.8: Về trình độ tin học Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tiêu Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ chí lượng lệ % lượng lệ lượng lệ lượng lệ lượng lệ % % % % T.cấp 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Chứng chỉ các 16 100 16 100 17 100 17 100 17 94,4 loại Chƣa qua bồi 0 - 0 - 0 - 0 - 01 5,6 dƣỡng Nguồn: Báo cáo thống kê về số lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút – Phòng Nội vụ huyện tính đến ngày 31/12/2016 Theo xu hƣớng cải cách hành chính một cửa, một của lien thông và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình giải quyết công việc thì trình độ tin của công chức cấp xã nói chung và công chức văn phòng thống kê cấp xã nói riêng là không thể thiếu. Tuy nhiên, qua số liệu bảng 2.6 nêu trên cho thấy vẫn còn tỷ lệ công chức văn phòng thống kê cấp xã chƣa qua bồi dƣỡng các lớp tin học và tỷ lệ này chủ yếu thuộc về những ngƣời lớn tuổi nhƣng tỷ lệ chiếm rất thấp. Nhung nhìn chung công chức văn phòng thống kê 51
 • 26. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 cấp xã đã có chứng chỉ về trình độ tin học đáp ứng đƣợc nhiệm vụ đƣợc giao nhất là công tác soạn thảo văn bản nhƣng cũng cần phải từng bƣớc nâng cao hơn nữa mới có thể đảm bảo theo đúng quy định Tại Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 22/12/2004 của UBND tỉnh Đắk Nông và Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển dụng công chức xã, phƣờng, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thì đối với công chức cấp xã khi tuyển dụng thì tiêu chuẩn về trình độ phải Tốt nghiệp chuyên ngành Hành chính, Văn thƣ, Văn phòng, Luật, Công nghệ han tin, Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh; 2.3.1.2. Về kỹ năng thực hiện nhiệm vụ Để đảm bảo về chất lƣợng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc không chỉ đòi hỏi ở mỗi công chức có bằng cấp chuyên môn đáp ứng nhu cầu công việc mà vấn đề kỹ năng giải quyết các công việc cũng cần phải đƣợc đặt ra. Từng công chức phải có tƣ duy độc lập, sáng tạo, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, am hiểu thực tế mà trƣớc hết là thuộc lĩnh vực chuyên môn đang công tác và có khả năng nhanh nhạy trong giải quyết công việc của mình phù hợp với thực tế. Năng lực công tác phải luôn gắn liền với kỹ năng giải quyết công việc theo đúng chức trách và nhiệm vụ của mỗi công chức. Kỹ năng thực hiện nhiệm vụ là một trong những tiêu chí quan trọng nhằm đánh giá năng lực của công chức và công chức cũng cần có những kỹ năng tƣơng ứng với nhiệm vụ đƣợc giao. Qua khảo sát bằng phiếu điều tra (17 phiếu bản thân công chức Văn phòng thống kê tự đánh giá về năng lực của mình; lãnh đạo và công chức chuyên môn khác đánh giá về năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã 96 phiếu) từ thực tế 7 xã và 01 thị trấn đối với công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút, đạt đƣợc kết quả nhƣ sau: 52
 • 27. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng 2.9: Kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tự đánh giá của công chức văn phòng thống kê cấp xã Tự đánh giá mức độ thực Stt Kỹ năng hiện(%) Tốt Khá Trung Yếu bình 1 Kỹ năng tham mƣu 64,7 23,5 11,8 - 2 Kỹ năng lập kế hoạch 35,3 41,2 23,5 - 3 Kỹ năng sử dụng công nghệ 29,4 41,2 29,4 - thông tin và soạn thảo văn bản 4 Kỹ năng phối hợp trong công tác 17,6 29,4 41,2 11,8 5 Kỹ năng giao tiếp 29,4 35,3 29,4 5,9 6 Kỹ năng xử lý thông tin 41,2 35,3 17,6 5,9 7 Kỹ năng làm việc nhóm 5,9 35,3 41,2 17,6 8 Kỹ năng giải quyết công việc 23,5 35,3 29,4 11,8 Nguồn: Phiếu khảo sát tự đánh giá kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút Từ kết quả bảng 2.9 về kết quả tự đánh giá của công chức văn phòng thống kê trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì vẫn còn một số kỹ năng tự nhận định là yếu nhƣ: kỹ năng phối hợp trong công tác (11,8%), kỹ năng làm việc nhóm(17,6%), kỹ năng giải quyết công việc (11,8%) đối với những kỹ năng này còn yếu là do bản than công chức chƣa phân bố thời gian thực hiện công việc đƣợc rõ ràng, dễ xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, dễ làm, khó bỏ; Những kỹ năng khác nhƣ: Kỹ năng giao tiếp (5,9%); kỹ năng xử lý thông tin (25,9%), đây là những kỹ năng quan trọng mà bất kỳ công chức nào cũng cần phải có, tỷ lệ đánh giá yếu vẫn còn và thấp nhƣng nó cũng sẽ một 53
 • 28. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 phần nào đó ảnh hƣởng đến năng lực thực hiện nhiệm vụ của công chức và ảnh hƣờng tới sự phối hợp công việc giữa các công chức trong quá trình giải quyết công việc. - Kết quả đánh giá của lãnh đạo, công chức chuyên môn và các đoàn thể cấp xã đối về kỹ năng thực hiện nhiệm vụ cúa công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông. Bảng 2.10: Kỹ năng thực hiện nhiệm vụ được đánh giá từ lãnh đạo, công chức chuyên môn và các đoàn thể cấp xã Mức độ thực hiện(%) Stt Kỹ năng Tốt Khá Trung Yếu bình 1 Kỹ năng tham mƣu 60,4 20,8 16,7 2,1 2 Kỹ năng lập kế hoạch 40,6 49,0 10,4 - 3 Kỹ năng sử dụng công nghệ 34,4 40,6 25,0 - thông tin và soạn thảo văn bản 4 Kỹ năng phối hợp trong công tác 15,6 43,8 29,2 11,4 5 Kỹ năng giao tiếp 30,2 55,2 9,4 5,2 6 Kỹ năng xử lý thông tin 42,7 39,6 14,6 3,1 7 Kỹ năng làm việc nhóm 12,5 31,3 40,6 15,6 8 Kỹ năng giải quyết công việc 21,9 42,7 28,1 7,3 Nguồn: Phiếu khảo sát tự đánh giá kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút Qua bảng 2.10 về kết quả đánh giá từ lãnh đạo, công chức chuyên môn và các đoàn thể cấp xã thì cho thấy các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của công chức văn phòng thống kê cấp xã vẫn còn chƣa thật sự tốt, kỹ năng về lập kế hoạch, về sử dụng công nghệ thông tin đã làm tốt nhƣng những kỹ năng còn lại vẫn còn yếu và có tỷ lệ yếu tƣơng đối cao nhƣ kỹ năng làm việc 54
 • 29. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 nhóm(15,6%), kỹ năng phối hợp trong công tác (11,6%) và nhìn chung có tính tƣơng đồng và không có sự chênh lệch quá lơn so với kết quả tự đánh giá của công chức văn phòng thống kê cấp xã. Từ kết quả tự đánh giá của công chức văn phòng thống kê và kết quả đánh giá của lãnh đạo, công chức khác và các đoàn thể cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút về những kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ công chức văn phfong thống kê ta có kết quả tổng hợp nhƣ sau: Bảng 2.11: Tổng hợp kỹ năng thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp mức độ thực hiện(%) Stt Kỹ năng Tốt Khá Trung Yếu bình 1 Kỹ năng tham mƣu 62,6 22,2 14,3 1,1 2 Kỹ năng lập kế hoạch 38,0 45,1 16,9 - 3 Kỹ năng sử dụng công nghệ 40,9 27,2 40,9 - thông tin và soạn thảo văn bản 4 Kỹ năng phối hợp trong công tác 16,6 36,6 35,2 11,6 5 Kỹ năng giao tiếp 29,8 45,2 19,4 5,6 6 Kỹ năng xử lý thông tin 42,0 37,4 16,1 5,6 7 Kỹ năng làm việc nhóm 9,2 33,3 40,9 16,6 8 Kỹ năng giải quyết công việc 22,7 39,0 28,8 9,5 Nguồn: Phiếu khảo sát tự đánh giá kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút Qua kết quả bảng 2.11 tổng hợp đánh giá về kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của công chức văn phòng thống kê cấp xã ta có thể thấy đƣợc kỹ năng làm việc nhóm có tỷ lệ yếu cao nhất (16,6%), tiếp đến là kỹ năng phối hợp trong công tác (11,6%) nhƣng nhìn chung thì các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút đã đáp ứng 55
 • 30. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 đƣợc những kỹ năng cần thiết theo tiêu chuẩn quy định nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhiều công chức đã phát huy tốt vai trò của mình, có kỹ năng và đã đƣa ra đƣợc phƣơng pháp làm việc khoa học, tham mƣu giải quyết các công việc có hiệu quả đồng thời trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bản thân ngƣời công chức cũng đã tự nâng cao các kỹ năng thông qua từng nhiệm vụ cụ thể. Tuy nhiên, đối với công chức còn thiếu và yếu các kỹ năng cơ bản thì trong thời gian tới cần có kế hoạch đào tạo bồi dƣỡng cho công chức văn phòng thống kê cấp xã các kỹ năng cơ bản nêu trên và một số kỹ năng khác để bổ trợ cho nhau trong quá trình xử lý công việc đồng thời mỗi công chức trong qua trình thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao tự trao dồi, học hỏi từ lãnh đạo, công chức chuyên môn khác cũng nhƣ cơ quan cấp trên về những kỹ năng này để thực hiện một cách hiệu quả thiết thực phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phƣơng, đơn vị công tác. 2.3.1.3. Về Thái độ, hành vi Thái độ của công chức đƣợc biểu hiện qua hành vi bên ngoài. Đánh giá thái độ của công chức là công việc không đơn giản, không thể thực hiện một cách chủ quan mà phải xem xét cả quá trình công tác; đánh giá đầy đủ các tiêu chí trong hoàn cảnh cụ thể và đánh giá trên nhiều góc độ khác nhau. Để có cơ sở đánh giá, tác giả luận văn đã khảo sát bằng phiếu để chính bản thân công chức văn phòng thống kê cấp xã tự đánh giá về thái độ, hành vi cùa mình và lãnh đạo, công chức chuyên môn khác của cấp xã, các ban ngành đoàn thể cấp xã đánh giá về thái độ, hành vi của công chức văn phòng thống kê cấp xã. * Kết quả khảo sát về thái độ hành vi của công chức văn phòng thống kê cấp xã.trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 56
 • 31. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng 2.12: Thái độ, hành vi tự đánh giá của công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút. Stt Nội dung Kết quả tự đánh giá(%) Tốt Khá Trung bình 1 Ý thức chấp hành chủ trƣơng của Đảng 92,5 7,5 - và các quy định khác 2 Ý thức trách nhiệm trong thực hiện 70,5 23,5 6,0 nhiệm vụ 3 Ý thức nâng cao trình độ về mọi mặt 58,8 29,4 11,8 4 Tinh thần hợp tác và cầu thị 76,5 23,5 - 5 Đạo đức và tác phong 92,5 7,5 - Nguồn: Phiếu khảo sát tự đánh giá kỹ năng thực hiện nhiệm vụ Từ bảng 2.12 về kết quả khảo sát trên cho thấy thái độ, hành vi của công chức văn phòng thống kê tự đánh giá nhận xét về bản thân là khá tốt. Tuy nhiên tỷ lệ trung bình vẫn còn đối với ý thức trách niệm trong thực hiện nhiệm vụ là 6,0 % và ý thức nâng cao trình độ về mọi mắt là 11,8%. * Kết quả khảo sát đánh giá của lãnh đạo, công chức và các ban ngành đoàn thể khác về thái độ, hành vi của công chức văn phòng thống kê cấp xã. Bảng 2.13. Đánh giá thái độ, hành vi của lãnh đạo, công chức chuyên môn và các đoàn thể cấp xã đối với công chức văn phòng thống kê cấp xã. Stt Nội dung Kết quả đánh giá(%) Tốt Khá Trung bình 1 Ý thức chấp hành chủ trƣơng của Đảng 78,1 20,8 1,1 và các quy định khác 2 Ý thức trách nhiệm trong thực hiện 75,0 18,8 6,2 nhiệm vụ 3 Ý thức nâng cao trình độ về mọi mặt 64,6 19,8 15,6 4 Tinh thần hợp tác và cầu thị 72,9 21,9 5,2 5 Đạo đức và tác phong 76,0 24,0 - Nguồn: Phiếu khảo sát tự đánh giá kỹ năng thực hiện nhiệm vụ Từ bảng 2.13 về kết quả đánh giá của lãnh đạo, công chức chuyên môn và các đoàn thể cấp xã đối với thái độ, hành vi của công chức văn phòng 57
 • 32. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 thống kê cơ bản khách quan và tƣơng đối tƣơng đồng với kết quả tự đánh giá của công chức văn phòng thống kê cấp xã. Bảng 2.14. Tổng hợp đánh giá thái độ, hành vi của công chức văn phòng thống kê cấp xã. Tổng hợp kết quá đánh Stt Nội dung giá(%) Tốt Khá Trung bình 1 Ý thức chấp hành chủ trƣơng của Đảng 85,3 14,2 0,5 và các quy định khác 2 Ý thức trách nhiệm trong thực hiện 72,8 21,2 6,1 nhiệm vụ 3 Ý thức nâng cao trình độ về mọi mặt 61,7 24,6 13,7 4 Tinh thần hợp tác và cầu thị 74,7 22,7 2,6 5 Đạo đức và tác phong 84,3 15,7 - Nguồn: Phiếu khảo sát tự đánh giá kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút Từ kết quả Bảng: 2.14 tổng hợp kết quả đánh giá giữa công chức văn phòng thống kê cấp xã tự đánh giá và đánh giá của lãnh đạo, công chức chuyên môn khác và các đoàn thể cấp xã cho thấy thái độ, hành vì của công chức văn phòng thống kê cấp xã đƣợc đánh giá tƣơng đối tốt Tuy nhiên sự đánh của lãnh đạo, công chức chuyên môn khác và các đoàn thể cấp xã về tỷ lệ trung bình cao hơn so với nhóm công chức văn phòng thống kê cấp xã tự dánh giá. Nhƣng nhìn chung thì các tỷ lệ này là cơ bản tƣơng đồng và khách quan. Và từ kết quả bảng 2.10 và báo cáo đánh giá công chức hàng năm (2012-2016) ta có thể đánh giá và nhận xét về thái độ hành vi của công chức văn phòng thống kê cấp xã nhƣ sau: * Thái độ, hành vi đối với lãnh đạo 58
 • 33. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Công chức văn phòng thống kê cấp xã luôn có thái độ tôn trọng đối với lãnh đạo. Việc tham mƣu các nhiệm vụ luôn đƣợc thực hiện đúng với chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc bằng tất cả kiến thức và lòng nhiệt tình với công việc. Đa số công chức luôn tham mƣu, trao đổi và đề xuất với lãnh đạo triển khai nhiệm vụ phù hợp với các quy định của pháp luật và với điều kiện thực tế của địa phƣơng. Đội ngũ này rất linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ đƣợc phân công, luôn trung thực và chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo. * Thái độ hành vi đối với đồng nghiệp. Mỗi công chức cấp xã đƣợc phân công phụ trách hoặc thực hiện công việc khác nhau nhƣng một số mảng công việc có liên quan với nhau. Bởi vậy, công chức văn phòng thống kê cấp xã luôn luôn nêu cao tinh thần hợp tác và có thái độ cầu thị; xác định nếu không có sự đoàn kết trong nội bộ cơ quan và giữa các cơ quan, đơn vị khác thì khó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đội ngũ công chức văn phòng thống kê cấp xã luôn sẵn sàng giúp đỡ, phối hợp đồng nghiệp, không chờ sự chi đạo của lãnh đạo mới thực hiện. * Thái độ hành vi đối với công dân Chuẩn mực xử sự của công chức văn phòng thống kê cấp xã khi thực hành nhiệm vụ phải thực hiện đầy đủ và đúng quy định về nghĩa vụ của công chức. Khi giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức,công dân luôn hƣớng dẫn công khai, giải quyết đúng quy trình, đúng luật, đúng thời gian quy định; trong các hoạt động xã hội phải thể hiện văn minh lịch sự trong giao tiếp, ứng xử để ngƣời dân tin yêu; phải có trách nhiệm hƣớng dẫn ngƣời dân tham gia vào các hoạt động thuộc lĩnh vực mình đƣợc giao đúng quy định của pháp luật và có trách nhiệm phát hiện, thông báo với cơ quan, lãnh đạo kịp thời xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. Đội ngũ công chức văn phòng thống kê cấp xã nhìn chung có ý thức 59
 • 34. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 trách nhiệm với công việc của mình, bƣớc đầu có thay đổi trong thái độ tiếp dân đặc biệt đƣợc thể hiện rõ nét nhất là ở bộ phận một cửa và một cửa liên thông, thời gian qua đã đƣợc tổ chức, cá nhân đến giao dịch tin tƣởng và yên tâm khi giao dịch công việc, thái độ phục vụ của công chức cấp xã nói chung và công chức văn phòng thống kê nói riêng hiện nay đã cải thiện nhiều so với trƣớc đây, hƣớng dẫn xử lý thủ tục hành chính tận tình, hòa nhã, vui vẻ. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế về thái độ của công chức văn phòng thống kê cấp xã đối với công dân, đôi lúc thiếu kiềm chế còn nóng nảy khi công dân cố tình khiêu nại, tố cáo hoặc đòi hỏi chế độ chính sách sai quy định...Sau mỗi sự việc, công chức đều đƣợc nhắc nhở, yêu cầu rút kinh nghiệm. * Thái độ, hành vi đối với công việc Mỗi công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút đều có sự phân công thực hiện công việc rất cụ thể dựa trên các quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của cơ quan, cuối năm đƣợc đánh xếp loại theo kết quả thực hiện công việc. Đội ngũ công chức văn phòng thống kê cấp xã luôn không ngƣng nâng cao kiến thức có liên quan đến nhiệm vụ đƣợc giao, công tác tham mƣu luôn kịp thời và đảm bảo đúng quy định của Pháp luật. Nhƣ vậy, các yếu tố đánh giá về năng lực của công chức văn phòng thống kê cấp xã nhƣ kiến thức, các kỹ năng cũng nhƣ thái độ, hành vi đều có vai trò rất quan trọng và có mỗi quan hệ mật thiết ảnh hƣởng lẫn nhau. Bởi vậy đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ của công chức văn phòng thống kê cấp xã cần đánh giá dựa trên các yếu tố này. 2.3.2. Thực trạng công chức văn phòng thống kê cấp xã dựa trên kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ 2.3.2.1. Công tác tham mưu tổng hợp 60
 • 35. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Đây là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của Bộ phận văn phòng HĐND và UBND xã nói chung và công chức Văn phòng thống kê xã nói riêng. Chức năng tham mƣu đƣợc thể hiện trong mỗi nhiệm vụ cụ thể nhƣ xây dựng quy chế làm việc và tổ chức làm việc theo quy chế; giúp lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chƣơng trình công tác. Hiện nay công chức Văn phòng thống kê xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút cơ bản đã làm tốt công tác này và có những sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. * Xây dựng chương trình công tác: Đã tham mƣu giúp HĐND và UBND xã xây dựng và triển khai chƣơng trình công tác hàng năm với các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH, ANQP trên địa bàn. Giúp Thƣờng trực HĐND tổ chức thực hiện Nghị quyết về chƣơng trình hoạt động giám sát Xây dựng lịch công tác cụ thể hàng tuần, hàng tháng cho Thƣờng trực HĐND-UBND xã phù hợp theo chƣơng trình công tác đã đề ra; đôn đốc các bộ phận chuyên môn trong việc xây dựng các đề án, triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐND - UBND các cấp và của địa phƣơng. Thực hiện công tác tiếp công dân theo luật định; xây dựng lịch công tác tiếp công dân cho lãnh đạo địa phƣơng. Hàng năm đã giúp Thƣờng trực HĐND - UBND duy trì tốt công tác tiếp dân, trực tiếp nhận đơn thƣ kiến nghị, KN-TC của công dân; nắm bắt và tổng hợp kịp thời những thắc mắc, kiến nghị và tham mƣu cho UBND xã từng bƣớc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân. * Công tác tổ chức và phục vụ các cuộc họp của HĐND và UBND: Để tổ chức các kỳ họp định kỳ của HĐND xã đúng thời gian, đạt kết quả tốt, Văn phòng đã phối hợp với các bộ phận chuyên môn xây dựng các 61
 • 36. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 báo cáo, tờ trình, nghị quyết đảm bảo chất lƣợng. Các văn bản, tài liệu phục vụ kỳ họp đƣợc gửi đến đại biểu HĐND đúng thời gian quy định. Tham mƣu giúp UBND xã tổ chức các cuộc họp, hội nghị, họp UBND, họp giải quyết công việc và triển khai nhiệm vụ. Các hội nghị và cuộc họp đều đƣợc chuẩn bị chu đáo về nội dung và khánh tiết. * Công tác thông tin tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo: Công tác thông tin tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo của Văn phòng thƣờng xuyên đƣợc duy trì thực hiện tốt. Hàng tháng, hàng quý Văn phòng đều có báo cáo gửi các cơ quan cấp trên và Thƣờng trực HĐND - UBND xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Công chức Văn phòng thống kê cấp xã tổng hợp đƣợc phân công theo dõi các lĩnh vực công tác của Thƣờng trực HĐND-UBND luôn chủ động bám sát chƣơng trình công tác của HĐND-UBND xã, giúp Thƣờng trực HĐND- UBND xây dựng lịch công tác và theo dõi tình hình hoạt động của các bộ phận chuyên môn. Giúp Thƣờng trực HĐND-UBND xã kịp thời nắm bắt thông tin để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động KT-XH, AN-QP trên địa bàn. Chất lƣợng báo cáo đƣợc nâng lên, công tác xử lý thông tin cơ bản đảm bảo nhanh, kịp thời. Sự phối hợp trong thực hiện chế độ thông tin báo cáo giữa Văn phòng với Văn phòng Đảng ủy xã, các bộ phận chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể của xã tiếp tục đƣợc duy trì. * Công tác tham mưu soạn thảo, ban hành và đôn đốc thực hiện văn bản: Thực hiện chức năng tham mƣu, giúp Thƣờng trực HĐND-UBND soạn thảo và ban hành các loại văn bản, bộ phận chuyên môn và công chức Văn phòng đã thƣờng xuyên nghiên cứu, học tập kinh nghiệm nhằm từng bƣớc nâng cao chất lƣợng các văn bản ban hành. Các văn bản đƣợc soạn thảo, kiểm 62
 • 37. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 tra kỹ trƣớc khi ban hành để hạn chế tối thiểu các sai sót về nội dung và thể thức. Ngoài các văn bản chỉ đạo, báo cáo định kỳ, Văn phòng thƣờng xuyên phối hợp tốt với các bộ phận chuyên môn xây dựng và ban hành các đề án, chƣơng trình, kế hoạch theo sự phân công của UBND xã và các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên. Thƣờng xuyên phối hợp đôn đốc các bộ phận chuyên môn của xã thực hiện các văn bản đã ban hành, các ý kiến chỉ đạo, giao việc của lãnh đạo UBND xã. Đặc biệt là các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân đƣợc triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định pháp luật. 2.3.2.2. Công tác văn thư - lưu trữ Văn thƣ - lƣu trữ là một nhiệm vụ của Công chức Văn phòng thống kê cấp xã, trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng, thực hiện tốt việc quản lý công văn đi, công văn đến. Việc chuyển giao, phân phối, xử lý văn bản, tài liệu đến nơi nhận đúng quy định, đảm bảo chế độ bảo mật thông tin của Nhà nƣớc. Thực hiện tốt chế độ theo dõi, lập hồ sơ lƣu trữ, bảo quản tài liệu theo đúng quy trình. Chế độ bảo mật công văn tài liệu và quản lý, sử dụng con dấu đƣợc thực hiện theo đúng quy định của nhà nƣớc. 2.3.2.3. Công tác cải cách hành chính Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, các xã ngày càng hoàn thiện về hoạt động của "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả". Phối hợp với Đài Truyền thanh xã tham mƣu cho UBND xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã các bộ thủ tục hành chính, những điểm mới trong các bộ thủ tục hành chính. 63
 • 38. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành, duy trì, vận hành hệ thống mạng tin học nội bộ Văn phòng điện tử eOffice và hệ thống quản lý chất lƣợng phiên bản mới ISO 9001:2008 của UBND xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác; toàn bộ văn bản đến và văn bản đi đã đƣợc xử lý liên thông giữa các cơ quan trong huyện và các các bộ phận chuyên môn qua Văn phòng điện tử eOffice, đảm bảo nhanh và chính xác. 2.3.2.4. Công tác dân tộc Tham mƣu thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn, thƣờng xuyên phối hợp với các bộ phân có liên quan thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đƣợc giao. Kết quả cụ thể: Tham mƣu thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nhƣ: Triển khai chƣơng trình tín dụng ƣu đãi phát triển sản xuất; tổ chức các lớp đào tạo nghề; cấp thẻ BHYT cho ngƣời nghèo và hỗ trợ thẻ BHYT cho hộ cận nghèo. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội nhƣ hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo số tiền. Tổ chức Hội nghị gặp mặt ngƣời có uy tín và kiểm tra việc thực hiện chính sách ngƣời có uy tín. Việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số đƣợc quan tâm, do đó những năm qua ở các xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút không xảy ra tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đói giáp hạt, thiên tai, mất mùa và những vụ việc nổi cộm. 2.3.2.5. Công tác tiếp công dân Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, lãnh đạo UBND xã đã duy trì lịch tiếp công dân tại UBND xã theo quy định. 64
 • 39. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Tiếp nhận và xử lý các loại đơn thƣ các loại khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, thỏa đáng cho công dân. 2.3.2.6 Công tác hành chính và phục vụ hậu cần Công tác hành chính và phục vụ hậu cần đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động của Thƣờng trực HĐND-UBND và các bộ phận chuyên môn; đảm bảo yêu cầu công tác thƣờng xuyên cũng nhƣ các nhiệm vụ đột xuất của Thƣờng trực HĐND-UBND xã. Tham mƣu cho HĐND-UBND xã tổ chức tiếp đón nhiều đoàn khách từ các tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh, huyện đến thăm và làm việc với lãnh đạo xã. Công tác tiếp đón khách luôn đảm bảo nhiệt tình, chu đáo, để lại ấn tƣợng tốt cho khách và duy trì đƣợc mối quan hệ tốt với các đơn vị. Thực hiện công tác quản lý nguồn kinh phí phục vụ công tác đảm bảo đúng theo quy định tài chính của nhà nƣớc; quản lý sử dụng trụ sở làm việc, tài sản công, phƣơng tiện, trang thiết bị phục vụ yêu cầu công tác. Công tác quản lý tài chính đƣợc thực hiện đúng theo quy định của nhà nƣớc, đảm bảo nguyên tắc, công khai, rõ ràng và chính xác. Thực hiện tốt chế độ quản lý sử dụng tài sản công; thƣờng xuyên duy tu, bảo dƣỡng, mua sắm thay thế trang thiết bị cần thiết phục vụ yêu cầu công tác. Văn phòng đã thực hiện việc bố trí, sắp xếp phòng làm việc phù hợp cho các bộ phận chuyên môn hợp lý, đôn đốc các bộ phận thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc tại trụ sở; tăng cƣờng công tác bảo vệ tài sản, vật tƣ và các trang thiết bị tại trụ sở. Bộ phận lao công tạp vụ thƣờng xuyên đảm bảo vệ sinh quét dọn sạch sẽ trụ sở, phòng họp và các phòng làm việc của lãnh đạo. Có ý thức bảo vệ tài sản chung, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đảm bảo phục vụ nƣớc uống trong sinh hoạt hàng ngày cũng nhƣ nƣớc uống phục vụ các cuộc họp, hội 65
 • 40. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 nghị chu đáo, đầy đủ. Thƣờng xuyên chăm sóc cây cối, giữ gìn vệ sinh môi trƣờng, cảnh quan sạch đẹp tại khuôn viên trụ sở làm việc. 2.3.2.7. Mối quan hệ với Văn phòng cấp uỷ, các đoàn thể, các bộ phận chuyên môn thuộc cấp mình Những năm qua, công chức Văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đảng uỷ, các đoàn thể của cấp mình trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao. Hàng tuần, Công chức Văn phòng thống kê cấp xã đã duy trì tốt chế độ thông báo lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND xã để bộ phận năm đƣợc hoạt động của Thƣờng trực HĐND-UBND xã, chủ động trong triển khai nhiệm vụ và bố trí, sắp xếp công việc hợp lý. Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo tổng hợp tình hình công tác, giúp Thƣờng trực Đảng uỷ - HĐND - UBND tạo đƣợc mối liên hệ chặt chẽ với các đoàn thể, các bộ phận chuyên môn trong việc triển khai thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu KT-XH, AN-QP của đơn vị. Từ việc đánh giá công chức thống qua các nội dung nhƣ trên, hàng năm việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã thiết thực, đúng với thực tế và dựa vào kết quả thực hiện của mỗi công chức. Qua số liệu tổng hợp từ phiếu đánh giá công chức hàng năm của Phòng Nội vụ về xếp loại công chức văn phòng thống kê cấp xã hàng năm (2012- 2016), ta có kết quả đánh giá nhƣ sau: 66
 • 41. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng 2.15: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Kết quả đánh giá (%) Stt Mức đánh giá Năm Năm Năm Năm Năm 2012 2013 2014 2015 2016 1 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 12,5 12,5 11,8 11,8 22,2 2 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 81,2 81,2 88,2 88,2 77,8 3 Hoàng thành nhiệm vụ nhƣng còn 6,3 6,3 - - - hạn chế về năng lực 4 Không hoàn thành nhiệm vụ - - - - - Nguồn: Phiếu đánh giá công chức hàng năm Từ kết quá đánh giá công chức văn phòng thống kê cấp xã từ bảng 2.13 nêu trên và báo cáo Phòng Nội vụ huyện Cƣ Jút từ năm 2012-2016, ta có thể thấy kết quả tƣơng đối tốt. Tuy nhiên đánh giá công chức đƣợc coi là khâu tiền đề quan trọng nhất nhƣng vẫn là khâu khó và yếu nhất, khó nhất là đánh giá cái “tâm”, cái “tầm” và bản lĩnh chính trị của ngƣời công chức, đa số công chức đều tự cho mình mức điểm cao; đánh giá công chức vẫn còn mang hình thức, chƣa phản ánh đúng đƣợc thực chất công chức; chƣa thật sự lấy hiệu quả công việc làm thƣớc đo chủ yếu trong đánh giá cán công chức; còn cảm tính, hình thức, xuê xoa, chiếu lệ; thiếu tính chiến đấu, thiếu thần xây dựng trong đánh giá công chức, công tác đánh giá còn khép kín, nội bộ. Đồng thời, tiến hành khảo sát bằng phỏng vấn trực tiếp với lãnh đạo một số UBND cấp xã trên địa bàn huyện, hàng năm vẫn tổ chức xử lý kiểm điểm công chức do để xảy ra sai sót trong giải quyết công việc với các hình thức kỷ luật khác nhau, tuy nhiên khi tổ chức đánh giá phân loại công chức cuối năm lại không đƣa vào để làm tiêu trí đánh giá xếp loại nên đã dần đến việc xếp loại chƣa đúng với thực tế năng lực thực hiện nhiệm vụ của công chức và khi có ý kiến thì đƣợc lý giải rằng kiểm điểm đó chỉ nhắc nhở và rút 67
 • 42. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 kinh nghiệm nên vấn đề này cũng rất cần đƣợc quan tâm. 2.4. Đánh giá chung về năng lực của công văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông 2.4.1. Ưu điểm Trong thời gian qua, đội ngũ công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút nhìn chung có tuổi đời trẻ, đa số đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, vận dụng các kiến thức liên quan đến nhiệm vụ đƣợc phân công vào thực tiễn công việc; cơ bản đã nhận diện đƣợc vấn đề, xử lý thông tin nhanh nhạy và chủ động đƣa ra các giải pháp thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù họp với tình hình thực tế tại địa phƣơng. Thứ nhất, Về hoạt động chuyên môn và kỹ năng công tác. - Về hoạt động thực thi nhiệm vụ của công chức cấp xã nói chung và công chức văn phòng thống kê nói riêng là công việc phức tạp, đòi hỏi ngƣời công chức phải có năng lực và phải biến những kiến thức đã học thành thực tiễn và phát triển những kỹ năng của bản thân. Nhìn chung đội ngũ công chức Văn phòng thống kê cấp xã ở huyện Cƣ Jút đã có năng lực và những kỹ năng cơ bản trong việc thiết lập các mục tiêu, tổ chức thực hiện các công việc cá nhân. Về cơ bản đội ngũ công chức văn phòng thống kê cấp xã ở huyện Cƣ Jút đang dần nâng cao năng lực và rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong ứng xử, giao tiếp, có sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, có trách nhiệm với công việc đƣợc giao, có thái độ đúng đắn trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đội ngũ công chức cấp xã nói chung và công chức văn phòng thống kê cấp xã nói riêng là ngƣời thƣờng xuyên tiếp xúc, làm việc trực tiếp với ngƣời dân cho nên công chức này cần có thái độ ân cần, hòa nhã, có thái độ tích cực, tự giác, kỷ luật cao, không gây sách nhiễu, phiền hà trong thực thi công vụ. Phần lớn 68
 • 43. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 độ ngũ công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút đã biết vận dụng kiến thức chuyên môn đƣợc đào tạo, vận dụng các văn bản, quy định của nhà nƣớc trong xử lý công việc và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công việc hàng ngày. Thứ hai, về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Phần lớn đội ngũ công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút có phẩm chất chính trị, đạo đức các mạng, tinh thần yêu nƣớc sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chi công vô tƣ”, tận tụy phục vụ nhân dân, là “đầy tớ” trung thành của nhân dân, ý thức đƣợc tinh thần trách nhiệm của mình trong công việc, nắm vững và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn, những việc công chức không đƣợc làm trong khi thực thi công vụ. Công chức thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình trong chấp hành đƣờng lối, Chủ trƣơng, Chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nƣớc. Đồng thời chấp hành tốt sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức, có lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc, đảm bảo các hoạt động thực thi công vụ minh bạch, công khai, giữ vững phẩm chất đạo đức công vụ. Thứ ba, Về tinh thần trách nhiệm của công chức văn phòng thống kê cấp xã có chuyển biến tốt; hầu hết có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đƣờng lối và chủ trƣơng đổi mới của Đảng và Nhà nƣớc, có tâm huyết, hoài bão lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng, góp phần vào phát triển chung của huyện, của tỉnh. Độ tuổi bình quân của công chức văn phòng thống kê cấp xã cơ bản ổn và trải đều các độ tuổi tạo đƣợc tính kế thừa, tuổi đời từ 31-35 chiếm tỷ lệ cao nhất ( 34%). Có thể nói đây là độ tuổi lý tƣởng nhất trong quá trình công tác 69
 • 44. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 và cống hiến của công chức, là độ tuổi có tƣ duy nhanh nhạy, sáng tạo trong quá trình công tác và giải quyết công việc[28]. Trong những năm qua, đƣợc sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo chặt chẽ công tác đào tạo, bồi dƣỡng. Hàng năm, đội ngũ công chức văn phòng thống kê cấp xã đƣợc tham gia các lớp đào tạo, bồi dƣỡng về các mặt nhƣ: Lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nƣớc, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc.... Bên cạnh đó, công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ cấp xã ngày càng đƣợc chú trọng hơn, do đó chất lƣợng đội ngũ công chức các xã ngày càng đƣợc nâng lên so với trƣớc đây. Đồng thời những năm qua, trình độ năng lực của đội ngũ công chức văn phòng thống kê cấp xã đƣợc nâng lên, điều đó chứng tỏ sự nỗ lực rất lớn của địa phƣơng trong việc tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức. Mặt khác, cũng nói lên sự nỗ lực của chính bản thân đội ngũ công chức đã tự mình vƣơn lên để tiếp thu những cái mới. Đến nay, không còn những ngƣời chƣa qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã nói chung và công chức nói riêng đã đƣợc cải thiện và đổi mới. Kể từ khi có nghị định Luật cán bô, công chức năm 2008 và Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ, chính sách của công chức chuyên môn cấp xã đƣợc áp dụng chung đối với công chức nhà nƣớc, đã tạo tâm lý yên tâm ổn định công tác đối với cán bộ, công chức. Nhƣ vậy, từ những ƣu điểm trên sẽ là cơ sở để năng lực của công văn phòng thống kê cấp xã ngày càng đƣợc nâng cao, đáp ứng đƣợc yêu cầu của nền hành chính hiện đại. 2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 2.4.2.1. Hạn chế Bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế 70
 • 45. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 về năng lực của công chức văn phòng thống kê nhƣ sau: * Thứ nhất, về trình độ: Công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút chƣa thƣờng xuyên đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ nên vẫn còn những biểu hiện lạc hậu về tƣ duy và nhận thức, thiếu nhạy bén, chậm thích ứng với xu hƣớng đổi mới, còn làm việc theo kinh nghiệm. - Trình đội chuyên môn: công chức Văn phòng thống kê cấp xã có trình độ đại học chiếm phần đa với tỷ lệ là 53% nhƣng một số lại không đƣợc đào tạo đúng chuyên môn.Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì vẫn chƣa xứng tầm với bằng cấp. Qua khảo sát, 28/96 ý kiến (tỷ lệ 29,1%) cho rằng trình độ chuyên môn không phù hợp là một trong những nguyên nhân làm hạn chế năng lực của công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút[28]. - Trình độ lý luận chính trị: công chức văn phòng thống kê cấp xã cơ bản có trình độ chuyên môn đáp ứng với nhiệm vụ nhƣng về trình độ lý luận chính trị còn hạn chế, tỷ lệ đã qua đào tạo, bồi dƣỡng còn thấp (38,9%). Vì vậy cần phải đào tạo về trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ công chức Văn phòng thống kê cấp xã vì nó ảnh hƣởng đến quá trình tham mƣu, triển khai thực hiện công việc[28]. - Trình độ quản lý nhà nước: Vẫn chƣa đƣợc quan tâm đúng mức và và tỷ lệ công chức văn phòng thống kê cấp xã đƣợc đào tạo về trình độ quản lý nhà nƣớc là quá thấp mới đạt 11,1%. - Trình độ tin học: Mặc dù đạt tiêu chuẩn so với quy định tiêu chuẩn công chức nhƣng trên thực tế nhiều công chức văn phòng thống kê cấp xã chỉ biết soạn thảo văn bản bằng máy vi tính, thiếu kiến thức cần thiết để tiếp cận thông tin trên mạng internet cũng nhƣ sử dụng những phần mềm chuyên ngành để tra cứu trong công việc, ví dụ nhƣ sử dụng hộp thƣ công vụ, trang 71
 • 46. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 điện tử của huyện…[28] * Thứ hai, kỹ năng thực hiên nhiệm vụ. Nhận thức trong công chức văn phòng thống kê cấp xã hiện nay vẫn chƣa đồng đều, một số công chức thiếu chủ dộng sáng tạo, việc vận dụng các chủ trƣơng, chính sách của cấp trên vào điều kiện cụ thể của từng công việc chƣa linh hoạt, nhiều nơi còn sao chép một cách máy móc. Không ít công chức chƣa nắm vững chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao, không nắm vững các quy định của pháp luật, vì vậy quá trình giải quyết công việc còn mang tính chủ quan, tuỳ tiện theo cảm tính cá nhân, không căn cứ vào quy định của pháp luật. Qua khảo sát và thực tế cho thấy, kỹ năng thực hiện công việc của công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút chƣa đồng đều, còn hạn chế và đƣợc nhận định là yếu về kỹ năng phối hợp trong công tác; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thu thập xừ lý thông tin nên chƣa phát huy hết vai trò, chức trách của ngƣời công chức. Bên cạnh đó ở một số công chức Văn phòng thống kê cấp xã hoạt động chƣa thực sự dựa vào pháp luật, đôi khi còn giải quyết công việc theo ý muốn chủ quan, việc ứng xử với nhân dân, với cộng đồng còn nặng về tập quán, thói quen, tình cảm, một số công chức Văn phòng thống kê cấp xã tƣ tƣởng dao động, thiếu tinh thần trách nhiệm với nhân dân, chƣa thật sự tâm huyết với công việc, một số ít có biểu hiện suy thoái đạo đức, mất đoàn kết, cơ hội, bè phái, cục bộ gia đình, dòng họ đã làm giảm lòng tin của cán bộ và nhân dân. * Thứ ba, thải độ, hành vi: Việc đánh giá thái độ, hành vi của công chức văn phòng thống kê cấp xã là công việc không đơn hề giản, không thể thực hiện một cách chủ quan mà phải xem xét và theo dõi cả quá trình công tác. Tuy nhiên qua khảo sát bằng phƣơng pháp trao đổi, phỏng vấn, tiếp cận dƣ luận xã hội đã cho thấy 72
 • 47. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 hạn chế của công chức đối với công dân vẫn còn nóng nảy khi công dân cố tình khiếu nại, tố cáo hoặc đòi hỏi chế dộ chính sách sai quy định. Tinh thần trách nhiệm, ý thứ tổ chức kỷ luật của một số công chức văn phòng thống kê cấp xã vẫn chƣa tốt, phong cách làm việc chậm đổi mới; tinh thần phục vụ nhân dân chƣa cao, gây nên sự trì trệ trong giải quyết công việc và gây ngại lớn cho công cuộc cải cách, làm giảm hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính. 2.4.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế Những hạn chế, yếu kém về năng lực thực của công chức văn phòng thống kê cấp xã đã ảnh hƣởng rất lớn đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao cũng nhƣ hiệu quả hoạt động của cơ quan. Nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế năng lực của công chức văn phòng thống kê cấp xã nhƣ sau: * Thứ nhất, công tác tuyến dụng và sử dụng công chức: Hiện nay công tác tuyển dụng và sử dụng công chức còn nhiều bất cập, nội dung thi tuyển chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu chuyên môn, chƣa thông qua những thao tác thực hành. Một số ít công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cƣ Jút vì lý do khách quan hay chủ quan mà tuyển dụng không đúng chuyên môn về hành chính nên khi thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao cũng một phần ảnh hƣởng đến năng lực của chính bản thân công chức. Một số lãnh đạo UBND xã chƣa nhận thức đƣợc đầy đủ về vai trò của công chức văn phòng thống kê cấp xã nên chƣa thật sự tin tƣởng, mạnh dạn giao việc, khuyến khích các công chức trẻ làm việc, sáng tạo. Đồng thời công tác tuyển dụng vẫn chƣa thật sự công khai, minh bạch, dân chủ đúng trình tự theo quy định của Pháp luật, một số ít công chức văn phòng thống kê cấp xã đƣợc tuyển vì họ là con của lãnh đạo hoặc có những mối quan hệ quen biết nên tham gia thi tuyển chỉ là hình thức hóa, nên đã ảnh hƣởng đển năng lực, hiệu quả công việc sau khi tuyển dụng. 73
 • 48. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 * Thứ hai, đào tạo, bồi dưỡng'. Hiện nay trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cũng nhƣ trình độ quản lý nhà nƣớc của công chức văn phòng thống kê vẫn chƣa đƣợc quan tâm và tạo điều kiện để họ có thể tham gia các lớp đào tạo nhằm trang bị những kiến thức cần thiết để có thể đảm nhận những nhiệm vụ đƣợc giao cũng nhƣ có cách thức thực hiện nhiệm vụ để có kết quả tốt nhất. Công tác đào tạo, bồi dƣỡng hiện nay vẫn còn mang tính chủ quan, thiếu quy hoạch, chƣa chú trọng nâng cao trình độ cho công chức mà chi đào tạo theo kế hoạch để xong nhiệm vụ đƣợc giao. Bên cạnh đó, chỉ tiêu cử đi đào tạo bồi dƣỡng còn phụ thuộc vào cấp trên nên đã không chủ động trong việc sắp xếp, bố trí cử công chức đi học tập theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền. Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dƣỡng đã có những cải tiến, đổi mới về nội dung, phƣơng pháp đào tạo, bồi dƣỡng công chức văn phòng thống kê cấp xã; xong nhìn chung, nội dung, chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, nhiều kiến thức trùng lặp giữa các khóa học, nhất là giữa các khóa học đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ, đã làm mất nhiều thời gian đi học của công chức văn phòng thống kê cấp xã. Bên cạnh đó sự shuyển biến giữa trình độ đƣợc đào tạo và năng lực, hiệu quả công tác của công chức văn phòng thống kê cấp xã vẫn chƣa thật sự tƣơng xứng, chƣa phát huy đƣợc vai trò của công chức có trình độ cao trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phƣơng, vẫn còn tình trạng một số công chức văn phòng thống kê cấp xã tham gia khóa học nhƣng chƣa thực sự nhiệt tình tham gia vào các bài giảng; tình trạng tham gia các khóa đào tạo, bồi dƣỡng để tránh đi làm việc, tham gia không đầy đủ chƣơng trình còn diễn ra phổ biến. Còn tồn tại việc đi học chủ yếu muốn đáp ứng tiêu chuẩn công chức nhiều hơn là tự bản thân ngƣời công chức, xuất phát từ yêu cầu công việc thuộc trách nhiệm của mình, thấy đƣợc 74