Anúncio

Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx

23 de Mar de 2023
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Anúncio
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Anúncio
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Anúncio
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Anúncio
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Anúncio
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Anúncio
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Anúncio
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Anúncio
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Anúncio
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Próximos SlideShares
Chuyên Đề Thực Tập Thực Hiện Tại Công Ty Dịch Vụ A Cộng.docxChuyên Đề Thực Tập Thực Hiện Tại Công Ty Dịch Vụ A Cộng.docx
Carregando em ... 3
1 de 51
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx(20)

Mais de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864(20)

Anúncio

Último(20)

Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx

 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG KHOA KINH TẾ -------o0o------- CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỰC HIỆN TẠI: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A CỘNG GVHD : THS.NGUYỄN THANH HÙNG SVTH : PHAN THỊ PHƯƠNG MSSV : 1670072039 NGÀNH : KẾ TOÁN NIÊN KHÓA:
 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Bình Dương, ngày ….. tháng 10 năm 2018 GIÁM ĐỐC THS. NGUYỄN THỦ THÀNH
 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 iii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... CHẤM ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN. STT Các mục cần chấm điểm Điểm số 1 Báo cáo tổng hợp ( 10 mục ) 2 Phỏng vấn 2 chuyên gia thực tế 3 Bài tập giảng viên giao cho sinh viên 4 Bộ hồ sơ tài chính hoặc XNK liên quan đến công ty thực tập (bản photo đính kèm báo cáo) 5 Hình thức của báo cáo kết quả thực tập Tổng cộng
 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 iv MỤC LỤC GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TMDV A CỘNG ........................................................................................................................1 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển...................................................................1 1.1.1.Giới thiệu về công ty: ................................................................................1 1.1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển công ty ...........................................1 1.1.2.Đặc điểm kinh doanh.................................................................................1 1.1.2.1.Chức năng .............................................................................................1 1.2.Bộ máy tổ chức của công ty .........................................................................2 1.2.1.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp....................................2 1.2.2.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban...................................................3 1.3.Tình hình nhân sự và nhận xét đánh giá về nhân sự của công ty.................5 1.3.1.Tình hình nhân sự......................................................................................5 1.3.2.Nhận xét đánh giá về tình hình nhân sự của công ty.................................5 1.4.Tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty từ năm 2015 đến 2017 .........................................................................................................................6 1.4.1.Tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty.............................6 1.4.2.Nhân xét tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty...............7 1.5.Giới thiệu vè phòng kế toán tài vụ ...............................................................7 1.5.1.Cơ cấu tổ chức phòng kế toán ...................................................................7 1.5.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán trong công ty. .......8 1.5.3.Nhận xét về cơ cấu kế toán của công ty ....................................................9 1.5.4. Mối liên hệ giữa phòng kế toán với các phòng, ban trong công ty:........9 1.5.5.Nhận xét, đánh giá...................................................................................10 1.6.Hế thống thông tin kế toán .........................................................................10 1.7. Tổ chức nghiệp vụ Kế toán tổng hợp, Kế toán chi tiết tại công ty............12 1.7.1. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty ........................................................12 1.7.2 Trình tự sổ sách kế toán..........................................................................13 1.7.3. Hệ thống tài khoản được áp dụng...........................................................16 1.7.4. Nhận xét..................................................................................................24 1.8.Nghiệp vụ lập báo cáo tài chính cảu công ty..............................................25 1.8.1.Hệ thống báo cáo.....................................................................................25 1.8.2. Một số chính sách áp dụng tại Công ty ..................................................25 1.8.2.1. Bảng cân đối kế toán..........................................................................25 1.8.2.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.......................26 1.9.Tổ chức kế toán quản trị tại Công ty..........................................................27
 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 v 1.9.1. Khái niệm ...............................................................................................27 1.9.2. Cách tổ chức kế toán quản trị tại Công ty ..............................................27 1.9.2.1. Vai trò ................................................................................................27 1.9.2.2. Mục đích ............................................................................................28 1.9.3. Nhận xét, đánh giá ................................................................................29 1.10. Kết luận về công tác kế toán tại Công ty.................................................30 1.10.1. Thuận lợi...............................................................................................30 1.10.2. Những khó khăn ...................................................................................30 PHẦN 2....................................................................................................................31 THỰC HIỆN PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO, CÁC CHUYÊN VIÊN LÀM CÔNG TÁC KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TMDV A CỘNG.......31 2.1. Thực hiện phỏng vấn.................................................................................31 2.1.1. Phỏng vấn giám đốc tại công ty .............................................................31 2.1.1.1. Chi tiết công việc người được phỏng vấn........ Error! Bookmark not defined. 2.1.1.2. Kiến thức kỹ năng cần thiết tại vị trí.Error! Bookmark not defined. 2.1.1.3. Thuận lợi trong công việc .................Error! Bookmark not defined. 2.1.1.4. Khó khăn trong công việc..................Error! Bookmark not defined. 2.1.1.5 Điều tâm đắc của lãnh đạo được phỏng vấn:.... Error! Bookmark not defined. 2.1.1.6 Những kiến thức kỹ năng phải hòan thiện sau khi tốt nghiệp (Chuyên môn ngành nghề; kỹ năng sống; bằng cấp, ngoại ngữ…): ..Error! Bookmark not defined. 2.1.1.7. Nhận định về sự phát triển của ngành nghề kế toán sau này:.... Error! Bookmark not defined. 2.1.1.8. Lời khuyên của lãnh đạo phụ trách kế toán cho sinh viên sắp tốt nghiệp ngành kế toán: .....................................Error! Bookmark not defined. 2.1.1.8.1. Lời khuyên về chuyên môn:............Error! Bookmark not defined. 2.1.1.8.2. Lời khuyên về kỹ năng sống và giao tiếp: .... Error! Bookmark not defined. 2.1.1.8.3. Lời khuyên về ngành nghề (Tìm việc, tận tâm với công việc.học thêm chuyên môn ): ........................................................................................31 2.1.2. Phỏng vấn kế toán tại công ty.................................................................36 2.1.2.1. Chi tiết công việc người được phỏng vấn.........................................36
 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 vi 2.1.2.2. Kiến thức kỹ năng cần thiết tại vị trí: ................................................37 2.1.2.3. Thuận lợi trong công việc:................................................................37 2.1.2.4. Khó khăn trong công việc:................................................................38 2.1.2.5. Điều tâm đắc của chuyên gia được phỏng vấn: ................................38 2.1.2.6 Những kiến thức kỹ năng phải hòan thiện sau khi tốt: .......................38 2.1.2.7. Nhận định về sự phát triển của ngành nghề:.....................................38 2.1.2.8. Lời khuyên cho sinh viên sắp tốt nghiệp: .........................................38 2.1.2.8.1. Lời khuyên về chuyên môn nghiệp vụ kế toán:..............................38 2.1.2.8.2. Lời khuyên về kỹ năng sống và giao tiếp: ......................................39 2.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho sinh viên kế toán sau đợt thực tập: ........39 2.2.1.Bài học về xin thực tập (Thực chất l bước tập dợt để xin việc làm):......39 2.2.2. Bài học về thu thập thông tin kế toán tại Công ty:.................................40 2.2.3. Bài học về tổ chức nghiệp vụ kế toán: ...................................................40 2.2.4. Bài học về giao tiếp và tổ chức phỏng vấn:............................................41 2.2.5. Bài học kinh nghiệm rút ra từ hai lần phỏng vấn 02 đối tượng: ............42 2.2.6. Sau đợt thực tập sinh viên có nguyện vọng gì về nghề nghiệp kế toán: 42 2.3. Đề xuất cho ngành học tại trường bình dương:.........................................43 2.3.1. Đề xuất kiến nghị về các môn học: ........................................................43 2.3.2. Đề xuất về cách thức tổ chức học tập:....................................................43 PHẦN III..................................................................................................................44 BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CHUYÊN NGÀNH ..................................................44 PHẦN 1. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ.....................Error! Bookmark not defined. PHẦN 2. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ...................Error! Bookmark not defined. Bài làm..............................................................Error! Bookmark not defined. Giải Phần 1 .......................................................Error! Bookmark not defined. Gải Phần 2 ........................................................Error! Bookmark not defined.
 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 vii
 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1 PHẦN I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A CỘNG 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 1.1.1. Giới thiệu về công ty: - Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A CỘNG - Địa chỉ: Huỳnh Văn Nghệ, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - Tài khoản: 65010000865889 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - Chi nhánh Bình Dương - Mã số thuế: 3702643575 - Điện thoại: 0918.314.666; Fax: 0273.857868 1.1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển công ty Ngày 8/8/2004, Công ty TNHH TMDV A Cộng, tiền thân của DNTN A Công, được thành lập với vốn điều lệ 680.000.000 đồng, với 3 chi nhánh. Có trụ sở tại Tp TDM tỉnh Bình Dương. Ngày 19/3/2008, khánh thành và đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất gạcg TylNen Tân Uyên. Tháng 11/2006, thành lập Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ A Cộng với vốn điều lệ 8.600.000.000 đồng 1.1.2.Đặc điểm kinh doanh 1.1.2.1.Chức năng -Hình thức tổ chức kinh doanh: Công ty TNHH -Lĩnh vực kinh doanh:  Sản xuất tấm lợp bằng thép mã kẽm, hợp kim nhôm kẽm, mã kẽm phủ sơn và mã các loại hợp kim khác.  Sản xuất xà gồ thép, xà gồ mã kẽm.  Sản xuất ống thép đen, ống thép mã kẽm, ống thép mã các loại hợp kim khác.  Sản xuất lưới thép mã, dây thép mã kẽm, dây thép các loại.
 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2  Sản xuất tấm trần PVC.  Mua bán vật liệu xây dựng, tư liệu sản xuất hàng tiêu dùng.  Sản xuất và mua bán sản phẩm vật liệu xây dựng bằng nhựa, hạt nhựa PVC, PE, PP PRP, PET. ống nhựa PVC, PE, PP, PRP, PET. Cửa nhựa, khung nhựa, tấm trần nhựa… 1.1.2.1.Nhiệm vụ -Đối với việc chấp hành luật của nhà nước Đối với một công ty nào đăng ký thành lập thì đều phải chấp hành và tuân thủ theo quy định của pháp luật, và hoạt động kinh doanh trong sự cho phép của pháp luật không riêng gì Công ty TNHH TMDV A Cộng, mà tất các chi nhánh cảu công ty hay các công ty, tổ chức kinh doanh khác đang hoạt động trong xã hội đều phải chấp hành cách nghiêm túc và phải hoàn thành nghĩa vũ trách nhiệm đối với nhà nước. -Đối với hoạt động của chi nhánh  Quản lý tốt tài sản của cơ sở, sựu dụng tài sản một cách có hiệu quả.  Quản lý vốn, quản lý nguyên vật liệu đảm bảo đúng số lượng, chất lượng,  Chấp hành tốt các quy đinh của Nhà Nước về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, về trật tự lao động và pháp lệnh về kế toán thống kê.  Nộp thuế cho Nhà Nước đúng thời hạn  Thực hiện tốt các chế độ kế toán, phán ánh kịp thời, chính xác và trung thực 1.2.Bộ máy tổ chức của công ty 1.2.1.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Doanh Nghiệp Tổng cán bộ công nhân viên hiện tại của doanh nghiệp là hơn 100 nhân viên
 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 3 1.2.2.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban  Ban Giám Đốc Điều hành mọi hoạt động của Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức, phân công, phân quyền và trách nhiệm cho bộ máy nhân sự, chỉ đạo điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động kinh tế của Công ty.  Phòng hành chính Lập, theo dõi, quản lý và lưu trữ hồ sơ của toàn thể cán bộ công nhân viên. Quán triệt các quy định,giải quyết chính sách chế độ cho người lao động.  Phòng nghiệp vụ Chuyên về các nghiệp vụ bán hàng và xuất nhập khẩu  Phòng kế toán Quản lý và điều hành công tác kế toán tài chính- hạch toán kế toán, thực hiện vàtheo dõi công tác tiền lương, tiền thưởng các khoản thu nhập chi trả theo chế độ chính sách đối với người lao động trong công ty. Thanh
 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 4 quyết toáncác chi phí hoạt động, chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh và các chi phí đầu tư theo quy định. Quản lý việc thu chi- ghi chép sổ sách, quản lý và lưu trữ chứng từ, lập và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thuế…  Quản đốc Điều hành sản xuất, đảm bảo cho công nhân nắm vững chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, hiểu và làmđúng quy trình. hướng dẫn công việc cho công nhân. Chịu trách nhiệm quản lý, bố trí, sắp xếp nguồn lực đảm bảo yêu cầu công việc nhằm đáp ứng sản xuất thành phẩm đạt chất lượng tốt.  Bộ phận đổ Sản xuất, định hình theo hình dáng của sản phẩm theo sản phẩm mẫu  Bộ phận mài Làm nhẵn mịn bề ngoài sản phẩm  Bộ phận hoàn thiện Trang trí, đánh bóng sản phẩm làm cho sản phẩm có tính thẩm mĩ cao, sao cho đúng như sản phẩm mẫu  Bộ phận KCS Kiểm tra độ hoàn thiện của sản phẩm trước khi đóng gói bao bì.  Bộ phận đóng gói Đóng gói sản phẩm, tem nhãn Nhận xét bộ máy quản lý của công ty  Ưu điểm Bộ máy tổ chức của công ty được thiết lập chặt chẽ. Các phòng ban đảm nhận nhiệm vụ riêng biệt nhưng có sự thống nhất với nhau. Các phòng ban đề hoạt động theo nguyên tắc của công ty và quy định nhà nước dưới sự hướng dẫn và kiểm soát của ban giám đốc.
 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 5 Bộ máy tổ chức của công ty đáp ứng được điều kiện cần thiết để hoàn thành nhiện vụ quản lý và phát triển công ty đi lên trong xu thế hội nhập hiện nay.  Nhược điểm Cơ cấu tổ chức lãnh đạo còn hoạt động ở quy mô nhỏ nên không đáp ứng được một số hoạt động quản lý cũng như sản xuất của công ty dẫn đến xảy ra nhiều sai sót và yếu kém trong quá trình hoạt động. 1.3.Tình hình nhân sự và nhận xét đánh giá về nhân sự của công ty 1.3.1.Tình hình nhân sự Trong cơ quan có lực đội ngũ nhân sự trình độ cao cùng với lớp cán bộ lãnh đạo dày dạng kinh nghiệm có thể đáp ứng được những yêu cầu và nhiệm vụ của tổ chức đưa ra. 1.3.2.Nhận xét đánh giá về tình hình nhân sự của công ty  Những ưu điểm: - Xác định người lao động là nhân tố quyết định đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nên ngay từ những ngày đầu ban lãnh đạo công ty luôn chú trọng quan tâm đúng mức đến các chính sách ưu đãi cho người lao động. + Về chế độ lương: công ty chủ trương “làm nhiều hưởng nhiều” tuy nhiên vẫn luôn đảm bảo cho người lao động có nguồn thu nhập ổn định. Ngoài phần lương “cứng”, người lao động còn được hưởng thêm phần lương phụ trội do năng suất lao động vượt hơn so với mức đề ra. + Về chế độ thưởng: Bình thường vào dịp cuối năm công ty xét thưởng cho người lao động trên cơ sở bình bầu A, B, C. Bên cạnh đó, công ty còn áp dụng chế độ thưởng đột xuất cho những cá nhân có thành tích xuất sắc, hoặc nếu kết quả kinh doanh tốt công ty sẽ xét thêm cho đợt thưởng giữa năm, đảm bảo cho người lao động có thêm thu nhâp đồng thời khuyến khích cán bộ công nhân viên làm việc hết sức mình vì sự phát triển của công ty. + Chính sách đào tạo: việc nâng cao trình độ tay nghề của công nhân được thực hiện trên cơ sở tự đào tạo, người có nhiều kinh nghiệm đào tạo người có ít kinh
 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 6 nghiệm hơn. Bên cạnh đó, hằng năm công ty đều có cử nhiều cán bộ quản lý cũng như công nhân viên tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ tay nghề, trình độ quản lý do các trung tâm trong ngoài tỉnh tổ chức. Tất cả các khoản chi phí đào tạo do công ty tài trợ. + Chế độ khác: Ngoài ra công ty còn hỗ trợ cho công nhân chi phí ăn trưa, ăn chiều, thuê nhà cho công nhân ở, đảm bảo vấn đề ăn ở, an ninh cho người lao động. Bên cạnh đó, công ty còn thực hiện việc đóng hầu như các khoản bảo hiểm cho người lao động như : bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm sinh mạng, bảo hiểm phẫu thuật. Nhìn chung, chế độ đãi ngộ của người lao động luôn được công ty quan tâm chu đáo và ngày càng được cải thiện.  Những nhược điểm: Về mặt chất lượng lao động của Công ty TNHH TMDV A Cộng cũng có những nhược điểm là: - Tuy cán bộ công nhân viên có trình độ học vấn và chuyên môn nhưng được bố trí công việc chưa thực sự đúng vị trí, ngành nghề mà mình đã được đào tạo. Họ vẫn làm những công việc chưa đúng sở trường của mình. - Sự bố trí lao động vẫn chưa thực sự khoa học nên chưa tận dụng được hết năng lực lao động của công nhân viên. - Một số lao động phổ thông vẫn chưa được qua đào tạo cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng công việc. Đội ngũ lao động phổ thông chưa ổn định do làm theo mùa vụ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 1.4.Tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty từ năm 2015 đến 2017 1.4.1.Tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty
 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 7 Năm Chỉ tiêu Doanh thu Chi phí Lợi nhuận 2015 17.490.999.218 16.838.124.677 652.874.541 2016 18.600.489.541 17.096.300.017 1.504.189.523 2017 26.336.508.977 25.005.787.666 1.330.721.311 1.4.2.Nhân xét tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty Do công ty ngày càng chú trọng hơn trong tập trung vào các sản phẩm mang lại lợi nhuận cao, bỏ qua các sản phẩm không mang lại lợi ích cho công ty, điều này giúp tỷ lệ lợi nhuận của công ty ngày càng cao hơn qua các năm. Lợi nhuận của công ty đạt được mục tiêu năm sau cao hơn năm trước.Các khoảng đầu tư không hợp lý được lược bỏ một cách đáng kể. 1.5.Giới thiệu vè phòng kế toán tài vụ 1.5.1.Cơ cấu tổ chức phòng kế toán 0 5000000000000 10000000000000 15000000000000 20000000000000 25000000000000 30000000000000 doanh thu chi phí lợi nhuận BIỂU BẢNG DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM 2015 2016 2017
 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 8 SỞ ĐỒ BỘ MÁY TỐ CHỨC KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP 1.5.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán trong công ty. - Kế toán trưởng  Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán tài chính trong toàn doanh nghiệp. Tham mưu cho giám đốc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nhăm giúp cho lãnh đạo có biện pháp điều hành trong công tác quản lý.  Kiểm tra, báo cáo các quyết toán nội bộ. Lập báo cáo tài chính hằng năm.  Có trách nhiệm ghi chép tính toán và phản ảnh tình hình tổng quát tài sản và hoạt đông cảu doanh nghiệp.  Định kỳ tổng hợp báo cáo về các phần hành kế toán, căn cứ số liệu tổng hợp làm báo cáo định kì,  Đôn đốc các khoản nợ của khách hàng trong và ngoài tỉnh khi đến hạn trả, gửi phiếu đòi nợ đến các khách hàng chưa thanh toán yêu cầu thanh toán. KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN VIÊN THỦ KHO BÁN HÀNG THỦ QUỸ
 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 9  Cuối tháng phải lập báo cáo tình hình công nơ đảm bảo số sách khớp với thực tế. Do đơn vị có đến 4 5 kế toán nên bộ phận như thủ quỹ, bán hàng và thủ kho đều do kế toán viên đảm trách: - Thủ quỹ: Phản ánh các phải thu, chi bằng tiền, thực hiện kiểm tra đối chi thường xuyên để đảm báo tính giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền. - Bán hàng: Có trách nhiệm bán hàng cho khách hàng, ghi nhận phiếu bán hàng, thu tiền,… - Thủ kho: Đảm nhận công tác nhập, xuất kho, ghi nhận phiếu xuất kho, thẻ kho,… 1.5.3.Nhận xét về cơ cấu kế toán của công ty - Ưu điểm: Có hệ thống các chế độ rõ ràng, cụ thể dễ thực hiện. Đội ngũ kế toán của công ty có trình độ chuyên môn, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt những công việc được giao. Cơ sở vật chất hiện đại và đầy đủ phục vụ tốt cho công tác kế toán. Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định về thông tin, số liệu kế toán. Thực hiện tốt chế độ sổ sách, báo cáo thanh toán. - Nhược điểm: Máy tính thường gặp sự cố trong khi làm việc gây đình trệ công việc. Một nhân viên kế toán phải kiêm khá nhiều việc chẳn hạn như kế toán thanh toán kiểm kê, thủ quỹ, thủ kho,… thì mức độ hoàn thành công việc chưa được hoàn chỉnh, có thể sai xót trong nghiệp vụ chuyên môn. 1.5.4. Mối liên hệ giữa phòng kế toán với các phòng, ban trong công ty: Phòng kế toán cũng như các phòng ban khác có chức năng tham mưu cho Ban giám đốc về mảng kế toán tài chính của Công ty. Còn với các phòng ban tương
 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 10 đương, phòng kế toán có quan hệ hỗ trợ, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời giúp các phòng ban khác có đầy đủ thông tin để đưa ra những kế hoạch, quyết định chính xác trong sản xuất, tiêu thụ và cung cấp dịch vụ. 1.5.5.Nhận xét, đánh giá Công ty áp dụng bộ máy kế toán theo hình thức tập trung luôn đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất tập trung, sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận tạo điều kiện nâng cao chuyên môn cho từng kế toán . Điều này đã góp phần tích cực giúp kế toán nắm bắt được tình hình hoạt động một cách kịp thời, từ đó có những biện pháp điều chỉnh sai lệch thiếu sót một cách nhanh chóng kịp thời. 1.6.Hế thống thông tin kế toán Công ty sử dụng hệ thống thông tin kế toán tin học với phần mềm chuyên dụng Netviet và được liên tục cập nhật phiên bản mới phù hợp với các Thông tư, Nghị định của Bộ Tài Chính. - Phòng kế toán của công ty có 1 máy chủ và 4 máy con tương ứng cho cán bộ nhân viên kế toán. Các nhân viên kế toán được kế toán trưởng phân quyền theo từng phần hành của mỗi kế toán viên. - Mỗi kế toán viên có ID và Password đăng nhập riêng, công việc của kế toán viên nào thì chỉ kế toán viên đó có quyền tạo mới, chỉnh sửa hay xóa bỏ; Còn các kế toán viên khác thì chỉ được xem chứ không có quyền thêm, bớt hay chỉnh sửa. Hằng ngày các kế toán viên nhập chứng từ thuộc công việc của mình phụ trách vào phần mềm, sau đó phần mềm tự xử lý các số liệu và tự chuyển vào các sổ, báo cáo, biểu mẫu có liên quan. - Cuối năm tài chính kế toán tổng hợp số liệu và in thành sổ để báo cáo với Ban Giám Đốc, cơ quan thuế và Kiểm toán nhà nước. Ví dụ: Trình tự ghi sổ Kế toán lên máy vi tính.
 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 11 Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái hoặc Nhật ký- Sổ Cái...) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập Báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. Sơ đồ 3: Hệ thống báo cáo kế toán Sổ kế toán: Sổ tổng hợp, Sổ chi tiết Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại - Báo cáo tài chính - Báo cáo kế toán quản trị Ghi chú Nhập số liệu hàng ngày In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm Đối chiếu, kiểm tra Phần mềm kế toán Quy trình QL nhân lực Quy trình tài chính Quy trình sản xuất Quy trình mua hàng Quy trình bán hàng Sự kiện kinh tế
 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 12 - Ưu điểm: Nhân viên phòng kế toán đều có thể tự truy cập để kiểm tra, đối chiếu số liệu nên tốn ít thời gian, dễ dàng kiểm soát các số liệu nhập, mọi người đều có thể giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. - Nhược điểm: Sử dụng phần mềm nội bộ nên khi máy chủ bị trục trặc kĩ thuật, bị hư hỏng thì mọi công việc của phòng kế toán bị trì trệ; như vậy nhân viên kế toán phải làm trong excel trước rồi mới nhập máy chủ sau, rất tốn thời gian. 1.7. Tổ chức nghiệp vụ Kế toán tổng hợp, Kế toán chi tiết tại công ty 1.7.1. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty  Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính ban hành theo quyết định số 200/2014/ QĐ-BTC ngày 22/12/2014 và các Thông Tư sửa đổi, Bổ sung hướng dẫn đính kèm.  Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/1 năm trước và kết thúc 31/12 năm sau.  Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán theo hình thức kế toán trên máy tính.  Nguyên tắc đánh giá tài sản cố định tại công ty: theo giá thực tế.  Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: theo phương pháp đường thẳng.  Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc.  Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: theo phương pháp đường thẳng.
 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 13  Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn.  Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên.  Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng theo thông tư 200/2014/TT-BTC và được chi tiết hóa phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh yêu cầu quản lý của công ty. Các mẫu báo cáo tài chính công ty áp dụng:  Bảng cân đối kế toán  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Bản thuyết minh báo cáo tài chính  Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).  Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 1.7.2 Trình tự sổ sách kế toán Hình thức kế toán công ty đang áp dụng: Chứng Từ Ghi Sổ Đặc trưng cơ bản của kế toán máy tính theo hình thức Chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm:  Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ;  Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái. Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số thứ tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế toán sau:
 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 14  Chứng từ ghi sổ;  Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ;  Sổ Cái, công nợ phải thu, công nợ phải trả, tài sản cố định, quản lý tiền mặt, danh mục vật tư,...  Hàng tồn kho; Ưu điểm Mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép, thuận tiện cho việc phân công lao động kế toán. Sổ sách nếu làm trên máy để in, vì mỗi sổ đều gói gọn trong trang A4. CTGS dùng để ghi các chứng từ vào đó,nếu chứng từ phát sinh quá nhiều, có thể lập bảng kê chứng từ cùng loại trước, lấy số cộng để ghi CTGS, rồi lấy số liệu cộng ở CTGS ghi vào sổ cái, như vậy giảm được rất nhiều việc ghi chép vào sổ cái, vì vậy nhìn sổ cái không bị rối. Nhược điểm Số lượng ghi chép nhiều, thường xuyên xảy ra hiện tượng trùng lặp. Việc kiểm tra đối chiếu số liệu thường được thực hiện vào cuối tháng, vì vậy tốc độ cung cấp thông tin chậm. Đòi hỏi kế toán viên, kế toán trưởng phải đối chiếu khớp đúng số liệu giữa CTGS với CTGS khác do các đồng nghiệp khác, ở phần hành kế toán khác lập trước khi ghi vào Sổ đang ký chứng từ ghi sổ và ghi vào sổ cái. Trình độ kế toán viên tương đối đồng đều. Khi và chỉ khi đã ghi số liệu vào sổ cái mới ghi ngày tháng vào chổ: Đã ghi sổ cái ngày....trên CTGS, như vậy mới không bị sai sót, ghi trùng. Nếu chứng từ cùng loại của một nghiệp vụ nào đó từ 10 chứng từ trở lên trong ngày thì nên áp dụng hình thức CTGS để giảm việc ghi chép từng chứng từ vào Sổ cái. Sơ đồ 4: Trình tự ghi sổ Kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Chứng từ kế toán Sổ, thẻ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ Sổ quỷ
 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 15 Giải thích ký hiệu: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng hoặc định kỳ Đối chiếu, kiểm tra  Trình tự ghi sổ  Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra để ghi vào sổ nhật ký chung theo trình tự thời gian. Sau đó, căn cứ vào các số liệu trên sổ nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp  Căn cứ vào các chứng từ này kế toán xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Bảng cân đối số phát sinh
 23. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 16 Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp và các sổ kế toán có liên quan.  Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. 1.7.3. Hệ thống tài khoản được áp dụng Công ty TNHH TMDV A Cộng sử dụng hệ thống tài khoản được ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính. Một số tài khoản hiện đang sử dụng tại Công ty: DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY Số SỐ HIỆU TK TT Cấp 1 Cấp 2 TÊN TÀI KHOẢN 1 2 3 4 LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN 01 111 Tiền mặt 1111 Tiền Việt Nam 1112 Ngoại tệ 1113 Vàng tiền tệ 02 112 Tiền gửi Ngân hàng 1121 Tiền Việt Nam 1122 Ngoại tệ 1123 Vàng tiền tệ 03 113 Tiền đang chuyển 1131 Tiền Việt Nam 1132 Ngoại tệ
 24. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 17 04 121 Chứng khoán kinh doanh 1211 Cổ phiếu 1212 Trái phiếu 1218 Chứng khoán và công cụ tài chính khác 05 128 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1281 Tiền gửi có kỳ hạn 1282 Trái phiếu 1283 Cho vay 1288 Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn 06 131 Phải thu của khách hàng 07 133 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 1332 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ 08 136 Phải thu nội bộ 1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 1362 Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá 1363 Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá 1368 Phải thu nội bộ khác 1 2 3 4 09 138 Phải thu khác 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý 1385 Phải thu về cổ phần hoá 1388 Phải thu khác 10 141 Tạm ứng 11 151 Hàng mua đang đi đường 12 152 Nguyên liệu, vật liệu 13 153 1531 1532 1533 1534 Công cụ, dụng cụ Công cụ, dụng cụ Bao bì luân chuyển Đồ dùng cho thuê Thiết bị, phụ tùng thay thế 14 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 25. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 18 15 155 1551 1557 Thành phẩm Thành phẩm nhập kho Thành phẩm bất động sản 16 156 Hàng hóa 1561 Giá mua hàng hóa 1562 Chi phí thu mua hàng hóa 1567 Hàng hóa bất động sản 17 157 Hàng gửi đi bán 18 158 Hàng hoá kho bảo thuế 19 161 Chi sự nghiệp 1611 Chi sự nghiệp năm trước 1612 Chi sự nghiệp năm nay 20 171 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 21 211 Tài sản cố định hữu hình 2111 Nhà cửa, vật kiến trúc 2112 Máy móc, thiết bị 2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 1 2 3 4 2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý 2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm 2118 TSCĐ khác 22 212 2121 2122 Tài sản cố định thuê tài chính TSCĐ hữu hình thuê tài chính. TSCĐ vô hình thuê tài chính. 23 213 Tài sản cố định vô hình 2131 Quyền sử dụng đất 2132 Quyền phát hành 2133 Bản quyền, bằng sáng chế 2134 Nhãn hiệu, tên thương mại 2135 Chương trình phần mềm 2136 Giấy phép và giấy phép nhượng quyền 2138 TSCĐ vô hình khác
 26. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 19 24 214 Hao mòn tài sản cố định 2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính 2143 Hao mòn TSCĐ vô hình 2147 Hao mòn bất động sản đầu tư 25 217 Bất động sản đầu tư 26 221 Đầu tư vào công ty con 27 222 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 28 228 2281 2288 Đầu tư khác Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư khác 29 229 2291 2292 2293 2294 Dự phòng tổn thất tài sản Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác Dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 30 241 Xây dựng cơ bản dở dang 2411 Mua sắm TSCĐ 2412 Xây dựng cơ bản 2413 Sửa chữa lớn TSCĐ 1 2 3 4 31 242 Chi phí trả trước 32 243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 33 244 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ 34 331 Phải trả cho người bán 35 333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp 33311 Thuế GTGT đầu ra 33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt
 27. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 20 3333 Thuế xuất, nhập khẩu 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3335 Thuế thu nhập cá nhân 3336 Thuế tài nguyên 3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất 3338 33381 33382 Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác Thuế bảo vệ môi trường Các loại thuế khác 3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 36 334 Phải trả người lao động 3341 Phải trả công nhân viên 3348 Phải trả người lao động khác 37 335 Chi phí phải trả 38 336 Phải trả nội bộ 3361 3362 3363 3368 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá Phải trả nội bộ khác 39 337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 40 338 Phải trả, phải nộp khác 3381 Tài sản thừa chờ giải quyết 3382 Kinh phí công đoàn 3383 Bảo hiểm xã hội 3384 Bảo hiểm y tế 1 2 3 4 3385 Phải trả về cổ phần hoá 3386 Bảo hiểm thất nghiệp 3387 Doanh thu chưa thực hiện 3388 Phải trả, phải nộp khác 41 341 3411 3412 Vay và nợ thuê tài chính Các khoản đi vay Nợ thuê tài chính 42 343 3431 34311 34312 Trái phiếu phát hành Trái phiếu thường Mệnh giá trái phiếu Chiết khấu trái phiếu
 28. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 21 34313 3432 Phụ trội trái phiếu Trái phiếu chuyển đổi 43 344 Nhận ký quỹ, ký cược 44 347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 45 352 3521 3522 3523 3524 Dự phòng phải trả Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dự phòng bảo hành công trình xây dựng Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp Dự phòng phải trả khác 46 353 Quỹ khen thưởng phúc lợi 3531 Quỹ khen thưởng 3532 Quỹ phúc lợi 3533 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ 3534 Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty 47 356 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 3561 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 3562 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ 48 357 Quỹ bình ổn giá LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU 49 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 4111 41111 41112 Vốn góp của chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết Cổ phiếu ưu đãi 1 2 3 4 4112 Thặng dư vốn cổ phần 4113 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 4118 Vốn khác 50 412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 51 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 4131 Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 4132 Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động
 29. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 22 52 414 Quỹ đầu tư phát triển 53 417 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 54 418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 55 419 Cổ phiếu quỹ 56 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4211 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước 4212 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 57 441 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 58 461 Nguồn kinh phí sự nghiệp 4611 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước 4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay 59 466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU 60 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5111 Doanh thu bán hàng hóa 5112 Doanh thu bán các thành phẩm 5113 5114 Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu trợ cấp, trợ giá 5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 5118 Doanh thu khác 61 515 Doanh thu hoạt động tài chính 1 2 3 4 62 521 Các khoản giảm trừ doanh thu 5211 Chiết khấu thương mại 5212 Giảm giá hàng bán 5213 Hàng bán bị trả lại LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
 30. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 23 63 611 Mua hàng 6111 Mua nguyên liệu, vật liệu 6112 Mua hàng hóa 64 621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 65 622 Chi phí nhân công trực tiếp 66 623 Chi phí sử dụng máy thi công 6231 Chi phí nhân công 6232 Chi phí nguyên, vật liệu 6233 Chi phí dụng cụ sản xuất 6234 Chi phí khấu hao máy thi công 6237 Chi phí dịch vụ mua ngoài 6238 Chi phí bằng tiền khác 67 627 Chi phí sản xuất chung 6271 Chi phí nhân viên phân xưởng 6272 Chi phí nguyên, vật liệu 6273 Chi phí dụng cụ sản xuất 6274 Chi phí khấu hao TSCĐ 6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài 6278 Chi phí bằng tiền khác 68 631 Giá thành sản xuất 69 632 Giá vốn hàng bán 70 635 Chi phí tài chính 71 641 Chi phí bán hàng 6411 Chi phí nhân viên 6412 Chi phí nguyên vật liệu, bao bì 6413 Chi phí dụng cụ, đồ dùng 6414 Chi phí khấu hao TSCĐ 6415 Chi phí bảo hành 1 2 3 4 6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài 6418 Chi phí bằng tiền khác 72 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp 6421 Chi phí nhân viên quản lý
 31. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 24 6422 Chi phí vật liệu quản lý 6423 Chi phí đồ dùng văn phòng 6424 Chi phí khấu hao TSCĐ 6425 Thuế, phí và lệ phí 6426 Chi phí dự phòng 6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài 6428 Chi phí bằng tiền khác LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC 73 711 Thu nhập khác LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC 74 811 Chi phí khác 75 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 76 911 Xác định kết quả kinh doanh 1.7.4. Nhận xét Với danh mục tài khoản được mở, kế toán đã phản ánh tương đối chính xác số hiệu có về tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của công ty, kế toán đã thực hiện tốt việc theo dõi chi tiết các chi phí phát sinh bằng cách mở những sổ chi tiết theo dõi riêng, vì thế công tác kế toán được tiến hành một cách trôi chảy, đáp ứng kịp thời, đầy đủ mọi nhu cầu về thông tin cho Ban Giám Đốc Công ty. Công ty áp dụng hệ thống tài khoản theo chuẩn mực kế toán theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC áp dụng cho Doanh nghiệp được xây dựng trên cơ sở áp dụng đầy đủ 7 chuẩn mực kế toán thông dụng. Điều đó giúp cho Công ty kịp thời cập nhật thông tin mới nhất của chế độ theo quy định của Bộ tài chính.
 32. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 25 1.8. Nghiệp vụ lập báo cáo tài chính cảu công ty 1.8.1. Hệ thống báo cáo Theo chế độ kế toán hiện hành cũng như nhu cầu thông tin cho sản xuất, theo định kỳ hàng quý, hàng năm công ty tiến hành lập báo cáo tài chính gởi Hội đồng quản trị, chi cục thuế, cục thống kê gồm: - Bảng cân đối kế toán. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. - Thuyết minh báo cáo tài chính. Ngoài các báo cáo trên, công ty còn sử dụng nột số báo cáo nội bộ để cung cấp thông tin đột xuất, nhanh chóng kịp thời cho Ban giám đốc theo yêu cầu quản lý Các báo cáo nội bộ gồm: - Báo cáo giá thành đơn vị sản phẩm. - Báo cáo xuất nhập tồn nguyên vật liệu và các báo cáo khác. 1.8.2. Một số chính sách áp dụng tại Công ty  Niên độ kế toán: Bắt đầu từ 01/1 năm trước đến 31/12  Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: tiền đồng Việt Nam.  Hình thức kế toán: kế toán trên máy tính  Nguyên tắc ghi nhận hang tồn kho: theo giá gốc  Phương pháp tính giá hàng tồn kho: bình quân gia quyền liên hoàn  Phương pháp hạch toán hang tồn kho: kê khai thường xuyên  Phương pháp lập dự phòng giảm giá hang tồn kho  Phương pháp ghi nhận TSCĐ: theo tỉ giá thực tế  Phương thức tính khấu hao TSCĐ: đường thẳng  Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo đường thẳng  Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỉ giá: ghi nhận tỉ giá thực tế, xuất ngoại tệ theo giá bình quân 1.8.2.1. Bảng cân đối kế toán
 33. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 26 Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán  Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp để lập số cuối năm.  Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết để lập số cuối năm.  Căn cứ vào Bảng Cân Đối Kế Toán của năm trước ( để trình bày cột đầu năm). Nội dung Bảng cân đối kế toán  Cột số năm trước: Căn cứ vào cột năm nay của “ Bảng Cân Đối Kế Toán” được lập năm trước ( lập ngày 30/09/2016).  Cột số năm nay: Chuyển số liệu của các TK từ loại 1 đến loại 4 ( phần số dư cuối kỳ) trên bảng “ Cân Đối Số Phát Sinh ” năm và ghép vào từng chỉ tiêu tương ứng trên Bảng CĐKT.  Các chỉ tiêu liên quan đến khách hàng và nhà cung cấp ( người bán) thì căn cứ vào Bảng Tổng Hợp TK 131, 331. Mục đích của Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản. Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp. 1.8.2.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Cơ sở lập Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  Căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.  Căn cứ vào bảng CĐSPS trong kỳ.
 34. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 27 Nội dung Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  Cột số năm trước: Căn cứ vào cột năm nay của “Báo cáo xác định kết quả hoạt động kinh doanh” năm trước.  Cột số năm nay: Chuyển số liệu từ Bảng CĐSPS năm của các TK từ loại 5 đến loại 8 (phần số phát sinh) và ghép vào từng chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo KQKD. Mục đích của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp 1.9.Tổ chức kế toán quản trị tại Công ty 1.9.1. Khái niệm - Theo luật kế toán Việt Nam: Kế toán quản trị là việc thu thập , xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán. - Theo định nghĩa của viện kế toán viên quản trị Hoa Kỳ: Kế toán quản trị là quá trình nhận diện, đo lường, phân tích, diễn giải và truyền đạt thông tin trong quá trình thực hiện các mục đích của tổ chức. Kế toán quản trị là một bộ phận thống nhất trong quá trình quản lý, và nhân viên kế toán quản trị là những đối tác chiến lược quan trọng trong đội ngũ quản lý của tổ chức. 1.9.2. Cách tổ chức kế toán quản trị tại Công ty 1.9.2.1. Vai trò Kế toán quản trị giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược của tổ chức, nó bao gồm việc cung cấp thông tin để hỗ trợ cho việc sản xuất các sản phẩm với chi phí thấp, chất lượng được giữ vững, giao hàng đúng hạn và khuyến khích việc sáng kiến, điều này cũng có nghĩa là : - Về bản chất: Kế toán quản trị là một quá trình đo lường.
 35. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 28 - Về phạm vi: Kế toán quản trị gồm các thông tin tài chính như giá phí, thông tin tác nghiệp như tỷ lệ sản phẩm hỏng v.v… - Về mục đích: Kế toán quản trị giúp cho tổ chức đạt mục tiêu chiến lược nhưng đó không phải là mục tiêu lập báo cáo tài chính hay báo cáo thuế. 1.9.2.2. Mục đích Tại Công ty hệ thống kế toán quản trị hướng vào quy trình sản xuất nó sẽ giúp nhà quản trị doanh nghiệp nắm vững các khía cạnh sau: - Thứ nhất là hiểu được mối quan hệ nhân quả. Ví dụ, cái gì làm phát sinh chi phí; tại sao các hoạt động này không sinh lợi . - Thứ hai là nhận diện những hoạt động không làm tăng thêm giá trị. Ví dụ như nhận diện những công việc thừa hay những hoạt động không đáp ứng yêu cầu của khách hàng từ đó có thể tổ chức lại quá trình sản xuất cho hợp lý. - Thứ ba là hiểu được mối quan hệ giữa các sự kiện trong chuỗi các sự kiện, ví dụ thông tin kế toán quản trị có thể chỉ ra ảnh hưởng của nhà cung cấp hay nhà phân phối đến giá trị sản phẩm hay dịch vụ mà khách hàng phải trả. - Thứ tư là tách biệt các tác động bên trong và bên ngoài tổ chức, ví dụ kế toán quản trị có thể chỉ ra bộ phận nào của quá trình sản xuất cản trở khả năng sản xuất và đưa đến sự bất mãn cho khách hàng. Hệ thống kế toán quản trị có tác động đến hành vi của các cá nhân trong tổ chức là: do cách thức đo lường của kế toán quản trị có thể làm ảnh hưởng đến cách cư xử của con người trong tổ chức, biểu hiện ở chỗ: - Làm thay đổi nhận thức: Cái mà được đo lường, tính toán, thường được nổi bật và người ta thấy rõ vật đó hơn. Vì vậy thông thường các quyết định sẽ được đưa ra sau khi đã có sự đo lường tính toán cụ thể. Ví dụ như các tính toán về chi phí cho việc bảo vệ môi trường sẽ làm cho nhà quản trị nghiêng về phía quyết định mua thiết bị không thải khí hại môi trường dù giá cả có đắt hơn. - Khuyến khích các hành vi đúng đắn: ví dụ khi tính toán tỷ lệ việc giao hàng đúng hạn là dấu hiệu của sự mong muốn giao hàng đúng hạn nhiều hơn và
 36. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 29 sau khi tính toán được tỷ lệ này sẽ dẫn đến hành vi lựa chọn nhà cung cấp có uy tín về thời hạn giao hàng. - Thay đổi thái độ và sự mong đợi : Việc tính toán là cơ sở cho sự đánh giá có khuynh hướng làm thay đổi thái độ và sự kỳ vọng của mỗi cá nhân. Ví dụ thiết lập định mức thời gian cho một công việc, chính là thiết lập mục tiêu cho sự kỳ vọng đạt được mục tiêu thời gian. Khi đạt được định mức, người ta sẽ nhớ lại những cố gắng những kỳ vọng đã qua và lại cố gắng để đạt thành tích cao hơn, nhưng nếu như không đạt định mức thì thành tích có thể thấp hơn trong kỳ tới. - Thay đổi quan điểm: Người ta thường có khuynh hướng giải thích nguyên nhân của sự thành công gắn với quyết định và hành động của họ, nhưng lại giải thích nguyên nhân của sự thất bại lại gắn với các yếu tố khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của họ. Do vậy mà người ta có thể thay đổi quan điểm bởi sự tính toán của kế toán quản trị và dẫn đến sự thay đổi về hành vi. Tất cả những biểu hiện trên cho thấy: Các tính toán của kế toán quản trị đã tạo ra các biến số tác động về tâm lý – xã hội và kết quả của nó là làm thay đổi hành vi của con người trong tổ chức. Những hành vi của cá nhân trong tổ chức sẽ tạo ra giá trị văn hóa của một tổ chức. Giá trị văn hóa của tổ chức bao gồm : Lòng tin và giá trị đạo đức, quan điểm phân phối lợi ích kinh tế, và biểu tượng của tổ chức. Đây chính là những biến số văn hoá bị tác động bởi việc tính toán của kế toán quản trị . Như vậy một hệ thống kế toán quản trị tốt giúp cho việc ra các quyết định, giúp hiểu biết quá trình sản xuất kinh doanh, khuyến khích các hành vi thích hợp, phản ánh giá trị đạo đức và lòng tin. Và tất cả những cái đó nhằm đạt mục tiêu chiến lược: Chất lượng, thời gian và giá cả. Ðiều này cũng có nghĩa là kế toán quản trị tự nó không phải là điểm kết thúc, nó là công cụ quan trọng để đạt mục tiêu chiến lược cho tổ chức. 1.9.3. Nhận xét, đánh giá
 37. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 30 Kế toán quản trị với vai trò cung cấp thông tin nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế. Công ty TNHH TMDV A Cộng nhận thấy cần thiết phải xây dựng một hệ thống kế toán quản trị khoa học và hiệu quả. 1.10. Kết luận về công tác kế toán tại Công ty 1.10.1. Thuận lợi - Với đội ngũ công nhân viên lành nghề trong nhiều năm, công ty đã hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. - Sản phẩm công ty có chất lượng cao, tạo được uy tín trên thị trường đặc biệt là thị trường nội địa. - Hệ thống nhà xưởng xí nghiệp khang trang, rộng rãi, kho bãi nhà xưởng không ngừng được sửa chữa, đổi mới để phục vụ cho tốt nhất cho nhu cầu sản xuất. 1.10.2. Những khó khăn - Ngành sản xuất kim loại hợp kim là ngành có khả năng thu lợi, nguồn lợi lớn, nhưng để sản xuất tốt chất lượng đòi hỏi phải có những máy móc thiết bị hiện đại phù hợp.
 38. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 31 PHẦN 2 THỰC HIỆN PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO, CÁC CHUYÊN VIÊN LÀM CÔNG TÁC KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TMDV A CỘNG 2.1. Thực hiện phỏng vấn 2.1.1. Phỏng vấn Phó giám đốc tại công ty 1. Họ và tên Đỗ Quý Hoà 2. Chức danh P. Giám đốc 3. Phòng ban công tác Quản lý 4. Trình độ học vấn Kỹ Sư 5. Năm thâm niên trong nghề 16 năm 6. Chuyên nghành theo học Điện điện tử 7. Hiện làm chuyên môn gì Quản lý doanh nghiệp 8. Điện thoại liên hệ 0913.763.361 2.1.1 Chi tiết công việc người được phỏng vấn. - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế giá trị gia tăng, lập quyết toán văn phòng công ty. - Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê thuế GTGT đầu ra, đầu vào từ hai phận hệ kế toán phải thu và phải trả.
 39. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 32 - Tổng hợp số liệu, lập và đối chiếu báo cáo thuế GTGT hằng tháng. - Theo dõi kiểm tra và đối chiếu thuế TNCN. - Kiểm tra, đối chiếu, theo dõi thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu. - Lập và theo dõi danh mục tài sản cố định, lập thẻ tài sản. - Tiến hành kiểm kê tài sản cố định định kỳ 6 tháng. - Lập bảng theo dõi các chi phí chờ phân bổ, chi phí trả trước, chi phí trích trước. - Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định đề xuất và lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi trong toàn công ty. - In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo quy định. - Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. - Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán - Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở. - Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. - Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu. - Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu. - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định. 2.1.2 Kiến thức kỹ năng cần thiết tại vị trí. * Trình độ: - Tối thiểu phải tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghành kế toán, kiểm toán, tài chính. - Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán
 40. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 33 - Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công. - Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định. - Phải có kiến thức cơ bản về công nghệ quy trình sản xuất trong công ty. - Sử dụng máy tính thành thạo (các phần mềm Word, Excel, các phần mềm kế toán…). - Phải có tư duy toán học, tư duy logic vì kế toán là một công việc luôn phải tiếp xúc với những con số, những bảng biểu và những phép tính phức tạp. - Công việc của kế toán là luôn phải xử lý những con số liên quan đến tiền bạc nên chỉ cần sai sót một chút thôi cũng có thể gây ra những hậu quả không lường cho doanh nghiệp và chính bản thân mình, vì vậy trong quá trình làm việc em phải tập tính cẩn thận và trung thực. - Đồng thời em phải có khả năng giao tiếp, ứng xử khéo léo. Có được khả năng này em sẽ dễ dàng hòa đồng với mọi người trong công ty hơn, có thể hợp tác tốt với các thành viên trong phòng ban. 2.1.3 Thuận lợi trong công việc. Được sự giúp đỡ tận tình của các kế toán viên trong công việc. Kế toán tổng hợp có quyền yêu cầu các kế toán viên điều chỉnh các nghiệp vụ khi phát sinh sai. Yêu cầu trực tiếp kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời đầy đủ theo quy định. Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với đầy đủ tiện nghi tạo ra được sự thoải mái trong công việc. 2.1.4 Khó khăn trong công việc. Cũng giống như nghề kế toán trưởng, kế toán tổng hợp cũng phải đối mặt với một khối lượng công việc rất lớn. Kế toán tổng hợp luôn phải đảm bảo tính chính xác cao trong công việc và phải hoàn thành một khối lượng công việc lớn đúng thời hạn. 2.1.5 Điều tâm đắc của người được phỏng vấn.
 41. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 34 Qua cuộc trao đổi với em, điều mà chị tâm đắc nhất chính là việc trong những năm qua trường Đại Học Bình Dương đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, thay đổi phương pháp giáo dục để đào tạo ra một nguồn nhân lực cao phục vụ cho tỉnh nhà, trong đó có ngành kế toán. Điển hình nhất là việc năm nay trường đã đổi mới chương trình thực tập. Chương trình thực tập này đã giúp cho sinh viên định hướng rõ hơn về ngành nghề của mình sau này, từ đó có phương pháp học tập và phương thức rèn luyện tốt. 2.1.6 Những kiến thức kỹ năng phải hoàn thiện sau khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học em phải nắm vững, hiểu rõ các kiến thức cơ bản về tài chính kế toán mà mình đã được học, kiến thức đó là nền tảng vững chắc để em bước vào con đường kế toán sau này. Về kĩ năng chúng ta phải biết vận dụng những kiến thức mình đã học vào thực tế, đồng thời chúng ta cũng cần phải học tập trau dồi nhằm cải thiện khả năng ngoại ngữ của mình để đọc, hiểu các tài liệu kế toán nước ngoài nhằm phục vụ cho công việc của mình một cách có hiệu quả. 2.1.7 Nhận định về sự phát triển của nghành kế toán sau này. Như em đã biết, ngày nay tình hình kinh tế đang phát triển, các doanh nghiệp mọc lên như nấm và kế toán là một trong những vị trí bắt buộc phải tuyển dụng để hình thành một bộ máy hành chính phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp. Những năm tiếp theo sẽ là một cơ hội tốt cho những ai muốn tìm việc làm kế toán. Do đó ngay từ bây giờ em nên tập trung học tập thật tốt để có một cơ hội tìm được một chỗ đứng tốt trong các doanh nghiệp đó sẽ là cơ hội để em định hình và khẳng định vai trò của mình trong các doanh nghiệp. Hiện nay nhiều công ty lớn của Việt Nam và các công ty đa quốc gia tại Việt Nam đã đưa ra nhiều chương trình đào tạo và giữ chân nhân sự kế toán: mở các khóa đào tạo dành cho nhiều cấp bậc khác nhau, tổ chức giao lưu với các lãnh đạo cấp cao, có chính sách ghi nhận và thưởng xứng đáng cho những nhân viên kế toán làm việc hiệu quả. 2.1.8 Lời khuyên cho sinh viên sắp tốt nghiệp. - Lời khuyên về chuyên môn:
 42. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 35 Sau nay khi ra trường em có thể làm việc với chuyên ngành kế toán công, kế toán hành chính, kế toán doanh nghiệp, kế toán quản trị hay kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên em phải lựa chọn lĩnh vực kế toán mà mình yêu thích, phù hợp với năng lực của mình. Một cử nhân mới ra trường không thể cùng một lúc làm tất cả các lĩnh vực trên. Đồng thời em phải liên tục cập nhật các thông tin về các chương trình kế toán mới. Phải chắc chắn rằng các chương trình kế toán mà em đang làm phải đáp ứng đầy đủ các quy định của nhà nước. - Lời khuyên về kỹ năng sống và giao tiếp. Sau nay khi ra trường đi làm để thuận tiện hơn trong công việc em cần phải mạnh dạn và tự tin hơn nữa trong giao tiếp, đừng quá rụt rè. Em phải biết tùy từng đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp mà có cách ứng xử linh hoạt. Đồng thời em cũng cần phải tạo ra nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội, điều đó có thể giúp ít rất nhiều cho công việc của chính em sau này. - Lời khuyên về ngành nghề. Sau này ra trường để có thể tìm được việc làm ổn định, em phải thường xuyên chú ý đến các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng như Internet, báo đài (các trang quảng cáo liên hệ) cũng như các thông tin đính kèm tại các địa điểm công cộng như trung tâm việc làm, siêu thị, trường học. Một cách tiếp cận cơ hội việc làm nữa là qua các trang mạng xã hội. Khi mới ra trường bên nên tìm việc làm ở các doanh nghiệp vừa nhỏ để tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. - Lời khuyên về ngành nghề (Tìm việc, tận tâm với công việc.học thêm chuyên môn ): Công việc tùy theo khả năng và sở thích của mình không cần thiết phải đòi hỏi quá khả năng. Cần phải tận tâm với công việc, luôn yêu nghề nghiệp mà mình đã chọn. Luôn tận tụy và tìm tòi học hỏi chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của công việc được tốt hơn, tạo được niềm tin cho lãnh đạo.Hãy làm mới công việc mỗi ngày để không ù lỳ, nhàm chán. Vì công việc kế toán dễ đi vào lối
 43. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 36 mòn, thụ động. Mỗi công việc luôn có ý nghĩa cao đẹp của nó. Kế toán là công việc vô cùng quan trọng giống như xương sống của một con người. 2.1.2. Phỏng vấn kế toán tại công ty 1. Họ và tên Đỗ Thị Thu Hiền 2. Chức danh Phụ trách kế toán 3. Phòng ban công tác Phòng kế toán 4. Trình độ học vấn Đại học 5. Năm thâm niên trong nghề 5 năm 6. Chuyên nghành theo học Kế toán 7. Hiện làm chuyên môn gì Kế toán 8. Điện thoại liên hệ 0942141069 2.1.2.1. Chi tiết công việc người được phỏng vấn - Vị trí của Kế toán trưởng không thuần tuý chỉ là công việc ghi chép phản ánh nghiệp vụ kinh tế, công việc giữ tiền, khoá sổ, lập báo cáo tài chính mà Kế toán trưởng thực sự là người tổ chức thông tin kinh tế tại đơn vị, kiểm tra giám sát các hoạt động kinh tế, giúp lãnh đạo đơn vị phân tích kinh tế đưa ra quyết định quản lý. - Tổ chức hệ thống kế toán của công ty để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ pháp lệnh kế toán thống kê. - Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị. - Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê . - Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
 44. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 37 - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của công ty. - Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp. 2.1.2.2. Kiến thức kỹ năng cần thiết tại vị trí: - Trình độ : Tối thiểu phải tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán - kiểm toán. - Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán. - Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công. - Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định. - Phải có kiến thức cơ bản về sản phẩm nhựa, nghiệp vụ xuất nhập khẩu. - Sử dụng máy tính thành thạo - Đồng thời chúng ta cũng phải có khả năng giao tiếp, ứng xử khéo léo, khiêm tốn, chân thành. Có được khả năng này chúng ta cũng sẽ dễ dàng ḥa đồng với mọi người trong và ngoài công ty, có thể hợp tác tốt với các thành viên trong phòng ban. - Kiến thức về kế toán, cập nhật thường xuyên các Thông tư, nghị định, chính sách thuế của Nhà nước. - Trao đổi tiếp xúc với khách hàng thường xuyên nên cần có kỹ năng giao tiếp, tâm huyết với công việc, cẩn thận và chịu khó. 2.1.2.3. Thuận lợi trong công việc: - Là một kế toán trưởng mình có quyền chỉ đạo trực tiếp phòng kế toán trong việc phân công kế toán viên. - Khi phát hiện việc vi phạm pháp lệnh kế toán - thống kê được quyền báo cáo trực tiếp Ban giám đốc. Trường hợp không được Ban giám đốc xử lý thoả đáng có quyền báo cáo HĐQT.
 45. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 38 2.1.2.4. Khó khăn trong công việc: - Là kế toán trưởng mình phải đối mặt với một khối lượng công việc rất lớn, luôn phải đảm bảo hoàn thành công việc đúng thời hạn và tuyệt đối chính xác đến từng con số. - Luôn phải giữ bí mật các số liệu và tài liệu kế toán của công ty. - Theo dõi nợ nhiều, phải theo sát, liên tục và kịp thời chiếm quá nhiều thời gian và dễ bị sai sót. 2.1.2.5. Điều tâm đắc của chuyên gia được phỏng vấn: - Việc trường thay đổi cách thức thực tập, điều này sẽ giúp cho sinh viên được hiểu rõ về nghề kế toán, thấy rõ được những thuận lợi của nghề của kế toán, giúp cho sinh viên có được những kinh nghiệm về nghề nghiệp kế toán sau khi ra trường. 2.1.2.6 Những kiến thức kỹ năng phải hòan thiện sau khi tốt: - Ngoài việc tính toán ghi chép các số liệu, diễn đạt tốt trong kế toán là ngôn ngữ trong sáng rõ ràng, mạch lạc và chính xác. Chính vì thế bạn cũng cần phải hoàn thiện khả năng diễn đạt của mình. 2.1.2.7. Nhận định về sự phát triển của ngành nghề: - Kế toán là công cụ quản lý kinh tế, tài chính cần thiết cho bất cứ chế độ kinh tế - xã hội nào. Quy mô hoạt động kinh tế càng lớn, sản xuất, xã hội càng phát triển thì nội dung công tác kế toán càng mở rộng vị trí, vai trò của kế toán càng được nâng cao. - Nghề kế toán ít nhiều rèn luyện cho chúng ta tính cẩn thận, chu đáo, kỹ năng phân tích và xử lý các tính huống , khả năng bao quát vấn đề, nhìn xa của một người lãnh đạo. 2.1.2.8. Lời khuyên cho sinh viên sắp tốt nghiệp: 2.1.2.8.1. Lời khuyên về chuyên môn nghiệp vụ kế toán: - Kế toán là công việc chủ yếu là làm việc với những con số nhưng lại đòi hỏi khá nhiều kiến thức. Nếu bạn có tham vọng trở thành một kế toán thành công, chuyên nghiệp và muốn chọn nghề kế toán như là một con đường nghề nghiệp sau
 46. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 39 khi bạn tốt nghiệp. Bạn cần khởi động kế hoạch của mình và làm việc để đạt được những thành công, thành tích của mục tiêu nghề nghiệp. Với lĩnh vực kế toán, một kiến thức tốt về chuyên ngành, quyết tâmmãnh liệt và kinh nghiệm làm việc tất cả đều vô cùng quan trọng để thành công. 2.1.2.8.2. Lời khuyên về kỹ năng sống và giao tiếp: - Để là một nhân viên kế toán trước hết cần phải có tính độc lập cao trong công việc. Bạn sẽ phải là người tự giải quyết các vấn đề có liên quan đến công việc của mình. Bên cạnh đó cũng cần phải có tinh thần tập thể, giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt công việc. - Có những công việc bạn xin tuyển không yêu cầu về khả năng công nghệ thông tin thì kỹ năng sử dụng thành thạo máy vi tính cũng vẫn là yếu tố cần thiết và cơ bản. - Bạn phải học cách ứng xử với lãnh đạo, với đồng nghiệp, với cấp dưới, với khách hàng sao cho khéo léo mà điều đó không phải ai cũng làm được, đó chính là chìa khóa mở ra một trong những cánh của dẫn đến thành công. 2.1.2.8.3. Lời khuyên về ngành nghề (Tìm việc, tận tâm với công việc..): - Mỗi ngành nghề đều cần có một kiến thức chuyên môn nhất định, và chuyên môn là một thứ không thể thiếu nếu bạn muốn thành công trong công việc của mình sau này. - Khi mới ra trường là một sinh viên chưa có kinh nghiệm trong công việc, bạn cần có thời gian để thực hành và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước để có thể tích lũy kinh nghiệm phục vụ cho công việc kế toán của bạn sau này. 2.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho sinh viên kế toán sau đợt thực tập: 2.2.1.Bài học về xin thực tập: - Trước hết, chúng ta cần chuẩn bị tâm lý, tiếp cận và xin ý kiến kinh nghiệm của các anh chị sinh viên khóa trước về tất cả các vấn đề như: tìm hiểu về doanh nghiệp, về công tác tổ chức công tác kế toán tại đơn vị mà mình muốn thực tập.
 47. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 40 - Thứ hai là tận dụng mối quan hệ của người thân, bạn bè đang công tác tại công ty có nhiều kinh nghiệm trong hướng dẫn sinh viên thực tập để tạo điều kiện thuận lợi trong đợt thực tập. - Thứ ba chúng ta phải chuẩn bị tìm kiếm trước, chuẩn bị cho mình đơn vị thực tập tốt, tránh tình trạng đến khi có thông báo thực tập lúc đó mới tìm cho mình một đơn vị thực tập thì lung túng, tạo áp lực không đáng có cho đợt thực tập. 2.2.2. Bài học về thu thập thông tin kế toán tại Công ty: - Phòng kế toán là nơi lưu trữ các tài liệu kế toán quan trọng của công ty như: sổ sách, báo cáo tài chính, hóa đơn, chứng từ, hợp đồng,... và chúng được bảo quản rất cẩn thận, chỉ những người có thẩm quyền mới được sử dụng các tài liệu ấy. - Để đợt thực tập thu được kết quả tốt, thu thập thông tin đầy đủ, chúng ta cần tạo mối quan hệ tốt nơi mình thực tập, hòa nhã vui vẻ với các anh chị của các phòng ban tại đơn vị mà mình đang thực tập, chắt lọc những thông tin chính, cần thiết, thu thập số liệu chính xác, xoáy trọng tâm vào chuyên đề chính mà mình đang thực hiện. 2.2.3. Bài học về tổ chức nghiệp vụ kế toán: - Tổ chức nghiệp vụ kế toán rất quan trọng đối với người làm kế toán, để đạt hiệu quả cao trong công tác kế toán thì việc tổ chức kế toán phải chặt chẽ, bộ máy kế toán gọn nhẹ, phân công trách nhiệm rõ ràng, nhiệm vụ cụ thể của các phần hành kế toán, đối chiếu kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo số liệu mang tính chính xác cao. Bài học về giao tiếp và tổ chức phỏng vấn: - Chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, nội dung cho cuộc giao tiếp, cho từng đối tượng giao tiếp, đặc biệt là đối với lãnh đạo đơn vị và người trực tiếp hướng dẫn, cung cấp số liệu trong đợt thực tập. - Để các cuộc phỏng vấn thu được kết quả tốt nhất ta cần : + Cần chào hỏi ban đầu nhằm tạo phép lịch sự, gần gũi nhưng không suồng sã.
 48. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 41 + Xác định thông tin cần thu thập thông qua phỏng vấn. Các thông tin này nên trực tiếp liên quan đến các tiêu chuẩn và tiêu chí cụ thể cần thu thập. + Xác định đúng đối tượng mình cần phỏng vấn. Biết thu thập và tóm lược kết quả phỏng vấn. + Chuẩn bị trước danh sách các câu hỏi. Nên gởi trước cho đối tượng phỏng vấn để người được phỏng vấn có thêm thời gian chuẩn bị các câu trả lời hoặc họ sẽ cho biết ý kiến khác (nếu có). + Nên phỏng vấn vào lúc thích hợp cho hai bên, nhất là nên đặt lịch hẹn trước. + Khi phỏng vấn, xoáy vào nội dung trọng tâm cần thu thập, tránh hỏi lan man. + Không nhất thiết phải hoàn thành bài phỏng vấn đúng thời gian vì các đối tượng phỏng vấn cần thời gian để làm việc. Nên thu xếp một cái hẹn cho lần kế tiếp nếu còn nội dung chưa làm sáng tỏ. + Khi đã rõ nội dung cần thu thập nên chuyển qua nội dung kế tiếp, tránh gây mất thời gian cả hai bên. 2.2.4. Bài học về giao tiếp và tổ chức phỏng vấn: Chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, nội dung cho cuộc giao tiếp, cho từng đối tượng giao tiếp, đặc biệt là đối với lãnh đạo đơn vị và người trực tiếp hướng dẫn, cung cấp số liệu trong đợt thực tập. Để các cuộc phỏng vấn thu được kết quả tốt nhất ta cần : + Cần chào hỏi ban đầu nhằm tạo phép lịch sự, gần gũi nhưng không suồng sã. + Xác định thông tin cần thu thập thông qua phỏng vấn. Các thông tin này nên trực tiếp liên quan đến các tiêu chuẩn và tiêu chí cụ thể cần thu thập. + Xác định đúng đối tượng mình cần phỏng vấn. Biết thu thập và tóm lược kết quả phỏng vấn.
 49. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 42 + Chuẩn bị trước danh sách các câu hỏi. Nên gởi trước cho đối tượng phỏng vấn để người được phỏng vấn có thêm thời gian chuẩn bị các câu trả lời hoặc họ sẽ cho biết ý kiến khác (nếu có). + Nên phỏng vấn vào lúc thích hợp cho hai bên, nhất là nên đặt lịch hẹn trước. + Tế nhị và khéo léo trong cách đặt câu hỏi, tránh đặt các câu hỏi mà câu trả lời thuộc dạng : có/không. + Khi phỏng vấn, xoáy vào nội dung trọng tâm cần thu thập, tránh hỏi lan man. + Không nhất thiết phải hoàn thành bài phỏng vấn đúng thời gian vì các đối tượng phỏng vấn cần thời gian để làm VIệc. Nên thu xếp một cái hẹn cho lần kế tiếp nếu còn nội dung chưa làm sáng tỏ. 2.2.5. Bài học kinh nghiệm rút ra từ hai lần phỏng vấn 02 đối tượng: - Qua hai lần phỏng vấn, em nhận thấy rằng để phỏng vấn tốt, mang lại những yêu cầu mà chúng ta cần có thì ta nên chuẩn bị sẵn những câu hỏi cần thiết gởi trước cho người được phỏng vấn tham khảo, trao đổi trong khoản thời gian nhất định nhằm thu được kết quả tốt nhất. Sau đó cho một cuộc hẹn trực tiếp để trao đổi những gì còn tồn tại để tìm hướng giải quyết tốt đẹp nhất. Không nhất thiết phải hoàn thành trong một khoản thời gian cố định, có thể linh động về thời gian vì các anh chị hay lãnh đạo công ty đều bận công việc. Tránh làm cho người được phỏng vấn thấy rườm rà, phiền phức mà trả lời cho qua chuyện. Tránh nói và đặt câu hỏi quá nhiều nên lắng nghe nhiều hơn, khi chưa rõ vấn đề nào đó mới phải hỏi lại. 2.2.6. Sau đợt thực tập sinh viên có nguyện vọng gì về nghề nghiệp kế toán: - Sinh viên mới tốt nghiệp ra trường tuy kinh nghiệm và va chạm thực tế chưa có nhiều nhưng sẽ không là quá khó để có thể tìm kiếm một công việc đúng với chuyên môn được đào tạo. Xã hội luôn chào đón những bạn có kiến thức chuyên môn vững, có thái độ cầu tiến, đảm bảo hai yếu tố về ngoại ngữ và vi tính, chịu khó, không ngại thử thách, luôn mong muốn trau dồi học hỏi thêm từ những
 50. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 43 người xung quanh. Nếu bạn nghiêm túc với bản thân bạn, nghiêm túc với nghiệp của bạn và vì bạn còn rất trẻ, tràn đầy năng lượng sống nên cơ hội sẽ đến với bạn thật nhiều. Ông bà mình đã nói “vạn sự khởi đầu nan”, vậy không vì chưa có kinh nghiệm thực tế mà nản chí. 2.3. Đề xuất cho ngành học tại trường Bình Dương: 2.3.1. Đề xuất kiến nghị về các môn học: Theo em thấy, chương trình học hiện tại đã phù hợp và logic với thực tế. Cung cấp đầy đủ kiến thức cần thiết cho sinh viên trong quá trình tìm kiếm việc làm trong tương lai 2.3.2. Đề xuất về cách thức tổ chức học tập: Thực tập là cơ hội tốt để sinh viên sắp tốt nghiệp có thể sử dụng những kiến thức được học ở trường vào môi trường thực tế.Tổ chức thực tập là một bước đệm hòn hảo giúp sinh viên hình thành các kỹ năng nghề nghiệp không chỉ về chuyên môn mà còn cả về học hỏi giao tiếp trong công ty. Nhìn chung cách thức tổ chức thực tập của trường là rất thích hợp, giúp sinh viên có thể va chạm thực tế một cách tốt nhất. Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều bạn sinh viên không tìm được nơi thực tập. Theo em, nhà trường nên đưa ra các biện pháp hỗ trợ sinh viên trong việc tìm nơi thực tập.Thêm vào đó, một bộ phận sinh viên không đi thực tập mà chỉ xin số liệu về làm. Điều này làm mất đi mục đích thực sự của công tác thực tập, cho nên em nghĩ rằng nhà trường nên liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp để giới thiệu cho sinh viên có một nơi thực tập. Việc làm này còn giúp nhà trường quản lý tốt công tác thực tập vừa giúp sinh viên có một môi trường thực tập tốt. Hơn nữa việc làm này còn giúp nhà trường nhận được các thông tin phản hồi từ doanh nghiệp để biết được thực trạng của sinh viên sau khi ra trường có đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp hay không. Từ đó nhà trường có thể cải tiến, sửa đổi chương trình giảng dạy tốt hơn nữa để trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết cho sinh viên.
 51. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 44 PHẦN III BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CHUYÊN NGÀNH
Anúncio