O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

B gmatematitsi angl

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

B gmatematitsi angl

 1. 1. 421 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 MATHEMATICS DOES NOT KNOW THE BORDERS
 2. 2. 4210011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
 3. 3. 421 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Иван Ценов Ангелов е роден във Враца. На шест години тръгва на училище и през 1900 г. завършва Врачанското шесткласно училище и става учител за една година. На 16 години обучава едновременно деца от четири класа. През 1903 г. завършва Софийската мъжка гимназия. Ivan Tsenov Angelov was born in Vratsa. He started going to school when he was 6 years old and he finished the six-grade school in Vratsa in 1900. After graduating from this school, he worked as a teacher for one year and taught children from four different grades at the same time. In 1903 he finished The Male High School in Sofia. Academician Ivan Tsenov Академик Иван Ценов 02.01.1883 – 19.09.1967 1
 4. 4. 421 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Академик Иван Ценов Academician Ivan Tsenov През 1904 е студент по математика в Софийския университет, където учи пет семестъра. За участие в протест срещу царя е изключен . Шести семестър завършва през 1907 г. в Белград. През 1907-1908 г. Иван Ценов е студент в Загреб, след което се завръща в родината и завършва с отличие специалността математика. In1904 he was already a student of Mathematics at Sofia University, where he studied five semesters. He was expelled because he took part in a protest against the Bulgarian monarch. He finished the sixth semester in 1907 in Belgrad. In 1907-1908 Ivan Tsenov was a student in Zagreb and after that he returned to Bulgaria where he finished his studies in Mathematics with honours.
 5. 5. 421 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Академик Иван Ценов Academician Ivan Tsenov На 16.11.1928 г. е избран за академик, най-престижното и високо научно звание в България. On the 16th November 1928 he was elected Academician – the highest and most prestigious academic rank in Bulgaria. Две години специализира в Париж. Едва на 25 години става доцент, а от 1922 г. е професор и ръководител на катедра по аналитична механика. He spent two years in Paris, specializing in his studies. He became a Reader when he was only 25 years old and in 1922 he became a Professor and Head of the Department of Analytical Mechanics.
 6. 6. Академик Иван Ценов Бил е декан на Физико-математическия факултет на Софийския университет. Създал е над 100 научни труда в областта на аналитичната динамика, вариационните принципи на механиката и диференциалната геометрия. Работил е върху движението на велосипеда, но никога не е карал велосипед. He was a Dean of the Department of Physics and Mathematics at Sofia University. He created over 100 scientific works in the field of analytical dynamics, variation principles of mechanics and differential geometry. He worked on the movement of the bicycle, but he never rode a bike.
 7. 7. За особени заслуги в развитието на математиката и физиката в България е награждаван с: For special merits in the development of mathematics and physics in Bulgaria Academician Ivan Tsenov was awarded : • Орден Свети Александър ІV степен (1922) • Орден Свети Александър ІІІ степен (1928) • Орден "За гражданска заслуга" (1934) • Орден Кирил и Методи І степен (1951) • Димитровска награда І степен (1951) • Орден Народна Република България І степен (1958) • Орден Народна Република България І степен (1959) • Орден Народна Република България І степен (1963) • Почетно звание "Народен деятел на науката" (1965) • The Order of Saint Alexander IV class (1922) • The Order of Saint Alexander III class (1928) • The Order of civil merit (1934) • The Order of Cyril and Methodius I class (1951) • The Award of Dimitrov I class (1951) • The Order of People’s Republic of Bulgaria I class (1958) • The Order of People’s Republic of Bulgaria I class (1959) • The Order of People’s Republic of Bulgaria I class (1963) • The honorary title “National Scientific Worker (1965)
 8. 8. Академик Иван Ценов е патрон на нашето училище от 1973 година. Academician Ivan Tsenov has been the patron of our school since 1973.
 9. 9. Роден в Шумен. През 1897 г. завършва класическия отдел на варненската гимназия. През1898 г. се записва във Висшето училище в София, специалност математика и физика. He was born in Shumen. In 1897 he finished the classical department of the High school in Varna. In 1898 he enrolled the School of higher education in Sofia to study mathematics and physics. 2
 10. 10. 421 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Печели стипендия за отличен успех. Прави преводи от френски език и така се издържа по време на следването си. He did translations from French and thus he earned his own living during his studies. He won a scholarship for his excellent grades.
 11. 11. Специализира астрономия в Мюнхен, Хайделберг, Ница (1906 – 1909) и Париж (1909 – 1910). През 1907 г. Кирил Попов посещава лекциите по небесна механика на Анри Поанкаре. Попов открива неточност във формулите на Поанкаре за движението на астероид 108 Хекуба. He specialized in astronomy in Munich, Heidelberg, Nice (1906-1909) and Paris (1909-1910) In 1907 Kiril Popov attended lectures in celestial mechanics delivered by Anry Poankare. Popov found inaccuracy in Poankare’s formulas for the movement of the asteroid 108 Hecuba.
 12. 12. Доктор на парижкия университет (1912). През 1912 г. той корегира сгрешените формули и защитава докторска дисертация по темата още през лятото. Това е нечуван прецедент в историята на Сорбоната - за по-малко от шест месеца да се свикат всички академици и да се изслуша младият български учен. Doctor of Paris University in 1912. He corrected the mistaken formulas and deffended a dissertation on the same subject for his Doctor’s degree during the summer of the same year. This is an unheard precedent in the history of the Sorbon – for less than 6 months all the academicians were summoned in order to give a hearing to the young Bulgarian scientist.
 13. 13. През 1914 година е избран за ръководител на катедрата по диференциално и интегрално смятане при Софийския университет. Работи в областта на балистиката (движение на снаряд вън от цевта на оръдие) в Гьотинген и Берлин (1920 – 1921). Чете лекции по небесна механика и балистика в Парижкия университет и университетите в Берлин, Рим, Виена, Белград, Гьотинген, Мюнхен, Хамбург, Торино и други. In 1914 Kiril Popov was chosen to be in charge of the department of differential and integral calculus at Sofia university. He worked in the field of ballistics (the movement of a shell outside the barrel of a cannon) in Geutingen and Berlin (1920- 1921) He read lectures in celestial mechanics and ballistics in Paris university as well as the universities in Berlin, Rome, Vienna, Belgrad, Geutingen, Munich, Hamburg, Torino, etc.
 14. 14. 421 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011Научното дело на акад. Кирил Попов обхваща повече от 150 публикации. Научните му интерси и постигнатите резултати се отнасят главно към приложенията на математиката в други науки - механика и физика. Това се обяснява с неговите възгледи за единство на математиката и природата. The scientific work of Academician Kiril Popov encompasses more than 150 publications. His scientific interests and the results he achieved refer mainly to putting mathematics into practice in other sciences – mechanics and physics. This finds explanation in his ideas about the unity of mathematics and nature.
 15. 15. Кирил Попов е избран за академик през 1947 година. За големите му заслуги и постижения в областта на науката Парижката академия на науките му присъжда наградата “Монтион” за резултатите му в областта на балистиката (1926) и наградата "Анри дьо Парвил" (1957). В България два пъти е удостояван със званието "Народен деятел на науката". Kiril Popov was elected Academician in 1947. For his special merits and achievements in the field of science Paris Academy of Sciences awarded him with the prize “Montion” for his results in the field of ballistics (1926) and the prize “Ánry de Parvil” (1957). In Bulgaria he was twice conferred the honorary title of “National scientific worker”.
 16. 16. Академик проф. д-р Боян Петканчин е изтъкнат български математик, геометър. Той е един от първите, които се включват в активното създаване и развитие на Математическия институт на БАН. . Academician professor doctor Boyan Petkanchin is a distinguished Bulgarian mathematician, engaged in geometry. He was among the first who actively took part in establishing and developing the Institute of Mathematics at Bulgarian Academy of Sciences. АкадемикАкадемик Боян ПетканчинБоян Петканчин 3
 17. 17. 421 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 АкадемикАкадемик Боян ПетканчинБоян Петканчин Eдва навършил четири години, той може да чете и пише. Учи се отлично, лесно запаметява факти. Обича много да чете и споделя прочетеното. Тръгва на училище една година по-рано. AcademicianAcademician Boyan PetkanchinBoyan Petkanchin He was only 4 years old when he could read and write. He started school a year later. He was an excellent student, who remembered facts easily. He was fond of reading and sharing what he had read.
 18. 18. 421 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Боян Петканчин завършва с пълно отличие елитната Пловдивската мъжка гимназия . Увлича се от насекомите, по- късно проявява подчертан интерес към сферичната астрономия и висша математика. Отрано изучава стенография и до края на живота си я използва системно. Владee отлично немски език. Boyan Petkanchin finished the elite Male High School of Plovdiv with distinction. He was taken up with studying insects. Later, he showed a marked interest in spherical astronomy and higher mathematics. He studied stenography from an early age and kept using it systematically till the end of his life. He had a perfect command of СТЕНОГРАФСКИ СИМВОЛИ- EVEN, MORE, EVEN MORE, MORE AND MORE
 19. 19. 421 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 While being a university student he was able to solve every math problem immediately and he was a master at solving difficult and non- standard problems. After his first year at university he was awarded first prize of 500 levs by the Council of Lecturers. He graduated with honours. Като студент можел да решава веднага всички задачи и бил майстор в решаването на трудни нестандартни задачи. Още след първата учебна година е удостоен от Съвета на преподавателите с първа награда от 500 лв. Дипломира се с пълно отличие.
 20. 20. През 1934 г. специализира в Хамбургския университет. Отлично полага докторския си изпит в Германия и е удостоен с научната степен “доктор на природните науки”. In 1934 he specialized at the University of Hamburg. He took his exam with an excellent mark and he was conferred the scientific degree ‘Doctor of nature sciences’.
 21. 21. От 1941 г. започва и чете в продължение на 30 години новата математическа дисциплина „Основи на математиката". В резултат от изследванията му, в България се развива ново геометрично направление — двуосната геометрия и нейните обобщения. Since 1941 he had been reading for 30 years the new mathematical branch of science “Fundamentals of Mathematics”. As a result of his research, a new trend of geometry developed in Bulgaria- biaxial geometry and its general conclusions.
 22. 22. През 1966 г. е удостоен със званието “Академик”. Член е на Изпълнителния комитет на Балканския математически съюз, Председател на Българското физико- математическо дружество, Председател на комисии по образованието. Негови възпитаници са изтъкнати български математици, преподаватели от Софийския и Пловдивския университет. In 1966 he was honoured with the title Academician. He was a member of the Executive committee of the Balkan mathematical union, Chairperson of the Bulgarian association of physics and mathematics, Chairperson of commissions in education. His former students are eminent Bulgarian mathematicians, lecturers at Sofia and Plovdiv Universities.
 23. 23. 421 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Автор е на първата българска техническа енциклопедия. He is the author of the first Bulgarian technical encyclopedia.
 24. 24. Академик Благовест СендовАкадемик Благовест Сендов Academician Blagovest SendovAcademician Blagovest Sendov 8 февруари 1932 г. Математик, политик и дипломат, ценител на класическата музика. На 5 години , с помощта на по-големия си брат, който вече е ученик, се научава сам да събира и изважда числата до 1000. A mathematician, politician and diplomat, connoisseur of classical music. At the age of 5 he learnt to add and subtract numbers up to 1000 with the help of his elder brother, who was already a student. 4
 25. 25. 421 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 АкадемикАкадемик Благовест СендовБлаговест Сендов AcademicianAcademician Blagovest SendovBlagovest Sendov As a schoolboy he was interested in aeromodelling. Later he decided to study mathematics and started to love this science. In order to go to university he had to work as a cleaner for 3 years. В училище се интересува от авиомоделизъм. Едва по-късно решава да учи математика и я обиква. За да учи в университет се налага да работи 3 години като чистач.
 26. 26. Academician Blagovest SendovAcademician Blagovest Sendov Академик Благовест СендовАкадемик Благовест Сендов John Atanasov was awarded a medal for achievements in the field of technical sciences by academician Sendov. Завършва " Математика " във Софийски университет (1956) Получава званието доктор на науките към Математически институт "Стеклов", Москва (1967) Специализира " Компютърни науки" в Кралския колеж, Лондон (1968) He is a Mathematics graduate at Sofia University (1956) He received the rank a doctor of science at the Institute of Mathematics “Steklov”, Moscow (1967) He specialized “Computer Science”at the Royal College, London (1968)
 27. 27. Академик Благовест Сендов Academician Blagovest Sendov Blagovest Sendov has over 200 scientific publications in the field of the Theory of approximations, Computer science, Mathematical modeling in biology, Computer geometry, etc. He is the author of 7 books and over 30 student’s books. Sendov was elected academician in 1981. Има над 200 научни публикации в областта на теорията на приближенията , компютърните науки, математическото моделиране в биологията, компютърната геометрия и др. Автор е на 7 книги и на над 30 учебника. Академик на БАН е от 1981 година.
 28. 28. Създател на първата целодневна система на обучение в България, носеща неговото име (1980). Изучаваните предмети са обединени. От пети клас се учи програмиране на езика , a от осми – – прототип на „GeoGebra“. He created the first all day form of education in Bulgaria. This educational system bears his name Programing in Logo language was taught from the 5th grade and students in the 8th grade started studying '"System Planimetry"" - a prototype of GeoGebra. There is a translation of the main words after each lesson „Система Планиметрия“ Academician BlagovestAcademician Blagovest SendovSendov Академик БлаговестАкадемик Благовест СендовСендовЛого
 29. 29. 421 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 През 1987 като представител на България в ЮНЕСКО дава идеята за създаване на Международна олимпиада по информатика (IOI). Първата международна олимпиада се провежда в Правец, България. АкадемикАкадемик Благовест СендовБлаговест Сендов AcademicianAcademician Blagovest SendovBlagovest Sendov In 1987, as a Bulgarian representative in UNESCO, he gave the suggestion for initiating the International Olympiad in Informatics (IOI). The first International Olympiad was held in Pravets, Bulgaria. На 09.10.2012 г. е удостоен с Приза на международната олимпиада по информатика- най-високото отличие на този форум. On the 9th October 2012, he was honoured with the highest distinction of this forum – The Prize of the International Olympiad in Informatics.
 30. 30. 421 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Академик Благовест СендовАкадемик Благовест Сендов Academician BlagovestAcademician Blagovest SendovSendov Ректор на Софийския университет (1973-1979 г.). Председател на БАН (1988-1991 г.) Председател на Народното събрание (1995 -1997 г.) Посланик на България в Япония (2003-2008 г.) През 2011 г. след 7 годишен труд решава полином, нерешен 108 години. Rector of Sofia University (1973-1979) Chairman of the Bulgarian Academy of Science (1988-1991) Chairman of the National Assembly (1995-1997) Ambassador of Bulgaria in Japan (2003-2008) In 2011, after 7 years of hard work, he solved a polynomial, which had been unsolved for 108 years.
 31. 31. We have said a few words about a few of them in a little time. But they have done a lot for us and the world and we are very proud of them!
 32. 32. 421 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 „„Academic Ivan Tsenov”Academic Ivan Tsenov” Secondary School ofSecondary School of Mathematics and NaturalMathematics and Natural SciencesSciences Bulgaria, VratsaBulgaria, Vratsa

×