Anúncio

Telebim LEMI-BIS

LEMIBIS
10 de Dec de 2008
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

Telebim LEMI-BIS

  1. ® LEMI-BIS TELEBIMY • ŒCIANY LED • EKRANY LED • TABLICE REKLAMOWE • KRZY¯E APTECZNE LEMI-BIS ul. Grabiszyñska 240 53-235 Wroc³aw tel. +48 71 339 00 29 +48 71 339 00 30 fax: +48 71 339 05 01 e-mail: lemibis@lemi.pl www.lemi.pl • www.ekranled.pl • www.leddisplay.com.pl 12. 1.
  2. Program produkcji dla telebimów zewnêtrznych wykonanych w technologii standard piksel IDEA / Nasz Cel Firma Lemi-bis jest jednym z najwiêkszych producentów tablic LED i jedynym producentem telebimów w Polsce. Roczna produkcja uk³ad osi¹ga dziœ poziom 10 mln pikseli. Równoczeœnie wyroby nasze s¹ najatrakcyjniejsze cenowo wzglêdem krajowej i zagranicznej elementów rozdziel- rozmiar k¹t LED na czoœæ iloœæ LED modu³ów widzenia konkurencji. O jakoœci wyrobów niech œwiadczy fakt, ¿e 80% naszych wyrobów produkowanych jest na eksport na rynki nie tylko TYP rozmiar pix 1 pix pix/m2 na m2 mm sz/w H/V europejskie, ale i amerykañskie a nawet azjatyckie. Wszystkie wyroby produkowane s¹ z uwzglêdnieniem rygorystycznych norm Lem/FC/z/10 10 mm 1R1G1B 1000 30 000 160x160 160o / 80o jakoœciowych z materia³ów najwy¿szej jakoœci. Jednoczeœnie wyznajemy ¿elazn¹ zasadê, ¿e ka¿dy Klient jest dla nas najwa¿niejszy. Dlatego z jednakow¹ starannoœci¹ traktujemy zamówienie na maleñk¹ dwucyfrow¹ tablicê jak i na 100 m2 telebimu. Ka¿dy Klient Lem/FC/z/12 12 mm 1R1G1B 6944 20 832 192x196 160o / 80o mo¿e te¿ mieæ pewnoœæ, ¿e dostosujemy nasz wyrób do jego wymogów a nie odwrotnie tak jak to bywa u konkurencji. Firma nasza Lem/FC/z/28 28 mm 4R2G2B 1274 10 192 224x224 160o / 80o by³a prekursorem technologii wizualizacji LED na rynku polskim, dlatego te¿ jesteœmy w³aœcicielem patentów i wzorów u¿ytkowych Lem/FC/z/31,25 31,25 mm 4R2G2B 1024 8 192 250x250 160o / 80o na wiele rozwi¹zañ technicznych zastosowanych w tej technologii. Nasze wyroby s¹ u¿ywane w reklamie, showbiznesie, sporcie, Lem/FC/z/40 40 mm 2R1G1B 625 2 500 640x320 160o / 80o ultra lekki w sygnalizacji drogowej, komunikacji publicznej, informacji bankowej i gie³dowej, stacjach paliw, dekoracji budynków oraz przemyœle. Z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ zapewniamy Pañstwa, ¿e dostosujemy nasze wyroby do Waszych potrzeb i dostarczymy Program produkcji dla telebimów wewnêtrznych wykonanych w technologii standard piksel dla ka¿dego Klienta wyrób na miarê jego potrzeb i zasobów finansowych. Zapewniamy te¿ Pañstwa, ¿e ceny naszych wyrobów s¹ najbardziej konkurencyjne nie tylko na polskim rynku. Firma nasza stara siê równie¿ wspomóc naszych Klientów atrakcyjnym leasingiem oraz formami ratalnymi, jak i wspó³finansowaniem zakupu naszych urz¹dzeñ w zamian za udostêpniony czas emisji. uk³ad elementów rozdziel- rozmiar k¹t Naszym celem jest Pañstwa satysfakcja i zadowolenie z naszych wyrobów. LED na czoœæ iloœæ LED modu³ów widzenia TYP rozmiar pix 1 pix pix/m2 na m2 mm sz/w H/V Lem/FC/w/4 4 mm 1R1G1B 62 500 187 500 128x128 160o / 80o Lem/FC/w/5 5 mm 1R1G1B 40 000 120 000 160x160 160o / 80o Lem/FC/w/6 6 mm 1R1G1B 27 777 83 331 192x192 160o / 80o o o Lem/FC/w/7,62 7,62 mm 1R1G1B 17 222 51 662 243,8x121,9 160 / 80 Lem/FC/w/8 8 mm 1R1G1B 15 625 46 875 256x128 160 / 80o o Lem/FC/w/10 10 mm 1R1G1B 10 000 30 000 160x160 160o / 80o Lem/FC/w/40 40 mm 2R1G1B 600 2 500 640x320 160o / 80o ultra lekki Program produkcji dla telebimów wewnêtrznych wykonanych w technologii piksel-bis uk³ad rozdziel- rozmiar elementów rozdziel- czoœæ pix- rozmiar k¹t rozmiar pix pix rze- LED na czoœæ rzeczy- iloœæ LED modu³ów widzenia TYP virtualnego czywistego 1 pix pix-wirt/m2 wistych/m2 na m2 mm sz/w H/V Lem/FC/z/4/piksel-bis 4 mm 8 mm 2R1G1B 62 500 15625 62 500 256x128 160o / 80o Lem/FC/z/5/piksel-bis 5 mm 10 mm 2R1G1B 40 000 10000 40 000 160x160 160o / 80o Nasza produkcja Lem/FC/z/6/piksel-bis 6 mm 12 mm 2R1G1B 27 776 6944 27 776 192x192 160o / 80o Jesteœmy jedyn¹ firm¹ w Polsce, która samodzielnie produkuje telebimy i ich komponenty, nasza konkurencja to wy³¹cznie Program produkcji dla telebimów wewnêtrznych wykonanych w technologii standard piksel 3 w 1 (diody zintegrowane RGB) importerzy. Dlatego nasze doœwiadczenie i rygorystyczne warunki produkcji nadzorowane przez audytorów zewnêtrznych, certyfikat jakoœci ISO 9001 oraz u¿yte komponenty najwy¿szej jakoœci pozwalaj¹ klasyfikowaæ nasze wyroby obok najwiêkszych œwiatowych producentów tych urz¹dzeñ. uk³ad elementów rozdziel- rozmiar k¹t LED na czoœæ iloœæ LED modu³ów widzenia TYP rozmiar pix 1 pix pix/m2 na m2 mm sz/w H/V Lem/FC/w/4/3w1 4 mm 1R1G1B 62 500 62 500 128x128 160o / 80o Lem/FC/w/5/3w1 5 mm 1R1G1B 40 000 40 000 160x160 160o / 80o Lem/FC/w/8/3w1 8 mm 1R1G1B 15 625 15 625 256x128 160o / 80o Lem/FC/w/10/3w1 10 mm 1R1G1B 10 000 10 000 320x160 160o / 80o Program produkcji dla telebimów zewnêtrznych DWUKOLOROWYCH (65 536 kolorów) uk³ad elementów rozdziel- rozmiar k¹t LED na czoœæ iloœæ LED modu³ów widzenia TYP rozmiar pix 1 pix pix/m2 na m2 mm sz/w H/V Lem/2c/z/10 10 mm 1R1G 10 000 20 000 160x160 160o / 80o Lem/2c/z/12 12 mm 1R1G 6 944 13 888 192x96 160o / 80o Lem/2c/z/16 16 mm 2R1G 3 906 11 718 256x256 160o / 80o Lem/2c/z/20 20 mm 2R1G 2 500 7 500 320x160 160o / 80o Lem/2c/z/25 25 mm 2R1G 1 600 4 800 200x200 160o / 80o 2. 11.
  3. Telebimy mobilne Reklamowe tablice LED i krzy¿e apteczne Jako jedna z nielicznych firm w Europie i jedyna w Polsce wykonujemy telebimy mobilne, które mog¹ byæ usytuowane na pojazdach To grupa urz¹dzeñ, która przeznaczona jest dla niewielkich placówek handlowych, us³ugowych, gabinetów medycznych czy aptek. lub przyczepach samochodowych. To jedyne takie rozwi¹zanie, które pozwala na szybkie przemieszczanie urz¹dzenia oraz szybk¹ Zadaniem tych urz¹dzeñ jest wyró¿nienie danej placówki spoœród wielu innych, które znajduj¹ siê na tej samej ulicy czy w ci¹gu instalacjê w miejscu prezentacji. Czas, który jest potrzebny na uruchomienie urz¹dzenia od momentu przyjazdu do rozpoczêcia handlowym. Taka reklama skutecznie przyci¹ga uwagê i mobilizuje przechodnia aby skierowa³ swoje kroki w³aœnie do tej placówki. widowiska, to zaledwie kilkanaœcie minut. Równie¿ obs³uga jest zredukowana do minimum, aby uruchomiæ urz¹dzenie wystarczy Tablice Led podkreœlaj¹ te¿ presti¿ sklepu lub zak³adu us³ugowego. W przypadku krzy¿y aptecznych pozwalaj¹ te¿ szybko odnaleŸæ praktycznie jedna osoba. Urz¹dzenia nasze mog¹ byæ zaopatrzone w agregaty pr¹dotwórcze, co uniezale¿nia je od zewnêtrznych aptekê w razie nag³ych sytuacji gdy zafrasowany przechodzieñ poszukuje pomocy. Ÿróde³ zasilania. Wygodna kabina operatorska z mo¿liwoœci¹ klimatyzacji stwarza odpowiedni komfort dla obs³ugi oraz umo¿liwia Obecnie firma nasza wykonuje tablice i krzy¿e jednokolorowe, dwukolorowe oraz full color. Ich budowa jest niemal¿e identyczna jak pracê bez wzglêdu na warunki pogodowe. telebimów i oparta jest na produkowanych przez nasz¹ firmê modu³ach LED (matrycach). Dlatego te¿ ³atwo mo¿ecie Pañstwo wybraæ swoje urz¹dzenie spoœród programu naszej produkcji, który znajdziecie w tym katalogu. Najbardziej popularne urz¹dzenia to jednokolorowe o rastrze 10 i 15 mm i najchêtniej kupowane ze wzglêdu na cenê i mo¿liwoœci dwukolorowe w rastrze 10, 12, 16, 20 i 25 mm. Tablice jednokolorowe produkowane s¹ a¿ w 7 kolorach: czerwonym, pomarañczowym, ¿ó³tym, zielonym, niebieskim, bia³ym i fioletowym a dwukolorowe sk³adaj¹ce siê z diod czerwonych i zielonych umo¿liwiaj¹ wyœwietlanie a¿ w 65 000 kolorach. Budowa wszystkich tablic umo¿liwia ich póŸniejsz¹ rozbudowê bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Do sterowania naszych tablic stosujemy 2 rodzaje oprogramowania: - pierwsze to takie, które umo¿liwia wprowadzanie tekstów, prostych animacji, wyœwietlania czasu, daty i grafiki oraz szeregu dodatkowych funkcji, progra- mowanie takiej tablicy odbywa siê z komputera PC za pomoc¹ specjalnego programu LEMILED a póŸniejsza praca odbywa siê bez u¿ycia komputera. - drugim rozwi¹zaniem jest sterowanie bezpoœrednio z komputera PC programem TELELEMI, które jest stosowane w telebimach. Jest to nieco dro¿sze rozwi¹zanie, poniewa¿ wymaga dodatkowej karty steruj¹cej ale jego mo¿liwoœci w pe³ni rekompensuj¹ koszty. Tablice nasze wykonywane s¹ w wersji wewnêtrznej i zewnêtrznej - ca³kowicie odpornej na warunki atmosferyczne. DLA CIEBIE Zapewniamy Pañstwa, ¿e znajdziemy dla Was zastosowanie naszego produktu. Zapewniamy te¿, ¿e przystosujemy nasze urz¹dzenia do Waszych celów tak, aby spe³nia³y 100% Waszych wymagañ. Pracujemy po to aby spe³niaæ Wasze wymagania wiêc TELEBIMY je¿eli macie jakiekolwiek zapytania czy w¹tpliwoœci, zapytajcie nas, na pewno postaramy siê udzieliæ wyczerpuj¹cej odpowiedzi na Wasze pytania w myœl has³a, które wpisane jest w dzia³alnoœæ naszej firmy: Do niedawna nie by³o mo¿liwe pokazywanie wielkoformatowego obrazu przeznaczonego dla szerokiego grona odbiorców w czasie quot; TECHNOLOGII JEST WIELE - DLA CIEBIE DOBIERZEMY NAJLEPSZ¥quot;. rzeczywistym, w œwietle dziennym, w zadawalaj¹cej jakoœci. Technologia kineskopu telewizyjnego ograniczona by³a gabarytem, Pomo¿emy te¿ w sfinansowaniu Waszego zakupu oferuj¹c atrakcyjny leasing lub sp³atê nale¿noœci w systemie ratalnym, jak i te¿ z kolei projektory nadawa³y siê tylko do u¿ytku w godzinach wieczornych lub nocnych. Nawet technologia LCD, z któr¹ wi¹zano formê wspó³finansowania, w zamian za udostêpnienie czasu emisji. Po³¹czymy ró¿ne metody ze sob¹ tak abyœcie byli zadowoleni szerokie nadzieje do dnia dzisiejszego nie radzi sobie ze œwiat³em s³onecznym, co powoduje, ¿e mo¿e byæ u¿ywana wy³¹cznie nie tylko od strony technicznej ale i finansowej. w pomieszczeniach. Równie¿ diody LED do niedawna nie potrafi³y pokonaæ tego problemu, gdy¿ jasnoœæ ich by³a niewystarczaj¹ca i nawet z pojawieniem siê diod o du¿ej jasnoœci pozostawa³ problem k¹ta œwiecenia, który by³ niewielki (ok. 15 - 20 stopni) co powodowa³o, ¿e ich œwiat³o by³o widoczne tylko na wprost odbiorcy. Jednak¿e jakiœ czas temu pojawi³y siê w produkcji diody, które Program produkcji LEMI-BIS (modu³y podstawowe) charakteryzowa³y siê nie tylko du¿¹ jasnoœci¹ œwiecenia, ale równie¿ szerokim k¹tem emisji œwiat³a (140 stopni). Natychmiast zosta³y one wykorzystane do budowy wielkoformatowych ekranów przeznaczonych do emisji informacji dla szerokiej publicznoœci, z których od razu skorzysta³ przemys³ reklamowy i showbiznes. Wielkoformatowe ekrany pos³u¿y³y do emisji reklam w czêsto Program produkcji dla tablic LED jednokolorowych uczêszczanych miejscach, do przekazu na szerok¹ skalê imprez sportowych i koncertów. Niestety wysoki koszt u¿ytych technologii nie pozwala³ na u¿ycie ekranów dla œrednio zamo¿nych Klientów, którzy chcieliby je wykorzystaæ do emisji w³asnych reklam czy informacji i w³aœnie dla nich firma LEMI-BIS postanowi³a prze³amaæ bariery i stworzyæ urz¹dzenie, które by³oby dostêpne dla uk³ad elementów rozdziel- rozmiar k¹t szerszego grona u¿ytkowników. Firma LEMI-BIS od lat zajmuje siê produkcj¹ urz¹dzeñ wizualizacyjnych opartych o technikê LED. LED na czoœæ iloœæ LED modu³ów widzenia Doœwiadczenie zdoby³a w produkcji tablic reklamowych, tablic dla wizualizacji procesów technologicznych oraz tablic dla TYP rozmiar pix 1 pix pix/m2 na m2 mm w/sz H/V komunikacji publicznej. Nale¿y do niej kilka opatentowanych rozwi¹zañ technologicznych oraz wzorów przemys³owych z tej Lem/1c/10 10 mm 1 10 000 10 000 80x160 160o / 80o dziedziny. Korzystaj¹c z tych doœwiadczeñ rozpoczê³a pracê nad stworzeniem telebimów rodzimej produkcji, których atutem oprócz Lem/1c/15 15 mm 1 4356 4356 120x240 160o / 80o wysokiej jakoœci by³aby atrakcyjna cena i ³atwy sposób sterowania przyjazny dla u¿ytkownika. Prace zosta³y nagrodzone stworzeniem kompletnego urz¹dzenia. Program produkcji dla telebimów zewnêtrznych wykonanych w technologii PIKSEL BIS uk³ad rozdziel- rozmiar elementów rozdziel- czoœæ pix- rozmiar k¹t rozmiar pix pix rze- LED na czoœæ rzeczy- iloœæ LED modu³ów widzenia TYP virtualnego czywistego 1 pix pix-wirt/m2 wistych/m2 na m2 mm sz/w H/V Lem/FC/z/7/piksel-bis 7 mm 14 mm 2R1G1B 20 408 5102 20 408 224x224 160o / 80o Lem/FC/z/8/piksel-bis 8 mm 16 mm 2R1G1B 15 624 3906 15 624 256x128 160o / 80o Lem/FC/z/9/piksel-bis 9 mm 18 mm 2R1G1B 12 344 3086 12 344 288x144 160o / 80o Lem/FC/z/10/piksel-bis 10 mm 20 mm 2R1G1B 10 000 2500 10 000 320x160 160o / 80o Lem/FC/z/11/piksel-bis 11 mm 22 mm 2R1G1B 8 264 2066 8 264 352x176 160o / 80o Lem/FC/z/12,5/piksel-bis 12,5 mm 25 mm 2R1G1B 6 400 1600 6 400 200x200 160o / 80o 10. 3.
  4. Telebimy Full Color zewnêtrzne Dla budownictwa i dekoracji Jest to grupa urz¹dzeñ przeznaczonych do wyœwietlania obrazów w pe³nej gamie kolorów (16,7mln), które charakteryzuj¹ siê Tablice LED mog¹ byæ wykorzystane do dekoracji budynków np. przez pokrycie ich fasad systemami tzw. szerokiego piksela, czyli odpornoœci¹ na warunki atmosferyczne oraz du¿¹ jasnoœci¹, która sprawia, ¿e s¹ bardzo dobrze widoczne nawet podczas du¿ego takimi gdzie odstêp elementów œwiec¹cych przekracza 40 mm, ale dziêki du¿ym powierzchniom i du¿ej odleg³oœci wyœwietlanych nas³onecznienia. Produkowane s¹ w szerokiej gamie o ró¿nych wielkoœciach piksela oraz w dwóch technologiach wyœwietlania informacji od ich odbiorcy obrazy s¹ czytelne i pozwalaj¹ pokryæ du¿e powierzchnie budynku. Specjalna budowa systemów obrazu: piksel bis oraz real piksel szerokiego piksela, polegaj¹ca na du¿ym przeœwicie pomiêdzy poszczególnymi pikselami, nie przes³ania fasady i dopuszcza • Real piksel to technologia, w której fizyczny piksel odpowiada pikselowi wyœwietlanemu na telebimie, czyli fizyczna rozdzielczoœæ œwiat³o dzienne do pomieszczeñ, których okna s¹ przes³oniête telebimem. Takie zastosowanie daje unikatowe efekty polegaj¹ce na telebimu jest równa rozdzielczoœci wyœwietlanego obrazu. wyœwietlaniu obrazów gabarytem zbli¿onych do wielkoœci ca³ego budynku. Innym zastosowaniem tablic LED i telebimów w dekoracji • Technologia piksel bis charakteryzuje siê tym, ¿e piksel budynków mog¹ byæ s³upy og³oszeniowe, które zamiast tradycyjnie wyklejanych plakatów s¹ po prostu ma³ymi telebimami i emituj¹ na telebimie tworzony jest nie tylko z diod przyporz¹dko- prezentacje video i reklamy. wanych do danego piksela ale i z diod s¹siaduj¹cych z nim co daje efekt, w którym rozdzielczoœæ optyczna jest cztero- krotnie wiêksza od rozdzielczoœci fizycznej. Do budowy tych telebimów u¿ywa siê specjalistycznych diod o wysokiej jasnoœci œwiecenia oraz du¿ym k¹tem widocznoœci. Diody te charakteryzuj¹ siê tym, ¿e s¹ w kszta³cie owalnym, co zapewnia im szczególne w³asnoœci optyczne. Piksel w tej grupie produktów mo¿e sk³adaæ siê od 3 do 24 diod LED. Telebimy Full Color wewnêtrzne Dla informacji publicznej To grupa wyrobów, które umo¿liwiaj¹ emisjê obrazów w pe³nej gamie kolorów (16,7 mln kolorów). Przeznaczone s¹ do Tablice LED s¹ najefektywniejszym noœnikiem informacji przeznaczonej dla szerokiego grona odbiorców. Mog¹ informowaæ zastosowania wewn¹trz budynków, dlatego ich jasnoœæ jest nieco mniejsza ni¿ telebimów zewnêtrznych. Charakteryzuj¹ siê o rozk³adach jazdy na dworcach czy lotniskach, informowaæ pasa¿erów o przebiegu i kierunku trasy pojazdów komunikacji natomiast wiêksz¹ gêstoœci¹ rozmieszczenia pikseli i zbudowane s¹ z regu³y z diod SMD, co umo¿liwia przy tych samych publicznej, przekazywaæ informacje gie³dowe czy bankowe, informowaæ o cenach czy us³ugach oferowanych przez sklepy, stacje rozmiarach fizycznych emitowaæ obraz z wiêksz¹ rozdzielczoœci¹ a co za tym idzie mo¿na je ogl¹daæ z mniejszych odleg³oœci. Mog¹ paliw. Przekazywaæ obraz dla szerokiego grona widzów podczas koncertów czy imprez masowych lub retransmitowaæ przebieg byæ wykonane w technologii real piksel lub piksel bis. widowiska sportowego, mog¹ przekazywaæ reklamy i spoty video. Wszystkie te przyk³ady czyni¹ tablice LED i telebimy najefektywniejszym œrodkiem masowego przekazu dla szerokiego grona odbiorców. T Dla ruchu ulicznego Telebimy dwukolorowe Grupa urz¹dzeñ maj¹cych za zadanie przekazywanie wa¿nych informacji uczestnikom ruchu: kierowcom i pieszym. Technologia To kompromis pomiêdzy tablicami jednokolorowymi a telebimami full color. Wykonane s¹ z modu³ów, w których piksel tworz¹ diody LED sprawia, ¿e informacje s¹ czytelne dla odbiorców niezale¿nie od panuj¹cych warunków atmosferycznych. Urz¹dzenia te w 2 kolorach (najczêœciej zielony i czerwony), co pozwala na przekazanie informacji w rozbiciu na paletê kolorów i odcieni na jednym znajduj¹ zastosowanie jako sygnalizatory uliczne, znaki drogowe, tablice ostrzegawcze i informacyjne. urz¹dzeniu. Tablice te umo¿liwiaj¹ równie¿ wyœwietlanie animacji a nawet filmów video, jednak¿e z ograniczon¹ palet¹ kolorów. Inaczej mówi¹c choæ budowa takich tablic jest nieco prostsza ni¿ telebimów full color, to sposób sterowania jest niemal¿e identyczny, co pozwala osi¹gn¹æ ciekawe efekty wizualne przy znacznie mniejszym nak³adzie finansowym, gdy¿ ich cena jest porównywalna z cen¹ jednokolorowych. Polecamy je w szczególnoœci dla reklamy niewielkich obiektów handlowych lub us³ugowych, stacji paliw, informacji publicznej np. dworce i dla wizualizacji procesów przemys³owych. Budowa mechaniczna jest prawie identyczna jak w telebimach, czyli ca³e urz¹dzenie sk³ada siê z pojedynczych kabin, które mo¿emy w dowolny sposób montowaæ ze sob¹ sk³adaj¹c w jedno urz¹dzenie. 4. 9.
  5. Zastosowanie naszych urz¹dzeñ Dla reklamy Ultra lekkie ekrany diodowe - telebimy siatkowe Dynamiczny przekaz treœci, ruch, œwiat³o, barwy oraz nieograniczone mo¿liwoœci prezentacji na ulicach, w centarach handlowych Ich nazwa wywodzi siê bezpoœrednio z budowy mechanicznej, poniewa¿ wykonane s¹ w postaci siatki, na której umieszczone s¹ i obiektach u¿ytecznoœci publicznej, o ka¿dej porze i w ka¿dych piksele. Odleg³oœæ pomiêdzy pikselami wynosi conajmniej 40 mm, co klasyfikuje je jako telebimy o œredniej rozdzielczoœci. Dziêki warunkach pogodowych, przykuwaj¹ce uwagê ka¿dego przechodnia, swojej budowie ich ciê¿ar to zaledwie 2 - 3 kilogramy na m2. Brak pe³nego wype³nienia czo³a tworzy przeœwit, przez który widaæ to zalety naszych urz¹dzeñ. Oddajemy je w Twoje rêce, abyœ móg³ znajduj¹c¹ siê za nimi perspektywê, dlatego chêtnie stosowane s¹ jako dekoracje sceniczne lub dekoracje pod³óg lub sufitów. Mimo stworzyæ dla odbiorców Twojej reklamy niespotykane dot¹d widowisko, szerokiego rastra tworz¹ obraz zupe³nie dobrej jakoœci ju¿ przy powierzchni ok 10 m2. Chêtnie stosowane wszêdzie tam, gdzie nie które wyciœnie w ich pamiêci œlad, którego nigdy nie wyma¿¹. W dobie mo¿na wieszaæ ciê¿kich konstrukcji. Wykonywane s¹ przez nasz¹ firmê w wersji zewnêtrznej i wewnêtrznej oczywiœcie ich cena jest najnowszych technologii oraz coraz szybszego tempa ¿ycia, telebim adekwatnie ni¿sza od tradycyjnych telebimów a sposób sterowania identyczny. to jedyna technologia, która pozwala szybko zmieniaæ treœci i nad¹¿aæ za szybkimi zmianami w otaczaj¹cym œwiecie. To jedyne takie medium, pozwalaj¹ce skupiæ najwa¿niejsze cechy przekazu po¿¹dane przez reklamodawcê. Tradycyjne noœniki nie maj¹ takiej mo¿liwoœci ze wzglêdu na czas instalacji czy wyklejenia. Firmy, które opieraj¹ swój marketing na dzia³aniach zdarzeniowych, powinny lokowaæ ten noœnik jako idealne narzêdzie do skutecznego przekazu. Telebimy to doskona³e narzêdzie do kampanii wizerunkowych, daj¹ nie tylko po¿¹dany efekt dla odbiorców reklamy, ale tak¿e presti¿ i rozmach co jest œwietnym pretekstem do zaprezentowania pozytywnego wizerunku firmy, œwiadcz¹cego o jej stabilnoœci i rzetelnoœci. W koñcu ekran mo¿e stanowiæ doskona³e uzupe³nienie oraz wzmocnienie kampanii prowadzonej na tradycyjnych noœnikach oraz w radiu czy telewizji. Dajemy Ci dynamikê, œwiat³o, ruch i 16 milionów kolorów - sam mo¿esz zrobiæ z tym co chcesz. Tablice do obiektów sportowych Tablice LED s³u¿¹ do prezentacji wyników w czasie imprez sportowych. W po³¹czeniu z ekranem video LED umo¿liwiaj¹ bardzo atrakcyjny przekaz z przebiegu wydarzenia sportowego. Mog¹ równie¿ pracowaæ jako bandy reklamowe przekazuj¹c w atrakcyjny Zasada dzia³ania sposób spoty reklamowe. Telebimy - to najwy¿sza klasa urz¹dzeñ s³u¿¹cych do przekazu informacji dla szerokiego grona odbiorców. Jest to jedyna jak dot¹d technologia, która pozwala na emisjê obrazu z wysok¹ jakoœci¹ oraz doskona³¹ widocznoœci¹. Dziêki zastosowaniu specjalistycznych diod LED tylko ta technologia pozwala pokonaæ oœwietlenie s³oneczne, co czyni nasze wyœwietlacze doskonale widoczne w œwietle dziennym. Za³o¿eniem jest, ¿e ekran ma wyœwietlaæ wszystko to co mo¿liwe jest do wyœwietlenia na zwyk³ym ekranie komputerowym, dlatego te¿ wiele pomys³ów zapo¿yczono w³aœnie z tej dziedziny techniki. Do obróbki obrazu wykorzystano standardowy sygna³ DVI emitowany z karty video PC, który trafia do sterownika telebimu za pomoc¹ kabla transmisyjnego, nastêpnie obrabiany jest przez specjalny procesor graficzny, który dzieli obraz na mniejsze kwadraty. Te z kolei przesy³ane s¹ za pomoc¹ ³¹cza ethernetowego na poszczególne fragmenty telebimu. Nastêpnie ka¿dy fragment obrazu jest ponownie obrabiany przez kolejne procesory wizyjne i emitowany na modu³y wyœwietlaj¹ce, w których znajduj¹ siê diody LED. Do wyœwietlania obrazu u¿ywa siê dwóch technologii. Pierwsza z nich to technologia REAL PIKSEL, gdzie na jeden piksel sk³adaj¹ siê 3 diody: (lub wiêcej w zale¿noœci od jasnoœci œwiecenia) czerwona, zielona i niebieska. Kombinacja jasnoœci zapalania poszczególnych diod daje obraz w ró¿nych kolorach podobnie jak to dzieje siê na zwyk³ym ekranie telewizyjnym. W technologii tej rozdzielczoœæ obrazu jest taka sama jak rozdzielczoœæ ekranu Led. Ma on zastosowanie g³ównie w ekranach wewnêtrznych, opartych na diodach SMD oraz w ekranach zewnêtrznych o du¿ym rastrze. Drug¹ technologi¹ wyœwietlania, która daje o wiele wy¿sze mo¿liwoœci i wiele g³êbsze wra¿enia dla odbiorcy, jest technologia zwana PIKSEL BIS. Aby uzyskaæ jak najlepsz¹ jakoœci obrazu zastosowano na jeden piksel a¿ 4 diody: dwie czerwone, jedn¹ zielon¹ i jedn¹ niebiesk¹. Taki uk³ad elementów zosta³ dobrany ze wzglêdu na nieliniow¹ czu³oœæ Dla showbiznesu i dekoracji scenicznych ludzkiego oka na poszczególne kolory. Dodatkowo zastosowano korekcjê jasnoœci wszystkich elementów LED tak aby skompensowaæ fabryczne ró¿nice w jasnoœci œwiecenia poszczególnych elementów LED. Aby uzyskaæ skuteczn¹ regulacjê To chyba najefektowniejsze zastosowanie naszych wyrobów. Pocz¹wszy równie¿ od telebimów, które oprócz tego, ¿e retransmituj¹ pozwalaj¹c¹ na odpowiednie tworzenie wszystkich barw i ich odcieni zastosowano sterowanie PWM ka¿dego elementu LED, obraz ze sceny dla widzów znajduj¹cych siê w du¿ej odleg³oœci od niej, mog¹ s³u¿yæ jako elementy dekoracji scenicznej wyœwietlaj¹c wykorzystuj¹c nieliniow¹ zale¿noœæ pomiêdzy d³ugoœci¹ impulsu steruj¹cego a odbieran¹ jasnoœci¹ przez oko ludzkie. Pozwoli³o to zmienne obrazy i ró¿ne t³a znajduj¹ce siê za wykonawc¹. Urozmaic¹ one w niebywa³y sposób widowisko sceniczne. uzyskaæ pe³n¹ gamê odtwarzanych kolorów tj. 16,7 mln barw. Zastosowanie 4 elementów œwiec¹cych na 1 piksel pozwoli³o równie¿ Do innowacyjnego zastosowania nale¿y zaliczyæ telebim w operze lub teatrze, gdzie zastêpuje on scenografiê - to doskona³y sposób na stworzenie unikalnego zjawiska optycznego, które charakteryzuje siê tym, ¿e pomiêdzy dwoma elementami œwiec¹cymi mo¿na na szybk¹ zmianê dekoracji w odgrywanych spektaklach, który urealnia nasze widowisko. Dziêki takiemu zastosowaniu unikamy wyodrêbniæ trzeci poœredni punkt. Dodaj¹c do tego odpowiedni sposób tworzenia piksela, który mo¿e byæ tworzony nie tylko czêstej zmiany dekoracji standardowych, których budowa jest droga i przewa¿nie jednorazowa bo przeznaczona tylko dla jednego z 4 przypisanych do niego elementów LED, ale równie¿ z s¹siaduj¹cych z nim elementów, uzyskano efekt, przy którym rozdzielczoœæ spektaklu. W szczególnoœci polecamy tu system szerokiego piksela, który jest relatywnie tani a dziêki du¿ym gabarytom optyczna widziana przez ludzkie oko jest a¿ czterokrotnie wiêksza ni¿ rozdzielczoœæ fizyczna ekranu (wynikaj¹ca z iloœci pikseli pokrywaj¹cym ca³oœæ sceny umo¿liwia bardzo czytelny obraz. RGB). Sposób tworzenia piksela w technologii PIKSEL BIS 8. 5.
  6. Dodatkowo aby zwiêkszyæ dynamikê obrazu oraz umo¿liwiæ transmisje telewizyjn¹ z naszego telebimu, czêstotliwoœæ odœwie¿ania tacji, otwieranie innych programów, pobieranie danych, wyœwietlanie czasu i wartoœci pogodowych oraz wiele innych funkcji w tym ustawiono na poziomie od 300 Hz do 800 Hz, co powoduje, ¿e obraz widziany nawet przez kamerê telewizyjn¹ jest w dalszym ci¹gu tak¿e edycjê efektów video, napisów i ich animacji. w rzeczywistej postaci. Ma to niebywa³y wp³yw na zastosowanie ekranu choæby podczas koncertów czy widowisk sportowych, które czêsto s¹ emitowane przez telewizjê. Ca³oœæ zastosowanych rozwi¹zañ nazwano technologi¹ PIKSEL BIS, która umo¿liwia doskona³y odbiór obrazu nawet z niewielkich odleg³oœci i przy du¿ym nas³onecznieniu. Oczywiœcie je¿eli nasz ekran ma byæ Informacje techniczne ogl¹dany z du¿ej odleg³oœci, mo¿emy zastosowaæ znacznie szerszy raster (odleg³oœæ pomiêdzy elementami LED) pikseli i odwrotnie, jeœli chcemy uzyskaæ doskona³¹ widocznoœæ z bardzo ma³ych odleg³oœci powinniœmy d¹¿yæ do zmniejszania rastra, Szanowni Pañstwo aby zaspokoiæ Pañstwa potrzeby produkujemy szerok¹ gamê wyrobów, które mo¿ecie dostosowaæ do Swoich dlatego te¿ firma LEMI-BIS proponuje szeroki wachlarz urz¹dzeñ dla swoich Klientów. Zaczynaj¹c przy telebimach wykonanych potrzeb. Aby przybli¿yæ budowê techniczn¹ urz¹dzeñ przedstawiamy kilka pojêæ, które pomog¹ Wam wybraæ produkt w wersji zewnêtrznej od rastra piksela 10 mm koñcz¹c na rastrze 32 mm oraz w wykonaniach wewnêtrznych od rastra 4 mm do rastra przeznaczony dla Was. 12 mm. Dla zastosowañ zewnêtrznych u¿yto diod owalnych, natomiast dla zastosowañ wewnêtrznych oparto siê na diodach SMD. Taka ró¿norodnoœæ produkcji pozwala na dobranie odpowiedniego urz¹dzenia dla wymagañ Klienta oraz zminimalizowanie i optymalizacjê kosztów zakupu urz¹dzenia. Do zarz¹dzania ca³ym ekranem oraz do kontroli jego dzia³ania i korekcji parametrów Dioda LED: elektroluminescencyjna, dioda œwiec¹ca (ang. Light Emitting Diode) dioda zaliczana wyœwietlanych obrazów, stworzono specjalne oprogramowanie, które nazwano TELELEMI. Pozwala ono równie¿ na tworzenie TELELEMI do pó³przewodnikowych przyrz¹dów optoelektronicznych, emituj¹cych promieniowanie w zakresie dodatkowych efektów graficznych oraz na miksowanie obrazu i tekstu. Umo¿liwia ono te¿ tworzenie w³asnych bibliotek obrazów, œwiat³a widzialnego. filmów i innych materia³ów video, które mog¹ byæ prezentowane w odpowiednim czasie ustalanym w oparciu o wbudowany Dzia³anie diody LED opiera siê na zjawisku rekombinacji noœników ³adunku. Zjawisko to zachodzi kalendarz, dziêki czemu mo¿emy tworzyæ w³asne harmonogramy pracy urz¹dzenia. A co najwa¿niejsze ca³a obs³uga i komunikacja w pó³przewodnikach wówczas, gdy elektrony przechodz¹c z wy¿szego poziomu energetycznego z programem zosta³a zrealizowana w jêzyku polskim. na ni¿szy zachowuj¹ swój pseudo-pêd. Jest to tzw. przejœcie proste. Podczas tego przejœcia energia elektronu zostaje zamieniona na kwant promieniowania elektromagnetycznego. Czyli na œwiat³o. KABINA KABINA ... 1 2 STEROWNIK Piksel: to najmniejsza czêœæ sk³adowa obrazu. Z kompozycji pikseli tworzymy wszystko to co chcemy PC G£ÓWNY aby by³o widoczne na naszej tablicy lub ekranie LED. W naszym przypadku piksel to element œwiec¹cy, DVI z kompozycji których tworzymy nasz obraz. W tablicach jednokolorowych to po prostu jedna dioda CYFROWY SYGNA£ VIDEO a w przypadku ekranów dwu kolorowych i full color to uk³ad diod LED umieszczonych obok siebie, które dziêki kompozycji œwiecenia z ró¿n¹ jasnoœci¹ tworz¹ jednolity punkt w dowolnym kolorze. Piksel mo¿e byæ utworzony nawet z 24 diod LED. Raster: to odleg³oœæ pomiêdzy pikselami mierzona od œrodka Sposób po³¹czenia poszczególnych elementów telebimu. do œrodka piksela z nim s¹siaduj¹cego w pionie i w poziomie. Budowa mechaniczna polega na zasadniczych dwóch elementach. Pierwszy z nich to modu³ podstawowy czyli p³ytka drukowana, na której znajduje siê odpowiednia iloœæ elementów LED u³o¿onych w piksele. Ka¿dy modu³ posiada w³asne procesory steruj¹ce. Modu³: Podstawowy element mechaniczny, z którego tworzymy Nastêpnie modu³y zabudowane s¹ w tzw. kabinê, która jest specjaln¹ szaf¹ stalow¹ tworz¹c¹ konstrukcjê mechaniczn¹. W œrodku tablicê LED lub telebim ka¿da tablica lub ekran jest wielokrotnoœci¹ kabiny znajduj¹ siê równie¿ procesory odbieraj¹ce fragmenty obrazu za pomoc¹ ³¹cza ethernet oraz przetwornica impulsowa zastosowanych modu³ów (w pionie i w poziomie). Aby obliczyæ zasilaj¹ca wszystkie elementy. Ka¿da kabina posiada te¿ w³asny system klimatyzacyjny, tak aby zapewniæ optymalne warunki lub wyznaczyæ powierzchniê tablicy wystarczy odpowiednio prze- klimatyczne dla elektroniki. Oczywiœcie kabina jest odporna na warunki atmosferyczne. Na ca³y telebim sk³ada siê wiêc okreœlona mno¿yæ wymiary modu³u. iloœæ kabin, które po z³o¿eniu ze sob¹ tworz¹ jednolit¹ ca³oœæ. Taka budowa zapewnia ³atwy monta¿ i demonta¿ urz¹dzenia (np. do transportu) oraz szybki serwis. Kabina (dotyczy telebimów): czêœæ sk³adowa telebimu – ka¿dy telebim dzielimy na mniejsze elementy aby mo¿na go by³o ³atwiej transportowaæ i serwisowaæ. Kabina sk³ada siê z okreœlonej iloœci modu³ów. MODU£ KABINA EKRAN Rozdzielczoœæ: to iloœæ pikseli w pionie i w poziomie przypadaj¹ca na okreœlon¹ powierzchniê urz¹dzenia LED. System steruj¹cy: specjalne urz¹dzenie mikroprocesorowe, wsparte oprogramowaniem PC, które pozwala konwertowaæ sygna³ video z komputera PC na odpowiedni protokó³ komunikacyjny telebimu. Mo¿e wystêpowaæ jako urz¹dzenie, które wbudowujemy w PC lub jako urz¹dzenie zewnêtrzne przystosowane np. do wspó³pracy z laptopem. LEMI-BIS Moc elektryczna: to iloœæ energii zu¿ywana przez tablicê LED lub telebim. W zale¿noœci od typu i rozdzielczoœci, waha siê od 300 Oprogramowanie steruj¹ce do 600 W/m2 (wat na metr kwadratowy) ale jest to moc maksymalna - czyli w momencie zapalenia wszystkich diod w pe³nej jasnoœci - w praktyce pobór energii osi¹ga œredni poziom 15-40 % mocy maksymalnej. Do sterowania telebimem s³u¿y specjalna karta steruj¹ca. Wystêpuje ona w postaci zewnêtrznej np. do komputerów typu Notebook lub jako element wewnêtrzny stosowany w komputerze stacjonarnym. Przetwarza ona cyfrowy sygna³ video DVI na protokó³ steruj¹cy telebimem i wysy³a go ³¹czem ethernetowym do ekranu LED. Sam telebim zainstalowany jest w systemie Windows jako Jasnoœæ: to parametr liczony w cd/m2 oznaczaj¹cy iloœæ œwiat³a jak¹ mo¿e wyemitowaæ tablica lub telebim o powierzchni 1 m2. drugi monitor, co daje nieograniczone mo¿liwoœci sterowania (w tym równie¿ zdalnego poprzez internet lub sieæ wewnêtrzn¹) oraz umo¿liwia wyœwietlanie tego co mo¿e byæ wyœwietlone na monitorze komputera. Aby móc w pe³ni korzystaæ ze wszystkich dostêpnych opcji ekranu LED, K¹t widzenia: k¹t wyra¿ony w stopniach, z którego mo¿na ogl¹daæ telebim lub tablicê LED bez znacz¹cej utraty jakoœci odbieranych dajemy Pañstwu do dyspozycji autorski program ca³kowicie w jêzyku obrazów i ich jasnoœci. Uwaga to jeden z najwa¿niejszych parametrów. Aby oceniæ jakoœæ urz¹dzenia proszê stan¹æ pod takim polskim TELELEMI. Umo¿liwia on dodatkowe sterowanie telebimem k¹tem, spojrzeæ na tablicê lub telebim i sprawdziæ jak wygl¹da jakoœæ widzianego obrazu i jego jasnoœæ. Je¿eli wyrób jest i jego funkcjami wzglêdem czasu i kalendarza np. w³¹czenie, wy³¹czenie, wyprodukowany z kiepskiej jakoœci elementów parametry te bêd¹ bardzo niskie. zmiany kontrastu, jasnoœci i barw, uruchamianie plików video, prezen- 6. 7.
Anúncio