O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Udhëzime për aplikimin në Programin LEAD Albania

906 visualizações

Publicada em

Ju lutem të shihni prezantimin për të mësuar më shumë rreth mënyrës së aplikimit.

Publicada em: Governo e ONGs
 • Seja o primeiro a comentar

Udhëzime për aplikimin në Programin LEAD Albania

 1. 1. LEADALBANIA 1/21/2015 ProgrampërPërvojë dheZhvillim Lidershipi Njënismëe FondacionitShqiptaro-Amerikanpër Zhvillim(AADF) Sitëaplikoni?
 2. 2. Sitëaplikoni? 1/21/2015 Shkoninë www.aadf.org/leaddheklikoninë seksionin «Aplikoni»!
 3. 3. Sitëaplikoni? 1/21/2015 Nëseksionin«Aplikoni»,klikoni për të nisur aplikimintuaj!
 4. 4. 1/21/2015 Sitëaplikoni? Nëfaqenqëhapet klikoni«Regjistrohu»!
 5. 5. 1/21/2015 Sitëaplikoni? Nëfaqenpasuese plotësonifushatdhe klikoni«Regjistrohu»! Nëadresën epostës tuajelektronike do t’juvijë një mesazhme udhëzimet dhetë dhënat përkatëse për të hyrënëllogarinëtuaj.
 6. 6. Sitëaplikoni? 1/21/2015 Pashyrjes fillestare nëllogarinëtuajdo t’jushfaqet informacioniimëposhtëm.Lexoni udhëzimet dheklikoni butonin«Aplikimi»për të nisur aplikimintuaj!
 7. 7. 1/21/2015 Sitëaplikoni? Nëfaqenpasuese plotësonifushate formularit metë dhënatpersonale dhetë punësimit dhe klikonibutonin«Ruaj»!
 8. 8. 1/21/2015 Sitëaplikoni? Nëfaqenpasuese mundtë vazhdonime plotësimine fushavetë tjera të aplikimit(deklaratat personale,rekomanduesit,arsimimi etj.)
 9. 9. 1/21/2015 Sitëaplikoni? Shembull:Në pjesën e arsimimit,klikonibutonin«Shto»për të shtuarinformacionerreth arsimimit tuaj!
 10. 10. 1/21/2015 Sitëaplikoni? Shembull:Në faqenpasuese plotësonifushatpërkatëse, klikoni butonin«Ruaj»dhekthehuni mbrapapërtë shtuarkualifikime tëtjera ose vazhduarmeplotësimin e pjesëve të tjera tëaplikimit!
 11. 11. 1/21/2015 Udhëzimerrethrekomanduesve Aplikantëtduhettëjapinemratdhetëdhënate kontaktittërekomanduesve. Në rast përzgjedhje për në fazën e parë, personat e dhënë si referencë kontaktohen nga Programi me anë të një mesazhi në adresën e postës elektronike dhe u kërkohet të shkruajnë dhe të dorëzojnëletrën e rekomandimitnëpërmjetsistemit onlineosenëpërmjetpostëselektronike. Aplikantët nuk mund të shohin letrat e rekomandimit. Një mesazh konfirmimi do të dërgohet në adresëne postëselektroniketëaplikantëvemenjëherë pasi çdoletërrekomandimiështëdorëzuar.
 12. 12. 1/21/2015 Sitëaplikoni? Pasitë keni plotësuartë gjitha pjesët e aplikimit,atëherë mundtë dërgoni aplikimin.
 13. 13. 1/21/2015 Nisniprocesine aplikimitsamëshpejt që tëjetë emundur! • Përgatitjae njëaplikimi të qartë,tëplotëdhe konkurruesvlerësohet të marrëshumëorë. Letrarekomandimingaindividë tëndryshëm • Këshillohetqënjë rekomandimtëjetënga një individ, i cili mundtëflasëpërkompetencatdhe arritjettuajaprofesionalenë fushën tuaj,dhe tëpaktënnjë rekomandimngadikushqënjeh veprimtaritëtuajanë komunitetdhe atoqytetare.Rekomandimii funditduhettëjetënga eprori juajaktual.Një rekomandimnga njëeprori mëparshëm është gjithashtui pranueshëm. Esetë • Shkruaninë mënyrëtëpërmbledhurdhe nëlidhjeme temën! • Shembull:Nëseshkruaninjë memorandumpërkreuneinstitucionittëpreferuar,duhettë bëninjë propozimkonkretpërnjë politikëtëcaktuarpërinstitucioninnë fjalë. Sitëpërgatitninjëaplikimkonkurrues?
 14. 14. 1/21/2015 Afatiifunditidorëzimitështëdata15mars2015,ora17:00. Intervistate fazëssë parë–maj Aplikantëtnjoftohennëprill/maj nëse janëpërzgjedhurpër intervistate fazëssëparë, tëcilatdo tëkryhennganjë paneli FondacionitShqiptaro-AmerikanpërZhvillim (AADF). IntervistatngaKomisioni Përzgjedhës - qershor Kandidatëtepërzgjedhurngafazaeparëdotëintervistohennga anëtarëteKomisionit Përzgjedhës. Intervistatme institucioninpritës -korrik FinalistëtepërzgjedhurngaKomisioniu rekomandoheninstitucionevepritëse, drejtuesite të cilavezhvillojnëintervistame tadhe bëjnë përzgjedhjen finale. Kalendari
 15. 15. 1/21/2015 Përtëmësuarmë shumërrethProgramit apomënyrëssëaplikimit, ju lutemi të vizitoni www.aadf.org/lead ose tënakontaktoni nëleadalbania@aadf.org Pyetjetëtjera Faleminderit!

×