3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής

3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής 
Μπακάλης Κώστας: history –logotexnia.blogspot.com 
▲ Ο Μιχαήλ Γ΄ως αρματοδρόμος στα ανάκτορα του Αγίου Μάμαντα. Σύνοψις Ιστοριών 
Ιωάννου Σκυλίτση, Κώδικας Μαδρίτης. Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki
Όροι 
Νέα Εποχή 
καίσαρ Βάρδας 
Σχολή Μαγναύρας 
Λέων Φιλόσοφος ή Μαθηματικός 
Χειρόγραφα 
Φώτιος 
Μυριόβιβλος 
Κλειδιά της Ενότητας 
άλωση Αμορίου 
ακρίτες 
ακριτικά τραγούδια 
Αρέθας 
δημώδης λογοτεχνία 
λόγια λογοτεχνία
ΜΙΧΑΗΛ Γ΄ 
Για την εκπαίδευση 
Για την άμυνα 
Για τον πολιτισμό
α. Έναρξη της Νέας Εποχής
Στα χρόνια 
της 
βασιλείας 
του 
Μιχαήλ Γ΄ 
άρχισε η 
ανάπτυξη 
της 
δύναμης 
του 
Βυζαντίου. 
Μετά την αναστήλωση των εικόνων το 843 το 
βυζαντινό κράτος: 
1.βελτίωσε την άμυνα του κατά των Αράβων, 
2. ασχολήθηκε με τα έργα του πολιτισμού. 
Κοντά στον αυτοκράτορα ήταν ο καίσαρας Βάρδας 
(855-866), ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 
εσωτερική και εξωτερική πολιτική, καθώς επίσης και 
στον τομέα των Γραμμάτων και των Επιστημών.
842 - 867 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 
Γ΄ 867 -1025 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 
ΕΙΚΟΝΩΝ 
843 867 
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ - ΑΚΜΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 
842 1025 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΔΥΝΑΜΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 
Γ΄ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α΄ 
ανέτρεψε τον 
ΜΙΧΑΗΛ Γ΄ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β΄
► Στην κορυφή τηςπ υραμίδας των 
αξιωμάτων του βυζαντινού κράτους 
βρίσκεται ο αυτοκράτορας. 
Στην εικόνα, ο αυτοκράτορας 
Μιχαήλ Γ' (842-867). Λεπ τομέρεια 
μικρογραφίας απ ό το Χρονικό του 
Ιωάννη Σκυλίτζη, τέλη12ου- αρχές 
13ου αιώνα. 
Madrid, Biblioteca Nacional, fol. 
66r α. 
©Biblioteca Nacional, Madrid 
http://www.ime.gr/chronos/09/gr/g 
allery/main/people/p4ap1.html 
◄ Νόμισμα με την Θεοδώρα απ ό 
την μίαπ λευρά και τον Μιχαήλ Γ' 
με την αδελφή του Θέκλα απ ό 
την άλλη.
Βάρδας, καίσαρ: (;-866). Ανώτατος βυζαντινός αξιωματούχος, αδελφός της 
αυτοκράτειρας Θεοδώρας ( συζύγου του Θεόφιλου). Ως κηδεμόνας του ανήλικου 
αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ' διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην π ολιτική ζωή του 
Βυζαντίου. Σε δική του π ρωτοβουλία απ οδίδεται η ίδρυση με κρατικά έξοδα ανώτατης 
σχολής (π ανεπ ιστημίου) στην Κωνσταντινούπ ολη. Στις21 Απ ριλίου866 δολοφονήθηκε 
απ ό τον ιδρυτή της Μακεδονικής δυναστείας Βασίλειο Α'. Η σκηνή αυτή μαζί με άλλες 
απ ό τη ζωή του απ εικονίζονται σε βυζαντινό χειρόγραφοπ ου σώζεται στη Μαδρίτη. 
http://www.ime.gr/chronos/09/gr/glossary/main/b.html
β. Ίδρυση της σχολής 
της Μαγναύρας
Η ίδρυση της ανώτερης σχολής της Μαγναύρας, με πρωτοβουλία του 
Βάρδα, αποτελεί σταθμό στην ιστορία της βυζαντινής εκπαίδευσης. 
ο Λέων Φιλόσοφος ή 
Μαθηματικός 
Διάσημος επιστήμονας στον καιρό 
του - ανέλαβε τη διεύθυνση της 
σχολής. 
Μεγάλη φήμη =πρόσκληση, όπως 
λέγεται, από το χαλίφη Μαμούν 
να διδάξει στη Βαγδάτη (περί το 
830). Μη αποδοχή της. 
Το πανεπιστήμιο 
περιλάμβανε τις σχολές: 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ 
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
▲http://vizantinonistorika.blogspot.gr/2013/03/blog-post_ 
3287.html 
◄ Μαγναύρα: ( απ ό το 
λατινικόmagna aula) 
αίθουσα τελετών π ου 
βρισκόταν στην π εριφέρεια 
του Μεγάλου Παλατίου της 
Κωνσταντινούπ ολης, 
ανατολικά του Αυγουσταίου. 
Εδώ γίνονταν οι υπ οδοχές 
ξένων π ρεσβευτών, οι 
οπ οίοι εντυπ ωσιάζονταν 
απ ό τα αυτόματαπ ου 
εκτίθεντο στην αίθουσα. 
Kατά τη βασιλεία του 
Μιχαήλ Γ' ήταν έδρα 
ανώτατης σχολής. 
http://www.ime.gr/chronos 
/09/gr/glossary/main/m.h 
tml 
Η έντονη πνευματική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε με επίκεντρο τη σχολή 
προετοίμασε την αναβίωση των αρχαίων γραμμάτων κατά την εποχή του 
Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου.
◄ Ο Λέων Φιλόσοφος ή 
Μαθηματικός(9 ος αιώνας) ήταν 
σπ ουδαίος επ ιστήμονας μεπ ολυσχιδή 
δραστηριότητα. 
Στην εικόνα, ο Λέων μαζί με το χαλίφη 
Αλ Μαμούν. Μικρογραφία απ ό το 
Χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτζη, τέλη 
12ου- αρχές13ου αιώνα. 
Madrid, Biblioteca Nacional, fol. 75. 
© Biblioteca Nacional, Madrid 
http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gall 
ery/main/people/pn2p1.html 
► Μαθητές και φιλόσοφοι. 
Μικρογραφία απ ό το Χρονικό του 
Ιωάννη Σκυλίτζη, τέλη12ου- αρχές 
13ου αιώνα. 
Madrid, Biblioteca Nacional, fol. 134r. 
© Biblioteca Nacional, Madrid 
http://www.ime.gr/chronos/09/gr/ga 
llery/main/others/pn3p1.html
► Ο χαλίφης Αλ Μαμούν(813--833) ζήτησε 
απ ό το Θεόφιλο να στείλει στη Βαγδάτη σοφούς 
απ ό τη ΒυζαντινήAυτοκρατορία. Μικρογραφία 
με το βυζαντινό αυτοκράτορα Θεόφιλο( στα 
αριστερά) και το χαλίφη Αλ Μαμούν( στα δεξιά) 
να ανταλλάσσουν απ εσταλμένους. 12ος αιώνας. 
http://museduc.gr/docs/Istoria/B/02_KEF 
ALAIO_B.pdf 
Σύμφωνα με τον Γεώργιο Κεδρηνό, ένα χρονογράφο του11 ου αιώνα, ο χαλίφης Αλ Μαμούν, 
π ου τον ενδιέφερε ιδιαίτερα η γεωμετρία, έτυχε να ακούσει για ένα νεαρό αιχμάλωτο, υπ ήκοο 
του βυζαντινού αυτοκράτορα, π ου ήταν μαθητής του Λέοντα του Μαθηματικού. Οδήγησε 
τον αιχμάλωτο μπ ροστά στους δικούς του μαθηματικούς και εκείνος τους εντυπ ωσίασε με τις 
γνώσεις του. Όταν ο χαλίφης έμαθε π ως αυτός ήταν μόνο μαθητής, όχι κάπ οιος έμπ ειρος 
δάσκαλος, τον έστειλε αμέσως π ίσω στην Κωνσταντινούπ ολη με το ακόλουθο μήνυμα π ρος το 
δάσκαλό του. 
Γνωρίσαμε το δέντρο απ ό τον καρπ ό, το δάσκαλο απ ό το μαθητή. Επ ειδή λοιπ όν εσύ, π ου 
είσαι τόσο σπ ουδαίος στην επ ιστήμη, είσαι άγνωστος στους συμπ ολίτες σου και δεν σε έχουν 
τιμήσει για τη σοφία και τη γνώση σου, καταδέξου να έρθεις σ’ εμάς και να μας μεταδώσεις τη 
διδασκαλία σου. Και αν γίνει αυτό, θα σκύψουν μπ ροστά σου όλοι οι Σαρακηνοί και θα π άρεις 
τόσαπ λούτη και δωρεές όσα δεν αξιώθηκεπ οτέ κανένας άνθρωπ ος. 
Γεώργιος Κεδρηνός, Σύνοψη Ιστοριών, 11ος αιώνας
▲ Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ’ ανάμεσα σε δασκάλους και φοιτητές του 
Πανεπ ιστημίου 
( Μικρογραφία, Ρώμη, Βατικανή Βιβλιοθήκη).
Ο Λέων ο Φιλόσοφος και η Μαγναύρα 
Ο Λέων, καθώς σχόλαζε, εξαιτίας της καθαίρεσης του [από το αξίωμα του 
μητροπολίτη Θεσσαλονίκης], διεύθυνε τη σχολή της Μαγναύρας. Ο μαθητής του 
Θεόδωρος ήταν επικεφαλής του τμήματος της γεωμετρίας, ο Θεοδήγιος της 
αστρονομίας, και ο Κομητάς της γραμματικής, που διδάσκει πώς μιλιούνται 
σωστά τα ελληνικά. Ο Βάρδας τους έδινε γενναιόδωρες χορηγίες, για να 
καλύπτουν τις ανάγκες τους και, επειδή αγαπούσε τη γνώση, τους 
επιςκεπτόταν συχνά, ενθαρρύνοντας τις κλίσεις των φοιτητών τους: μέσα σε 
λίγα χρόνια έδωσε φτερά στην επιστήμη, που σημείωσε αλματώδη πρόοδο. 
Συνεχιστές Θεοφάνη, 4ο βιβλίο, έκδ. I.Bekker,CSHB, Βόννη 1838, 192. 
 Ποια ήταν η εσωτερική οργάνωση της ανώτερης σχολής της Μαγναύρας και 
με ποιους τρόπους ο καισαρ Βάρδας συνέβαλε στην πρόοδο των επιστημών, 
σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο;
γ. Ενδιαφέρον 
για τους κλασικούς
Αναζητώ, συλλέγω, 
μελετώ, 
αντιγράφω χειρόγραφα 
με έργα της αρχαίας 
γραμματείας. 
Να περιγράψεις τις λεπτομέρειες της εικόνας με 
την παράσταση του βυζαντινού λόγιου- 
αντιγραφέα και να συγκρίνεις τα τεχνικά μέσα που 
διέθετε με αυτά που διαθέτει ένας σύγχρονος λόγιος 
και συγγραφέας. 
◄ Ο Προφήτης Έσδρας. Χαρακτηριστική σκηνή 
εργασίας βυζαντινού λογίου. Μικρογραφία 
χειρογράφου της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης της 
Φλωρεντίας
« Στα μοναστικά 
κέντρα του Αγίου 
Όρους, της Ανατολής 
και της Πόλης 
ασκημένες ομάδες 
γραφέων μοναχών 
αντέγραψαν και 
διέσωσαν απ ό τη 
φθορά και την 
καταστροφή χιλιάδες 
αρχαία ελληνικά 
συγγράμματα. Με τον 
τρόπ ο αυτό τα 
μοναστήριαπ ρωτο- 
στάτησαν στη διά- 
σωση της αρχαίας 
ελληνικής κληρονο- 
μιάς». 
KurtWeitzmann, 
Βυζαντινή Ιστορία 
▲ Βυζαντινοί μοναχοί αντιγράφουν αρχαία κείμενα.
Ο πιο αξιόλογος των λογίων της εποχής ήταν ο Φώτιος που ανήκε στον 
πνευματικό κύκλο του Λέοντος Μαθηματικού. 
ΒΑΡΔΑΣ 
ΛΕΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ
ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ 
περιέχει περί τα 300 
φιλολογικά δοκίμια 
για έργα ελάχιστα 
γνωστά στους 
συγχρόνους του. Ο 
Φώτιος «μας μιλάει 
για τα αρχαία έργα 
με τόση χαρά και 
δροσιά σαν να ήταν 
τα τελευταία 
φιλολογικά νέα». 
ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 
Έγραψε επίσης ένα 
λεξικό, ομιλίες και 
θεολογικά έργα. 
ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 
Υπό τη φωτισμένη 
ηγεσία του η 
βυζαντινή εκκλησία 
πραγματοποίησε το 
μεγαλόπνοο 
εγχείρημα του 
εκχριστιανισμού 
των Σλάβων.
Η προσωπικότητα του Φωτίου 
Αυτός ο Φώτιος δεν ανήκε στους ταπεινούς και ανώνυμους, αλλά στους ευγενείς από 
καταγωγή και έγκριτους πολίτες και θεωρούνταν ο πιο προκομμένος στην κοσμική σοφία 
και σύνεση από όλους όσοι ασχολούνταν με τα ζητήματα της πολιτείας. Είχε τέτοιες 
γνώσεις στη γραμματική, την ποίηση, τη ρητορική, τη φιλοσοφία, την ιατρική και κάθε 
σχεδόν κοσμική επιστήμη, ώστε έλεγαν ότι όχι μόνο ξεχώριζε απ' όλους τους συγχρόνους 
του, αλλά συναγωνιζόταν ακόμη και τους αρχαίους. Στο πρόσωπο του συνδυάζονταν όλες 
οι αρετές: το ταλέντο, οι σπουδές, ο πλούτος, με τον οποίο αποκτούσε όποιο βιβλίο ήθελε, 
και πάνω απ' όλα η φιλοδοξία που τον έκανε να ξαγρυπνάει τις νύχτες, ασχολούμενος με τη 
μελέτη των βιβλίων. 
Νικήτας ο Παφλαγών, Βίος Ιγνατίου, J.-P. Migne, 
Patrologia Graeca, τ. 105 (Παρίσι 1862), στήλη 509 Β 
Αφού μελετήσεις με προσοχή το απόσπασμα από τη βιογραφία του Ιγνατίου, να 
επισημάνεις τις αρετές-προϋποθέσεις που εξασφάλιζαν κοινωνική ανάδειξη στο Βυζάντιο 
κατά τον 9ο αι. και να τις συγκρίνεις με τις προϋποθέσεις που οδηγούσαν στην κοινωνική 
καταξίωση στην κλασική Αθήνα, σύμφωνα με τον Επιτάφιο του Περικλή (Θουκυδίδης). 
► Οι πολίτες με ευγενική καταγωγή ανήκαν στο ανώτερο στρώμα 
της βυζαντινής κοινωνίας και καταλάμβαναν σημαντικά 
αξιώματα. Στην εικόνα, αξιωματούχοι της αυλής. Λεπτομέρεια 
από το Χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτζη, τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα. 
Madrid, Biblioteca Nacional, fol. 42v. © Biblioteca Nacional, 
Madrid. http:// 
www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/people/k3dp1.html
◄ Οπ ατριάρχης Κωνσταντινουπ όλεως Φώτιος 
ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη μελέτη της φιλοσοφίας και της 
κλασικής φιλολογίας. Στην εικόνα, μολυβδόβουλο 
( μολύβδινη σφραγίδα) τουπ ατριάρχη Φώτιου. 
Byzantine Collection, Dumbarton Oaks, Washington, 
DC. 47.2. © Byzantine Collection, Dumbarton Oaks, 
Washington, DC. 
http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/others/ 
pn10p1.html
δ. Αραβικοί πόλεμοι 
και επική ποίηση
Ως τα μέσα του 9ου αιώνα το Βυζάντιο βρισκόταν συνεχώς σε θέση άμυνας απέναντι 
στους Άραβες, οι οποίοι πραγματοποιούσαν εισβολές και λεηλασίες στις μικρασιατικές 
επαρχίες. Αποκορύφωμα των καταστροφών αποτέλεσε η άλωση από τους Άραβες του 
Αμορίου, του ισχυρότερου φρουρίου της Μ. Ασίας και πατρίδας της άρχουσας δυναστείας 
(838). Το γεγονός προκάλεσε ισχυρότατη εντύπωση στους συγχρόνους του. 
▲ Πηγή: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Cplakidas
Ο αυτοκράτορας 
Θεόφιλος (829-842) 
προσπάθησε να 
κινητοποιήσει τους 
Χριστιανούς της Ανατολής 
και της Δύσης σε μια 
γενική συμμαχία κατά του 
Ισλάμ. 
► Στην εικόνα, ο 
αυτοκράτορας Θεόφιλος. 
Λεπ τομέρεια απ ό το Χρονικό 
του Ιωάννη Σκυλίτζη, τέλη 
12ου- αρχές13ου αιώνα. 
Madrid, Biblioteca Nacional, 
fol. 42v http://www.ime.gr 
/chronos/09/gr/gallery/main 
/people/pn6bp1.html
Λίγο αργότερα άρχισε η βυζαντινή αντεπίθεση. Ο βυζαντινός στρατός 
πέρασε τον Ευφράτη (859) και νίκησε τον εμίρη της Μελιτηνής (863). 
◄ Σημαντική νίκη του στρατηγού του 
θέματος των Θρακησίων Πετρωνά στο 
Αβυσιανό της Μικράς Ασίας στα863 επ ί 
τωνAράβων, καθώς εγκαινιάζεται η 
π ερίοδος του επ ιθετικούπ ολέμου των 
Bυζαντινών στηMικράAσία. Στην εικόνα, 
σύγκρουση Βυζαντινών- 
Αράβων. Mικρογραφία απ ό τοXρονικό του 
I ωάννη Σκυλίτζη, τέλη12ου αρχές-13ου 
αιώνα. 
Madrid, Biblioteca Nacional, fol. 73a. © 
Biblioteca Nacional, Madrid. 
http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery 
/main/people/p3c3p2.html
ΑΛΩΣΗ ΑΜΟΡΙΟΥ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ (838) 
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ: ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΙΡΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΝΗΣ (863) 
Πηγή: http:// commons.wikimedia.org/wiki/User:Cplakidas#mediaviewer 
/File:Asia_Minor_ca_842_AD.svg
Οι συνεχείς πόλεμοι στα σύνορα με τους Άραβες 
προμήθευσαν πλούσιο υλικό για τη διαμόρφωση 
της βυζαντινής επικής ποίησης. 
Ανώνυμοι 
τραγουδοποιοί 
συνέθεσαν άσματα που 
εξυμνούν τους αγώνες 
των ακριτών, δηλ. των 
στρατιωτών που 
προστάτευαν τα 
ανατολικά σύνορα 
(άκραι) του Βυζαντίου. 
1. Το έπος του 
Διγενή Ακρίτα. 
2. Αξιομνημόνευτο είναι 
επίσης ένα σύντομο έπος 
που εξυμνεί τους άθλους 
του Αρμούρη. Ο ήρωας 
δεν έχει ταυτιστεί με 
βεβαιότητα, αλλά 
φαίνεται ότι έχει στενή 
σχέση με το Αμόριο της 
Φρυγίας
▲ Σελίδα απ ό το« Έπ ος του 
Διγενή Ακρίτα», 
χειρόγραφο Αθηνών- Άνδρου. 
http://el.wikipedia.org/wiki 
▲ Ο Διγενής Ακρίτας και ο δράκος, βυζαντινόπ ιάτο του 
12ου αιώνα απ ό την Αθήνα. http://el.wikipedia.org/wiki
Ανάπτυξη Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: 
α) δημώδης ή λαϊκότροπη 
• Τα σημαντικότερα 
δείγματά της τα ακριτικά 
τραγούδια ψάλλονταν από 
περιπλανώμενους 
τραγουδιστές στις 
επαρχίες της Μ. Ασίας 
• μας πληροφορεί ο 
επίσκοπος Καισαρείας και 
σπουδαίος 
λόγιος Αρέθας (μέσα 9ου 
μέσα 10ου αι.). 
β) Λόγια 
Γραμματεία 
• Τα έργα της 
δημιουργήθηκαν 
από τους λόγιους, 
δηλαδή τους 
μορφωμένους. 
▲ Ο Αρέθας( κάτω δεξιά)
Φιλολογικό σχόλιο του Αρέθα, 
επισκόπου Καισαρείας, για τους 
αγύρτεςΟι Χριστιανοί και τα αρχαία 
μνημεία 
Ο συγγραφέας αναφέρει τους 
αγειροντες ή αγύρτες (δηλ. 
περιφερόμενους απατεώνες). 
Παράδειγμα αγυρτών είναι οι 
καταραμένοι Παφλαγόνες 
(κατοικούσαν την Παφλαγονία, περιοχή 
στα βορειοδυτικά της Μικράς Ασίας), οι 
οποίοι, έχοντας συνθέσει κάποια 
ηρωικά τραγούδια που υμνούν τα 
παθήματα ενδόξων ανδρών, 
περιφέρονται από σπίτι σε σπίτι, για να 
ψάλουν τα άσματα αυτά με ελάχιστη 
αμοιβή. 
Σ. Κουγέας, Έρευναι περί της 
ελληνικής λαογραφίας, Α'. Αι εν τοις 
σχολίοις του Αρέθα λαογραφικαί 
ειδήσεις, Λαογραφία 4 (1912-13) 239. 
▲ Λαγούτο και τύμπ ανα( ανακαράδες) 
συνοδεύουν τον τραγουδιστή. 
Τοιχογραφία του17ου αι. Σέρρες, Μονή 
Τιμίου Σταυρού
Το άσμα του Αρμούρη, στ. 33-45 
Εισαγωγή: Το άσμα του Αρμούρη, το οποίο διασώθηκε με την προφορική παράδοση στην 
Κύπρο, είναι ένα σύντομο έπος (αριθμεί περί τους 200 στίχους). Όπως απέδειξε ο βέλγος 
βυζαντινολόγος Ερ. Γκρεγκουάρ (Ο Διγενής Ακρίτας. Η βυζαντινή εποποιία στην ιστορία 
και την ποίηση, The National Herald, Νέα Υόρκη 1942, 6-9), το άσμα αυτό συντάχτηκε 
από μαχητή του βυζαντινού στρατού και απηχεί τη βαθιά συγκίνηση των Βυζαντινών για 
την ηρωϊκή αντεπίθεση κατά των Αράβων στα μέσα του 9ου αι.: 
Σαρακηνός εστέκετον, στέκει, αναγελά τον: 
«Σαρακηνοί έχουν φαριά, που διώχνουν τους αέρες, 
την φάσαν και την πέρδικαν από πτερού την παίρνουν, 
και τον λαγόν στον ανήφορον από δρομού τον σώνουν, 
κρατούν και κολακεύουν τα και ελεύθερα τα αφήνουν, 
και πάλιν δ' όταν τους φανεί, τρέχουσι, πιάνουσιν τα, 
και τον Αφράτην ποταμόν ουκ ημπορούν περάσαι. 
Και σύ με το παρίππιν σου θέλεις να τον περάσεις;» 
Το να τ' ακούσει ο νεότερος, πολλήν μανιαν πήρεν 
Πτερνιστηρέαν τον μαύρον του, δια να περάσει πέρα. 
Ήτον ο Αφράτης δυνατός, ήτον και βουρκωμένος, 
ειχεν και κύματα βαθέα, ήτον και αποχυμένος, 
πτερνιστηρέαν τον μαύρον του κρούει τον και υπάγει. 
Γ. Θ. Ζώρας (επιμ.), Βυζαντινή Ποιησις, Βασική Βιβλιοθήκη Αετού, αριθμ. 1, 30-31. 
 Ποιες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή των ακριτών και τις σχέσεις τους με τους 
Άραβες μας δίνουν το τραγούδι του Αρμούρη και τα ακριτικά τραγούδια που περιλαμβάνει 
το βιβλίο Κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου;
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
1 de 33

Recomendados

2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων por
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνωνKvarnalis75
46.4K visualizações45 slides
1. Η εξάπλωση των Αράβων. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα. Ι... por
1. Η εξάπλωση των Αράβων. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα. Ι...1. Η εξάπλωση των Αράβων. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα. Ι...
1. Η εξάπλωση των Αράβων. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα. Ι...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
24.5K visualizações40 slides
2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ por
2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του ΙσλάμKvarnalis75
40.6K visualizações24 slides
6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων por
6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων
6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των ΡώσωνKvarnalis75
47.3K visualizações26 slides
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β... por
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
13.9K visualizações37 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη por
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτηKvarnalis75
54K visualizações29 slides
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο por
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το BυζάντιοKvarnalis75
24.1K visualizações13 slides
1. H διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας por
1. H διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας1. H διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας
1. H διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίαςKvarnalis75
35.3K visualizações22 slides
6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του ρωσικού κράτους. por
6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του ρωσικού κράτους.6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του ρωσικού κράτους.
6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του ρωσικού κράτους.Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
10.8K visualizações38 slides
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών por
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των EκκλησιώνKvarnalis75
37.2K visualizações22 slides
Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους por
Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους ΒουλγάρουςΗ διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους ΒουλγάρουςΤσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
26.9K visualizações27 slides

Mais procurados(20)

2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη por Kvarnalis75
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
Kvarnalis7554K visualizações
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο por Kvarnalis75
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο
Kvarnalis7524.1K visualizações
1. H διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας por Kvarnalis75
1. H διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας1. H διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας
1. H διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας
Kvarnalis7535.3K visualizações
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών por Kvarnalis75
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών
Kvarnalis7537.2K visualizações
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης por Kvarnalis75
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
Kvarnalis7581.2K visualizações
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους por Kvarnalis75
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
Kvarnalis7541.5K visualizações
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt por Kvarnalis75
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.pptI.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt
Kvarnalis7546.6K visualizações
1. O Iουστινιανός και το έργο του por Kvarnalis75
1. O Iουστινιανός και το έργο του1. O Iουστινιανός και το έργο του
1. O Iουστινιανός και το έργο του
Kvarnalis7584.4K visualizações
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081) por Kvarnalis75
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)
Kvarnalis7537K visualizações
1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο por Kvarnalis75
1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο
1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο
Kvarnalis7535.2K visualizações
1. Οι ανακαλύψεις por Kvarnalis75
1. Οι ανακαλύψεις1. Οι ανακαλύψεις
1. Οι ανακαλύψεις
Kvarnalis7548.1K visualizações
4. Εικαστικές Τέχνες και Μουσική στο Βυζάντιο por Kvarnalis75
4. Εικαστικές Τέχνες και Μουσική στο Βυζάντιο4. Εικαστικές Τέχνες και Μουσική στο Βυζάντιο
4. Εικαστικές Τέχνες και Μουσική στο Βυζάντιο
Kvarnalis7516.3K visualizações

Destaque

μιχαηλ γ por
μιχαηλ γμιχαηλ γ
μιχαηλ γΕλενη Ζαχου
3K visualizações1 slide
10. Η Εικονομαχία por
10. Η Εικονομαχία10. Η Εικονομαχία
10. Η ΕικονομαχίαThan Kioufe
15.7K visualizações21 slides
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας εποχής por
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας εποχήςΗ βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας εποχής
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας εποχήςirinikel
12.4K visualizações18 slides
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων por
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεωνKvarnalis75
20.6K visualizações24 slides
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων por
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνωνΗ μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνωνNikoc Tourkakic
4.9K visualizações20 slides

Destaque(20)

10. Η Εικονομαχία por Than Kioufe
10. Η Εικονομαχία10. Η Εικονομαχία
10. Η Εικονομαχία
Than Kioufe15.7K visualizações
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας εποχής por irinikel
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας εποχήςΗ βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας εποχής
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας εποχής
irinikel12.4K visualizações
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων por Kvarnalis75
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
Kvarnalis7520.6K visualizações
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων por Nikoc Tourkakic
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνωνΗ μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Nikoc Tourkakic4.9K visualizações
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας por Kvarnalis75
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας
Kvarnalis7536.9K visualizações
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους por Kvarnalis75
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους
Kvarnalis7556.6K visualizações
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄(842 867 por isakell
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄(842 867Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄(842 867
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄(842 867
isakell2.9K visualizações
Διάδοση του Χριστιανισμού σε Σλάβους και Βουλγάρους por irinikel
Διάδοση του Χριστιανισμού σε Σλάβους και ΒουλγάρουςΔιάδοση του Χριστιανισμού σε Σλάβους και Βουλγάρους
Διάδοση του Χριστιανισμού σε Σλάβους και Βουλγάρους
irinikel9.2K visualizações
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΑΜΟΡΙΟΥ por Georgia Sofi
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΑΜΟΡΙΟΥΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΑΜΟΡΙΟΥ
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΑΜΟΡΙΟΥ
Georgia Sofi1.2K visualizações
χρονικο τησ ελληνικησ επαναστασησ por Elena Constandinou
χρονικο τησ ελληνικησ επαναστασησ χρονικο τησ ελληνικησ επαναστασησ
χρονικο τησ ελληνικησ επαναστασησ
Elena Constandinou10.6K visualizações
5.η διαδοση του χριστιανισμου στους μοραβους και τους βουλγαρους por Ελενη Ζαχου
5.η διαδοση του χριστιανισμου στους μοραβους και τους βουλγαρους5.η διαδοση του χριστιανισμου στους μοραβους και τους βουλγαρους
5.η διαδοση του χριστιανισμου στους μοραβους και τους βουλγαρους
Ελενη Ζαχου2.6K visualizações
το εικονομαχικό ζήτημα por evigrigor
το εικονομαχικό ζήτηματο εικονομαχικό ζήτημα
το εικονομαχικό ζήτημα
evigrigor446 visualizações
ιστορία κεφ. 2 - σχεδιάγραμμα2 por panaskapas
ιστορία  κεφ. 2 - σχεδιάγραμμα2ιστορία  κεφ. 2 - σχεδιάγραμμα2
ιστορία κεφ. 2 - σχεδιάγραμμα2
panaskapas2.8K visualizações
Βασιλεία του Μιχαήλ Γ’ por Gabriella Aspraki
Βασιλεία του Μιχαήλ Γ’Βασιλεία του Μιχαήλ Γ’
Βασιλεία του Μιχαήλ Γ’
Gabriella Aspraki6.3K visualizações

Similar a 3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής

Μιχαήλ Γ΄ & η Νέα Εποχή.pptx por
Μιχαήλ Γ΄ & η Νέα Εποχή.pptxΜιχαήλ Γ΄ & η Νέα Εποχή.pptx
Μιχαήλ Γ΄ & η Νέα Εποχή.pptxΙωάννα Ορφανουδάκη
101 visualizações22 slides
Μιχαήλ Γ΄ και Φώτιος por
Μιχαήλ Γ΄ και ΦώτιοςΜιχαήλ Γ΄ και Φώτιος
Μιχαήλ Γ΄ και ΦώτιοςVaspan
924 visualizações18 slides
11. Η βασιλεία του Μιχαήλ και η αυγή της Νέας Εποχής por
11. Η βασιλεία του Μιχαήλ και η αυγή της Νέας Εποχής11. Η βασιλεία του Μιχαήλ και η αυγή της Νέας Εποχής
11. Η βασιλεία του Μιχαήλ και η αυγή της Νέας ΕποχήςThan Kioufe
3.4K visualizações10 slides
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής por
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής Evangelia Patera
1.4K visualizações12 slides
26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών por
26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και ημελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και ημελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών
26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικώνDimitra Mylonaki
21.9K visualizações27 slides
Ιστορία Ε΄ 5.26. ΄΄Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων ... por
Ιστορία Ε΄ 5.26. ΄΄Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων ...Ιστορία Ε΄ 5.26. ΄΄Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων ...
Ιστορία Ε΄ 5.26. ΄΄Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων ...Χρήστος Χαρμπής
4.6K visualizações52 slides

Similar a 3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής(20)

Μιχαήλ Γ΄ και Φώτιος por Vaspan
Μιχαήλ Γ΄ και ΦώτιοςΜιχαήλ Γ΄ και Φώτιος
Μιχαήλ Γ΄ και Φώτιος
Vaspan 924 visualizações
11. Η βασιλεία του Μιχαήλ και η αυγή της Νέας Εποχής por Than Kioufe
11. Η βασιλεία του Μιχαήλ και η αυγή της Νέας Εποχής11. Η βασιλεία του Μιχαήλ και η αυγή της Νέας Εποχής
11. Η βασιλεία του Μιχαήλ και η αυγή της Νέας Εποχής
Than Kioufe3.4K visualizações
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής por Evangelia Patera
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής
Evangelia Patera1.4K visualizações
26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών por Dimitra Mylonaki
26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και ημελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και ημελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών
26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών
Dimitra Mylonaki21.9K visualizações
Ιστορία Ε΄ 5.26. ΄΄Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων ... por Χρήστος Χαρμπής
Ιστορία Ε΄ 5.26. ΄΄Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων ...Ιστορία Ε΄ 5.26. ΄΄Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων ...
Ιστορία Ε΄ 5.26. ΄΄Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων ...
Χρήστος Χαρμπής4.6K visualizações
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΚΕΦ. 5ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ por mariamorgianou
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΚΕΦ. 5ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΚΕΦ. 5ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΚΕΦ. 5ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
mariamorgianou2.5K visualizações
Κεφ. 5 Μεσαιωνικός Πολιτισμός por mariamorgianou
Κεφ. 5 Μεσαιωνικός ΠολιτισμόςΚεφ. 5 Μεσαιωνικός Πολιτισμός
Κεφ. 5 Μεσαιωνικός Πολιτισμός
mariamorgianou267 visualizações
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής por Nasia Fatsi
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
Nasia Fatsi10.3K visualizações
η βασιλεια του μιχαηλ γ' και η αυγη τησ νεασ εποχησ por mavraroda
η βασιλεια του μιχαηλ γ' και η αυγη τησ νεασ εποχηση βασιλεια του μιχαηλ γ' και η αυγη τησ νεασ εποχησ
η βασιλεια του μιχαηλ γ' και η αυγη τησ νεασ εποχησ
mavraroda4.9K visualizações
Βυζαντινός πολιτισμός por Georgia Sofi
Βυζαντινός πολιτισμόςΒυζαντινός πολιτισμός
Βυζαντινός πολιτισμός
Georgia Sofi434 visualizações
O-ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.pptx por ssuser2f8893
O-ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.pptxO-ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.pptx
O-ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.pptx
ssuser2f889312 visualizações
Τα γράμματα και οι Επιστήμες στην ελληνιστική εποχή por Nasia Fatsi
Τα γράμματα και οι Επιστήμες στην ελληνιστική εποχήΤα γράμματα και οι Επιστήμες στην ελληνιστική εποχή
Τα γράμματα και οι Επιστήμες στην ελληνιστική εποχή
Nasia Fatsi238 visualizações
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής por varalig
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής
varalig71 visualizações
Κεφ.3 Ενότητα 2 Αναγέννηση Ανθρωπισμός por Nasia Fatsi
Κεφ.3 Ενότητα 2 Αναγέννηση ΑνθρωπισμόςΚεφ.3 Ενότητα 2 Αναγέννηση Ανθρωπισμός
Κεφ.3 Ενότητα 2 Αναγέννηση Ανθρωπισμός
Nasia Fatsi4.6K visualizações
1. Προοίμιο της ακμής Του Βυζαντινού Κράτους (843-867) por Kvarnalis75
1. Προοίμιο της ακμής Του Βυζαντινού Κράτους (843-867)1. Προοίμιο της ακμής Του Βυζαντινού Κράτους (843-867)
1. Προοίμιο της ακμής Του Βυζαντινού Κράτους (843-867)
Kvarnalis7511.2K visualizações
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Eλληνιστική Περίοδος - Τράπεζα θεμάτων por Thanos Stavropoulos
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Eλληνιστική Περίοδος - Τράπεζα θεμάτωνΙστορία του Αρχαίου Κόσμου - Eλληνιστική Περίοδος - Τράπεζα θεμάτων
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Eλληνιστική Περίοδος - Τράπεζα θεμάτων
Thanos Stavropoulos8.4K visualizações
30 άλωση από τους σταυροφόρους κράτη μετά την άλωση por george papadopoulos
30 άλωση από τους σταυροφόρους  κράτη μετά την άλωση30 άλωση από τους σταυροφόρους  κράτη μετά την άλωση
30 άλωση από τους σταυροφόρους κράτη μετά την άλωση
george papadopoulos1.7K visualizações

Mais de Kvarnalis75

2. Κρήτη por
2. Κρήτη2. Κρήτη
2. ΚρήτηKvarnalis75
17.4K visualizações15 slides
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία por
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, ΜακεδονίαKvarnalis75
13.1K visualizações38 slides
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων por
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνωνKvarnalis75
21.3K visualizações32 slides
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο por
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδοKvarnalis75
11.4K visualizações19 slides
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα por
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημαKvarnalis75
9.7K visualizações13 slides
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη por
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την ΚρήτηKvarnalis75
14.3K visualizações48 slides

Mais de Kvarnalis75(20)

2. Κρήτη por Kvarnalis75
2. Κρήτη2. Κρήτη
2. Κρήτη
Kvarnalis7517.4K visualizações
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία por Kvarnalis75
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία
Kvarnalis7513.1K visualizações
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων por Kvarnalis75
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων
Kvarnalis7521.3K visualizações
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο por Kvarnalis75
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
Kvarnalis7511.4K visualizações
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα por Kvarnalis75
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
Kvarnalis759.7K visualizações
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη por Kvarnalis75
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
Kvarnalis7514.3K visualizações
2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο por Kvarnalis75
2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο
2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο
Kvarnalis7511.9K visualizações
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο por Kvarnalis75
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο
Kvarnalis7515.6K visualizações
2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ... por Kvarnalis75
2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...
2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...
Kvarnalis7518.4K visualizações
1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής por Kvarnalis75
1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής
1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής
Kvarnalis7521.9K visualizações
Η στίξη - Τα σημεία στίξης por Kvarnalis75
Η στίξη - Τα σημεία στίξηςΗ στίξη - Τα σημεία στίξης
Η στίξη - Τα σημεία στίξης
Kvarnalis7512.6K visualizações
4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής por Kvarnalis75
4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής
4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής
Kvarnalis759.5K visualizações
3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα por Kvarnalis75
3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
Kvarnalis7530.9K visualizações
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση por Kvarnalis75
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
Kvarnalis7521.6K visualizações
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας por Kvarnalis75
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας
Kvarnalis7522.2K visualizações
2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο... por Kvarnalis75
2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...
2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...
Kvarnalis7515.4K visualizações
1. Ο Διαφωτισμός por Kvarnalis75
1. Ο Διαφωτισμός1. Ο Διαφωτισμός
1. Ο Διαφωτισμός
Kvarnalis7517.3K visualizações
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ... por Kvarnalis75
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...
Kvarnalis758.5K visualizações
1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους por Kvarnalis75
1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους
1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους
Kvarnalis756.5K visualizações
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη por Kvarnalis75
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
Kvarnalis759.9K visualizações

Último

Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 por
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023gymkeram
24 visualizações255 slides
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx por
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxssuser86b52c
16 visualizações25 slides
Palaiodologiko_2023.pptx por
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx36dimperist
35 visualizações16 slides
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες por
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςDimitra Mylonaki
114 visualizações23 slides
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό por
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόDimitra Mylonaki
10 visualizações41 slides
Xmas_2023.pptx por
Xmas_2023.pptxXmas_2023.pptx
Xmas_2023.pptx41dimperisteriou
149 visualizações17 slides

Último(20)

Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram24 visualizações
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c16 visualizações
Palaiodologiko_2023.pptx por 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist35 visualizações
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες por Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki114 visualizações
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 visualizações
Xmas_2023.pptx por 41dimperisteriou
Xmas_2023.pptxXmas_2023.pptx
Xmas_2023.pptx
41dimperisteriou149 visualizações
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου por Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Roy Akanthopoulou70 visualizações
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu99 visualizações
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf por Chrisa Kokorikou
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Chrisa Kokorikou61 visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.3K visualizações
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 visualizações
Zoologiko_Nov_2023.pptx por 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist100 visualizações
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx por ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c23 visualizações
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 visualizações
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf por Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou42 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 visualizações
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo850 visualizações
Βρίσκοντας τα μνημεία por Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki17 visualizações
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf por Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Theresa Giakoumatou83 visualizações
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx por ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c13 visualizações

3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής

 • 1. 3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής Μπακάλης Κώστας: history –logotexnia.blogspot.com ▲ Ο Μιχαήλ Γ΄ως αρματοδρόμος στα ανάκτορα του Αγίου Μάμαντα. Σύνοψις Ιστοριών Ιωάννου Σκυλίτση, Κώδικας Μαδρίτης. Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki
 • 2. Όροι Νέα Εποχή καίσαρ Βάρδας Σχολή Μαγναύρας Λέων Φιλόσοφος ή Μαθηματικός Χειρόγραφα Φώτιος Μυριόβιβλος Κλειδιά της Ενότητας άλωση Αμορίου ακρίτες ακριτικά τραγούδια Αρέθας δημώδης λογοτεχνία λόγια λογοτεχνία
 • 3. ΜΙΧΑΗΛ Γ΄ Για την εκπαίδευση Για την άμυνα Για τον πολιτισμό
 • 4. α. Έναρξη της Νέας Εποχής
 • 5. Στα χρόνια της βασιλείας του Μιχαήλ Γ΄ άρχισε η ανάπτυξη της δύναμης του Βυζαντίου. Μετά την αναστήλωση των εικόνων το 843 το βυζαντινό κράτος: 1.βελτίωσε την άμυνα του κατά των Αράβων, 2. ασχολήθηκε με τα έργα του πολιτισμού. Κοντά στον αυτοκράτορα ήταν ο καίσαρας Βάρδας (855-866), ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική, καθώς επίσης και στον τομέα των Γραμμάτων και των Επιστημών.
 • 6. 842 - 867 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Γ΄ 867 -1025 ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ 843 867 ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ - ΑΚΜΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 842 1025 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ΄ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α΄ ανέτρεψε τον ΜΙΧΑΗΛ Γ΄ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β΄
 • 7. ► Στην κορυφή τηςπ υραμίδας των αξιωμάτων του βυζαντινού κράτους βρίσκεται ο αυτοκράτορας. Στην εικόνα, ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ' (842-867). Λεπ τομέρεια μικρογραφίας απ ό το Χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτζη, τέλη12ου- αρχές 13ου αιώνα. Madrid, Biblioteca Nacional, fol. 66r α. ©Biblioteca Nacional, Madrid http://www.ime.gr/chronos/09/gr/g allery/main/people/p4ap1.html ◄ Νόμισμα με την Θεοδώρα απ ό την μίαπ λευρά και τον Μιχαήλ Γ' με την αδελφή του Θέκλα απ ό την άλλη.
 • 8. Βάρδας, καίσαρ: (;-866). Ανώτατος βυζαντινός αξιωματούχος, αδελφός της αυτοκράτειρας Θεοδώρας ( συζύγου του Θεόφιλου). Ως κηδεμόνας του ανήλικου αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ' διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην π ολιτική ζωή του Βυζαντίου. Σε δική του π ρωτοβουλία απ οδίδεται η ίδρυση με κρατικά έξοδα ανώτατης σχολής (π ανεπ ιστημίου) στην Κωνσταντινούπ ολη. Στις21 Απ ριλίου866 δολοφονήθηκε απ ό τον ιδρυτή της Μακεδονικής δυναστείας Βασίλειο Α'. Η σκηνή αυτή μαζί με άλλες απ ό τη ζωή του απ εικονίζονται σε βυζαντινό χειρόγραφοπ ου σώζεται στη Μαδρίτη. http://www.ime.gr/chronos/09/gr/glossary/main/b.html
 • 9. β. Ίδρυση της σχολής της Μαγναύρας
 • 10. Η ίδρυση της ανώτερης σχολής της Μαγναύρας, με πρωτοβουλία του Βάρδα, αποτελεί σταθμό στην ιστορία της βυζαντινής εκπαίδευσης. ο Λέων Φιλόσοφος ή Μαθηματικός Διάσημος επιστήμονας στον καιρό του - ανέλαβε τη διεύθυνση της σχολής. Μεγάλη φήμη =πρόσκληση, όπως λέγεται, από το χαλίφη Μαμούν να διδάξει στη Βαγδάτη (περί το 830). Μη αποδοχή της. Το πανεπιστήμιο περιλάμβανε τις σχολές: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
 • 11. ▲http://vizantinonistorika.blogspot.gr/2013/03/blog-post_ 3287.html ◄ Μαγναύρα: ( απ ό το λατινικόmagna aula) αίθουσα τελετών π ου βρισκόταν στην π εριφέρεια του Μεγάλου Παλατίου της Κωνσταντινούπ ολης, ανατολικά του Αυγουσταίου. Εδώ γίνονταν οι υπ οδοχές ξένων π ρεσβευτών, οι οπ οίοι εντυπ ωσιάζονταν απ ό τα αυτόματαπ ου εκτίθεντο στην αίθουσα. Kατά τη βασιλεία του Μιχαήλ Γ' ήταν έδρα ανώτατης σχολής. http://www.ime.gr/chronos /09/gr/glossary/main/m.h tml Η έντονη πνευματική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε με επίκεντρο τη σχολή προετοίμασε την αναβίωση των αρχαίων γραμμάτων κατά την εποχή του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου.
 • 12. ◄ Ο Λέων Φιλόσοφος ή Μαθηματικός(9 ος αιώνας) ήταν σπ ουδαίος επ ιστήμονας μεπ ολυσχιδή δραστηριότητα. Στην εικόνα, ο Λέων μαζί με το χαλίφη Αλ Μαμούν. Μικρογραφία απ ό το Χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτζη, τέλη 12ου- αρχές13ου αιώνα. Madrid, Biblioteca Nacional, fol. 75. © Biblioteca Nacional, Madrid http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gall ery/main/people/pn2p1.html ► Μαθητές και φιλόσοφοι. Μικρογραφία απ ό το Χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτζη, τέλη12ου- αρχές 13ου αιώνα. Madrid, Biblioteca Nacional, fol. 134r. © Biblioteca Nacional, Madrid http://www.ime.gr/chronos/09/gr/ga llery/main/others/pn3p1.html
 • 13. ► Ο χαλίφης Αλ Μαμούν(813--833) ζήτησε απ ό το Θεόφιλο να στείλει στη Βαγδάτη σοφούς απ ό τη ΒυζαντινήAυτοκρατορία. Μικρογραφία με το βυζαντινό αυτοκράτορα Θεόφιλο( στα αριστερά) και το χαλίφη Αλ Μαμούν( στα δεξιά) να ανταλλάσσουν απ εσταλμένους. 12ος αιώνας. http://museduc.gr/docs/Istoria/B/02_KEF ALAIO_B.pdf Σύμφωνα με τον Γεώργιο Κεδρηνό, ένα χρονογράφο του11 ου αιώνα, ο χαλίφης Αλ Μαμούν, π ου τον ενδιέφερε ιδιαίτερα η γεωμετρία, έτυχε να ακούσει για ένα νεαρό αιχμάλωτο, υπ ήκοο του βυζαντινού αυτοκράτορα, π ου ήταν μαθητής του Λέοντα του Μαθηματικού. Οδήγησε τον αιχμάλωτο μπ ροστά στους δικούς του μαθηματικούς και εκείνος τους εντυπ ωσίασε με τις γνώσεις του. Όταν ο χαλίφης έμαθε π ως αυτός ήταν μόνο μαθητής, όχι κάπ οιος έμπ ειρος δάσκαλος, τον έστειλε αμέσως π ίσω στην Κωνσταντινούπ ολη με το ακόλουθο μήνυμα π ρος το δάσκαλό του. Γνωρίσαμε το δέντρο απ ό τον καρπ ό, το δάσκαλο απ ό το μαθητή. Επ ειδή λοιπ όν εσύ, π ου είσαι τόσο σπ ουδαίος στην επ ιστήμη, είσαι άγνωστος στους συμπ ολίτες σου και δεν σε έχουν τιμήσει για τη σοφία και τη γνώση σου, καταδέξου να έρθεις σ’ εμάς και να μας μεταδώσεις τη διδασκαλία σου. Και αν γίνει αυτό, θα σκύψουν μπ ροστά σου όλοι οι Σαρακηνοί και θα π άρεις τόσαπ λούτη και δωρεές όσα δεν αξιώθηκεπ οτέ κανένας άνθρωπ ος. Γεώργιος Κεδρηνός, Σύνοψη Ιστοριών, 11ος αιώνας
 • 14. ▲ Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ’ ανάμεσα σε δασκάλους και φοιτητές του Πανεπ ιστημίου ( Μικρογραφία, Ρώμη, Βατικανή Βιβλιοθήκη).
 • 15. Ο Λέων ο Φιλόσοφος και η Μαγναύρα Ο Λέων, καθώς σχόλαζε, εξαιτίας της καθαίρεσης του [από το αξίωμα του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης], διεύθυνε τη σχολή της Μαγναύρας. Ο μαθητής του Θεόδωρος ήταν επικεφαλής του τμήματος της γεωμετρίας, ο Θεοδήγιος της αστρονομίας, και ο Κομητάς της γραμματικής, που διδάσκει πώς μιλιούνται σωστά τα ελληνικά. Ο Βάρδας τους έδινε γενναιόδωρες χορηγίες, για να καλύπτουν τις ανάγκες τους και, επειδή αγαπούσε τη γνώση, τους επιςκεπτόταν συχνά, ενθαρρύνοντας τις κλίσεις των φοιτητών τους: μέσα σε λίγα χρόνια έδωσε φτερά στην επιστήμη, που σημείωσε αλματώδη πρόοδο. Συνεχιστές Θεοφάνη, 4ο βιβλίο, έκδ. I.Bekker,CSHB, Βόννη 1838, 192.  Ποια ήταν η εσωτερική οργάνωση της ανώτερης σχολής της Μαγναύρας και με ποιους τρόπους ο καισαρ Βάρδας συνέβαλε στην πρόοδο των επιστημών, σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο;
 • 16. γ. Ενδιαφέρον για τους κλασικούς
 • 17. Αναζητώ, συλλέγω, μελετώ, αντιγράφω χειρόγραφα με έργα της αρχαίας γραμματείας. Να περιγράψεις τις λεπτομέρειες της εικόνας με την παράσταση του βυζαντινού λόγιου- αντιγραφέα και να συγκρίνεις τα τεχνικά μέσα που διέθετε με αυτά που διαθέτει ένας σύγχρονος λόγιος και συγγραφέας. ◄ Ο Προφήτης Έσδρας. Χαρακτηριστική σκηνή εργασίας βυζαντινού λογίου. Μικρογραφία χειρογράφου της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης της Φλωρεντίας
 • 18. « Στα μοναστικά κέντρα του Αγίου Όρους, της Ανατολής και της Πόλης ασκημένες ομάδες γραφέων μοναχών αντέγραψαν και διέσωσαν απ ό τη φθορά και την καταστροφή χιλιάδες αρχαία ελληνικά συγγράμματα. Με τον τρόπ ο αυτό τα μοναστήριαπ ρωτο- στάτησαν στη διά- σωση της αρχαίας ελληνικής κληρονο- μιάς». KurtWeitzmann, Βυζαντινή Ιστορία ▲ Βυζαντινοί μοναχοί αντιγράφουν αρχαία κείμενα.
 • 19. Ο πιο αξιόλογος των λογίων της εποχής ήταν ο Φώτιος που ανήκε στον πνευματικό κύκλο του Λέοντος Μαθηματικού. ΒΑΡΔΑΣ ΛΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
 • 20. ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ περιέχει περί τα 300 φιλολογικά δοκίμια για έργα ελάχιστα γνωστά στους συγχρόνους του. Ο Φώτιος «μας μιλάει για τα αρχαία έργα με τόση χαρά και δροσιά σαν να ήταν τα τελευταία φιλολογικά νέα». ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Έγραψε επίσης ένα λεξικό, ομιλίες και θεολογικά έργα. ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ Υπό τη φωτισμένη ηγεσία του η βυζαντινή εκκλησία πραγματοποίησε το μεγαλόπνοο εγχείρημα του εκχριστιανισμού των Σλάβων.
 • 21. Η προσωπικότητα του Φωτίου Αυτός ο Φώτιος δεν ανήκε στους ταπεινούς και ανώνυμους, αλλά στους ευγενείς από καταγωγή και έγκριτους πολίτες και θεωρούνταν ο πιο προκομμένος στην κοσμική σοφία και σύνεση από όλους όσοι ασχολούνταν με τα ζητήματα της πολιτείας. Είχε τέτοιες γνώσεις στη γραμματική, την ποίηση, τη ρητορική, τη φιλοσοφία, την ιατρική και κάθε σχεδόν κοσμική επιστήμη, ώστε έλεγαν ότι όχι μόνο ξεχώριζε απ' όλους τους συγχρόνους του, αλλά συναγωνιζόταν ακόμη και τους αρχαίους. Στο πρόσωπο του συνδυάζονταν όλες οι αρετές: το ταλέντο, οι σπουδές, ο πλούτος, με τον οποίο αποκτούσε όποιο βιβλίο ήθελε, και πάνω απ' όλα η φιλοδοξία που τον έκανε να ξαγρυπνάει τις νύχτες, ασχολούμενος με τη μελέτη των βιβλίων. Νικήτας ο Παφλαγών, Βίος Ιγνατίου, J.-P. Migne, Patrologia Graeca, τ. 105 (Παρίσι 1862), στήλη 509 Β Αφού μελετήσεις με προσοχή το απόσπασμα από τη βιογραφία του Ιγνατίου, να επισημάνεις τις αρετές-προϋποθέσεις που εξασφάλιζαν κοινωνική ανάδειξη στο Βυζάντιο κατά τον 9ο αι. και να τις συγκρίνεις με τις προϋποθέσεις που οδηγούσαν στην κοινωνική καταξίωση στην κλασική Αθήνα, σύμφωνα με τον Επιτάφιο του Περικλή (Θουκυδίδης). ► Οι πολίτες με ευγενική καταγωγή ανήκαν στο ανώτερο στρώμα της βυζαντινής κοινωνίας και καταλάμβαναν σημαντικά αξιώματα. Στην εικόνα, αξιωματούχοι της αυλής. Λεπτομέρεια από το Χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτζη, τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα. Madrid, Biblioteca Nacional, fol. 42v. © Biblioteca Nacional, Madrid. http:// www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/people/k3dp1.html
 • 22. ◄ Οπ ατριάρχης Κωνσταντινουπ όλεως Φώτιος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη μελέτη της φιλοσοφίας και της κλασικής φιλολογίας. Στην εικόνα, μολυβδόβουλο ( μολύβδινη σφραγίδα) τουπ ατριάρχη Φώτιου. Byzantine Collection, Dumbarton Oaks, Washington, DC. 47.2. © Byzantine Collection, Dumbarton Oaks, Washington, DC. http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/others/ pn10p1.html
 • 23. δ. Αραβικοί πόλεμοι και επική ποίηση
 • 24. Ως τα μέσα του 9ου αιώνα το Βυζάντιο βρισκόταν συνεχώς σε θέση άμυνας απέναντι στους Άραβες, οι οποίοι πραγματοποιούσαν εισβολές και λεηλασίες στις μικρασιατικές επαρχίες. Αποκορύφωμα των καταστροφών αποτέλεσε η άλωση από τους Άραβες του Αμορίου, του ισχυρότερου φρουρίου της Μ. Ασίας και πατρίδας της άρχουσας δυναστείας (838). Το γεγονός προκάλεσε ισχυρότατη εντύπωση στους συγχρόνους του. ▲ Πηγή: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Cplakidas
 • 25. Ο αυτοκράτορας Θεόφιλος (829-842) προσπάθησε να κινητοποιήσει τους Χριστιανούς της Ανατολής και της Δύσης σε μια γενική συμμαχία κατά του Ισλάμ. ► Στην εικόνα, ο αυτοκράτορας Θεόφιλος. Λεπ τομέρεια απ ό το Χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτζη, τέλη 12ου- αρχές13ου αιώνα. Madrid, Biblioteca Nacional, fol. 42v http://www.ime.gr /chronos/09/gr/gallery/main /people/pn6bp1.html
 • 26. Λίγο αργότερα άρχισε η βυζαντινή αντεπίθεση. Ο βυζαντινός στρατός πέρασε τον Ευφράτη (859) και νίκησε τον εμίρη της Μελιτηνής (863). ◄ Σημαντική νίκη του στρατηγού του θέματος των Θρακησίων Πετρωνά στο Αβυσιανό της Μικράς Ασίας στα863 επ ί τωνAράβων, καθώς εγκαινιάζεται η π ερίοδος του επ ιθετικούπ ολέμου των Bυζαντινών στηMικράAσία. Στην εικόνα, σύγκρουση Βυζαντινών- Αράβων. Mικρογραφία απ ό τοXρονικό του I ωάννη Σκυλίτζη, τέλη12ου αρχές-13ου αιώνα. Madrid, Biblioteca Nacional, fol. 73a. © Biblioteca Nacional, Madrid. http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery /main/people/p3c3p2.html
 • 27. ΑΛΩΣΗ ΑΜΟΡΙΟΥ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ (838) ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ: ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΙΡΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΝΗΣ (863) Πηγή: http:// commons.wikimedia.org/wiki/User:Cplakidas#mediaviewer /File:Asia_Minor_ca_842_AD.svg
 • 28. Οι συνεχείς πόλεμοι στα σύνορα με τους Άραβες προμήθευσαν πλούσιο υλικό για τη διαμόρφωση της βυζαντινής επικής ποίησης. Ανώνυμοι τραγουδοποιοί συνέθεσαν άσματα που εξυμνούν τους αγώνες των ακριτών, δηλ. των στρατιωτών που προστάτευαν τα ανατολικά σύνορα (άκραι) του Βυζαντίου. 1. Το έπος του Διγενή Ακρίτα. 2. Αξιομνημόνευτο είναι επίσης ένα σύντομο έπος που εξυμνεί τους άθλους του Αρμούρη. Ο ήρωας δεν έχει ταυτιστεί με βεβαιότητα, αλλά φαίνεται ότι έχει στενή σχέση με το Αμόριο της Φρυγίας
 • 29. ▲ Σελίδα απ ό το« Έπ ος του Διγενή Ακρίτα», χειρόγραφο Αθηνών- Άνδρου. http://el.wikipedia.org/wiki ▲ Ο Διγενής Ακρίτας και ο δράκος, βυζαντινόπ ιάτο του 12ου αιώνα απ ό την Αθήνα. http://el.wikipedia.org/wiki
 • 30. Ανάπτυξη Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: α) δημώδης ή λαϊκότροπη • Τα σημαντικότερα δείγματά της τα ακριτικά τραγούδια ψάλλονταν από περιπλανώμενους τραγουδιστές στις επαρχίες της Μ. Ασίας • μας πληροφορεί ο επίσκοπος Καισαρείας και σπουδαίος λόγιος Αρέθας (μέσα 9ου μέσα 10ου αι.). β) Λόγια Γραμματεία • Τα έργα της δημιουργήθηκαν από τους λόγιους, δηλαδή τους μορφωμένους. ▲ Ο Αρέθας( κάτω δεξιά)
 • 31. Φιλολογικό σχόλιο του Αρέθα, επισκόπου Καισαρείας, για τους αγύρτεςΟι Χριστιανοί και τα αρχαία μνημεία Ο συγγραφέας αναφέρει τους αγειροντες ή αγύρτες (δηλ. περιφερόμενους απατεώνες). Παράδειγμα αγυρτών είναι οι καταραμένοι Παφλαγόνες (κατοικούσαν την Παφλαγονία, περιοχή στα βορειοδυτικά της Μικράς Ασίας), οι οποίοι, έχοντας συνθέσει κάποια ηρωικά τραγούδια που υμνούν τα παθήματα ενδόξων ανδρών, περιφέρονται από σπίτι σε σπίτι, για να ψάλουν τα άσματα αυτά με ελάχιστη αμοιβή. Σ. Κουγέας, Έρευναι περί της ελληνικής λαογραφίας, Α'. Αι εν τοις σχολίοις του Αρέθα λαογραφικαί ειδήσεις, Λαογραφία 4 (1912-13) 239. ▲ Λαγούτο και τύμπ ανα( ανακαράδες) συνοδεύουν τον τραγουδιστή. Τοιχογραφία του17ου αι. Σέρρες, Μονή Τιμίου Σταυρού
 • 32. Το άσμα του Αρμούρη, στ. 33-45 Εισαγωγή: Το άσμα του Αρμούρη, το οποίο διασώθηκε με την προφορική παράδοση στην Κύπρο, είναι ένα σύντομο έπος (αριθμεί περί τους 200 στίχους). Όπως απέδειξε ο βέλγος βυζαντινολόγος Ερ. Γκρεγκουάρ (Ο Διγενής Ακρίτας. Η βυζαντινή εποποιία στην ιστορία και την ποίηση, The National Herald, Νέα Υόρκη 1942, 6-9), το άσμα αυτό συντάχτηκε από μαχητή του βυζαντινού στρατού και απηχεί τη βαθιά συγκίνηση των Βυζαντινών για την ηρωϊκή αντεπίθεση κατά των Αράβων στα μέσα του 9ου αι.: Σαρακηνός εστέκετον, στέκει, αναγελά τον: «Σαρακηνοί έχουν φαριά, που διώχνουν τους αέρες, την φάσαν και την πέρδικαν από πτερού την παίρνουν, και τον λαγόν στον ανήφορον από δρομού τον σώνουν, κρατούν και κολακεύουν τα και ελεύθερα τα αφήνουν, και πάλιν δ' όταν τους φανεί, τρέχουσι, πιάνουσιν τα, και τον Αφράτην ποταμόν ουκ ημπορούν περάσαι. Και σύ με το παρίππιν σου θέλεις να τον περάσεις;» Το να τ' ακούσει ο νεότερος, πολλήν μανιαν πήρεν Πτερνιστηρέαν τον μαύρον του, δια να περάσει πέρα. Ήτον ο Αφράτης δυνατός, ήτον και βουρκωμένος, ειχεν και κύματα βαθέα, ήτον και αποχυμένος, πτερνιστηρέαν τον μαύρον του κρούει τον και υπάγει. Γ. Θ. Ζώρας (επιμ.), Βυζαντινή Ποιησις, Βασική Βιβλιοθήκη Αετού, αριθμ. 1, 30-31.  Ποιες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή των ακριτών και τις σχέσεις τους με τους Άραβες μας δίνουν το τραγούδι του Αρμούρη και τα ακριτικά τραγούδια που περιλαμβάνει το βιβλίο Κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου;