O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.doc

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
i
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ và tên sinh viê...
ii
DANH MỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ .......................................................................................... vi
D...
iii
1.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ................................................ 15
1.3.2.1. Nội dung........
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 89 Anúncio

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.doc

Baixar para ler offline

Luận văn chủ đề :" Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh "

Luận văn chủ đề :" Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh "

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.doc (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.doc

 1. 1. i CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên:................................................................................................. Lớp: ...................Khoa:................. Khóa .................. Trực thuộc trường................ Trong thời gian từ ngày.........tháng.........năm..........đến ngày.........tháng.........năm.......... Tại:........................................................................................................................... ................................................................................................................................. Địa chỉ: .................................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Điểm đánh giá về thực hiện khóa luận tốt nghiệp: ....../10 Bằng chữ:................ Ngày....tháng....năm........... Giáo viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên)
 2. 2. ii DANH MỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ .......................................................................................... vi DANH MỤC PHỤ LỤC..................................................................................... vi DANH MỤC BẢNG BIỂU...............................................................................vii LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................... 1 LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ............................................................... 5 1.1. Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.................................................................................. 5 1.1.1. Khái niệm, vai trò của bán hàng............................................................. 5 1.1.1.1. Khái niệm...........................................................................................................................5 1.1.1.2. Vai trò .................................................................................................................................5 1.1.2. Khái niệm, vị trí của xác định kết quả kinh doanh................................ 6 1.1.2.1. Khái niệm...........................................................................................................................6 1.1.2.2. Vai trò .................................................................................................................................6 1.1.3. Các phương bán hàng.............................................................................. 6 1.1.3.1. Phương thức bán hàng trực tiếp ..............................................................................7 1.1.3.2. Phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận...........................................................7 1.1.3.3. Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi .....................................................................7 1.1.3.4. Phương thức bán hàng trả góp, trả chậm............................................................7 1.1.3.5. Phương thức hàng đổi hàng.......................................................................................7 1.2. Nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh .................................................................................................................... 7 1.3. Kế toán bán hàng .................................................................................... 10 1.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng................................................................. 10 1.3.1.1. Nội dung...........................................................................................................................10 1.3.1.2. Tài khoản sử dụng........................................................................................................10 1.3.1.3. Một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu...........................................................................11
 3. 3. iii 1.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ................................................ 15 1.3.2.1. Nội dung...........................................................................................................................15 1.3.2.2. Tài khoản sử dụng........................................................................................................15 1.3.2.3. Một số nghiệp vụ chủ yếu..........................................................................................16 1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán...................................................................... 16 1.3.3.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán...........................................................16 1.3.3.2. Tài khoản sử dụng........................................................................................................18 1.3.3.3. Một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu...........................................................................19 1.3.4. Kế toán chi phí bán hàng....................................................................... 21 1.3.4.1. Nội dung...........................................................................................................................21 1.3.4.2. Tài khoản sử dụng........................................................................................................21 1.3.4.3. Một số nghiệp vụ chủ yếu..........................................................................................22 1.3.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .................................................. 22 1.3.5.1. Nội dung...........................................................................................................................22 1.3.5.1 Tài khoản sử dụng........................................................................................................23 1.3.5.2. Một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu...........................................................................23 1.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ................................................... 24 1.4.1. Nội dung ................................................................................................. 24 1.4.2. Tài khoản sử dụng ................................................................................. 24 1.4.3. Một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu ......................................................... 25 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ASIA ............... 26 2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia... .................................................................................................................. 26 2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia ........................................................................... 26 2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động SXKD của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia ........................................................................... 27
 4. 4. iv 2.1.2.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia.......................................................................................................................................27 2.1.2.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia..................................................................................................................27 2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia............................................................................................................29 2.1.3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty............................................ 32 2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia ................................................................... 34 2.2. Thực trạng công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh đoanh tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia 37 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, và các khoản giảm trừ doanh thu........ 37 2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán...................................................................... 45 2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.................... 49 2.2.4. Kế toán Doanh thu hoạt động tài chính ............................................... 54 2.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác ................................................ 56 2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ................................................... 60 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ASIA. .................................................................................................................. 67 3.1. Nhận xét chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh..........................................................................................................67 3.1.1. Ưu điểm .................................................................................................. 67 3.1.2. Nhược điểm. ........................................................................................... 69 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia........................................................................................................ 71 3.2.1. Hoàn thiện quá trình hạch toán phần thu tiền bán hàng.................... 72 3.2.2. Hoàn thiện quá trình hạch toán doanh thu theo chuẩn mực kế toán Việt Nam…. ........................................................................................................ 73
 5. 5. v 3.2.3. Hoàn thiện quá trình mở sổ chi tiết, báo cáo bán hàng theo từng mặt hàng và nhóm khách hàng ................................................................................ 73 3.2.4. Hoàn thiện quá trình hạch toán khoản chiết khấu bán hàng và giảm trừ doanh thu...................................................................................................... 73 3.2.5. Khai thách và sử dụng phần mềm kế toán ........................................... 74 3.2.6. Hoàn thiện quá trình hạch toán hàng tồn kho..................................... 74 3.2.7. Hoàn thiện về chứng từ kế toán........................................................... 75 KẾT LUẬN ........................................................................................................ 76
 6. 6. vi DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1. 1 : Sơ đồ kế toán theo phương pháp bán hàng trực tiếp ....................... 12 Sơ đồ 1. 2 : Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức gửi hàng ....................... 12 Sơ đồ 1. 3 : Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng đại lý............. 13 Sơ đồ 1. 4 : Sơ đồ kế toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng đại lý tại bên nhận đại lý ........................................................................................................... 13 Sơ đồ 1. 5 : Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng...................... 14 Sơ đồ 1. 6 : Sơ đồ kế toán tiêu thụ theo phương thức đổi hàng.......................... 14 Sơ đồ 1. 7 :Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu............................................. 16 Sơ đồ 1. 8 : Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX...................... 20 Sơ đồ 1. 9 : Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKĐK...................... 20 Sơ đồ 1. 10 : Kế toán chi phí bán hàng ............................................................... 22 Sơ đồ 1. 11 : Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp........................................... 23 Sơ đồ 1. 12 : Kế toán xác định kết quả kinh doanh ........................................... 25 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Đăng ký kinh doanh.......................................................................... 77 Phụ lục 2 : Bảo cáo kết quả kinh doanh 3 năm…………………………..........80 Phụ lục 3: Hóa đơn GTGT0000099................................................................... 79 Phụ lục 4 : Hóa đơn GTGT0000100…………………………………………..82 Phụ lục 5 : Phiếu chi PC01211........................................................................... 82
 7. 7. vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu số 2. 1 : Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm ( Phụ lục 2). 35 Biểu số 2. 2 : Trích hợp đồng kinh tế số 25/HDDKT2017................................. 39 Biểu số 2. 3 :Trích hóa đơn GTGT0000099 ( Phụ lục 3)................................... 41 Biểu số 2. 4 : Trích phiếu xuất kho PXK1311.................................................... 42 Biểu số 2. 5 : Trích sổ cái tài khoản 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ......................................................................................................................... 43 Biểu số 2. 6 : Trích sổ cái tài khoản 632 – Gía vốn hàng bán ............................ 44 Biểu số 2. 7 : Trích hóa đơn GTGT0000100 ( Phụ lục 4).................................. 46 Biểu số 2. 8 :Trích phiếu xuất kho PXK001411................................................. 47 Biểu số 2. 9 :Trích sổ cái tài khoản 632 – giá vốn hàng bán .............................. 48 Biểu số 2. 10 : Trích hóa đơn GTGT0000135 .................................................... 50 Bểu số 2. 11 : Trích phiếu chi PC01312 ( Phụ lục 5) ......................................... 51 Biểu số 2. 12 Trích bảng phân bổ nguyên liệu ,vật liệu công cụ dụng cụ tháng 11 nam 2017........................................................................................................ 52 Biểu số 2. 13: Trích Sổ cái tài khoản 6421 tháng 11 năm 2017 ......................... 53 Biểu số 2. 14 : Trích sổ cái tài khoản 6422 _Chi phí quản lý doanh nghiệp ...... 54 Biểu số 2. 15 : Trích giấy báo có GBC039 ........................................................ 55 Biểu số 2. 16 : Trích sổ cái tài khoản TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính 56 Biểu số 2. 17 : Trích đối soát Newca tháng 11 năm 2017 .................................. 57 Biểu số 2. 18 : Trích sổ cái TK 711 – Thu nhập khác ........................................ 59 Biểu số 2. 19. : Trích sổ cái tài khoản 911 – Xác định kết quả hoạt động kinh doanh ................................................................................................................... 61 Biểu số 2. 20 : Sổ nhật ký chung tháng 11 năm 2017......................................... 66
 8. 8. 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường cùng với sự phát triển của xã hội thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp để tìm ra một chỗ đứng trên thị trường diễn ra ngày càng gay gắt. Vì vậy, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, chủ động nắm bắt, nghiên cứu nhu cầu của khách hàng sau đó đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải kinh doanh trong một môi trường đầy biến động, nhu cầu thị trường thường xuyên biến đổi. Bởi vậy, bên cạnh việc tổ chức tốt quá trình sản xuất việc đẩy mạnh khâu bán hàng là vấn đề sống còn. Trong bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào, bán hàng là khâu quan trọng của quá trình tái sản xuất xã hội. Đặc biệt trong môi trường cạnh tranh hiện nay, đẩy mạnh bán hàng đã trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu của tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá hàng bán và luôn tìm kiếm các thị trường tiềm năng mới… nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng đồng thời đem lại hiệu quả hoạt động kinh doanh cao nhất cho bản thân doanh nghiệp. Ý thức được vai trò và tầm quan trọng của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, cùng với những kiến thức đã được học tại trường và việc tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia, em đã chọn đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia ” để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1. Mục tiêu chung Từ việc đánh giá thực trạng tình hình kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh sẽ phát hiện ra những ưu, nhược điểm và những tồn tài cần được giải quyết để từ đó đề ra các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán
 9. 9. 2 hàng và xác định kết quả kinh doanh, giúp công ty đạt hiệu quả kinh tế cao, đời sống của cán bộ, công nhân viên được nâng cao. 2.2. Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các đơn vị sản xuất kinh doanh. - Đánh giá thực trạng tình hình kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1. Phạm vi không gian Đề tài được thực hiện tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia 3.2. Phạm vi thời gian - Thời gian thực tập từ ngày 11 tháng 06 năm 2018 đến 20 tháng 07 năm 2018. - Số liệu lấy trong tháng 11 năm 2017 3.3. Nội dung nghiên cứu Đề tài đi sâu nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong tháng 11 năm 2017 Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1. Phương pháp thu thập thông tin Khi đi vào nghiên cứu một doanh nghiệp phải tìm hiểu, nghiên cứu, làm quen với thực tế công việc, lựa chọn thông tin chính xác và khoa học sẽ phục vụ tốt, đảm bảo yêu cầu và mục đích nghiên cứu. Để làm tốt đề tài này, em đã thu thập thông tin bằng những cách sau: Điều tra thống kê: Giúp chúng ta nắm bắt được hình thức ghi chép, hiểu được phương pháp hạch toán tiêu thụ trong doanh nghiệp. Mặt khác qua các tài liệu được cung cấp như: báo cáo kế toán tháng, quý, năm chúng ta sẽ có thông tin chính xác về tình hình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.
 10. 10. 3 Phỏng vấn và tham khảo ý kiến của cán bộ quản lý sẽ giúp ta rút ngắn thời gian thu thập thông tin. Ngoài ra nó còn giúp chúng ta có những nhận xét, đánh giá về một hoặc nhiều vấn đề trên các góc độ nhìn nhận khác nhau. Từ đó, sẽ lựa chọn những ý kiến nào là hay, là khoa học về vấn đề cần nghiên cứu. 4.2. Phương pháp hạch toán 4.2.1. Phương pháp chứng từ kế toán Phương pháp chứng từ kế toán là phương pháp kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực sự hoàn thành theo thời gian và địa điểm phát sinh của các nghiệp vụ vào chứng từ kế toán và sử dụng các chứng từ đó cho công tác kế toán và công tác quản lý. 4.2.2. Phương pháp đối ứng tài khoản Phương pháp đối ứng tài khoản là phương pháp ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đac được phản ánh trên các chứng từ vào tài khoản kế toán. 4.2.3. Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán là phương pháp khái quát tình hình tài sản, kết quả kinh doanh qua các mối quan hệ kinh tế khác nhau thuộc đối tượng hạch toán kế toán. 4.3. Phương pháp phân tích đánh giá 4.3.1. Phương pháp phân tích Phương pháp này sử dụng phương pháp so sánh để so sánh các chỉ tiêu giữa các kỳ với nhau. Chia nhỏ vấn đề nghiên cứu làm cho các vấn đề trở nên đơn giản hóa, để từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng chỉ tiêu phân tích. 4.3.2. Phương pháp đánh giá Là phương pháp dùng đơn vị đo lường bằng tiền tệ để biểu hiện giá trị của từng loại tài sản trong doanh nghiệp theo những nguyên tắc nhất định nào đó. 5. KẾT CẤU KHÓA LUẬN Ngoài phần mở đầu và kết luận bài khóa luận của em bao gồm 3 chương: Chương 1. Lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất.
 11. 11. 4 Chương 2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia Chương 3. Một số nhận xét và ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia
 12. 12. 5 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm, vai trò của bán hàng 1.1.1.1. Khái niệm Theo nghĩa hẹp: Bán hàng là quá trình chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị của sản phẩm. Sản phẩm được coi là đã bán được khi khách hàng chấp nhận thanh toán. Theo nghĩa rộng: Bán hàng là một quá trình bao gồm nhiều khâu, từ việc tổ chức nghiên cứu thị trường, định hướng sản xuất, tổ chức bán hàng và thực hiện các dịch vụ trước, trong, sau khi bán hàng. Như vậy theo quan điểm này, bán hàng là một quá trình xuất hiện từ khi tổ chức các hoạt động sản xuất và chỉ khi kết thúc khi đã bán được thành phẩm. Về bản chất, bán hàng chính là quá trình thực hiện giá trị của thành phẩm, là giai đoạn đưa sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng. Qua quá trình này thì người sản xuất có thể thu hồi vốn đầu tư để tái sản xuất và để tái sản xuất mở rộng. 1.1.1.2. Vai trò Quá trình bán hàng thành phẩm giữ vị trí quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc thúc đẩy quá trình bán hàng góp phần đẩy nhanh tốc độ chu chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nhanh chóng bù đắp chi phí sản xuất và mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Không những thế quá trình bán hàng diễn ra nhanh chóng còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm các chi phí quản lý, chi phí lưu giữ và bảo quản thành phẩm, từ đó giúp hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp, bán hàng là vấn đề sống còn vì dù hoạt động sản xuất của doanh nghiệp có tốt đến đâu nhưng bán hàng không hiệu quả thì
 13. 13. 6 dừng hoạt động sản xuất kinh doanh là điều không thể tránh khỏi. Do đó, để thực hiện được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận mọi doanh nghiệp đều phải chú trọng tới hoạt động bán hàng. 1.1.2. Khái niệm, vị trí của xác định kết quả kinh doanh 1.1.2.1. Khái niệm Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng về mặt tài chính của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nói cách khác, kết quả kinh doanh là phần chênh lệch giữa doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu với trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Đây là chỉ tiêu kinh tế quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.2.2. Vai trò Vì lợi nhuận từ hoạt động bán hàng là khoản thu chính của doanh nghiệp nên việc xác định kết quả kinh doanh giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như nhìn nhận xem chi phí sản xuất sản phẩm cao hay thấp, giá bán như vậy đã hợp lý chưa và sản phẩm có tính cạnh tranh với các sản phẩm thay thế không? Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp như thế nào? Từ đó, các nhà quản lý doanh nghiệp có thể đưa ra được các chính sách thay đổi phù hợp với tình hình thực tế. Xác định kết quả kinh doanh chính xác và kịp thời là rất quan trọng nhằm cung cấp thông tin trung thực, hợp lý giúp các chủ doanh nghiệp hay giám đốc điều hành có thể phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án kinh doanh, phương án đầu tư tối ưu. 1.1.3. Các phương bán hàng Trong nền kinh tế thị trường, các phương thức bán hàng rất đa dạng. Việc lựa chọn và áp dụng linh hoạt các phương thức này góp phần thúc đấy khả năng bán hàng của doanh nghiệp.
 14. 14. 7 1.1.3.1. Phương thức bán hàng trực tiếp Phương thức bán hàng trực tiếp là phương thức giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho hay tại các phân xưởng của doanh nghiệp. Số hàng sau khi bán giao cho khách hàng được chính thức coi là tiêu thụ và người bán mất quyền sở hữu về số hàng này. Người mua thanh toán hay chấp nhận thanh toán số hàng mà người bán đã giao. 1.1.3.2. Phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận Phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận là phương thức bên bán chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi trong hợp đồng. Số hàng chuyển đi này vẫn thuộc quyền sở hữu của bên bán. Khi được bên mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán về số hàng chuyển giao (một phần hay toàn bộ) thì số hàng được bên mua chấp nhận này mới được coi là tiêu thụ và bên bán mất quyền sở hữu về số hàng đó. 1.1.3.3. Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi là phương thức mà bên chủ hàng (gọi là bên giao đại lý) xuất hàng giao cho bên nhận đại lý (gọi là bên đại lý) để bán. Bên đại lý sẽ được hưởng thù lao đại lý dưới hình thức hoa hồng. 1.1.3.4. Phương thức bán hàng trả góp, trả chậm Phương thức bán hàng trả góp, trả chậm là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần. Người mua sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua. Số tiền còn lại người mau chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và phải chịu một tỷ lệ lãi suất nhất định. 1.1.3.5. Phương thức hàng đổi hàng Phương thức hàng đổi hàng là phương thức tiêu thụ mà trong đó người bán đem sản phẩm, vật tư, hàng hóa của mình để đổi lấy vất tư, hàng hoá của người mua. Giá trao đổi là giá bán của hàng hoá, vật tư đó trên thị trường. 1.2. Nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh phải đảm bảo việc kế
 15. 15. 8 toán chính xác, đầy đủ và kịp thời các nghiệp vụ kinh tế có liên quan đến nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm phát sinh trong kỳ. Trên cơ sở đó, cuối kỳ kế toán tổng hợp thông tin về tình hình tiêu thụ thành phẩm trong kỳ của doanh nghiệp để xác định kết quả tiêu thụ cuối kỳ. Thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, kế toán đảm bảo cung cấp các thông tin hợp lý để lập Báo cáo tài chính, giúp người sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính đưa ra được các quyết định chính xác, kịp thời. Để thực hiện được tốt nhiệm vụ của mình, kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh phải đáp ứng được các yêu cầu sau: Thứ nhất, kế toán phải phân định được chi phí, doanh thu, thu nhập và kết quả thuộc từng hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ (hoạt động tiêu thụ sản phẩm), hoạt động đầu tư tài chính (bao gồm các hoạt động đầu tư về vốn, đầu tư tài chính ngắn hạn và đầu tư tài chính dài hạn nhằm tìm kiếm lợi nhuận), hoạt động khác (bao gồm các hoạt động ngoài dự kiến của doanh nghiệp và không thuộc hai hoạt động đã kể trên). Kế toán cần nắm được rõ các hoạt động của doanh nghiệp để tiến hành phân định và sắp xếp chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào từng hoạt động. Từ đó, mới có thể xác định và hạch toán chính xác chi phí, doanh thu và kết quả của từng loại hoạt động. Thứ hai, kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cần xác định chính xác thời điểm ghi nhận doanh thu. Muốn làm được điều này thì kế toán phải nắm được tại thời điểm nào thì được phép ghi nhận doanh thu. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 (VAS 14), doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả 5 điều kiện sau :  Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua.  Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lí hàng hóa như người hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.  Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.  Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
 16. 16. 9  Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Như vậy, thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu về hàng hóa, lao vụ từ người bán sang người mua. Nói cách khác, thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm người mua trả tiền hay chấp nhận thanh toán về số hàng hóa, dịch vụ mà người bán chuyển giao. Việc xác định chính xác thời điểm ghi nhận doanh thu là rất quan trọng bởi nếu xác định không chính xác sẽ dẫn đến sự sai lệch trong công tác hạch toán kế toán. Như vậy là thông tin cung cấp cho nhà quản lý thiếu tính chính xác dẫn đến sự sai lầm trong việc đưa ra các quyết định của nhà quản lý. Thứ ba, kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh phải nắm rõ cách thức xác định doanh thu. Trong hoạt động bán hàng, doanh thu chính là khoản tiền mà doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được từ người mua sau khi trừ đi khoản thuế giá trị gia tăng phải nộp cho Nhà nước. Thứ tư, kế toán phải nắm vững nội dung và cách xác định các chỉ tiêu liên quan đến doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Ngoài chỉ tiêu doanh thu đã được trình bày ở trên, các chỉ tiêu liên quan đến công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh bao gồm:  Chỉ tiêu chiết khấu thương mại: Đây là khoản tiền mà nhà cung cấp giảm cho khách hàng do khối lượng hàng hóa tiêu thụ lớn, hoặc do người mua là khách hàng lâu năm.  Chỉ tiêu hàng bán bị trả lại: Là giá trị hàng hóa đã được coi là tiêu thụ, khách hàng đã thanh toán tiền hoặc chấp nhận thanh toán tiền nhưng vì lý do nào đó lại trả lại và từ chối thanh toán.  Chỉ tiêu giảm giá hàng bán: Là số tiền giảm trừ cho khách hàng do các nguyên nhân như hàng bán kém chất lượng, không đúng quy cách, …  Chỉ tiêu doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là phần giá trị còn lại của tổng doanh thu bán hàng sau khi trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán)  Chỉ tiêu lợi nhuận gộp: Là khoản chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá vốn hàng bán (giá vốn hàng bán sau khi đã trừ đi khoản giá vốn của hàng bán bị
 17. 17. 10 trả lại). Kế toán phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình hiện có và sự biến động của từng loại sản phẩm, hàng hóa theo chỉ tiêu số lượng, chất lượng, chủng loại và giá trị. Kế toán phải phản ánh và tính toán chính xác kết quả của từng hoạt động, tình hình phân phối kết quả các hoạt động. Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, kế toán không chỉ trang bị cho bản thân kiến thức lý thuyết cơ bản vững vàng mà còn không ngừng tích lũy kiến thức và kinh nghiệm thực tế. 1.3. Kế toán bán hàng 1.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng 1.3.1.1. Nội dung Phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ hạch toán của hoạt động sản xuất kinh doanh từ các giao dịch và nghiệp vụ sau: + Bán hàng: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra + Cung cấp dịch vụ : Thực hiện công việc đã thỏa thuận theo hợp đồng trong một kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán, như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch,… 1.3.1.2. Tài khoản sử dụng  TK 511 –“ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Số thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp phải nộp trên doanh thu bán hàng thực tế của DN trong kỳ. - Các khoản ghi giảm doanh thu bán hàng ( Doanh thu hàng bán bị -Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ.
 18. 18. 11 trả lại, Khoản giảm giá hàng bán, Khoản chiết khấu thương mại) -Kết chuyển doanh thu thuần sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. TK 511 không có số dư cuối kỳ. Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 4 tài khoản cấp 2: – Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hóa: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh hàng hóa, vật tư, lương thực,… – Tài khoản 5112 – Doanh thu bán thành phẩm: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành sản xuất vật chất như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,… – Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho khách hàng và được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, kiểm toán,… – Tài khoản 5118 – Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh về doanh thu nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu tư, các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước… 1.3.1.3. Một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu a. Trường hợp bán hàng theo phương thức trực tiếp
 19. 19. 12 Sơ đồ 1. 1 : Sơ đồ kế toán theo phương pháp bán hàng trực tiếp b. Trường hợp bán hàng theo phương thức chờ chấp nhận Thành phẩm doanh nghiệp gửi bán chưa tiêu thụ. Khi số hàng trên được khách hàng chấp nhận thanh toán, kế toán ghi nhận doanh thu tương tự trường hợp bán hàng trực tiếp. Sơ đồ 1. 2 : Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức gửi hàng
 20. 20. 13 c. Trường hợp bán hàng theo phương thức ký gửi, đại lý Tại bên giao đại lý( chủ hàng) Sơ đồ 1. 3 : Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng đại lý tại bên giao đại lý Tại bên đại lý ( bên nhận hàng) - Khi nhận hàng, đại lý chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ giá trị hàng hóa nhận bán đại lý trong phần thông tin báo cáo tài chính. Sơ đồ 1. 4 : Sơ đồ kế toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng đại lý tại bên nhận đại lý
 21. 21. 14 Trường hợp bán hàng trả góp, trả chậm Sơ đồ 1. 5 : Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trả góp, trả chậm d. Trường hợp tiêu thụ theo phương thức hàng đổi hàng Theo phương thức này, doanh nghiệp vừa là người mua, vừa là người bán. Khi xuất bán sản phẩm đem trao đổi, sản phẩm được coi là tiêu thụ ngay. Sơ đồ 1. 6 : Sơ đồ kế toán tiêu thụ theo phương thức đổi hàng
 22. 22. 15 1.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 1.3.2.1. Nội dung Phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các khoản giảm trừ doanh thu là cơ sở để tính doanh thu thuần và kết quả kinh doanh trong kỳ kế toán. Các khoản giảm trừ doanh thu phải được phản ánh, theo dõi chi tiết trên những tài khoản kế toán phù hợp, nhằm cung cấp thông tin kế toán để lập báo cáo tài chính. Doanh thu thuần từ tiêu thụ thành phẩm = Doanh thu tiêu thụ thành phẩm - Các khoản giảm trừ doanh thu * Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán hàng giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với số lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc cam kết mua, bán hàng. * Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua sản phẩm, hàng hóa kém chất lượng, không đạt yêu cầu của khách hàng, là số tiền người bán giảm trừ cho người mua trên giá đó thỏa thuận do hàng kém phẩm chất, không đúng quy cách,… đã ghi trên hợp đồng. * Hàng bán bị trả lại: Hàng bán bị trả lại là số hàng hóa đã tiêu thụ nhưng bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém chất lượng, không đúng phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách,.. 1.3.2.2. Tài khoản sử dụng  TK 511- “ Các khoản giảm trừ doanh thu” TK 511- Các khoản giảm trừ doanh thu - Số chiết khấu thương mại chấp nhận thanh toán cho khách hàng - Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng. - Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu của hàng bán bị trả lại sang TK 911 để xác định doanh thu thuần.
 23. 23. 16 - Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán TK 511 không có số dư cuối kỳ 1.3.2.3. Một số nghiệp vụ chủ yếu Sơ đồ 1. 7 :Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán: là trị giá vốn của hàng hóa, dịch vụ, lao vụ đã tiêu thụ. Đối với hàng hoá, dịch vụ, lao vụ sản xuất cơ sở hình thành giá vốn là giá thành sản xuất, đối với doanh nghiệp thương mại giá vốn được hình thành trên cơ sở giá mua của số hàng hoá đã bán trong kỳ. 1.3.3.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán Giá vốn hàng xuất kho được tính theo một trong các phương pháp sau: Phương pháp giá thực tế đích danh: Phương pháp này xác định giá trị hàng tồn kho xuất bằng cách lấy số lượng hàng tồn nhân với giá đơn vị của
 24. 24. 17 lần nhập kho hàng tồn kho tương ứng. Nói cách khác, hàng tồn kho nhập theo giá nào thì khi xuất được tính đúng theo giá đó. Phương pháp nhập trước – xuất trước (FIFO): Phương pháp này tính giá hàng tồn kho xuất trên cơ sở giả định rằng lượng hàng tồn kho nào có trước sẽ được xuất sử dụng trước. Phương pháp đơn giá bình quân: Theo phương pháp này giá thực tế hµng xuất bán được tính như sau: Giá thực tế hàng xuất bán = Số lượng hàng xuất bán X Giá đơn vị bình quân Trong đó đơn giá bình quân có thể tính theo một trong những phương pháp sau: * Đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ: Đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ = Giá trị thực tế hàng tồn đầu kỳ + Giá trị thực tế hàng nhập trong kỳ Số lượng hàng tồn đầu kỳ + Số lượng hàng nhập trong kỳ * Giá đơn vị bình quân cuối kỳ trước Giá đơn vị bình quân cuối kỳ trước = Giá thực tế của hàng tồn đầu kỳ (cuối kỳ trước) Số lượng hàng tồn đầu kỳ (cuối kỳ trước) * Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập = Giá thực tế hàng tồn kho sau mỗi lần nhập Số lượng hàng tồn kho sau mỗi lần nhập
 25. 25. 18 1.3.3.2. Tài khoản sử dụng  TK 157 – “ Hàng gửi đi bán” -Nội dung: Tài khoản theo dõi sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ theo phương thức gửi bán đại lý, ký gửi, dịch vụ đã bàn giao cho khách hàng theo hợp đồng kinh tế, hoặc đơn đặt hàng, nhưng chưa xác định là bán (chưa được tính là doanh thu bán hàng đối với số hàng hóa, thành phẩm đã gửi bán, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng. -Kết cấu: TK 157 – Hàng gửi đi bán - Giá vốn hàng hóa, thành phẩm gửi cho khách hàng hoặc gửi bán đại lý. - Trị giá vốn thực tế lao vụ, dịch vụ đã thực hiện với khách hàng chưa được chấp nhận. - Kết chuyển trị giá vốn thành phẩm, hàng hóa lao vụ đã cung cấp chưa được khách hàng chấp nhận thanh toán cuối kỳ.(Phương pháp kiểm kê định kỳ) - Giá vốn hàng hóa, giá thành sản phẩm, lao vụ, dịch vụ đã được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. - Trị giá vốn thành phẩm đã gửi bán bị khách hàng hoặc đại lý trả lại. - Kết chuyển trị giá vốn hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi, lao vụ đã cung cấp chưa được khách hàng chấp nhận thanh toán đầu kỳ(Phương pháp kiểm kê định kỳ) Dư Nợ: Trị giá vốn thành phẩm, hàng hóa đã gửi bán đi, dịch vụ đã cung cấp chưa được xác dịnh là đã bán trong kỳ.  TK 632 – “ Giá vốn hàng bán” -Nội dung: Phản ánh trị giá vốn của hàng xuất bán -Kết cấu
 26. 26. 19 * Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX: TK 632- Giá vốn hàng bán - Trị giá vốn thực tế của sản phẩm- hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ. -Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ không được tính vào giá trị hàng tồn kho mà tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ. -Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho. -Chi phí xây dựng, tự chế tài sản cố định trên mức bình thường không được tính vào nguyên giá TSCĐ xây dựng, tự chế hoàn thành. - Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính . -Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho -Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang TK 911-“ Xác định kết quả kinh doanh” TK 632 không có số dư cuối kỳ Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK TK 632 – Giá vốn hàng bán -Trị giá vốn của thành phẩm tồn kho đầu kỳ -Trị giá vốn của thành phẩm sản xuất xong nhập kho và dịch vụ hoàn thành -Trị giá vốn hàng gửi bán chưa xác định tiêu thụ trong kỳ. -Số trích lập dự phòng hàng tồn kho( chênh lệch giữa dự phòng phải lập năm nay lớn hơn số đã lập năm trước chưa sử dụng hết - Kết chuyển giá thành sản phẩm gửi bán chưa tiêu thụ, tồn kho cuối kỳ. -Kết chuyển giá thành sản xuất của TP được xác định đã bán trong kỳ -Kết chuyển giá vốn thực tế của hàng hóa đã bán sang TK 911. TK 632 không có số dư cuối kỳ 1.3.3.3. Một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu A) Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên
 27. 27. 20 Sơ đồ 1. 8 : Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX B) Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ Sơ đồ 1. 9 : Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKĐK
 28. 28. 21 1.3.4. Kế toán chi phí bán hàng 1.3.4.1. Nội dung Chi phí bán hàng phản ánh toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng,chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển,.. Chi phí bán hàng theo từng nội dung chi phí gồm các khoản chi phí sau: - Chi phí nhân viên bán hàng: Các khoản tiền lương, các khoản trích theo lương theo quy định,... - Chi phí vật liệu bao bì - Chi phí dụng cụ đồ dùng - Chi phí khấu hao TSCĐ - Chi phí bảo hành sản phẩm hàng hóa - Chi phí dịch vụ mua ngoài 1.3.4.2. Tài khoản sử dụng  TK 6421 – “ Chi phí bán hàng” TK 6421- Chi phí bán hàng - Chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong kỳ. - Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng -Kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911để xác định kết quả kinh doanh. TK 6421 không có số dư cuối kỳ
 29. 29. 22 1.3.4.3. Một số nghiệp vụ chủ yếu Sơ đồ 1. 10 : Kế toán chi phí bán hàng 1.3.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 1.3.5.1. Nội dung Phản ánh toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý hành chính và một số khoản khác có tình chất chung toàn doanh nghiệp, bao gồm các khoản chi phí sau: - Chi phí nhân viên quản lý - Chi phí vật liệu quản lý - Chi phí đồ dùng văn phòng - Chi phí khấu hao TSCĐ - Thuế và lệ phí - Chi phí dự phòng - Chi phí dịch vụ mua ngoài
 30. 30. 23 - Chi phí bằng tiền khác 1.3.5.1 Tài khoản sử dụng  TK 6422 –“ Chi phí quản lý doanh nghiệp” - Kết cấu TK 6422: TK 6422- Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ. -Trích lập và trích lập thêm các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả -Các khoản ghi giảm CPBH -Hoàn nhập chênh lệch dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả. - Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. TK 642 không có số dư cuối kỳ 1.3.5.2. Một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu Sơ đồ 1. 11 : Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 31. 31. 24 1.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh Chỉ tiêu kết quả tiêu thụ được xác định như sau: Kết quả tiêu thụ TP = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng tiêu thụ - CPBH và CPQLDN Trong đó: DTT thuần tiêu thụ TP = Tổng doanh thu bán hàng - Chiết khấu thương mại - Giảm giá hàng bán - Doanh thu hàng bán bị trả lại 1.4.1. Nội dung Dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 1.4.2. Tài khoản sử dụng  TK 911- “Xác định kết quả kinh doanh” -Kết cấu TK 911 TK 911- Xác định kết quả kinh doanh - Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán. - Chi phí hoạt động tài chính. - Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. - Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác - Kết chuyển lãi - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu thuần hoạt động tài chính - Thu nhập thuần khác. - Kết chuyển lỗ. TK 911 không có số dư cuối kỳ
 32. 32. 25 1.4.3. Một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu Sơ đồ 1. 12 : Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 33. 33. 26 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ASIA 2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia 2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia Tên công ty :Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và tài chính kế toán Asia Tên giao dịch quốc tế : ASIA INVESTMENT EDUCATION AND FINANCIAL ACCOUNTING COMPANY LIMITED Địa chỉ : Tầng 5 - Tòa nhà MB Việt Trì - Số 1596 đường Hùng Vương - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ Ngày thành lập : 12/08/2015 Vốn điều lệ : 1.950.000.000 VNĐ ( Một tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng chẵn ) Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp : Đào Kim Chuyên – Chức vụ : Giám đốc Mã số thuế : 2600943962 Nghành nghề :  Cung cấp thiết bị tin học, phòng học bộ môn , thiết bị thông minh  Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp  Dịch vụ đào tạo kế toán tổng hợp, báo cáo thuế, báo cáo tài chính doanh nghiệp  Dịch vụ kê khai thuế, lập báo cáo tài chính ( Phụ lục 1) Lịch sử hình thành và phát triển : Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và tài chính kế toán Asia được thành lập vào năm 2015 . Tuy mới thành lập nhưng với sự nỗ lực không nghừng nghỉ của cán bộ nhân viên công ty , trong 2 năm công ty phát triển đi lên khá vững chắc. Hàng chục phòng học bộ môn với thiết bị hiện đại được xây dựng khắp các trường học trên Tỉnh phú Thọ nhằm đem đến các bạn học sinh sinh viên được tiếp xúc môi trường giáo dục hiện đại, đem
 34. 34. 27 lại hiểu quả học tập cao nhất. Không những vậy các khóa đào tạo kế toán tổng hợp tốt nghiệp đem đến cơ hội kiến thức cũng như việc làm cho học viên tại Asia. 2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động SXKD của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia 2.1.2.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia - Kinh doanh lắp đặt thiết bị trường học, thiết bị tương tác thông minh, thiết bị trình chiếu, thiết bị văn phòng, thiết bị dạy nghề, thiết bị nghe nhìn , thiết bị công nghệ thông tin,máy chiếu đa năng, máy chiếu vật thể, máy tính, máy in …. - Cung cấp các giải pháp phòng học đa năng, phòng học nghe nhìn,phòng lab, phòng họp, phòng hội nghị - Kinh doanh các link kiện điện tử, link kiện máy tính, máy chiếu - Trung tâm bảo hành, bảo trì về máy tính, máy chiếu , máy in, sửa chữa link phụ kiện điện tử ,máy tính và máy chiếu - Tư vấn hỗ trợ giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc về kê khai, nộp thuế, tài chính kế toán cho các doanh nghiệp 2.1.2.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia Để quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt đúng mục tiêu đề ra theo kế hoạch đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có bộ máy vận hành quản lý tốt Hiện nay tại Công ty Asia bộ máy quản lý được tổ chức như sau: Sơ đồ 2. 1: Sơ đồ bộ máy tổ chức
 35. 35. 28 Ban giám đốc : giám đốc là người có thẩm quyền cao nhất, có trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trợ giúp cho giám đốc là thư ký trợ lý giám đốc. Các bộ phận chức năng - Phòng tài chính kế toán : Có nhiệm vụ tham mưu về tài chính cho giám đốc, triển khai thực hiện công tác tài chính kế toán, thống kê hạch toán lãi lỗ từng kỳ kế toán… kiểm tra giám sát hoạt động tài chính theo pháp luật nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh kịp thời có hiệu quả Chức năng của phòng kế toán là tổ chức công tác phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty . Hướng dẫn các phòng ban trong công ty mở sổ sách ,ghi chép số liệu ban đầu một cách chính xác, kịp thời đúng tiến độ kế toán hiện hành. Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó với mô hình dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về kê khai thuế và lập báo cáo tài chính.Vì vậy phòng kế toán có vai trò đảm nhiệm việc tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, đào tạo kế toán thực tế - Phòng kinh doanh : Phòng kinh doanh có nhiệm vụ  Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng ngành nghề, đúng pháp luật, mang lại hiệu quả cao.  Xây dựng chiến lược kinh doanh chung của Công ty theo từng giai đoạn: Ngắn hạn – Trung hạn – Dài hạn; công tác tài chính – ngân hàng.  Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh theo tháng, quý, năm  Giám sát và kiểm tra chất lượng công việc, sản phẩm của các bộ phận khác nhằm mang đến khách hàng chất lượng dịch vụ cao.  Nghiên cứu về thị trường, đối thủ cạnh tranh  Xây dựng cách chiến lược PR, marketng cho các sản phẩm theo từng giai đoạn và đối tượng khách hàng. - Phòng kỹ thuật :  Hỗ trợ các công việc liên quan đến lắp đặt máy tính, mạng , máy chiếu phòng học thông minh
 36. 36. 29  Hỗ trợ các phòng ban khác các vấn đề về kỹ thuật chuyên môn 2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Sơ đồ 2. 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Kế toán trưởng : Là người phụ trách chung công tác kế toán toàn công ty, là người chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp bộ máy kế toán toàn công ty, tổ chức hướng dẫn các nghiệp vụ cũng như việc nghiên cứu triển khai chế độ kế toán hiện hành của công ty Asia . Chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty và nhà nước về tổ chức công tác kế toán tài chính, hướng dẫn kiểm tra tình hình thực hiện các chế độ kế toán của nhà nước, lập báo cáo tài chính , xét duyệt báo cáo kế toán của công ty trước khi gửi tới cơ quan chức năng, tham gia góp ý với lãnh đạo về hoạt động tài chính để có biện pháp quản lý, đầu tư kịp thời , có hiệu quả. Kế toán thu chi , công nợ : Có nhiệm vụ thu chi tiền mặt tại quỹ, đối chiếu quỹ với các khoản thanh toán để đảm bảo tính chính xác các loại tiền. Ngoài ra có nhiệm vụ theo dõi sự biến động của tiền gửi ngân hàng một cách thường xuyên. Theo dõi các khoản mua, bán hàng thanh toán công nợ .Từ đó có kế hoạch thu hồi công nợ khách hàng cũng như lập kế hoạch trả công nợ cho nhà cung cấp Kế toán tiền lương : Quản lý nhân sự về việc đi làm , nghỉ phép của nhân viên công ty. Lập bảng chấm công , bảng thanh toán lương , tổ chức hạch toán, cung cấp thông tin về nhân sự ,chi phí tiền lương và các khoản trích nộp BHXH, BHYT, BHTN.
 37. 37. 30 Kế toán bán hàng : Phản ánh kịp thời khối lượng hàng bán, quản lý chặt chẽ tình hình biến động và dự trữ hàng hóa, phát hiện xử lý kịp thời hàng hóa ứ đọng. Phản ánh doanh thu hàng bán và các khoản điều chỉnh doanh thu bằng những ghi chép kế toán tổng hợp và chi tiết hàng hóa tồn kho, hàng hóa bán. Theo dõi thanh toán các khoản thuế nộp ở khâu tiêu thụ, thuế giá trị gia tăng. Lập báo cáo nội bộ về tình hình thực hiện kế hoạch chi phí bán hàng , chi phí quản lý doanh nghiệp và kết quả kinh doanh từng nhóm hàng, từng mặt hàng tiêu thụ chủ yếu . Kế toán thuế : Căn cứ vào các hóa đơn bán hàng và mua hàng.. căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty tính toán, tổng hợp thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước. Ngoài ra với mô hình tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và đạo tạo kế toán, nên kế toán thuế có vai trò tư vấn cho các doanh nghiệp có dịch vụ tại công ty, lập báo cáo thuế , báo cáo tài chính ,thực hiện các nghĩa vụ về thuế của các công ty. Liên kết đào tạo học viên có tham gia khóa học tại Asia - Chế độ, chính sách kế toán tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia Hệ thống tài khoản sử dụng: Công ty đang sử dụng, hệ thống tài khoản thống nhất do Bộ tài chính quy định. Hệ thống tài khoản của công ty bao gồm tài khoản cấp 1, tài khoản cấp 2 đến tài khoản cấp 9 Chế độ kế toán : Chế độ kế toán áp dụng ở công ty là chế độ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính Hình thức sổ kế toán : Để phù hợp với quy mô cũng như điều kiện thực tế, hiện nay Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia đang áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung với việc hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Công ty đăng ký mã số thuế và áp dụng phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ, niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 đến 31/12. Ngoài ra công ty còn lập sổ chi tiết cho từng tài khoản
 38. 38. 31 Hệ thống sổ kế toán được áp dụng tại công ty : Sổ cái : Là bảng liệt kê số dư, chi tiết số phát sinh, tài khoản đối ứng của từng tài khoản theo thứ tự hệ thống tài khoản áp dụng, sổ cái được lập bào cuối mỗi tháng và in ra theo quy định từng tháng Sổ nhật ký chung : Dùng để ghi chép các nghiệp không liên quan đến mua bán hàng hóa , thanh toán mà dùng để ghi chép các nghiệp vụ như hạch toán khấu hao tài sản cố định , hạch toán chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội, các chi phí trả trước. Hằng ngày căn cứ vào chứng từ gốc kế toán ghi các nghiệp kinh tế pháp sinh vào Nhật ký chung. Trình tự ghi sổ kế toán được tổng quát theo sơ đồ sau : Sơ đồ 2. 3 : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung Các sổ kế toán chi tiết được mở sổ bao gồm :  Sổ chi tiết vật tư ,sản phẩm, hàng hóa  Sổ chi tiết chi phí trả trước, chi phí phải trả  Sổ chi tiết tiền gửi  Sổ chi tiết công nợ phải thu, công nợ phải trả
 39. 39. 32  Sổ chi tiết thuế GTGT Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và tài chính kế toán Asia sử dụng hệ thống báo cáo kế toán theo đúng chế độ và quy định của Nhà nước và thực hiện tốt các báo cáo tài chính của công ty Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia gồm :  Bảng cân đối kế toán  Báo cáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  Thuyết minh báo cáo tài chính  Bảng cân đối phát sinh các tài khoản  Quyết toán thuế TNDN , quyết toán thuế TNCN 2.1.3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty Công ty gồm có tổng số 8 cán bộ công nhân viên Trong đội ngũ đó bao gồm 2 nhân viên thuộc phòng kinh doanh. Công ty tập chung kinh doanh phân phối sản phẩm như  Thiết bị máy tính , máy in, thiết bị tin học  Máy chiếu , lắp đặt phòng học thông minh  Dịch vụ kế toán thuế, đào tạo kế toán Các nhân viên kinh doanh luôn năng động tìm tòi thị trường mới để ngàycàng phân phối sản phẩm nhiều hơn đến tận tay người tiêu dùng trên cả nước. Asia là doanh nghiệp kinh doanh thương mại , và dịch vụ nên sử dụng bán hàng theo nhiều phương thức: bán buôn, bán lẻ.Dưới đây là một số hình thức bán hàng tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia Bán buôn hàng hoá qua kho: Bán buôn hàng hoá qua kho là phương thức bán buôn hàng hoá mà trong đó hàng phải được xuất từ kho bảo quản của Asia. Bán buôn hàng hoá qua kho có thể thực hiện dưới 2 hình thức: * Bán buôn hàng hoá qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp.
 40. 40. 33 Theo hình thức này, bên mua cử đại diện đến kho của bên bán để nhận hàng. Doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá, giao trực tiếp cho đại diện bên mua. Sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền hoặc chứng nhận nợ, hàng hoá được xác định là tiêu thụ. * Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng. Theo hình thức này, căn cứ vào hợp đồng đã ký kết hoặc theo đơn đặt hàng doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá, dùng phương tiện của mình hoặc đi thuê ngoài, chuyển hàng đến kho của bên mua hoặc một địa điểm mà bên mua quy định trong hợp đồng. Hàng hoá chuyển bán vẫn thuộc quyền sở hữu của bên doanh nghiệp thương mại, chỉ khi nào được bên mua kiểm nhận, thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì số hàng chuyển giao mới được coi là tiêu thụ; người bán mất quyền sở hữu số hàng đã giao. Chi phí vận chuyển do doanh nghiệp thương mại chịu hay bên mua chịu là do sự thoả thuận từ trước giữa hai bên. Nếu doanh nghiệp thương mại chịu chi phí vận chuyển, sẽ được tính vào chi phí bán hàng. Nếu bên mua chịu chi phí vận chuyển, sẽ phải thu tiền của bên mua. Bán lẻ. Bán lẻ hàng hoá là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng, các đơn vị kinh tế hoặc các đơn vị kinh tế tập thể mua về mang tính chất tiêu dùng nội bộ. Bán hàng theo phương thức này có đặc điểm là hàng hoá đã ra khỏi lĩnh vực lưu thông và đi vào lĩnh vực tiêu dùng, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá đã được thưc hiện. Bán lẻ thường bán đơn chiếc hoặc số lượng nhỏ, giá bán thường ổn định. Bán lẻ có thể thực hiện dưới các hình thức sau: Bán lẻ thu tiền trực tiếp. Theo hình thức này, nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền của khách và giao hàng cho khách. Hết ca, hết ngày bán hàng, nhân viên bán hàng làm giấy nộp tiền và nộp tiền cho thủ quỹ. Đồng thời, kiểm kê hàng hoá tồn quầy để xác định số lượng hàng đã bán trong ca, trong ngày và lập báo bán hàng. Đối về mảng dịch vụ thuế và báo cáo tài chính, đào tạo kế toán, Asia tiến hàng thực hiện dịch vụ tại văn phòng công ty
 41. 41. 34 2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia Chiến lược phát triển : Những ngày đầu thành lập Asia luôn mong muốn đem đến cho khách hàng sự hài lòng và niềm tin cậy tuyệt đối trong mỗi sản phẩm và dịch cụ của công ty. Với tinh thần trách nhiệm UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP – TẬN TÂM – ASIA ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG. Công ty liên tiếp đề ra những chính sách ưu đãi dành cho khách hàng cung cấp những sản phẩm và dịch vụ trên thị trường với những thương hiệu khác .Asia đặc biệt chú trọng khâu dịch vụ chăm sóc khách hàng, bảo trì sau bán hàng, mong muốn khách hàng có được sản phẩm ứng ý , giá thành hợp lý mà lại yên tâm sử dụng sản phẩm dịch vụ Asia luôn lấy con người là giá trị cốt lõi, tập trung đầu tư vào đào tạo tay nghề,nâng cao năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ nhân viên nhằm xây dựng một văn hóa doanh nghiệp theo tinh thần phát huy hết tài năng của con người chuyên nghiệp và hiệu quả trong công việc Kết quả hoạt động kinh doanh : Tuy là một doanh nghiệp mới hoạt động nhưng do sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ nhân viên trong công ty cùng với chiến lược mục tiêu xây dựng rõ ràng mà Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chínhkế toán Asia có kết quả hoạt động kinh doanh tăng đều các năm . Dưới đây là báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2015 đến năm 2017
 42. 42. 35 Biểu số 2. 1 : Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm ( Phụ lục 2) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chỉ Tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Chênh lệch 2015 - 2016 Chênh lệch 2016 - 2017 1 2 3 4 Tuyệt đối Tương đối ( %) Tuyệt đối Tương đối (%) 1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,379,644,600 1,691,556,000 1,895,766,580 311,911,400 22.608 204,210,580 12.072 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,379,644,600 1,691,556,000 1,895,766,580 311,911,400 22.608 204,210,580 12.072 4. Giá vốn hàng bán 786,561,262 856,260,303 935,625,606 69,699,041 8.861 79,365,303 9.269 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 593,083,338 835,295,697 960,140,974 242,212,359 40.84 124,845,277 14.946 6. Doanh thu hoạt động tài chính 26,549,636 27,664,626 27,589,592 1,114,990 4.2 -75,034 -0.271 7. Chi phí tài chính 8. Chi phí quản lý doanh nghiệp 195,330,055 232,207,218 246,696,035 36,877,163 18.879 14,488,817 6.24
 43. 43. 36 9.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 424,302,919 630,753,105 741,034,531 206,450,186 48.656 110,281,426 17.484 10.Thu nhập khác 2,044,000 8,237,000 15,606,496 6,193,000 302.984 7,369,496 89.468 11. Chi phí khác 12. Lợi nhuận khác 2,044,000 8,237,000 15,606,496 6,193,000 302.984 7,369,496 89.468 13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 426,346,919 638,990,105 756,641,027 212,643,186 49.876 117,650,922 18.412 14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 85,269,384 127,798,021 151,328,205 42,528,637 49.876 23,530,184 18.412 15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 341,077,535 511,192,084 605,312,822 170,114,549 49.876 94,120,738 18.412
 44. 44. 37 Nhận xét : Qua báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia 3 năm 2015, năm 2016 và năm 2017 thấy Công ty có hoạt động kinh doanh tốt. Doanh thu năm 2016 tăng 311.911.400 đồng so với năm 2015, tỷ lệ tăng 22% só với năm 2015. Với chiến lược kinh doanh tốt thêm cách quản lý điều hành của bộ máy, mức doanh thu này vẫn tiếp tục tăng trưởng vào năm 2017 với mức tăng 204.210.580 đồng chiếm tỷ lệ tăng 12,07% só với năm 2016. Tuy mức tăng trưởng thấp hơn năm 2016 bởi thị trường ngày càng được chia sẻ bởi đối thủ cạnh tranh , song vẫn thấy được tình hình phát triển của công ty. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 tăng 170.114.549 đồng so với năm 2015 với tỷ lệ tăng trưởng 49,8%. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 tăng 94.120.738 đồng chiếm tỷ lệ tăng 18 % , giảm so với năm 2016 . Để lý giải cho sự tăng giảm này , xét thấy doanh thu của doanh nghiệp có tăng từ năm 2015 đến năm 2017 nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp và giá vốn hàng bán của tăng nhiều theo biến động đó , tỷ lệ tăng lớn hơn so với tỷ lệ tăng của doanh thu. Tuy vậy là một công ty mới thành lập thì đó cũng là một thành tích ghi nhận mà Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia đã đạt được qua 3 năm hoạt động 2.2. Thực trạng công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh đoanh tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, và các khoản giảm trừ doanh thu Quy trình hạch toán Căn cứ vào hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng của khách hàng,... Từ đó, kế toán lập hóa đơn GTGT về thành phẩm (gồm 3 liên). Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc hóa đơn GTGT, Phiếu xuất kho, giấy báo Có, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán, tính giá vốn thành phẩm xuất kho,… máy tính sẽ tự động cập nhật số liệu và lên các sổ sách, bảng kê và báo cáo. Bán hàng theo phương thức trực tiếp Công ty sử dụng các chứng từ sau để làm căn cứ ghi sổ kế toán: - Hợp đồng kinh tế
 45. 45. 38 - Hóa đơn GTGT (Mẫu số 01GTKT3/001) -Và một số chứng từ khác có liên quan. Bút toán ghi sổ một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 1. Ngày 13/11/2017 Công ty xuất bán 10 bộ máy tính để bàn cho Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ , giá bán chưa thuế GTGT 10% là 7.500.000 đồng, hóa đơn GTGT0000099 Phản ánh giá vốn : Nợ TK 632 : 67.500.000 Có TK 156 : 67.500.000 Phản ánh doanh thu : Nợ TK 131 : 75.000.000 Có TK 511 : 75.000.000 Có TK 3331 : 7.500.000 2. Ngày 14/11/2017 Xuất bán 02 màn hình Samsung18inch cho Công ty phát triển tin học Á Châu giá bán chưa VAT 10% 3.000.000đồng HĐGTGT 100 chưa thu tiền,trị giá xuất kho 2.000.000 đồng Phản ánh giá vốn : Nợ TK 632 : 2.000.000 Có TK 156 : 2.000.000 Phản ánh doanh thu : Nợ TK 131 : 3.300.000 Có TK 511 : 3.000.000 Có TK 3331 : 300.000 3. Ngày 15/11/2017 Xuất bán 05 Chuột Fuhlen L411 cho anh Nguyễn Duy Khánh giá chưa VAT 10% là 750.000 đồng HĐGTGT102 thu bằng tiền mặt , giá xuất kho 500.000 đồng Phản ánh giá vốn : Nợ TK 632 : 500.000 Có TK 156 : 500.000 Phản ánh doanh thu : Nợ TK 111 : 825.000 Có TK 511 750.000 Có TK 3331 : 75.000
 46. 46. 39 Biểu số 2. 2 : Trích hợp đồng kinh tế số 25/HDDKT2017 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG KINH TẾ Số: 25/HĐKT/2017 - Căn cứ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 7; - Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 7; - Căn cứ vào khả năng cung ứng dịch vụ và nhu cầu kinh doanh của mỗi bên. Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2015, Tại địa điểm: Công ty TNHH TM và XD Vinh Quang, chúng tôi gồm: ĐẠI DIỆN BÊN A (BÊN MUA): TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH PHÚ THỌ Địa chỉ : Phố Thành Công – Phường Tiên Cát – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ Đại diện là: Ông Nguyễn Văn Từ - Chức vụ: Giám đốc Mã số thuế: 2600404872 Tài khoản số: 102010001169805 - Mở tại ngân hàng: Ngân hàng Vietinbank Đền Hùng ĐẠI DIỆN BÊN B (BÊN BÁN):CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ASIA Địa chỉ : Tầng 5 – Tòa nhà MB Việt Trì – Phường Gia Cẩm – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ Đại diện là: Bà Đào Kim Chuyên - Chức vụ: Giám đốc Mã số thuế: 2600943962 Điện thoại: 02103 677 888 Tài khoản số: 3511175666888 - Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Việt Trì Hai bên thống nhất ký hợp đồng mua bán hàng hóa với các điều khoản sau: Điều 1: Nội dung của hợp đồng: Bên A đồng ý mua, Bên B đồng ý bán mặt hàng sau:
 47. 47. 40 Mặt hàng Số lượng Đơn giá (đồng/chiếc) Thành tiền (đồng) Bộ máy tính 10 8.250.000 82.500.000 Bằng chữ: Tám mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn - Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10% Điều 2: Chất lượng: đảm bảo chất lượng như mẫu chào hàng. Phương thức thanh toán, đồng tiền sử dụng: - Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. - Đồng tiền sử dụng: VNĐ Bên mua có trách nhiệm thanh toán cho bên bán chậm nhất không quá 15 ngày, bên bán có trách nhiệm xuất trả hóa đơn tài chính cho bên mua. Điều 3: Phương thức giao nhận : Địa điểm giao hàng: Bên B giao hàng cho bên A tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ Điều 4: Trách nhiệm mỗi bên trong việc thực hiện hợp đồng. - Bên A Cử nhân viên theo dõi thi công lắp phòng máy tính, bàn giao phòng máy tính Thanh toán cho bên B theo đúng nghĩa vụ hợp đồng - Bên B Lắp đặt phòng học , cung cấp máy tính theo đúng chất lượng mà hai bên đã cam kết Bàn giao ,hướng dẫn , khắc phục khi có sự cố sảy ra Điều 5: Các điều khoản chung: - Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu hai bên có gì vướng mắc thì phải kịp thời thông báo cho nhau để giải quyết trên cơ sở bình đẳng, thỏa thuận cùng có lợi. Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng - Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. Khi hai bên thực hiện hết trách nhiệm của mình thì hợp đồng này coi như được thanh lý. - Hợp đồng này được chia làm thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản. ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
 48. 48. 41 Biểu số 2. 3 :Trích hóa đơn GTGT0000099 ( Phụ lục 3) Mẫu số: 01GTKT3/001 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: AA/15P Liên 1: Lưu Số: 0000099 Ngày 13 tháng 11 năm 2017 Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ASIA Mã số thuế: 2600943962 Địa chỉ: Phòng 502, Tầng 5, Tòa nhà MB Việt Trì, 1596 Đường Hùng Vương , Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ Điện thoại:. 02103677888 Số tài khoản. 3511175666888 tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Việt Trì Họ tên người mua hàng................................................................ ...... ....... . Tên đơn vị: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ Mã số thuế: 2600404872 Địa chỉ: Phố thành công – Phường Tiên Cát – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ Hình thức thanh toán:.TM/CK Số tài khoản…………………. STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6=4x5 1. Bộ máy tính để bàn Chiếc 10 7.500.000 75.000.000 Cộng tiền hàng: 75.000.000 Thuế suất GTGT: .10 % , Tiền thuế GTGT: 7.500.000 Tổng cộng tiền thanh toán 82.500.000 Số tiền viết bằng chữ:.Tám mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./ Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
 49. 49. 42 Biểu số 2. 4 : Trích phiếu xuất kho PXK1311 Đơn vị: Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia Mẫu số 02-VT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính PHIẾU XUẤT KHO Ngày 13 tháng 11 năm 2017 Nợ: 632 Số: 001311 Có: 156 Họ và tên người nhận hàng: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ Địa chỉ: Thố Thành Công – Phường Tiên Cát – Thành phố Việt Trì Lý do xuất kho: Xuất bán Xuất tại kho (ngăn lô): Công ty Đơn vị: Đồng S TT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực xuất A B D 1 2 3 4 1 Bộ máy tính để bàn Chiếc 10 10 6.750.000 67.750.000 2 Cộng × × × × 67.750.000 Tổng cộng số tiền (Viết bằng chữ): Sáu mươi bảy triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn Số chứng từ gốc kèm theo: 01 Ngày 13 tháng 11 năm 2017 Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
 50. 50. 43 Biểu số 2. 5 : Trích sổ cái tài khoản 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ SỔ CÁI Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Số hiệu: 511 NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Ghi chú SH NT Nợ Có A B C D E 1 2 G Số dư đầu kỳ ….. …… …. ………………….. … ……… ………… … 13/11 HĐGTG T0099 13/11 Bán hàng Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ chưa thu tiền 131 75.000.000 14/11 HĐGTG T0100 14/11 Xuất bán màn hình máy tính Samsung 18inch 131 3.000.000 15/01 HĐGTG T0102 15/01 Xuất bán chuột Fhulen L411 111 750.000 30/11 NVK303 30/11 Kết chuyển doanh thu cuối kỳ 345.525.000 Cộng P/S tháng 345.525.000 345.525.000 Số dư cuối tháng Cộng luỹ kế từ đầu quý Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký,họ tên, đóng dấu) Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia Tòa nhà MB Việt Trì - Phường Gia Cẩm – TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ Mẫu số S03b-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính)
 51. 51. 44 Biểu số 2. 6 : Trích sổ cái tài khoản 632 – Gía vốn hàng bán SỔ CÁI Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán Số hiệu: 632 NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải T K Đ Ư Số tiền Ghi chú SH NT Nợ Có A B C D E 1 2 G Số dư đầu kỳ ….. …… … …………… … …………. ………… … 13/11 HĐGTG T0099 13/11 Bán hàng Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ chưa thu tiền 156 67.750.000 14/11 HĐGTG T0100 14/11 Xuất bán màn hình máy tính Samsung 18inch 156 2.000.000 15/11 HĐGTG T0102 15/11 Xuất bán chuột Fhulen L411 156 500.0000 30/11 NVK30 3 30/11 Kết chuyển giá vốn cuối kỳ 214.456.000 Cộng P/S tháng 214.456.000 214.456.000 Số dư cuối tháng Cộng luỹ kế từ đầu quý Ngày 30 tháng 11 năm 2017 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký,họ tên, đóng dấu) Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia Tòa nhà MB Việt Trì - Phường Gia Cẩm – TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ Mẫu số S03b-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính)
 52. 52. 45 2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán Chứng từ kế toán sử dụng - Phiếu xuất kho - Phiếu đặt hàng của khách hàng - Hóa đơn GTGT bán ra - Hóa đơn GTGT mua vào Tài khoản kế toán sử dụng Tài khoản 632 : giá vốn hàng bán Phương pháp tính giá xuất kho: Phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ Sổ theo dõi : - Sổ tổng hợp : Sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 632, Sổ tổng hợp nhập xuất tồn - Sổ chi tiết : Sổ chi tiết bán hàng ,Sổ chi tiết hàng hóa Một số nghiệp vụ kế toán phát sinh ( Giống nghiệp tại phần 2.2.1)
 53. 53. 46 Biểu số 2. 7 : Trích hóa đơn GTGT0000100 ( Phụ lục 4) Mẫu số: 01GTKT3/001 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: AA/15P Liên 1: Lưu Số: 0000100 Ngày 14 tháng 11 năm 2017 Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ASIA Mã số thuế: 2600943962 Địa chỉ: Phòng 502, Tầng 5, Tòa nhà MB Việt Trì, 1596 Đường Hùng Vương , Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ Điện thoại:. 02103677888 Số tài khoản. 3511175666888 tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Việt Trì Họ tên người mua hàng................................................................ ...... ....... Tên đơn vị: Công ty TNHH Phát triển tin học Á Châu Mã số thuế: 2600253285………………………………………………… Địa chỉ: Phố Thi Đua – Phường Tiên Cát – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ Hình thức thanh toán:.TM/CK Số tài khoản…………………………………… STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6=4x5 1. Màn hình máy tính Samsung 18 inch Chiếc 02 1.500.000 3.000.000 Cộng tiền hàng: 3.000.000 Thuế suất GTGT: .10 % , Tiền thuế GTGT: 300.000 Tổng cộng tiền thanh toán 3.300.000 Số tiền viết bằng chữ:.Ba triệu ba trăm nghìn đồng chẵn./ Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
 54. 54. 47 Biểu số 2. 8 :Trích phiếu xuất kho PXK001411 Đơn vị: Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia Mẫu số 02-VT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính PHIẾU XUẤT KHO Ngày 14 tháng 11 năm 2017 Nợ: 632 Số: 001411 Có: 156 Họ và tên người nhận hàng: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ Địa chỉ: Thố Thành Công – Phường Tiên Cát – Thành phố Việt Trì Lý do xuất kho: Xuất bán Xuất tại kho (ngăn lô): Công ty Đơn vị: Đồng S TT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực xuất A B D 1 2 3 4 1 Màn hình Samsung 18inch Chiế c 02 02 1.000.000 2.000.000 2 Cộng × × × × 2.000.000 Tổng cộng số tiền (Viết bằng chữ): Hai triệu đồng chẵn Số chứng từ gốc kèm theo: 01 Ngày 14 tháng 11 năm 2017 Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
 55. 55. 48 Biểu số 2. 9 :Trích sổ cái tài khoản 632 – giá vốn hàng bán SỔ CÁI Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán Số hiệu: 632 NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải T K Đ Ư Số tiền Ghi chú SH NT Nợ Có A B C D E 1 2 G Số dư đầu kỳ ….. …… … …………… … …………. ………… … 13/11 HĐGTG T0099 13/11 Bán hàng Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ chưa thu tiền 156 67.750.000 14/11 HĐGTG T0100 14/11 Xuất bán màn hình máy tính Samsung 18inch 156 2.000.000 15/11 HĐGTG T0102 15/11 Xuất bán chuột Fhulen L411 156 500.0000 30/11 NVK30 3 30/11 Kết chuyển giá vốn cuối kỳ 214.456.000 Cộng P/S tháng 214.456.000 214.456.000 Số dư cuối tháng Cộng luỹ kế từ đầu quý Ngày 30 tháng 11 năm 2017 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký,họ tên, đóng dấu) Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia Tòa nhà MB Việt Trì - Phường Gia Cẩm – TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ Mẫu số S03b-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính)
 56. 56. 49 2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Chứng từ sử dụng - Hóa đơn - Giấy báo Nợ, phiếu chi,.. Tài khoản sử dụng TK 6421- Chi phí bán hàng TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Quy trình luân chuyển chứng từ: Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc ( phiếu chi, bảng phân bổ tiền lương,..) kế toán nhập số liệu vào máy tính, máy tính tự cập nhật vào sổ Nhật ký chứng từ, sổ cái TK 642. Cuối tháng, kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. Phương pháp hạch toán 1. Ngày 12/11/2017, thanh toán chi phí vận chuyển hàng cho công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Lưu Anh Trang bằng tiền mặt theo HĐ số 0000135, số tiền: 10.000.000 VNĐ, thuế suất thuế GTGT 10%. KT hạch toán: Nợ TK 6421: 10.000.000 Nợ TK 133 1: 1.000.000 Có TK 111: 11.000.000 2. Ngày 30/11/2017 Kế toán phân bổ chi phí CCDC văn phòng : 3.500.000 đồng.Trong đó dùng cho bộ phận bán hàng là 1.000.000 đồng , dùng cho bộ phận quản lý 2.500.000 đồng Nợ TK 6421: 1.000.000 Nợ TK 6422: 2.500.000 Có TK 242: 3.500.000 3. Ngày 30/11/2017 Dựa trên bảng chấm công , kế toán tính ra số lương phải trả cho phòng kinh doanh : 10.401.923 đồng , phòng kế toán là 26.087.500 đồng, phòng kỹ thuật 11.346.154 đồng Các khoản trích theo lương tính vào chi phí , phòng kinh doanh 1.527.532 đồng , phòng kế toán 3.055.064 đồng, phòng kỹ thuật 1.527.532 đồng a, Nợ TK 6421 : 10.401.923 Nợ TK 6422 : 37.433.654 Có TK 334: 47.835.577 b, Nợ TK 6421 : 1.527.532 Nợ TK 6422 : 4.582.596 Có TK 338: 6.110.128
 57. 57. 50 Biểu số 2. 10 : Trích hóa đơn GTGT0000135 Mẫu số: 01GTKT3/001 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: DT/17P Liên 2: Giao khách hàng Số: 0000135 Ngày 12 tháng 11 năm 2017 Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LƯU ANH LƯU ANH Mã số thuế: 2600689321 Địa chỉ: Tổ 2, Khu 1, Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ Điện thoại:. 02103677888 Số tài khoản. 217100000393666 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Việt Trì Họ tên người mua hàng................................................................ ...... ...... Tên đơn vị: Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia Mã số thuế: 2600943962………………………………………………………… Địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà MB Việt Trì- Phường Gia Cẩm- Tỉnh Phú Thọ Hình thức thanh toán:.TM/CK Số tài khoản……………………………………………….. STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6=4x5 1. Chi phí vận chuyển hàng Chuyến 01 10.000.000 10.000.000 Cộng tiền hàng: 10.000.000 Thuế suất GTGT: .10 % , Tiền thuế GTGT: 1.000.000 Tổng cộng tiền thanh toán 11.000.000 Số tiền viết bằng chữ:.Mười một triệu đồng chẵn . Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
 58. 58. 51 Bểu số 2. 11 : Trích phiếu chi PC01312 ( Phụ lục 5) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ASIA Tầng 5 – Tòa nhà MB Việt Trì – P.Gia Cẩm – TP.Việt Trì – T. Phú Thọ PHIẾU CHI Ngày 12 tháng 11 năm 2017 Số: PC01211 Mẫu số: 01-TT (Ban hành theo TT sô 133/2016/TT- BTC ngày20/03/2016 của Bộ trưởng BTC) Nợ: 6421,1331 Có: 111 Họ và tên người nhận tiền: Dương Thị Bích Phượng Địa chỉ: Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kê toán Asia Lý do nộp: Chi tiền vận chuyển hàng hóa Số tiền: 11,000.000 đồng (Viết bằng chữ): Mười một triệu đồng chẵn Kèm theo: 02 (Chứng từ gốc):……………………………………………….…… Ngày12 tháng 11 năm 2017 GiámĐốc (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người nộp tiền (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký,họ tên) Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ):…………………………………………
 59. 59. 52 Biểu số 2. 12 Trích bảng phân bổ nguyên liệu ,vật liệu công cụ dụng cụ tháng 11 nam 2017 Đơn vị:Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia Mẫu số 07 – VT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU CÔNG CỤ, DỤNG CỤ Tháng 11 năm 2017 Số:.................. Ghi Có các TK Tài khoản 152 Tài khoản 153 Tài khoản242 ST T Đối tượng sử dụng (Ghi Nợ các TK) Giá hạch toán Giá thực tế Giá hạch toán Giá thực tế A B 1 2 3 4 6 1 2 3 TK 6421 – Chi phí bán hàng TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 242- Chi phí trả trước dài hạn 1.000.000 2.500.000 Cộng 3.500.000 Ngày .... tháng ....năm .... Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
 60. 60. 53 Biểu số 2. 13: Trích Sổ cái tài khoản 6421 tháng 11 năm 2017 SỔ CÁI Tên tài khoản: Chi phí bán hàng Số hiệu: 6421 NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền SH NT Nợ Có A B C D E 1 2 Số dư đầu kỳ 12/ 11 HĐGTG T0135 12/11 Chi phí vận chuyển hàng 111 10.000.000 30/ 11 NVK301 30/11 Phân bổ CCDC vào chi phí bán hàng 242 1.000.000 30/ 11 NVK302 30/11 Tính lương phải trả nhân viên kinh doanh tháng 11 334 10.401.923 30/ 11 NVK303 30/11 Bảo hiểm phải đóng cho nhân viên kinh doanh tháng 11 338 1.527.532 30/ 11 NVK304 30/11 Kết chuyển chi phí bán hàng cuối kỳ 22.929.455 Cộng P/S tháng 22.929.455 22.929.455 Số dư cuối tháng Cộng luỹ kế từ đầu quý Ngày .... tháng ....năm .... Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia Tòa nhà MB Việt Trì - Phường Gia Cẩm – TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ Mẫu số S03b-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính)
 61. 61. 54 Biểu số 2. 14 : Trích sổ cái tài khoản 6422 _Chi phí quản lý doanh nghiệp SỔ CÁI Tên tài khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp Số hiệu: 6422 NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền SH NT Nợ Có A B C D E 1 2 Số dư đầu kỳ ..... …… …… ………………….. ……. ……….. …………… 07/11 PC07 11 07/11 Chi thanh toán tiền Internet + Cước điện thoại 111 476.000 30/11 NVK 301 30/11 Phân bổ CCDC vào chi phí quản lý doanh nghiệp 2.500.000 30/11 NVK 302 30/11 Tính lương phải trả nhân viên văn phòng tháng 11 37.433.654 30/11 NVK 303 30/11 Bảo hiểm phải đóng cho nhân viên văn phòng tháng 11 4.582.596 30/11 NVK 304 30/11 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp cuối kỳ 46.992.250 Cộng P/S tháng 46.992.250 46.992.250 Số dư cuối tháng Cộng luỹ kế từ đầu quý Ngày .... tháng ....năm .... Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 2.2.4. Kế toán Doanh thu hoạt động tài chính Doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty rất nhỏ do Công ty không có hoạt động cho vay tài chính. Lãi chủ yếu do việc gửi tiền tại tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp hàn tháng Tài khoản sử dụng : TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính Chứng từ sử dụng : Giấy báo Có ngân hàng Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Tài chính kế toán Asia Tòa nhà MB Việt Trì - Phường Gia Cẩm – TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ Mẫu số S03b-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính)

×