Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Kāpēc nepieciešama komunikāciju stratēģija(20)

Anúncio

Kāpēc nepieciešama komunikāciju stratēģija

 1. komun ikācija. ratē"i ski org anizēta St s nozīm ē un kāda n o tās jēga. Ko ta piedāvā
 2. Komunikācija notiek katru dienu un nepārtraukti. Turklāt, komunikācija notiek pati par sevi. Kāda vēl te stratē#ija?
 3. Problēma ir tajā, ka ikdienas komunikācija ir haotiska.
 4. Nereti — pretrunīga! Un tāda tā nemaz nepalīdz sasniegt iecerētos mēr%us.
 5. Ja runa par mēr%a sasniegšanu, vārds “stratē#ija” ir īsti vietā.
 6. Krilovam ir fabula par līdaku, vēzi un gulbi. Katrs no viņiem vezumu vilka savā virzienā. Tas ir stāsts par rīcību bez vienota mēr%a, bez kopējas stratē#ijas.
 7. Stratē#ijas uzdevums ir organizēt.
 8. Stratē#ijai ir jāparāda kā mēs nok(ūsim no situācijas A uz situāciju B.
 9. Stratē#ijai ir jārada plāns kā uzvarēt — kā apsteigt konkurentus un sasniegt mēr%i.
 10. Organizācijā komunikācija ir vērsta gan uz āru, gan uz iekšu.
 11. Uz āru — lai veidotu publisko tēlu.
 12. Uz iekšu — lai saliedētu kolektīvu kopējam darbam, vadītāja vīzijas realizācijai, kopēju mēr%u sasniegšanai.
 13. Publiskais tēls ir svarīgs, jo tas darbojas kā magnēts — piesaistot darbiniekus, klientus, sadarbības partnerus.
 14. Ja komunikācija nebūs organizēta stratē#iski, dažādiem cilvēkiem radīsies dažāds priekšstats.
 15. Vienalga, vai runa ir par ārējo komunikāciju vai iekšējo — centrālajai serdei jābūt kopīgai, jo tās abas ir kā vienas monētas divas puses.
 16. Nereti nākas sastapties ar stratē#ijām 100 lappušu garumā.
 17. Nereti nākas sastapties ar stratē#ijām 100 lappušu garumā. ot w ork. t do es n rry. it jus so
 18. Dzirdot vārdu “stratē#ija” cilvēki mulst. Viņiem liekas, ka stratē#ija ir kaut kas pārgudrs, abstrakts un sarež#īts. Bet tā tas nemaz nedrīkst būt!
 19. Efektīva spēj būt tikai tāda stratē#ija, kas ir īsa, lo#iska, vienkārša un saprotama.
 20. Ja stratē#ija būs sarež#īta un samudžināta, cilvēki nespēs to nedz saprast, nedz ielāgot. Viņi nespēs tai sekot. Nespēs ieviest dzīvē. Bet kāda jēga no stratē#ijas, kas tiek ignorēta?
 21. Stratē#ijas svarīgākais uzdevums ir tikt praktizētai. Ja kaut kas ir pārāk sarež#īts, lai tiktu izskaidrots dažos vārdos vai pāris teikumos — tas nedzīvos. Stratē#ija, kuru nesaprot, kurai netic, un kura nespēj iesakņoties cilvēku prātos... ...ir bezjēdzīga, jo mirusi.
 22. Stratē#ija nav tas, k as rakstīts uz papīra. Stratē#ija ir tas, ko jūs dariet katru dienu. Spēcīga stratē#ija ir tāda, kas ir dzīva!
 23. No mazas sēklas spēj izaug liels koks. Tieši tāpat ir ar stratē#iju. Tai nav jābūt gigantiskai, lai rastos gigantisks efekts. Pats svarīgākais, lai tā spēj dzīt saknes.
 24. Starp citu — vāja stratē#ija, kas tiek ieviesta kaislīgi, ir daudz labāka par spēcīgu stratē#iju, kas tiek ieviesta vienaldzīgi.
 25. Tāpēc daudz svarīgāka lieta par stratē#ijas uzrakstīšanu, ir tās ieviešana dzīvē. Bet ieviest dzīvē — tas nozīmē, ka cilvēki saprot un rīkojas saskaņā ar to. Ideāli, ja stratē#ija k(ūst par ce(azvaigzni un vadmotīvu it visā.
 26. Stratē#ijas ieviešana organizācijā ir kā or%estra noskaņošana pirms koncerta — lai visi ir uz vienas nots, lai visi spēlē vienu skaņdarbu, lai katrs zina savu lomu kopējā harmonijā.
 27. Skaidra stratē#ija pieš%ir skaidru virzienu. Tā pasaka, kas mēs vēlamies būt, kādi ir mūsu mēr%i, kurp ejam, un kā mēs turp nok(ūsim.
 28. Stratē#iski organizēta ārējā komunikācija rada skaidru, vienotu, fokusētu, nepretrunīgu tēlu.
 29. Stratē#iski organizēta iekšējā komunikācija saliedē kolektīvu, palīdz organizācijai ātri un efektīvi sasniegt uzstādītos mēr%us.
 30. Izstrādāt stratē#iju ir kā atrisināt vienādojumu. Pirmkārt, skaidri jāzina mēr%is — jāsaprot ko vēlaties, kur vēlaties nok(ūt. Otrkārt, jāsaprot pozīcijas kurās atrodaties — ko par jums domā, kā uztver. Un visbeidzot, pareizi jānovērtē darbības vide — konkurenti, klientu vajadzības utml.
 31. Stratē#ija — tas ir plāns kā sasniegt mēr%i. Ja mēr%a nav, ja tas nav reāls vai gana skaidrs — par kādu stratē#iju gan var būt runa?
 32. Jūs varat zināt, kurp vēlaties nok(ūt, bet, ja neziniet, kur tieši atrodaties pašreiz — no kartes jums jēga būs maza. Lai nospraustu maršrutu, ir objektīvi jānovērtē savas pašreizējās pozīcijas.
 33. Lai radītu stratē#iju, nepieciešama darbības vides izpratne, jo tieši no apkārtējiem apstāk(iem atkarīgs kādi līdzek(i jālieto, lai sasniegtu iecerēto.
 34. Protams, stratē#ijai ir jābūt lo#iskai shēmai, racionālai idejai, kas pasaka kas jādara, lai apsteigtu konkurentus un sasniegtu mēr%i.
 35. Bet, lai stratē#iju izdomātu nav jābīstas radošas pieejas! Svarīgi tikai, lai radošā ideja atbilst uzstādītajiem lo#iskajiem kritērijiem.
 36. Komunikāciju stratē#ijas galvenais uzdevums ir parādīt, kā un ar kādiem PR, mārketinga un reklāmas instrumentiem tiks radīta informatīvā vide, kas noskaņos cilvēku prātus, un sekmēs organizācijas mēr%u sasniegšanu.
 37. Stratē#ijas nerodas pašas no sevis. Tās tiek izdomātas, un tad — ieviestas.
 38. Gudra stratē#ija mēdz darīt brīnumus. Galu galā — stratē#ija ir plāns un shēma kā sasniegt iecerēto.
 39. kāda ir jūsu stratē#ija?
 40. Paldies un uz tikšanos! Krisjanis@parbrendu.lv
Anúncio