Anúncio

2014 windvisie voor masterclasses wethouders Provincie Gelderland

13 de Jun de 2014
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Similar a 2014 windvisie voor masterclasses wethouders Provincie Gelderland(20)

Anúncio

Último(20)

2014 windvisie voor masterclasses wethouders Provincie Gelderland

 1. De provinciale windvisie Uitwerking omgevingsvisie wind
 2. • Ruimtelijk vastleggen minimaal 230,5 MW • Met draagvlak bij gemeenteraden • Gelderse bijdrage aan 6000 MW wind op land • (1,4%) Bijdrage aan 14% hernieuwbare energie in 2020 • Bijdrage aan energieneutraal in 2050 Doelen van de windvisie 2
 3. Grote windparken Nederland (structuurvisie wind)
 4. • Draagvlak bij meerderheid bevolking • Goedkoopste vorm van hernieuwbare energie • Op korte termijn concurrerend met marktprijs • Goede businesscase, interesse uit de markt • Grote bijdrage per park 1 windturbine (2,3 MW) = 55.000 m2 zonnepanelen (230 Wp) Waarom windenergie? 4
 5. Windenergie groeit snel 5 Windenergie groeit snel. De totale hoeveelheid windenergie bedroeg 246 GW in 2012 wat neerkomt op 2.3% van de totale wereldwijde elektriciteitsbehoefte.
 6. 6 Windenergie en andere energiebronnen
 7. Energie = Ruimte Oppervlakte nodig voor huidige elektriciteitsvraag Uit Structuurvisie Infrastructuur en ruimte, bron H+N+S, Kleine Energieatlas, 2009, bewerking: Ministerie IenM.
 8. • Bestuursakkoord IPO-Rijk: 230,5 MW in GLD = ca 10% van doelstelling voor hernieuwbaar 2020 • Ruimtelijk vastleggen inclusief reserve juni 2014 • Minimaal 60 MW nieuwe locaties nodig! • Staten: Draagvlak bij gemeenteraden Gelderse Doelstelling Windenergie 8
 9. Bestaand vermogen (MW) in Gelderland Doel: 230,5 MW 9
 10. • Februari: Brief met oproep extra locaties • Maart-april: Ambtelijke en bestuurlijke presentaties • Mei: Ontwerpateliers wind • Juni: B&W vragen quickscans voor locaties • September: Resultaten quickscans naar gemeenten • November: Bepalen kansrijke grote locaties provincie • December: Brief aan gemeenten met deadline Proces met gemeenten 2013 10
 11. • Januari: Milieueffectbeoordeling alle locaties • Februari: Deadline voor aanleveren locaties • Maart-april: Schrijven windvisie en MER • 22 april: Ontwerp windvisie in GS • Mei- juni: Ter inzage legging • September: Besluitvorming PS Proces 2014 11
 12. Bestaand In aanbouw In onderzoek Toekomstig Nieuwe locatie Windmolen locaties Gelderland
 13. Vermogens (MW) wind in Gelderland 252 M vast te leggen en 134 MW toekomstig
 14. Uitgangssituatie (initiatieven van voor 2013) Opgenomen in ontwerp omgevingsvisie Inclusief: - Bijvanck - Wageningen - Zaltbommel Locaties in onderzoek 100 MW 14
 15. Aangedragen door gemeenten Inclusief: - Wijchen - Culemborg - Exclusief Lingewaal Nieuwe locaties 82 MW 15
 16. Combinatie met infrastructuur Grote locaties Niet aangedragen door gemeenten Samen ontwikkelen met gemeenten Niet vaststellen, wel benoemen! Toekomstige locaties 134 MW 16
 17. • Gemeenten die eigen bottom-up proces doorlopen en de tijd nog niet rijp vinden om locaties in windvisie op te nemen. • Voorbeeld Zutphen en Lochem • Omvang afhankelijk van lokaal proces • Groot draagvlak, sterke participatie Kleine locaties uit lokale ontwikkeling 17
 18. • Niet in waardevolle open gebieden • Wel in gebieden ‘wind mogelijk’ • Ontwerpcriteria (in omgevingsverordening) relatie windturbines met: a. de ruimtelijke kenmerken van het landschap; b. de maat, schaal en inrichting in het landschap; c. de visuele interferentie met een nabij gelegen windturbine of windturbines; d. de cultuurhistorische achtergrond van het landschap; e. beleving van de windturbine of windturbines in het landschap. • Beoordeling door gemeenten Solitaire windturbines 18
 19. • Niet in natuur of waardevolle open gebieden • Wel in gebieden ‘wind mogelijk’ • Mini-turbines ook in bebouwde omgeving • Wel ontwerpcriteria (idem) • Beoordeling door gemeenten Kleine windturbines Kleiner dan 25 m ashoogte 19
 20. • Draagvlak bij een aantal gemeenten • Onderzoek loopt of combinatie mogelijk is • Resultaten eind 2014 verwacht • 3 Potentiële locaties (Barneveld, Harderwijk en Wageningen, ook Apeldoorn) Wind en natuur 20
 21. Participatie verhoogt draagvlak 21 • Belang lokale energiecoöperaties • Financiële compensatie en fondsen • Betrekken van omwonenden in planvorming • 3D visualisaties
 22. • Informatie uitwisseling • Ruimtelijk ontwerp • Ruimtelijk instrumentarium (PIP) • Projectleiding/procesondersteuning grote kansrijke locaties • Ondersteuning voor burgerparticipatie • 3D visualisaties Ondersteuning gemeenten 22
 23. Fabels…..? Er is meer energie nodig voor productie van een windturbine dan dat deze oplevert! … of feiten De hoeveelheid energie die nodig is om een windturbine te fabriceren, te plaatsen, te onderhouden en na 20 jaar te verwijderen (de hele levenscyclus), wordt door een windturbine in 4 tot 6 maanden teruggewonnen. Fabels en feiten 23
 24. Fabels en feiten 24 Fabels …..? 2 turbines bij Deventer cf De Stentor …of feiten … Een foto- visualisatie (Bosch & Van Rijn)
 25. Veel gehoord….  Zonnepanelen zijn een veel betere optie dan windturbines! …maar weet ook dat…  Voorbeeld: turbine van 2,3 MW levert bij een gemiddelde windsnelheid van 6,0 [m/s] 6,50 GWh/yr. Voor een vergelijkbare energieopbrengst met PV panelen: 34.000 panelen van 230 Wp (afhankelijk van locatie en efficiëntie)  55.000 m2  2300 daken (gem. dak van 40m2 en gem. 60% dakbedekking). Liever zon? 25

Notas do Editor

 1. Mei: ontwerpateliers op basis van co-creatie: doelstellingen provincie, regio’s en gemeenten; belang hierbij van windenergie; belemmeringen en milieuaspecten (Geluid, Natuur, Landschap)
 2. Kaart uit omgevingsvisie met laag wind mogelijk
 3. Mini turbines kunnen staan op daken.
Anúncio