Teknologi

KUmiko KiYoko
KUmiko KiYokobos em beuaty of da gurlz sdn bhd
Teknologi
Edit 0 39…
Sejarah Teknologi
Teknologi merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu takrifan. Takrifan
yang pertama ialah pembangunan dan penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses untuk
menyelesaikan masalah manusia.Perkataan technology berasal dari perkataan Greek τεχνολογία
(technología); dari τέχνη (téchnē), yang bermaksud "seni, kemahiran, rekaan", dan -λογία (-logía),
yang bermaksud "pembelajaran, kajian". Istilah ini boleh digunapakai samada secara umum atau
dalam bidang tertentu. Contohnya teknologi pembinaan, teknologi perubatan, dan teknologi
maklumat. Istilah teknologi selalunya berkait rapat dengan rekaan dan gadget menggunakan prinsip
sains dan proses terkini. Namun, rekaan lama seperti tayar masih menunjukkan teknologi.
Maksud yang kedua digunakan dalam bidang ekonomi, yang mana teknologi dilihat sebagai tahap
pengetahuan semasa dalam menggabungkan sumber bagi menghasilkan produk yang dikehendaki.
Oleh itu, teknologi akan berubah apabila pengetahuan teknikal kita berubah.
Takrifan lain teknologi ialah seni menggunakan ilmu pengetahuan secara saintifik atau kaedah
manusia menggunakan kekuasaannya ke atas persekitaran. Teknologi merupakan pencantuman alat,
ilmu pengetahuan dan budaya kerja yang menjadikan sesebuah organisasi menghasilkan input
kepada output sebagaimana yang diguna pakai di sekolah-sekolah dan institusi-insitusi pengajian
tinggi di Malaysia yang mengaplikasi pengetahuan sains yang boleh memanfaatkan serta
menyelesaikan masalah manusia yang dihadapi dalam kehidupan seharian.
Komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah informasi menurut prosedur yang telah
dirumuskan. Komputer literasi bernaksud pengguna tahu menggunakan komputer dengan betul.
Contohnya, pelajar tahu nama-nama komponen komputer dan fungsi-fungsinya. Pelajar juga boleh
membuat tugasan dengan menggunakan program yang betul. Contohnya, pelajar membuat surat
rasmi dengan menggunakan MS Words dan membuat pembentangan dengan menggunakan
Powerpoint.
Teknologi pendidikan, pengajaran melalui teknologi atau nama lainnya teknologi pengajaran
merupakan satu proses yang menggabungkan penglibatan dan penggunaan tenaga manusia dan
bahan teknologi untuk membantu dalam memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran lebih
mudah difahami, menarik, menjimatkan masa dan lain-lain.
"Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia, peralatan, teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk
memberi kesan baik kepada pendidikan" (Crowell (1971):Encyclopedia of education).
Di Malaysia pengaruh teknologi pendidikan bermula dengan bahan visual seperti gambar, carta
dinding, peta, glob, bahan realia, model-model dan bahan-bahan terbuang. Penggunaan papan
hitam, papan flanel, papan kenyataan dan papan magnet merupakan alat-alat utama bagi
menyampaikan pengajaran manakala pelajar pula menggunakan bahan-bahan bercetak untuk
pembelajaran.
Teknologi Pendidikan : Aplikasi prinsip- prinsip saintifik untuk membina dan membentuk sesuatu
bahan bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.
ICT Sebagai Teknologi Pendidikan
Penggunaan teknologi dalam pendidikan telah lama diperkenalkan di negara - negara maju seperti
Amerika dan Eropah sejak awal tahun 60-an lagi. bagi mencapai wawasan dan inspirasi negara,
Malaysia tidak ketinggalan dalam menghadapi arus pembangunan berasaskan teknologi. Dasar
Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pendidikan akan menjadikan teknologi maklumat dan
komunikasi (ICT) sebagai pengupaya utama dalam proses pengajaran dan pembelajaraan.Dasar ini
kesinambungan daripada inisiatif Sekolah Bestari yang menekankan penggunaan teknologi sebagai
wahana mengalakkan perkembangan daya kreativiti, pembelajaran secara bekerjasama, pemikiran
kritis dan penyelesaian masalah. Contoh inisatif yang dijalankan oleh kerajaan untuk menjadikan ICT
sebagai teknologi pendidikan ialah penggunaan SchoolNet, Makmal komputer Eduweb TV, Pusat
Akses dan sebagainya.
Di samping itu, tugas mendidik menjadi lebih efektif dan berkesan dengan adanya teknologi multi
media. Seluruh dunia menjadi seolah-olah sebuah kampung elektronik dengan adanya teknologi.
Keupayaan menghantar, menerima dan memproses maklumat telah dapat diperluaskan. Ilmu tidak
lagi melalui perantaraan guru dan pelajar sahaja, malah boleh dilakukan dengan menggunakan
komputer dan bilik darjah bukan lagi disempadani batu-bata dan kayu, sebaliknya alam maya. Para
pelajar boleh mengakses maklumat berkaitan mata pelajaran yang diingini dengan hanya mengakses
di internet dan mereka akan mendapat banyak maklumat. Namun ini tidak bermakna pengajaran guru
di sekolah tidak penting.
Penggunaan Teknologi Dalam Perniagaan
Teknologi yang relevan boleh memberikan impak positif jika digunakan dalam sesebuah perniagaan.
Selain menjadi komponen penting dalam perniagaan, perhubungan harmoni di antara teknologi dan
perniagaan harus diwujudkan. Malah, jika penggunaan teknologi diabaikan, perniagaan akan hilang
daya saing samada di peringkat tempatan dan global.
Teknologi boleh diterapkan dalam pelbagai bidang perniagaan seperti telekomunikasi, peruncitan,
broker saham, kewangan dan sebagainya adalah untuk tujuan kebaikan.Malah, teknologi akan terus
menjadi sebahagian atau komponen dalam apa juga jenis perniagaan. Dan, banyak pembangunan
teknologi untuk beberapa tahun kebelakangan ini dibiayai oleh pemodal teroka.
Merujuk kepada kelebihan teknologi, biasanya wujud angin perubahan dari segi persaingan samada
dalam dan luar negara. Jadi, syarikat perlu menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil,
mengurangkan kos operasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, rakan kongsi dan pekerja. Selain
membantu dalam peningkatan hasil, penggunaan teknologi juga dapat mengembangkan capaian ke
negara lain apabila wujudnya teknologi canggih seperti Internet dan e-dagang. Persoalannya
sekarang, bagaimana teknologi boleh digunakan pakai untuk membantu perniagaan menjadi lebih
cekap.
Kepentingan cantuman teknologi dalam perniagaan sepanjang masa akan mewujud hubungan yang
harmoni di antara teknologi dan perniagaan, misalnya teknologi maklumat (IT) boleh membantu
syarikat agar lebih berjaya. Peranan 'orang' sebagai salah satu elemen penting untuk memastikan
teknologi yang digunakan berfungsi. Jadi, tumpuan kepada pengguna teknologi perlu menerusi
pendidikan dan latihan agar mereka memahami bagaimana teknologi mewujudkan hubungan
harmoni untuk pertumbuhan perniagaan.
Secara umumnya, penggunaan teknologi dalam pendidikan mempunyai pelbagai kebaikan iaitu:
1. Memotivasikan pelajar.
2. Mengaitkan dengan kehidupan
3. Alat sokongan dan perkongsian
4. Memartabatkan profesion
5. Mengurangkan kos
Penggunaan alat bantu mengajar (ABM) secara yang bijaksana dapat menjamin matlamat tercapai.
Oleh itu, para guru dan pendidik mestilah mempunyai pemikiran yang kritis, inovatif dan kreatif dalam
menyediakan ABM yang bersesuaian dan menarik.
FAEDAH- FAEDAH PENGGUNAAN TEKNOLOGI
Kesan dan faedah adalah seperti berikut:
1. Boleh menjadikan pendidikan lebih produktif
2. Boleh menjadikan pengajaran lebih bersifat 'indivudual'
3. Menjadikan pengajaran lebih berasaskan kepada hasil- hasil kajian yang lebih saintifik
4. Boleh menjadikan pengajaran lebih bersemangat dan bertenaga
5. Boleh menjadikan pembelajaran pelajar itu lebih hampir dengan keadaan sebenar
6. Boleh berkomunikasi di mana - mana sahaja selagi terdapat kemudahan internet
7. Boleh menjadikan pendidikan itu lebih seimbang
8. Pelajar yang sukar bercakap dan memberi idea dalam kelas lebih teransang atau teruja untuk
memberi komen mengenai sesuatu isu yang dibangkitkan oleh guru
PERANAN TEKNOLOGI DI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Perkembangan teknologi maklumat yang berlaku kini memberikan peluang dan cabaran seluas-
luasnya kepada pelajar meneroka ilmu mengikut kehendaknya dan memberikan peluang yang
seluasnya kepada mereka untuk melahirkan pendapat dan kreativiti.
Guru perlu tahu bagaimana hendak menggunakan audio- visual dengan betul supaya semua
kemudahan yang ditawarkan oleh bahan audio- visual tersebut dapat dipergunakan sepenuhnya.
Dalam memilih bahan- bahan tersebut untuk digunakan dalam pembelajaran, guru perlu
menyematkan dalam fikiran tentang perkara- perkara yang perlu dititikberatkan. Antaranya ialah:
1. Sesuai dengan taraf pendidikan pelajar dan pengetahuan am pelajar
2. Dapat memperolehi maklumat dengan tepat
3. Kecemerlangan dari segi mekanikal seperti bunyi, perbendaharaan kata, warna dan lain- lain
Kombinasi pemilihan media yang hendak digunakan dalam pemgajaraan hendaklah tidak hanya
berdasarkan kepada kesesuaian setiap media dengan tujuan pembelajaran tetapi juga bagaimana
dan dengan cara apa ia dapat memberi maklumat dan kesannya ke atas proses pembelajaran
Home
Teknologi Pendidikan
Apakah itu teknologi pendidikan?
Teknologi Pendidikan ialah satu bidang yang berkaitan dengan usaha memudahkan pembelajaran
dan menarik minat murid dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah.
Bidang ini meliputi aktiviti berikut:
 Mengenalpasti semua bahan sumber pendidikan dan sumber manusia untuk P&P
 Membangun, menghasil, mengelola dan menggunakan bahan sumber P&P
 Mengurus proses mengenalpasti, membangun, mengelola dan mengguna bahan sumber P&P
Penggunaan teknologi pendidikan secara terancang dan teratur akan menjadikan proses P&P lebih
bermakna dan berkesan. Justeru, guru perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran teknologi
pendidikan supaya dapat memilih, mengurus, mengguna dan menilai bahan untuk meningkatkan
keberkesanan P&P.
Apakah definisi teknologi pendidikan?
Teknologi Pendidikan ialah aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik ke arah pencapaian P&P
yang berkesan (BTP, 1991
• Teknologi Pendidikan ialah kombinasi proses dan alat yang terlibat untuk menangani keperluan dan
masalah pendidikan dengan memberi penekanan kepada aplikasi alat yang terkini: komputer dan
teknologi yang berkaitan (Roblyer, 2003).
• Teknologi Pendidikan ialah satu bidang dan amalan etika yang praktikkan untuk memudahcara dan
meningkatkan keberkesanan P&P melalui penghasilan, penggunaan dan pengurusan sumber dan
proses teknologi yang sesuai (AECT, 2004).
Apakah prinsip teknologi pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P)?
Sumber pendidikan digunakan untuk membantu guru dan murid melalui proses P&P dengan lebih
berkesan.
• Penggunaan sumber pendidikan perlu dirancang dalam tiga peringkat, iaitu:
o Sebelum penggunaan - merancang masa dan cara bagaimana mengaitkannya dengan topik yang
diajar
o Semasa penggunaan - merancang ulasan dan penekanan aspek-aspek penting yang dapat
membantu proses P&P
o Selepas penggunaan - merancang aktiviti lanjutan/pengayaan dan pengukuhan
• Sumber pendidikan dipilih berdasarkan kesesuaiannya dari segi topik dan objektif P&P, latar
belakang murid, saiz kelas dan keadaan fizikal bilik darjah
• Sumber pendidikan perlu digunakan untuk mencapai objektif dan peringkat perkembangan P&P
• Sumber pendidikan digunakan mengikut masa yang sesuai untuk mengoptimum P&P
Apakah ciri-ciri teknologi pendidikan yang sesuai?
Bahan yang dapat menjelaskan idea, konsep; dan menerangkan isi kandungan pelajaran
• Bahan yang bersaiz sesuai dan jelas untuk dilihat oleh semua murid
• Tulisan dan gambar yang berwarna-warni bagi menarik minat murid
• Bahan yang digunakan tahan lama dan mudah disimpan
Apakah kepentingan teknologi pendidikan?
 Melancarkan proses P&P
 Menjimatkan masa, tenaga dan kos
 Mengekalkan minat dan perhatian murid
 Mengelakkan berlakunya kekeliruan atau salah tafsir terhadap konsep yang diajar
 Membetulkan sebarang kekeliruan atau salah tafsir terhadap konsep dengan memberi gambaran
yang menyeluruh dan jelas
 Melibatkan pelbagai deria dan meningkatkan daya ingatan murid
 Membantu murid mendapat kesan pembelajaran yang optimum
 Memperkayakan pengalaman murid
Pernahkah anda terfikir??
Acapkali kita mendengar tentang kebaikan, kecanggihan,kemodenan yang dibawa oleh teknologi
tetapi pernahkah kita terfikir tentang
keburukan yang dibawa oleh teknologi? Saban hari kita di dedahkan dengan pelbagai cerita buruk
yang dibawa oleh teknologi. setakat cerita suami mencari hiburan di laman web sosial, anak hilang
ibu layan facebook, pelajar bunuh diri dibuli di laman siber ianya masih tidak membuka minda kita
untuk menapis penggunaan teknologi. teknologi sememangnya memudahkan tetapi kadang kala
perlu dipantau.
Teknologi banyak memberi manfaat kepada manusia, jadi kita perlu bersyukur dengan apa yang kita
nikmati sekarang. Dalam era globalisasi yang penuh dengan teknologi canggih ini. Kita perlu sedar
bahawa teknologi mempunyai ciri-ciri yang unik bagi membantu manusia menguruskan pembelajaran
dan menyampaikan pembelajaran. Di sini betapa pentingnya teknologi dan sejauh manakah kita
sebagai guru dapat menggunakan jenis-jenis teknologi pendidikan yang ada untuk diaplikasikan di
dalam pendidikan.
Ciri-ciri Teknologi terbahagi kepada 5 :
1) Kesesuaian
2) Kewibawaan atau kredibiliti dan kemaskini
3) Aspek-aspek teknikal
4) Berkaitan
5) Ciri-ciri fizikal atau format
Jenis-jenis Teknologi pendidikan ialah:
1) Media Elektronik
 Audio, termasuk perakam audio dan radio.
 Video, termasuk perakam video dan televisyen.
 Overhead projektor Slaid
 Komputer
2) Media Bukan Elektronik
 Benda-benda seperti papan tulis, buku teks,surat khabar, foto, carta, gambar rajah, benda-benda
semula jadi dan apa sahaja yang tidak bermesin atau berkuasa elektronik.
Terdapat 11 strategi di dalam menjayakan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang mengetengahkan
teknologi sebagai agenda utama negara di dalam membentuk jatidiri dengan pengisian modal insan
yang sempurna.Oleh itu,kupasan strategi berkaitan dengan topik yang dibincangkan adalah di
antaranya ialah:
Penekanan terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi
Pada abad ke-21, negara menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi, liberalisasi,
pengantarabangsaan dan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Negara juga
menghadapi cabaran untuk membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan atau K-ekonomi.
Oleh itu, KPM menyediakan program pembangunan pendidikan yang dapat melahirkan warganegara
yang berilmu pengetahuan, celik ICT, berkemahiran dan berakhlak mulia. KPM juga meneliti semula
program dan projek yang dirancang bagi penyegaran, pembaharuan, pengukuhan, penyusunan
semula dan penggubalan baru. Semua ini adalah hasil perancangan yang terkandung dalam
dokumen Pembangunan Pendidikan (2001-2010) KPM.
Kekangan dan Cabaran penggunaan ICT dalam Pendidikan Sekolah Menengah
Terdapat kekangan dan cabaran penggunaan ICT dalam pendididkan. Pada abad ke-21 negara
menghadapi dalaman dan luaran akibat daripada kesan globalisasi, liberalisasi, dan perkembangan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communications Technology, ICT).
Pembaharuan pendidikan teknik dan vokasional terutama dari segi pengajaran-pembelajaran, sistem
pengurusan pembelajaran dan peranan guru sudah tentu akan memberikan cabaran baharu kepada
sistem pendidikan teknik dan vokasional di negara ini menjelang abad ke-21. Pendidikan, sekolah
dan profesion keguruan di negara ini perlu memainkan peranan yang lebih ke hadapan bagi
membentuk generasi muda yang celik komputer dan dapat merealisasikan dasar dan matlamat
negara bagi menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju dalam bidang ICT. Antara cabaran-
cabarannya ialah seperti:
a) Kekangan Dalam Menghabiskan Silibus
Bagi guru yang kurang atau tidak menggunakan komputer, didapati masalah utama yang dihadapi
mereka adalah kekangan untuk menghabiskan silibus kerana menurut mereka penggunaan internet
memerlukan masa yang lama untuk dilayari dan diakses walaupun dari segi sikap mereka bersedia
menggunakan komputer dalam pengajaran.
b) Sikap Negatif Guru
Terdapat sebahagian guru yang telah sebati dengan kaedah tradisional dan sukar untuk membuat
penyesuaian dengan teknologi instruksional. Ledakan teknologi ICT memberi cabaran baru kepada
profesion guru dan sistem pendidikan di sekolah yang masih belum mengalami perubahan yang
drastik dari segi pengadaptasian penggunaan teknologi baharu termasuk komputer, digital, elearning
dan sebagainya. Penggunaan ICT dalam sekolah telah membuka perspektif baru tentang liberalisasi
pembelajaran yang tidak lagi terikat kepada sistem dan organisasi bilik darjah. Kemajuan dan
kecanggihan teknologi komunikasi maklumat membolehkan pembelajaran menerusi jendela dunia
diadaptasikan dalam pembelajaran maya dengan menggunakan internet, melayari website dan
sebagainya.
c) Kekurangan Kemahiran
Penggunaan IT mempunyai hubungan yang signifikan dengan bidang pelbagai kecerdasan yang
mencorakkan budaya pembelajaran yang tidak lagi terikat kepada pembelajaran konvensional.
Kecekapan dan kemahiran komputer dalam pembelajaran merupakan satu kebolehan yang dikaitkan
dengan kecerdasan, perkembangan kongnitif, kreativiti dan inovasi, reka cipta, reka bentuk, visual,
pembelajaran maya dan sebagainya. Tidak ramai para pendidik yang memanfaatkan internet sebagai
satu alternatif yang menyediakan akses kepada pelbagai maklumat yang dapat membantu
memantapkan bahan pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, penggunaan
pembelajaran elektronik di sekolah terutamanya penggunaan internet atau www masih lagi rendah.
SELAMAT MALAM CIKGU!!
Di tengah dunia 4G yang bergerak cepat, teknologi menimbulkan impak yang amat besar dalam
institusi kehidupan keluarga. Hampir 70 peratus keluarga di dunia setuju bahawa teknologi membantu
anggota-angggota keluarga mereka untuk dapat terus saling berhubung, namun terdapat impak yang
negatif tanpa kita sedari. Misalnya saat menghabiskan masa bersama-sama sebagai satu keluarga,
hampir setengah dari jumlah orang tua mengatakan bahawa perhatian keluarga mereka teralih
kepada teknologi.Senario ini berlaku kepada keluarga dengan kedua orang tua yang bekerja, dimana
lebih dari setengah jumlah mereka mengakui bahawa dengan adanya telefon bimbit dan teknologi
komputer mereka menjadi terlalu obses dengan pekerjaan dimana pada mereka dengan hanya
mengangkat telefon mereka juga dapat meluangkan meluangkan masa bersama keluarga di rumah
atau dimana mereka berada sekalipun. Pada pandangan mereka, tidak bersua muka pun, sekurang-
kurangnya dapat bercakap dengan keluarga pun itu sudah memadai. Memadaikah itu tanpa ada
pelukan kasih sayang dari ibu bapa kepada anak-anak mahupun ibu bapa dengan orang tua mereka
sendiri?
Bagi anak-anak masa kini yang hidup di zaman teknologi, kehadiran teknologi ini mempengaruhi
bagaimana mereka menghabiskan masa bersama orang tua dan keluarga. Sekitar satu perempat dari
jumlah orang tua di seluruh dunia mengatakan bahawa mereka lebih banyak berkomunikasi dengan
anak-anak mereka melalui teknologi daripada secara bersua muka.Di negara-negara dengan
pertumbuhan ekonomi yang pesat seperti China dan India, teknologi memainkan peranan yang
sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi melalui teknologi ini menembusi angka 50
peratus dan 42 peratus di negara tersebut..Bahkan, hampir 90 peratus berkomitmen untuk
memastikan bahawa tidak melewatkan masa dengan anak-anak mereka dengan menggunakan
teknologi yang ada.Jadi semuanya terletak di tangan kita, sebagai ibu bapa gunakanlah sebaik
mungkin teknologi yang ada tapi diharapkan tidaklah seperti kata pepatah " kera dihutan
disusukan,anak di rumah mati kelaparan."
Dalam era globalisasi masa kini, teknologi sememangnya memainkan peranan yang sangat penting
dalam kehidupan seharian kita. Malah, tanpanya, individu itu akan digelar kolot, buta teknologi dan
paling menyedihkan kehidupan mereka menjadi serba kekurangan dan menyukarkan rutin harian
mereka. Oleh yang demikian, pelbagai langkah perlu dilakukan bagi memastikan bidang teknologi
dalam pendidikan ini terus menjadi rutin harian masyarakat Teknologi merupakan satu konsep yang
luas dan mempunyai lebih daripada satu takrifan. Takrifan yang pertama ialah pembangunan dan
penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Istilah
teknologi selalunya berkait rapat dengan rekaan dan gadget menggunakan prinsip sains dan proses
terkini. Oleh itu, teknologi akan berubah apabila pengetahuan teknikal kita berubah.Takrifan teknologi
yang diguna pakai di sekolah-sekolah dan institusi-insitusi pengajian tinggi di Malaysia ialah aplikasi
pengetahuan sains yang boleh memanfaatkan serta menyelesaikan masalah manusia yang dihadapi
dalam kehidupan seharian.
Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan Di Malaysia
Konsep pembelajaran terkini telah banyak mengalami transformasi ekoran revolusi dalam ciptaan dan
kreativiti bidang ICT. Daripada penggunaan pen dan kertas kepada Tablet yang mudah dibawa ke
mana-mana dan mampu menyimpan banyak maklumat serta penghantaran data dari tablet ke tablet.
Penggunaan peralatan ICT tersebut boleh dijadikan rutin dalam kehidupan seharian baik sebagai
seorang pelajar mahu pun dalam kerjaya. Ada yang menjadikannya untuk tujuan berseronok-seronok
seperti bermain games. Ada yang bertujuan untuk menambah kenalan seperti di ruangan facebook.
Ada juga yang menjadikannya untuk melicinkan tugas-tugas harian seperti outlooks untuk mencatat
dan mengingatkan tugasan yang perlu diselesaikan. Malah ada juga yang menjadikannya untuk
menambahkan hasil pendapatan keluarga seperti e-dagang dan jual beli atas talian. Kebiasaanya
sesuatu yang "baru" akan dianggap "lebih baik" dalam bidang teknologi atau kejuruteraan. Contohnya
komputer baru lebih laju dari komputer lama, dan kereta baru lebih menjimatkan petrol dari kereta
lama Berdasarkan kenyataan di atas kita perlu memastikan bidang Teknologi Dalam Pendidikan
dapat dijadikan rutin dalam aktiviti harian.
Di Malaysa teknologi terkini yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah
penggunaana e-learning. Apakah itu 'e-learning’? E-learning ialah kemajuan teknologi pada masa kini
dan ianya merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik
(LAN, WAN atau Internet) untuk penyampaian isi kandungan, interaksi ataupun pemudahcaraan.
Internet, satelit, tape audio/video, TV interaktif dan CD-ROM adalah sebahagian dari media elektronik
yang dimaksudkan di dalarn kategori ini. Pengajaran boleh disampaikan secara 'synchronously' (pada
waktu yang sama) ataupun 'asynchronously' (pada waktu yang berbeza). Bahan pengajaran dan
pembelajaran yang disampaikan melalui media ini mempunyai teks, grafik, animasi, simulasi, audio
dan video. Di dalam pembelajaran 'e-learning' fokus utamanya adalah pelajar. Pelajar perlu berdikari
pada masa-masa tertentu dan bertanggungjawab untuk pembelajarannya. Suasana pembelajaran 'e-
learning' akan 'memaksa' pelajar memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembelajarannya.
Pelajar akan membuat perancangan dan mencari bahan atau maklumat dengan daya usaha, dan
inisiatif sendiri. Penggunaan 'e-learning' di sekolah-sekolah di Malaysia ialah bertujuan membolehkan
pembelajaran kendiri dilaksanakan dengan lebih berkesan. Pelajar boleh memilih masa, kandungan
serta hala tuju pernbelajaran mereka. Pelajar juga berpeluang belajar tajuk yang susah berulang kali
sehingga pemahaman dicapai. Mereka juga dapat belajar di dalam suasana yang 'selamat' tanpa
merasa malu untuk bertanya. Pertanyaan juga boleh dibuat di dalam talian. Perbincangan kumpulan
yang lebih terancang dan teratur juga boleh dicapai dengan menggunakan teknologi yang sedia ada.
'E-learning' yang diuruskan dengan baik dapat menyimpan rekod pembelajaran yang berkesan dan
sistematik untuk rujukan pelajar dan juga untuk guru, mentor atau fasilitator. Bahan pengajaran dan
pembelajaran 'e-learning' yang dirancang dan disediakan secara profesional dan baik akan
menggunakan ciri-ciri multimedia untuk menyampaikan isi pelajaran dengan berkesan dan menarik.
Dengan ciri-ciri menarik yang ada pada 'e-learning' serta minat pelajar terhadap fungsi-fungsi di
dalam Internet, maka sudah tiba masanya ianya digunakan dengan meluas untuk tujuan pengajaran
dan pembelajaran. Tambahan pula kejayaan agenda 'e-learning' kebangsaan banyak bergantung
kepada pelaksanaan ICT di selolah. Jika pelajar dapat dibimbing untuk menggunakan 'e-learning'
dengan cara yang berfaedah maka ianya akan membantu mengurangkan penggunaan negatif yang
lain. Jika sekolah-sekolah ada komputer dan talian Internet, maka bahan-bahan le-learning' dapat
digunakan dengan efektif dan efisien sekali. Institut Pengajian Tinggi Awam, Institut Pengajian Tinggi
Swasta dan Kolej Swasta semuanya sedang berusaha untuk menggunakan 'e-learning' sebagai
teknik yang terkini untuk menyampaikan modul-modul mereka. Begitu juga syarikat antarabangsa
sudah mula menggunakan 'e-training' bagi melatih pekerja mereka.
Oleh yang demikian adalah wajar 'e-learning' diperkenalkan kepada semua pelajar di sekolah-sekolah
di Malaysia secepat mungkin supaya mereka tidak ketinggalan dalam arus perkernbangan teknologi
yang begitu pesat sekali.
Sebagai bakal guru kita akan berdepan dengan pelajar generasi Connect (gen-c) . Dimana mereka
lebih terkedepan dalam bidang ICT ini berbanding kita.Semua maklumat hanya di hujung jari
mereka.Sebagai contoh yang sangat ketara sekarang,kita akan melihat ditangan anak kecil seawal
usia 3 tahun adanya gadget-gadget yang terkini. Mereka pandai untuk menggunakan aplikasi yang
ada di setiap gadget itu cuma mereka belum pandai membaca sahaja. Ini kerana pada peringkat
umur begini kanak-kanak cepat memahami dan mempelajari apa yang mereka lihat dan menarik
perhatian mereka.Oleh itu,sebagai bakal guru ataupun guru kita perlu mempersiap diri dalam bidang
teknologi untuk lebih bersedia menghadapi cabaran yang maha hebat ini.Setiap apa yang dipelajari
semasa pengajian di UPSI harus diaplikasi sebaik mungkin. Supaya kita tindak dianggap guru yang
ketinggalan zaman.
Kebaikan dan Keburukan Teknologi Kepada Masyarakat
Dewasa ini, masyarakat kita semakin terdedah dengan kemajuan teknologi. Sebelum
membincangkan mengenai kebaikan dan keburukan teknologi maklumat ini, amat baik sekali
untuk kita ketahui maksud teknologi itu dahulu dan juga mengetahui mengapa ia amat
berperanan penting dalam kehidupan manusia sekarang. Teknologi maklumat pada masa ini
bukan sahaja melibatkan penggunaan komputer sahaja, malah ia digunakan secara meluas
dalam proses komunikasi dan juga proses menyelesaikan masalah dalam tugasan.
Penggunaan teknologi dalam lapangan pekerjaan adalah sebagai pembantu yang dapat
mengubah masyarakat untuk menjadi masyarakat yang lebih bermaklumat. Jika pada masa
dahulu, kerja yang dilakukan atau dibuat adalah secara manual dan ini memerlukan fizikal
dan tenaga manusia yang banyak. Dengan wujudnya teknologi yang canggih, semua kerja
dapat disempurnakan dengan baik dengan bantuan teknologi. Contohnya, semua kerja dapat
disiapkan hanya dengan satu klik sahaj pada tetikus (mouse).
Penggunaan teknologi dalam pekerjaan ini boleh membantu untuk menjimatkan masa kerana
proses perniagaan dapat dilakukan dalam beberapa minit sahaja, malah ianya dapat
dikemaskini dalam masa yang singkat mengikut arus teknologi. Aspek kehidupan harian
bermula dari perniagaan sehingga ke gaya hidup masyarakat mula berubah dengan adanya
kemajuan teknologi.
Alat-alat komunikasi seperti komputer peribadi, telefon bimbit, mesin faks, e-mail dan
internet, bukan sahaja menjadi sebahagian dari kehidupan masyarakat sekarang, malah ianya
merupakan keperluan penting dalam kehidupan. Kesan teknologi dalam masyarakat dapat
dilihat dalam alam pekerjaan dengan jelas sekali. Kebaikan teknologi adalah seperti
globalisasi, komunikasi, keberkesanan dari sudut kos, mengurangkan jurang budaya,
meluangkan lebih masa dan mencipta peluang pekerjaan baru. Dalam aspek globalisasi,
bukan perhubungan yang rapat di dunia sahaja yang ditunjukkan, malah ia dilihat sebagai
memberi peluang kepada ekonomi-ekonomi di dunia untuk menjadi satu sistem yang saling
bergantungan antara satu sama lain.
Halangan dan sekatan sempadan dapat dikurangkan dengan penggunaan teknologi ini kerana
perkongsian maklumat dapat dilakukan secara tepat dan efisien. Dengan bantuan teknologi,
dunia kini dibangunkan dalam “Global Village” yang mana negara-negara kurang kemajuan
dan negara-negara maju yang mempunyai perbezaan jarak dan bahasa perantaraan dapat
berkongsi idea dan informasi antara satu sama lain.
Dengan bantuan teknologi, aspek komunikasi pula telah menjadi lebih murah, cept dan
efisien. Proses komunikasi antara kita boleh dilakukan dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia
dengan menghantar teks mesej atau e-mail. Komunikasi secara terus dari bahagian-bahagian
yang berbeza di seluruh duna juga dapat dibuat dengan teknologi. Selain itu, dalam alam
pekerjaan, teknologi ini digunakan melalui “video conferencing” yang membolehkan
pengurus-pengurus dari negara-negara lain untuk turut serta dalam mesyuarat.
Bagi aspek keberkesanan kos, dengan teknologi maklumat, semua proses perniagaan
dikomputerkan dan perniagaan ini akan mendapat pulangan yang tinggi dengan penggunaan
mesin-mesin yang berteknologi. Dalam masa yang sama, peningkatan produktiviti akan
memberi keuntungan pada perniagaan. Teknologi maklumat ini juga membantu
mengurangkan jurang budaya dengan membantu masyarakat yang berbeza budaya untuk
berkomunikasi dan saling bertukar idea dan pandangan dalam meningkatkan kesedaran dan
mengurangkan prejudis.
Selain itu, kebaikan teknologi maklumat ialah ia dapat meluangkan lebih masa. Ini kerana ia
memberi peluang bagi perniagaan untuk beroperasi selama 7 hari dan 24 jam di seluruh
dunia. Penggunaan teknologi ini membenarkan sesuatu perniagaan untuk dibuka pada bila-
bila masa, di mana-mana dan membuat pembelian dari negara yang berbeza serta mudah dan
selesa. Perkhidmatan penghantaran terus ke muka pintu juga dapat dinikmati masyarakat
dengan kemajuan teknologi dalam perniagaan ini.
Teknologi ini juga telah menyebabkan wujudnya beberapa peluang pekerjaan yang baru dan
menarik. Antaranya ialah ‘Computer Programmers’, ‘System Analyzers’, ‘Hardware
and Software Developers’ dan ‘Web Designer’.
Walau banyak kebaikan teknologi ini dalam kepuasan semua, tetapi terdapat juga keburukan
yang terselindung di sebaliknya. Keburukan teknologi yang boleh disebut ialah hak
persendirian, budaya dominasi, kekurangan dalam keselamatan pekerjaan dan isu
pengangguran.
Dalam aspek hak persendirian, kewujudan teknologi ini menjadikan proses komunikasi
menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih selesa. Tetapi, ia juga menimbulkan isu hak
persendirian (privacy). Dalam kemajuan dunia sekarang, masyarakat risau apabila maklumat
peribadi didedahkan menjadi maklumat awam. Perkara ini terjadi kerana kemajuan teknologi
membolehkan data-data peribadi yang disimpan dalam komputer atau telefon bimbit
dicerobohi oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab.
Dunia ini telah menjadi “Global Village” dalam teknologi, tetapi ia juga menyebabkan
berlakunya dominasi budaya yang dipandang sebagai kelemahan atau keburukan yang paling
dahsyat. Umpamanya dalam isu yang hangat diperkatakan ialah pengaruh budaya US di
Malaysia yang mana telah menjadi ikutan remaja kini. Gelagat, cara pemakaian dan mengikut
gaya budaya barat telah menjadi ikutan kebanyakan remaja dewasa ini.
Selain itu, Bahasa Inggeris merupakan bahasa primer yang digunakan dalam komunikasi
perniagaan juga dalam aspek lain seperti pembelajaran. Untuk isu pengangguran, secara tidak
langsung teknologi telah menyebabkan peningkatan pengangguran. Ini adalah kesan dari
“downsizing” dan “outsourcing”. Pengganguran berlaku kerana pekerja mahir dan separa
mahir yang kebanyakannya kehilangan pekerjaan. Perkara ini berlaku kerana pekerjaan yang
mereka lakukan telah diganti dengan penggunaan peralatan pemesinan yang canggih.
Konklusinya, teknologi bukan sahaja membawa kebaikan kepada semua pihak, malah tanpa
disedari ia juga membawa impak yang besar dalam kehidupan masyarakat kini.
Secara kolektif, setiap masyarakat dan budaya memiliki pengetahuan yang unik dan bertindak
dengan cara yang berbeza apabila berhadapan dengan keperluan yang sama serta dalam
menghasilkan berbagai bentuk penyelesaian. Budaya sesebuah masyarakat mempengaruhi
cara penggunaan, pembinaan dan penguasaan terhadap teknologi bagi memenuhi keperluan
serta keinginan mereka. Perubahan dalam corak kegiatan ekonomi dan persekitaran
memerlukan masyarakat menyesuaikan diri dengan teknologi baru dari masa ke semasa
dengan menyerap nilai-nilai baru yang sesuai bagi memajukan diri mereka. Proses ini
dikenali sebagai pembudayaan teknologi yang merujuk kepada “satu proses penyesuaian
dalam cara pemikiran, tindakan serta amalan bagi menangani perubahan teknologi serta
persekitaran yang berlaku dalam sesebuah masyarakat”. Pembudayaan teknologi melibatkan
peralihan minda kepada cara pemikiran serta sikap dan perlakuan yang mendorong kepada
penguasaan kemahiran serta pengetahuan baru dalam bidang teknologi
Budaya teknologi adalah berkaitan dengan soal persepsi, kepercayaan dan nilai yang disemai
dalam sesebuah masyarakat dalam penggunaan teknologi. Pembudayaan teknologi
merupakan “satu proses penyesuaian dalam cara pemikiran, tindakan serta amalan bagi
menangani perubahan teknologi serta persekitaran yang berlaku dalam sesebuah masyarakat”.
Proses ini melibatkan peralihan minda kepada cara pemikiran serta sikap dan perlakuan yang
mendorong kepada penguasaan kemahiran serta pengetahuan baru dalam bidang teknologi.
Kajian-kajian lampau banyak membuktikan bahawa terdapat perkaitan positif antara budaya
dengan perwatakan diri, gelagat organisasi, penguasaan ilmu, penguasaan IT, kemampuan
inovasi, perlakuan yang berdaya saing dan pembangunan ekonomi sesebuah negara.
Kemajuan teknologi sesebuah bangsa ditunjangi oleh amalan serta nilai-nilai yang
membentuk budaya teknologi bangsa berkenaan. Budaya ilmu dan pembelajaran, amalan
penyelidikan serta inovasi perlu disemai dan diterapkan bagi mengukuhkan lagi pengetahuan
dan pencapaian dalam bidang teknologi untuk kekal berdaya saing.
Budaya berserta struktur ekonomi dan politik sesebuah negara turut mempengaruhi
keupayaan untuk mendorong dan menyokong inovasi. Dunphy dan Herbig (1994)
menyenaraikan lima halangan kepada inovasi dalam masyarakat seperti berikut:-
1. struktur masyarakat itu sendiri dan keadaan institusi perniagaan, politik dan pendidikan;
2. sistem ganjaran masyarakat berkenaan atau kekurangannya;
3. sikap dan konsep di kalangan tenaga kerja dan falsafah mereka yang terlibat dalam
memberi sumbangan tenaga mereka kepada pengeluaran dan inovasi;
4. kuasa-kuasa politik yang mempengaruhi keseluruhan ekonomi;
5. piawai-piawai, jika ada, yang berasaskan kepada produk daripada jangkaan-jangkaan
prestasinya (Dunphy and Herbig, 1994: 52).
Dalam bidang industri, Jepun mempunyai ideologi kebangsaan yang mengutamakan
pembaikan diri dalam meningkatkan kualiti dan kecekapan yang lebih baik. Ideologi ini
menjadikan Jepun berada jauh ke hadapan dalam mengeluarkan barangan berkualiti. Barang
keluaran Jepun jarang sekali rosak atau cacat kerana syarikat-syarikat Jepun telah menanam
sifat menganggap masalah seperti itu sebagai sesuatu yang memalukan dan mencerminkan
ketidakjujuran syarikat. Tabiat kebangsaan inilah yang menyokong ketinggian mutu barangan
Jepun. Penekanan terhadap kualiti sebagai teras budaya menjadikan barangan keluaran Jepun
terus berdaya saing di pasaran antara bangsa. Teknologi Jepun mendapat nama baik kerana
mengeluarkan barangan bermutu dengan kos yang rendah.
Bagi negara Amerika Syarikat yang mengalami pertembungan budaya, kemajuan yang
dicapainya adalah melalui kepandaiannya menggunakan tenaga manusia dan pengetahuan
daripada semua negara Eropah. Kejayaannya adalah hasil daripada cantuman manusia dan
pengetahuan dan daripada perhubungan kedua-duanya kepada perniagaan (Masanori, 1985:
156). Pada umumnya, orang-orang Amerika telah menggunakan sains dan teknologi sebaik
mungkin bagi mendapatkan keuntungan dari segi penggunaan dan kewangan. Ini terbukti
dengan hasil-hasil ciptaan seperti telefon oleh Alexander Graham Bell dan kapal terbang oleh
Wright Bersaudara. Inovasi Amerika berkembang pesat sepanjang abad ke 19 dari berbentuk
amatur berubah kepada aktiviti profesional. Banyak syarikat-syarikat besar membina
makmal-makmal mereka sendiri seperti General Electric,
Penggunaan Teknologi Dalam Kehidupan Seharian
Seperti yang kita semua tahu, teknologi memainkan peranan yang besar dalam kehidupan
harian masyarakat dan membawa manfaat kepada kita. Ada yang menggunakan teknologi
sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran, ada yang menggunakan sebagai medium untuk
perniagaan dan ada segelintir juga yang menggunakan sebagai perantara komunikasi. Walau
apa pun kegunaan ataupun fungsi teknologi, tetapi masih terdapat keburukan dalam
penggunaan teknologi masa kita. Antara contoh penyalahgunaan yang sering kita hadapi
adalah laman web lucah, pornografi, plagiat, jenayah kolar biru dan lain-lain. Teknologi
seharusnya digunakan untuk kebaikan, tetapi jika disalahgunakan ia boleh membawa
keburukan. Jika masalah ini tidak dipantau, makin berleluasalah penyalahgunaan teknologi.
KESAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
1. Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.
 Guru boleh mendapatkan maklumat dengan lebih cepat melalui internet serta menyampaikan
kepada pelajar dengan lebih berkesan. Proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik
apabila guru menggunakan ICT sebagai alat bantu mengajar seperti penggunaan powerpoint,
flash, video. Melalui cara ini proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih
mudah, ringkas dan padat kerana pelajar akan didedahkan dengan gambaran dan persembahan
menarik serta mudah untuk difahami. Justeru itu pelajar tidak akan mudah merasa jemu dan
bosan dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran kerana tertarik dengan gaya
persembahan yang ditunjukkan melalui ICT.
2. Mewujudkan suasana yang menyeronokkan.
 Guru dapat mempelbagaikan pengajaran dengan menggunakan ICT serta memperoleh
maklumat dengan cepat dan berkesan.Kemahiran menggunakan internet membolehkan guru
dan pelajar mendapatkan maklumat dan pengetahuan yang terkini dengan lebih cepat serta
efisen tanpa perlu menunggu masa yang lama seterusnya dapat digunakan dalam aktiviti
pembelajaran. Guru dapat melakukan pelbagai aktiviti dengan menggunakan ICT yang akan
menarik minat pelajar untuk melibatkan diri secara aktif semasa proses pengajaran dan
pembelajaran. Penglibatan aktif daripada pelajar akan mewujudkan suasana yang
menyeronokkan dan pelajar akan lebih minat untuk belajar.
3. Dapat meningkatkan kemahiran guru dan pelajar.
 Melalui penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan didedahkan
dengan pelbagai alatan dan bahan mengenai ICT seperti
komputer,LCD,CD,pendrive,hardware,software,internet dan sebagainya. Proses pengajaran
yang melibatkan ICT secara tidak langsung akan melibatkan guru dan pelajar menggunakan
ICT. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran akan meningkatkan kemahiran guru dan pelajar
dalam penggunaan teknologi. Guru dan pelajar akan mempelajari sesuatu yang baru dan akan
berusaha untuk menerokai ICT supaya mereka tidak ketinggalan.
4.Dapat memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai
keupayaan.
 Guru boleh menggunakan ICT untuk menghasilkan bahan pengajaran yang menarik mengikut
minat pelajar. Jadi, guru dapat menyampaikan ilmu pengetahuan dengan lebih berkesan dengan
bantuan ICT. Contohnya, guru boleh menggunakan video untuk pelajar yang lebih suka kepada
gambaran. Oleh itu, guru dapat menarik minat pelajar dan pelajar akan lebih fokus kepada
pengajaran guru kerana minat. Jadi, guru akan memberi peluang yang sama kepada semua
murid dengan menggunakan ICT dan diaplikasikan mengikut kehendak murid atau
kebohupayaan seseorang murid itu.
PENGGUNAAN TEKNOLOGI ICT
ICT dapat ditakrifkan sebagai Pelbagai bentuk peralatan dan sistem yg digunakan untuk memproses,
mengurus, memanipulasi, memindah, menyimpan dan menyebarkan maklumat melalui media
elektronik. Pada hari ini, ICT digunakan dalam hampir semua aspek kehidupan dan pengaruhnya
dijangkakan akan membawa impak yg lebih besar terhadap dunia akan datang (Robertson, 1998)
Holmes (1999), memberikan pandangan bahawa integrasi teknologi dalam P&P memerlukan guru
yang bersedia dan fleksibel dalam menggunakan teknologi dalam kaedah pengajaran harian dengan
mata pelajaran yang diajar. Mempelajari bagaimana menggunakan komputer belum mencukupi untuk
membolehkan guru menggabungkan teknologi dalam P&P. Elemen yang penting dalam
mengintegrasi teknologi ialah pemahaman guru terhadap isi pengajaran dan implikasi berhubung
dengan teknologi.
Manakala Menurut Pisapa (1994), integrasi ICT dalam P&P bermaksud penggunaan teknologi
pembelajaran untuk memperkenal, mengukuh dan menambah kemahiran. Penggunaan teknologi
mesti digabungjalin bersama kaedah pengajaran. Guru perlu mengintegrasi ICT untuk memberi nilai
tambah kepada aktiviti P&P. Ringkasnya peranan ICT dalam P&P akan membawa kepada kaedah-
kaedah yang baru dan inovatif dalam pembelajaran dan penilaian.
Apabila merujuk kepada penjelasan yang diterangkan para pakar di atas, maka jelas ICT mempunyai
makna dan ruang lingkup yang luas, hal ini disebabkan oleh penggunaan ICT tersebut tidak lagi
diaplikasan setakat pada bidang pendidikan sahaja, akan tetapi sudah masuk pada seluruh ranah
aktifitas manusia. Oleh itu perlu penulis tegaskan bahawa ICT yang dimaksud dalam huraian ini
merujuk kepada penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) khasnya di bidang computer dan laman
Web atau disingkat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pendidikan Islam.
Perkembangan Dan Kepentingan ICT Dalam Sistem Pendidikan Malaysia
Pembelajaran yang berkesan adalah pembelajaran yang menyeronokkan (Dick dan Reiser, 1989).
Manakala Norton dan Winburg (2003) menjelaskan Teknologi maklumat dan komunikasi (TMK)
mempunyai peranan yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Namun begitu, ia
nyata bukan untuk menggantikan tempat guru ataupun mengambil alih peranan sekolah. Kemudahan
yang diberikan oleh teknologi tesebut menjadi sebahagian daripada proses pengajaran dan
pembelajaran di sekolah, sebagaimana ianya menjadi sebahagian daripada pengalaman
pembelajaran di luar sekolah.
Perkembangan internet di Malaysia, ianya sudah mulai wujud pada 1987 melalui Rangkaian
Komputer Malaysia (RangKoM) yang telah disambungkan kepada rangkaian Internet. Universiti
tempatan merupakan pengguna RangKoM pada peringat awal. Kini, Internet telah mendapat
sambutan hangat di kalangan masyarakat menerusi aplikasinya yang menarik menyerlah sebagai
sumber maklumat perdana. Penciptaan mikro komputer pada awal tahun 70 an telah memberi kesan
yang mendalam kepada penggunaan teknologi tersebut dalam bidang pendidikan di Malaysia (Nor
Hashim et al. 1996).
Mengikut statistik, pengguna Internet di Malaysia pada tahun 1990 dan 1995 masing-masing ialah 18
000 dan 778 000. Peningkatan ini disebabkan Internet telah mewujudkan pelbagai ruang untuk
beraktiviti dan memainkan peranan sebagai agen perubahan masyarakat dalam kurikulum pendidikan
negara. Revolusi teknologi maklumat yang bakal mempengaruhi persekitaran pendidikan semasa di
Malaysia akan cuba dieksplotasikan melalui penubuhan sekolah bestari dan Internet menjadi salah
satu kemudahan yang bakal memainkan peranan penting dalam mencorakkan sekolah yang
berwajah baru di seluruh negara. Jamaludin Badusah (2000)
(Kementerian Pelajaran Malaysia, 2003) secara jelas telah menggariskan tiga dasar utama ICT dalam
pendidikan. Pertama literasi ICT untuk semua pelajar, Kedua mengutamakan peranan dan fungsi ICT
sebagai kurikulum dan alat P&P. Ketiga penggunaan ICT untuk meningkatkan produktiviti. Oleh itu
Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum, menjelaskan beberapa manfaat ICT dalam pendidikan
diantaranya:
1. Berupaya meningkatkan kefahaman dan keupayaan murid dalam pelajaran
2. Memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid dengan pelbagai keupayaan
3. Meningkatkan motivasi murid
4. Membolehkan pembelajaran bersendiri (individualise learning)
5. Membolehkan murid mengakses maklumat yang sukar diperolehi
6. Mewujudkan suasana pembelajaran yang mencabar dan menyeronokkan
7. Membolehkan murid mencuba atau melaksanakan eksperimen yg sukar, terlalu mahal, mustahil
atau bahaya dilakukan dengan cara
biasa
8. Meningkatkan kreativiti dan imaginasi murid
9. Memberi peluang kepada murid belajar secara lebih berkesan dengan bimbingan yang minima.
PERANAN DAN AMALAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Peranan dan amalan teknologi pendidikan dalam konteks pendidikan di Malaysia ialah :
i) Memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan dengan cara mengurangkan jurang perbezaan di
antara bandar dengan luar bandar serta
memperbaiki peluang-peluang pendidikan di kawasan luar bandar yang mengalami segala
kekurangan dari segi kemudahan kakitangan
yang berkelayakan dan juga peralatan pengajaran.
ii)Mempertingkatkan mutu pendidikan dengan cara mengadakan demonstrai pengajaran yang baik
melalui media serta membekalkan bahan-
bahan pandang dengar.
iii)Membantu dalam usaha mengkaji semula dan pembaharuan kurikulum melalui sisitem
penyampaian yang cepat dan berkesan
iv)Mempertingkatkan kadar pencapaian pelajar melalui rancangan yang menarik dengan cara
menggunakan teknik-teknik dan bahan pandang
dengar serta memberi peluang kepada guru-guru untuk menumpukan perhatian mereka kepada
individu.
v)Membantu pengajaran dalam mata pelajaran yang terdapat kekurangan guru terlatih seperti daalam
bidang sains,matematik,teknikal dan
vokasional.
vi)Meningkatkan kesedaran moral dan berusaha mencapai perpaduan kebangsaan melalui program
moral untuk disiarkan ke sekolah-
sekolah rendah dan menengah dengan menggnakan bahasa Melayu.
vii)Membantu dalam programprogram latihan penggunaan (praperkhidmatan dan dalam
perkhidmatan)melaui penggunaan teknik-teknik media
baru.
viii)Menekankan prinsip-prinsip pembelajaran yang melibatkan perasaan di samping faktor-faktor
sosial dan kepintaran kognitif.

Recomendados

Isu berkaitan sikap guruIsu berkaitan sikap guru
Isu berkaitan sikap guruCahaya Cita-Cita
13.8K visualizações41 slides
Buku panduan elemen keusahawananBuku panduan elemen keusahawanan
Buku panduan elemen keusahawananashamville
266.3K visualizações58 slides
Perkembangan fizikalPerkembangan fizikal
Perkembangan fizikalPieja Hanhae
16.5K visualizações23 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pelajar HiperaktifPelajar Hiperaktif
Pelajar HiperaktifAwatif Atif
24.9K visualizações15 slides
Tugasan disleksiaTugasan disleksia
Tugasan disleksiaNur Kareena
13.2K visualizações16 slides
Falsafah Pendidikan Modal insanFalsafah Pendidikan Modal insan
Falsafah Pendidikan Modal insanGayatri Gayu
19.9K visualizações13 slides

Mais procurados(20)

Pelajar HiperaktifPelajar Hiperaktif
Pelajar Hiperaktif
Awatif Atif24.9K visualizações
Kepentingan pendidikan awal sains kepada kanakKepentingan pendidikan awal sains kepada kanak
Kepentingan pendidikan awal sains kepada kanak
Masitah Musa14.7K visualizações
CABARAN DAN ISU PENGGUNAAN ICT DALAM PENDIDIKANCABARAN DAN ISU PENGGUNAAN ICT DALAM PENDIDIKAN
CABARAN DAN ISU PENGGUNAAN ICT DALAM PENDIDIKAN
Suhaili Hanafi37.9K visualizações
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIFFAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
NURLIDYAWATI JASMIN10.6K visualizações
Tugasan disleksiaTugasan disleksia
Tugasan disleksia
Nur Kareena13.2K visualizações
Falsafah Pendidikan Modal insanFalsafah Pendidikan Modal insan
Falsafah Pendidikan Modal insan
Gayatri Gayu19.9K visualizações
Mobiliti sosial melalui pendidikanMobiliti sosial melalui pendidikan
Mobiliti sosial melalui pendidikan
Elizabeth beth20.7K visualizações
Tajuk 10 kanak kanak berkeperluan khasTajuk 10 kanak kanak berkeperluan khas
Tajuk 10 kanak kanak berkeperluan khas
Nurhaliza Hamid63.1K visualizações
Ict dan multimedia kanak kanak prasekolahIct dan multimedia kanak kanak prasekolah
Ict dan multimedia kanak kanak prasekolah
ISMAILMAMAT41.5K visualizações
Kaedah Belajar Melalui BermainKaedah Belajar Melalui Bermain
Kaedah Belajar Melalui Bermain
Ismail Mamat20K visualizações
Konsep perkembangan kanakKonsep perkembangan kanak
Konsep perkembangan kanak
Pingalan Gejandran20.4K visualizações
Kepentingan penaksiran dan penilaian perkembangan kanakKepentingan penaksiran dan penilaian perkembangan kanak
Kepentingan penaksiran dan penilaian perkembangan kanak
Raihan Raihana33.3K visualizações
Perkembangan Kanak-kanakPerkembangan Kanak-kanak
Perkembangan Kanak-kanak
Syamimi Samsuddin43.9K visualizações
Sekolah bandar vs sekolah luar bandarSekolah bandar vs sekolah luar bandar
Sekolah bandar vs sekolah luar bandar
biedintan6.4K visualizações
Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-KanakPerkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak
Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak
hibatullah9214.3K visualizações
Perkembangan sosio emosi Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi
Suhaiza Shuib63.3K visualizações
Teori Kognitif Lev vygotskyTeori Kognitif Lev vygotsky
Teori Kognitif Lev vygotsky
Izzat Najmi32.4K visualizações
Nota Kuliah - Kanak-kanak Kecacatan PelbagaiNota Kuliah - Kanak-kanak Kecacatan Pelbagai
Nota Kuliah - Kanak-kanak Kecacatan Pelbagai
PuworkUtara OnSlideshare16.2K visualizações

Similar a Teknologi

Fti209 tgs kon_tekFti209 tgs kon_tek
Fti209 tgs kon_tekstaffpengajar
295 visualizações18 slides
Esei siapEsei siap
Esei siapFatin Fakhriah
528 visualizações17 slides
Teknologi dalam pendidikanTeknologi dalam pendidikan
Teknologi dalam pendidikanMunirah Sobri
30.8K visualizações16 slides
Teknologi dan media pembelajaranTeknologi dan media pembelajaran
Teknologi dan media pembelajarannurasiyahnabil
276 visualizações22 slides

Similar a Teknologi(20)

Fti209 tgs kon_tekFti209 tgs kon_tek
Fti209 tgs kon_tek
staffpengajar295 visualizações
Aplikasi Teknologi Untuk Pelajar Masalah PembelajaranAplikasi Teknologi Untuk Pelajar Masalah Pembelajaran
Aplikasi Teknologi Untuk Pelajar Masalah Pembelajaran
Farah Liyana Sholehhuddin12.4K visualizações
Esei siapEsei siap
Esei siap
Fatin Fakhriah528 visualizações
Teknologi dalam pendidikanTeknologi dalam pendidikan
Teknologi dalam pendidikan
Munirah Sobri30.8K visualizações
Media dapat menanamkan konsep dasar yang benarMedia dapat menanamkan konsep dasar yang benar
Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar
Nur Kholis Hamzah540 visualizações
Teknologi dan media pembelajaranTeknologi dan media pembelajaran
Teknologi dan media pembelajaran
nurasiyahnabil276 visualizações
Teknologi dan media pembelajaranTeknologi dan media pembelajaran
Teknologi dan media pembelajaran
nurasiyahnabil172 visualizações
Teknologi dan media pembelajaranTeknologi dan media pembelajaran
Teknologi dan media pembelajaran
nurasiyahnabil1.5K visualizações
Teknologi dan media pembelajaranTeknologi dan media pembelajaran
Teknologi dan media pembelajaran
nurasiyahnabil231 visualizações
Tugas PPT Dr. Deden Makbuloh, M.AgTugas PPT Dr. Deden Makbuloh, M.Ag
Tugas PPT Dr. Deden Makbuloh, M.Ag
amirazzam341 visualizações
Hubungan teknologi dengan dunia pendidikanHubungan teknologi dengan dunia pendidikan
Hubungan teknologi dengan dunia pendidikan
Supratno Ani2.3K visualizações
Hubungan teknologi dengan dunia pendidikanHubungan teknologi dengan dunia pendidikan
Hubungan teknologi dengan dunia pendidikan
Supratno Ani10.3K visualizações
Bab i, bab ii, babiii, babivBab i, bab ii, babiii, babiv
Bab i, bab ii, babiii, babiv
Alfan Fatoni143.3K visualizações
Tgs.prof.tina ict dalam pembelajaranTgs.prof.tina ict dalam pembelajaran
Tgs.prof.tina ict dalam pembelajaran
lavanter simamora1.1K visualizações
Ict for teaching and learningIct for teaching and learning
Ict for teaching and learning
Ngan Jiaing1K visualizações
Bab 1 teknologi pendidikanBab 1 teknologi pendidikan
Bab 1 teknologi pendidikan
peggylau93185.2K visualizações
Teknologi PendidikanTeknologi Pendidikan
Teknologi Pendidikan
dr2200s4.5K visualizações

Teknologi

 • 1. Teknologi Edit 0 39… Sejarah Teknologi Teknologi merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu takrifan. Takrifan yang pertama ialah pembangunan dan penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia.Perkataan technology berasal dari perkataan Greek τεχνολογία (technología); dari τέχνη (téchnē), yang bermaksud "seni, kemahiran, rekaan", dan -λογία (-logía), yang bermaksud "pembelajaran, kajian". Istilah ini boleh digunapakai samada secara umum atau dalam bidang tertentu. Contohnya teknologi pembinaan, teknologi perubatan, dan teknologi maklumat. Istilah teknologi selalunya berkait rapat dengan rekaan dan gadget menggunakan prinsip sains dan proses terkini. Namun, rekaan lama seperti tayar masih menunjukkan teknologi. Maksud yang kedua digunakan dalam bidang ekonomi, yang mana teknologi dilihat sebagai tahap pengetahuan semasa dalam menggabungkan sumber bagi menghasilkan produk yang dikehendaki. Oleh itu, teknologi akan berubah apabila pengetahuan teknikal kita berubah. Takrifan lain teknologi ialah seni menggunakan ilmu pengetahuan secara saintifik atau kaedah manusia menggunakan kekuasaannya ke atas persekitaran. Teknologi merupakan pencantuman alat, ilmu pengetahuan dan budaya kerja yang menjadikan sesebuah organisasi menghasilkan input kepada output sebagaimana yang diguna pakai di sekolah-sekolah dan institusi-insitusi pengajian tinggi di Malaysia yang mengaplikasi pengetahuan sains yang boleh memanfaatkan serta menyelesaikan masalah manusia yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah informasi menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer literasi bernaksud pengguna tahu menggunakan komputer dengan betul. Contohnya, pelajar tahu nama-nama komponen komputer dan fungsi-fungsinya. Pelajar juga boleh membuat tugasan dengan menggunakan program yang betul. Contohnya, pelajar membuat surat rasmi dengan menggunakan MS Words dan membuat pembentangan dengan menggunakan Powerpoint. Teknologi pendidikan, pengajaran melalui teknologi atau nama lainnya teknologi pengajaran merupakan satu proses yang menggabungkan penglibatan dan penggunaan tenaga manusia dan bahan teknologi untuk membantu dalam memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran lebih mudah difahami, menarik, menjimatkan masa dan lain-lain. "Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia, peralatan, teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada pendidikan" (Crowell (1971):Encyclopedia of education). Di Malaysia pengaruh teknologi pendidikan bermula dengan bahan visual seperti gambar, carta dinding, peta, glob, bahan realia, model-model dan bahan-bahan terbuang. Penggunaan papan hitam, papan flanel, papan kenyataan dan papan magnet merupakan alat-alat utama bagi menyampaikan pengajaran manakala pelajar pula menggunakan bahan-bahan bercetak untuk pembelajaran. Teknologi Pendidikan : Aplikasi prinsip- prinsip saintifik untuk membina dan membentuk sesuatu bahan bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. ICT Sebagai Teknologi Pendidikan
 • 2. Penggunaan teknologi dalam pendidikan telah lama diperkenalkan di negara - negara maju seperti Amerika dan Eropah sejak awal tahun 60-an lagi. bagi mencapai wawasan dan inspirasi negara, Malaysia tidak ketinggalan dalam menghadapi arus pembangunan berasaskan teknologi. Dasar Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pendidikan akan menjadikan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sebagai pengupaya utama dalam proses pengajaran dan pembelajaraan.Dasar ini kesinambungan daripada inisiatif Sekolah Bestari yang menekankan penggunaan teknologi sebagai wahana mengalakkan perkembangan daya kreativiti, pembelajaran secara bekerjasama, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Contoh inisatif yang dijalankan oleh kerajaan untuk menjadikan ICT sebagai teknologi pendidikan ialah penggunaan SchoolNet, Makmal komputer Eduweb TV, Pusat Akses dan sebagainya. Di samping itu, tugas mendidik menjadi lebih efektif dan berkesan dengan adanya teknologi multi media. Seluruh dunia menjadi seolah-olah sebuah kampung elektronik dengan adanya teknologi. Keupayaan menghantar, menerima dan memproses maklumat telah dapat diperluaskan. Ilmu tidak lagi melalui perantaraan guru dan pelajar sahaja, malah boleh dilakukan dengan menggunakan komputer dan bilik darjah bukan lagi disempadani batu-bata dan kayu, sebaliknya alam maya. Para pelajar boleh mengakses maklumat berkaitan mata pelajaran yang diingini dengan hanya mengakses di internet dan mereka akan mendapat banyak maklumat. Namun ini tidak bermakna pengajaran guru di sekolah tidak penting. Penggunaan Teknologi Dalam Perniagaan Teknologi yang relevan boleh memberikan impak positif jika digunakan dalam sesebuah perniagaan. Selain menjadi komponen penting dalam perniagaan, perhubungan harmoni di antara teknologi dan perniagaan harus diwujudkan. Malah, jika penggunaan teknologi diabaikan, perniagaan akan hilang daya saing samada di peringkat tempatan dan global. Teknologi boleh diterapkan dalam pelbagai bidang perniagaan seperti telekomunikasi, peruncitan, broker saham, kewangan dan sebagainya adalah untuk tujuan kebaikan.Malah, teknologi akan terus menjadi sebahagian atau komponen dalam apa juga jenis perniagaan. Dan, banyak pembangunan teknologi untuk beberapa tahun kebelakangan ini dibiayai oleh pemodal teroka. Merujuk kepada kelebihan teknologi, biasanya wujud angin perubahan dari segi persaingan samada dalam dan luar negara. Jadi, syarikat perlu menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil, mengurangkan kos operasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, rakan kongsi dan pekerja. Selain membantu dalam peningkatan hasil, penggunaan teknologi juga dapat mengembangkan capaian ke negara lain apabila wujudnya teknologi canggih seperti Internet dan e-dagang. Persoalannya sekarang, bagaimana teknologi boleh digunakan pakai untuk membantu perniagaan menjadi lebih cekap. Kepentingan cantuman teknologi dalam perniagaan sepanjang masa akan mewujud hubungan yang harmoni di antara teknologi dan perniagaan, misalnya teknologi maklumat (IT) boleh membantu syarikat agar lebih berjaya. Peranan 'orang' sebagai salah satu elemen penting untuk memastikan teknologi yang digunakan berfungsi. Jadi, tumpuan kepada pengguna teknologi perlu menerusi pendidikan dan latihan agar mereka memahami bagaimana teknologi mewujudkan hubungan harmoni untuk pertumbuhan perniagaan. Secara umumnya, penggunaan teknologi dalam pendidikan mempunyai pelbagai kebaikan iaitu: 1. Memotivasikan pelajar. 2. Mengaitkan dengan kehidupan 3. Alat sokongan dan perkongsian 4. Memartabatkan profesion 5. Mengurangkan kos
 • 3. Penggunaan alat bantu mengajar (ABM) secara yang bijaksana dapat menjamin matlamat tercapai. Oleh itu, para guru dan pendidik mestilah mempunyai pemikiran yang kritis, inovatif dan kreatif dalam menyediakan ABM yang bersesuaian dan menarik. FAEDAH- FAEDAH PENGGUNAAN TEKNOLOGI Kesan dan faedah adalah seperti berikut: 1. Boleh menjadikan pendidikan lebih produktif 2. Boleh menjadikan pengajaran lebih bersifat 'indivudual' 3. Menjadikan pengajaran lebih berasaskan kepada hasil- hasil kajian yang lebih saintifik 4. Boleh menjadikan pengajaran lebih bersemangat dan bertenaga 5. Boleh menjadikan pembelajaran pelajar itu lebih hampir dengan keadaan sebenar 6. Boleh berkomunikasi di mana - mana sahaja selagi terdapat kemudahan internet 7. Boleh menjadikan pendidikan itu lebih seimbang 8. Pelajar yang sukar bercakap dan memberi idea dalam kelas lebih teransang atau teruja untuk memberi komen mengenai sesuatu isu yang dibangkitkan oleh guru PERANAN TEKNOLOGI DI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Perkembangan teknologi maklumat yang berlaku kini memberikan peluang dan cabaran seluas- luasnya kepada pelajar meneroka ilmu mengikut kehendaknya dan memberikan peluang yang seluasnya kepada mereka untuk melahirkan pendapat dan kreativiti. Guru perlu tahu bagaimana hendak menggunakan audio- visual dengan betul supaya semua kemudahan yang ditawarkan oleh bahan audio- visual tersebut dapat dipergunakan sepenuhnya. Dalam memilih bahan- bahan tersebut untuk digunakan dalam pembelajaran, guru perlu menyematkan dalam fikiran tentang perkara- perkara yang perlu dititikberatkan. Antaranya ialah: 1. Sesuai dengan taraf pendidikan pelajar dan pengetahuan am pelajar 2. Dapat memperolehi maklumat dengan tepat 3. Kecemerlangan dari segi mekanikal seperti bunyi, perbendaharaan kata, warna dan lain- lain Kombinasi pemilihan media yang hendak digunakan dalam pemgajaraan hendaklah tidak hanya berdasarkan kepada kesesuaian setiap media dengan tujuan pembelajaran tetapi juga bagaimana dan dengan cara apa ia dapat memberi maklumat dan kesannya ke atas proses pembelajaran Home Teknologi Pendidikan Apakah itu teknologi pendidikan? Teknologi Pendidikan ialah satu bidang yang berkaitan dengan usaha memudahkan pembelajaran dan menarik minat murid dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah. Bidang ini meliputi aktiviti berikut:  Mengenalpasti semua bahan sumber pendidikan dan sumber manusia untuk P&P  Membangun, menghasil, mengelola dan menggunakan bahan sumber P&P  Mengurus proses mengenalpasti, membangun, mengelola dan mengguna bahan sumber P&P
 • 4. Penggunaan teknologi pendidikan secara terancang dan teratur akan menjadikan proses P&P lebih bermakna dan berkesan. Justeru, guru perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran teknologi pendidikan supaya dapat memilih, mengurus, mengguna dan menilai bahan untuk meningkatkan keberkesanan P&P. Apakah definisi teknologi pendidikan? Teknologi Pendidikan ialah aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik ke arah pencapaian P&P yang berkesan (BTP, 1991 • Teknologi Pendidikan ialah kombinasi proses dan alat yang terlibat untuk menangani keperluan dan masalah pendidikan dengan memberi penekanan kepada aplikasi alat yang terkini: komputer dan teknologi yang berkaitan (Roblyer, 2003). • Teknologi Pendidikan ialah satu bidang dan amalan etika yang praktikkan untuk memudahcara dan meningkatkan keberkesanan P&P melalui penghasilan, penggunaan dan pengurusan sumber dan proses teknologi yang sesuai (AECT, 2004). Apakah prinsip teknologi pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P)? Sumber pendidikan digunakan untuk membantu guru dan murid melalui proses P&P dengan lebih berkesan. • Penggunaan sumber pendidikan perlu dirancang dalam tiga peringkat, iaitu: o Sebelum penggunaan - merancang masa dan cara bagaimana mengaitkannya dengan topik yang diajar o Semasa penggunaan - merancang ulasan dan penekanan aspek-aspek penting yang dapat membantu proses P&P o Selepas penggunaan - merancang aktiviti lanjutan/pengayaan dan pengukuhan • Sumber pendidikan dipilih berdasarkan kesesuaiannya dari segi topik dan objektif P&P, latar belakang murid, saiz kelas dan keadaan fizikal bilik darjah • Sumber pendidikan perlu digunakan untuk mencapai objektif dan peringkat perkembangan P&P • Sumber pendidikan digunakan mengikut masa yang sesuai untuk mengoptimum P&P Apakah ciri-ciri teknologi pendidikan yang sesuai? Bahan yang dapat menjelaskan idea, konsep; dan menerangkan isi kandungan pelajaran • Bahan yang bersaiz sesuai dan jelas untuk dilihat oleh semua murid • Tulisan dan gambar yang berwarna-warni bagi menarik minat murid • Bahan yang digunakan tahan lama dan mudah disimpan Apakah kepentingan teknologi pendidikan?  Melancarkan proses P&P  Menjimatkan masa, tenaga dan kos  Mengekalkan minat dan perhatian murid  Mengelakkan berlakunya kekeliruan atau salah tafsir terhadap konsep yang diajar  Membetulkan sebarang kekeliruan atau salah tafsir terhadap konsep dengan memberi gambaran yang menyeluruh dan jelas  Melibatkan pelbagai deria dan meningkatkan daya ingatan murid  Membantu murid mendapat kesan pembelajaran yang optimum  Memperkayakan pengalaman murid Pernahkah anda terfikir?? Acapkali kita mendengar tentang kebaikan, kecanggihan,kemodenan yang dibawa oleh teknologi tetapi pernahkah kita terfikir tentang keburukan yang dibawa oleh teknologi? Saban hari kita di dedahkan dengan pelbagai cerita buruk yang dibawa oleh teknologi. setakat cerita suami mencari hiburan di laman web sosial, anak hilang ibu layan facebook, pelajar bunuh diri dibuli di laman siber ianya masih tidak membuka minda kita untuk menapis penggunaan teknologi. teknologi sememangnya memudahkan tetapi kadang kala perlu dipantau. Teknologi banyak memberi manfaat kepada manusia, jadi kita perlu bersyukur dengan apa yang kita nikmati sekarang. Dalam era globalisasi yang penuh dengan teknologi canggih ini. Kita perlu sedar bahawa teknologi mempunyai ciri-ciri yang unik bagi membantu manusia menguruskan pembelajaran dan menyampaikan pembelajaran. Di sini betapa pentingnya teknologi dan sejauh manakah kita sebagai guru dapat menggunakan jenis-jenis teknologi pendidikan yang ada untuk diaplikasikan di
 • 5. dalam pendidikan. Ciri-ciri Teknologi terbahagi kepada 5 : 1) Kesesuaian 2) Kewibawaan atau kredibiliti dan kemaskini 3) Aspek-aspek teknikal 4) Berkaitan 5) Ciri-ciri fizikal atau format Jenis-jenis Teknologi pendidikan ialah: 1) Media Elektronik  Audio, termasuk perakam audio dan radio.  Video, termasuk perakam video dan televisyen.  Overhead projektor Slaid  Komputer 2) Media Bukan Elektronik  Benda-benda seperti papan tulis, buku teks,surat khabar, foto, carta, gambar rajah, benda-benda semula jadi dan apa sahaja yang tidak bermesin atau berkuasa elektronik. Terdapat 11 strategi di dalam menjayakan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang mengetengahkan teknologi sebagai agenda utama negara di dalam membentuk jatidiri dengan pengisian modal insan yang sempurna.Oleh itu,kupasan strategi berkaitan dengan topik yang dibincangkan adalah di antaranya ialah: Penekanan terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi Pada abad ke-21, negara menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi, liberalisasi, pengantarabangsaan dan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Negara juga menghadapi cabaran untuk membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan atau K-ekonomi. Oleh itu, KPM menyediakan program pembangunan pendidikan yang dapat melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan, celik ICT, berkemahiran dan berakhlak mulia. KPM juga meneliti semula program dan projek yang dirancang bagi penyegaran, pembaharuan, pengukuhan, penyusunan semula dan penggubalan baru. Semua ini adalah hasil perancangan yang terkandung dalam dokumen Pembangunan Pendidikan (2001-2010) KPM. Kekangan dan Cabaran penggunaan ICT dalam Pendidikan Sekolah Menengah Terdapat kekangan dan cabaran penggunaan ICT dalam pendididkan. Pada abad ke-21 negara menghadapi dalaman dan luaran akibat daripada kesan globalisasi, liberalisasi, dan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communications Technology, ICT). Pembaharuan pendidikan teknik dan vokasional terutama dari segi pengajaran-pembelajaran, sistem pengurusan pembelajaran dan peranan guru sudah tentu akan memberikan cabaran baharu kepada sistem pendidikan teknik dan vokasional di negara ini menjelang abad ke-21. Pendidikan, sekolah dan profesion keguruan di negara ini perlu memainkan peranan yang lebih ke hadapan bagi membentuk generasi muda yang celik komputer dan dapat merealisasikan dasar dan matlamat negara bagi menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju dalam bidang ICT. Antara cabaran- cabarannya ialah seperti: a) Kekangan Dalam Menghabiskan Silibus Bagi guru yang kurang atau tidak menggunakan komputer, didapati masalah utama yang dihadapi mereka adalah kekangan untuk menghabiskan silibus kerana menurut mereka penggunaan internet memerlukan masa yang lama untuk dilayari dan diakses walaupun dari segi sikap mereka bersedia menggunakan komputer dalam pengajaran.
 • 6. b) Sikap Negatif Guru Terdapat sebahagian guru yang telah sebati dengan kaedah tradisional dan sukar untuk membuat penyesuaian dengan teknologi instruksional. Ledakan teknologi ICT memberi cabaran baru kepada profesion guru dan sistem pendidikan di sekolah yang masih belum mengalami perubahan yang drastik dari segi pengadaptasian penggunaan teknologi baharu termasuk komputer, digital, elearning dan sebagainya. Penggunaan ICT dalam sekolah telah membuka perspektif baru tentang liberalisasi pembelajaran yang tidak lagi terikat kepada sistem dan organisasi bilik darjah. Kemajuan dan kecanggihan teknologi komunikasi maklumat membolehkan pembelajaran menerusi jendela dunia diadaptasikan dalam pembelajaran maya dengan menggunakan internet, melayari website dan sebagainya. c) Kekurangan Kemahiran Penggunaan IT mempunyai hubungan yang signifikan dengan bidang pelbagai kecerdasan yang mencorakkan budaya pembelajaran yang tidak lagi terikat kepada pembelajaran konvensional. Kecekapan dan kemahiran komputer dalam pembelajaran merupakan satu kebolehan yang dikaitkan dengan kecerdasan, perkembangan kongnitif, kreativiti dan inovasi, reka cipta, reka bentuk, visual, pembelajaran maya dan sebagainya. Tidak ramai para pendidik yang memanfaatkan internet sebagai satu alternatif yang menyediakan akses kepada pelbagai maklumat yang dapat membantu memantapkan bahan pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, penggunaan pembelajaran elektronik di sekolah terutamanya penggunaan internet atau www masih lagi rendah. SELAMAT MALAM CIKGU!! Di tengah dunia 4G yang bergerak cepat, teknologi menimbulkan impak yang amat besar dalam institusi kehidupan keluarga. Hampir 70 peratus keluarga di dunia setuju bahawa teknologi membantu anggota-angggota keluarga mereka untuk dapat terus saling berhubung, namun terdapat impak yang negatif tanpa kita sedari. Misalnya saat menghabiskan masa bersama-sama sebagai satu keluarga, hampir setengah dari jumlah orang tua mengatakan bahawa perhatian keluarga mereka teralih kepada teknologi.Senario ini berlaku kepada keluarga dengan kedua orang tua yang bekerja, dimana lebih dari setengah jumlah mereka mengakui bahawa dengan adanya telefon bimbit dan teknologi komputer mereka menjadi terlalu obses dengan pekerjaan dimana pada mereka dengan hanya mengangkat telefon mereka juga dapat meluangkan meluangkan masa bersama keluarga di rumah atau dimana mereka berada sekalipun. Pada pandangan mereka, tidak bersua muka pun, sekurang- kurangnya dapat bercakap dengan keluarga pun itu sudah memadai. Memadaikah itu tanpa ada pelukan kasih sayang dari ibu bapa kepada anak-anak mahupun ibu bapa dengan orang tua mereka sendiri? Bagi anak-anak masa kini yang hidup di zaman teknologi, kehadiran teknologi ini mempengaruhi bagaimana mereka menghabiskan masa bersama orang tua dan keluarga. Sekitar satu perempat dari jumlah orang tua di seluruh dunia mengatakan bahawa mereka lebih banyak berkomunikasi dengan anak-anak mereka melalui teknologi daripada secara bersua muka.Di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat seperti China dan India, teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi melalui teknologi ini menembusi angka 50 peratus dan 42 peratus di negara tersebut..Bahkan, hampir 90 peratus berkomitmen untuk memastikan bahawa tidak melewatkan masa dengan anak-anak mereka dengan menggunakan teknologi yang ada.Jadi semuanya terletak di tangan kita, sebagai ibu bapa gunakanlah sebaik mungkin teknologi yang ada tapi diharapkan tidaklah seperti kata pepatah " kera dihutan disusukan,anak di rumah mati kelaparan." Dalam era globalisasi masa kini, teknologi sememangnya memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Malah, tanpanya, individu itu akan digelar kolot, buta teknologi dan paling menyedihkan kehidupan mereka menjadi serba kekurangan dan menyukarkan rutin harian mereka. Oleh yang demikian, pelbagai langkah perlu dilakukan bagi memastikan bidang teknologi dalam pendidikan ini terus menjadi rutin harian masyarakat Teknologi merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu takrifan. Takrifan yang pertama ialah pembangunan dan penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Istilah teknologi selalunya berkait rapat dengan rekaan dan gadget menggunakan prinsip sains dan proses terkini. Oleh itu, teknologi akan berubah apabila pengetahuan teknikal kita berubah.Takrifan teknologi
 • 7. yang diguna pakai di sekolah-sekolah dan institusi-insitusi pengajian tinggi di Malaysia ialah aplikasi pengetahuan sains yang boleh memanfaatkan serta menyelesaikan masalah manusia yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan Di Malaysia Konsep pembelajaran terkini telah banyak mengalami transformasi ekoran revolusi dalam ciptaan dan kreativiti bidang ICT. Daripada penggunaan pen dan kertas kepada Tablet yang mudah dibawa ke mana-mana dan mampu menyimpan banyak maklumat serta penghantaran data dari tablet ke tablet. Penggunaan peralatan ICT tersebut boleh dijadikan rutin dalam kehidupan seharian baik sebagai seorang pelajar mahu pun dalam kerjaya. Ada yang menjadikannya untuk tujuan berseronok-seronok seperti bermain games. Ada yang bertujuan untuk menambah kenalan seperti di ruangan facebook. Ada juga yang menjadikannya untuk melicinkan tugas-tugas harian seperti outlooks untuk mencatat dan mengingatkan tugasan yang perlu diselesaikan. Malah ada juga yang menjadikannya untuk menambahkan hasil pendapatan keluarga seperti e-dagang dan jual beli atas talian. Kebiasaanya sesuatu yang "baru" akan dianggap "lebih baik" dalam bidang teknologi atau kejuruteraan. Contohnya komputer baru lebih laju dari komputer lama, dan kereta baru lebih menjimatkan petrol dari kereta lama Berdasarkan kenyataan di atas kita perlu memastikan bidang Teknologi Dalam Pendidikan dapat dijadikan rutin dalam aktiviti harian. Di Malaysa teknologi terkini yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah penggunaana e-learning. Apakah itu 'e-learning’? E-learning ialah kemajuan teknologi pada masa kini dan ianya merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN atau Internet) untuk penyampaian isi kandungan, interaksi ataupun pemudahcaraan. Internet, satelit, tape audio/video, TV interaktif dan CD-ROM adalah sebahagian dari media elektronik yang dimaksudkan di dalarn kategori ini. Pengajaran boleh disampaikan secara 'synchronously' (pada waktu yang sama) ataupun 'asynchronously' (pada waktu yang berbeza). Bahan pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui media ini mempunyai teks, grafik, animasi, simulasi, audio dan video. Di dalam pembelajaran 'e-learning' fokus utamanya adalah pelajar. Pelajar perlu berdikari pada masa-masa tertentu dan bertanggungjawab untuk pembelajarannya. Suasana pembelajaran 'e- learning' akan 'memaksa' pelajar memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembelajarannya. Pelajar akan membuat perancangan dan mencari bahan atau maklumat dengan daya usaha, dan inisiatif sendiri. Penggunaan 'e-learning' di sekolah-sekolah di Malaysia ialah bertujuan membolehkan pembelajaran kendiri dilaksanakan dengan lebih berkesan. Pelajar boleh memilih masa, kandungan serta hala tuju pernbelajaran mereka. Pelajar juga berpeluang belajar tajuk yang susah berulang kali sehingga pemahaman dicapai. Mereka juga dapat belajar di dalam suasana yang 'selamat' tanpa merasa malu untuk bertanya. Pertanyaan juga boleh dibuat di dalam talian. Perbincangan kumpulan yang lebih terancang dan teratur juga boleh dicapai dengan menggunakan teknologi yang sedia ada. 'E-learning' yang diuruskan dengan baik dapat menyimpan rekod pembelajaran yang berkesan dan sistematik untuk rujukan pelajar dan juga untuk guru, mentor atau fasilitator. Bahan pengajaran dan pembelajaran 'e-learning' yang dirancang dan disediakan secara profesional dan baik akan menggunakan ciri-ciri multimedia untuk menyampaikan isi pelajaran dengan berkesan dan menarik. Dengan ciri-ciri menarik yang ada pada 'e-learning' serta minat pelajar terhadap fungsi-fungsi di dalam Internet, maka sudah tiba masanya ianya digunakan dengan meluas untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Tambahan pula kejayaan agenda 'e-learning' kebangsaan banyak bergantung kepada pelaksanaan ICT di selolah. Jika pelajar dapat dibimbing untuk menggunakan 'e-learning' dengan cara yang berfaedah maka ianya akan membantu mengurangkan penggunaan negatif yang lain. Jika sekolah-sekolah ada komputer dan talian Internet, maka bahan-bahan le-learning' dapat digunakan dengan efektif dan efisien sekali. Institut Pengajian Tinggi Awam, Institut Pengajian Tinggi Swasta dan Kolej Swasta semuanya sedang berusaha untuk menggunakan 'e-learning' sebagai teknik yang terkini untuk menyampaikan modul-modul mereka. Begitu juga syarikat antarabangsa sudah mula menggunakan 'e-training' bagi melatih pekerja mereka. Oleh yang demikian adalah wajar 'e-learning' diperkenalkan kepada semua pelajar di sekolah-sekolah di Malaysia secepat mungkin supaya mereka tidak ketinggalan dalam arus perkernbangan teknologi yang begitu pesat sekali. Sebagai bakal guru kita akan berdepan dengan pelajar generasi Connect (gen-c) . Dimana mereka lebih terkedepan dalam bidang ICT ini berbanding kita.Semua maklumat hanya di hujung jari mereka.Sebagai contoh yang sangat ketara sekarang,kita akan melihat ditangan anak kecil seawal
 • 8. usia 3 tahun adanya gadget-gadget yang terkini. Mereka pandai untuk menggunakan aplikasi yang ada di setiap gadget itu cuma mereka belum pandai membaca sahaja. Ini kerana pada peringkat umur begini kanak-kanak cepat memahami dan mempelajari apa yang mereka lihat dan menarik perhatian mereka.Oleh itu,sebagai bakal guru ataupun guru kita perlu mempersiap diri dalam bidang teknologi untuk lebih bersedia menghadapi cabaran yang maha hebat ini.Setiap apa yang dipelajari semasa pengajian di UPSI harus diaplikasi sebaik mungkin. Supaya kita tindak dianggap guru yang ketinggalan zaman. Kebaikan dan Keburukan Teknologi Kepada Masyarakat Dewasa ini, masyarakat kita semakin terdedah dengan kemajuan teknologi. Sebelum membincangkan mengenai kebaikan dan keburukan teknologi maklumat ini, amat baik sekali untuk kita ketahui maksud teknologi itu dahulu dan juga mengetahui mengapa ia amat berperanan penting dalam kehidupan manusia sekarang. Teknologi maklumat pada masa ini bukan sahaja melibatkan penggunaan komputer sahaja, malah ia digunakan secara meluas dalam proses komunikasi dan juga proses menyelesaikan masalah dalam tugasan. Penggunaan teknologi dalam lapangan pekerjaan adalah sebagai pembantu yang dapat mengubah masyarakat untuk menjadi masyarakat yang lebih bermaklumat. Jika pada masa dahulu, kerja yang dilakukan atau dibuat adalah secara manual dan ini memerlukan fizikal dan tenaga manusia yang banyak. Dengan wujudnya teknologi yang canggih, semua kerja dapat disempurnakan dengan baik dengan bantuan teknologi. Contohnya, semua kerja dapat disiapkan hanya dengan satu klik sahaj pada tetikus (mouse). Penggunaan teknologi dalam pekerjaan ini boleh membantu untuk menjimatkan masa kerana proses perniagaan dapat dilakukan dalam beberapa minit sahaja, malah ianya dapat dikemaskini dalam masa yang singkat mengikut arus teknologi. Aspek kehidupan harian bermula dari perniagaan sehingga ke gaya hidup masyarakat mula berubah dengan adanya kemajuan teknologi. Alat-alat komunikasi seperti komputer peribadi, telefon bimbit, mesin faks, e-mail dan internet, bukan sahaja menjadi sebahagian dari kehidupan masyarakat sekarang, malah ianya merupakan keperluan penting dalam kehidupan. Kesan teknologi dalam masyarakat dapat dilihat dalam alam pekerjaan dengan jelas sekali. Kebaikan teknologi adalah seperti globalisasi, komunikasi, keberkesanan dari sudut kos, mengurangkan jurang budaya, meluangkan lebih masa dan mencipta peluang pekerjaan baru. Dalam aspek globalisasi, bukan perhubungan yang rapat di dunia sahaja yang ditunjukkan, malah ia dilihat sebagai memberi peluang kepada ekonomi-ekonomi di dunia untuk menjadi satu sistem yang saling bergantungan antara satu sama lain. Halangan dan sekatan sempadan dapat dikurangkan dengan penggunaan teknologi ini kerana
 • 9. perkongsian maklumat dapat dilakukan secara tepat dan efisien. Dengan bantuan teknologi, dunia kini dibangunkan dalam “Global Village” yang mana negara-negara kurang kemajuan dan negara-negara maju yang mempunyai perbezaan jarak dan bahasa perantaraan dapat berkongsi idea dan informasi antara satu sama lain. Dengan bantuan teknologi, aspek komunikasi pula telah menjadi lebih murah, cept dan efisien. Proses komunikasi antara kita boleh dilakukan dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia dengan menghantar teks mesej atau e-mail. Komunikasi secara terus dari bahagian-bahagian yang berbeza di seluruh duna juga dapat dibuat dengan teknologi. Selain itu, dalam alam pekerjaan, teknologi ini digunakan melalui “video conferencing” yang membolehkan pengurus-pengurus dari negara-negara lain untuk turut serta dalam mesyuarat. Bagi aspek keberkesanan kos, dengan teknologi maklumat, semua proses perniagaan dikomputerkan dan perniagaan ini akan mendapat pulangan yang tinggi dengan penggunaan mesin-mesin yang berteknologi. Dalam masa yang sama, peningkatan produktiviti akan memberi keuntungan pada perniagaan. Teknologi maklumat ini juga membantu mengurangkan jurang budaya dengan membantu masyarakat yang berbeza budaya untuk berkomunikasi dan saling bertukar idea dan pandangan dalam meningkatkan kesedaran dan mengurangkan prejudis. Selain itu, kebaikan teknologi maklumat ialah ia dapat meluangkan lebih masa. Ini kerana ia memberi peluang bagi perniagaan untuk beroperasi selama 7 hari dan 24 jam di seluruh dunia. Penggunaan teknologi ini membenarkan sesuatu perniagaan untuk dibuka pada bila- bila masa, di mana-mana dan membuat pembelian dari negara yang berbeza serta mudah dan selesa. Perkhidmatan penghantaran terus ke muka pintu juga dapat dinikmati masyarakat dengan kemajuan teknologi dalam perniagaan ini. Teknologi ini juga telah menyebabkan wujudnya beberapa peluang pekerjaan yang baru dan menarik. Antaranya ialah ‘Computer Programmers’, ‘System Analyzers’, ‘Hardware and Software Developers’ dan ‘Web Designer’. Walau banyak kebaikan teknologi ini dalam kepuasan semua, tetapi terdapat juga keburukan yang terselindung di sebaliknya. Keburukan teknologi yang boleh disebut ialah hak persendirian, budaya dominasi, kekurangan dalam keselamatan pekerjaan dan isu pengangguran. Dalam aspek hak persendirian, kewujudan teknologi ini menjadikan proses komunikasi menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih selesa. Tetapi, ia juga menimbulkan isu hak persendirian (privacy). Dalam kemajuan dunia sekarang, masyarakat risau apabila maklumat peribadi didedahkan menjadi maklumat awam. Perkara ini terjadi kerana kemajuan teknologi membolehkan data-data peribadi yang disimpan dalam komputer atau telefon bimbit dicerobohi oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab.
 • 10. Dunia ini telah menjadi “Global Village” dalam teknologi, tetapi ia juga menyebabkan berlakunya dominasi budaya yang dipandang sebagai kelemahan atau keburukan yang paling dahsyat. Umpamanya dalam isu yang hangat diperkatakan ialah pengaruh budaya US di Malaysia yang mana telah menjadi ikutan remaja kini. Gelagat, cara pemakaian dan mengikut gaya budaya barat telah menjadi ikutan kebanyakan remaja dewasa ini. Selain itu, Bahasa Inggeris merupakan bahasa primer yang digunakan dalam komunikasi perniagaan juga dalam aspek lain seperti pembelajaran. Untuk isu pengangguran, secara tidak langsung teknologi telah menyebabkan peningkatan pengangguran. Ini adalah kesan dari “downsizing” dan “outsourcing”. Pengganguran berlaku kerana pekerja mahir dan separa mahir yang kebanyakannya kehilangan pekerjaan. Perkara ini berlaku kerana pekerjaan yang mereka lakukan telah diganti dengan penggunaan peralatan pemesinan yang canggih. Konklusinya, teknologi bukan sahaja membawa kebaikan kepada semua pihak, malah tanpa disedari ia juga membawa impak yang besar dalam kehidupan masyarakat kini. Secara kolektif, setiap masyarakat dan budaya memiliki pengetahuan yang unik dan bertindak dengan cara yang berbeza apabila berhadapan dengan keperluan yang sama serta dalam menghasilkan berbagai bentuk penyelesaian. Budaya sesebuah masyarakat mempengaruhi cara penggunaan, pembinaan dan penguasaan terhadap teknologi bagi memenuhi keperluan serta keinginan mereka. Perubahan dalam corak kegiatan ekonomi dan persekitaran memerlukan masyarakat menyesuaikan diri dengan teknologi baru dari masa ke semasa dengan menyerap nilai-nilai baru yang sesuai bagi memajukan diri mereka. Proses ini dikenali sebagai pembudayaan teknologi yang merujuk kepada “satu proses penyesuaian dalam cara pemikiran, tindakan serta amalan bagi menangani perubahan teknologi serta persekitaran yang berlaku dalam sesebuah masyarakat”. Pembudayaan teknologi melibatkan peralihan minda kepada cara pemikiran serta sikap dan perlakuan yang mendorong kepada penguasaan kemahiran serta pengetahuan baru dalam bidang teknologi Budaya teknologi adalah berkaitan dengan soal persepsi, kepercayaan dan nilai yang disemai dalam sesebuah masyarakat dalam penggunaan teknologi. Pembudayaan teknologi merupakan “satu proses penyesuaian dalam cara pemikiran, tindakan serta amalan bagi menangani perubahan teknologi serta persekitaran yang berlaku dalam sesebuah masyarakat”. Proses ini melibatkan peralihan minda kepada cara pemikiran serta sikap dan perlakuan yang mendorong kepada penguasaan kemahiran serta pengetahuan baru dalam bidang teknologi. Kajian-kajian lampau banyak membuktikan bahawa terdapat perkaitan positif antara budaya dengan perwatakan diri, gelagat organisasi, penguasaan ilmu, penguasaan IT, kemampuan inovasi, perlakuan yang berdaya saing dan pembangunan ekonomi sesebuah negara. Kemajuan teknologi sesebuah bangsa ditunjangi oleh amalan serta nilai-nilai yang membentuk budaya teknologi bangsa berkenaan. Budaya ilmu dan pembelajaran, amalan penyelidikan serta inovasi perlu disemai dan diterapkan bagi mengukuhkan lagi pengetahuan dan pencapaian dalam bidang teknologi untuk kekal berdaya saing.
 • 11. Budaya berserta struktur ekonomi dan politik sesebuah negara turut mempengaruhi keupayaan untuk mendorong dan menyokong inovasi. Dunphy dan Herbig (1994) menyenaraikan lima halangan kepada inovasi dalam masyarakat seperti berikut:- 1. struktur masyarakat itu sendiri dan keadaan institusi perniagaan, politik dan pendidikan; 2. sistem ganjaran masyarakat berkenaan atau kekurangannya; 3. sikap dan konsep di kalangan tenaga kerja dan falsafah mereka yang terlibat dalam memberi sumbangan tenaga mereka kepada pengeluaran dan inovasi; 4. kuasa-kuasa politik yang mempengaruhi keseluruhan ekonomi; 5. piawai-piawai, jika ada, yang berasaskan kepada produk daripada jangkaan-jangkaan prestasinya (Dunphy and Herbig, 1994: 52). Dalam bidang industri, Jepun mempunyai ideologi kebangsaan yang mengutamakan pembaikan diri dalam meningkatkan kualiti dan kecekapan yang lebih baik. Ideologi ini menjadikan Jepun berada jauh ke hadapan dalam mengeluarkan barangan berkualiti. Barang keluaran Jepun jarang sekali rosak atau cacat kerana syarikat-syarikat Jepun telah menanam sifat menganggap masalah seperti itu sebagai sesuatu yang memalukan dan mencerminkan ketidakjujuran syarikat. Tabiat kebangsaan inilah yang menyokong ketinggian mutu barangan Jepun. Penekanan terhadap kualiti sebagai teras budaya menjadikan barangan keluaran Jepun terus berdaya saing di pasaran antara bangsa. Teknologi Jepun mendapat nama baik kerana mengeluarkan barangan bermutu dengan kos yang rendah. Bagi negara Amerika Syarikat yang mengalami pertembungan budaya, kemajuan yang dicapainya adalah melalui kepandaiannya menggunakan tenaga manusia dan pengetahuan daripada semua negara Eropah. Kejayaannya adalah hasil daripada cantuman manusia dan pengetahuan dan daripada perhubungan kedua-duanya kepada perniagaan (Masanori, 1985: 156). Pada umumnya, orang-orang Amerika telah menggunakan sains dan teknologi sebaik mungkin bagi mendapatkan keuntungan dari segi penggunaan dan kewangan. Ini terbukti dengan hasil-hasil ciptaan seperti telefon oleh Alexander Graham Bell dan kapal terbang oleh Wright Bersaudara. Inovasi Amerika berkembang pesat sepanjang abad ke 19 dari berbentuk amatur berubah kepada aktiviti profesional. Banyak syarikat-syarikat besar membina makmal-makmal mereka sendiri seperti General Electric, Penggunaan Teknologi Dalam Kehidupan Seharian Seperti yang kita semua tahu, teknologi memainkan peranan yang besar dalam kehidupan harian masyarakat dan membawa manfaat kepada kita. Ada yang menggunakan teknologi sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran, ada yang menggunakan sebagai medium untuk perniagaan dan ada segelintir juga yang menggunakan sebagai perantara komunikasi. Walau apa pun kegunaan ataupun fungsi teknologi, tetapi masih terdapat keburukan dalam penggunaan teknologi masa kita. Antara contoh penyalahgunaan yang sering kita hadapi adalah laman web lucah, pornografi, plagiat, jenayah kolar biru dan lain-lain. Teknologi seharusnya digunakan untuk kebaikan, tetapi jika disalahgunakan ia boleh membawa keburukan. Jika masalah ini tidak dipantau, makin berleluasalah penyalahgunaan teknologi. KESAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 • 12. 1. Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.  Guru boleh mendapatkan maklumat dengan lebih cepat melalui internet serta menyampaikan kepada pelajar dengan lebih berkesan. Proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik apabila guru menggunakan ICT sebagai alat bantu mengajar seperti penggunaan powerpoint, flash, video. Melalui cara ini proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih mudah, ringkas dan padat kerana pelajar akan didedahkan dengan gambaran dan persembahan menarik serta mudah untuk difahami. Justeru itu pelajar tidak akan mudah merasa jemu dan bosan dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran kerana tertarik dengan gaya persembahan yang ditunjukkan melalui ICT. 2. Mewujudkan suasana yang menyeronokkan.  Guru dapat mempelbagaikan pengajaran dengan menggunakan ICT serta memperoleh maklumat dengan cepat dan berkesan.Kemahiran menggunakan internet membolehkan guru dan pelajar mendapatkan maklumat dan pengetahuan yang terkini dengan lebih cepat serta efisen tanpa perlu menunggu masa yang lama seterusnya dapat digunakan dalam aktiviti pembelajaran. Guru dapat melakukan pelbagai aktiviti dengan menggunakan ICT yang akan menarik minat pelajar untuk melibatkan diri secara aktif semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Penglibatan aktif daripada pelajar akan mewujudkan suasana yang menyeronokkan dan pelajar akan lebih minat untuk belajar. 3. Dapat meningkatkan kemahiran guru dan pelajar.  Melalui penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan didedahkan dengan pelbagai alatan dan bahan mengenai ICT seperti komputer,LCD,CD,pendrive,hardware,software,internet dan sebagainya. Proses pengajaran yang melibatkan ICT secara tidak langsung akan melibatkan guru dan pelajar menggunakan ICT. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran akan meningkatkan kemahiran guru dan pelajar dalam penggunaan teknologi. Guru dan pelajar akan mempelajari sesuatu yang baru dan akan berusaha untuk menerokai ICT supaya mereka tidak ketinggalan. 4.Dapat memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan.  Guru boleh menggunakan ICT untuk menghasilkan bahan pengajaran yang menarik mengikut minat pelajar. Jadi, guru dapat menyampaikan ilmu pengetahuan dengan lebih berkesan dengan bantuan ICT. Contohnya, guru boleh menggunakan video untuk pelajar yang lebih suka kepada gambaran. Oleh itu, guru dapat menarik minat pelajar dan pelajar akan lebih fokus kepada pengajaran guru kerana minat. Jadi, guru akan memberi peluang yang sama kepada semua murid dengan menggunakan ICT dan diaplikasikan mengikut kehendak murid atau kebohupayaan seseorang murid itu. PENGGUNAAN TEKNOLOGI ICT ICT dapat ditakrifkan sebagai Pelbagai bentuk peralatan dan sistem yg digunakan untuk memproses, mengurus, memanipulasi, memindah, menyimpan dan menyebarkan maklumat melalui media elektronik. Pada hari ini, ICT digunakan dalam hampir semua aspek kehidupan dan pengaruhnya dijangkakan akan membawa impak yg lebih besar terhadap dunia akan datang (Robertson, 1998) Holmes (1999), memberikan pandangan bahawa integrasi teknologi dalam P&P memerlukan guru yang bersedia dan fleksibel dalam menggunakan teknologi dalam kaedah pengajaran harian dengan mata pelajaran yang diajar. Mempelajari bagaimana menggunakan komputer belum mencukupi untuk membolehkan guru menggabungkan teknologi dalam P&P. Elemen yang penting dalam mengintegrasi teknologi ialah pemahaman guru terhadap isi pengajaran dan implikasi berhubung dengan teknologi. Manakala Menurut Pisapa (1994), integrasi ICT dalam P&P bermaksud penggunaan teknologi
 • 13. pembelajaran untuk memperkenal, mengukuh dan menambah kemahiran. Penggunaan teknologi mesti digabungjalin bersama kaedah pengajaran. Guru perlu mengintegrasi ICT untuk memberi nilai tambah kepada aktiviti P&P. Ringkasnya peranan ICT dalam P&P akan membawa kepada kaedah- kaedah yang baru dan inovatif dalam pembelajaran dan penilaian. Apabila merujuk kepada penjelasan yang diterangkan para pakar di atas, maka jelas ICT mempunyai makna dan ruang lingkup yang luas, hal ini disebabkan oleh penggunaan ICT tersebut tidak lagi diaplikasan setakat pada bidang pendidikan sahaja, akan tetapi sudah masuk pada seluruh ranah aktifitas manusia. Oleh itu perlu penulis tegaskan bahawa ICT yang dimaksud dalam huraian ini merujuk kepada penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) khasnya di bidang computer dan laman Web atau disingkat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pendidikan Islam. Perkembangan Dan Kepentingan ICT Dalam Sistem Pendidikan Malaysia Pembelajaran yang berkesan adalah pembelajaran yang menyeronokkan (Dick dan Reiser, 1989). Manakala Norton dan Winburg (2003) menjelaskan Teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) mempunyai peranan yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Namun begitu, ia nyata bukan untuk menggantikan tempat guru ataupun mengambil alih peranan sekolah. Kemudahan yang diberikan oleh teknologi tesebut menjadi sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah, sebagaimana ianya menjadi sebahagian daripada pengalaman pembelajaran di luar sekolah. Perkembangan internet di Malaysia, ianya sudah mulai wujud pada 1987 melalui Rangkaian Komputer Malaysia (RangKoM) yang telah disambungkan kepada rangkaian Internet. Universiti tempatan merupakan pengguna RangKoM pada peringat awal. Kini, Internet telah mendapat sambutan hangat di kalangan masyarakat menerusi aplikasinya yang menarik menyerlah sebagai sumber maklumat perdana. Penciptaan mikro komputer pada awal tahun 70 an telah memberi kesan yang mendalam kepada penggunaan teknologi tersebut dalam bidang pendidikan di Malaysia (Nor Hashim et al. 1996). Mengikut statistik, pengguna Internet di Malaysia pada tahun 1990 dan 1995 masing-masing ialah 18 000 dan 778 000. Peningkatan ini disebabkan Internet telah mewujudkan pelbagai ruang untuk beraktiviti dan memainkan peranan sebagai agen perubahan masyarakat dalam kurikulum pendidikan negara. Revolusi teknologi maklumat yang bakal mempengaruhi persekitaran pendidikan semasa di Malaysia akan cuba dieksplotasikan melalui penubuhan sekolah bestari dan Internet menjadi salah satu kemudahan yang bakal memainkan peranan penting dalam mencorakkan sekolah yang berwajah baru di seluruh negara. Jamaludin Badusah (2000) (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2003) secara jelas telah menggariskan tiga dasar utama ICT dalam pendidikan. Pertama literasi ICT untuk semua pelajar, Kedua mengutamakan peranan dan fungsi ICT sebagai kurikulum dan alat P&P. Ketiga penggunaan ICT untuk meningkatkan produktiviti. Oleh itu Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum, menjelaskan beberapa manfaat ICT dalam pendidikan diantaranya: 1. Berupaya meningkatkan kefahaman dan keupayaan murid dalam pelajaran 2. Memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid dengan pelbagai keupayaan 3. Meningkatkan motivasi murid 4. Membolehkan pembelajaran bersendiri (individualise learning) 5. Membolehkan murid mengakses maklumat yang sukar diperolehi 6. Mewujudkan suasana pembelajaran yang mencabar dan menyeronokkan 7. Membolehkan murid mencuba atau melaksanakan eksperimen yg sukar, terlalu mahal, mustahil atau bahaya dilakukan dengan cara biasa 8. Meningkatkan kreativiti dan imaginasi murid 9. Memberi peluang kepada murid belajar secara lebih berkesan dengan bimbingan yang minima. PERANAN DAN AMALAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN Peranan dan amalan teknologi pendidikan dalam konteks pendidikan di Malaysia ialah :
 • 14. i) Memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan dengan cara mengurangkan jurang perbezaan di antara bandar dengan luar bandar serta memperbaiki peluang-peluang pendidikan di kawasan luar bandar yang mengalami segala kekurangan dari segi kemudahan kakitangan yang berkelayakan dan juga peralatan pengajaran. ii)Mempertingkatkan mutu pendidikan dengan cara mengadakan demonstrai pengajaran yang baik melalui media serta membekalkan bahan- bahan pandang dengar. iii)Membantu dalam usaha mengkaji semula dan pembaharuan kurikulum melalui sisitem penyampaian yang cepat dan berkesan iv)Mempertingkatkan kadar pencapaian pelajar melalui rancangan yang menarik dengan cara menggunakan teknik-teknik dan bahan pandang dengar serta memberi peluang kepada guru-guru untuk menumpukan perhatian mereka kepada individu. v)Membantu pengajaran dalam mata pelajaran yang terdapat kekurangan guru terlatih seperti daalam bidang sains,matematik,teknikal dan vokasional. vi)Meningkatkan kesedaran moral dan berusaha mencapai perpaduan kebangsaan melalui program moral untuk disiarkan ke sekolah- sekolah rendah dan menengah dengan menggnakan bahasa Melayu. vii)Membantu dalam programprogram latihan penggunaan (praperkhidmatan dan dalam perkhidmatan)melaui penggunaan teknik-teknik media baru. viii)Menekankan prinsip-prinsip pembelajaran yang melibatkan perasaan di samping faktor-faktor sosial dan kepintaran kognitif.