O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

แผนยุทธศาสตร์กีฬา จ.ราชบุรี พ.ศ.2550-2554

1.667 visualizações

Publicada em

Publicada em: Esportes
 • Seja o primeiro a comentar

แผนยุทธศาสตร์กีฬา จ.ราชบุรี พ.ศ.2550-2554

 1. 1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการกีฬา จังหวัดราชบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2550-2554) คณะจัดทําแผนฯ 11 ก.ย.2550
 2. 2. วาระการประชุมวาระที 1 ประธานแจ้งให้ทราบวาระที 2 เสนอข้อมูลพืนฐานวาระที 3 การแบ่งกลุ่มย่อยจัดทํายุทธศาสตร์วาระที 4 (บ่าย)การนําเสนอแนวคิดของแต่ละกลุ่ม ย)ยุทธศาสตร์ กลุ่มละ 20 นาทีวาระที 5 ปิ ดการประชุม
 3. 3. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 10 (พ.ศ.2550-2554) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที 4 (พ.ศ.2550-2554) 12 มิ.ย.2550 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา จ.ราชบุรี (พ.ศ.2550-2554)
 4. 4. วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที 4 (พ.ศ.2550-2554) เด็ก เยาวชน และประชาชนเล่ น กีฬ าและออกกํา ลัง กาย อย่ างถูกต้ องจนเป็ นวิถีชีวต มีสุขภาพ และสมรรถภาพทีดี ิ มีคุณธรรม จริ ยธรรม นําใจนักกีฬา พัฒนาศักยภาพของ นักกีฬาให้ มีมาตรฐานระดับสากลนําไปสู่ การกีฬาอาชี พ โดยใช้ วทยาศาสตร์ การกีฬาและการบริหารจัดการทีดี ิ วิถีชีวต สุ ขภาพดี มีนาใจนักกีฬา ิ ํ
 5. 5. พันธกิจ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที 4 (พ.ศ.2550-2554)1. ส่ งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬา การออกกําลังกาย และ นันทนาการให้ เป็ นวิถีชีวต เพือพัฒนาคุณภาพชีวตทีดีและมีการปลูกฝัง ิ ิ คุณธรรม จริยธรรม และนําใจนักกีฬา ให้ แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน2. สนับสนุนและส่ งเสริมการพัฒนานักกีฬาให้ มีขดความสามารถในการ ี แข่ งขันสู งขึน เพือสร้ างรายได้ และเกียรติภูมิแก่ทรัพยากรบุคคลและ ประเทศชาติ3. ส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ กีฬา เพือนําองค์ความรู้มาประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนาการกีฬาทุกระดับ4. พัฒนาการบริหารจัดการการกีฬาอย่ างเป็ นระบบ โดยการมีส่วนร่ วมของ ประชาชนทุกภาคส่ วน
 6. 6. ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที 4 (พ.ศ.2550-2554)1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการกีฬาขันพืนฐาน2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการกีฬาเพือมวลชน3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการกีฬาเพือความเป็ นเลิศ4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการกีฬาเพือการอาชีพ5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา6. ยุทธศาสตร์ การบริหารการกีฬา
 7. 7. สามเหลียมแห่งการพัฒนา : แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที 4 (พ.ศ.2550-2554) พัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ บุคคล มุ่งสู่ความเป็ นเลิศในการ วิถีชีวต ิ แข่งขันกีฬาทุกระดับ ประชาชนทัวไป บุคลากร การกีฬาเพืออาชีพ งบประมาณ พัฒนาทักษะขันพืนฐานด้าน การกีฬาและออกกําลังกาย การกีฬาเพือความเป็ นเลิศ อุดมศึกษา ปวส./ปวช การกีฬาขันพืนฐานและมวลชน ประชากรของประเทศ ม.ปลาย/ม.ต้น สร้างสังคมให้การ ประถม โครงสร้างพืนฐาน กีฬาเป็ นวิถีชีวต ิ
 8. 8. กรอบแนวคิด : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาจ.ราชบุรี (พ.ศ.2550-2554) า จ.ราชบุรี -คณะกรรมการกีฬ -สาธารณสุ ข จ.ราชบุรี มีนาใจนักกี-รพ.ใน จ.ราชบุรี ํ ฬา -กกท.จ.ราชบุนรนักกีฬา รายได้จากการเป็ ี ธุรกิจกีฬา/กกท. -ศูนย์ การท่ องเทียว กีฬา และ -กกท.จ.ราชบุรี กีนัาเยาวชน/กีฬาแห่งชาติ/ รี ฬ นทนาการ จ.ราชบุ เพือ -ศูนย์ การท่ องเทียวี /สมาคมกีฬา จ.ราชบุรี/ กกท.ราชบุร กีฬา และ กีฬานานาชาติ ชมรมกีฬาระดับ จ.ราชบุรี/ -สมาคมกีฬา จ.ราชบุรี อาชีพ นันทนาการ จ.ราชบุรกี ษา/อาชีวะ อุดมศึ -ชมรมกีฬคลกลุ่มบจังหวัด การกีฬาเพือเป็ นเลิศ องราชบุรี/บ้ านโป่ ง/โพ ประชาชน/บุค าระดั -เทศบาลเมื อบต./เทศบาล/อบต./กลุ่ม/ -อบต./เทศบาล/อบต. พิเศษ/ผูดอยโอกาส ้้ ธาราม ชมรมกีฬาระดับพืนที/กศน. -ชมรมกีฬาระดับพืนที การกีฬาเพือมวลชน ยาลัยราชภัฎ ม.จอมบึง -มหาวิท เด็กและเยาวชน สพท. /โรงเรี ยน/กศน. การพัฒนากีฬาขันพืนฐาน วิถีชีวิต สุ ขภาพดี พัฒนาการบริหารการกีฬา พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
 9. 9. กีฬาเพือความเป็ นเลิศ กีฬาอาชีพ กีฬาขันพืนฐาน กีฬาเพือมวลชน ่ กลุมพิเศษฯเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ประชาชนทัวไป
 10. 10. กีฬาเพือความเป็ นเลิศ กีฬาอาชีพ กีฬาขันพืนฐาน กีฬาเพือมวลชน ่ กลุมพิเศษฯเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ประชาชนทัวไป
 11. 11. กีฬาเพือความเป็ นเลิศ กีฬาอาชีพ กีฬาขันพืนฐาน กีฬาเพือมวลชน ่ กลุมพิเศษฯเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ประชาชนทัวไป
 12. 12. กีฬาเพือความเป็ นเลิศ กีฬาอาชีพ กีฬาขันพืนฐาน กีฬาเพือมวลชน ่ กลุมพิเศษฯเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ประชาชนทัวไป
 13. 13. กีฬาเพือความเป็ นเลิศ กีฬาอาชีพ กีฬาขันพืนฐาน กีฬาเพือมวลชน ่ กลุมพิเศษฯเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ประชาชนทัวไป
 14. 14. ทําไมต้องมีแผนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา จ.ราชบุรี (พ.ศ.2550-2554)
 15. 15. วิสัยทัศน์ เข็มทิศในการ เดินทาง ร่ วมกัน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาทีมางบประมาณ จ.ราชบุรีี (พ.ศ.2550-2554) ราชบุรภาคเอกชน อ้างอิงในการ พัฒนาและอบจ./อบต./ จัดทํา เทศบาล งบประมาณ รัฐบาล เครื องมือ ผูบริ หาร ้
 16. 16. นิยามศัพท์ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที 4 (พ.ศ.2550-2554) เด็ก = อายุไม่เกิน 14 ปี เยาวชน = อายุ 14-24 ปี ผู้ใหญ่ = อายุเกิน 24 ปี ผู้สูงอายุ = อายุ 60 ปี ขึนไป บุคคลกลุ่มพิเศษ = ผูพิการทุกประเภท ทุกระดับ ้ ผู้ด้อยโอกาส = ทุกข์ยาก ขาดความมันคง ้ ้ ่ ประชาชนทุกกลุ่ม = เด็ก เยาวชน ผูใหญ่ ผูสูงอายุ บุคคลกลุม พิเศษผูดอยโอกาส ้้
 17. 17. ปฏิทนการปฏิบัตงาน ิ ิ การร่ างแผนยุทธศาสตร์พฒนาการกีฬา จ.ราชบุรี (พ.ศ.2550-2554) ั 13.00 น.ประชุม อังคาร ประสาน อาทิตย์ จันทร์ พุธ รายละเอียด พฤหัส 13.00 น.ประชุม ศุกร์ เสาร์ คณะกรรมการร่ าง 1 ประสาน2 3 คณะกรรมการร่ าง แผนครังแรกยด โครงการ/แผนงาน5 4 6 7 รายละเอี ประสาน แผนครังที 2 8 โครงการ/แผนงาน 10 9 รายละเอียด 11 12 13 14 โครงการ/แผนงาน 13.00 น.ประชุม 15 16 17 18 19 20 21 คณะกรรมการร่ าง 22 23 แผนครังที 3 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4เดือน กรกฏาคม 2550
 18. 18. ปฏิทนการปฏิบัตงาน ิ ิ การร่ างแผนยุทธศาสตร์พฒนาการกีฬา จ.ราชบุรี (พ.ศ.2550-2554) ั 13.00 น.ประชุม อาทิตย์ การประชุ มผู้อังีส่คาร ส่วนเสี ย พฤหัส จันทร์ ม วนได้ พุธ ศุกร์ เสาร์ จัดทําแผนฯ เสนอร่ างแผน แก้ไขเพิมเติม จัดทํา 1 2 ยุท3 ธศาสตร์ ฯ 4 รูปเล่มฯ 5 6 7 ดส่ งแผนยุทธศาสตร์9 จั 8 ฯ 10 11 ให้ กระทรวงฯ ปรับปรุงแก้ไ13 12 ขแผนฯ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 13.0029 น.ประชุมขอ 30 31 อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ฯเดือน สิ งหาคม 2550
 19. 19. ความต้ องการในวันนีแบบสอบถามความคิดเห็น ปัญหากีฬาของ จ.ราชบุรี ทีสําคัญ จ. แนวทางการแก้ไข ความต้องการในการพัฒนา ขอความร่ วมมือ ส่ งทุกท่าน ก่อนกลับ
 20. 20. ความต้ องการในวันนีความเห็นของแต่ละกลุ่ม กลุ่มการศึกษา กลุ่มองค์การปกครองส่ วนท้องถิน กลุ่มสมาคม/ชมรมกีฬา สมาคม/ กลุ่มหน่วยงานทีเกียวข้อง
 21. 21. งานของแต่ ละกล่ ม ุประชุมหารื อและนําเสนอในเรื อง สภาวะแวดล้อมทัวไป (SWOT) ั สภาพปญหากีฬาของ จ..ราชบุรี ทีเกิดขึน จ ความต้องการในผลักดันขึนเป็ นจุดหมายปลายทางนําเสนอกลุมละ ไม่เกิน 10 นาที ่ส่งเอกสารประกอบหลังจากเสร็จสิน

×