Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Ang pagkukusa ng Makataong Kilos.pptx

  1. ANG PAGKUKUSA NG MAKATAONG KILOS RIMBERIO.CO
  2. ANG MAKATAONG KILOS ANG TAO AY SADYANG NATATANGI SAPAGKAT IPINAGKALOOB SA KANYA ANG LAHAT NG KAKAYAHAN UPANG HUBUGIN ANG KANIYANG PAGKATAO AT UPANG MAGPAKATAO. PAANO NGA NAHUHUBOG ANG PAGKATAO NG TAO? Ayon kay Agapay, anumang uri ng indibidwal ang tao ngayon at kung magiging anong uri siya ng tao sa mga sumusunod ay nakasalalay sa Kilos na kaniyang gnagawa ngayon at gagawin sa mga sumusunod na nalalabing araw ng kaniyang buhay.
  3. DALAWANG URI NG KILOS NG TAO: ito ang kilos na isinagawa ng tao nang may kaalaaman, Malaya at kusa. Ito ay ginamitan ng isip at kilos-loob kaya’t may kapanagutan ang taong gumawa nito. Halimbawa: pagtulong sa isang matanda na tumatawid sa kalsada, pagbibigay ng pagkain sa pulubi at lahat ng kilos na ginagamitan ng isip at kilos-loob. ito ang mga likas na kilos na nagaganap sa tao na ayon sa kaniyang kalikasan. Mga halimbawa nito ay ang mga biyolohikal at pisyolohikal na kilos tulad ng paghinga, pagtibok ng puso, pagkurap ng mata, pagkaramdam ng sakit mula sa isang sugat at paghikab. 2. MAKATAONG KILOS / HUMAN ACT 1. KILOS NG TAO / ACTS OF MAN
  4. PANANAGUTAN ANG PANANAGUTAN AY NARARAPAT NA MAY KAALAMAN AT KALAYAAN SA PINILING KILOS UPANG MASABING ANG KILOS AY PAGKUKUSANG KILOS / VOLUNTARY ACT. ANG BIGAT / DEGREE NG PANANAGUTAN SA KINAKAHARAP NA SITWASYON NG ISANG MAKATAONG KILOS AY NAKABATAY SA BIGAT NG KAGUSTUHAN O PAGKUKUSA.
  5. ang kilos na may kaalaman at pagsang-ayon. Ang gumagawa ng kilos ay may pagkaunawa sa kalikasan at kahihinatnan nito. ang kilos na may paggamit ng kaalaman ngunit kulang ang pagsang-ayon. Makikita ito sa kilos na hindi isinagawa bagaman may kaalaman sa gawain na dapat isakatuparan. Ang kilos na walang kaalaman kaya’t walang pagsang-ayon sa kilos. Ang kilos na ito ay hindi pananagutan ng tao dahil hindi niya alam kaya’t walang pagkukusa. 1. KUSANG-LOOB 1 2 3 2. DI- KUSANG-LOOB 3. Walang kusang loob Tatlong Uri ng Kilos Ayon sa Kapanagutan
  6. MAKATAONG KILOS AT OBLIGASYON MAKIKITA SA LAYUNIN NG ISANG MAKATAONG KILOS KUNG ITO AY MAS MABUTI. DITO MAPATUTUNAYAN KUNG BAKIT GINAWA ANG ISANG BAGAY. AYON KAY ARISTOTELES, ANG KILOS O GAYA AY HINDI AGAD NAHUHUSGAHAN KUNG MASAMA O MABUTI ITO. HALIMBAWA: SA PAGTULONG SA KAPWA, HINDI AGAD MASASABING MABUTI AT MASAMA ANG IPINAKITA MALIBAN SA LAYUNIN NG GAGAWA NITO.
  7. MAKATAONG KILOS AT OBLIGASYON ANG LAHAT NG BAGAY AY MAY LIKAS NA LAYUNIN O DAHILAN. KUNG ILALAPAT SA MGA SITWASYON, ANG BAWAT KILOS NG TAO AY MAY LAYUNIN. ANG LAYUNING ITO AY NAKAKABIT SA KABUTIHANG NATATAMO SA BAWAT KILOS NA GINAGAWA. ANG KABUTIHANG ITO AY NAKIKITA NG ISIP NA NAGBIBIGAY NG PAGKUKUSA SA KILOS-LOOB NA ABUTIN TUNGO SA KANIYANG KAGANAPAN- ANG KANIYANG SARILING KABUTIHAN O MAS MATAAS MATAAS PANG KABUTIHAN.
  8. MAKATAONG KILOS AT OBLIGASYON Ayon kay Santo Tomas, ang isang gawa o kilos ay obligado. Lamang kung hindi pagtuloy sa paggawa nito ay may masamang mangyayari. Dapat piliin ng tao ang mas mataas na kabutihan- ang kabutihan ng sarili at ng iba patungo sa pinakamataas na layunin.
  9. Kung sa kabuuan ng kanyang pakay ay nakikita ng tao ang isang masamang epekto ng kilos na sa kaniya ang kapanagutan ng kilos. Ang pamaraan ba ay tugma sa pag-abot ng layunin at hindi lamang kasangkapan sa pag-abot ng naisin? Ang pamamaraan na pinili ay mas nakabubuti sa isang tao na na hindi isinasa-alang alang ang kapakanan nito. 1. PAGLALAYON. 1 2 3 2. PAG-IISIP NG PARAAN NA MAKARATING SA LAYUNIN. 3. Pagpili ng pinakamalapit na paraan. Kabawasan ng Pananagutan: Kakulangan sa Proseso ng Pagkilos
  10. MGA SALIK NA NAKAAAPEKTO SA MAKATAONG KILOS 1. Kamangmangan 2. Masidhing Damdamin 3. Takot 4. Karahasan 5. Gawi
Anúncio