Povijest hrvatskog jezika do 20

Ivana Čališ
Ivana Čališ profesor at MZOŠ em MZOŠ
Povijest hrvatskog jezika do
20. stoljeća
jezici
• latinski
• staroslavenski
• starohrvatski
pisma
• glagoljica
• ćirilica (bosančica)
• latinica
od početka pismenosti do 15. stoljeća
• dolazak Hrvata
• primaju kršćanstvo i to preko latinskoga
jezika i pisma latinice
• latinskim jezikom i latinicom koristili su se
prvi hrvatski vladari
• u bogoslužju se najprije rabio latinski jezik
spomenici na latinskom jeziku i latinici
• Darovnica kneza Trpimira (852.) -
najstarija isprava hrvatske povijest
• Trpimirov natpis
• Branimirov natpis (888.) - prvi put se
spominje ime Hrvat
• Držislavov natpis
• Nadgrobna ploča kraljice Jelene
Trpimirova darovnica, 852. g.
• najstarija sačuvana
isprava hrvatske
povijesti
• pisana latinicom i
latinskim jezikom
• nađena u Rižinicama
podno Klisa
Branimirov natpis, 888. g.
• prvi se put spominje
ime Hrvat
• Branimiro comite dux
cruatorum cogitavit…
• Branimir vojvoda knez
Hrvata naumio je…
Latinicom su pisani i:
Držislavov natpis, 10.st.
Nadgrobna ploča kraljice Jelene, 976. g.
• u 9. stoljeću dolaze Ćiril i Metod i šire
kršćanstvo na jeziku bližem Hrvatima –
staroslavenskom (crkvenoslavenskom,
općeslavenskom)
• postupno u jezik ulaze riječi i osobine hrvatskog
jezika
• s vremenom nastaje starohrvatsi jezik
pismo
• Ćiril i Metod u 9. stoljeću stvaraju pismo za
staroslavenski jezik – glagoljicu
(glagolati = govoriti)
• glagoljica – obla i uglata
• Hrvati su razvili poseban oblik glagoljskoga
pisma koji nazivamo uglatom glagoljicom
na glagoljici su sačuvani brojni spomenici:
• KLESANI: Valunska ploča, Plominski natpis,
Krčki natpis, Grdoselski ulomak, Senjska ploča...
• PISANI: Kločev glagoljaš, Bečki listići,
Vinodolski zakonik, Razvod istarski, Misal
Hrvoja Vukčića Hrvatinića, Misal kneza
Novaka, Zapis popa Martinca...
KLESANI SPOMENICI
Plominski natpis, 11. st.
• prikazan je ilirsko-
rimski bog Silvan –
bog flore i faune
• natpis je kratak: "Ovo
je pisao S."
Krčki natpis, 11. st.
• pisan hrvatskim
jezikom, oblom
glagoljicom
• bilježi tri stara hrvatska
imena: Dobroslav,
Radonja i Rugota.
• pronađen u Krku
Valunska ploča, 11. st.
• pronađena je u Valunu
na otoku Cresu
• dva kratka teksta
istovjetna sadržaja,
pisana dvama pismima
(glagoljicom i
latinicom) i dvama
jezicima (hrvatskim i
latinskim).
• vjerojatno je riječ o
nadgrobnom kamenom
spomeniku neke obitelji
Baščanska ploča, 1100. g.
• zapis se sastoji od 13 redaka
glagoljskih slova, a gornji dio
ploče zauzima bordura u obliku
lozice
• prijelaz oble glagoljice u uglatu, a
sadržava i neka latinička i ćirilička
slova
• kamena ploča, duga 198 cm,
visoka 99 cm i debela 8 cm,
pronađena je 1851. godine u crkvi sv.
Lucije u Jurandvoru na Krku
• darovnica hrvatskog kralja
Zvonimira koji je crkvi darovao
jedan posjed
značenje Baščanske ploče:
• jezično – prvi cjeloviti sačuvani spomenik na
narodnome jeziku koji je kod nas rano postao
jezikom službene uporabe
• književno – prvi književno organizirani tekst
kojim počinje hrvatska književnost
• povijesno –zabilježeno je narodno i vladarovo
ime: Zvonimir, kralj hrvatski
• pravno – sadržajno ploča predstavlja darovnicu
zemljišta hrvatskoga kralja Zvonimira
benediktinskome samostanu Svete Lucije za
izgradnju crkve o kojoj piše opat Držiha i
izvješće opata Držihe o gradnji te crkve
PISANI SPOMENICI
Istarski razvod, 13. st.
• skup isprava iz 13. i 14. st. o
utvrđivanju granica između
posjeda feudalnih gospodara Istre
• razvođenje je stari slavenski
pravni običaj kojim se utvrđuju
granice terenskom ophodnjom
• obrisi društvenoga ustrojstva i
gospodarske prilike te život
seoske zajednice u
srednjovjekovnoj Istri
• čakavski književni jezik
Vinodolski zakonik, 1288.g.
• najstariji je pravni tekst
na hrvatskom jeziku
(na čakavštini)
• jedan od najvažnijih
pravnih spisa
srednjovjekovnog
europskog prava
• običajno pravo
Misal kneza Novaka, 1368. g.
• knez Novak Disislavić iz
Krbave pisao je tu knjigu
za spasenje svoje duše
• sadrži najstarije poznate
hrvatske stihove, pisane
glagoljicom
Hrvojev misal, 1403./04. g.
• najbogatiji je i najljepše
urešen hrvatski glagoljski
rukopis
• napisao ga je glagoljicom
pisar Butko za bosanskog
vojvodu Hrvoja Vukčića
Hrvatinića, a za crkvu sv.
Mihovila u Splitu
ćirilica
• u hrvatskim se pisanim spomenicima javlja u
12. st.
• javlja se poput glagoljice u nacionalnoj
inačici: bosančici, bosanici ili hrvatskoj ćirilici
• bosančica posjeduje slova koja nisu postojala
u izvornoj ćirilici
• proširena u južnim hrvatskim krajevima
Povaljska listina, 1184. g.
• najstariji spomenik hrvatske
ćirilice sa srednjodalmatinskoga
područja
• nova verzija nastala je 1. prosinca
1250.
• nađena u Povljima na otoku
Braču
• uvid u razne životne aspekte
prostora i vremena u kojem je
nastala
Poljički statut, 15. st.
• skup pravnih normi koje su
bile obvezne na određenom
području uprave
• osim pravnih mogu
proučavati povijesni,
ekonomski, politički i drugi
društveni odnosi
• jezik je poljička ikavska
čakavica
• od 14. st. Hrvati su latinicom počeli bilježiti i
hrvatski, ne samo latinski jezik
• latinicom je zapisan najstariji spomenik
hrvatskoga pjesništva - Šibenska molitva
• značajni latinički spomenici su i Red i zakon
sestara dominikanki i Korčulanski lekcionar
Šibenska molitva, 14. st.
• jedan od najstarijih
hrvatskih latiničkih
tekstova
• i najstariji hrvatski latinički
pjesnički tekst
• pohvala Gospi
• jezik je srednjodalmatinski
čakavski
početak tiskarstva
• polovicom 15. stoljeća Johannes Gutenberg
izumio je tiskarski stroj
• pojavom tiska hrvatske knjige sve se češće
tiskaju u domaćim i inozemnim tiskarama (Senj,
Kosinj, Rijeka, Venecija i dr.)
• prve knjige tiskane do 1500. godine zovu se
inkunabule ili prvotisci
Misal po zakonu rimskoga dvora, 22. 2. 1483. g.
• prva hrvatska tiskana knjiga
• tiskana je na papiru i na
pergameni
• dvobojna: crna i crvena
• jedna od najljepših tiskanih
inkunabula uopće
• otisnuta samo 28 godina nakon
dovršetka Gutenbergove Biblije
• tiskana na hrvatskom jeziku i
glagoljicom, svjedoči o
društvenom, gospodarskom,
kulturnom i intelektualnom
potencijalu Hrvata u drugoj
polovini 15. st.
To prvo hrvatsko jezično razvojno razdoblje
završava krajem 15. st. provalom Turaka.
Tada je zaustavljen i ugrožen brži i bujniji rascvat
hrvatske književne kulture, a mnogobrojnim
seobama pučanstva izmijenjeno je jezično,
dijalektno stanje na mnogim hrvatskim
prostorima.
• usprkos turskoj opasnosti, naši ljudi i dalje tiskaju
knjige
• u Senjskoj je glagoljskoj tiskari otisnuto u 16. st. pet
knjiga
• u Riječkoj glagoljskoj tiskari od 1530. do 1531. Šimun
Kožičić Benja tiskao je sedam knjiga
• u 16. st. razvija se i bogata čakavska i štokavska
književnost, a s njome i hrvatski čakavski i štokavski
književnojezični izraz
prva književna djela i istaknuti književnici
• prvi epski spjev Judita, Marka Marulića, oca
hrvatske knj., prvo je hrvatsko djelo svjetovne
namjene (1501. nastalo, a tiskano 22.4.1521. g.)
• 22.4. = Dan hrvatske knjige
• prvi hrvatski roman Planine – Petar Zoranić,
napisana 1536., tiskana 1569.
• Petar Hektorović: Ribanje i ribarsko prigovaranje
- prvi hrvatski putopis u stihovima
• Hanibal Lucić: Robinja - prva drama
• Marin Držić: Dundo Maroje, Novela od Stanca
• Ivan Gundulić: Osman, Dubravka, Suze sina
razmetnoga
prve jezikoslovne knjige
• prvi veliki hrvatski rječnik (1595.): Rječnik pet
najodličnijih europskih jezika(latinskoga,
talijanskoga, njemačkoga, dalmatinskoga i
mađarskoga – Faust Vrančić
• prva hrvatska gramatika (1604.) – Bartol Kašić,
Temelji ilirskoga jezika u dvije knjige
• Gazophylacium - enciklopedijski rječnik
(objavljen 1740.-st. nakon dovršetka rukopisa) –
Ivan Belostenec (u njemu prevladava kajkavski
leksik)
hrvatski narodni preporod
• u 19. stoljeću političke i društvene prilike dovode do
nacionalnoga i kulturnoga pokreta pod nazivom
hrvatski narodni preporod ili ilirski pokret
• PREDSTAVNICI ILIRSKOGA POKRETA:
• glavni je predstavnik Ljudevit Gaj
• jezikoslovci: Vjekoslav Babukić, Antun Mažuranić,
Adolfo Veber Tkalčević …
• književnici: Petar Preradović, Stanko Vraz, Ivan
Mažuranić, Dimitrije Demetar …
Ljudevit Gaj
• reformator slovopisa (grafije)
• 1830. Kratka osnova horvatsko-slavenskoga
pravopisanja
• 1835. članak Pravopisz (u Danici) – na nekim
glasovima (po uzoru na češki jezik) predlaže
kvačice – č, ž, š, i ě (rogato e, refleks jata:
ije/je/e/i), a rješava i problem glasova lj, nj, đ i tj
• 1835. godine u prilogu Danica Novina Horvatzkih
tiskana je pjesma Antuna Mihanovića Horvatska
domovina, 1846. (14 strofa)
• uglazbio ju je Josip Runjanin
• himnom postaje 1891.
• Hrvatski sabor ju potvrđuje 21.12.1990.
hrvatski – službeni jezik
• 1843. Ivan Kukuljević Sakcinski prvi je put u
Saboru održao govor na hrvatskome jeziku
• 23. listopada 1847. hrvatski jezik postao je
službenim jezikom na prijedlog Ivana
Kukuljevića
• U to vrijeme nastaju gramatike: V.Babukića, A.
Mažuranića, A.V.Tkalčevića
• rječnik Bogoslava Šuleka
filološke škole
• Zadarska FŠ (Ante Kuzmanić) - osnovica knj. jezika
mora biti narodni štokavsko-ikavski govor; odbacuje
Gajev slovopis, zalažući se za stariju slovopisnu
tradiciju
• Riječka FŠ (Fran Kurelac) - knj. jezik mora biti
utemeljen na elementima zajedničkim svim
slavenskim jezicima; mnogo zastarjelica i
dijalektizama
• Zagrebačka FŠ (Adolfo Veber Tkalčević) - nastavlja
jezikoslovne ideje iliraca; za iskorištavanje čakavskih i
kajkavskih elemenata i čvršću povezanost s književnom
baštinom
• Daničićeva ili vukovska FŠ - oštra oporba Zagrebačkoj
školi; Piši kako govoriš
• pobjeda vukovaca počela se ostvarivati 1892.
kad je Hrvatski pravopis Ivana Broza proglašen
obvezatnih pravopisom za sve škole
• Broz slijedi Vuka Karadžića i njegov zahtjev: Piši
kako govoriš!
• Brozov je pravopis, s manjim mijenama, postao
nositeljem novije hrvatske pravopisne tradicije
sve do danas
hrvatski jezik u 20.st.
• od 1918. slijedi koncepciju hrvatskih vukovaca - čisti
narodni štokavski
• osnivanje Kraljevine SHS - poništavanje jezičnih
posebnosti naroda Kraljevine - srpskohrvatski jezik* -
podređeni položaj hrv. j. - srbizacija
• otpor srbizaciji u Kraljevini Jugoslaviji
• pravopis D.Boranića, osnivanje Društva hrv.jez.,
• časopis Hrvatski jezik S.Ivšića
• uspostava Banovine Hrvatske - poboljšanje statusa
• P. Guberina i K. Krstić: Razlikovni rječnik, 1940.
• NDH- prenaglašen jezični purizam (novotvorenice,
oživljenice)
• SFRJ - zanemarivanje razlika, ponovo prevlast srpskog j.
• naglašen utjecaj komunističke ideologije o jezičnom jedinstvu
za Srbe, Hrvate i Crnogorce, a hrv.rješenja proglašava lošijima
• 17. ožujka 1967. godine kulturne institucije objavljuju u
časopisu Telegram Deklaraciju o nazivu i položaju hrv.
knjiž. jezika kojom traže ravnopravnost u uporabi i
vrednovanju u javnom životu, školstvu i upravi
po
nadnevcima deklaracijskih zbivanja -
• 13. ožujka: Deklaracija je prihvaćena
• do 15. ožujka: potpisale su ju sve relevantne udruge
i ustanove
• 17. ožujka 1967. godine: kulturne institucije
objavljuju u časopisu Telegram Deklaraciju
1 de 40

Recomendados

Epika por
EpikaEpika
EpikaDanijela Mikadi
54.6K visualizações41 slides
Povijest hrvatskoga književnog jezika por
Povijest hrvatskoga književnog jezikaPovijest hrvatskoga književnog jezika
Povijest hrvatskoga književnog jezikaNovinari Osmodec
18K visualizações27 slides
Hrvatski realizam por
Hrvatski realizamHrvatski realizam
Hrvatski realizamHrvatski Jezik
14.7K visualizações7 slides
Rečenično ustrojstvo vježba por
Rečenično ustrojstvo vježbaRečenično ustrojstvo vježba
Rečenično ustrojstvo vježbaJasna Kondza-Stanicic
85.2K visualizações9 slides
Humanizam i renesansa por
Humanizam i renesansaHumanizam i renesansa
Humanizam i renesansaVale Shau
15.8K visualizações20 slides
Hrvatski narodni preporod por
Hrvatski narodni preporodHrvatski narodni preporod
Hrvatski narodni preporodVale Shau
7.7K visualizações8 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Lirika por
LirikaLirika
LirikaDanijela Mikadi
40.4K visualizações75 slides
Hrvatski narodni preporod – ilirski pokret por
Hrvatski narodni preporod – ilirski pokretHrvatski narodni preporod – ilirski pokret
Hrvatski narodni preporod – ilirski pokretŠkola Futura
10.7K visualizações15 slides
Vjenceslav Novak, Posljednji Stipančići por
Vjenceslav Novak, Posljednji StipančićiVjenceslav Novak, Posljednji Stipančići
Vjenceslav Novak, Posljednji StipančićiDanijela Mikadi
47.2K visualizações26 slides
Veliko slovo diktati por
Veliko slovo diktatiVeliko slovo diktati
Veliko slovo diktatiIvana Čališ
126.6K visualizações19 slides
Glagolski oblici por
Glagolski obliciGlagolski oblici
Glagolski obliciIvana Čališ
99.5K visualizações20 slides
Drama por
DramaDrama
DramaDanijela Mikadi
14.7K visualizações27 slides

Mais procurados(20)

Lirika por Danijela Mikadi
LirikaLirika
Lirika
Danijela Mikadi40.4K visualizações
Hrvatski narodni preporod – ilirski pokret por Škola Futura
Hrvatski narodni preporod – ilirski pokretHrvatski narodni preporod – ilirski pokret
Hrvatski narodni preporod – ilirski pokret
Škola Futura10.7K visualizações
Vjenceslav Novak, Posljednji Stipančići por Danijela Mikadi
Vjenceslav Novak, Posljednji StipančićiVjenceslav Novak, Posljednji Stipančići
Vjenceslav Novak, Posljednji Stipančići
Danijela Mikadi47.2K visualizações
Veliko slovo diktati por Ivana Čališ
Veliko slovo diktatiVeliko slovo diktati
Veliko slovo diktati
Ivana Čališ 126.6K visualizações
Glagolski oblici por Ivana Čališ
Glagolski obliciGlagolski oblici
Glagolski oblici
Ivana Čališ 99.5K visualizações
Drama por Danijela Mikadi
DramaDrama
Drama
Danijela Mikadi14.7K visualizações
Glasovne promjene por Ivana Čališ
Glasovne promjene Glasovne promjene
Glasovne promjene
Ivana Čališ 54.6K visualizações
Prvi pisani i tiskani spomenici por Novinari Osmodec
Prvi pisani i tiskani spomeniciPrvi pisani i tiskani spomenici
Prvi pisani i tiskani spomenici
Novinari Osmodec19.3K visualizações
Ponavljanje - povijest hrvatskog jezika por Sarijani
Ponavljanje - povijest hrvatskog jezikaPonavljanje - povijest hrvatskog jezika
Ponavljanje - povijest hrvatskog jezika
Sarijani6K visualizações
Ivan gundulić, paula por Novinari Osmodec
Ivan gundulić, paulaIvan gundulić, paula
Ivan gundulić, paula
Novinari Osmodec8K visualizações
Hrvatski romantizam, Ilirizam ( I I I) por Hrvatski Jezik
Hrvatski romantizam, Ilirizam ( I I I)Hrvatski romantizam, Ilirizam ( I I I)
Hrvatski romantizam, Ilirizam ( I I I)
Hrvatski Jezik5.7K visualizações
Povijest hrvatskoga jezika u XIX st. por Hrvatski Jezik
Povijest hrvatskoga jezika u XIX st.Povijest hrvatskoga jezika u XIX st.
Povijest hrvatskoga jezika u XIX st.
Hrvatski Jezik11.3K visualizações
Ivan Mazuranic, Smrt Smail age Cengica por Hrvatski Jezik
Ivan Mazuranic, Smrt Smail age CengicaIvan Mazuranic, Smrt Smail age Cengica
Ivan Mazuranic, Smrt Smail age Cengica
Hrvatski Jezik26.2K visualizações
Analiza lirske pjesme por Ivana Čališ
Analiza lirske pjesmeAnaliza lirske pjesme
Analiza lirske pjesme
Ivana Čališ 26.3K visualizações
Interpretacija lirske pjesme ( podsjetnik) por Kristina Dilica
Interpretacija lirske pjesme ( podsjetnik)Interpretacija lirske pjesme ( podsjetnik)
Interpretacija lirske pjesme ( podsjetnik)
Kristina Dilica11.5K visualizações
Frazemi por Ivana Čališ
FrazemiFrazemi
Frazemi
Ivana Čališ 41.4K visualizações
Realizam i naturalizam por Hrvatski Jezik
Realizam i naturalizamRealizam i naturalizam
Realizam i naturalizam
Hrvatski Jezik12.7K visualizações
Glasovne promjene vjezba por Ivana Čališ
Glasovne promjene vjezbaGlasovne promjene vjezba
Glasovne promjene vjezba
Ivana Čališ 16.8K visualizações
Zamjenice vjezba s rjesenjem por Ivana Čališ
Zamjenice vjezba s rjesenjemZamjenice vjezba s rjesenjem
Zamjenice vjezba s rjesenjem
Ivana Čališ 28.9K visualizações
Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr... por Danijela Mikadi
Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr...Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr...
Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr...
Danijela Mikadi30K visualizações

Destaque

Imperativ por
ImperativImperativ
ImperativIvana Čališ
10.2K visualizações15 slides
Futur drugi por
Futur drugiFutur drugi
Futur drugiIvana Čališ
5.5K visualizações12 slides
Gđa i gđica por
Gđa i gđicaGđa i gđica
Gđa i gđicaIvana Čališ
2.3K visualizações1 slide
Stilske figure por
Stilske figureStilske figure
Stilske figureIvana Čališ
19.7K visualizações40 slides
Kondicionali vježba por
Kondicionali vježbaKondicionali vježba
Kondicionali vježbaIvana Čališ
3.6K visualizações7 slides
Nezavisno složena rečenica vježba por
Nezavisno složena rečenica vježbaNezavisno složena rečenica vježba
Nezavisno složena rečenica vježbaIvana Čališ
53K visualizações8 slides

Destaque(20)

Imperativ por Ivana Čališ
ImperativImperativ
Imperativ
Ivana Čališ 10.2K visualizações
Futur drugi por Ivana Čališ
Futur drugiFutur drugi
Futur drugi
Ivana Čališ 5.5K visualizações
Gđa i gđica por Ivana Čališ
Gđa i gđicaGđa i gđica
Gđa i gđica
Ivana Čališ 2.3K visualizações
Stilske figure por Ivana Čališ
Stilske figureStilske figure
Stilske figure
Ivana Čališ 19.7K visualizações
Kondicionali vježba por Ivana Čališ
Kondicionali vježbaKondicionali vježba
Kondicionali vježba
Ivana Čališ 3.6K visualizações
Nezavisno složena rečenica vježba por Ivana Čališ
Nezavisno složena rečenica vježbaNezavisno složena rečenica vježba
Nezavisno složena rečenica vježba
Ivana Čališ 53K visualizações
Slijedeći i sljedeći por Ivana Čališ
Slijedeći i sljedećiSlijedeći i sljedeći
Slijedeći i sljedeći
Ivana Čališ 2.9K visualizações
Hrvatska narječja por Ivana Čališ
Hrvatska narječjaHrvatska narječja
Hrvatska narječja
Ivana Čališ 8.9K visualizações
Jezik sedmi razred por Ivana Čališ
Jezik sedmi razredJezik sedmi razred
Jezik sedmi razred
Ivana Čališ 9.2K visualizações
Zavisno složena rečenica vježba por Ivana Čališ
Zavisno složena rečenica vježbaZavisno složena rečenica vježba
Zavisno složena rečenica vježba
Ivana Čališ 70.8K visualizações
Nezavisno složena rečenica vježba por Ivana Čališ
Nezavisno složena rečenica vježbaNezavisno složena rečenica vježba
Nezavisno složena rečenica vježba
Ivana Čališ 4.6K visualizações
Tko sam ja sedmi razred por Ivana Čališ
Tko sam ja sedmi razredTko sam ja sedmi razred
Tko sam ja sedmi razred
Ivana Čališ 2.1K visualizações
Ja bi ili ja bih por Ivana Čališ
Ja bi ili ja bihJa bi ili ja bih
Ja bi ili ja bih
Ivana Čališ 1.9K visualizações
Frazemi vježba por Ivana Čališ
Frazemi vježbaFrazemi vježba
Frazemi vježba
Ivana Čališ 22.8K visualizações
Mak dizdar, Modra rijeka por Ivana Čališ
Mak dizdar, Modra rijekaMak dizdar, Modra rijeka
Mak dizdar, Modra rijeka
Ivana Čališ 21.9K visualizações
Mali princ - citati por Ivana Čališ
Mali princ - citatiMali princ - citati
Mali princ - citati
Ivana Čališ 22.4K visualizações
Drago Ivanišević, Hrvatska por Ivana Čališ
Drago Ivanišević, HrvatskaDrago Ivanišević, Hrvatska
Drago Ivanišević, Hrvatska
Ivana Čališ 9.2K visualizações
Kondicionali por Ivana Čališ
KondicionaliKondicionali
Kondicionali
Ivana Čališ 4.7K visualizações
Razmak između riječi i znakova por Ivana Čališ
Razmak između riječi i znakovaRazmak između riječi i znakova
Razmak između riječi i znakova
Ivana Čališ 3.2K visualizações
Zavisnosložene rečenice primjeri por Ivana Čališ
Zavisnosložene rečenice primjeriZavisnosložene rečenice primjeri
Zavisnosložene rečenice primjeri
Ivana Čališ 51.8K visualizações

Similar a Povijest hrvatskog jezika do 20

Hrvatski jezik por
Hrvatski jezikHrvatski jezik
Hrvatski jezikOš Ostrog Kaštel Lukšić
5.7K visualizações18 slides
Pregled razvitka hrvatskoga jezika por
Pregled razvitka hrvatskoga jezikaPregled razvitka hrvatskoga jezika
Pregled razvitka hrvatskoga jezikaDubravka Granulić
658 visualizações13 slides
Hrvatski jezik, Kocerin, Maja Smolic por
Hrvatski jezik, Kocerin, Maja SmolicHrvatski jezik, Kocerin, Maja Smolic
Hrvatski jezik, Kocerin, Maja SmolicValentina Nedic
571 visualizações21 slides
Hrvatski narodni preporod – ilirski pokret por
Hrvatski narodni preporod – ilirski pokretHrvatski narodni preporod – ilirski pokret
Hrvatski narodni preporod – ilirski pokretbatica1
1.4K visualizações17 slides
Glagoljica por
GlagoljicaGlagoljica
GlagoljicaVjeronauk i kateheza
3.1K visualizações21 slides
Glagoljica (Povijest Crkve u Hrvata) por
Glagoljica (Povijest Crkve u Hrvata)Glagoljica (Povijest Crkve u Hrvata)
Glagoljica (Povijest Crkve u Hrvata)Trgovacka skola - Zagreb
47.2K visualizações21 slides

Similar a Povijest hrvatskog jezika do 20(20)

Pregled razvitka hrvatskoga jezika por Dubravka Granulić
Pregled razvitka hrvatskoga jezikaPregled razvitka hrvatskoga jezika
Pregled razvitka hrvatskoga jezika
Dubravka Granulić658 visualizações
Hrvatski jezik, Kocerin, Maja Smolic por Valentina Nedic
Hrvatski jezik, Kocerin, Maja SmolicHrvatski jezik, Kocerin, Maja Smolic
Hrvatski jezik, Kocerin, Maja Smolic
Valentina Nedic571 visualizações
Hrvatski narodni preporod – ilirski pokret por batica1
Hrvatski narodni preporod – ilirski pokretHrvatski narodni preporod – ilirski pokret
Hrvatski narodni preporod – ilirski pokret
batica11.4K visualizações
Glagoljica (Povijest Crkve u Hrvata) por Trgovacka skola - Zagreb
Glagoljica (Povijest Crkve u Hrvata)Glagoljica (Povijest Crkve u Hrvata)
Glagoljica (Povijest Crkve u Hrvata)
Trgovacka skola - Zagreb47.2K visualizações
Mala škola glagoljice por Ivana Čališ
Mala škola glagoljiceMala škola glagoljice
Mala škola glagoljice
Ivana Čališ 8.4K visualizações
100 godina HPD "Tomislav" Cernik por Tihomir Podkonjak
100 godina HPD "Tomislav" Cernik100 godina HPD "Tomislav" Cernik
100 godina HPD "Tomislav" Cernik
Tihomir Podkonjak1.5K visualizações
Kulturni razvoj hrvata u 16. i 17. stoljeću por Strukovnaskola
Kulturni razvoj hrvata u 16. i 17. stoljećuKulturni razvoj hrvata u 16. i 17. stoljeću
Kulturni razvoj hrvata u 16. i 17. stoljeću
Strukovnaskola2.1K visualizações
Kultura i umjetnost 18. por Doris Jambrišak
Kultura i umjetnost 18.Kultura i umjetnost 18.
Kultura i umjetnost 18.
Doris Jambrišak590 visualizações
Hrvatski narodni preporod povijesni i politicki kontekst por Branimira Palić
Hrvatski narodni preporod povijesni i politicki kontekstHrvatski narodni preporod povijesni i politicki kontekst
Hrvatski narodni preporod povijesni i politicki kontekst
Branimira Palić1.4K visualizações
Barok u hrvatskoj por Gorana Rosandić
Barok u hrvatskojBarok u hrvatskoj
Barok u hrvatskoj
Gorana Rosandić9.9K visualizações
Koriensko pisanje i NDH por Emil Čić
Koriensko pisanje i NDHKoriensko pisanje i NDH
Koriensko pisanje i NDH
Emil Čić2.1K visualizações
Hrvatski romantizam, ilirizam (III) por Hrvatski Jezik
Hrvatski romantizam, ilirizam (III)Hrvatski romantizam, ilirizam (III)
Hrvatski romantizam, ilirizam (III)
Hrvatski Jezik5.2K visualizações
G l a g o lj i c a por Strukovnaskola
G l a g o lj i c aG l a g o lj i c a
G l a g o lj i c a
Strukovnaskola1.5K visualizações
Katolička crkva i kršćanstvo u Hrvata por HLisac
Katolička crkva i kršćanstvo u HrvataKatolička crkva i kršćanstvo u Hrvata
Katolička crkva i kršćanstvo u Hrvata
HLisac4.6K visualizações

Mais de Ivana Čališ

Glagoli po vidu glagolski pridjevi glagolske imenice por
Glagoli po vidu glagolski pridjevi glagolske imeniceGlagoli po vidu glagolski pridjevi glagolske imenice
Glagoli po vidu glagolski pridjevi glagolske imeniceIvana Čališ
11K visualizações2 slides
Glagolski pridjevi i glagolske imenice por
Glagolski pridjevi i glagolske imenice Glagolski pridjevi i glagolske imenice
Glagolski pridjevi i glagolske imenice Ivana Čališ
8K visualizações2 slides
Glagoli po vidu por
Glagoli po vidu Glagoli po vidu
Glagoli po vidu Ivana Čališ
1.5K visualizações1 slide
Glagoli po vidu por
Glagoli po vidu Glagoli po vidu
Glagoli po vidu Ivana Čališ
5.2K visualizações2 slides
Glagoli po predmetu radnje por
Glagoli po predmetu radnjeGlagoli po predmetu radnje
Glagoli po predmetu radnjeIvana Čališ
5.3K visualizações8 slides
Glagoli po vidu vjezba por
Glagoli po vidu vjezbaGlagoli po vidu vjezba
Glagoli po vidu vjezbaIvana Čališ
6.9K visualizações2 slides

Mais de Ivana Čališ (20)

Glagoli po vidu glagolski pridjevi glagolske imenice por Ivana Čališ
Glagoli po vidu glagolski pridjevi glagolske imeniceGlagoli po vidu glagolski pridjevi glagolske imenice
Glagoli po vidu glagolski pridjevi glagolske imenice
Ivana Čališ 11K visualizações
Glagolski pridjevi i glagolske imenice por Ivana Čališ
Glagolski pridjevi i glagolske imenice Glagolski pridjevi i glagolske imenice
Glagolski pridjevi i glagolske imenice
Ivana Čališ 8K visualizações
Glagoli po vidu por Ivana Čališ
Glagoli po vidu Glagoli po vidu
Glagoli po vidu
Ivana Čališ 1.5K visualizações
Glagoli po vidu por Ivana Čališ
Glagoli po vidu Glagoli po vidu
Glagoli po vidu
Ivana Čališ 5.2K visualizações
Glagoli po predmetu radnje por Ivana Čališ
Glagoli po predmetu radnjeGlagoli po predmetu radnje
Glagoli po predmetu radnje
Ivana Čališ 5.3K visualizações
Glagoli po vidu vjezba por Ivana Čališ
Glagoli po vidu vjezbaGlagoli po vidu vjezba
Glagoli po vidu vjezba
Ivana Čališ 6.9K visualizações
Brojevi por Ivana Čališ
Brojevi Brojevi
Brojevi
Ivana Čališ 1.4K visualizações
Osobine likova por Ivana Čališ
Osobine likovaOsobine likova
Osobine likova
Ivana Čališ 7.1K visualizações
Pridjevi vjezba por Ivana Čališ
Pridjevi vjezbaPridjevi vjezba
Pridjevi vjezba
Ivana Čališ 5K visualizações
Objektna recenica por Ivana Čališ
Objektna recenicaObjektna recenica
Objektna recenica
Ivana Čališ 3.4K visualizações
Subjektna recenica vjezba por Ivana Čališ
Subjektna recenica vjezbaSubjektna recenica vjezba
Subjektna recenica vjezba
Ivana Čališ 3.1K visualizações
Predikatna recenica vjezba por Ivana Čališ
Predikatna recenica vjezbaPredikatna recenica vjezba
Predikatna recenica vjezba
Ivana Čališ 3.2K visualizações
Podrijetlo rijeci por Ivana Čališ
Podrijetlo rijeciPodrijetlo rijeci
Podrijetlo rijeci
Ivana Čališ 906 visualizações
Nastajanje rijeci por Ivana Čališ
Nastajanje rijeciNastajanje rijeci
Nastajanje rijeci
Ivana Čališ 586 visualizações
Veliko početno slovo u pisanju religioznih imena por Ivana Čališ
Veliko početno slovo u pisanju religioznih imenaVeliko početno slovo u pisanju religioznih imena
Veliko početno slovo u pisanju religioznih imena
Ivana Čališ 5.4K visualizações
Vrste predikata kviz por Ivana Čališ
Vrste predikata kvizVrste predikata kviz
Vrste predikata kviz
Ivana Čališ 27.9K visualizações
šestero ili šestoro por Ivana Čališ
šestero ili šestorošestero ili šestoro
šestero ili šestoro
Ivana Čališ 8.9K visualizações
S ili sa por Ivana Čališ
S ili saS ili sa
S ili sa
Ivana Čališ 1.5K visualizações
Uskrsni ili uskršnji por Ivana Čališ
Uskrsni ili uskršnjiUskrsni ili uskršnji
Uskrsni ili uskršnji
Ivana Čališ 1.2K visualizações
Nastajanje riječi, podrijetlo riječi, frazemi vježbanje por Ivana Čališ
Nastajanje riječi, podrijetlo riječi, frazemi  vježbanjeNastajanje riječi, podrijetlo riječi, frazemi  vježbanje
Nastajanje riječi, podrijetlo riječi, frazemi vježbanje
Ivana Čališ 16.2K visualizações

Povijest hrvatskog jezika do 20

 • 1. Povijest hrvatskog jezika do 20. stoljeća
 • 2. jezici • latinski • staroslavenski • starohrvatski pisma • glagoljica • ćirilica (bosančica) • latinica
 • 3. od početka pismenosti do 15. stoljeća • dolazak Hrvata • primaju kršćanstvo i to preko latinskoga jezika i pisma latinice • latinskim jezikom i latinicom koristili su se prvi hrvatski vladari • u bogoslužju se najprije rabio latinski jezik
 • 4. spomenici na latinskom jeziku i latinici • Darovnica kneza Trpimira (852.) - najstarija isprava hrvatske povijest • Trpimirov natpis • Branimirov natpis (888.) - prvi put se spominje ime Hrvat • Držislavov natpis • Nadgrobna ploča kraljice Jelene
 • 5. Trpimirova darovnica, 852. g. • najstarija sačuvana isprava hrvatske povijesti • pisana latinicom i latinskim jezikom • nađena u Rižinicama podno Klisa
 • 6. Branimirov natpis, 888. g. • prvi se put spominje ime Hrvat • Branimiro comite dux cruatorum cogitavit… • Branimir vojvoda knez Hrvata naumio je…
 • 7. Latinicom su pisani i: Držislavov natpis, 10.st. Nadgrobna ploča kraljice Jelene, 976. g.
 • 8. • u 9. stoljeću dolaze Ćiril i Metod i šire kršćanstvo na jeziku bližem Hrvatima – staroslavenskom (crkvenoslavenskom, općeslavenskom) • postupno u jezik ulaze riječi i osobine hrvatskog jezika • s vremenom nastaje starohrvatsi jezik
 • 9. pismo • Ćiril i Metod u 9. stoljeću stvaraju pismo za staroslavenski jezik – glagoljicu (glagolati = govoriti) • glagoljica – obla i uglata • Hrvati su razvili poseban oblik glagoljskoga pisma koji nazivamo uglatom glagoljicom
 • 10. na glagoljici su sačuvani brojni spomenici: • KLESANI: Valunska ploča, Plominski natpis, Krčki natpis, Grdoselski ulomak, Senjska ploča... • PISANI: Kločev glagoljaš, Bečki listići, Vinodolski zakonik, Razvod istarski, Misal Hrvoja Vukčića Hrvatinića, Misal kneza Novaka, Zapis popa Martinca...
 • 12. Plominski natpis, 11. st. • prikazan je ilirsko- rimski bog Silvan – bog flore i faune • natpis je kratak: "Ovo je pisao S."
 • 13. Krčki natpis, 11. st. • pisan hrvatskim jezikom, oblom glagoljicom • bilježi tri stara hrvatska imena: Dobroslav, Radonja i Rugota. • pronađen u Krku
 • 14. Valunska ploča, 11. st. • pronađena je u Valunu na otoku Cresu • dva kratka teksta istovjetna sadržaja, pisana dvama pismima (glagoljicom i latinicom) i dvama jezicima (hrvatskim i latinskim). • vjerojatno je riječ o nadgrobnom kamenom spomeniku neke obitelji
 • 15. Baščanska ploča, 1100. g. • zapis se sastoji od 13 redaka glagoljskih slova, a gornji dio ploče zauzima bordura u obliku lozice • prijelaz oble glagoljice u uglatu, a sadržava i neka latinička i ćirilička slova • kamena ploča, duga 198 cm, visoka 99 cm i debela 8 cm, pronađena je 1851. godine u crkvi sv. Lucije u Jurandvoru na Krku • darovnica hrvatskog kralja Zvonimira koji je crkvi darovao jedan posjed
 • 16. značenje Baščanske ploče: • jezično – prvi cjeloviti sačuvani spomenik na narodnome jeziku koji je kod nas rano postao jezikom službene uporabe • književno – prvi književno organizirani tekst kojim počinje hrvatska književnost • povijesno –zabilježeno je narodno i vladarovo ime: Zvonimir, kralj hrvatski • pravno – sadržajno ploča predstavlja darovnicu zemljišta hrvatskoga kralja Zvonimira benediktinskome samostanu Svete Lucije za izgradnju crkve o kojoj piše opat Držiha i izvješće opata Držihe o gradnji te crkve
 • 18. Istarski razvod, 13. st. • skup isprava iz 13. i 14. st. o utvrđivanju granica između posjeda feudalnih gospodara Istre • razvođenje je stari slavenski pravni običaj kojim se utvrđuju granice terenskom ophodnjom • obrisi društvenoga ustrojstva i gospodarske prilike te život seoske zajednice u srednjovjekovnoj Istri • čakavski književni jezik
 • 19. Vinodolski zakonik, 1288.g. • najstariji je pravni tekst na hrvatskom jeziku (na čakavštini) • jedan od najvažnijih pravnih spisa srednjovjekovnog europskog prava • običajno pravo
 • 20. Misal kneza Novaka, 1368. g. • knez Novak Disislavić iz Krbave pisao je tu knjigu za spasenje svoje duše • sadrži najstarije poznate hrvatske stihove, pisane glagoljicom
 • 21. Hrvojev misal, 1403./04. g. • najbogatiji je i najljepše urešen hrvatski glagoljski rukopis • napisao ga je glagoljicom pisar Butko za bosanskog vojvodu Hrvoja Vukčića Hrvatinića, a za crkvu sv. Mihovila u Splitu
 • 22. ćirilica • u hrvatskim se pisanim spomenicima javlja u 12. st. • javlja se poput glagoljice u nacionalnoj inačici: bosančici, bosanici ili hrvatskoj ćirilici • bosančica posjeduje slova koja nisu postojala u izvornoj ćirilici • proširena u južnim hrvatskim krajevima
 • 23. Povaljska listina, 1184. g. • najstariji spomenik hrvatske ćirilice sa srednjodalmatinskoga područja • nova verzija nastala je 1. prosinca 1250. • nađena u Povljima na otoku Braču • uvid u razne životne aspekte prostora i vremena u kojem je nastala
 • 24. Poljički statut, 15. st. • skup pravnih normi koje su bile obvezne na određenom području uprave • osim pravnih mogu proučavati povijesni, ekonomski, politički i drugi društveni odnosi • jezik je poljička ikavska čakavica
 • 25. • od 14. st. Hrvati su latinicom počeli bilježiti i hrvatski, ne samo latinski jezik • latinicom je zapisan najstariji spomenik hrvatskoga pjesništva - Šibenska molitva • značajni latinički spomenici su i Red i zakon sestara dominikanki i Korčulanski lekcionar
 • 26. Šibenska molitva, 14. st. • jedan od najstarijih hrvatskih latiničkih tekstova • i najstariji hrvatski latinički pjesnički tekst • pohvala Gospi • jezik je srednjodalmatinski čakavski
 • 27. početak tiskarstva • polovicom 15. stoljeća Johannes Gutenberg izumio je tiskarski stroj • pojavom tiska hrvatske knjige sve se češće tiskaju u domaćim i inozemnim tiskarama (Senj, Kosinj, Rijeka, Venecija i dr.) • prve knjige tiskane do 1500. godine zovu se inkunabule ili prvotisci
 • 28. Misal po zakonu rimskoga dvora, 22. 2. 1483. g. • prva hrvatska tiskana knjiga • tiskana je na papiru i na pergameni • dvobojna: crna i crvena • jedna od najljepših tiskanih inkunabula uopće • otisnuta samo 28 godina nakon dovršetka Gutenbergove Biblije • tiskana na hrvatskom jeziku i glagoljicom, svjedoči o društvenom, gospodarskom, kulturnom i intelektualnom potencijalu Hrvata u drugoj polovini 15. st.
 • 29. To prvo hrvatsko jezično razvojno razdoblje završava krajem 15. st. provalom Turaka. Tada je zaustavljen i ugrožen brži i bujniji rascvat hrvatske književne kulture, a mnogobrojnim seobama pučanstva izmijenjeno je jezično, dijalektno stanje na mnogim hrvatskim prostorima.
 • 30. • usprkos turskoj opasnosti, naši ljudi i dalje tiskaju knjige • u Senjskoj je glagoljskoj tiskari otisnuto u 16. st. pet knjiga • u Riječkoj glagoljskoj tiskari od 1530. do 1531. Šimun Kožičić Benja tiskao je sedam knjiga • u 16. st. razvija se i bogata čakavska i štokavska književnost, a s njome i hrvatski čakavski i štokavski književnojezični izraz
 • 31. prva književna djela i istaknuti književnici • prvi epski spjev Judita, Marka Marulića, oca hrvatske knj., prvo je hrvatsko djelo svjetovne namjene (1501. nastalo, a tiskano 22.4.1521. g.) • 22.4. = Dan hrvatske knjige • prvi hrvatski roman Planine – Petar Zoranić, napisana 1536., tiskana 1569. • Petar Hektorović: Ribanje i ribarsko prigovaranje - prvi hrvatski putopis u stihovima • Hanibal Lucić: Robinja - prva drama • Marin Držić: Dundo Maroje, Novela od Stanca • Ivan Gundulić: Osman, Dubravka, Suze sina razmetnoga
 • 32. prve jezikoslovne knjige • prvi veliki hrvatski rječnik (1595.): Rječnik pet najodličnijih europskih jezika(latinskoga, talijanskoga, njemačkoga, dalmatinskoga i mađarskoga – Faust Vrančić • prva hrvatska gramatika (1604.) – Bartol Kašić, Temelji ilirskoga jezika u dvije knjige • Gazophylacium - enciklopedijski rječnik (objavljen 1740.-st. nakon dovršetka rukopisa) – Ivan Belostenec (u njemu prevladava kajkavski leksik)
 • 33. hrvatski narodni preporod • u 19. stoljeću političke i društvene prilike dovode do nacionalnoga i kulturnoga pokreta pod nazivom hrvatski narodni preporod ili ilirski pokret • PREDSTAVNICI ILIRSKOGA POKRETA: • glavni je predstavnik Ljudevit Gaj • jezikoslovci: Vjekoslav Babukić, Antun Mažuranić, Adolfo Veber Tkalčević … • književnici: Petar Preradović, Stanko Vraz, Ivan Mažuranić, Dimitrije Demetar …
 • 34. Ljudevit Gaj • reformator slovopisa (grafije) • 1830. Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisanja • 1835. članak Pravopisz (u Danici) – na nekim glasovima (po uzoru na češki jezik) predlaže kvačice – č, ž, š, i ě (rogato e, refleks jata: ije/je/e/i), a rješava i problem glasova lj, nj, đ i tj • 1835. godine u prilogu Danica Novina Horvatzkih tiskana je pjesma Antuna Mihanovića Horvatska domovina, 1846. (14 strofa) • uglazbio ju je Josip Runjanin • himnom postaje 1891. • Hrvatski sabor ju potvrđuje 21.12.1990.
 • 35. hrvatski – službeni jezik • 1843. Ivan Kukuljević Sakcinski prvi je put u Saboru održao govor na hrvatskome jeziku • 23. listopada 1847. hrvatski jezik postao je službenim jezikom na prijedlog Ivana Kukuljevića • U to vrijeme nastaju gramatike: V.Babukića, A. Mažuranića, A.V.Tkalčevića • rječnik Bogoslava Šuleka
 • 36. filološke škole • Zadarska FŠ (Ante Kuzmanić) - osnovica knj. jezika mora biti narodni štokavsko-ikavski govor; odbacuje Gajev slovopis, zalažući se za stariju slovopisnu tradiciju • Riječka FŠ (Fran Kurelac) - knj. jezik mora biti utemeljen na elementima zajedničkim svim slavenskim jezicima; mnogo zastarjelica i dijalektizama • Zagrebačka FŠ (Adolfo Veber Tkalčević) - nastavlja jezikoslovne ideje iliraca; za iskorištavanje čakavskih i kajkavskih elemenata i čvršću povezanost s književnom baštinom • Daničićeva ili vukovska FŠ - oštra oporba Zagrebačkoj školi; Piši kako govoriš
 • 37. • pobjeda vukovaca počela se ostvarivati 1892. kad je Hrvatski pravopis Ivana Broza proglašen obvezatnih pravopisom za sve škole • Broz slijedi Vuka Karadžića i njegov zahtjev: Piši kako govoriš! • Brozov je pravopis, s manjim mijenama, postao nositeljem novije hrvatske pravopisne tradicije sve do danas
 • 38. hrvatski jezik u 20.st. • od 1918. slijedi koncepciju hrvatskih vukovaca - čisti narodni štokavski • osnivanje Kraljevine SHS - poništavanje jezičnih posebnosti naroda Kraljevine - srpskohrvatski jezik* - podređeni položaj hrv. j. - srbizacija • otpor srbizaciji u Kraljevini Jugoslaviji • pravopis D.Boranića, osnivanje Društva hrv.jez., • časopis Hrvatski jezik S.Ivšića • uspostava Banovine Hrvatske - poboljšanje statusa
 • 39. • P. Guberina i K. Krstić: Razlikovni rječnik, 1940. • NDH- prenaglašen jezični purizam (novotvorenice, oživljenice) • SFRJ - zanemarivanje razlika, ponovo prevlast srpskog j. • naglašen utjecaj komunističke ideologije o jezičnom jedinstvu za Srbe, Hrvate i Crnogorce, a hrv.rješenja proglašava lošijima • 17. ožujka 1967. godine kulturne institucije objavljuju u časopisu Telegram Deklaraciju o nazivu i položaju hrv. knjiž. jezika kojom traže ravnopravnost u uporabi i vrednovanju u javnom životu, školstvu i upravi
 • 40. po nadnevcima deklaracijskih zbivanja - • 13. ožujka: Deklaracija je prihvaćena • do 15. ožujka: potpisale su ju sve relevantne udruge i ustanove • 17. ožujka 1967. godine: kulturne institucije objavljuju u časopisu Telegram Deklaraciju