O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

kitab Nizhom ul Hukmi fil Islam PDF Arab

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
2
ïÀfiA “®JÒªA
1372__ _«1953¬
nªA “®JÒªA_meB_“
)‰¿N®ø—f(
1422__ __«2002¬
3
ø_NZ_ÕÃ_N∏ªA PB_LB
ÕE_“Ø‹A_N_N_`B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
“øf¥ùA. . . . . . . . . . . . . . . . ...
4
¢ÀjqeB¥®√‹A.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .50
q_¢Àj“ŒºzØfiA.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .53
®√A...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 264 Anúncio

kitab Nizhom ul Hukmi fil Islam PDF Arab

Baixar para ler offline

Allah SWT telah menurunkan risalah Islam. Di mana Dia menjadikan risalah tersebut berdiri di atas landasan akidah tauhid, yaitu akidah La Ilaha Illa Allah, Muhammadur Rasulullah.

Islam merupakan risalah yang bersifat universal, yang meliputi seluruh manusia. Islam mengatur seluruh masalah kehidupan, serta seluruh hubungan kehidupan itu dengan sesuatu yang ada sebelum dan sesudah kehidupan.

Islam juga memecahkan seluruh masalah manusia, sebagai manusia (yang memiliki kebutuhan jasmani, naluri dan akal).

Islam juga mengatur interaksi manusia dengan Penciptanya, dan dengan dirinya, serta -secara horisontal- dengan sesama manusia di setiap waktu dan tempat.

Allah SWT telah menurunkan risalah Islam. Di mana Dia menjadikan risalah tersebut berdiri di atas landasan akidah tauhid, yaitu akidah La Ilaha Illa Allah, Muhammadur Rasulullah.

Islam merupakan risalah yang bersifat universal, yang meliputi seluruh manusia. Islam mengatur seluruh masalah kehidupan, serta seluruh hubungan kehidupan itu dengan sesuatu yang ada sebelum dan sesudah kehidupan.

Islam juga memecahkan seluruh masalah manusia, sebagai manusia (yang memiliki kebutuhan jasmani, naluri dan akal).

Islam juga mengatur interaksi manusia dengan Penciptanya, dan dengan dirinya, serta -secara horisontal- dengan sesama manusia di setiap waktu dan tempat.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Mais de Anas Wibowo (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

kitab Nizhom ul Hukmi fil Islam PDF Arab

 1. 1. 2 ïÀfiA “®JÒªA 1372__ _«1953¬ nªA “®JÒªA_meB_“ )‰¿N®ø—f( 1422__ __«2002¬
 2. 2. 3 ø_NZ_ÕÃ_N∏ªA PB_LB ÕE_“Ø‹A_N_N_`B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 “øf¥ùA. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .9 fŒ»ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .13 áA_¡∏üm‚A_¬›.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .15 “ªÀfªA“Œø›m‚A. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .18 Ω∏q¡∏áAüm‚A_¬›. . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Ω∏q¡∏áAüm‚A_¬›oŒªıBŒ∏ºø. . . . . . . . . . . . . .28 Ω∏q¡∏áAüAm‚_¬›oŒªıBÕiûö. . . . . . . . . . . .29 Ω∏q¡∏áAüm‚A_¬›oŒªıBÕià A øG. . . . . . . . . . .31 Ω∏q¡∏áAüm‚A_¬›oŒªıBÕeBÑA.. . . . . . . . . . . .32 ¬B§√¡∏áAüm‚A_¬›:“Ø›_àA. . . . . . . . . . . . . . .34 ßAÃ≥_fáA_¡∏.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .40 —eBŒnªA™jrºª.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .40 nªA_Òº_∆BøÛflª_È_“. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Kv√“∞ŒºafYAÀ~jØ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 µYJNªAbºª_Œº∞“ fYÀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 »UC_—lªA_“ªÀf.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .45 “∞ŒºàA. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .49 q_¢Àj“∞ŒºàA.. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .50
 3. 3. 4 ¢ÀjqeB¥®√‹A.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .50 q_¢Àj“ŒºzØfiA.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .53 ®√A_¥_eB“Ø›_àA.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .56 ¡∏YnNùA_°º.. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .57 ≈‰ø®ƒM_f¥¡»I“Ø›_àA... . . . . . . . . . . . . . . . . .58 ≈‰ø¡«≈ÕhªA∆ÃJvƒÕ“∞ŒºàA. . . . . . . . . . . . . . . . .61 “®ŒJªA. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .65 _º_K“Ø›_àA.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .68 “¥Õjv√_K“∞ŒºàA.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .69 ≤›bNm‹AÀCf»®ªA.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Õ‹À_“®ªA_f». .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .86 fø—mB÷jªA_“bºª_“∞Œº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 —fùAªAΩ»¿ÂÕB»ŒØnùA_∆ÿº“øB≥‚“∞Œºa. . . . . . . . . .90 YÀ_—f“Ø›_àA.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .92 u_PBŒY›àA_“∞Œº.. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .94 “Œ∞Œ∑“ÕBßiàA_“∞Œºrª_∆À¤“ŒßjªA. . . . . . . . . . . . . .102 “∞ŒºàAfŒ¥øüJNªA¬B∏YfiBI“ŒßjrªA. . . . . . . . . . . .105 ælßàA_“∞Œº.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .108 ÈøÛfiA_‹ “πºóælßàA_“∞Œº. . . . . . . . . . . . . . . . . .112 §ùA “¿∏ä_ªA œ« BπºóælßàA_“∞Œº. . . . . . . . . . .114
 4. 4. 5 “ªÀe OnŒªÀ “ÕjrI “ªÀe “Ø›_àA “ªÀe“Œ G. . . . . . . . .116 —eBŒ¥ªAüm‚A_¬›“ÕejØOnŒªÀ“ŒßBö. . . . . . . . . . .124 ∆Ã√ÀB®ùA.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .127 ∆ÀB®ø∞NªA_|ÕÃ.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .127 ¢Àjq∆ÀB®ø|ÕÃ∞NªA... . . . . . . . . . . . . . . . . .131 ¢ÀjqfŒº¥M∆ÀB®ø|ÕÃ∞NªA. . . . . . . . . . . . . . . . .131 ¿ßΩ∆ÀB®ø|ÕÃ∞NªA.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .133 ®ø_∆ÀBhŒ∞ƒNªA.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .137 øCÜA_»_eB.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .141 ÷Ae_—j“ŒUiBàA. . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . .143 ÷Ae_—j“ŒIjáA.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .144 ÷Ae_—j≈øfiAœºaAfªA. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .145 ÷Ae_—jvªA_“ßBƒ.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .149 sŒÜA.. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .152 ¬Bn≥CsŒÜA.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .153 “ÕêCsŒÜA…MBÕAiÀ.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .158 àA_“∞ŒºÃ«f÷B≥sŒÜA... . . . . . . . . . . . . . . . . .161 ±Œ¥RMŒÜAs“ØB¥Q“Õj∏nßmGÀ_Œø›“. . . . . . . . . . . .163 m‚A “ªÀfªA_“Œø›ü“ªBY»U_eB¡÷Ae. . . . . . . . . . . . .165 ªA_—‹Ã. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .170
 5. 5. 6 —‹ÃªA M¡ lßÀ.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..172 PBŒY›uœªAêA.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .175 ”ºßàA_“∞Œº∆C‘jZNÕæB¿ßC—‹ÃªA. . . . . . . . . . . . .179 ¥ªA_z_’B. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .182 —Bz¥ªA ™AÃ√C. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . ..184 q_¢Àj—Bz¥ªA.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .187 fŒº¥M—Bz¥ªA.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .187 ΩŒ∏rM¡∑B A.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .188 nN A_K.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .194 u_PBŒY›nN A_K.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .195 œyB≥B§ùA.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .197 Mz≥_—B§ùA_B¡ lßÀ. . . . . . . . . . . . . . . . . .198 u_PBŒY›≥œyB§ùA_B. . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 ÜA_»_kB–iAe‚A.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .205 kB»ÜA–iAe‚AmC_Lú—iAeGoŒªÀıB¿∏Y. . . . . . . . . .205 ’Bz≥vùA_B≈ø“ÕBßirªA_∆À¤. . . . . . . . . . . . . . .207 P›Œv∞NªA“ÕiAe‚A.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .208 m_“mBŒ—iAeGBvùA.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .211 ≈‰ø…ªµY£ÃNªA_±ü—l»UC“ªÀfªA.. . . . . . . . . . . .212 ∆Ã∞£ÃùAfƒß“ªÀfªA’AjUC. . . . . . . . . . . .. . . . . .213
 6. 6. 7 â__oºøÛfiA_È_“.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .214 µY‘iÃrªA.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .214 ¡∏Y‘iÃrªA.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .216 LBbN√AzßC_’BoºâøÛfiA_È_“. . .. . . . . . . . . . . . . .221 —fø“ÕÃzßoºâøÛfiA_È_“. . . . . . . . . . . . . . . . . . .222 “ÕÃzßoºâøÛfiA_È_“. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .222 u_PBŒY›oºâøÛfiA_È_“. . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 ¡º∏NªA µY’AfIGÀ–CjªA∆ÀeXjY. . . . . . . . . . . . . .235 è_ÒM K_ŒJ_m‚A µ_øB∑ ¬›_Øe ı›_®_YAÀ “_êÀ —f_ªA ¬j__N_Xif üÒM_ŒJ_µ…øB∏YC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 m‚A_¬jZÂÕ ¬›∆C∆Ã∏Õ¡∏áAnŒªÃI_ıBŒ. . . . . . . . . . .242 m‚A_¬›ÂÕ¬jZ’AhÕGnùAonVNªAÀ¡»Œºß. . . . . . . .243 “ßBÒªA¡∑BZºª¡ºnùA–hªA¡∏꬛m‚BI~jØ. . . . . .247 ‹“ßBü“Œv®ùA.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .249 mBä_“J¬B∏áA~jØ”ºßnùA_. . . . . . . . . . . . .251 è_AgG ¡∑BáA æBN≥ K£C_j»j∞∏ªA`AÃJªA. . . . . . . . . . .254 nªA LAlYfiA “øB≥G_mBŒ_“Œ~jØ“ÕB∞∑. . . . . . . . . . . .258 y_“√B¿µŒJÒMm‚A_¬›. ... . . . . . . . . . . . . . . . .262
 7. 7. 8 ÉΟó¡Î0«!$#Ç≈yϑôm§9$#ÉΟŠÏm§9$# !$uΖø9u“Ρruρy7ø‹s9Î)|=≈tGÅ3ø9$#Èd,ysø9$$Î/$]%Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9š÷t/ϵ÷ƒy‰tƒzÏΒÉ=≈tGÅ6ø9$#$·ΨÏϑø‹yγãΒuρ ϵø‹n=tã(Νà6÷n$$sùΟßγsΨ÷t/!$yϑÎ/tΑu“Ρrª(!$#Ÿωuρ ôìÎ6®Ks?öΝèδu!#uθ÷δr$£ϑtãx8u!%y`zÏΒÈd,ysø9$# )—f÷BùA48(
 8. 8. 9 ¡ŒYjªA ≈õjªA A ¡nI A“øf¥ù Ω___÷AÀC ü ïÀfiA …___N®J ü ¡___∏áA ¬B___§√ LB___N∑ ±ŒªD___M ∆B___∑ æÃ__¥ß ü J__∑ j__QC B__ “__ŒIj¨ªA “__ØB¥RªA O__√B∑À ,∆j__¥ªA Ah__« ≈__ø PBŒƒŒ__n¿àA ∆C ¡»√B__«gC ”__ºß jÒŒ__nÕ ∆B__∑ B__«jQC ≈__øÀ ,__nùA ’B__ƒIC ≈__ø î∞¥R__ùA ü —B__ŒáA Ω∑B__rø “__ÜB®ù B__u ¬B__§√ …__ŒØ oŒ__ª …__√CÀ ,œMÃ__ƒ»∑ ≈__Õe ¬›__m‚A jv®ªA Ah«.À ,“ªÀfª ¡∏Y ¬B§√ ‹À“ªÀe O√B∑ …NªÀe)“ŒƒÕe__“ŒYÀi(. “__øBß iB__∏ØDI ∆ÀeB__ƒÕ ¬›__m„ª Ω__¿®ªA ”__ºß ∆ÿ÷B__¥ªA ∆B__∑À —B__ŒZºª Ω__øB∑ ¬B__§ƒ∑ ¬›__m‚A k __Õ `Ã__yÀ B__»ŒØ oŒ__ªÀ —iÃ__ºJø __´ ¬B__ß Ω∏__rI ¬›__m‚A ïG ™ÃUjªB__I ∆ÀeB__ƒÕ AÃ√B__∑À ,©__¿N AÀ “__ªÀfªAÀ ü ∆Ã__∏Õ ∆C ∆Àe `Ã__N∞ø‹À ¬›__m‚A “__¿§√fi __yAÀ iÈÃ__vM ¡»√B__«gC ¡__∏áA —eB__ßG ∆C ¡»MAÃ__ße ≈__ß LB__´À ,¬›__m‚BI ¡__∏áA —eB__ßG “__Œ∞Œ∏ª I ‹G ”MD__NÕ ‹ A æl__√C B__ñ___≥H___àA “__ªÀe “øB_“__øB≥‚ ≈__∏Õ Ah__ À ,“Ø› “Ø›_àAKŒv√ –C ¡»º¿ß WøB√jI ü A æl√C Bñ ¡∏áA —eBßGÀ. AifI Ω__N∏M ¬B__≥ O__≥êA π__ªg üB__øÀ B«j__yBY “__øÛfiA ©__≥AÀ “__m “__ªÀe ü ∆BÒº__mÀ —Ã__≥ ≈__ø …__ŒØ O__√B∑ B__øÀ B__»ëiBM “__mAieÀ ,…__ŒªG O__ªE “Œø›__m‚A —f__Œ¥®ªA ”__ºß ¬Ã__¥M “__ªÀe , B__®ªA ü ïÀfiA “__ªÀfªA œ__« O__√B∑ h__Œ∞ƒNªAÀ µ__ŒJÒNªA ©__yÃø B»®__zM “Œßj__q ¬B__∏YC ≈__ø B__»ƒß µ__RJ√A B__øÀ ‚A Ω__N∏NªA Ah__« pie ¡__Q , B__®ªA ïG “ªB__mi B»__º¿ÑÀ…__®UAjø ≈__ø ¬›__m
 9. 9. 10 ¬B__§√ …__√C “__VŒNƒI Xj__aÀ “__ŒßAÀ “__mAie “ƒ__nªAÀ LB__N∏ªA ü “Œº__ufiA π__ªg Ω_∑ îJ_M ıB_JN∑ ©_yÃØ ,B__»®Œö —B_ŒáA Ω∑B_rø B_®Õ ΩøB_q Ω_øB∑ ¬B__§√ ü ©__yÃØ ,B»M›Œ__v∞M ≈__ø R__∑ ïG ∂j__ÒNªA ∆Àe “__ŒªBöG —iÃ__vI N∑ –eB__vN≥‹A ¬B__§ƒªA üÀ ,ıB__IBN∑ ¡__∏áA ¬B__§√ üÀ ,ıB__IBN∑ ¬›__m‚A,ıB__IB “__ŒYBƒªA K__N∏ªA  h__« ©__yÀ ü •__Y‹À ,ıB__IBN∑ œßB__¿NU‹A ¬B__§ƒªA üÀ B__u Ω__øB∑ ¬B__§√À ,œ__º¿ß Cf__Jø ¬›__m‚A ∆C ∆ÿº__nùA ∫if__Œª “__Œº¿®ªA ≈__ß ,—B__ŒáA ©__≥AÀ ü B__«eBè‚ Ω__¿®ªAÀ …__N¿§√C J__NI AÃ__øÃ¥Œª ,µ__ŒJÒNºª __àA “__ªÀe “__øB≥‚ Ω__¿®ªA µ__Õj_µ__ŒJÒNª —f__ŒYêA “__¥ÕjÒªA œ__« __ªA “Ø› «—BŒáA ©≥AÀ ü B«eBèGÀ “¿§√fiA  h. __n¿ºª “__¿§√fiAÀ iB__∏ØfiA  h__« Ω__¿Å Ω__N∏NªA Ah__« ¬B__Œ¥IÀ B___»MiúIÀ B___»I Tf___ZNªAÀ B»N___r≥Bƒø ¬AÀeÀ —B___ŒáA ©___≥AÀ ü B___«eBè‚ iB__∏ØfiA  h__« …__Õfª O®__nMA ,B«ieB__vø ïG ™Ã__UjªAÀ.j__vN¥M f__®M À C f___®I “___uBa ,“___ŒªBö‚A —iÃ___vªAÀ “___zÕj®ªA ¢Ã___ÒàA ”___ºßJ___uC ∆ f__®IÀ ,…__ŒØ ¡__« B__û x›__àA ü ¡»÷B__Ui ˜°__äÀ ,__nùA Ω__øC ¬›__m‚A —B__ŒáA Ω∑B__rø B__®Õ ΩøB__q Ω__øB∑ ¬B__§√ …__√C ∆Ã∑if__Õ AÃZJ__uC ∆C “__ªÀe ≈__ß ΩŒ__uB∞NªA j__R∑C “__Øj®ù lØB__Y ¡»Õf__ª J__uC B__¿∑ ,B__»®Œö “Ø›___àA“__ªÀe B»¥JÒN__m __ªA ¬›__m‚A “__¿§√C ≈__ßÀ ,B__»NøB≥‚ ÂΩ__‰¿®ÂÕ __ªA Ø›_àA“B_»÷AjQGÀ K_N∏ªA  h_« ©Œ_mÃM ”_ºß B_ƒª ıAlØB_Y Ah_« ∆B_∏Ø ,¡»Œºß ïÀfiA B»MB®J ü B»ŒØ —eÃUÃø ≈∏M ªA P›Œv∞NªA ≈ø R∏I. B__ƒº¿ß f__¥Ø  ef__vI ≈__ç –h__ªA ¡__∏áA ¬B__§√ LB__N∏ª “J__nƒªBIÀ “__ªÀe ©__≥AÀ kAj__IGÀ …®Œ__mÃM ”__ºß “__RªBRªA “__®JÒªA ü“Ø›___àAB__»Ml»UCÀ
 10. 10. 11 __»I µ__º®NÕ B__øÀ B__ B¿ßCÀü ¡__∏áA Ω∏__q ∆C BƒZ__ÈyÀÀ ,œºŒ__v∞M Ω∏__rI B ë l_Œ¿Nø f_ÕjØ Ω∏_q ¬›m‚ANü —eÃ_UÃùA ¡_∏áA “_¿§√C ©_Œö ≈_ß ±_º __àA “__ªÀe —l__»UCÀ ¡__∏áA f__ßAÃ≥ ΩŒ__v∞NªBI B__ƒÈŒIÀ , B__®ªA_µ__Õj À ,“Ø› __àA “__ªÀe ∆C BƒZ__ÈyÀÀ ,π__ªg KŒªB__mCÀ ,“__∞ŒºàA K__v√_“__ªÀe œ__« “Ø› ”__ºß B__ƒ◊UÀ ,“__Œ G “__ªÀe O__nŒªÀ “Õj__rI”__ºßÀ ,¡»MBŒY›__uÀ î√ÀB__®ùA µ__ŒJÒM LÃ__UÀ ∆B__ŒI B__√kjICÀ ,…MBŒY›__uÀ “__øÛfiA o__ºâÀ ‘iÃ__rªA ¡__∏Y µ___ŒJÒM ü XÈif___NªA “___øjYÀ ,—f___YAÀ “___®Øe ı›øB___∑ ıB___¥ŒJÒM ¬›___m‚A ıB___¿∏Y “___ªÀfªA ü ¡___∏áA ∆Ã___∏Õ ∆C “___øjY B___√kjIC B___¿∑ ,…___øB∏YC K__è ”_NøÀ ,…__NßB ¬j_Ñ ”_NøÀ ,¡∑B__áA “_ßB K__É ”_NøÀ ,ıBŒ_nŒªÃI∆C îY Ω∑ ü …NJmBä LÃUÀÀ ,…»UÀ ü ±ŒnªA j»rÕ. ¬Al__Nª‹AÀ S__ÕeBYfiA WÕj__Ö “__RªBRªA “__®JÒªA ü B__ƒMBØ f__≥ ∆B__∑À R__∑ h__aC ü B√f__¿NßA f__≥ B__ƒ∑À ,SÕf__áA K__N∑ ü eÃ__UÃùA B»__ÈvƒI ∆C __´ ,B__»I “__¥Q — __N®ùA …__¥∞ªA K__N∑ ü —eiAÃ__ªA xÃ__vƒªA ”__ºß B__»ƒø ıB__√BŒYC SÕf__áA –Àj__M …__¥∞ªA K__N∑’l__U “__ÕAÀi ”__ºß j__vN¥M ÀC ,”ƒ®ùB__I __∞√ B__¿ºØ ,ΩŒªf__ªAÀ f«B__rªA ∆B__∏ø Ã__« –h__ªA SÕf__áA ≈__øf“__®JÒªA P ,“_RªBRªA “_®JÒªA ü B_ƒMBØ B_ø Bƒ∑ifN_mA “_®IAi “_®J …_®JÒ√ ∆C B_√eiCÀ “RªBRªA ≈__ÕC ≈__ø B__√j∑gÀ ,LB__N∏ªA ü —eiAÃ__ªA S__ÕeBYfiA ©__Œö WÕj__bNI B__ƒ¿¥Ø Ã__ªA wƒªB__I B__ƒølNªAÀ ,B__»ƒø SÕf__Y Ω__∑ h__aC,SÕf__áA K__N∑ ü eiA B__¿∑ ,æ‹fN__m›ª …Y›__u ÀC …NZ__u B__ƒª f__∑DNM SÕf__Y Ω__∑ B√f__®ICÀ ,B«ieB__vø ≈__ø LB__N∏ªA ü —eiAÃ__ªA iB__JafiA ©__Œö “Z__u B__ƒª Pf__∑DM BƒZZ__u B__¿∑ , BƒØh__Y ıB∞Œ®__y  B√f__UÀ ÀC ,B__ƒª f__˜∑DNÕ __a Ω__∑À
 11. 11. 12 Xj___bØ ,PB___®UAjùAÀ PB___r≥BƒùA “___VŒN√ ¬B___∏YfiAÀ ¡Œ«B___∞ùA |___®I »I LBN∏ªAn¿ºª B»øf¥√ ªA —iÃvªA  h. I Ω___ÈV®Õ ∆CÀ ,ıA R___∑ ıA ___a …___ŒØ Ω___®è ∆C æD___n√ AÀ____∑H_¬Aj I __nùA___≥H_“__ªÀe “øB“Ø›___àA©__yÃø LB__N∏ªA ü eiÀ B__ø ©__yÃÕ ”__NY lÕl®I A ”ºß πªg BøÀ ,hŒ∞ƒNªAÀ µŒJÒNªA. 15¬AjáA ¬jä j»q ≈ø1417_«. 01/06/1996¬. ¬Ãªk ¡Õf¥ªA fJß
 12. 12. 13 ¡nI¡ŒYjªA ≈õjªA A fŒ»ó: —fŒ¥ß ”ºß ¬Ã¥M B»º®UÀ ,¬›m‚A “ªBmi ïB®MÀ …√BZJm A æl√C —fŒ¥ß ,fŒYÃNªA:A æÃmi f¿ä A ‹G …ªG ‹. mi œ«À_q “øBß “ªB_rJºª “ºøB_§ƒM ,’B®ö “Õj_q ¡_—BŒáA ∆À¤ Y ≈ø ∆Bn√‚A Ω∑Brø B®MÀ ,B«f®I BøÀ B»ºJ≥ Bñ B»MB≥›ßÀ ,B»º∑ë SŒ ü ,jrJªA I ≈ø   ´ ©øÀ ,…n∞√ ©øÀ ,…¥ªBa ©ø …MB≥›ß ¡§ƒMÀ ,∆Bn√G ∆B∏øÀ ∆Bøk Ω∑. µºàA “ŒYB√ ≈ø —BŒáAÀ ∆Bn√‚AÀ ∆Ã∏ªBI µªBàA A “≥›ß OÜB®Ø Bû B« ´À jvƒªAÀ ∂kjªAÀ ,æ›zªAÀ ‘f AÀ ,“MBø‚AÀ ’BŒY‚AÀ , IfNªAÀ —if¥ªA PB∞u ≈ø …I ïB®M A ±vMA¡º®ªAÀ ≤jvNªAÀ IfNªAÀ ¬B∏Y‚AÀ PBƒ∏¿ùA ©Œ¿Ä “¥º®NùA —eAi‚AÀ ,PBƒ÷B∏ªA ©Œ¿Ä °Œ A.  eAjØG LÃUÃI µªBàA BI —BŒáAÀ ∆Bn√‚A “≥›ß OÜBß B¿∑ ≈ø ’œq ü …®ø PB≥úbùA ≈ø   ´ ∫AjqG ¬fßÀ ,©ÕjrNªAÀ “ÕeÃJ®ªBI …I  ÀfJ®Õ ∆C  eBJ®ª ™jq Bñ …MeBJß LÃUÀÀ ,πªg¬AlNª‹A LÃUÀÀ , f¿ä æÃmjªA eAjØG LÃUÀÀ ,…Œ«AÃ√ ≈ß eB®NI‹AÀ , jøAÀDI,…ª ™BJM‹BI jrJªA ≈ø  AÃm ≈ß hafiA ÀC ,  ¨ª ™BJM‹A ¬fßÀ ,…ƒß hafiAÀ. ,—lŒ¿Nø —iBzY B»I PfUÀC ,—efä “ƒŒ®ø iB∏ØDI P’BU f≥À Œ¥ƒN®ø ∂AÀgC B»I PiúIÀ ,—BŒáA ≈ß ¡Œ«B∞ùA ™Ã¿â B»I PefYµØÀ B» ,¬AjáAÀ æ›áA œ« ,—BŒáA ü “ƒŒ®ø j§√ “»UÀ B Oº®UÀ ,—iBzáA πºM
 13. 13. 14  jßBrøÀ  iB∏ØC ü ıAlŒ‰¿NÂø ıB®¿Nâ B»I OøB≥CÀ ,sŒ®ªA ü “ƒŒ®ø “¥Õj À  eAjØC PBŒvbqÀ …N¿§√CÀ. ’AÃm ,©¿N AÀ “ªÀfªA ü PB≥›®ªA B®Õ ΩøB∑ ©ÕjrNI P’BU B¿∑ ÀC eBvN≥‹A ÀC ,¡∏áA üÀC “ŒºaAe “mBŒnªA ÀC ,¡Œº®NªA ÀC ™B¿NU‹A “ªÀfªA îI “øB®ªA PB≥›®ªBI µº®NM PB≥›®ªA πºM O√B∑C ’AÃmÀ ,“ŒUiBa rªAÀ ¡øfiAÀ æÀfªA ≈ø B« ´À “ªÀfªA îI ¬C ,B«BÕBßi eAjØCÀ_ü ,Lî ©¿N A eAjØC îI “uBàA PB≥›®ªBI µº®NM O√B∑ ¬C ,LjáAÀ ¡ºnªA ªBY ®I ©ø ¡»z®I|. §√ πªhI O√B∏Ø_q ı›øB∑ ıBøB_Zºª ı›øB_n√‚A —BŒ_,B»º∑ “Œ√B ı›∏q B PefY “ªÀe ü ,ı›øB∑  hŒ∞ƒMÀ …¥ŒJÒM nùA ”ºß OJUÀC ¬B§ƒI ΩR¿NÕ ıBƒÏŒ®ø“Ø›_àA.
 14. 14. 15 áA_m‚A ü ¡∏__¬› h∞ƒM ªA “ÒºnªA ëÀ ,fYAÀ ”ƒ®ñ ∆BÒºnªAÀ πºùAÀ ¡∏áA ‚A Ω¿ß ë ÀC ,¬B∏YfiAΩ¿ßÀ ,nùA ”ºß ™jrªA B»JUÀC ªA —iBø ¡uBbNªA ΩvØÀ , B§NªA ©Øfª Ω¿®NnM ªA “ÒºnªA ë Ah« —iBø‚A.ÀC ïB®M …ªÃ≥ ü —eiAêA jøfiA “Õ‹À ë ¡∏áA ,‘jaC —iBJ®I:(#θãè‹ÏÛr©!$# (#θãè‹ÏÛruρtΑθß™§9$#’Í'ρéuρÍö∆F{$#óΟä3ΖÏΒïB®M …ªÃ≥ üÀ:öθs9uρçνρ–Šu‘’nÎ) ÉΑθß™§9$##’nÎ)uρ’Í'ρéÍøΒF{$#öΝåκ÷]ÏΒ.Ω®∞ªBI ∆À¤rªA “ÕBßi —jqBJø ëÀ. ¡∏áAÀ “ªÀfªA Ω®U —BŒáAÀ ©¿N AÀ “ªÀfºª CfJø  iBJNßBI ¬›m‚AÀ ¬B∏YDI Aÿ∏ê ∆CÀ ,¡∏áAÀ “ªÀfªA AÿŒ¥Õ ∆DI nùA jøCÀ ,…ƒø ıA’lU ¬›m‚A.PAjrß Oªl√ f≥À∆BÒºnªAÀ ¡∏áA ü ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ü PBÕ‡A A æl√C Bñ ¡∏áBI nùA jøDM.ïB®M A æB≥:Νà6÷n$$sùΟßγsΨ÷t/!$yϑÎ/ tΑu“Ρrª!$#(ŸωuρôìÎ6®Ks?öΝèδu!#uθ÷δr$£ϑtãx8u!%y`zÏΒÈd,ysø9$#,æB≥À:ÈβruρΝä3ôm$# ΝæηuΖ÷t/!$yϑÎ/tΑu“Ρrª!$#ŸωuρôìÎ7®Ks?öΝèδu!#uθ÷δröΝèδö‘x‹÷n$#uρβrx8θãΖÏFøtƒ.tãÇÙ÷èt/ !$tΒtΑu“Ρrª!$#y7ø‹s9Î),æB≥À:tΒuρóΟ©9Οä3øts†!$yϑÎ/tΑu“Ρrª!$#y7Íׯ≈s9'ρé'sùãΝèδ tβρãÏ≈s3ø9$#,æB≥À:tΒuρóΟ©9Νà6øts†!$yϑÎ/tΑu“Ρrª!$#y7Íׯ≈s9'ρé'sùãΝèδ tβθßϑÏ=≈©à9$#,æB≥À:tΒuρóΟ©9Νà6øts†!$yϑÎ/tΑu“Ρrª!$#y7Íׯ≈s9'ρé'sùãΝèδ šχθà)Å¡≈xø9$#,æB≥À:Ÿξsùy7În/u‘uρŸωšχθãΨÏΒ÷σãƒ4®Lxmx8θßϑÅj3ysãƒ$yϑŠÏù uyfx©óΟßγsΨ÷t/§ΝèOŸω(#ρ߉Ågs†þ’ÎûöΝÎηÅ¡àΡr%[`uxm$£ϑÏiΒ|MøŠŸÒs%(#θßϑÏk=|¡ç„uρ$VϑŠÏ=ó¡n@, æB≥À:$pκš‰r'¯≈tƒtÏ%©!$#(#ûθãΨtΒ#u(#θãè‹ÏÛr©!$#(#θãè‹ÏÛruρtΑθß™§9$#’Í'ρéuρÍö∆F{$# óΟä3ΖÏΒ,æB≥À:#sŒÎ)uρΟçFôϑs3xmt÷t/Ĩ$¨Ζ9$#βr(#θßϑä3øtrBÉΑô‰yèø9$$Î/.
 15. 15. 16 ÒºmÀ ¡∏Y ë SŒY ≈ø ¡∏áBI “¥º®NùA PBÕ‡A PAjrß ≈ø B« ´À,∆B ¡∏áA TeAÃY P›Œv∞M ”ºß “ªAfªA — R∏ªA PBÕ‡A ∫Bƒ«À.PBÕE ∫Bƒ»Ø ©ÕjrNªAÀ ,œ÷BƒÜA ©ÕjrNªAÀ ,œmBŒnªA ©ÕjrNªAÀ ,œIjáA ©ÕjrNªA ,œßB¿NU‹AÀªA©ÕjrNüP›øB®ùAPB®ÕjrNªA ≈ø πªg ´À.ïB®M æB≥: $pκš‰r'¯≈tƒšÏ%©!$#(#θãΖtΒ#u(#θè=ÏG≈s%šÏ%©!$#Νä3tΡθè=tƒš∅ÏiΒÍ‘$¤à6ø9$#(#ρ߉Åfu‹ø9uρ öΝä3ŠÏùZπsàù=Ïñ,æB≥À:$¨ΒÎ*sùöΝåκ¨]xs)÷Ws?’ÎûÉöysø9$#ôŠÎh|³sùΟÎγÎ/ô¨ΒöΝßγxù=yz óΟßγ¯=yès9šχρã2¤‹tƒ∩∈∠∪$¨ΒÎ)uρ ∅sù$sƒrBÏΒBΘöθs%ZπtΡ$uŠ½zõ‹Î7/Ρ$$sùóΟÎγø‹s9Î)4’n?tã !#uθy™,æB≥À:βÎ)uρ(#θßsuΖy_ÄΝù=¡¡=Ï9ôxuΖô_$$sù$oλm;ö≅ª.uθs?uρ’n?tã«!$#, æB≥À:$y㕃r'¯≈tƒšÏ%©!$#(#ûθãΨtΒ#u(#θèù÷ρrÏŠθà)ãèø9$$Î/,æB≥À:Ÿωuρ(#ûθè=ä.ù's? Νä3s9¨uθøΒrΝä3sΨ÷t/È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î/(#θä9ô‰è?uρ!$yγÎ/’nÎ)ÏΘ$¤6çtù:$#(#θè=à2ù'tGÏ9$Z)ƒÍsùôÏiΒ ÉΑ¨uθøΒrĨ$¨Ψ9$#ÉΟøOM}$$Î/óΟçFΡruρtβθßϑn=÷ès?,æB≥À:öΝä3s9uρ’ÎûÄÉ$|ÁÉ)ø9$#×ο4θuŠxm ’Í'ρé'¯≈tƒÉ=≈t6ø9F{$#,æB≥À:ä−Í‘$¡¡9$#uρèπs%Í‘$¡¡9$#uρ(#ûθãèsÜø%$$sù$yϑßγtƒÏ‰÷ƒrL!#u“y_$yϑÎ/ $t7|¡x.Wξ≈s3tΡzÏiΒ«!$#,æB≥À:÷βÎ*sùz÷è|Êö‘röΝä3s9£èδθè?$t↔sù£èδu‘θã_é, æB≥À:÷,ÏΨã‹Ï9ρèŒ7πyèy™ÏiΒϵÏFyèy™(tΒuρu‘ωè%ϵø‹n=tã…çµè%ø—Í‘÷,ÏΨã‹ù=sù!$£ϑÏΒ çµ9s?#uª!$#,æB≥À:õ‹è{ôÏΒöΝÏλÎ;¨uθøΒr]πs%y‰|¹öΝèδãÎdγsÜè?. ©ÕjrNºª “zÕj®ªA ¢ÃÒàA få Ah∏«ÀÃ√ ü“∞ºNbùA …ŒYA: ,PBÕ‡A PB◊ø ü “ZyAÀ P›øB®¿ºªÀ ,œmBŒnªAÀ ,œ÷BƒÜAÀ ,–j∏n®ªA “ZŒZvªA SÕeBYfiA ≈ø —jØAêA —jR∏ªA ≈ß ı›zØ.B»I ¡∏Zºª Oªl√ÛC B»º∑À B«hŒ∞ƒMÀ B»¥ŒJÒNªÀ.æÃmjªA ¬BÕC œº¿®ªA ©≥AêA ü Ω®∞ªBI O¥JÛ f≥À, Y ≈ø ¡«f®I ”MC ≈øÀ ,≈ÕfqAjªA ’B∞ºàA ¬BÕCÀnùA ¬B∏.“ª‹e æfÕ Bû
 16. 16. 17 “øÛflªÀ ,—BŒáAÀ ©¿NV¿ºªÀ ,“ªÀfªAÀ ¡∏Zºª ¬B§√ ¬›m‚A ∆C ”ºß “ZyAÀ eAjØfiAÀ.µØÀ nM O√B∑ AgG ‹G ¡∏áA πºó ‹ “ªÀfªA ∆C ”ºß æfÕ B¿∑ ¬›m‚A ¬B§√.h∞ƒÂM “ªÀe ü ıBŒY ∆B∑ AgG ‹G eÃUÀ ¬›m„ª ∆Ã∏Õ ‹À …øB∏YC.CfJøÀ ≈Õe ¬›m‚BØœ« “ªÀfªAÀ ,…ƒø ’lU “ªÀfªAÀ ¡∏áAÀ ü B«hŒ∞ƒMÀ …øB∏YC µŒJÒNª ¬›m‚A B»®yÀ ªA —fŒYêA “ŒßjrªA “¥ÕjÒªA “øB®ªA —BŒáA.ü …¥JÒM “ªÀe …ª O√B∑ AgG ‹G ıBŒY ıAeÃUÀ ¬›m‚A fUÃÕ ‹À æAÃYfiA ©Œö.oŒªÀ ,“ŒYÀi “Œ G “ªÀe OnŒªÀ ,“ÕjrI “ŒmBŒm “ªÀe œ«À ,“mAfÚ≥ B“¿v®ªA “∞u B»nŒ÷jª ‹À. “ªÀfªA Ω∏q ≈ÈŒJÕ –hªA ¬B§ƒªA ë ¬›m‚A ü ¡∏áA ¬B§√À ,…Œºß ¬Ã¥M –hªA pBmfiAÀ ,B»Ml»UCÀ B»√B∑iCÀ B«fßAÃ≥À ,B»N∞uÀ B«BzN¥ñ ∆À¤rªA ”ßjM ªA oŒÕB¥ùAÀ ¡Œ«B∞ùAÀ iB∏ØfiAÀ.iÃNmfªAÀ B»¥JÒM ªA î√AÃ¥ªAÀ. a “ªÀfª ,lÈŒ¿Nø xBa ¬B§√ ëÀ©Œö ≈ß ±ºNë ,—lŒ¿Nø “uB ªA pBmfiA ü ’AÃm ,ıBÈŒº∑ ıBØ›NaA B®ªA ü —eÃUÃùA ¡∏áA “¿§√Ch¬Ã¥M – ∆À¤rªA ”ßjÂM ªA oŒÕB¥ùAÀ ¡Œ«B∞ùAÀ iB∏ØfiA ü ÀC ,“¿§√fiA  h« …Œºß ,B«BzN¥ñÀCüæB∏qfiAªAΩR¿NMÀC ,B»IüMBmfªAî√AÃ¥ªAÀªAB»¥JÒM.
 17. 17. 18 ªA_“ªÀfm‚A__“Œø› œmBŒm ∆BŒ∑ œ«À ,™jrªA µJÒÕ “∞Œºa œ« “Œø›m‚A “ªÀfªA B®ªA ïG “ªBmi …MÃße Ω¿áÀ ,B«hŒ∞ƒMÀ ¬›m‚A ¬B∏YC µŒJÒNª –hŒ∞ƒM eB»ÜAÀ —ÃßfªBI.…N¿§√C µŒJÒNª ¬›m‚A B»®yÀ ªA —fŒYêA “¥ÕjÒªA œ«À ¬AÃÍ≥ œ«À ,©¿N AÀ —BŒáA ü “øB®ªA …øB∏YCÀeÃUÀm‚A,—BŒáA ü ¬› ejâ ”¥JÕÀ ,eÃUêA ≈ø —BŒZºª ¬B§√À CfJ¿∑ ¬›m‚A |Œ¨‰Õ B»√ÀfIÀ “Œ¥ºÂa ÎPB∞uÀ ,“ŒYÀi pÃ¥.“N≥¤ø OnŒªÀ ,“Œ¿÷Ae œ»Ø πªhª. ,B»mBmC œ»Ø ,“Œø›m‚A —fŒ¥®ªA ”ºß ¬Ã¥M BòG “Œø›m‚A “ªÀfªAÀ æAÃYfiA ≈ø æBÅ B»ƒß π∞ƒM ∆C ıBßjq kÃè ‹À.æÃmjªBØîY¬B≥C æÀC ≈ø “Œø›m‚A —fŒ¥®ªA ”ºß …øB≥C B»ŒØ ¡∏áA ïÃMÀ ,“ƒÕfùA ü ∆BÒºnªA A ‹G …ªG ‹ ∆C —eB»q ‰Ω‰®‰VØ ,Âf®‰I Oªl√ f≥ ©ÕjrNªA PBÕE ≈∏M À ,¬ÃÕ ,pBƒªA îI PB≥›®ªA pBmCÀ ,nùA —BŒY pBmC A æÃmi ıAf¿ä ∆CÀ ¡uBbNªA ΩvØÀ , B§NªA ©Øe pBmCÀ.C –CpBmCÀ ,B»º∑ —BŒáA pBm ∆BÒºnªAÀ ¡∏áA.”ºß …yjØÀ ,eB»ÜA ™jq ΩI ,πªhI ͱN∏Õ …√G ¡Q pBƒºª —fŒ¥®ªA  h« Ω¿á nùA.–iBbJªA ‘Ài…ª •∞ºªAÀ ¡ºnøÀ≈ß ¿ß ≈I A fJß_æB≥ j:≥_mi æB_A æÃ:$øC_MB≥C ∆C Pj_pBƒªA Ω ıAf¿ä ∆CÀ , A ‹G …ªG ‹ ∆C AÀf»rÕ ”NY,—›vªA AÿŒ¥ÕÀ , A æÃmi B»¥Å ‹G ¡ AÃøCÀ ¡«’Bøe ø Aÿvß Aú®Ø AgHØ ,—B∑lªA AÃM¤ÕÀ A ”ºß ¡»IBnYÀ#. “ªÀfºª ıBmBmC —fŒ¥®ªA eÃUÀ iAj¿NmA ”ºß “§ØB A Ω®U …√G ¡Q
 18. 18. 19 ªA j∞∏ªA j»£ AgG æBN¥ªAÀ ±ŒnªA Ω¿Å jøCÀ ,nùA ”ºß ıByjØ_–C ,`AÉJ —fŒ¥®ªA ≈∏M AgG∆BÒºnªAÀ ¡∏áA pBmC “Œø›m‚A.Ω◊m f¥Ø≈ß æB≥ ?±ŒnªBI ¡«hIBƒ√C “¿º§ªA ¬B∏áA:$—›vªA ¡∏ŒØ AÃøB≥C Bø ,‹#. ıBYAÃI ıAj∞∑ AÀjÕ ∆C ‹G jøfiA œªÀC ∆ÿºnùA ™kBƒÕ ‹ ∆C ,…N®ŒI ü Ω®UÀ. “¿÷fiA iAjÍq ≈ß πªBø ≈I ≤Ãß ≈ß ¡ºnø ‘Ài:$...A æÃmi BÕ ΩŒ≥: IBƒ√ ›ØCæB¥Ø ?±ŒnªBI ¡«h:‹,—›vªA ¡∏ŒØ AÃøB≥C Bø...#.‘Ài “®ŒJªA ü OøBvªA ≈I —eBJß ≈ß –iBbJªA:$…º«C jøfiA ™kBƒ√ ‹ ∆CÀæB≥ ,: ∆B«jI …ŒØ A ≈ø ¡∑fƒß ıBYAÉI ıAj∞∑ AÀjM ∆C ‹G#œ√A ÒªA fƒß ©≥ÀÀ: $ıBYAjÂu ıAj∞∑#.—fŒ¥®ªA ë “ªÀfªA pBmC ∆C ”ºß æfÕ …º∑ Ah»Ø m‚Aü ±ŒnªA Ω¿Å jøCÀ ,B»mBmC ”ºß ∆BÒºnªA ¬B≥C æÃmjªA ∆G gG ,“Œø› B»ºUC ≈ø eB»ÜBI jøCÀ ,∆BÒºnºª ıBmBmC B»÷B¥IG ΩŒJm. ÀC ¬Ã»∞ø ÀC j∏Ø –C “Œø›m‚A “ªÀfªA ‘fª ∆Ã∏Õ ∆C kÃè ‹ Ah À Ω®VÂÕ ∆C œ∞∏Õ ‹ gG ,“Œø›m‚A —fŒ¥®ªA ≈ß µRJƒø ´ pBŒ¥ø ÀC ¡∏Y “ªÀfªA pBmCAh« eÃUÀ ∆Ã∏Õ ∆C ≈ø fI ‹ ΩI ,“Œø›m‚A —fŒ¥®ªA ë ıB A ≈ø ÈΩ‰U ÀC ∂e jøC Ω∑ üÀ ,B«eÃUÃI µº®NÕ ’œq Ω∑ ü ı›Rû pBmfiA “ØB∑ B«iÃøC.¡∏áA ÀC —BŒáA ≈ß ¬Ã»∞ø –C “ªÀfªA ‘fª ∆Ã∏Õ ∆C kÃè ›Ø RJƒø ´ ¬Ã»∞ñ ¿nM ‹À ,“Œø›m‚A —fŒ¥®ªA ≈ß ıB¥RJƒø ∆B∑ AgG ‹G,B»ƒß µ ¬Ã»∞ñ ¿nÕ ›Ø)“Œ Aj¥ôfªA(≈ß µRJƒø ´ …√fi ,“ªÀfªA ü ”ƒJNÂÕ ∆C ∆C kÃè ‹À ,B»ƒß “¥RJƒùA ¡Œ«B∞¿ºª …N∞ªBã ≈ß ı›zØ ,“Œø›m‚A —fŒ¥®ªA ı›zØ ,“Œø›m‚A —fŒ¥®ªA ≈ß µRJƒø ´ …√fi ,iBJNßA –C “ŒøÃ¥ªA ¬Ã»∞ù ∆Ã∏Õ P’BU B»ƒß “¥RJƒùA ¡Œ«B∞ùA ∆C ≈ß jÒa ≈ÈŒJÂMÀ ,…ƒß ”»ƒMÀ ,…øhM.‹À
 19. 19. 20 ,—fŒ¥®ªA  h« ≈ß µRJƒø ´ …√fi ,eÃUÀ –C “Œƒ êA ¬Ã»∞ù ∆Ã∏Õ ∆C vÕ ¡Œ«B∞ø ≈ø B»ƒß µRJ√A Bø ±ªBë …√C ≈ß ı›zØ.—l»UC ü fUÃÕ ‹ πªh∑À ¬Ã»∞ùBI PAiAkÀ “Œø›m‚A “ªÀfªA)œ Aj¥ôfªA(,¬Ã»∞ø –C B»¿∏Y ü ‹À )–ià A øG(ºø ÀC,¬›m‚A —fŒ¥ß ≈ß “¥RJƒø OnŒª B»√fi –iûö ÀC œ∏ B»ƒß “¥RJƒùA ¡Œ«B∞ùA ±ªBÖ œ«À.B»NJmBä –jÉ ∆C ıBMBI ıB®ƒø ©ƒ¿ÂÕ ıBzÕCÀ ,PB∑jY ≈ø ‹À ,eAjØC ≈ø ‹ ,“Œø›m‚A —fŒ¥®ªA pBmC ´ pBmC ”ºß P›N∏M ≈ø ‹À.´ pBmC ”ºß LAlYC ÀC P›N∏M ÀC PB∑jY ¬BŒ≥ ©ƒôÀ BmC“Œø›m‚A —fŒ¥®ªA p.Ah« ¡Nê “ªÀfªA pBmC “Œø›m‚A —fŒ¥®ªA ∆Ã∑ ∆HØ “ªÀfªA B»¿∏Ñ ªA “ŒßjªA ”ºßÀ ,¡∑BáA ”ºß …JUÃÕÀ ,…º∑. ∆C œzN¥Õ “Œø›m‚A “ªÀfªA pBmC “Œø›m‚A —fŒ¥®ªA ∆Ã∑ LÃUÀÀ …ªÃmi “ƒmÀ A LBN∑ ≈ø ı—gÃaDø B»ƒŒ√AÃ≥ j÷BmÀ B«iÃNme ∆Ã∏Õ.f≥À A jøC≈ø Ω®UÀ ,…ªÃmi ”ºß A æl√C Bñ ¡∏ê ∆C ¡∑BáAÀ ∆BÒºnªA ,…I f¥NßA ∆G ıAjØB∑ A æl√C Bø ¨I ¡∏êCÀæl√C Bø “ŒY›u ¬f®I f¥NßA  f¥N®Õ À …I ¡∏Y ∆G ıBùB£À ıB¥mBØÀ ıBŒuBß …º®UÀ ,…ªÃmi ”ºß A.ÂjÊøÚCÀ A ü OIBQ A æl√C Bñ ¡∏áBI ¡∑BáAÀ ∆BÒºnªA A“ȃnªAÀ ∆Ej¥ª.æB≥ ïB®M:Ÿξsùy7În/u‘uρŸωšχθãΨÏΒ÷σãƒ4®Lxmx8θßϑÅj3ysãƒ$yϑŠÏùuyfx©óΟßγsΨ÷t/, æB≥À:ÈβruρΝä3ôm$#ΝæηuΖ÷t/!$yϑÎ/tΑu“Ρrª!$#,Bñ “ªÀfªA ©ÕjrM jvY f≥À j∞∏ªA ¬B∏YDI ¡∏áA –C , A æl√C Bø ¨I ¡∏áA ≈ø iÈhYÀ , A æl√C,≥æB ïB®M:tΒuρóΟ©9Οä3øts†!$yϑÎ/tΑu“Ρrª!$#y7Íׯ≈s9'ρé'sùãΝèδtβρãÏ≈s3ø9$#,æB≥À ¬›nªAÀ —›vªA …Œºß:$Èe‰i Ã»Ø B√jøC …Œºß oŒª Ω¿ß Ω∑#. î√AÃ≥À iÃNme ≈ø B»º∑ “ªÀfªA PB®ÕjrM ∆C ”ºß æfÕ …º∑ Ah»Ø
 20. 20. 21 vä_m‚A —fŒ¥®ªA ≈ß µRJ√A Bñ —iÃ_q ¬B∏YC ≈ø “Œø›_ñ –C ,“Œßj_…ªl√C B Ami ”ºß_∏ªA ü ¬B∏YC ≈ø …ªÃ_nªAÀ LBN_qiC B¿ŒØÀ ,“ƒ_ŒªG Af_≈ø … “IBZu ™BöGÀ pBŒ≥. pBƒªA ıBølºøÀ ,eBJ®ªA æB®ØDI ıB¥º®Nø ™iBrªA LBÒa ’BU Bù …√G ¡Q ,…√BZJm A ≈ø ıBŒME æB¿ßfiA  h« ¡Œ§ƒM ∆B∑ ,¡ B¿ßC ©Œö ü …I fÈŒ¥NªBI ®ÕjrªA P’BUÀ,¡»MB≥›ß ©ŒöÀ ,pBƒªA æB®ØC ©Œ¿Ä “¥º®Nø “Œø›m‚A “ ¡« ´ ©ø ¬C ¡»n∞√C ©ø ¬C A ©ø PB≥›®ªA  h« O√B∑C ’AÃm.‹ Ah À ¡»Ø ,¡»MB≥›ß ¡Œ§ƒNª pBƒªA ΩJ≥ ≈ø “ªÀfºª î√AÃ≥ ≈nª ¬›m‚A ü ÈΩä “ŒßjrªA ¬B∏YfiBI ∆ÀfŒ¥Âø.ïB®M æB≥:!$tΒuρãΝä39s?#uãΑθß™§9$#çνρä‹ã‚sù$tΒuρ öΝä39pκtΞçµ÷Ψtã(#θßγtFΡ$$sù,æB≥À:$tΒuρtβ%x.9ÏΒ÷σßϑÏ9ŸωuρπuΖÏΒ÷σãΒ#sŒÎ)|Ós%ª!$# ÿ…ãè!θß™u‘uρ#·øΒrβrtβθä3tƒãΝßγs9äοuzσù:$#ôÏΒöΝÏδÍøΒr,æB≥À:$A ∆G ”»√À B«ÀfN®M ›Ø ıAeÀfY ÈfYÀ ,B«Ã®ŒzÂM ›Ø |÷AjØ ~jØ’BŒqC ≈ß AÃRZJM ›Ø ∆BŒnƒI oŒª ¡∏ª “vai ’BŒqC ≈ß O∏mÀ ,B«Ã∏»NƒM ›Ø B»ƒß#,OªB≥ “r÷Bß ≈ß ¡ºnø ‘ÀiÀ:A æÃmi æB≥:$TfYC ≈øÀ Èei Ã»Ø …ƒø oŒª Bø Ah« B√jøC ü#.™jq –hªA ë ïB®MÀ …√BZJm BØ ”ºß ∆BÒºnªA UCÀ ,pBƒªA UC –hªA ëÀ ,∆BÒºnªA oŒªÀ ,¬B∏YfiA B« ´ ™BJMA ≈ø ¡»®ƒøÀ ,B»I ¡«jvYÀ ,¡ B¿ßCÀ ¡»MB≥›ß ü B»ßBJMA. ¬B∏YC ©yÀ ü ¬›m‚A “ªÀe ü jrJºª ÈΩä ‹ Ah À¡Œ§ƒNªPB≥›ß pBƒªA iBJUG ü ∆BÒºnºª ∆B∏ø ‹À ,î√AÃ≥ ÀC iÃNme ©ÕjrM ü ‹À ,pBƒªA ›ß ¡Œ§ƒM ü jrJªA ©yÀ ≈ø ¬B∏YCÀ fßAÃ≥ ™BJMA ”ºß ¡« ŒÖ ÀC¡»MB≥. æÃmjªA ¬B≥C f≥ÀB»mBmDI ,—iÃùA “ƒÕfùA ü “Œø›m‚A “ªÀfªA
 21. 21. 22 “ŒºaAfªA B»MB≥›ßÀ B»rŒUÀ B»Ml»UCÀ B»√B∑iCÀ B«fßAÃ≥À ,…Œºß ¬Ã¥M –hªA “ŒUiBàAÀ.iAeCÀ ,¡»√À¤q ”ßiÀ ,nùA ¡∏Y “ƒÕfùA ïG ΩuÀ hƒ¿Ø ûŒªA ©ø —f«B®ø f¥ßÀ ,œø›m‚A ©¿N A fUÀCÀ ,¡«iÃøCI ©ø ¡Q ,e ”ÒßCÀ ,`igCÀ ’BIjÜAÀ “ºÕC Ω«C ©øÀ ,sÕj≥ ©ø ¡Q ,˘ fø IÀ —j¿y ,¬AjáA j»rªA ü fYC ≤BbÂÕ ‹À ,XBY OŒJªA ≈ø ©ƒ¿ÂÕ ‹ ∆C ıAf»ß pBƒªA ü xB≥À œIC ≈I f®mÀ TiBáA ≈I —fŒJßÀ ,KºÒùA fJß ≈I —lõ ΩmiCÀ ≈I j∞®UÀ “QiBY ≈I fÕk ΩmiCÀ ,sÕj≥ “IiB BÕAjmA fJßÀ KªB œIC eB≥À ,æfƒÜA “øÀÂe “IiB fŒªÃªA ≈I fªBa ΩmiCÀ ,¬ÀjªA “IiB “YAÀi ≈I “ƒYB ∫iB®ø B»I ~Ba ,—fÕfß PAÀl´ ü tÃŒÜA …n∞ƒI.≈ÈŒßÀ f®I “∏ø ”ºß fŒmC ≈I LBNß ”˜ªÃØ ,ı‹B¿Âß ∆AfºJºªÀ ,—‹ÂÀ PB® B¥¿ºª ß  ˜‹À ∆BmBm ≈I ∆AgBI ¡ºmC ∆C f®IÀ ,B»ZNØ≈I gB®ø ”˜ªÀÀ ,≈¿ŒªA ”º ”ºß ı›øBß xB®ªA ≈I fŒ®m ≈I fªBa ”˜ªÀÀ ,f‰ƒÚÜA ”ºß œUilàA ΩJU ”mÃø BIC ”˜ªÀÀ ,PÃøjzY ”ºß –iBv√fiA …Jº®Q ≈I fŒJª ≈I eBÕkÀ ,’B®ƒu fiA∆B¿Âß ”ºß xB®ªA ≈I Àj¿ß ”˜ªÀÀ ,∆fßÀ ,fŒI‰k ”ºß –j®q.ÃIC ∆B∑À B∑À ,“ƒÕfùA ”ºß æÃmjºª ı›øBß “√BUÂe∆≈û ¡« bNÕ —‹ÃªA œ˜ªÃÕ îY ,∆Bô‚A ¡»Œºß ∆êlƒÕ ≈ø Lú≥ ∆ÃI¯jrÂÕÀ ,…√êÃNÕ B¿ŒØ Ω¿®ªA ∆Ãnê ¡»¿∏Y ü B»Œºß ∆À nŒm ªA “¥ÕjÒªA ≈ß ¡ DnÕ ∆B∑À.‘Ài f¥Ø gB®Âø ≈ß eÀAe ÃICÀ fõCÀ œ¥»ŒJªA:$A æÃmi ∆CïG ıAgB®ø S®I Bù …ª æB≥ ,≈¿ŒªA:¥M ±Œ∑_gG œz,’Bz≥ πª ~jß AæB≥:LBN∏I œz≥C æB≥ , A:É ∆HØ_LBN∑ ü  fæB≥ , A:nI œz≥C_mi “ƒ_æB≥ , A æÃ:∆HØ É_m ü  f_mi “ƒ_æB≥ , A æÃ:»NUC_æB≥ ,êE ‹ ,œÕCjI f:zØ_ fŒI Lj æB≥À –ifu ü:æÃmi œyjÕ Bù A æÃmi æÃmi µØÀ –hªA A f¿áA
 22. 22. 23 A#≈IA ‘ÀiÀ ,A æÃmi ∆C ≤Ãß ≈I Àj¿ß µÕj ≈ø f®m”˜ªÀ …ª æB≥À ,≈ÕjZJªA ”ºß xB®ªA ≈I fŒ®m ≈I ∆BIC:$fJ®I xÃNmAªAoŒ¥ ¡»MAjm ¬j∑CÀ ,ıA a#. ∆B∑À∆B∑À ,¬›m‚A ü Aúae ≈‰ø ΩRøC ≈Íø —‹ÃªA ΩmjÕ œªAêA ïG fƒnÕÀ ,¡»ƒø PB≥fvªA haCÀ ,≈ÕfªA AÿºmC ≈ÕhªA NI ¡«jøDÕ ü¡»¿º®ÕÀ , àBI pBƒªA jrJÕ ∆C  jøDÕÀ ,æAÃøfiA “ÕBJU ∆BŒYfiA ≈ø R∑ ¡»Œºß fNrÕÀ ,µáA ü pBƒºª îº‰Õ ∆C …ŒuÃÕÀ ,≈ÕfªA ü ¡»»¥∞ÕÀ ,∆Ej¥ªA Ω÷BJ¥ªA ïG ’BßfªA ≈ß WÊŒ‰« pBƒªA îI ∆B∑ AgG ¡«B»ƒÕ ∆CÀ ,¡º§ªA ü CÀ ,…ª πÕjq ‹  fYÀ A ïG ¡«⁄Bße ∆Ã∏Œª ,j÷Br®ªAÀoú haDÕ ∆ PB≥fvªA ü nùA ”ºß ‰KÍNÛ∑ BøÀ ,æAÃøfiA.–eÃ»Õ ≈ø ¡ºmC ≈ø È∆CÀ v√ ÀC_mG œ√Aj_n∞√ ≈ø ıBvªBa ıBø›_m‚A ≈Õe ∆AeÀ ,…_,îƒø¤ùA ≈ø …√HØ ¬› ¡»Œºß Bø ΩRø …ŒºßÀ ¡ Bø ΩRø …ª.v√ ”ºß ∆B∑ ≈øÀ_»Õ ÀC …NŒ√Aj_…NÕeà B»ƒß ì∞ÂÕ ‹ …√HØ. –iBbJªAÀ ¡ºnø ‘ÀipBJß ≈IA ≈ß:$A æÃmi ∆CS®I Bù ¥M π√G æB≥ ≈¿ŒªA ïG ıAgB®øf¡«ÃßfM Bø æÀC ≈∏ŒºØ LBN∑ Ω«C ¬Ã≥ ”ºß ¬ oú ¡»Œºß ~jØ A ∆C ¡« aDØ A AÃØjß AgHØ ,ÈΩUÀ lß A —eBJß …ŒªG —B∑k ¡»Œºß ~jØ f≥ A ∆C ¡« aDØ Aú®Ø AgHØ ¡»NºŒªÀ ¡»øÃÕ ü PAúu Œƒ´C ≈ø ha¤M¡÷Aj∑ È∂ÃMÀ ¡»ƒø hbØ AÃßB C AgHØ ¡»÷Aj¥Ø ”ºß e Ø ¡»÷B ¡ AÃøC#—eBÕlI B¿ “Œ√BQ “ÕAÀi üÀ ,:$B»ƒŒI oŒª …√HØ ¬Ãº§ùA —Ãße ¯µÏMAÀ LBVY A îIÀ#. ∆B∑Àf¥Ø ,æAÃøflª ıBuÃvã ı›Ui ∆BŒYfiA |®I ü ΩmjÕ
 23. 23. 24 xjb‰Õ Œa eÃ»Õ ïG “YAÀi ≈I A fJß ¬Bß Ω∑ S®JÕ ∆B∑,¡«j ¡»Œºß D ÃùA ü eiÀ:$…√C¬›nªA …ŒºßxjbŒØ “YAÀi ≈I A fJß S®JÕ ∆B∑ æÃ¥Õ ¡Q ,¡»ƒŒIÀ …ƒŒI:…√ÀhaDÕ AÃ√B∏Ø ,œºØ ¡N◊q ∆GÀ ,¡∏ºØ ¡N◊q ∆G#. æB≥ iBnÕ ≈I ∆B¿ºm ≈ßÀ:ºY …ª Aî¿VØ_,¡»÷Bn√ ÈœºY ≈ø ıBÈŒ AêB¥Ø:¡n¥ªA ü kÀBÉÀ ,Bƒß ±∞aÀ πª Ah«.A fJß æB¥Ø“YAÀi ≈I:BÕ ”ºß œºøBÅ ∫Ag BøÀ ,ÈœªG ïB®M A µºa |¨IC ≈ù ¡∏√G AÀ eÃ»Õ jr®ø ,B»º∑D√ ‹ BÈ√GÀ OZnªA B»√HØ —ÃqjªA ≈ø ¡Nyjß Bø BøDØ ,¡∏Œºß ±ŒYC ∆C AêB¥Ø:~ifiAÀ PAÿnªA OøB≥ Ah»I.∆B∑À—‹ÃªA æBY ≈ß ±r∏Õ ≥À ,¡«iBJaC ≈ø …ŒªG Ω¥ƒÂÕ Bø ©¿nÕÀ ,æB¿®ªAÀœøjzáA ≈I ’›®ªA æ‰l‰ß f  B∏q oŒ≥ fJß fØÀ ∆fi ≈ÕjZJªA ”ºß …ºøBß.f®m ≈IA æB≥:f¿ä B√ aC æB≥ j¿ß ≈I:QfY...∆C –¤ª ≈I jøBß I ±ŒºY ≤Ãß ≈I Àj¿ß ≈ß A æÃmi,≈ÕjZJªA ≈ß …ªlß ¡Q ,≈ÕjZJªA ïG œøjzáA ≈I ’›®ªA S®I B»Œºß ı›øBß fŒ®m ≈I ∆BIC S®IÀ.ä æB≥j¿ß ≈I f¿:A æÃmi ∆B∑À ß ≈ø ı›Ui ≈Õjr®I …Œºß ¬f¥Õ ∆C œøjzáA ≈I ’›®ªA ïG KN∑ f≥J,oŒ≥ f ,WqfiA ≤Ãß ≈I A fJß ¡»mCi ,ı›Ui ≈Õjr®I ¡»ƒø …Œºß ¬f¥Ø ≈I ’›®ªA fØêA B∏rØ ,‘ÀBm ≈I ihƒùA ≈ÕjZJªA ”ºß ’›®ªA ±ºbNmAÀ œøjzáA,A æÃmi …ªl®Ø∆BIC ”˜ªÀÀ ,≈I…ª æB≥À ,xB®ªA ≈I fŒ®m: $¡»MAjm ¬j∑CÀ ıA a oŒ¥ªA fJ®I xÃNmA#,¬›nªAÀ —›vªA …Œºß ∆B∑À ≤ÀjvùAÀ XjbNnùA ”ºß ¡»JmBêÀ æB¿®ªA ”ºß LBnáA üÃNnÕ. –fßBnªA fŒõ œIC ≈ß ¡ºnøÀ –iBbJªA ‘Ài f¥Ø:$ƒªA ∆C JÊN˚ºÙªA ≈IA Ω¿®NmAÍ_BU B¿ºØ ¡Œºm I PB≥fu ”ºß “ÏŒA æÃmi ïG ’
 24. 24. 25 A æÃmi æB¥Ø ,œª OÕf«C “Õf«  h«À ¡∏ª –hªA Ah« æB≥ …JmBYÀ :Oƒ∑ ∆G πNÕf« πŒMDM ”NY πøC OŒIÀ πŒIC OŒI ü OnºU ˜›»Ø A æÃmi ¬B≥ ¡Q ,ıB≥eBuæB≥ ¡Q …Œºß ”ƒQCÀ A fõÀ pBƒªA KÒbØ: A œ√˜‹À Bû ˘iÃøC ”ºß ¡∏ƒø ı‹BUi Ω¿®NmC œ√HØ f®I BøC¡∑fYC œMDŒØ …øC OŒIÀ …ŒIC OŒI ü oºU ˜›»Ø œª OÕf«C “Õf«  h«À ¡∏ª Ah« æÃ¥ŒØ ‹ AÃØ ,ıB≥eBu ∆B∑ ∆G …NÕf« …ŒMDM ”NY¨I ıB◊Œq B»ƒø ¡∑fYC haDÕ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …º¿ê A ’BU ‹G µY,…ª ®JI ËΩUi A ’BU Bø È≈ØjßflØ ‹C M ΗBq ÀC iAÃÂa B —j¥JI ÀC ’B´Âi…ŒÒIG ~BŒI OÕCi ”NY  fÕ ©Øi ¡Q ,j®Œ: O¨˜ºI Ω« ‹C#ƒªA ≈ß —fÕjI ≈ß eÀAe ÃIC ‘ÀiÀæB≥:$≈ø æú´ Ã»Ø πªg f®I haC B¿Ø ıB≥ki  Bƒ≥kjØ Ω¿ß ”ºß  Bƒº¿®NmA#.B∏qÀ ≈ß ¡ºnøÀ –iBbJªA ‘Ài , jUlØ —›vªA ü gB®ø ΩÕÃÒM ≈ø ≈¿ŒªA Ω«C æB≥ –iBv√fiA eînø œIC:$BÕ ΩUi æB≥—›vªA ∫ieC eB∑C ‹ A æÃmi ƒªA OÕCi B¿Ø ,∆›Ø BƒI æÈÃÒÕ BûÎh◊øÃÕ ≈ø ıBJz´ ÈfqC “§ßÃø ü æB¥Ø:¡»ŒØ ∆HØ ±∞bŒºØ pBƒªBI ”ºu ≈¿Ø ,∆Àj∞ƒø ¡∏√G pBƒªA B»ÕC BÕ “UBáA AgÀ ±Œ®zªAÀ |ÕjùA#,•∞ºI jIBU µÕj ≈ø ¡ºnù “ÕAÀi üÀ: $...O√C ∆BÈNØC gB®ø BÕ...#. B∑À∆z≥ œ˜ªÃÕ_¥Õ —B_z_ƒªA îI ∆Ã_¥Ø pB_ß f_ÏŒ_≈I œºß ≈ –j®qfiA ”mÃø BICÀ ΩJU ≈I gB®ø h∞√CÀ ,≈¿ŒªA ”ºß ıBŒyB≥ KªB œIC B¿ æB≥À ,≈¿ŒªA ïG îŒyB≥:$IÍ_‹B¥Ø ∆B¿∏Ñ ‰¡:ü ¡∏áA få ∆G ‹À LBN∏ªAnªA ü_n≥ “ƒ_øfiA Bƒ_øfiBI j_j,µáA ïG Lj≥C ∆B∑ B¿Ø ¿ß_º…I Bƒ#,¿«j≥C f≥À_ƒªA Bπªg ”ºß,û_Õ B_√C ”ºß æf_∆B∑ …
 25. 25. 26 ’Bz¥ªA ü ¡»N¥Õj ≈ø OJRNÕÀ —Bz¥ªA bNÕ. ∆B∑À, BvùA  h« —iAe‚ ıBIBN∑ î®ÕÀ ,pBƒªA Bvø jÕfÂÕ AgG eû®ªA KMB∑ KªB œIC ≈I œºß ∆B∏Ø ,j÷AÀfªA –jÕfø ¬B¥ñ AÃ√B∑À ®ø ∆B∑À , Bu AgG ºvªAÀ ,f«BßB¿∑ ,…óBa ”ºß “¿ BØ œIC ≈I KŒ¥Œ ıBJMB∑ “¿ BØ œIC ≈I KŒ¥Œ®Âø ∆B∑∆B¿ŒªA ≈I “∞ÕhY ∆B∑À ,¡÷Bƒ¨ªA ”ºß ,PB≥fvªA æAÃøC KN∏Õ ¬AîªA ≈I IlªA ∆B∑À ,kBVáA iB xja KN∏Õ ≈I ΩŒJY‰jÂq ∆B∑À ,P›øB®ùAÀ PBƒÕAfùA KN∏Õ “J®q ≈I — ¨ùA ∆B∑À ùA ïG PB®Œ≥ÃNªA KN∏Õ “ƒ‰n‰YBvùA ≈ø “Zºvø Ω∏ª î®Õ ∆B∑À ,∫ú ∆B∑À , BvùA  h« Pef®M B¿»ø ıAjÕfø –C ,ıBJMB∑—iÀBrùA R∑ ¡ f»q ≈øÀ ,— vJªAÀ –CjªA Ω«C —iBrNmA ≈ß ˜π∞√A BøÀ ,…IBZufi ,¬›m‚A —Ãße SI ü ˘∆B∞MÀ ,∆BôG —Ã≥ ≈ß AÃ√BICÀ ,Ωz∞ªAÀ Ω¥®ªBIf≥À ÃrªA ü ı›Ui jrß “®IiC waf≥À ,–CjªA haC ü ¡»ŒªG ©UjÕ ∆B∑ ,‘i ≈ß “®Jm AÃ√B∑À ,¡ ∆úRû ¡»√C –C ¡»øÃ≥ ”ºß ’BJ¥√ ¡»√fi ¡«iBNaA ¡»ƒø ,iBv√fiA ≈ß “®JmÀ ,≈ÕjUB»ùA:,j∏I ÃICÀ,—lõÀ,j¿ßÀ,œºß À,j∞®UÀ,æ›IÀ,eînø ≈IAÀ,∆B¿ºmÀ,iB¿ßÀig ÃIC.rNnÕ ∆B∑À ’‹¤« ∆C ‹G ,’‹¤« ´ ıBzÕCAÃ√B∏Ø ,–CjªA ü ¡»ŒªG ©Uj‰Õ ≈ø jR∑C AÃ√B∑ ∆B∑À ,‘iÃq oºâ “IBRñ,¡« ´ ”ºßÀ ,nùA ”ºß ©yÀ f≥ ,’œ∞ªAÀ ,jr®ªAÀ ,—B∑lªA œ« ,ı‹AÃøC “ŒqBùAÀ iB¿RªAÀ îyifiA ”ºßÀ ,æBùA OŒJª ªA æAÃøfiA ≈ø ¡÷Bƒ¨ªAÀ æB∞√fiA O√B∑À ,“ÕlÜAÀ ,XAjàAÀ ºß —B∑lªA ™kÃÕ ∆B∑À‹À ∆Ej¥ªA ü AÀj∑Âg ≈ÕhªA “Œ√B¿RªA xBbqfiA ” —iAeG O√B∑À ,B»ƒø ’œrI “ªÀfªA ∆À¤q jÕfÂÕ ‹À ,ıB◊Œq B»ƒø ¡« ´ œÒ®ÂÕ
 26. 26. 27 œ∞∏M O√B∑À ,¡÷Bƒ¨ªAÀ “ÕlÜAÀ XAjàAÀ ’œ∞ªA ≈ø B»Œºß µ∞ƒÕ pBƒªA ∆À¤q æBø ïG “UBY ü B»√C j®rM “ªÀfªA ≈∏M À ,sŒÜA lŒ»ÉÀ ,“ªÀfªA —iAe‚. «ÀæÃmjªA ¬B≥C Ah∏ü …˜óCÀ ,…n∞ƒI “Œø›m‚A “ªÀfªA kB»U …MBŒY.sŒUÀ ,—Bz≥À ,—‹ÀÀ ,∆Ã√ÀB®ø …ª ∆B∑À ,“ªÀfºª ıBnŒ÷i ∆B∑ f¥Ø oºâÀ ,j÷AÀe ÀjÕføÀü …ŒªG ©UjÕªA‘iÃr.…º∏q ü kB»ÜA Ah«À …MBŒY›uÀ“ŒßjrªA xÃvƒªA …I PeiÀ f≥.∆B∑ f≥ÀæB¿ßDI ¬Ã¥Õ ø “ªÀfªA oŒ÷ij¿ßÀ j∏I ÃIC ∆B∑À ,…MBØÀ ”NY “ƒÕfùA ïG ΩuÀ ∆C hƒ “∞Œºa ∆Ã∏Õ “ªÀfºª oŒ÷i “øB≥G ”ºß  f®I ≈ø “IBZvªA ©öCÀ ,…ª î√ÀB®ø …I O¿Na B»√fi ,—ÃJƒªA ü ‹À ,“ªBmjªA ü ‹ ,°¥Ø “ªÀfªA “mB÷i ü æÃmjºª .,¡∏áA Ω∏q ∫jMÀ ,…MBŒY ü ı›øB∑ “ªÀfªA kB»U æÃmjªA ¬B≥C Ah∏«À iû§ªA Ω∑ ≈Õj«B£À îØÀj®ø “ªÀfªA kB»UÀ.
 27. 27. 28 q_áA Ω∏_m‚A ü ¡∏__¬› , B®ªA ü ¡∏áA “¿§√C ©Œö ≈ß lŒ¿Nø ¬B§√ œø›m‚A ¡∏áA ¬B§√ ¬B∏YfiAÀ oŒÕB¥ùAÀ ¡Œ«B∞ùAÀ iB∏ØfiBI ÀC ,…Œºß ¬Ã¥Õ –hªA pBmfiA ü ’AÃm zÕ ªA î√AÃ¥ªAÀ iÃNmfªBI ÀC ,∆À¤rªA B«BzN¥ñ ”ßjM ªA©yÃø B»® lŒ¿NM –hªAÀ ,“Œø›m‚A “ªÀfªA …I ΩR¿NM –hªA Ω∏rªBI ÀC ,hŒ∞ƒNªAÀ µŒJÒNªA ö ≈ß …I©öC B®ªA ü ¡∏áA æB∏qC ©Œ. ıBŒ∏ºø oŒª ¬›m‚A ü ¡∏áA Ω∏q ,œ∏ºùA ¬B§ƒªA Èj¥ÂÕ ‹À ,ıBŒ∏ºø ıBøB§√ oŒª ¬›m‚A ü ¡∏áA ¬B§√ œ∏ºùA ¬B§ƒªA …JrÕ ‹À. œ∏ºùA ¬B§ƒªBØB¿∑ ,’BI‡A ≈ß ’BƒIfiA …QjÕ ,ıBŒQAiÀ …ŒØ ¡∏áA ∆Ã∏Õ ¡»N∑jM ∆ÃQjÕ.≈ø  ‹ÃNÕ ΩI ,…ŒØ “QAiÀ ‹ ¬›m‚A ü ¡∏áA ¬B§√ B¿ƒŒI iBŒNa‹AÀ ”yjªBI “øÛfiA …®ÕBJM. ∆Ã∏M ‹ ,“uBa ∂Ã¥YÀ PAkBŒNøBI πºùA Èwë œ∏ºùA ¬B§ƒªAÀ ,∆Ã√B¥ªA ∂ÃØ …º®èÀ ,“ŒßjªA eAjØC ≈ø  AÃm fYfi,Èo¿ÂM ∆C ≈ø …MAg ©ƒôÀ ΩI ,¡∏êÀ πºô ÀC ,BIÀiÀC ∫ú¿∑ ,¡∏ê ‹À πºô “øÛflª ıAløi …º®èÀ ∫ú¿∑ ,‘ûÕÀ fÕjÕ B¿∑ eBJ®ªAÀ e›JªBI ≤jvNÕ ,¡∏áA ifvø ∆Ã∏Õ ∆eifiAÀ Lj¨ùAÀ ,“ÕeînªA. ÀC PAkBŒNøA “ÕDI ¬Bø‚A ÀC “∞ŒºàA Èwë ‹ ¬›m‚A ¬B§√ B¿ƒŒI ŒºØ ,“uBa ∂Ã¥Y“øÛfiA eAjØC ≈ø ejØ –fi Bø ‹G …ª o.ıAløi oŒª ëÀ
 28. 28. 29 eBJ®ªAÀ e›JªBI ≤jvNÕÀ ¡∏êÀ πºô B ıAløi ‹À ,¡∏ê ‹À πºô “øÛflª …MiBNaA ,∆BÒºnªAÀ ¡∏áA ü “øÛfiA ≈ß K÷B√ ë ΩI ,‘ûÕÀ fÕjÕ B¿∑ …MBØjvM ©Œö ü fÏŒ¥Âø ëÀ , A ™jq B»Œºß µJÒŒª ”yjªBI …N®ÕBIÀ øB∏YCÀ“ŒßjrªA ¬B∏YfiBI B»áBvøÀ “øÛfiA ∆À¤rª …NÕBßiÀ …. ë ΩI ,œø›m‚A ¡∏áA ¬B§√ ü f»®ªA “Õ‹À ¬Af®√A ≈ß ı›zØ Ah« jvêÀ ,“QAiêA µÕj ≈ß ¡∏áA ha¤Õ ∆C j∏ƒNnÕÀ ,f»®ªA “Õ‹À j∏ƒNnÕ iBŒNa‹AÀ ”yjªBI ¬Bø‚A ÀC “∞Œºbºª “øÛfiA ≈ø “®ŒJªBI  haC “¥Õj. A ü ¡∏áA Ω∏qıBÕiûö oŒª ¬›m‚ ıBÕiûö ıBøB§√ ë oŒª πªh∑ ¬›m‚A ü ¡∏áA ¬B§√À.¬B§ƒªBØ …ŒØ —eBŒnªA ∆Ã∏M –hªA ,œ Aj¥ôfªA ¬B§ƒªA ”ºß …mBmC ü ¬Ã¥Õ –iû¿ÜA µY πº¿ŒØ ,©ÕjrNªA µYÀ ¡∏áA µY πºô –hªA ë …ŒØ K®rªBØ ,K®rºª mfªA ©ÕjrM µY πºôÀ ,…ªlß µYÀ ,¡∑BáBI ∆BŒM‚AµYÀ ,î√AÃ¥ªAÀ iÃN B¿»ºÕf®MÀ B¿»ºÕfJMÀ B¿»÷B¨ªG. ¥Õ B¿ƒŒI_—fŒ¥®ªA ”ºß …mBmC ü œø›m‚A ¡∏áA ¬B§√ ¬Ã “ŒßjrªA ¬B∏YfiA ”ºßÀ ,“Œø›m‚A.πºó ‹À ,“øÛflª ‹ ™jrºª …ŒØ —eBŒnªAÀ πºô BòGÀ ,…√BZJm A ë ™jrùBØ ,©ÕjrNªA µY “∞ŒºàA ‹À …ŒØ “øÛfiA Õ ∆C “∞ŒºàA…ªÃmi “ƒmÀ A LBN∑ ≈ø ∆Ã√B¥ªAÀ iÃNmfºª ıBøB∏YC ”ƒJN.B¿∑ “øÛfiA ≈∏ª ,™jrªA ë …ªl®Õ –hªAÀ ,“∞ŒºàA ælß µY …ŒØ “øÛfiA πºó ‹ B»ƒß KŒƒNØ ,B ¡∏áAÀ ∆BÒºnªA Ω®U f≥ ¬›m‚A ∆fi ,…JŒvƒM µY πºó …®ÕBJMÀ  iBNÖ ≈ø …ŒØ.
 29. 29. 30 Ø ïÃNÕ œmB÷jªA …º∏q ü –iû¿ÜA ¬B§ƒªAÀ“Õiû¿ÜA oŒ÷i …Œ “ŒY›uoŒ÷i“ŒY›uÀ ,“ªÀfªAoŒ÷i‹À ,’AikêA∆Ã∏Õ…®øoŒ÷i,’AikÀ “Œ∏ÕjøfiA —fZNùA PBՋêA oŒ÷i ΩRø ,’AikÀ …®ø ∆Ã∏Õ BòGÀ.…º∏q üÀ “ŒY›u ∆Ã∏MÀ ,’Aikúª oŒ÷iÀ ,“Õiû¿Vºª oŒ÷i …ŒØ ∆Ã∏Õ œ√Bù ªA û¿ÜA oŒ÷jª ‹ ,’AikêA oº …ŒØ ¡∏áABŒ√BùC “Õiûö ΩRø ,“Õi. ¬B§√ BøC“Ø›_àA“∞ŒºàA ©ø ’AikÀ oºâ ‹À ,’AikÀ …ŒØ fUÃÕ ›Ø ”ƒ®ùBI)œ Aj¥ôfªA(¡«À ∆Ã√ÀB®ø …ŒØ BòGÀ ,PBŒY›uÀ PBuBvNaA ¡ , ’BJßC Ω¿Ñ ü  Ã√ÀB®Œª “∞ŒºàA ¡»ƒŒ®Õ ’AikÀ“Ø›_àAB»MBŒªÀ¤nñ ¬BŒ¥ªAÀ ,. M ’AikÀÀ |ÕÃ∞M ’AikÀ ¡«À…∞uÃI ¡»mC Õ “∞ŒºàA ¡»mC Õ îYÀ ,hŒ∞ƒ ‹ …√fi ,“ÕhŒ∞ƒM “◊Œ ıBnŒ÷i ÀC ,’Aikúª ıBnŒ÷i …∞uÃI ‹ ,“ªÀfºª ıBnŒ÷i ,“∞Œºbºª B»º∑ PBŒY›vªBØ ,PBŒY›u …ª ’Aikúª oºâ …®ø fUÃÕ …MBŒY›u hŒ∞ƒM ü …ª ∆Ã√ÀB®ø ¡« BòG ∆Ã√ÀB®ùAÀ. I –iû¿ÜA ¬B§ƒªA È∆C ≈ß ı›zØ Ah«œ√Bù ªAÀ œmB÷jªA …Œº∏r …ŒØ πºôÀ ,…ŒºRû ¬BøCÀ ,K®rªA ¬BøC ı‹À¤nø “Õiû¿ÜA oŒ÷i …ŒØ ∆Ã∏Õ K®rºª …ŒØ —eBŒnªA ∆fi ,…ªlß µY  ÃºRûÀ K®rªA. __«À___Ç Ah___ùA —iB__øG ≤›___ùA __øC ∆H__Ø ,îƒø¤_∆B__∑ ∆GÀ ,îƒø¤ û ≈_øÀ “_øÛfiA ≈_ø K_mBêÀ ,B_»ŒºRû ¬B_øCÀ ,“_øÛfiA ¬B_øC ı‹À¤nø‹G ,B_»ŒºR __ó ‹ “__øÛfiA ∆C___ß µ__Y πº_µ__Y ∆Ã__∏ºô ‹ B__»ŒºRû ∆H__Ø œªB__NªBIÀ ,…ªl ___rªA ±ªB___a AgG ‹G æl___®Õ ‹À ,…___ªlß____nM “___∞ªBã ™j_,…___ªlß KUÃN B§ùA “¿∏ä ë BòG πªg ij¥Õ –hªAÀ. §ƒªAÀ_¿ÜA ¬B_»_m –iÃ_mB÷i ∆B∑C ’AÃ_mB÷jªA ∆HØ ıBŒ√BùjI ¬C ,ıBŒ_“ ‹ î®ø ≈ølI —efä …ŒØ Af®NM.
 30. 30. 31 ¬B§√ B¿ƒŒI“Ø›_àA fÕfÑ BòGÀ ,î®ø ≈øk “∞Œºbºª …ŒØ efê ‹ …¿∏Y ü pBƒªA ”ºß ıB¥JÒø ,™jrªBI ıB¿÷B≥ “∞ŒºàA ¬Ae B¿Ø ,™jrªA hŒ∞ƒNI B¿»ø ,“∞Œºa ”¥JÕ …√HØ …ªÃmi “ƒmÀ A LBN∑ ≈ø —gÃaDùA ,¬›m‚A ¬B∏YC …NØ›a —fø OªB.ß f®NIAÀ ,™jrªBI ÈΩaC ”NøÀ¬›m‚A ¬B∏YC µŒJÒM ≈ æl®Õ ∆C KèÀ ,ıAj»q ÀC ıBøÃÕ O√B∑ êÀ …¿∏Y —fø O»N√A. ¥M Bø Ω∑ ≈øÀ_¬B§√ îI J∏ªA ≤›Na‹A îJNÕ ¬f“Ø›_àA, §ƒªAÀ_¿ÜA ¬B_»_§ƒªA ü “Õiû¿ÜA oŒ÷i îIÀ ,–iÃ_“∞ŒºàAÀ –iû¿ÜA ¬B œø›m‚A ¬B§ƒªA ü. æB¥Õ ∆C ıB¥ºÒø kÃè ›Ø πªg ”ºßÀ¬B§√ ¬›m‚A ¬B§√ ∆G æB¥Õ ∆C ÀC ,–iûö:îI J∏ªA |≥BƒNªA eÃUê ,“Œø›m‚A “Õiû¿ÜA §ƒªA_B¿»ƒø Ω∑ …Œºß ¬Ã¥Õ –hªA pBmfiA ü îøB,B¿»ƒŒI ≤›àA eÃUêÀ ΩŒuB∞NªAÀ Ω∏rªA ü. oŒª ¬›m‚A ü ¡∏áA Ω∏q)ıBÕià A øG( oŒª ıBzÕC ëÀ)ıBÕià A øG(¬B§ƒªA ΩI ,)‚A–ià A ø(≈ß fŒ®I ¬›m‚A B»¿∏ê ªA ¡ŒªB≥fiBØ ,f®JªA Ω∑ ¬›m‚A__“∞ºNã O√B∑ ∆GÀ fYAÀ l∑jø ïG ©UjMÀ ,pBƒUfiA__¬B§ƒªBI B»¿∏ê ‹ …√HØ)–ià A ø‚A(, ¬B§ƒªA |≥BƒÕ Bñ ΩI)–ià A ø‚A(¬B§ƒªA ∆fi ,)–ià A ø‚A(–ÀBnÕ ‹ ¡ŒªB≥C ü pBƒUfiA îI)à A ø‚A“Õi(l∑jù —lŒø Ω®è ΩI ,¡∏áBI )à A ø‚A“Õi(eBvN≥‹AÀ æBùAÀ ¡∏áA ü. ©Œö ü îøÃ∏ A îI –ÃnÕ …√C œ« ¡∏áA ü ¬›m‚A “¥Õj À
 31. 31. 32 ∆ú¿ê ≈ÕhªA nùA ¨ª œÒ®ÕÀ ,“ŒnƒÜA PBŒJv®ªA j∏ƒÕÀ ,“ªÀfªA ’AlUC A ≈ø n¿ºª Bø ¡»ºØ ,B»MBJUAÀÀ “ŒßjªA ∂Ã¥Y “Œ®IBNªA¡»ŒºßÀ ,≤Bv√‚ πªg ≈ø jR∑C ë ΩI ,≤BvN√‹A ≈ø nùA ”ºß Bø‹≈ø ejØ –fi Ω®è “ŒßjªA eAjØC__…J«hø ∆B∑ ıBÕC__,ıB¿ºnø ∆B∑ êÀ   ¨ª oŒª Bø ∂Ã¥áA ≈ø ≈ß ±ºNë —AÀBnùA  h»I ûØ)“Õià A ø‚A(,Ω®è ‹ ¬B§ƒªA Ah»I ëÀ ›¨NmA ©yAÃø ‹À ,PAj¿®Nnø ¡ŒªB≥fiA¬B®ªA l∑jùA ü KvM ©IBƒø ‹À ,æ PBØBnùA PfßBJM B¿»ø —fYAÀ —fYÀ B»º∑ ¡ŒªB≥fiA Ω®è ΩI , fYÀ …Mf÷B∞ª ,“ªÀfªA ¡nU ≈ø ıA’lU ¡Œº≥G Ω∑ N®ÕÀ ,B»º«C pBƒUC Pef®MÀ ,B»ƒŒI “Òºm Ω®èÀ ,jaE ¡Œº≥G –fi ÀC ,l∑jùA Ω«fi ªA ∂Ã¥áA j÷Bm …º«fiÀ ÕjrMÀ …øB§√À ¡∏áAB»º∑ …®¡ŒªB≥fiA “ØB∑ ü —fYAÀ. ∏qıBÕeBÑA oŒª ¬›m‚A ü ¡∏áA Ω …¿ŒªB≥C Ωv∞ƒM ,ıBÕeBÑA ıBøB§√ ¬›m‚A ü ¡∏áA ¬B§√ oŒªÀ …ŒØ N®M —fYÀ ¬B§√ ë ΩI ,¬B®ªA ¡∏áA ü fZNMÀ ,œMAhªA 曥Nm‹BI ∑Ajø_AgG ¬ÃŒ∞ªA “ÕjÕfø N®M B¿∑ ,∂jrùA ü ∆BmAjaÀ Lj¨ùA ü s ®ªA O√B∑—j«B¥ªA œ« “Œø›m‚A “¿uB.“ŒªBø B»º∑ ¡ŒªB≥fiA “ŒªBø N®MÀ ≈ß j§ƒªA |¨I ,B»º∑ “ŒßjªA Bvø ”ºß µ∞ƒM —fYAÀ “Œ√AlŒøÀ ,—fYAÀ PBՋêA.B»Œºß µ∞ƒÕ …√HØ B»MBUBY ±®y B»MAeiAÀ O√B∑ “Õ‹À ∆C ÃºØ B»MAeiAÀ if¥I ‹ ,B»MBUBY if¥I.ÍMBUBY B»ÂMAeiAÀ ±∏M “Õ‹À ∆C êÀB» §ƒÕ ‹ …√HØ_∞ƒÕ ΩI ,πªg ïG j_B»MBUBY if¥I “øB®ªA “Œ√AlŒùA ≈ø B»Œºß µ ͱM ¬C B»MBUBÅ B»MAeiAÀ OØÀC ’AÃm.
 32. 32. 33 ıAeBÑA oŒªÀ “øBM —fYÀ ¡∏áA ¬B§ƒØ.ü ¡∏áA ¬B§√ ∆B∑ Ah À …ªÃuC ü ∆‡A “ØÀj®ùA ¡§ƒªA ≈ø   ´ ≈ß ıAlŒ¿Nø ıBŒø›mG ıBøB§√ ¬›m‚A ∆GÀ ,…nmCÀB«j«B§ø |®I ©ø  j«B§ø |®I O»IBrM.Bø Ω∑ ∂ÃØ Ã«À …ª Ω®èÀ ,¬B®ªA l∑jùA ü BŒº®ªA “ÒºnªA jvê ,¡∏áA ü –l∑jø ¬f¥M ¿nÕ ‹À , ∑ ÀC j¨u “ªÀfªA ’AlUC ≈ø ’lU Ω∑ ”ºß “ÒºnªAÀ “ƒ¿Œ A “ªÀfªA ’AlUC π∏∞NM ‹ ”NY ,…ƒø ’lU –fi 曥Nm‹BI.î®Õ –hªA ëÀ ‹ÃªAÀ eAÃ¥ªAœªÃÕ –hªA ëÀ ,eBvN≥‹AÀ “ŒªBùA ≈ß îªÀ¤nùAÀ ¬B∏áAÀ — ∆Ã∏Õ …º¿ß ≈‰ø Ω∑ î®Õ –hªA ëÀ ,…¿ŒªB≥C ≈ø ¡Œº≥G Ω∑ ü —Bz¥ªA e›JªA ©Œö ü ¡∏áA ≈ø ’œq Ω∏ª jqBJùA ëÀ ,ıB¿∏Y. “Ø›a ¬B§√ ¬›m‚A ü ¡∏áA ¬B§√ ∆C ΩuBáAÀ.f¥®√A f≥À —fYÀ ”ºß ™Bö‚A“Ø›_àAYÀÀ ,“∞Œºà ‹G “®ŒJªA kAÃU ¬fßÀ ,“ªÀfªA —f fYAÀ.’B»¥∞ªA j÷BmÀ ∆Àf»N AÀ “¿÷fiA πªg ”ºß µ∞MA f≥À.©ÕÃI AgGÀ ©ÕBJÕ ”NY ,œ√BRªA ΩMÃ≥ “∞Œºà “®ŒI eÃUÀ ÀC ,“∞Œºa eÃUÀ ©ø jaE “∞Œºà “ZŒZu “®ŒI ı‹ÀC ©ÕÃÂI ≈ù ıBßjq ONJQ BòG “®ŒJªA ∆fi ;ΩN¥Õ ÀC æÀflª.
 33. 33. 34 §√_áA ¬B_∏m‚A ü ¡__àA ¬›__Ø›_“ àA_¬B∏YC “øB≥‚ BŒ√fªA ü ıB®Œö n¿ºª “øBß “mB÷i œ« “Ø› ,“øBø‚A B»ƒŒß œ«À , B®ªA ïG “Œø›m‚A —ÃßfªA ΩõÀ ,œø›m‚A ™jrªA À “øBø‚BØ“Ø›_àA¬B∏YfiA …I PeiÀ –hªA Ω∏rªA œ«À fYAÀ ”ƒ®ñ “Œø›m‚A “ªÀfªA …Œºß ∆Ã∏Nª “ŒßjrªA.À“ZŒZvªA SÕeBYfiA PeiÀ f≥ ‘jafiA ”ƒ®ø ±ªBë ”ƒ®ø B¿»ƒø –fi ejÕ À ,fYAÀ ”ƒ®ñ îN¿º∏ªA îMB»I B¿«fYÀ B¿»√fi “ƒnªA ü ‹À LBN∏ªA ü ‹ –C ,œßjq w√ –C ü “ŒßjrªA xÃvƒªA.ÀC “øBø‚A –C ,•∞ºªA Ah« ¬lNºÂÕ ∆C Kè ‹À“Ø›_àA, …ªÃªfø ¬lNºÕ BòGÀ. jØ “∞Œºa “øB≥GÀB®ªA iBÒ≥C ©Œö ü “ØB∑ nùA ”ºß ~. …I ¬BŒ¥ªAÀ__nùA ”ºß A B»yjØ ªA ~Àj∞ªA ≈ø ~jØ –DI ¬BŒ¥ªB∑__ “Œv®ø …I ¬BŒ¥ªA ü v¥NªAÀ ,…√Dq ü —eAë ‹À …ŒØ ŒÖ ‹ ¡Nä jøC ë LAh®ªA fqC B»Œºß A Lh®Õ ,œuB®ùA ∑C ≈ø. àA “øB≥G LÃUÀ ”ºß ΩŒªfªAÀÛ“ƒnªA ı“ØB∑ nùA ”ºß “∞Œº “IBZvªA ™BöGÀ.æB≥ ©ØB√ ≈ß –ÀÂi f¥Ø “ƒnªA BøC:≈I A fJß œª æB≥ j¿ß:A æÃmi O®æÃ¥Õ:$¬ÃÕ A œ¥ª “ßB ≈ø ıAfÕ ©ºa ≈ø “Œº«BU “NŒø PBø “®ŒI …¥ƒß ü oŒªÀ PBø ≈øÀ ,…ª “VY ‹ “øBŒ¥ªA#, …Œºß A ”ºu ƒªBØ ,¡ºnø  AÀi∆Ã∏M ∆C ¡ºnø Ω∑ ”ºß ~jØ ¡ºmÀ …ªEÀ “Œº«BU “NŒø PBø …√DI “®ŒI …¥ƒß ü oŒªÀ PÃô ≈ø ±uÀÀ ,“®ŒI …¥ƒß ü. ´ oŒª “∞Œºbºª ‹G ∆Ã∏M ‹ “®ŒJªAÀ.¡ºnø Ω∑ ”ºß æÃmjªA KUÀC f≥À
 34. 34. 35 “∞ŒºàA ¡ºnø Ω∑ ©ÕBJÕ ∆C KUÃÕ À ,“∞Œºà “®ŒI …¥ƒß ü ∆Ã∏M ∆C. ß ü “®ŒI eÃUÀ ë KUAêBØü µZNnÕ “∞Œºa eÃUÀ –C ,¡ºnø Ω∑ µƒ Ω∑ µƒß ü fUÃÕ –hªA ë “∞ŒºàA eÃUÃØ , eÃUÃI “®ŒI ¡ºnø Ω∑ µƒß ”ºß ı›Œªe SÕfáA ∆B∑ Ah À ,©ÕBJÕ ¬C ,Ω®∞ªBI ©ÕBI ’AÃm ,“®ŒI ¡ºnø ,“∞ŒºàA Kv√ LÃUÀ“®ŒI ¡ºnø Ω∑ µƒß ü ∆Ã∏Õ ∆C LÃUÀ ”ºßÀ “®ŒJªA LÃUÀ ”ºß ı›Œªe oŒªÀ∆fi ,¡ºnùA µƒß úa ë æÃmjªA …øg –hªA “®ŒJªA ¬fß ¬hÕ À ,PÃô ”NY “®ŒI ≈ø.œIC ≈ß XjßfiA ≈ß ¡ºnø ‘ÀiÀ ƒªA ≈ß —jÕj«æB≥:$…I ”¥NÂÕÀ …÷AiÀ ≈ø Ω‰MB¥ÂÕ “ƒÂU ¬Bø‚A BòG#. æB≥ ¬kBY œIC ≈ß ¡ºnø ‘ÀiÀ:…N®¿nØ îƒm oú —jÕj« BIC PfßB≥ ƒªA ≈ß TÈfZÂÕæB≥:$O√B∑B¿º∑ ,’BŒJ√fiA ¡»mÃnM ΩŒ÷AjmG ÃI B¿Ø AêB≥ ,jR∏NØ ’B∞ºa ∆Ã∏NmÀ ,–f®I √ ‹ …√GÀ , √ …∞ºa √ 㧮 æB≥ ?B√jøDM:¡»º÷Bm A ∆HØ ,¡»¥Y ¡«ÃÒßCÀ ,æÀfiBØ æÀfiA “®ŒJI AÃÛØ ¡«Bß mA B¿ß#.A æÃmi ≈ß pBJß ≈IA ≈ßÀæB≥:$≈ø  j∑ ≈ø …√HØ ,…Œºß vŒºØ ıB◊Œq   øC∆BÒºnªA ≈ø Xja pBƒªA ≈ø fYC oŒª “Œº«BU “NŒø PBø ‹G …Œºß PB¿Ø ıA q#¡ºnø  AÀi.B»ŒØ SÕeBYfiA  h»Ø “ÕB≥À –C ,“ƒÂU …√DI “∞Œºbºª ±uÀ.ë “ƒU ¬Bø‚A ∆DI æÃmjªA ±uÃØ æÃmjªA ≈øÀ A ≈ø iBJa‚A ∆fi ,Kº Ã»Ø ,¬Bø‚A eÃUÀ f÷AÃØ ≈ß iBJaG Kº Ã»Ø ¬hªA ≈¿zNÕ ∆B∑ ∆GÃ»Ø `fùA ≈¿zNÕ ∆B∑ ∆GÀ ,œ»√ –C ,∫jM ,œßjrªA ¡∏áA “øB≥G …º®Ø ”ºß KM Õ LúÒùA Ω®∞ªA ∆B∑ ∆HØ ,Ω®Ø Kº ıBøkBU KºÒªA πªg ∆B∑ ,…®ŒŒzM …∑jM ”ºß KM Õ ÀC.SÕeBYfiA  h« üÀ « nùA ∆ÃmÃnÕ ≈ÕhªA ∆C ıBzÕC¡,¡»NøB≥G Kº ®Õ ëÀ ,’B∞ºàA ùA Xjë ∆C ¡ÕjÑ B»ŒØÀ∆BÒºnªA ≈ø ¡ºn.¡ºnùA “øB≥G ∆C ®Õ Ah«À
 35. 35. 36 KUAÀ jøC ,…ª ıB¿∏Y –C ,ıB√BÒºm.æÃmjªA ∆C ”ºß,’B∞ºàA “ßBÒI jøC ¡»NØ›a ü ¡»ßkBƒÕ ≈ø æBN¥IÀ.I ıAjøC ®Õ Ah«À_“§ØB AÀ ,“∞Œºa “øB≥H …ßkBƒÕ ≈ø Ω∑ æBN¥I …NØ›a ”ºß.ƒªA ∆C ¡ºnø ‘Ài f¥ØæB≥: $ıBøBøG ©ÕBI ≈øÀ™BÒNmA ∆G …®ÒŒºØ …Jº≥  j À , fÕ “¥∞u  BÒßDØ.∆HØ ja‡A µƒß AÃIjyBØ …ßkBƒÕ jaE ’BU#.I jøC ¬Bø‚A “ßBÒI jøfiBØ_,…NøB≥H “∞Œºa  eBèG ¬AÀe ü ¬lÜA ”ºß “ƒÕj≥ …ßkBƒÕ ≈ø æBN¥I jøfiAÀıAfYAÀ. ¬Àlª ”ºß AîöC ¡»Œºß A ∆AÃyi ¡»√HØ “IBZvªA ™BöG BøCÀ Œºa “øB≥GA æÃmjª “∞,j∏I œIfi “∞Œºa “øB≥G ”ºß AîöCÀ ,…MÃø f®I ¡»ƒø Ω∑ —BØÀ f®I ∆B¿R®ª ¡Q ,j¿®ª ¡Q.“IBZvªA ™BöG fŒ∑DM j»£ f≥À ¡ºmÀ …ªEÀ …Œºß A ”ºu A æÃmi ≈Øe ¡« aDM ≈ø “∞Œºa “øB≥G ”ºß …MBØÀ K¥ß OŒùA ≈Øe ∆C ©ø ,…ª “∞Œºa KvƒI ¡ B¨NqAÀ ,…MBØÀ K¥ß ,~jØü æB¨Nq‹A …ƒØeÀ  lŒ»É ü æB¨Nq‹A ¡»Œºß Kè ≈ø ”ºß ¬jêÀ …ƒØe ¡NÕ ”NY   ´ ’œq.lŒ»É ü æB¨Nq‹A ¡»Œºß Kè ≈ÕhªA “IBZvªAÀ ,æÃmjªA ≈ØfI æB¨Nq‹A ≈ß “∞ŒºàA KvƒI ¡»ƒø ¡n≥ Ω¨NqA …ƒØeÀ æÃmjªA ©ø îNºŒª ≈ØfªA aDM ü AÃ∑iBqÀ ,æB¨Nq‹A Ah« ≈ß ¡»ƒø ¡n≥ O∏mÀ ”ºß ıBßBöG πªg ∆B∏Ø ,≈ØfªA ”ºß ¡»Mif≥À ,iB∏√‚A ”ºß ¡»Mif≥ Kv√ ∆B∑ AgG ‹G πªg ∆Ã∏Õ ‹À ,OŒùA ≈Øe ≈ß “∞ŒºàA KvƒI æB¨Nq‹A OŒùA ≈Øe ≈ø KUÀC “∞ŒºàA.¬BÕC æAà AîöC ¡»º∑ “IBZvªA ∆HØ ıBzÕCÀ –hªA wbrªA ”ºß ¡»Ø›NaA ©øÀ ,“∞ŒºàA Kv√ LÃUÀ ”ºß ¡»MBŒY bNƒÂÕæÃmi —BØÀ fƒß ‹ ,“∞Œºa “øB≥G ”ºß ıB¥ºÒø AÃ∞ºNë ¡»√HØ “∞Œºa K ≈ÕfqAjªA ’B∞ºàA ≈ø “∞Œºa –C —BØÀ fƒß ‹À , A.“IBZvªA ™BöG ∆B∏Ø êju ı›Œªe“∞ŒºàA Kv√ LÃUÀ ”ºß ıBÕÃ≥À ıB.
 36. 36. 37 —BŒáA ∆À¤q ©Œö ü ™jrªA ¬B∏YC hŒ∞ƒMÀ ,≈ÕfªA “øB≥G ∆C ”ºß ß ~jØ ‘jafiAÀ BŒ√fªAœ®Ò¥ªA ,PÃJRªA œ®Ò¥ªA ΩŒªfªBI ,nùA ”º ∆BÒºm –g ¡∑BÅ ‹G πªg ¡NÕ ∆C ≈∏ô ‹À ,“ª‹fªA.∆G “ŒßjrªA —fßB¥ªAÀ )NÕ ‹ Bø_UAêA ¡_»Ø …I ‹G K_KUAÀ Ã(≈ø ıByjØ “∞ŒºàA Kv√ ∆B∏Ø ıBzÕC “»ÜA  h«. ∆C ¡ºmÀ …ªEÀ …Œºß A ”ºu æÃmjªA jøC ïB®M A ∆HØ πªg ∂ÃØÀ êıBJ Bã ïB®M æB≥ ,¬kBU Ω∏rI …ª  jøC ∆B∑À ,æl√C Bñ nùA îI ¡∏ æÃmjªA¬›nªA …Œºß:Νà6÷n$$sùΟßγsΨ÷t/!$yϑÎ/tΑu“Ρrª!$#(ŸωuρôìÎ6®Ks?öΝèδu!#uθ÷δr $£ϑtãx8u!%y`zÏΒÈd,ysø9$#,æB≥À:ÈβruρΝä3ôm$#ΝæηuΖ÷t/!$yϑÎ/tΑu“Ρrª!$#Ÿωuρ ôìÎ7®Ks?öΝèδu!#uθ÷δröΝèδö‘x‹÷n$#uρβrx8θãΖÏFøtƒ.tãÇÙ÷èt/!$tΒtΑu“Ρrª!$#y7ø‹s9Î). a æÃmjªA LBÒaÀBÒΩŒªe ejÕ Bƒ«À ,…I …vvë ΩŒªe ejÕ Bø …Nøfi L I n¿ºª ıBIBÒa ∆Ã∏ŒØ_¡∏áA “øB≥H.“øB≥G ‹G “∞ŒºàA “øB≥G ®Õ ‹À ∆BÒºnªAÀ ¡∏áA.A ∆C ”ºßjøfiA œªÀÛC “ßB nùA ”ºß ~jØ ïB®M nùA ”ºß jøfiA ÈœªÀ eÃUÀ LÃUÀ ”ºß æfÕ Bû ,¬B∏áA –C.æB≥ ïB®M:$pκš‰r'¯≈tƒtÏ%©!$#(#ûθãΨtΒ#u(#θãè‹ÏÛr©!$#(#θãè‹ÏÛruρtΑθß™§9$#’Í'ρéuρÍö∆F{$# óΟä3ΖÏΒß æfØ ,…ª eÃUÀ ‹ ≈ø “ßBÒI A jøDÕ ‹ÀjøfiA ÈœªÀ eBèG ∆C ”º KUAÀ,Bñ ¡∏áA ∆fiæl√CAKUAÀ.BØïB®MîYjøC“ßBÒIÈœªÀjøfiA I jøC f≥ ∆Ã∏Õ …√HØ_ eBèH.¡∏áA “øB≥G …Œºß KM Õ jøfiA ÈœªÀ eÃUÀ ∆HØ  eBèG ∆Ã∏ŒØ ,œßjrªA ¡∏áA ©ŒŒzM …Œºß KM Õ  eBèG ∫jMÀ ,œßjrªA G ¬fß ”ºß KM Õ Bù ıBJUAÀœßjrªA ¡∏áA ©ŒŒzM œ«À ,“øjY ≈ø  eBè. ¡»ƒø nùA ”ºß ∆BÒºnªAÀ ¡∏áA “øB≥G ∆DI “êju “ªefiA  h»Ø
 37. 37. 38 ”ºß ~jØ ∆BÒºnªAÀ ¡∏áA ë ”˜ªÃNÕ “∞Œºa “øB≥G ∆DI “êjuÀ ,~jØ ∆BÒºmÀ ¡∏Y ejâ ‹ ,™jrªA ¬B∏YC hŒ∞ƒM ΩUC ≈ø πªgÀ ,nùA. …ªÃ≥ j§√C:$Ñ ≈ÕhªA ¡∏N¿÷C iBŒa,¡∏√ÃJêÀ ¡»√ÃJ˜ºvMÀ¡»Œºß ∆à ˜ºvÕÀ∆á∏Œºß,iAjqÀ¡∏N¿÷C≈ÕhªA¡»√Ãz¨JM,¡∏√Ãz¨JÕÀ¡»√îºMÀ ¡∏√îºÕÀ.æB¥Ø ±ŒnªBI ¡«hIBƒ√ ›ØC A æÃmi BÕ ΩŒ≥:AÃøB≥C Bø ,‹ —›vªA ¡∏ŒØ#,ü Õju Ã»Ø ,πªBø ≈I ≤Ãß µÕj ≈ø ¡ºnø  AÀi jqfiA “¿÷fiAÀ iBŒafiA “¿÷fiBI iBJa‚A±ŒnªBI ¡»MhIBƒø ¡ÕjZNI ÕjuÀ ,iA …I ¡∏áAÀ ≈ÕfªA “øB≥G ≈ß “ÕBƒ∑ —›vªA “øB≥G ∆fi ,≈ÕfªA AÃøB≥C Bø.∆ÊÃ∏ÚØ ‹ jøC nùA ”ºß ıByjØ …MÃße Ω¿êÀ ,¬›m‚A ¬B∏YC ¡Œ¥Œª “∞ŒºàA “øB≥G Bø “»U ≈ø ıByjØ …√Ã∑ ∂ÃØ ,“ZŒZvªA ™jrªA xÃv√ ü …MÃJQ ü “»Jq hªA ~j∞ªA …¿Nê“ÕBõÀ ,¬›m‚A ¡∏Y “øB≥G ≈ø nùA ”ºß A …yjØ – nùA “zŒI.f¥Ø |®JªA …øB≥C ∆HØ ,“ÕB∞∏ªA ”ºß ~jØ ~j∞ªA Ah« ∆C ‹G …¿Œ¥Õ ∆C ©ÒNnÕ ∆GÀ ,~j∞ªA Ah« î≥BJªA ≈ß °¥mÀ ,~j∞ªA fUÀ ,nùA ©Œö ”ºß ıByjØ ”¥JÕ …√HØ …¿Œ¥M ªA æB¿ßfiBI AÃøB≥ êÀ ,|®JªA À“∞Œºa ¨I ∆ÿºnùA ¬Ae Bø ¡ºnø –C ≈ß ~j∞ªA °¥nÕ ‹. B»√fi ,œuB®ùA ∑C ≈ø “Œv®ø n¿ºª “∞Œºa “øB≥G ≈ß eAÀ ¬B∏YC “øB≥G …Œºß ±≥ÃNÕÀ ,¬›m‚A ~ÀjØ ¡«C ≈ø ~j∞I ¬BŒ¥ªA ≈ß eî≥ ıB®Œö ∆ÿºnùBØ —BŒáA ∫ ®ø ü ¬›m‚A eÃUÀ …Œºß ±≥ÃNÕ ΩI ,≈ÕfªA ıB G ∆à En¿ºª “∞Œºa “øB≥G ≈ß ¡«eî≥ ü ıA J∑.Ah« ”ºß AîöC ∆HØ —iÿ®ùA iBÒ≥C ©Œö ü ¡»ƒø ejØ Ω∑ ”ºß ¡Q‚A ∆B∑ eA.|®I ¬B≥ ∆GÀ ≈ß °¥nÕ ¡Q‚A ∆HØ ja‡A |®JªA ¡¥Õ À ,“∞Œºa “øB≥‚ Ω¿®ªBI nùA
 38. 38. 39 ”NY ¡»Œºß ~j∞ªA ”¥JÕÀ ,“∞ŒºàA “øB≥‚ ∆ú¿®Õ AÃøB≥ ≈ÕhªA“∞ŒºàA ¬Ã¥Õ. I æB¨Nq‹A ∆fi_”ºßÀ ,…N≥À ≈ß …NøB≥G aDM ”ºß ¡Q‚A °¥nÕ ~j∞ªA “øB≥H …I ¬BŒ¥ªA kBåG ≈ß  j»¥Õ Bñ …«Aj∏Nm‹À ,…I ¬BŒ¥ªBI …nJºNª ,…I ¬BŒ¥ªA ¬fß. ≈ø ¬BÕC “Q›Q f®I ¡Q‚A ∆HØ ~j∞ªA “øB≥‚ Ω¿®ªBI AÃnJºNÕ ≈ÕhªA BøC àA Kv√ ¬ÃÕ ïG “∞ŒºàA LB«g¡»Œºß KUÀC f≥ A ∆fi ,¡»Œºß ”¥JÕ “∞Œº πªhªÀ ,…¿Œ¥M ∆C B»√Dq ≈ø ªA æB¿ßfiBI AÃnJºNÕ À ,…I AÃøÃ¥Õ À ıByjØ —ja‡AÀ BŒ√fªA ü “ÕlaÀ A LAhß AÃ¥ZNmBØ ,¡Q‚A AÃ¥ZNmA.¡»≥B¥ZNmAÀ ∆C B»√Dq ≈ø ªA æB¿ßfiA ≈ß ÀC ,“∞Œºa “øB≥G ≈ß ¡«eî≥ ”ºß ¡Q‚A «B£ ,…¿Œ¥M≈ø ~jØ –C …∑jM ”ºß LAh®ªA ¡ºnùA ∂B¥ZNmA ü Õju j ¬B¥ÂMÀ ,~Àj∞ªA hÚ∞ƒÂM …I –hªA ~j∞ªA B¿Œm ‹ ,…Œºß A B»yjØ ªA ~Àj∞ªA e›I ü BŒº®ªA œ« A “¿º∑ JvMÀ ,¬›m‚A jøC ú®ÕÀ ,≈ÕfªA ¬B∏YC B®ªA ’BçC j÷Bm üÀ ,¬›m‚A. À ”ºß ¡ºnù ihß fUÃÕ ‹ …√HØ …ŒºßÀªA ü ~ifiA …U®¥≈ß eà …Œºß A …yjØ Bñ ¬BŒ¥ªAn¿ºª “∞Œºa “øB≥‚ Ω¿®ªA ëÀ ‹C ,≈ÕfªA “øB≥‚ àA ≈ø ~ifiA ÃºÖ îY_A eÀfY ¡Œ¥ÂÕ ≈ø B»ŒØ fUÃÕ ‹ îYÀ ,“Ø› nùA “ßBö Ω ©¿èÀ ,≈ÕfªA ¬B∏YC ¡Œ¥Õ ≈ø ‹À , A PBøjY •∞á ä A ‹G …ªG ‹ “ÕAi OÑA æÃmi f¿.“vai –C ¬›m‚A ü fUÃM ‹À ªA ü®¥¬Ã¥Õ ”NY ~j∞ªA Ah»I ¬BŒ¥ªA ≈ß eÃ.
 39. 39. 40 ≥_ßAÃ_áA f_¡∏ œ« fßAÃ≥ ©IiC ”ºß ¡∏áA ¬B§√ ¬Ã¥Õ: 1__“øÛflª ‹ ™jrºª —eBŒnªA. 2__“øÛflª ∆BÒºnªA. 3__nùA ”ºß ~jØ fYAÀ “∞Œºa Kv√. 4__A JM µY  fYÀ “∞Œºbºª≈nÕ –hªA Ã»Ø “ŒßjrªA ¬B∏Yfi î√AÃ¥ªA j÷BmÀ iÃNmfªA. ¬›m‚A ü ¡∏áA fßAÃ≥ œ«  h«AgGÀ B»I ‹G ¡∏áA fUÃÕ ‹ ªA ∆BÒºm –C œø›m‚A ¡∏áA …I eAjùAÀ ¡∏áA K«g B»ƒø ’œq K«g ¡∏Y ejâ ‹ ¬›m‚A.“ŒßjrªA “ªefiA ≈ø ’Aj¥Nm‹BI PhaÛC fßAÃ¥ªA  h«À. nªA_rºª —eBŒ_j™ “¿º∑ ëÀ ,©≥AÀ B ™jrºª —eBŒnªA ∆Ã∑ œ«À ïÀfiA —fßB¥ªBØ “øÛflª OnŒªÀ ™jrºª B»√C ”ºß ΩŒªfªA ëÀ ,ΩŒªe B À ,—eBŒnªA.B»®≥AÀ BøC „ª p¯iB¿ùA B»I eAjÕÀ ,œIj´ `›ÒuA “¿º∏ªA  h« ∆C ûØeAi,B jÈŒnùAÀ — Œm O√B∑ B»miBôÀ ,…MeAiG jÈŒnÂÕ –hªA ë ∆B∑ AgG ej∞ªBØ∆GÀ ,…ª …MeB ,B»MeAiG O√B∑ AgG “øÛfiAÀ ,ıAfJß ∆B∑ ,B«jÈŒnÂÕÀ   ´ B»miBô …MeAiG O√B∑ ¡»ŒÒ®M ,B»ƒø eAjØC “ÒmAÃI ,B»ºJ≥ ≈ø — nø B«eAjØC —eAiG ™Ã¿â –C ≈Íø —jÈŒnÂø B»MeAiG O√B∑ ∆GÀ ,B»n∞√ —fŒm O√B∑ ,B« ŒnM µY B«ByjI
 40. 40. 41 À ,—fJ®Nnø O√B∑ B»ƒß ıA U B« ´ Ω‰JÍ≥œ Aj¥ôfªA ¬B§ƒªA æÃ¥Õ Ah: …ŒÒ®ÕÀ ,’BrÕ ≈ø …ƒß ¡Œ¥ÕÀ ,…MeAiG piBô –hªA ë –C ,K®rºª —eBŒnªA …MeAiG ŒnM µY.…Œºß ¡∏áA ΩÕlƒM eAjÂÕ –hªA —eBŒnªA ©≥AÀ ë Ah«.BøC ej∞ªA —eAiG jÈŒnÂÕ –hªBØ ,“øÛflª OnŒªÀ ™jrºª B»√C œ»Ø —eBŒnªA  h« ¡∏Y ¿∑ …n∞√ ej∞ªA oŒª ıBßjq…Œ«AÃ√À A jøAÀDI —jÈŒnÂø ej∞ªA —eAiG ΩI ,’BrÕ B. I —jÈŒnÂø OnŒª “øÛfiA πªh∑À_jøAÀDI —jÈŒnÂø œ« ΩI ,fÕjM Bø Ω®∞M B»MeAiH …Œ«AÃ√À A.ïB®M …ªÃ≥ πªg ”ºß ΩŒªfªAÀ:Ÿξsùy7În/u‘uρŸωšχθãΨÏΒ÷σム4®Lxmx8θßϑÅj3ysãƒ$yϑŠÏùuyfx©óΟßγsΨ÷t/,…ªÃ≥À:$pκš‰r'¯≈tƒtÏ%©!$#(#ûθãΨtΒ#u(#θãè‹ÏÛr ©!$#(#θãè‹ÏÛruρtΑθß™§9$#’Í'ρéuρÍö∆F{$#óΟä3ΖÏΒ(βÎ*sù÷Λäôãu“≈uΖs?’Îûóx«çνρ–Šãsù’nÎ) «!$#ÉΑθß™§9$#uρβÎ)÷ΛäΨä.tβθãΖÏΒ÷σè?«!$$Î/ÏΘöθu‹ø9$#uρÍ½zFψ$#,A ïG  ei ”ƒ®øÀ  ei ë æÃmjªAÀ™jrªA ¡∏Y ïG.jÈŒnÂÕÀ ,ej∞ªAÀ “øÛfiA ü ¡˜∏ZNÕ –hªBØ æÃmjªA …I ’BU Bø ë BòG ,ej∞ªAÀ “øÛfiA —eAiG.,™jrºª ©zÖ ej∞ªAÀ “øÛfiBØ “øÛfiA Ω‰JÍ≥ ≈ø ©‰ÕBJÂÕ ‹ “∞ŒºàA ∆HØ Ah À ,™jrºª —eBŒnªA O√B∑ Bƒ« Ê≈ÍøÀ ¬B§ƒªA ü æBáA œ« B¿∑ ,fÕjM Bø B h∞ƒŒª B«fƒß UD∑)œ Aj¥ôfªA(BòGÀ , “ƒmÀ A LBN∑ ‰hÍ∞ƒÂŒª ,…ªÃmi “ƒmÀ A LBN∑ ”ºß “øÛfiA ≈ø “∞ŒºàA ©‰ÕBJÂÕ pBƒªA Xja ê ”NY ,pBƒªA  fÕjÕ Bø hÍ∞ƒÂŒª ‹ ,™jrªA hÍ∞ƒÂŒª –C ,…ªÃmi AîUjÕ ”NY ¡»ºMB≥ ™jrªA ≈ß  Ã®ÕBI ≈ÕhªA. nªA_ÈøÛflª ∆BÒº__“ aD¿Ø “øÛflª ∆BÒºnªA —fßB≥ BøCÀ“∞ŒºàA ‰Kv‰√ ™jrªA Ω®U ≈ø —gà “®ŒJªA  h»I ∆BÒºnªA haDÕ “∞ŒºàA Ω®U ≈øÀ ,“øÛfiA Ω‰JÍ≥ ≈ø.Ω®U BøC
 41. 41. 42 ¡ºnø ‘Ài ,“®ŒJªA SÕeBYC ü yAÃØ “øÛfiA Ω‰JÍ≥ ≈ø KvƒÕ “∞ŒºàA ™jrªA æB≥ OøBvªA ≈I —eBJß ≈ß:$Ê®ÕBI‰æÃmi BƒA“ßBÒªAÀ ©¿nªA ”ºß AÀ °rƒùAÀ jnŒªAÀ jn®ªA ü j∏ù#,æB≥ A fJß ≈I jÕjU ≈ßÀ:$O®ÕBI A æÃmi¡ºnø Ω∏ª v√C ∆CÀ “ßBÒªAÀ ©¿nªA ”ºß#,œIC ≈ßÀ æB≥ —jÕj«:A æÃmi æB≥:$‹À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ A ¡»¿º∏ÂÕ ‹ “Q›Q ¡ŒªC LAhß ¡ À ¡»Œ∑lÕ:≈IA …ƒø ©ƒô µÕjÒªBI ’Bø ΩzØ ”ºß ΩUi JÕ ‹ ıBøBøG ©ÕBI ΩUiÀ ,ΩŒJnªA,…ª ”؉À fÕjÕ Bø  BÒßC ∆G , BŒ√fª ‹G …®ÕB f¥ª BI ±ºZØ jv®ªA f®I “®ºnI ı›Ui ©ÕBJÕ ΩUiÀ ,…ª Í±Õ ‹GÀ B»I °®ÂÕ À B«haDØ …≥fvØ Ah∑À Ah∑ B»I œÒßÛC#¡ºnøÀ –iBbJªA  AÀi. ¡»Ø ,n¿ºª “∞ŒºàA Ω‰JÍ≥ ≈ø OnŒªÀ ,“∞Œºbºª nùA Ω‰JÍ≥ ≈ø “®ŒJªBØ ®ÕBJÕ ≈ÕhªA≈ÕfqAjªA ’B∞ºàA ©ø ΩvY BøÀ ,¡»Œºß ıB¿∑BY …√ÿŒ¥Õ –C ,…√à “øÛfiA “®ŒI “ÒmAÃI ‹G ’B∞ºa AÀiBu BøÀ ,“øÛfiA ≈ø “®ŒJªA AÀhaC BòG ¡»√C ¡.SÕeBYC ü yAÃØ “®ŒJªA  h»I ∆BÒºnªA haDÕ “∞ŒºàA Ω®U BøCÀ àA —fYÀ SÕeBYC üÀ ,“ßBÒªA_Àj¿ß ≈I A fJß ≈ß ¡ºnø ‘Ài ,“Ø›≈I A æÃmi ∆C xB®ªAæB≥:$... fÕ “¥∞u  BÒßDØ ıBøBøG ©ÕBI ≈øÀ µƒß AÃIjyBØ …ßkBƒÕ jaE ’BU ∆HØ ,™BÒNmA ∆G …®ÒŒºØ …Jº≥ —j À ja‡A#æB≥ ©ØB√ ≈ßÀ ,:A æÃmi O® j¿ß ≈I A fJß œª æB≥ æÃ¥Õ:$PBø ≈øÀ ,…ª “VY ‹ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ A œ¥ª “ßB ≈ø ıAfÕ ©ºa ≈ø “Œº«BU “NŒø PBø “®ŒI …¥ƒß ü oŒªÀ#¡ºnø  AÀi.≈ß pBJß ≈IA ≈ßÀ A æÃmi:$≈ø fYC oŒª …√HØ ,…Œºß vŒºØ ıB◊Œq   øC ≈ø  j∑ ≈ø “Œº«BU “NŒø PBø ‹G …Œºß PB¿Ø ıA q ∆BÒºnªA ≈ø Xja pBƒªA# AÀi ¡ºnø.ƒªA ≈ß —jÕj« œIC ≈ßÀæB≥:$¡»mÃnM ΩŒ÷AjmG ÃI O√B∑
 42. 42. 43 J√fiA,–f®I Ï √ ‹ …√GÀ √ …∞ºa √ 㧮 B¿º∑ ,’BŒ’B∞ºa ∆Ã∏NmÀ jR∏NØAêB≥ ,:æB≥ ?B√jøDM B¿Ø:,æÀfiBØ æÀfiA “®ŒJI AÃØÀ¡»¥Y ¡«ÃÒßC ¡«Bß mA B¿ß ¡»º÷Bm A ∆HØ#¡ºnø  AÀi.∆C ”ºß æfM SÕeBYfiA  h»Ø BI …NßB A KUÀC f≥ gG ,“®ŒJªA  h»I ∆BÒºnªA haC BòG “∞ŒºàA“®ŒJª:$≈ø ıBøBøG ©ÕBI...…®ÒŒºØ#.haC f≥ ûؓ؛_àA…√fi …NßB OJUÀÀ ,“®ŒJªBI LÃUÀÀ ,…ª B»N®ŒJI “øÛfiA ≈ø ∆BÒºnªA haC f≥ ∆Ã∏ŒØ ,©ÕÃI f≥ “∞Œºa ∆BÒºnªA ∆C ”ºß æfÕ Ah«À ,“®ŒI B»¥ƒß ü …ª ≈ù –C ,…N®ÕBI ≈ù B»NßB “øÛflª.æÃmjªA ∆C ”ºß…√HØ ı‹Ãmi …√Ã∑ ©ø,pBƒªA ”ºß “®ŒJªA haC ”ºß B«haCÀ ,—ÃJƒªA ”ºß “®ŒI OnŒªÀ ,∆BÒºnªAÀ ¡∏áA ”ºß “®ŒI œ«À ∆Ã∏Ø ,¡ºáA AèºJÕ ≈ÕhªA iB¨vªA ”ºß B«haDÕ À ,æBUjªAÀ ’BnƒªA ,…ªÃmi “ƒmÀ A LBN∑ ”ºß …√îÕBJÕÀ ,“∞ŒºàA ∆ÿŒ¥Õ ≈ÕhªA ¡« nùA h»I ∆BÒºnªA haDÕ BòG “∞ŒºàA ∆Ã∑À∆BÒºnªA ∆C ”ºß yAÀ ΩŒªe ,“®ŒJªA   ’BrM ≈ø …ŒÒ®M “øÛflª. v√_a K_∞Œº_YAÀ “_Ø f_~j ∆HØ î¿ºnùA ”ºß ~jØ fYAÀ “∞Œºa Kv√ œ«À “RªBRªA —fßB¥ªA BøC ©ØB√ ≈ß ¡ºnø ‘Ài f¥Ø ,±ÕjrªA SÕfáA ü “NIBQ “∞ŒºàA Kv√ “ŒyjØ æB≥:j¿ß ≈I A fJß œª æB≥:A æÃmi O®æÃ¥Õ:$ıAfÕ ©ºa ≈ø “®ŒI …¥ƒß ü oŒªÀ PBø ≈øÀ ,…ª “VY ‹ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ A œ¥ª “ßB ≈ø “Œº«BU “NŒø PBø#,KUÀC æÃmjªA ∆C ë SÕfáA Ah»I æ‹fNm‹A …UÀÀ ¡ºnø Ω∑ ©ÕBJÕ ∆C KUÃÕ À “∞Œºà “®ŒI …¥ƒß ü ∆Ã∏M ∆C ¡ºnø Ω∑ ”ºß
 43. 43. 44 –C ,¡ºnø Ω∑ µƒß ü “®ŒI eÃUÀ ë KUAêBØ ,“∞ŒºàA“∞Œºa eÃUÀ  eÃUÃI “®ŒI ¡ºnø Ω∑ µƒß ü µZNnÕ.ü fUÃÕ –hªA ë “∞ŒºàA eÃUÃØ ©ÕBJÕ ¬C Ω®∞ªBI ©ÕBI ’AÃm “®ŒI ¡ºnø Ω∑ µƒß.ıAfYAÀ “∞ŒºàA ∆Ã∑ BøCÀ A æÃmi ≈ß –ifàA fŒ®m œIC ≈ß ¡ºnø ‘Ài B¿ºØæB≥:$©ÕÃI AgG B¿»ƒø ja‡A AúN≥BØ îN∞Œºà#,ÕjZNI Õju Ah«Àn¿ºª ∆Ã∏Õ ∆C ¡ “∞Œºa ≈ø jR∑C. Y_NªA µ_J_bºª_Œº_∞_YÀ “_ f f¥Ø ¬B∏YfiA JM µY  fYÀ “∞Œºbºª œ«À “®IAjªA —fßB¥ªA BøCÀ I OJQ_vªA ™BöH_bºª ∆C ”ºß ,“IBZ_≈øÀ ,¬B∏YfiA JM µY  fYÀ “∞Œº ö‚A Ah«_aÛC ™B_¥ªA Ph_rªA fßAÃ_rùA “Œßj_—iû.)©ØjÕ ¬Bø‚A jøC ›àA≤(,)hØB√ ¬Bø‚A jøC(,)Bø if¥I “Œz≥fiA ≈ø TfZÂÕ ∆C ∆BÒºnºª P›∏rø ≈ø TÂfZ‰Õ.( mÀ_yÃM œMDŒ_qÀ πªg Œ_ŒIÀ …Yj_NªeC ∆B_¿ŒØ …_ü ,f®I B “∞ŒºàA PBŒY›u ™ÃyÃø.
 44. 44. 45 UC_»__ªA —l_ªÀf_“ œ«À —l»UC “Œ√B ”ºß “ªÀfªA ¬Ã¥M: 1__“∞ŒºàA. 2__|ÕÃ∞NªA ∆ÀB®ø. 3__ÀB®øhŒ∞ƒNªA ∆. 4__eB»ÜA øC. 5__—‹ÃªA. 6__’Bz¥ªA. 7__“ªÀfªA Bvø. 8__“øÛfiA oºâ. æÃmjªA Ω®Ø B»ºŒªeÀ.Ah« ”ºß “ªÀfªA kB»U ¬B≥C f≥ …√fi Ω∏rªA.∆B∑ f¥Ø¡ AÿŒ¥Õ ∆DI nùA jøCÀ ,“ªÀfªA oŒ÷i ë oŒ÷i“ªÀeîY¡«jøCI_“øB≥H,“∞Œºa“øB≥HIÀ¬BøG.BøCÀ∆Ã√ÀB®ùAf¥ØiBNaA æÃmjªAœIC ≈ß –hø ªAÀ ¡∑BáA ‘Ài ,…ª î√ÀB®ø j¿ßÀ j∏I BIC æB≥ –ifàA fŒ®m:A æÃmi æB≥:$ΩÕ U ’B¿nªA ≈ø –AjÕkÀ j¿ßÀ j∏I ÃIC ~ifiA Ω«C ≈øÀ ,ΩŒ÷B∏ŒøÀ#,Bƒ« –AjÕkÀ “¿º∑ ”ƒ®øÀ ∑ BøCÀ ,–躪A B«Bƒ®ø ë Ah« ∆fi ,œª ∆B√ÀB®ø–hªA ”ƒ®ùBI jÕkÀ “¿º ëÀ ,î®ø ¡∏Y Ω¿ß …I eAjÕÀ ,œIj´ `›ÒuA Ã»Ø ¬ÃŒªA pBƒªA  fÕjÕ
 45. 45. 46  B –hªA ∆ÀB®ùA ∆fi ,¬›m‚A ü ¡∏áA ¬B§√ ±ªBëÀ ∆ÿºnùA …Øj®Õ ¬BŒ¥ªA “∞ŒºàA …ŒªG ~Ã∞Õ ∆ÀB®ø ë ΩI ,î®ø Ω¿®I wNë ‹ ıAjÕkÀ æÃmjªA ‹À ,ıBøBß ıBzÕÃ∞M æB¿ßfiA ©Œ¿Äî®ø Ω¿®I …uBvNaA vÕ.—‹ÃªA BøCÀ æÃmjªA ∆HØ”ºß ıBŒªAÀ fŒmÛC ≈I LBÈNß ”˙ªÀ f¥Ø ,—‹À PB® B¥¿ºª ≈ÈŒß ”˜ªÀÀ ,≈¿ŒªA ”ºß  ‹À ∆BmBm ≈I ∆AgBI ¡ºmC ∆C f®IÀ ,B»ZNØ f®I “∏ø —‹ÃªA ≈ø ıA R∑B¿« ´.æÃmjªA ∆HØ ’Bz¥ªA BøCÀ˜ªÀ f≥”∆Ãz¥Õ —Bz≥ ß f¥Ø ,pBƒªA îI≈I gB®ø ”˜ªÀÀ ,≈¿ŒªA ”ºß ıBŒyB≥ KªB œIC ≈I Èœºß ≈ÈŒ ≈¿ŒªA ”ºß —iBø‚AÀ ’Bz¥ªA ”mÃø BICÀ ΩJU.æBUjI œ√A ÒªA XjaC æB≥ ∂Àjnø ≈ß ŒZvªA:$A æÃmi f»ß ”ºß ’Bz¥ªA LBZuC ∆B∑ Nm“:j¿ß,œºßÀ,≈I fÕkÀ ,K®∑ ≈I œICÀ ,eînø ≈I A fJßÀ ICÀ ,OIBQÖj®qfiA ”mÃø#.≈ÈŒß f¥Ø “ªÀfªA Bvù –iAe‚A kB»ÜA BøCÀ ≈I KŒ¥Œ®Âø ≈ÈŒß f¥Ø ,j÷AÀfªA –jÕfø ¬B¥ñ AÃ√B∑À , BvùA —iAe‚ ıBIBÈN∑ iB xja KN∏Õ ∆B¿ŒªA ≈I “∞ÕhY ∆B∑À ,¡÷Bƒ¨ªA ”ºß ıBJMB∑ “¿ BØ œIC ıBJMB∑ jR∑C ÀC ,“Zºvø Ω∏ª , BvùA œ≥BJª B¿« ´ ≈ÈŒßÀ ,kBVáA.BøCÀ sŒÜA∆B∑ f¥Ø eB»ÜA øfi ıBÕiAeG ©JNÕ –hªAÀœº®∞ªA f÷B¥ªA ë …√À¤q ”˜ªÃNÕÀ ,…MiAeG jqBJÕ –hªA ëÀ ,sŒVºª.|®I ü ıAeAÃ≥ ≈ÈŒ®Õ ∆B∑À ©ø K«hŒª sZU ≈I A fJß ≈ÈŒß f¥Ø ,æB¿ßfiA ≈ø Ω¿®I ¬BŒ¥ºª ∆BŒYfiA f÷B≥ fmfiA fJß ≈I “¿ºm BIC ≈ÈŒßÀ ,sÕj≥ iBJaDI …ª œMDŒª “ßBö“Õjm æBÒIC — a ≈ø B»ŒØ ∆B∑À ,B«’Aê …ª f¥ßÀ ,ı›Ui înúÀ “÷Bø ≈ø “∞ª¤ø ≈I fŒmCÀ ,xB≥À œIC ≈I f®mÀ ,`AjÜA ≈I —fŒJß ÃIC ¡»ƒŒI ≈ø ,nùA zY.∆HØ ¡∑BZºª “JmB AÀ ‘iÃrªA …º¿ß ≈ø –hªA “øÛfiA oºâ BøCÀ æÃmjªAA rNnÕ ∆B∑ ΩI ,ıB¿÷Ae î®ø oºâ …ª ≈∏ÕB¿ƒŒY nù
 46. 46. 47 πØ‚A SÕfY ¬ÃÕ ¡»®öÀ ,¡«iBrNmAÀ fYC ¬ÃÕ ¡»®ö f¥Ø ,fÕjÕ πªg ´ ü ¡»®öÀ ,¡«iBrNmAÀ.¡»MiBrNmAÀ n¿ºª …®ö ©ø …√C ‹G ’BJ¥√ ≈ø AÃ√B∑À ,¡« rNnÕ œ¿÷Ae Ω∏rI ®ø ıBuBbqC ÃßfÕ ∆B∑ ,eînø ≈IAÀ ,œºßÀ ,j¿ßÀ ,j∞®UÀ ,j∏I ÃICÀ ,—lõ ¡«À ,¬Ã¥ªA Af¥ùAÀ ,ig ÃICÀ ,“∞ÕhYÀ ,iB¿ßÀ ,∆B¿ºmÀeæ›IÀ ,.oºâ “IBRñ AÃ√B∏Ø ‘iÃrªBI ıB¿÷Ae ¡«BÕG …uBvNa‹ …ª ‘iÃq.æÃmjªA ∆C îJNÕ Ah« ≈øÀ ∆C ïG …JnÅ nÕ Ω£À ,xÃvã Ω∏q ”ºß ,“ªÀfºª ıBƒŒ®ø ıAkB»U ¬B≥C f≥ g ”ºß AÀiBnØ  f®I ≈ø  ⁄B∞ºa ’BU ¡Q ,”ºßfiA µŒØjªBI µZNªA∆ÿ∏ê ,πª ‘Cjø ”ºß πªg ∆B∑À ,…ƒŒ®I æÃmjªA …øB≥C –hªA kB»ÜA Ah« KnY “Œø›m‚A “ªÀfªA kB»U ∆Ã∏Õ ∆C î®NÕ …√HØ Ah À ,“IBZvªA ≈ø ©¿nøÀ Ω∏rªA Ah« ”ºß.æÃmjªA ∆G æB¥Õ f≥æBùA ”ºß æÀ¤nùA ¬B≥C f≥ ,xBa kB»U “ŒªBùA ∆C …ƒø ≈§ÂÕ f≥ Bû ,æBùA “Zºvø ü ıAej∞ƒøı›aAe oŒªÀ —l»UfiA  h« ü.æÃmjªA ∆B∑ ∆GÀ …√C ë πªg ”ºß LAÃÜAÀ¬›nªA …Œºß ,ıAkB»U …º®è …ƒ∏ªÀ ,“º¥Nnø “Zºvø …º®UÀ ,æB¿ºª ıBƒŒ®ø ıBvbq ¬B≥C f≥ kB»U ≈ø ıA’lU …º®U ΩI.æÃmjªA ¡»ƒÈŒ®Õ ∆B∑ ≈ÕhªA —‹ÃªA ∆HØ¡»ƒø ø≈øÀ ,æBùAÀ ¡∏áA Ω¿rM “øBß …NÕ‹À O√B∑“uBa …NÕ‹À O√B∑ ≈ø ¡»ƒ æB¿ºª ıBuBa ıBŒªAÀ ≈ÈŒ®ÕÀ ,¡∏áA Ω¿rM.S®I f¥ØıBŒªAÀ ¬lY ≈I Àj¿ß LBN∏ªA ü ’BU B¿∑ ,æBùAÀ ¡∏áA Ω¿rM “øBß …NÕ‹À Ω®UÀ ,≈¿ŒªA ”ºß  BÕG  BÒßC –hªA.,fŒIkÀ ,eAjø Ω÷BJ≥ ”ºß πÊŒ‰nÂø ≈I —ÀjØ Ω¿®NmAÀ ªA ≈I fŒ®m ≈I fªBa …®ø S®IÀ ,WYhÂøÀ“≥fvªA ”ºß xB®.œªAêA ∆B∑À O√B∑À ,œY›ÒuA •∞ª œ«À ,—›vªA œªAÀ …ª æB¥Õ ¡∏áBI wNë –hªA LjáAÀ “mBŒnªAÀ ’Bz¥ªAÀ —iAe„ª iÃøfiA ©Œö ü pBƒªA ”ºß “ՋêA ®M
 47. 47. 48 æBùBI wNë –hªA œªAêA ∆B∑À ,æAÃøfiA “ÕBJU ’BƒRNmBI B« ´À PAeBJ®ªAÀ ®M œ«À ,XAjàA œªAÀ …ª æB¥Õ…IBq BøÀ ,~ifiA XAjaÀ ,—B∑lªA ©ö πªg.XAjàAÀ —›vªA œªAÀ …ª æB¥Õ “øBß …NÕ‹À ∆Ã∏M –hªA œªAêA ∆B∑À. –C ,—iBø‚A æB¿ßC ≈ø ’lU œ« BòGÀ ,ıAej∞ƒø ıAkB»U OnŒª “ŒªBùBØ …ŒºßÀ ,¡∏áA œªAê fƒnÂM f≥À ,¡∏áA œªAÀ ´ ˘æAÀ B»I wvë f≥ ,“ՋêA BY –C ”ºß B»ƒ∏ªÀB»ŒØ ©UjÕ ΩI ,xBa ©Ujø “ªÀfªA l∑jø ü B oŒª æ “∞Œºbºª.ıBuBa ıAkB»U OnŒªÀ ,kB»U ≈ø ’lU œ»Ø.ªA eB»ÜA —iBøG BøCÀ “ŒßBƒvªAÀ “ŒºaAfªAÀ “ŒUiBàAÀ “ŒIjáA “ŒYBƒªA ”ºß ≤jrM.æÃmjªA ∆HØ πªg ∆êÃNÕ ¡»n∞√DI ¡« AÃ√B∑  ’B∞ºaÀ.æÃmjªA ∆B∑ f¥Øf®ÂÕ l»èÀ sŒÜA“ŒUiBàA ∆À¤rªA ïÃNÕ ∆B∑ B¿∑ ,…n∞ƒI  jøC ïÃNÕÀ   “ZºmfiA “ßBƒu ¡º®NÕ ≈ø ≈¿ŒªA t‰jÂU ïG ΩmiCÀ ,“ŒºaAfªAÀ.∆B∑ πªh∑À  f®I Ê≈Íø  ⁄B∞ºa.…ª Ω®UÀ ,fƒÜA ∆AÃÕe Dr√C f≥ LBÒàA ≈I j¿ß ∆C ´ eB»ÜA øC PBŒY›u ≈ø ëÀ ,ı‹À¤nø. __mjªA B__»øB≥C __ªA “__ªÀfªA ∆H__Ø …__ŒºßÀæÃ”__ºß ¬Ã__¥M O__√B∑ «_UfiA  h_»_—l.
 48. 48. 49 àA_º_Œ_∞_“ hŒ∞ƒM üÀ ,∆BÒºnªAÀ ¡∏áA ü “øÛfiA ≈ß LÃƒÕ –hªA ë “∞ŒºàA ™jrªA ¬B∏YC.…ŒØ KŒƒÂM ,“øÛflª ∆BÒºnªAÀ ¡∏áA Ω®U f≥ ¬›m‚A ∆C πªg B»ƒß “IBŒ√ …I ¬Ã¥Õ ≈ø.B»®Œö ™jrªA ¬B∏YC hŒ∞ƒM B»Œºß A KUÀC f≥À. àA ∆C BñÀ≈ß K÷B√ …√C …®≥AÀ ∆B∑ πªhª ,∆ÿºnùA …JvƒÕ BòG “∞Œº ™jrªA ¬B∏YC hŒ∞ƒM üÀ ,∆BÒºnªAÀ ¡∏áA ü “øÛfiA.∆Ã∏Õ ‹ …√HØ πªhª I …ª B»N®ŒJØ ,“øÛfiA …N®ÕBI AgG ‹G “∞Œºa“Ø›_àBeB¥®√AÀ ,B»ƒß ıBJ÷B√ …Nº®U “Ø›_àAßB “øÛfiA ”ºß KUÀCÀ ,∆BÒºnªA  BÒßC “®ŒJªA  h»I …ª…N. AgG ‹G “∞Œºa nùA jøC œºÕ Ê≈‰ø ∆Ã∏Õ ‹À…®ÕBIΩ«CΩáAf¥®ªAÀ eB¥®√A ¢Àjrª ıB®øBU ∆B∑À ,iBŒNa‹AÀ ”yjªBI ,“Œßjq eB¥®√A “®ŒI “øÛfiA ü “Ø›_àAeB¥®√A f®I ieBJÕ ∆CÀ ,“Ø›_àA™jrªA ¬B∏YC µŒJÒNI …ª. Bø‚A ÀC ,“∞ŒºàA K¥ª Ã»Ø …Œºß µºÒÕ –hªA K¥ºªA BøCøC ÀC ¬ îƒø¤ùA.™BöGÀ ,“ZŒZvªA SÕeBYfiA ü LB¥ªfiA  h« PeiÀ f≥À ∆ÀfqAjªA ’B∞ºàA B»I K˜¥Ûª B¿∑ “IBZvªA.≈ß –ifàA fŒ®m ÃIC ‘Ài f≥À æÃmjªAæB≥ …√C:$B¿»ƒø ja‡A AúN≥BØ îN∞Œºà ©ÕÃÂI AgG#¡ºnø  AÀi. A æÃmi © …√C xB®ªA ≈I Àj¿ß ≈I A fJß ≈ßÀæÃ¥Õ:$À©ÕBI ≈ø …®ÒŒºØ …Jº≥ —j À , fÕ “¥∞u  BÒßDØ ıBøBøG#¡ºnø  AÀi.≈I ≤Ãß ≈ßÀ A æÃmi ≈ß πªBøæB≥:$,¡∏√ÃJêÀ ¡»√ÃJÑ ≈ÕhªA ¡∏N¿÷C iBŒa ˜ºvMÀ˜ºvÕÀ ¡»Œºß ∆á∏Œºß ∆Ã#¡ºnø  AÀi.∆HØ îƒø¤ùA øC K¥ª BøCÀ LBÒàA ≈I j¿ß ë K¥ºªA Ah« …Œºß µº ÛC ≈ø æÀC.”ºß …≥› A j¿NmA ¡Q
 49. 49. 50  h« ¬lNºM ∆C ıBJUAÀ oŒªÀ ,¡«f®I ≈øÀ “IBZvªA ≈øk  f®I ≈ø ’B∞ºàA jøC ïÃNÕ ≈ø ”ºß LB¥ªfiA ≈ø B« ´ ∂› G kÃè ΩI ,“Q›RªA LB¥ªfiA ,nùA oŒ÷i ÀC ,îƒø¤ùA ¡∑BY ΩRø ,B»√ÿzø ”ºß æfÕ Bû ,nùA BƒNÕ ‹ Bû B« ´ ÀC ,nùA ∆BÒºm ÀCªA LB¥ªfiA BøC ,B»√ÿzø ©ø |≥ oŒ÷iÀ πºùB∑ ,¡∏áBI “¥º®NùA ¬›m‚A ¬B∏YC ±ªBë ≈ÈŒ®ø ”ƒ®ø B ,“Õiû¿ÜA)ià A ø‚AÀ(jøC ïÃNÕ ≈ø ”ºß µºÒM ∆C kÃè ‹ …√HØ ¬›m‚A ¬B∏YC ©ø …Œºß æfM Bø |≥BƒNª ,nùA. q_àA ¢Àj_º_Œ_∞_“ KèCjq “®Jm “∞ŒºàA ü jØÃNM ∆bºª ı›«C ∆Ã∏Õ ”NY ¢À_,“Ø› àBI …ª “®ŒJªA f¥®ƒM ”NYÀ_“Ø›.AgG ,eB¥®√A ¢Àjq ,“®JnªA ¢ÀjrªA  h«À àA f¥®ƒM B»ƒø ¢jq w¥√_“Ø›. q_¥®√‹A ¢Àj_œ«À eB: ı‹ÀC:ıB¿ºnø ∆Ã∏Õ ∆C.vM ›Ø“Ø›_àAKÉ ‹À ,ıB¥ºÒø jØB∏ª æÃ¥Õ ïB®M A ∆fi ,…NßB:s9uρŸ≅yèøgs†ª!$#tÍÏ≈s3ù=Ï9’n?tãtÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ¸ξ‹Î6y™.—fŒ∞ùA ≈ºI J®NªAÀ ,¬Ã∏ A ”ºß ¡∑BZºª ΩŒJm ‘Ã≥C ë ¡∏áAÀ nùA ”ºß ıB¥ºÒø ¡∏Y –C jØB∏ªA ïÃNÕ ∆C ≈ß ¬kBÜA œ»ƒºª “ƒÕj≥ fŒIDNºª ∆B∑C ’AÃm“Ø›_àAC¬B»√Àe.ØB∏ºª ∆Ã∏Õ ∆C ¬ÏjY f≥ A È∆C ¬Ae BøÀ≈Õj ¡»Œºß ıB¿∑BY jØB∏ªA Aú®è ∆C nùA ”ºß ¬Âjê …√HØ ΩŒJm îƒø¤ùA ”ºß. ∆C ¢ qA f≥ ïB®MÀ …√BZJm AÀ ,jøfiA ÈœªÀ ë “∞ŒºàA ∆HØ ıBzÕCÀ
 50. 50. 51 ıB¿ºnø nùA jøC ÈœªÀ ∆Ã∏Õ.ïB®M æB≥:$pκš‰r'¯≈tƒtÏ%©!$#(#ûθãΨtΒ#u(#θãè‹ÏÛr ©!$#(#θãè‹ÏÛruρtΑθß™§9$#’Í'ρéuρÍö∆F{$#óΟä3ΖÏΒæB≥À:#sŒÎ)uρöΝèδu!%y`ÖøΒrzÏiΒ ÇøΒF{$#ÍρrÅ∃öθy‚ø9$#(#θãã#sŒrϵÎ/(öθs9uρçνρ–Šu‘’nÎ)ÉΑθß™§9$##’nÎ)uρ’Í'ρéÍøΒF{$#öΝåκ÷]ÏΒ “¿º∑ ∆Ej¥ªA ü ejM À)jøfiA œªÀC(nùA ≈ø AÃ√Ã∏Õ ∆DI …√Àj¥ø ‹G ıB¿ºnø ∆Ã∏Õ ∆C …ŒØ ¢ rÕ jøfiA ÈœªÀ ∆C ”ºß ÈæfØ.ë “∞ŒºàA ∆B∑ BùÀ …√HØ æB¿®ªAÀ —‹ÃªAÀ î√ÀB®ùA ≈ø jøfiA œªÀC ≈ÈŒ®ÂÕ –hªA ëÀ ,jøfiA œªÀ ıB¿ºnø ∆Ã∏Õ ∆C …ŒØ ¢ rÕ. ıBŒ√BQ:ıAj∑g ∆Ã∏Õ ∆C.∆C fI ‹ –C ,”R√C “∞ŒºàA ∆Ã∏Õ ∆C kÃè ›Ø ∆C vÕ ›Ø ,ı›Ui ∆Ã∏Õ—CjøA ∆Ã∏Õ.—‰jÙ∏‰I œIC ≈ß –iBbJªA ‘Ài Bù æB≥:A æÃmi ≈ø B»N® “¿º∏I A ®∞√ f¥ªBø f®I ,Ω¿ÜA ¬BÕC æB≥ ¡»®ø ΩMB≥DØ Ω¿ÜA LBZuDI µáC ∆C Pf∑:A æÃmi ≠ºI Bù∆C æB≥ ‘jn∑ OƒI ¡»Œºß AÃ∏˜ºø f≥ piBØ Ω«C:$ÊتÀ ¬Ã≥ º∞Õ ≈ª¡«jøC A —CjøA#.iBJaHØ≈ß œ»√ ë —CjøA ¡«jøC ∆êÃÕ ≈¿ß `›∞ªA œ∞ƒI æÃmjªA ≈ù ¬hªBI ıAiBJaG ’BU iBJa‚A Ah« ∆Ã∑À ,KºÒªA ≠Œu ≈ø ë gG ,B»NŒªÃM ¬kBÜA œ»ƒªA ”ºß “ƒÕj≥ ∆Ã∏Õ …√HØ ,¡»ƒß `›∞ªA œ∞ƒI —CjøA ¡«jøC ∆êÃÕ. A Kº ”ºß æfM “ƒÕj¥I ıB√Àj¥ø ’BU f≥ —CjùA “ŒªÃM ≈ß Bƒ« œ»ƒªA ∆Ã∏ŒØ∫ ª ıBøAjY —CjùA “ŒªÃM O√B∏Ø ,ıBøkBU ıBJº.¡∏áA B»NŒªÃM eAjùAÀ:“Ø›_àABøÀ OƒI “Õ‹À SÕfáA ™ÃyÃø ∆fi ,¡∏áA ≈ø N®M ªA KuBƒùA ≈ø B»√Àe SÕfáA …Œºß ‘jU –hªA ¡∏áA ™ÃyÃñ xBa Ã»Ø ıB∏ºÂø ‘jn∑.oŒªÀ Bß oŒª …√C B¿∑ ,B«fYÀ ‘jn∑ OƒI “Õ‹À “QeBÅ ıBuBa,’œq Ω∑ ü ıBø  ÃUêA ≈ø …UÃI ‹À ,¡∏áA ™ÃyÃø ´ Ω¿rÕ ›Ø.
 51. 51. 52 ıBRªBQ:eÀAe ÃIC ‘Ài Bù ,ıBŒJu ∆Ã∏Õ ∆C kÃè ›Ø ,ıB¨ªBI ∆Ã∏Õ ∆C KªB œIC ≈I œºß ≈ßA æÃmi ∆CæB≥:$“Q›Q ≈ß ¡º¥ªA ©ØÂi: C Õ ”NY  ÃN®ùA ≈ßÀ ,•¥ŒNnÕ ”NY ¡÷BƒªA ≈ßÀ ≠ºJÕ ”NY vªA ≈ß#.…ªÀ •∞ºI ‘jaC “ÕAÀi:$“Q›Q ≈ß ¡º¥ªA ©Øi:…º¥ß ”ºß Lú¨ùA ∆à A ≈ß ¡ºNê ”NY vªA ≈ßÀ ,•¥ŒNnÕ ”NY ¡÷BƒªA ≈ßÀ ,µŒ∞Õ ”NY#,©Øi ≈øÀ vÕ ›Ø ,ıBßjq ±º∏ø ´ ëÀ , jøC ü ≤jvNÕ ∆C vÕ ‹ …ƒß ¡º¥ªA PBØjvNªA πºô ‹ …√fi ,¡∏áA ≈ø πªg ∆Àe Bø ÀC ,“∞Œºa ∆Ã∏Õ ∆C. À–iBbJªA ‘Ài Bø ıBŒJu “∞ŒºàA ∆Ã∑ kAÃU ¬fß ”ºß ıBzÕC ΩŒªfªA:$≈ß ƒªA ∫ieC f≥ ∆B∑À ¬Br« ≈I A fJß  fU ≈ß fJ®ø ≈I —j«k ΩŒ¥ß œIC øC …I OJ«gÀ_ƒIA KƒÕk …“õfŒmi ïG_A æÃOªB¥Ø:mi BÕ_A æà ƒªA æB¥Ø ,…®ÕBI:…ª BßeÀ …mCi n¿Ø ¨u ë...#.∑ AgHØ“®ŒI O√B ‹ …√C ïÀC LBI ≈¿Ø “∞Œºa   ´ ©ÕBJÕ ∆C …Œºß oŒª …√CÀ — N®ø ´ vªA “∞Œºa ∆Ã∏Õ ∆C kÃè. ıB®IAi:A æÃmi æÃ¥ª ıB√Ãâ ∆Ã∏Õ ∆C vÕ ›Ø ,ı›≥Bß ∆Ã∏Õ ∆C :$≈ß ¡º¥ªA ©ØÂiQ›Q“#,æB≥ÀB»ƒø:$∆à ALú¨ùA”ºß…º¥ß”NY µŒ∞Õ#.¡º¥ªA …ƒß ©ØÂi ≈øÀ±º∏ø ´ ûØ.,±Œº∏NªA ¢Bƒø Ω¥®ªA ∆fiÀ PBØjvNªA “Zvª ¢jqÀ.hŒ∞ƒNIÀ ,¡∏áA PBØjvNI ¬Ã¥Õ BòG “∞ŒºàAÀ ∆C vÕ ‹ ∆à A ∆fi ,ıB√Ãâ ∆Ã∏Õ ∆C vÕ ›Ø ,“ŒßjrªA ±ŒªB∏NªA pBƒªA iÃøC ü ≤jvNÕ ∆C vÕ ‹ ïÀC LBI ≈øÀ ,…n∞√ jøC ü ≤jvNÕ. ıBnøBa:›Ø ,ı‹fß ∆Ã∏Õ ∆CıB¥mBØ ∆Ã∏Õ ∆C vÕ.¢jq “ªAf®ªAÀ eB¥®√‹ ¬k‹“Ø›_àAB«iAj¿Nm‹À.∆C f«BrªA ü ¢ qA ïB®M A ∆fi
 52. 52. 53 ı‹fß ∆Ã∏Õ.ïB®M æB≥:(#ρ߉Îκô−ruρô“uρsŒ5Αô‰tãóΟä3ΖÏiΒ¡§ßC ë ≈¿Ø AgG …√fi ,ı‹fß ∆Ã∏Õ ∆C ¬lºÕ …√C ïÀC LBI ≈ø “∞ŒºàA ëÀ f«BrªA ≈ø ªAf®ªA O jqïÀC LBI ≈ø “∞Œºbºª B» jrØ f«Brºª “. ıBmeBm:ıAjY ∆Ã∏Õ ∆C,≤jvNªA πºô ›Ø  fŒnª ∫úû fJ®ªA ∆fi …n∞ƒI.≈øÀLBIïÀC∆C‹πºô≤jvNªA  ¨I›Øπºô“ՋêA”ºßpBƒªA. ıB®IBm:ıAieB≥ ∆Ã∏Õ ∆CΩ«C ≈ø“ÕB∞∏ªA’BJßDI ¬BŒ¥ªA ”ºß“Ø›_àA ®ŒJªA ”zN¥ø ≈ø πªg ∆fi“ŒßjªA ∆À¤rI ¬BŒ¥ªA ”ºß if¥Õ ‹ lUB®ªA ∆G gG ,“ B¿»Œºß ©ÕÃI ≈ÕhºªA “ƒnªAÀ LBN∏ªBI. q_ØfiA ¢Àj_z_Œº_“ eB¥®√A ¢Àjq œ«  h«“Ø›_àA¢ÀjrªA  h« Afß BøÀ ,“∞Œºbºª ∆C ≈∏ô ∆B∑ ∆GÀ ,eB¥®√A ¢jq ∆Ã∏Õ ∆fi ¢jq –C ºvÕ ‹ “®JnªA ÀC ,…ŒØ xÃvƒªA OZu AgG “ŒºzØC ¢jq ∆Ã∏Õ¡∏Y OÑ ıBUifƒø ∆B∑ ŒZu wƒI OJQ.∆C eB¥®√A ¢jq ∆Ã∏Õ ”NY ¢jrªA ü ¬lºÕ …√fi πªgÀ ¬ÀlºªA ”ºß “ƒÕj≥ ∆Ã∏Õ ”NY ıBøkBU ıBJº ıBƒ¿zNø … A qA ”ºß ΩŒªfªA œMDÕ. ¢jq ‹ ,“ŒºzØC ¢jq ¢jrªA ∆B∑ ıBøkBU ıBJº ıBƒ¿zNø ΩŒªfªA ≈∏Õ AgHØ ¬kBU Kº …ŒØ ΩŒªe ejÕ À ,eB¥®√AπªhªÀ ,“®JnªA ¢ÀjrªA  h« ‹G eB¥®√A ¢Àjq B«fYÀ O√B∑.¢jq Ã»Ø ΩŒªfªA …ŒØ u Bû B«Afß Bø BøC °¥Ø “ŒºzØC.rÕ ›Ø πªg ”ºßÀ¢eB¥®√‹“Ø›_àA“∞ŒºàA ∆Ã∏Õ ∆C XBNê ‹ ëÀ ,¡∏áA “∞ŒºàA Ω¿ß ∆fiÀ ,πªg ü w√ vÕ …√fi ,ıAf»Nâ ≈ß æDnÕ ∆C …√B∏ø‚ ,eB»NUA ïG”ƒJNÕ ∆CÀ ,ıAf»Nâ fº¥Õ ∆CÀ ,¡∏áA
 53. 53. 54 ıAf»Nâ ∆Ã∏Õ ∆fi —iÀjy ›Ø , fŒº¥M ”ºß ’BƒI ıBøB∏YC.∆C ΩzØfiA ≈∏ªÀ …NØ›a Pf¥®√A πªh∑ ≈∏Õ ∆HØ ,ıAf»Nâ ∆Ã∏Õ.¢ rÕ ‹ πªh∑À àA eB¥®√‹_ïG œz∞ùA –CjªA LBZuC ≈ø ÀC ,ıBßBVq “∞ŒºàA ∆Ã∏Õ ∆C “Ø› ùA IfMÀ “ŒßjªA “mBŒmXifƒÕ ‹À ,πªg ü SÕfY vÕ …√fi , Bv ∆Ã∏Õ ∆C ΩzØfiA ∆B∑ ∆GÀ ,eB¥®√A ¢jq πªg Ω®è œßjq ¡∏Y OÑ — vIÀ –Ci Ag ıBßBVq.eB¥®√‹ ¢ rÕ ‹ πªh∑À“Ø›_àA∆Ã∏Õ ∆C qj≥ “∞ŒºàAŒıB.æB≥ …√C “ÕÀB®ø ≈ß –iBbJªA ‘Ài Bø BøC:A æÃmi O® æÃ¥Õ:$j≥ ü jøfiA Ah« ∆GBø …»UÀ ”ºß A …ÈJ∑ ‹G fYC ¡»ÕeB®Õ ‹ sÕ ≈ÕfªA AÃøB≥C#,æB≥ …√C j¿ß ≈IA ≈ß –iBbJªA ‘Ài BøÀ:A æÃmi æB≥ :$∆BƒQA ¡»ƒø œ¥I Bø sÕj≥ ü jøfiA Ah« æAlÕ ‹#.SÕeBYfiA  h»Ø PeiÀ B»√HØ ,sÕj¥ª jøfiA “Õ‹À Ω®U ≈ø æÃmjºª  eBƒmG u Bû B« ´À À ,iBJa‚A “¨ŒvI∆GÀ iBJa‚A “¨ŒuÀ ,jøfiA “¨ŒvI fYAÀ SÕfY ‹À ejÕ ”ºß æfM “ƒÕj¥I ∆ ¥Õ Bø ıBøkBU ıBJº N®Õ ‹ …ƒ∏ªÀ ,KºÒªA fŒ∞M O√B∑ æfØ ,“ZŒZu “ÕAÀi ü ‹À fŒ∑DNªA ”ºß æfM “ƒÕj≥ “ÕDI ∆ ¥Õ À ,fŒ∑DNªA eB¥®√A ¢jq ‹ ,“ŒºzØC ¢jq ∆Ã∏ŒØ ,LÃUúª ‹ Lfƒºª …√C ”ºß.BøCÀ ≥SÕfáA ü …ªÃ:$A …ÏJ∑ ‹G fYC ¡»ÕeB®Õ ‹#SÕfáA.Á”ƒ®ø …√HØü jaE œ»ƒªA≈ß…ªÃ¥ª ıAfŒ∑DM oŒªÀ ,¡»MAeB®ø:$sÕj≥ ü jøfiA Ah« ∆G#, ¡»MAeB®ø ≈ß œ»ƒªA ”ºßÀ ,¡»ŒØ jøfiA ∆C ”ºß wƒÕ SÕfáBØ.∆HØ ıBzÕCÀ “∞u oŒªÀ ¡mA sÕj≥ “¿º∑.æÃufiA ¡ºß `›ÒuA ü …ª æB¥ÕÀK¥ª. ‹ K¥ºªA –C ¡m‹A ∆fi ,ıB¥ºÒø …I Ω¿®Õ ‹ K¥ºªA ¬Ã»∞ø –C ¡m‹A ¬Ã»∞øÀ sÕj≥ ´ ü Ω®è ‹ ∆C ®Õ ‹ sÕj≥ ”ºß wƒªA ∆HØ πªhªÀ ,…ª ¬Ã»∞ø. ¬›nªA …Œºß …ªÃ¥Ø:$sÕj≥ ü jøfiA Ah« ∆G#,$ü jøfiA Ah« æAlÕ ‹
 54. 54. 55 sÕj≥#,≥ ´ ü ∆Ã∏Õ ∆C vÕ ‹ jøfiA Ah« ∆C ®Õ ‹sÕj,Ï∆C ‹À ¡« ´ ü ∆Ã∏Õ ∆C vÕ ‹ …√C ¡»ŒØ æAlÕ ‹ …√Ã∑,¡»ŒØ ë ΩI,∆C vÕÀ ü ¡« ´ eÃUÀ ≈ø ©√Bø ´ ¡»Œºß wƒªA ∆Ã∏ŒØ ,¡« ´ ü ∆Ã∏Õ àA_“Ø›.eB¥®√A ¢jq ‹ ,“ŒºzØC ¢jq Ah« ”ºß ∆Ã∏ŒØ. A æÃmi ‰jÏøC f¥Ø ıBzÕCÀ,“QiBY ≈I fÕkÀ ,“YAÀ‰i ≈I A fJß ÀsÕj≥ ´ ‰jÏøC f≥ æÃmjªA ∆Ã∏ŒØ ,sÕj≥ ´ ≈ø ¡»®ŒöÀ fÕk ≈I “øBmC. ¡∏áA –C ,jøfiA “Õ‹À ®M jøfiA Ah« “¿º∑À.àA ü ıBv√ œ« OnŒªÀ_“Ø› B«fYÀ.iÃvä ´ …√C ”ºß ΩŒªe sÕj≥ ´ ¡∏áA œ˜ªÃÕ æÃmjªA ∆Ã∏Ø |®I ”ºß Ov√ f≥ SÕeBYfiA ∆Ã∏NØ ,¡« ´ ≈ß ™Ãƒû ´À ,¡»ŒØ≈ø bºª Ω«C ¡«_àA jvY ”ºß ‹ ,¡»NŒºzØC ”ºß “ª‹fºª ,“Ø›_,¡»I “Ø› ¡« ¨ª B«eB¥®√A ¬fßÀ. ıBÕÃºß ÀC ,ıBŒ B« “∞ŒºàA ∆Ã∏Õ ∆C ¢ rÕ ‹ πªh∑À.∆C OJQ Bù ,œºß I ´À ,¡qB« I ´ ¡∏áA ”˜ªÀ ¡ºmÀ …ªEÀ …Œºß A ”ºu ƒªA fùA ”ºß ”˜ªÀ ∫ÃJM ïG Xja îY …√CÀıBŒ B« oŒª ëÀ ,“¿ºnø ≈I f¿ä “ƒÕ ıBÕÃºß ‹À.BnŒª B¿«À xB®ªA ≈I Àj¿ßÀ ,ΩJU ≈I gB®ø ≈¿ŒªA ”˜ªÀ πªh∑À îÕÃºß ‹À ,îŒ B«.àBI nùA “®ÕBJø © B¥ªA ΩŒªfªBI OJQÀ_œIfi “Ø› œºß “®ÕBJøÀ ,∆B¿RßÀ j¿ßÀ j∏I‫ﱟ‬¡»√C ©ø ,¡»ƒø fYAÀ Ω∏ª ∏mÀ ,¡qB« I ≈ø AÃ√Ã∏Õ≈ß ‰ÀjÂÕ À ,¡»N®ŒI ”ºß “IBZvªA ©Œö Pà ıBßBöG πªg ∆B∏Ø ,îÕÃºß ‹À ,îŒ B« AÃnŒª ¡»√fi ,¡»N®ŒI j∏√C …√C fYC ∆C kAÃU ”ºß ¡qB« I j÷BmÀ ,pBJß ≈IAÀ Èœºß ¡»ŒØ ≈ñ ,“IBZvªA ≈ø È–Ãºß ‹À Èœ B« ´ “∞ŒºàA ∆Ã∏Õ.B√fŒm ΩzØ ü —eiAêA SÕeBYfiA BøC
 55. 55. 56 ÈœºßüÀ ,¢jq ∆C ”ºß ‹ ,¡»ºzØ ”ºß æfM B»√HØ OŒJªA æE ΩzØ eB¥®√A“Ø›_àA¡»ƒø “∞ŒºàA ∆Ã∏Õ ∆C. eB¥®√‹ ¢jq –C eÃUÀ ”ºß ΩŒªe –C fUÃÕ ‹ …√C îJNÕ πªg ≈øÀ àA_©Œö “Zu ~jØ ”ºß B«Afß BøÀ ,“¥IBnªA “®JnªA ¢ÀjrªA ‘Ãm “Ø› …ŒØ OZu ¡∏Y OÑ …UAif√A ÀC ,…ŒØ PeiÀ ªA xÃvƒªA…√HØ xÃvƒªA ¢jq ë ıBßjq LúÒùAÀ ,eB¥®√A ¢jq ‹ ,“ŒºzØC ¢jq ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô àA eB¥®√A_“∞Œºa ∆Ã∏Õ ”NY “∞Œºbºª “Ø›.æB¥Õ Ã»Ø πªg Afß Bø BøC bºª ∆ÃZqjùA ¡»Œºß ~j®Õ îY n¿ºª_ΩzØfiA AÀiBNbŒª “Ø›.≈∏ªÀ ®√‹A ¢Àjq …ŒØ PjØÃM AgG …NØ›a Pf¥®√A  ÀiBNaA wbq –C,B«fYÀ eB¥ B« ´ …ŒØ jØÃNÕ ÃªÀ. ¥®√A_àA eB__Ø›_“ àA_“ßBÒªA µY …ª ≈ù “ßBÒªBI “®ŒI B»√fi ,iBŒNaAÀ —ByAjø f¥ß “Ø› ≈ø“Õ‹ÀjøfiA.›ØfIB»ŒØ≈øByi≈ø©‰ÕB‰JÂÕ,B«‹ÃNŒªByiÀªA_¿_î®ÕBJ…ª. àA ≈ø ©ƒNøAÀ “∞Œºa ∆Ã∏Õ ∆C fYC |Øi AgG πªhªÀ_kÃè ‹ “Ø›…«Aj∑G   ´ ïG …ƒß æ‰f®ÂÕ ΩI ,B ÃJ≥ ”ºß j‰JVÂÕ ›Ø ,B»Œºß.haC kÃè ‹ πªh∑À …√fi , Aj∑‚AÀ iBJU‚BI pBƒªA ≈ø “®ŒJªAÎÎh◊ƒŒYB»ŒØ f¥®ªA iBJNßA vÕ ‹ B iBJU‚A —BØBƒù ,ıBZŒZu,‹À  Aj∑G …ºafÕ ‹ ,iBŒNaAÀ —ByAjø f¥ß B»√fi eÃ¥®ªA ≈ø f¥ß –D∑ iBJUG.‹Gf¥Ø ¡»N®ŒJI fN®Õ ≈û “®ŒJªA f¥ß AgG …√C …NßB OJUÃØ ,jøfiA ÈœªÀ ë ©‰ÕBJùA JuAÀ ,“®ŒJªA Pf¥®√A.“®ŒJªA JvMÀ àA f¥®ª “®ŒI OnŒªÀ ,“ßBÒªA ”ºß “®ŒI pBƒªA “Œ¥I ≈ø πªg f®I …ª_“Ø›.
 56. 56. 57 ÀÎh◊ƒŒY,…NßB ”ºß iBJUG B»√fi ,…N®ŒI ”ºß î≥BJªA pBƒªA è ∆C …ª kÃè À“®ŒI f¥ß æBáA  h« ü œ« OnŒªÀ ,pBƒªA ”ºß ıBßjq “JUAÀ …NßB I“Ø›_àBiBJU‚A …ŒØ vÕ ‹ æB¥Õ ”NY.‹ f¥ß Á’AfNIA “®ŒJªBØ πªg ”ºßÀ iBŒNa‹AÀ ByjªBI ‹G vM.–C ,“ßB JvNØ “∞Œºbºª “®ŒJªA eB¥®√A f®I BøC jøfi ıAhŒ∞ƒM iBJU‚A B»ŒØ kÃèÀ ,“∞ŒºàA jøfi ıAeBŒ¥√AïB®M A.O√B∑ BùÀ “Ø›_àAAgG ‹G ıBŒyB≥ ’jùA ∆Ã∏Õ ‹ ’Bz¥ªB∑ ,f≥B®I ‹G ¡NM ‹ B»√HØ ıAf¥ß ’Bz¥ªA fYC  ˜‹À.—iBø‚A fYC  ˜‹À AgG ‹G ıA øC fYC ∆Ã∏Õ ‹ —iBø‚AÀ. À“Ø›_àAàA fYC  ˜‹À AgG ‹G “∞Œºa fYC ∆Ã∏Õ ‹_“Ø›.…√C îJNÕ Bƒ« ≈øÀ fYC ∆Ã∏Õ ‹PBŒY›u πºô ‹À ,∆ÿºnùA  ˜‹À AgG ‹G “∞Œºa“Ø›_àA‹G KªB B¿«fYC ≈ÊÕf≥Bß ≈ø ‹G f¥®ªA Ah« ¡NÕ ‹À ,…ª B«f¥ß AgG“Ø›_àA B LúÒùAÀ,¡ “∞Œºa ∆Ã∏Õ ∆C …I AÃyi ≈ÕhªA ∆ÿºnùA œ√BRªAÀ.Ah À eB¥®√‹ fI ‹ ∆B∑“Ø›_àAnùA “®ŒI ≈ø. Y_NùA ¡∏n_°º ‹ …√HØ —Ã¥ªBI ¡∏áA ”ºß ïÃNmAÀ °ºnNø ¬B≥ AgG …√HØ Ah« ”ºßÀ …ª f¥®ƒM …√fi ,n¿ºª “∞Œºa …n∞√ ≈ºßC êÀ ,“∞Œºa πªhI JvÕ î¿ºnùA ΩJ≥ ≈ø “Ø›a.‹ iBJU‚AÀ  Aj∑‚BI pBƒªA ”ºß “®ŒJªA haC êÀ N®M ‹ iBJU‚AÀ  Aj∑‚BI “®ŒJªA ∆fi ,©ÕÃÂI êÀ “∞Œºa JvÕB»I f¥®ƒM ‹À “Ø›_àA‹G f¥®ƒM ›Ø ,iBJU‚AÀ  Aj∑‚BI ¡NÕ ‹ iBŒNaAÀ —ByAjø f¥ß B»√fi , iBŒNaAÀ Byi ≈ß “®ŒJªBI.™BÒNmA AgG °ºnNùA Ah« ∆C ‹GC∆DI pBƒªA ©ƒ¥Õ ∆ Aîƒ≥À ,…N®ŒI ¡NÑ ™jrªA ¬B∏YC “øB≥G ∆CÀ ,…N®ŒI ü nùA “Zºvø i ≈ß  Ã®ÕBI ¡Q ,AÃyiÀ πªhI“§ZºªA hƒø “∞Œºa JvÕ …√HØ ,iBŒNaAÀ By
 57. 57. 58 °ºnNªBI Á’AfNIA ∆BÒºnªA haC ∆B∑ êÀ ,iBŒNaAÀ Byi ≈ß B»ŒØ ©ÕÃÂI ªA —Ã¥ªAÀ.,iBŒNaAÀ Byi ≈ß B ÃvY ∆Ã∏Õ ∆CÀ ,“®ŒJªA æÃvY ë ¢jrªBØ ≈∏Õ ÀC ,∆BÒºnªAÀ ¡∑BáA ë “®ŒJªA …ª OºvY Ê≈‰ø ∆B∑ ’AÃm. ‰ø_¥®ƒM Ê≈_»I f_àA ¡__Ø›_“ f¥®ƒM ≈ÕhªA ¡« ≈ø BøC“Ø›_àA≈ø ¡»∞ÂÕ πªg ∆HØ ¡»N®ŒJI “IBZvªA …Œºß ©öC BøÀ ,≈ÕfqAjªA ’B∞ºàA “®ŒI ü ΩvY Bø ~Aj®NmA.œ∞Ø “ƒÕfùA ü AÃ√B∑ ≈ÕhªA nùA ≈ø f¥®ªAÀ ÈΩÚáA Ω«DI ‰œÍ∞ÂN∑A j∏I œIC “®ŒI A —jÕlU j÷Bm üÀ ,“∏ø ü nùA –Ci ha¤Õ À ,B«fYÀΩI ,Lj®ª AêDnÂÕ.j¿ß “®ŒI ü æBáA πªh∑À.≈I ≈õjªA fJß ∆HØ ∆B¿Rß “®ŒI ü BøC ÈΩÚáA Ω«C æA¤m ”ºß jvN¥Õ À ,“ƒÕfùA ü nùA –Ci haC ≤Ãß f¥®ªAÀ.R∑C “®ŒJI ‰œÍ∞ÂN∑A Èœºß f»ß üÀØÛCÀ ,“ØÃ∏ªA Ω«CÀ “ƒÕfùA Ω«C j¯jë ‰e “®ŒJªBI.ªA fƒß ”NY …N®ŒI P NßAÀAîÕBJÕ ¡»√HØ , ÃIiBYÀ  Ã∞ªBa ≈Õh ¡∏Y ¡»¿∏Y ∆B∏Ø ,∆B¿Rß ¬fI AÃJªB BòGÀ ,…N®ŒI ”ºß AÃy ®Õ À ,  ´ À ,¡»ºMB¥ÕÀ ¡ …ZyÃÕ ∆C …Œº®Ø ,ıAjøC “∞ŒºàA ”ºß Aÿ¥√ ≈ÕhªA —B¨JªA AÿŒ¥Õ‘jaC “Ø›a. πªg Ω∑ ΩvY f≥À__°¥Ø “¿uB®ªA Ω«C jR∑C ≈ø “∞ŒºàA “®ŒI –C ∆Àeœ≥BI¡ŒªB≥fiA__”ºß‘Cjø©¿nøÀ≈ø,“IBZvªAÀ≈∏ÕπªBƒ«±ªBã jR∑C ”ºß “®ŒJªA iBvN≥A SŒY ≈ø Ω¿®ªA Ah jÍ∏ƒÂø ‹À ,πªg üΩ«C“ƒÕfùA. ∆C ”ºß “IBZvªA ≈ø ıBßBöG πªg ∆B∏Ø“Ø›_àA–Ci ∆úRô ≈û f¥®ƒM ùA ∆B∏m jR∑CÀ f¥®ªAÀ ÈΩáA Ω«C ∆fi ,¡∏áA ü nùA¡« AÃ√B∑ “ƒÕf

×