Anúncio
مزیت رقابتی رصد نشانه ها
مزیت رقابتی رصد نشانه ها
مزیت رقابتی رصد نشانه ها
مزیت رقابتی رصد نشانه ها
Próximos SlideShares
مزیت سیستمیمزیت سیستمی
Carregando em ... 3
1 de 4
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a مزیت رقابتی رصد نشانه ها(20)

Mais de Hossein Nourian, DBA(20)

Anúncio

Último(20)

مزیت رقابتی رصد نشانه ها

  1. ‫مزیت‬‫رصد‬‫نشانه‬‫ها‬ ‫حسین‬‫نوریان‬ www.hosseinnourian.com ‫خالصه‬: ‫رقابت‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫آنها‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫استراتژیک‬ ‫رویکردهای‬ ‫اتخاذ‬ ‫و‬ ‫تفسیر‬ ،‫ها‬ ‫نشانه‬ ‫دریافت‬ ‫توانایی‬ ‫که‬ ) ‫سیگنال‬ ( ‫ها‬ ‫نشانه‬ ‫رصد‬ ‫مزیت‬ ‫وجود‬‫محیط‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫حیاتی‬ ‫امروزه‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫غیرقابل‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬. ‫آ‬ ‫رقابتی‬ ‫مزیت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫بنگاه‬ ‫از‬ ‫اندکی‬ ‫تعداد‬ ‫اما‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫موثر‬ ‫و‬ ‫کارامد‬ ‫اطالعات‬ ‫براساس‬ ‫تجاری‬ ‫تعامالت‬ ‫اکثر‬‫استفاده‬ ‫ن‬ ‫می‬¬‫کنند‬. ‫اس‬ ،‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ‫استخراج‬ ،‫صحیح‬ ‫اطالعات‬ ‫تامین‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سیگنال‬ ‫مزیت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫شرکتها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬‫برای‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫تفاده‬ ‫هستند‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫محیط‬ ‫دوباره‬ ‫دهی‬ ‫شکل‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ،‫تجاری‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫طراحی‬ ‫باز‬. ‫یادگ‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫رویکرد‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫تجدید‬ ‫و‬ ‫دوباره‬ ‫تفکر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫سگینال‬ ‫مزیت‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫شرکت‬‫و‬ ‫یری‬ ‫هستند‬ ‫سازمانی‬ ‫دهی‬ ‫انطباق‬. ‫مزیت‬) ‫سیگنال‬ ( ‫ها‬ ‫نشانه‬ ‫رصد‬: ‫ای‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫اکنون‬ ‫اما‬ .‫بودند‬ ‫مسابقه‬ ‫برنده‬ ‫کنندهی‬ ‫تعیین‬ ‫آن‬ ‫راننده‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ،‫یک‬ ‫فرمول‬ ‫مسابقات‬ ‫در‬ ‫ماس‬ ‫استرلینگ‬ ‫شدن‬ ‫برنده‬ ‫زمان‬ ‫در‬‫بیشتر‬ ‫ورزش‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫برنده‬ ‫امکان‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تطبیقی‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ‫پردازش‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬‫و‬ ‫مکانیک‬ ‫علوم‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫بیشتر‬ ‫ورزش‬ ‫ن‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫سنسور‬ ‫دویست‬ ‫حدود‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫اتوموبیل‬ ‫داشبوردهای‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫عالیم‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫در‬ ‫راننده‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫الکترونیک‬‫تیمها‬ ،‫مسابقه‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫دامنه‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫متغیر‬ ‫هزار‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫مداوم‬ ‫بطور‬‫و‬ ‫ماشین‬ ‫موتور‬ ‫دور‬ ‫تا‬ ‫مسابقه‬ ‫روز‬ ‫ای‬ ‫جاده‬ ‫و‬ ‫جوی‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫ث‬ ‫از‬ ‫کسری‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رانندگان‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پویایی‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫وارد‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫است.این‬ ‫گسترده‬ ‫مسابقه‬ ‫مسیر‬ ‫های‬ ‫خم‬ ‫و‬ ‫پیخ‬ ‫زوایای‬‫هدایت‬ ‫انیه‬ ‫می‬ ‫مسابقه‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫سنجی‬ ‫مسافت‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫یک‬ .‫کنند‬ ‫می‬‫شود‬ ‫رقبا‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫گرفتن‬ ‫پیشی‬ ‫باعث‬ ‫مشخص‬ ‫بطور‬ ‫تواند‬. ‫ناپایدارند‬ ‫بازار‬ ‫کلیدی‬ ‫متغیرهای‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫حیاتی‬ ‫امروز‬ ‫تجاری‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫پیوسته‬ ‫تغییرات‬ ‫با‬ ‫انطباق‬‫و‬‫پیش‬‫بینی‬‫آنها‬‫مشکل‬ ،‫است‬‫امکانات‬،‫دیجیتال‬‫اتصال‬‫پذیری‬‫و‬‫پردازش‬‫قدرت‬‫تفسیر‬‫سریع‬‫س‬‫روزمره‬ ‫بطور‬ ‫ها‬ ‫بنگاه‬ ‫امروزه‬ .‫سازند‬ ‫می‬ ‫ممکن‬ ‫فزاینده‬ ‫بطور‬ ‫را‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫یگنال‬‫با‬ ‫اطالعات‬‫سروکار‬‫دارند‬‫و‬‫فرایندهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫آنها‬‫بر‬‫پایه‬‫اطالعات‬‫انجام‬‫می‬‫شود‬‫هرچند‬‫که‬‫تعداد‬‫اندکی‬‫از‬‫آنها‬‫تا‬‫کنون‬‫توانسته‬‫اند‬‫از‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫اطالعات‬
  2. ‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫مزیت‬‫رقابتی‬‫پایدا‬‫بتواند‬ ‫سازمان‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫افزایش‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سازمانی‬ ‫پذیری‬ ‫انطباق‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫محیطی‬ ‫افزون‬ ‫روز‬ ‫های‬ ‫دگرگونی‬ .‫گیرند‬ ‫بهره‬ ‫ر‬ ‫پ‬ ‫رقابتی‬ ‫مزیت‬ ‫یک‬ ‫بر‬ ‫اتکا‬ ‫با‬ ‫کارامد‬ ‫استراتژی‬ ‫هر‬ .‫نماید‬ ‫متحول‬ ‫سریعا‬ ،‫جدید‬ ‫اثرگذار‬ ‫تغییرات‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫باال‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫با‬‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫ایدار‬‫است‬ ‫است‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫رقابتی‬ ‫مزیت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ )‫(سیگنالینگ‬ ‫ها‬ ‫نشانه‬ ‫رصد‬ ‫قابلیت‬ ‫وجود‬ ‫نیازمند‬ ‫نیز‬ ‫سازمانی‬ ‫پذیری‬ ‫انطباق‬ ‫استراتژی‬ ‫و‬. ‫ها‬ ‫نشانه‬ ‫رصد‬ ‫مزیت‬ ‫سطوح‬: ‫قا‬ ‫الگوهای‬ ‫استخراج‬ ،‫مناسب‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫فراهم‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫پیموده‬ ‫مشخصی‬ ‫تکاملی‬ ‫سطوح‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫نشانه‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫برای‬‫از‬ ‫تفسیر‬ ‫بل‬ ‫فضای‬ ‫دهی‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بینش‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫مستمر‬ ‫تغییر‬ ،‫بالدرنگ‬ ‫اقدام‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫مفید‬ ‫های‬ ‫بینش‬ ‫آوری‬ ‫فراهم‬ ،‫آنها‬ ‫میان‬‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بازار‬ ‫آتی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ‫فراهم‬ ‫های‬ ‫بینش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬. ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫و‬ ‫کسب‬: ‫هفت‬ ‫جهانی‬ ‫خواربار‬ ‫ای‬ ‫زنجیره‬ ‫شرکت‬ ،‫ژاپن‬ ‫در‬-،‫آن‬ ‫های‬ ‫آیتم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فروش‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫فروش‬ ‫ای‬ ‫نقطه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫یازده‬ ‫ا‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫فرضیه‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ .‫نمایند‬ ‫پیگیری‬ ‫خرید‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫خریدار‬ ‫آماری‬ ‫اطالعات‬‫ی‬‫را‬ ‫موضوع‬ ‫ن‬ ‫امیدوارکنند‬ ‫های‬ ‫آیتم‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫تحلیل‬ ‫این‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫فروش‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫باعث‬ ‫متغیرها‬ ‫این‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫نمایند‬ ‫آزمایش‬‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫فرو‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ،‫بندی‬ ‫دسته‬ ،‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫شرکت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ .‫نمایند‬ ‫حذف‬ ‫بالدرنگ‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫مایوس‬ ‫های‬ ‫آیتم‬ ‫و‬ ‫نمایند‬‫محلی‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫شگاه‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫چندین‬. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫در‬ ‫تفسیر‬ ‫قابل‬ ‫الگوهای‬ ‫شناسایی‬: ‫ع‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫دوباره‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ،‫بود‬ ‫مشتریان‬ ‫جدایی‬ ‫باالی‬ ‫نرخ‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫زیان‬ ‫متحمل‬ ‫که‬ ‫شرکتی‬‫دیگر‬ ‫و‬ ‫صبی‬ ‫های‬ ‫فناوری‬‫د‬ ‫نهانی‬ ‫روابط‬ ‫تمهید‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫با‬ .‫نمایند‬ ‫درک‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫مشتری‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫الگوهای‬ ‫تا‬ ‫نمایند‬ ‫استفاده‬ ‫اطالعات‬ ‫کاوش‬ ‫پیشرفته‬‫ر‬ ‫نما‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫را‬ ‫اثربخشی‬ ‫مشتری‬ ‫حفظ‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫توانست‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫اشکار‬ ‫بودند‬ ‫مشتریان‬ ‫جدایی‬ ‫ی‬ ‫کننده‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫متغیرهای‬ ‫میان‬.‫ید‬‫میزان‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫مشتریان‬ ‫جدایی‬ ‫نرخ‬ ‫بر‬ ‫گذار‬ ‫اثر‬ ‫متغیرهای‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫دقت‬۷۰‫تا‬۹۰‫تواند‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫میزان‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫درصد‬ ‫ه‬ ‫درصد‬ ‫یک‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫جدایی‬ ‫کاهش‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫اقداماتی‬ ‫انجام‬ ‫زیرا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فراوانی‬ ‫افزایی‬ ‫ارزش‬‫را‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫سود‬ ،‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫م‬ ‫رویکرد‬ ‫اجرای‬ ‫پیشتاز‬ ‫که‬ ‫اختصاصی‬ ‫اعتباری‬ ‫های‬ ‫کارت‬ ‫ارائه‬ ‫مالی‬ ‫خدمات‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫سازمان‬ ‫عاید‬“‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫آزمایش‬ ‫معروف‬”‫نمونه‬ ،‫اند‬ ‫بوده‬ ‫مخ‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫و‬ ‫آزمایش‬ ‫با‬ ‫آنها‬ .‫هستند‬ ‫الگوها‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫پیشرو‬ ‫های‬ ‫بنگاه‬ ‫از‬ ‫دیگری‬‫رفتار‬ ،‫اعتباری‬ ‫های‬ ‫کارت‬ ‫ویژه‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫دهی‬ ‫سود‬ ‫تلف‬ ‫نم‬ ‫می‬ ‫معین‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توزیع‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ،‫اعتباری‬ ‫های‬ ‫کارت‬ ‫ترویجی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫خرید‬‫این‬ .‫ایند‬ ‫اکنو‬ ‫هم‬ ،‫است‬ ‫گردیده‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫رقابتی‬ ‫توان‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫رویکردها‬‫است‬ ‫شده‬ ‫متداول‬ ‫ای‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫صنعت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ن‬. ‫فراهم‬‫آوری‬‫بینش‬‫ها‬‫برای‬‫انجام‬‫اقدامات‬‫بالدرنگ‬: ‫استف‬ ‫ها‬ ‫خودرو‬ ‫رانندگی‬ ‫نحوه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫بالدرنگ‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫تصادفات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫دموگرافیک‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫اتومبیل‬ ‫ی‬ ‫بیمه‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫اده‬ ‫آنها‬ ‫سریع‬ ‫تحلیل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬‫های‬ ‫سیستم‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ .‫کند‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مستمر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بازار‬ ‫بتواند‬ ‫بر‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫بینش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫گردیده‬ ‫فراهم‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پردازش‬ ‫بالدرنگ‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنالین‬ ‫دار‬ ‫جریان‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫جریان‬ ‫بر‬ ‫مبتی‬‫سریع‬ ‫اقدامات‬ ‫ای‬ ‫شر‬‫آورد‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫محیطی‬ ‫وضعیت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫کت‬ ‫ها‬ ‫بینش‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫مستمر‬ ‫تغییر‬: ‫ا‬ ‫بیش‬ ‫خرید‬ ‫الگوهای‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جامعی‬ ‫های‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫خود‬ ‫تجاری‬ ‫مدل‬ ‫ی‬ ‫توسعه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫پاالیش‬ ‫برای‬ ‫تسکو‬ ‫خواربار‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫شرکت‬‫ده‬ ‫ز‬ ‫خود‬ ‫وفاداری‬ ‫کارت‬ ‫ی‬ ‫برنامه‬ ‫عضو‬ ‫میلیون‬‫بخش‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫فروشگاه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫ارائه‬ ‫تا‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫تسکو‬ ‫تحلیل‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫یافته‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫هم‬ .‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫فروشگاه‬ ‫هر‬ ‫مدیران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫رفتار‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫هشدارهای‬ ‫زودهنگام‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫سازی‬ ‫ویژه‬ ‫مشتری‬‫تحلیل‬ ‫این‬ ‫چنین‬
  3. ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫ها‬‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫با‬ .‫آید‬ ‫فایق‬ ،‫ها‬ ‫فروشگاه‬ ‫فیزیکی‬ ‫موانع‬ ‫بر‬ ‫کاال‬ ‫انبارش‬ ‫میزان‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شرکت‬ ‫آن‬ ‫آنالین‬ ‫پردازش‬ ‫واحد‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫مالی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫تری‬ ‫گسترده‬ ‫دامنه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫تسکو‬ ،‫دیوار‬ ‫بدون‬‫اطال‬‫عات‬ ‫د‬ ‫پایگاه‬ ‫به‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫توانسته‬ ‫شرکت‬ ‫آن‬ ‫بلکه‬ ‫رود‬ ‫نمی‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫صرف‬ ‫هزینه‬ ‫مرکز‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تسکو‬ ‫شرکت‬،‫اش‬ ‫اده‬ ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫مستقیمی‬ ‫مختصر‬ ‫درامد‬ ‫اطالعات‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫بازار‬ ‫آتی‬ ‫فضای‬ ‫دهی‬ ‫شکل‬: ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درآمد‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫گوگل‬‫از‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫ساخته‬ ‫دگرگون‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫صنعت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫شیوه‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫تبلیغات‬ ‫مورد‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫جستجو‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫مربوط‬ ‫براساس‬ ‫را‬ ‫آگهی‬ ‫یک‬ ‫موقعیت‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫هایی‬ ‫الگوریتم‬‫توجه‬ ‫روزرسا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دهنده‬ ‫آگهی‬‫هزینه‬ ‫کلیک‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫کنندگان‬ ‫تبلیغ‬ ‫چون‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫آگهی‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫میزان‬ ،‫باشد‬ ‫تر‬ ‫مرتبط‬ ‫آگهی‬ ‫یک‬ ‫هرچقدر‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫نی‬ ‫مست‬ ‫بطور‬ ‫خود‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫نمودن‬ ‫متصل‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫گوگل‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫درآمد‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ‫بیشتر‬ ‫موثربودن‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫این‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫پرداخت‬‫عملیات‬ ‫به‬ ‫قیم‬ ‫خ‬ ‫های‬‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫واکنش‬ ‫ثانیه‬ ‫از‬ ‫کسری‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آگهی‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫سازمانی‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫ناسودمند‬ ‫مداخالت‬ ‫بدون‬ ،‫ود‬:. ‫اطالعات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫متفاوت‬ ‫تفکری‬: ‫نماین‬ ‫ایجاد‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫کارآمد‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سیگنال‬ ‫مزیت‬ ‫اند‬ ‫توانسته‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫مدیران‬ ‫چگونه‬‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫خبره‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫طبیعتا‬ .‫د‬ ‫اطالعا‬ ‫نقش‬ ‫درباره‬ ‫متفاوت‬ ‫تفکری‬ ‫ایجاد‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ ‫اما‬ ‫اند‬ ‫بوده‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫بسیار‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫و‬ ‫عصبی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬‫است‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫ت‬ ‫مقوالت‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫میانی‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫ذهنی‬ ‫جهش‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیازمند‬ ‫که‬‫است‬ ‫زیر‬: •‫عمومی‬ ‫دیدگاه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫درونی‬ ‫دیدگاه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫گذر‬: ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬IT‫خارجی‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫پیشتاز‬ ‫رقبای‬ ،‫مقابل‬ ‫در‬ .‫دارند‬ ‫تمرکز‬ ‫درونی‬ ‫های‬ ‫عملیات‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫بر‬ ‫قدیمی‬ ‫و‬‫تفسیر‬‫و‬‫اقدام‬‫بر‬‫مبنای‬‫آنها‬‫تمرکز‬‫کرده‬‫اند‬ •‫ک‬ ‫تا‬ ‫گزارشی‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬‫اطالعات‬ ‫تفسیر‬ ‫و‬ ‫اوش‬: ‫پیش‬ ‫تحلیلی‬ ‫توانایی‬ ‫از‬ ‫بلکه‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ،‫دریافت‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫صرفا‬ ‫ها‬ ‫نشانه‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ ‫منتفع‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬‫در‬ ‫خود‬ ‫رفته‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫جدا‬ ‫غیرمرتبط‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مرتبط‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫مکانیزم‬ ‫آنها‬ .‫نمایند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اطالعات‬ ‫ترجمه‬ ‫و‬ ‫تفسیر‬‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫الگوها‬ ، ‫کند‬ ‫می‬ ‫فهم‬ ‫قابل‬ ‫آنها‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اقدام‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫بینش‬ ‫آوری‬ ‫فراهم‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫پیچیده‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫نماید‬. •‫پویا‬ ‫پردازش‬ ‫تا‬ ‫مقطعی‬ ‫پردازش‬ ‫از‬: ‫اطال‬ ‫با‬ ‫سیگنال‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ ‫منتفع‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مقطعی‬ ‫آوری‬ ‫فراهم‬ ‫جای‬ ‫به‬ .‫ای‬ ‫دوره‬ ‫اطالعات‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫بجای‬‫پویا‬ ‫جریان‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫عات‬ ‫غلبه‬ ‫برای‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫ها‬ ‫سیگنال‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫بجای‬ ‫آنها‬ ،‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬ .‫شوند‬ ‫کاوش‬ ‫مداوم‬ ‫بطور‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫برخورد‬‫و‬ ‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫بر‬ ‫ا‬ ‫حمایت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫تصویرسازی‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ،‫ها‬ ‫سیگنال‬ ‫پردازش‬ ‫در‬ ‫انسانی‬ ‫شناختی‬ ‫خطاهای‬‫اجتناب‬ ‫برای‬ ‫و‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫ز‬ ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سازمان‬ ‫استراتژیک‬ ‫و‬ ‫عملیاتی‬ ‫بازنگری‬ ‫برای‬ ‫خارجی‬ ‫منتخب‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ،‫سازمانی‬ ‫ناکارایی‬ ‫و‬ ‫سکون‬ ‫از‬. ‫سازمان‬ ‫در‬ )‫(سیگنال‬ ‫ها‬ ‫نشانه‬ ‫مزیت‬ ‫توسعه‬: ‫تصمیم‬ ‫از‬ ‫قبل‬¬‫گیری‬‫برای‬‫خلق‬‫مزیت‬‫سیگنال‬‫باید‬‫وضعیت‬‫موج‬‫گردد‬ ‫تحلیل‬ ‫زیر‬ ‫سواالت‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫سازمان‬ ‫ود‬: ۱-‫آورند؟‬ ‫فراهم‬ ‫ما‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سیگنال‬ ‫مزیت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫غلفت‬ ‫مورد‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫نوعی‬ ‫چه‬
  4. ۲-‫سری‬ ،‫مشتریان‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫نیازها‬ ‫تغییر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫شرکت‬ ‫الگوهای‬ ‫تفسیر‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫کشف‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫حد‬ ‫چه‬ ‫تا‬‫است؟‬ ‫عمیق‬ ‫و‬ ‫ع‬ ۳-‫است؟‬ ‫سریع‬ ‫حد‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫اطالعات‬ ‫تبدیل‬“‫ساعت‬ ‫سرعت‬”‫است؟‬ ‫جقدر‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ،‫مشتریان‬ ،‫رقبا‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫ما‬ ۴-‫است؟‬ ‫رقابتی‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫ی‬ ‫دوباره‬ ‫دادن‬ ‫شکل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫چگونه‬ ‫ما‬ ‫شرکت‬ ۵-‫از‬ ‫ما‬ ‫شرکت‬ ‫آیا‬‫قابلیت‬‫های‬‫فر‬‫تکنولوژ‬ ‫دی‬‫شود؟‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سیگنال‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫سازمانی‬ ‫رهبری‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫متناسب‬ ‫و‬ ‫کافی‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فوق‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ایمیل‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬h.nourian@irisaco.com‫فرمایید‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬
Anúncio