Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

21-Hepatitis_Viruses.ppt

 1. Hepatitis Viruses
 2. ‫هیپاتیت‬ ‫های‬ ‫وایرس‬ ( ‫کب‬ ‫التهاب‬ ‫د‬ )  ‫هیپاتی‬ ‫های‬ ‫وایرس‬ ‫بنام‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫وایرس‬ ‫چندین‬ ‫ت‬ ‫میگردد‬ ‫یاد‬ : • Hepatitis A Virus (HAV) • Hepatitis B Virus (HBV) • Hepatitis C Virus (HCV) • Hepatitis D Virus (HDV) • Hepatitis E Virus (HEV)
 3. ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ : HA V  ‫فامیل‬ ‫مربوط‬ Picornaviridae ‫بو‬ ‫بنام‬ ‫آن‬ ‫جینس‬ ،‫ده‬ Hepatovirus ‫میگردد‬ ‫یاد‬ .  ‫ای‬ ‫ان‬ ‫آر‬ ‫حاوی‬ ‫آن‬ ‫اسید‬ ‫نوکلیک‬ SS ‫آن‬ ‫کپسید‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آیکوزاهیدرال‬ . ‫بدون‬ ‫غالف‬ envelop ‫میباشد‬ .  ‫آن‬ ‫تعقیم‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مقاوم‬ ‫اسید‬ ‫و‬ ‫حرارت‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫آتوکالف‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ 5 ‫شود‬ ‫جوش‬ ‫دقیقه‬ .  ‫یاد‬ ‫نیز‬ ‫انتانی‬ ‫هیپاتیت‬ ‫بنام‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫بیماری‬ ‫و‬ ‫میگردد‬ ‫غایطی‬ ‫فمی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ fecal- oral ‫میکند‬ ‫سرایت‬ .
 4. ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ : HB V  ‫فامیل‬ ‫مربوط‬ Hepadnaviridae ‫بو‬ ‫اسید‬ ‫نوکلیک‬ ،‫ده‬ ‫از‬ ‫آن‬ DNA ‫ش‬ ‫ساخته‬ ‫حلقوي‬ ‫است‬ ‫ده‬ . ‫اشکال‬ ‫و‬ ‫سایز‬ ‫میباشد‬ ‫مختلف‬ ‫وایرس‬ .  ‫شده‬ ‫دیده‬ ‫مدور‬ ‫بشکل‬ ً‫ا‬‫اکثر‬ ‫وایرس‬ ‫کپسید‬ ( ‫تف‬ ‫میکند‬ ‫اوت‬ ) ‫ب‬ ‫بیرونی‬ ‫جن‬ ‫انتی‬ ‫حاوی‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫غالف‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫نام‬ HBsAg ‫دارد‬ ‫نوع‬ ‫چندین‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ .  ‫بنام‬ ‫وایرس‬ ‫داخلی‬ ‫جن‬ ‫انتی‬ ،‫ای‬ ‫ان‬ ‫دی‬ ‫نزدیک‬ ‫در‬ HBcAg ‫دارد‬ ‫قرار‬ .  ‫بنام‬ ‫دیگر‬ ‫داخلی‬ ‫جن‬ ‫انتی‬ ‫همچنان‬ HBeAg ‫دارد‬ .
 5. ... ‫ادامه‬  ،‫زرقی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ( ‫میگر‬ ‫یاد‬ ‫نیز‬ ‫سیروم‬ ‫هیپاتیت‬ ‫بنام‬ ‫دد‬ ) ‫از‬ ‫میکند‬ ‫سرایت‬ ‫طفل‬ ‫به‬ ‫مادر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫جنسی‬ ‫مقاربت‬ ‫طریق‬ .  ً‫ا‬‫نسبت‬ ‫حرارت‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫حساس‬ ‫اسید‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مقاوم‬ ‫است‬ . ‫دارد‬ ‫رول‬ ‫کبد‬ ‫سرطان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫شدن‬ ‫مزمن‬ ‫احتمال‬  ‫ای‬ ‫ان‬ ‫آر‬ ‫به‬ ‫وایرس‬ ‫ای‬ ‫ان‬ ‫دی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫طوری‬ ‫آن‬ ‫تکثر‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ HBcAg ‫می‬ ‫قرار‬ ‫انزایم‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ reverse polymerase ‫وایرس‬ ‫ای‬ ‫ان‬ ‫دی‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫بعد‬ ‫میگردد‬ ‫تبدیل‬ ‫ا‬ ‫قبل‬ ‫هاي‬ ‫غشا‬ ‫بشک‬ ‫گلجی‬ ‫ز‬ ‫جوانه‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بیرون‬ ‫زدن‬ HBsAg ‫را‬ ‫حجره‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫حاصل‬ ‫میتواند‬ ‫شده‬ ‫خارج‬ .
 6. ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ : HC V  ‫فامیل‬ ‫مربوط‬ Flaviviridae ‫جینس‬ ‫و‬ Hepacivirus ‫بو‬ ‫ها‬ ‫میشود‬ ‫دیده‬ ‫کروی‬ ‫بشکل‬ ‫و‬ ‫ده‬ . ‫بود‬ ‫غالف‬ ‫حاوی‬ ‫ه‬ ‫ای‬ ‫ان‬ ‫آر‬ ‫آن‬ ‫اسید‬ ‫نوکلیک‬ ‫و‬ SS ‫است‬ .  ‫زرقی‬ ‫بشکل‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫حساس‬ ‫محیطی‬ ‫شرایط‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫میکند‬ ‫سرایت‬ ( ‫ترانسفیوژ‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫هیپاتیت‬ ‫بنام‬ ‫یاد‬ ‫نیز‬ ‫ن‬ ‫میگردد‬ .)  ‫آ‬ ‫شدن‬ ‫مزمن‬ ‫احتمال‬ ‫اما‬ ‫بوده‬ ‫عرض‬ ‫بدون‬ ‫انتان‬ ً‫ا‬‫اکثر‬ ‫ن‬ ‫است‬ ‫زیاد‬ .  ‫دارد‬ ‫سهم‬ ‫کبد‬ ‫سرطان‬ ‫در‬ .
 7. ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ : HD V  ‫میگردد‬ ‫یاد‬ ‫نیز‬ ‫دلتا‬ ‫هیپاتیت‬ ‫سببی‬ ‫عامل‬ ‫بنام‬ . ‫ب‬ ‫شکل‬ ‫میشود‬ ‫دیده‬ ‫مدور‬ .  ‫ای‬ ‫ان‬ ‫آر‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫اسید‬ ‫نوکلیک‬ ‫دارای‬ SS ‫نیز‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫دلتا‬ ‫جن‬ ‫انتی‬ ‫بنام‬ ‫جن‬ ‫انتی‬ HDAg ً‫ا‬‫مجموع‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫بی‬ ‫هیپاتیت‬ ‫وایرس‬ ‫غالف‬ ‫توسط‬ HBsAg ‫احا‬ ‫شده‬ ‫طه‬ ‫است‬ .  ‫وایرس‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫غالف‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫ناقص‬ ‫وایرس‬ ‫شود‬ ‫ساخته‬ ‫بی‬ ‫هیپاتیت‬ .  ‫است‬ ‫زرقی‬ ‫بشکل‬ ‫آن‬ ‫سرایت‬
 8. ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ : HE V  ‫جینس‬ ‫مربوط‬ ‫وایرس‬ ‫این‬ Hepevirus ‫بو‬ ‫آن‬ ‫کپسید‬ ‫و‬ ‫ده‬ ‫است‬ ‫آیکوزاهیدرال‬ ‫بشکل‬ . ‫نوکلیک‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ‫غالف‬ ‫ای‬ ‫ان‬ ‫آر‬ ‫آن‬ ‫اسید‬ SS ‫است‬ .  ‫فمی‬ ‫آن‬ ‫سرایت‬ ‫طرز‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫مقاوم‬ ‫حرارت‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫غایطی‬ .  ‫مشخص‬ ‫ساحات‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ( ‫انکشاف‬ ‫روبه‬ ‫های‬ ‫کشور‬ ) ‫باشد‬ ‫منتن‬ ‫آن‬ ‫آبی‬ ‫منابع‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫دیده‬ .  ‫میتواند‬ ‫داشته‬ ‫شدید‬ ‫سیر‬ ‫حامله‬ ‫خانمهای‬ ‫در‬ .  ‫مانند‬ Hepatitis A Virus ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫مزمن‬ .
 9. ‫هیپاتیت‬ ‫های‬ ‫وایرس‬ ‫پتالوژی‬  ‫ظرف‬ ‫در‬ ،‫دایمی‬ ‫اثرات‬ ‫گذاشتن‬ ‫بجا‬ ‫بدون‬ ‫حاد‬ ‫التهاب‬ 8 – 12 ‫میگردد‬ ‫شفایاب‬ ‫هفته‬ .  ‫است‬ ‫شکل‬ ‫بدو‬ ‫مزمن‬ ‫التهاب‬ : • Chronic persistent hepatitis • Chronic active hepatitis – ‫تخریب‬ ‫سبب‬ ‫اکتیف‬ ‫شکل‬ framework ‫و‬ ‫گردیده‬ ‫کبدی‬ ‫حجرات‬ ‫میرود‬ ‫سیروز‬ ‫بطرف‬ ‫کبد‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .
 10. ... ‫ادامه‬  ‫مم‬ ،‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫وسیع‬ ‫بسیار‬ ‫تخریب‬ ‫اگر‬ ،‫حاد‬ ‫التهاب‬ ‫در‬ ‫کن‬ ‫نتی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫جلوگیری‬ ‫حجرات‬ ‫درست‬ ‫ترمیم‬ ‫از‬ ‫جه‬ ‫بنام‬ ‫آفت‬ fulminant hepatitis ‫بوجو‬ ‫اشکال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آید‬ ‫د‬ A ، B ، C ‫نا‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ،‫بوده‬ ‫در‬ D ‫شکل‬ ‫در‬ ‫و‬ ،‫درصد‬ ‫بیست‬ ‫الی‬ ‫ده‬ E ‫مریض‬ ‫مرگ‬ ‫سبب‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫دیده‬ ‫حامله‬ ‫خانمهای‬ ‫در‬ ‫شود‬ .  ‫معافیت‬ ،‫ویروسی‬ ‫هیپاتیت‬ ‫در‬ ‫حجرات‬ ‫تخریب‬ ‫علت‬ ‫شاید‬ ‫بدن‬ ‫باشد‬ .  ‫اشکال‬ B ‫و‬ C ‫سازی‬ ‫سرطانی‬ ‫احتمال‬ ،‫شدن‬ ‫مزمن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫کبد‬ .
 11. ‫هیپات‬ ‫های‬ ‫وایرس‬ ‫کلنیکی‬ ‫های‬ ‫یافته‬ ‫یت‬  ،‫ها‬ ‫وایرس‬ ‫سایر‬ ،‫هیپاتیت‬ ‫های‬ ‫وایرس‬ ‫عالوه‬ ‫بر‬ ‫س‬ ‫میتوانند‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫توکسین‬ ‫و‬ ،‫جات‬ ‫ادویه‬ ،‫انتانات‬ ‫بب‬ ‫شوند‬ ‫کبد‬ ‫التهاب‬ .  ‫استف‬ ،‫دلبدی‬ ،‫خفیف‬ ‫تب‬ ،‫کبد‬ ‫وایرسی‬ ‫التهاب‬ ‫در‬ ،‫راغ‬ ‫میتواند‬ ‫شده‬ ‫دیده‬ ‫زردی‬ .  ‫شکل‬ HBV ‫میتواند‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬ ‫کبدی‬ ‫خارج‬ ‫تظاهرات‬ ‫که‬ ‫شکل‬ ‫در‬ HCV ‫و‬ ‫كمتر‬ HAV ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫دیده‬ .  ‫شکل‬ ‫در‬ ‫تفریخ‬ ‫دوره‬ HAV ‫آنی‬ ‫مرض‬ ‫آغاز‬ ‫و‬ ‫کوتاه‬ ‫دارد‬ ‫بیشتر‬ ‫شدت‬ ‫کاهالن‬ ‫در‬ ،‫است‬ .
 12. ... ‫ادامه‬  ‫در‬ HBV ‫حدود‬ ‫انتان‬ ‫شدن‬ ‫مزمن‬ ‫احتمال‬ ‫کاهالن‬ ‫نزد‬ ، 5 % ‫اطفال‬ ‫در‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ ،‫است‬ 95 % ‫است‬ .  ‫ب‬ ‫منجر‬ ،‫باشد‬ ‫فعال‬ ‫حاالتیکه‬ ‫در‬ ‫صرف‬ ‫مزمن‬ ‫انتان‬ ‫ه‬ ‫میتواند‬ ‫گردیده‬ ‫کبد‬ ‫سیروز‬ . ‫امکان‬ ‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫کبد‬ ‫سرطان‬ .  ‫در‬ HCV ‫دید‬ ‫خفیف‬ ‫بسیار‬ ‫سیر‬ ،‫کلنیکی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ه‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫مزمن‬ ‫احتمال‬ ‫اما‬ ،‫میشود‬ 85 % ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫میباشد‬ ‫زیاد‬ ‫انتان‬ ‫فعالیت‬ ،‫مزمن‬ ‫دوره‬ ( ‫وجودیک‬ ‫با‬ ‫ه‬ ‫رسد‬ ‫بنظر‬ ‫سالم‬ ‫ممکن‬ ‫مریض‬ .)
 13. ‫البراتواری‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ : HAV  ‫دوره‬ ‫اخیر‬ ‫در‬ ‫غایطه‬ ‫مواد‬ ‫مایکروسکوپی‬ ‫الکترون‬ ‫مرض‬ ‫دوره‬ ‫اوایل‬ ‫و‬ ‫تفریخ‬ ( ‫مرض‬ ‫دوره‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ساری‬ .)  ‫الیزا‬ : • IgM ‫بع‬ ‫كه‬ ‫از‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫مریض‬ ‫یابي‬ ‫شفا‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫سویه‬ ‫بیماری‬ ‫ز‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫پائین‬ ‫هفته‬ ‫چند‬ ‫ظرف‬ ‫ح‬ ‫انتان‬ ‫ا‬ ‫مفید‬ ‫د‬ ‫است‬ . • IgG ‫كه‬ ‫بماند‬ ‫باقی‬ ‫بلند‬ ‫سالها‬ ‫برای‬ ‫ممکن‬ ‫آن‬ ‫سویه‬ .
 14. ‫البراتواری‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ : HBV  HBsAg ‫وانمو‬ ‫است‬ ‫انتان‬ ‫کننده‬ ‫د‬ . ‫بودن‬ ‫مزمن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫حاد‬ ‫نمیدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ . ‫ت‬ ‫باید‬ ،‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫کافی‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫وسط‬ ‫شود‬ ‫تایید‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫تست‬ .  Anti-HBs ‫نشان‬ ‫علی‬ ‫بر‬ ‫معافیت‬ ‫و‬ ‫قبلی‬ ‫انتان‬ ‫دهنده‬ ‫انتان‬ ‫ه‬ ‫است‬ . ‫میتواند‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫واکسین‬ ‫همچنین‬ .  Anti-HBc ‫نوع‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ،‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫انتان‬ IgM ‫به‬ ‫تنها‬ ‫به‬ ‫اما‬ ،‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫حاد‬ ‫انتان‬ ،‫باشد‬ ‫بلند‬ ‫دوز‬ ‫یی‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫انتان‬ ‫فعالیت‬ . ‫توسط‬ ‫باید‬ HBeAg ‫یا‬ DNA ‫تایی‬ ‫شود‬ ‫د‬ .
 15. ... ‫ادامه‬  HBeAg ‫نشان‬ ‫انتان‬ ‫فعالیت‬ ‫دهنده‬ ( ‫وایرس‬ ‫تکثر‬ ) ‫اس‬ ‫اما‬ ‫ت‬ ‫قطعی‬ ‫ثبوت‬ ‫آن‬ ‫نبودن‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مثبت‬ ‫همیشه‬ ‫ع‬ ‫دم‬ ‫اینکه‬ ‫مگر‬ ،‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫انتان‬ ‫فعالیت‬ Anti-HBe ‫مثبت‬ ‫ش‬ ‫باشد‬ ‫ده‬ . ‫و‬ ‫نباشد‬ ‫مثبت‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ Anti-HBe ‫نیز‬ ‫باید‬ ،‫نباشد‬ ‫مثبت‬ DNA ‫گردد‬ ‫چک‬ . ‫صورتیکه‬ ‫در‬ DNA ‫ان‬ ‫فعالیت‬ ‫نشاندهنده‬ ،‫باشد‬ ‫مثبت‬ ‫کافی‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫تان‬ ‫ناکافی‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ( ‫پائین‬ ‫دوز‬ ) ‫ن‬ ،‫باشد‬ ‫مثبت‬ ‫شان‬ ‫ندارد‬ ‫فعالیت‬ ‫انتان‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ .  DNA ‫الی‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫تست‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫آر‬ ‫سی‬ ‫پی‬ ‫توسط‬ ‫زا‬ ‫میشود‬ ‫اجرا‬ .
 16. ‫البراتواری‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ : HCV  ‫ویا‬ ‫مزمن‬ ،‫حاد‬ ‫اما‬ ‫شده‬ ‫اندازه‬ ‫الیزا‬ ‫توسط‬ ‫بادی‬ ‫انتی‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫بودن‬ ‫شفایاب‬ .  ‫نمودن‬ ‫چک‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫وایرس‬ ‫ای‬ ‫ان‬ ‫آر‬ ‫برای‬ ‫آر‬ ‫سی‬ ‫پی‬ ‫است‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫تداوی‬ ‫نتیجه‬ .
 17. ‫البراتواری‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ : HDV  ‫با‬ ‫انتي‬ ‫دی‬ Anti-HDV ‫نوع‬ ‫از‬ IgM ‫و‬ IgG  ‫جن‬ ‫انتي‬ HBsAg  ‫جن‬ ‫انتی‬ HD  ‫ای‬ ‫ان‬ ‫آر‬ ‫برای‬ ‫آر‬ ‫سی‬ ‫پی‬
 18. ‫ت‬ ‫داوی‬  ‫ک‬ ‫ترمیم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بتواند‬ ‫کبد‬ ‫حجرات‬ ‫تا‬ ‫حمایوی‬ ‫تداوی‬ ‫ند‬  ‫ب‬ ‫هیپاتیت‬ ‫مزمن‬ ‫انتانات‬ ‫برای‬ ‫وایرسی‬ ‫ضد‬ ‫تداوی‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫سی‬ • ‫الفا‬ ‫انترفیرون‬  ‫خا‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫کبد‬ ‫که‬ ‫مریضان‬ ‫برای‬ ‫کبد‬ ‫پیوند‬ ‫تمه‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ . • ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مجدد‬ ‫انتان‬ ‫خطر‬ .
 19. ‫کنترول‬ ‫و‬ ‫وقایه‬  ‫هیپاتیت‬ ‫وایرس‬ ‫برای‬ ‫واکسین‬ A ‫و‬ B • ‫شکل‬ ‫برای‬ A ‫افرا‬ ‫به‬ ‫واكسین‬ ‫ساله‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫باالتر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫كه‬ ‫ز‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫وایرس‬ . • ‫شکل‬ ‫برای‬ B ‫واكسین‬ ‫جن‬ ‫انتی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ HBsAg ‫ش‬ ‫ساخته‬ ‫است‬ ‫ده‬ . • ‫شکل‬ ‫برای‬ ‫ایمیونوگلوبولین‬ B ‫به‬ ‫معروض‬ ‫كسانیكه‬ ‫براي‬ ‫ش‬ ‫وایرس‬ ‫مریض‬ ‫مادران‬ ‫از‬ ‫متولد‬ ‫نوزادان‬ ‫ویا‬ ‫اند‬ ‫ده‬
Anúncio