Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Höglundas presentation 2(20)

Anúncio

Höglundas presentation 2

  1. Skolans arbete med extra anpassningar, kartläggningar/utredningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  2. Syfte: Förtydliga bestämmelserna om stödinsatser Förtydliga lärares arbete om dokumentation vad gäller stödinsatser
  3. Av skollagen framgår att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. (3 kap. 3 § skollagen.) Detta innebär att utveckla verksamhetens tillgänglighet; organisera den på individ, grupp och skolnivå så att eleverna får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. SPSM: Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Tillganglighet/?s=b
  4. Elevhälsans uppdrag att huvudsakligen arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsoplanen i Sundsvalls kommun http://inloggad.sundsvall.se/Organisation/Barn-och-utbildning/Elevhalsotradet/Elevhalsoplan-for-Sundsvalls- grundskolor Elevhälsoarbetet ska utgå från salutogent tänkande dvs. hälsofrämjande och förebyggande. Pedagogens roll, funktion och relation till eleven är själva navet i detta. Pedagogernas kunskaper ska tas tillvara och utvecklas utifrån situationer som uppstår i vardagen. Det bygger på att tid för möten avsätts där analyser och kartläggning av situationer kan ske kring hur man gör lärmiljön tillgänglig för samtliga elever i verksamheten. Vid åtgärdande arbete på individnivå, är utgångspunkten hur verksamheten, genom att undanröja hinder, ska utformas och därmed möjliggöra tillgänglighet för alla elever. Som stöd i arbetet finns hälsosamtal och Likabehandlingsplanen.
  5. Bakgrund De allmänna råden utgår från bestämmelserna i skollagen och läroplanerna. http://www.skolverket.se/regelverk/allmanna-rad/extra-anpassningar-1.196156
  6. Extra anpassningar När det befaras att en elev inte klarar kunskapskraven för lägst E i ett ämne ska i första hand extra anpassningar göras, gärna i samarbete med specialpedagogen/specialläraren. Ex.  Ett särskilt schema över veckan/skoldagen med ämnena i olika färger. med bilder, korta tydligt avgränsade uppgifter och aktiviteter som prickas av.  Extra tydliga instruktioner med kortfattade instruktioner med bekanta ord; muntligt, skriftligt, via bildstöd/tecken och avcheckningsschema.  Stöd att sätta igång arbetet med realistiskt mål för att eleven ska lyckas. Hur länge? Vid behov använda timer.  Hjälp att förstå texter Förklara/konkretisera svåra ord. Använd vid behov bild/symbolstöd  Digitala lärverktyg såsom datorer, lärplattor, smartphones med inläst material, minnes- stödfunktioner, tal till text, kalender, talsyntes samt översättnings- och rättstavningsprogram etc.  Anpassade läromedel  Extra färdighetsträning  Schemalagda läsgrupper, språk- och matematikverkstäder.  Alternativa redovisningsformer Dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen
  7. Kartläggning inför och genomförande av pedagogisk utredning om elevs behov av särskilt stöd 1. Anmälan om utredning av elevs behov av särskilt stöd fylls i och lämnas till rektor. 2.Kartläggning, som är underlaget till den pedagogiska utredningen genomförs av mentor i samarbete med specialpedagogisk kompetens:  Intervjuer med elev, vårdnadshavare och pedagoger  Eventuella observationer i olika lärmiljöer  Vid behov göra olika diagnoser för att titta närmare på läsa-räkna- och skrivaförmågor  Rådfråga och/eller ansöka om tjänster från den centrala elevhälsan vid behov 3. Resultaten sammanställs och en analys görs som ska ligga till grund för behovet av särskilt stöd i olika lärmiljöer. Allt dokumenteras i den pedagogiska utredningen som presenteras för vårdnadshavare och sedan lyfts på ett EHT–möte, där rektor fattar beslut om att åtgärdsprogram ska upprättas eller ej.
  8. Särskilt stöd Kan vara:  Särskilt stöd i olika lärmiljöer utanför klassrum t.ex. på raster, vid matsituationen  Idrott i mindre grupp för att minimera ljudintrycken  Musik i mindre grupp för att minimera ljudintrycken  Regelbundna specialpedagogiska insatser t.ex. träna att använda digitala lärverktyg, intensivträna läsning och/eller matematik i perioder  Stöd av resursperson  Anpassat schema under en period  Anpassad studiegång (rektor beslutar) Beslutet om åtgärder och omfattning av dessa dokumenteras åtgärds- programmet, som presenteras för elev och vårdnadshavare . Beslutet kan överklagas.
  9. Blanketter och intervjuunderlag Hämtas på elevhälsoträdet under löven ”pedagogisk utredning” och ”särskilt stöd och åtgärdsprogram”
  10. Arbetsprocessen efter upprättandet av åtgärdsprogrammet. Åtgärderna genomförs, utvärderas och följs upp tillsammans med elev, mentor, specialpedagog/ speciallärare och vårdnadshavare och dokumenteras. Om åtgärderna inte fungerar och ger önskat resultat, kan i vissa fall ansökan om särskild kommunövergripande undervisningsgrupp göras. (Rektor beslutar om ansökan ska göras).
Anúncio