Anúncio

Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf

HanaTiti
24 de Mar de 2023
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Anúncio
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Anúncio
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Anúncio
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Anúncio
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Anúncio
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Anúncio
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Anúncio
Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf
Próximos SlideShares
Tu vi tuong phapTu vi tuong phap
Carregando em ... 3
1 de 35
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de HanaTiti(20)

Anúncio

Último(20)

Đồ án thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.pdf

 1. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi LÔØI NOÙI ÑAÀU Xaõ hoäi khoâng ngöøng phaùt trieån, nhu caàu sinh hoaït ngaøy caøng ñöôïc naâng cao. Ñoäng cô ñieän laø moät thieát bò khoâng theå thieáu trong quaù trình sinh hoaït saûn xuaát ñaëc bieät laø trong coâng nghieäp. Do coù keát caáu ñôn giaûn, laøm vieäc chaéc chaén, söû duïng vaø baûo quaûn thuaän tieän, giaù thaønh reû neân ñoäng cô ñieän khoâng ñoàng boä ñöôïc söû duïng raát roäng raõi. Ñoäng cô ñieän khoâng ñoàng boä roâto loàng soùc laø loaïi coù keát caáu ñôn giaûn nhaát neân chieám moät soá löôïng khaù lôùn trong caùc loaïi ñoäng cô ñieän coâng suaát nhoû vaø trung bình. Trong quaù trình hoïc taäp ôû tröôøng em nhaän ñöôïc ñeà taøi “Thieát keá ñoäng cô khoâng ñoàng boä roâto loàng soùc”. Ñoà aùn ñöôïc chia laøm hai phaàn vaø 10 chöông: Phaàn I : Toång quan veà ñoäng cô khoâng ñoàng boä roâto loàng soùc. Phaàn II : Tính toaùn ñoäng cô khoâng ñoàng boä roâto loàng soùc . Chöông I : Xaùc ñònh caùc kích thöôùc chuû yeáu. Chöông II : Tính toaùn sô boä stato. Chöông III : Tính toaùn sô boä roâto. Chöông IV : Tính toaùn maïch töø. Chöông V : Thoâng soá cuûa ñoäng cô ôû cheá ñoä ñònh möùc. Chöông VI : Toån hao theùp vaø toån hao cô. Chöông VII : Ñaëc tính laøm vieäc. Chöông VIII: Tính toaùn ñaëc tính khôûi ñoäng. Chöông IX : Tính toaùn nhieät. Chöông X : Troïng löôïng vaät lieäu vaø chæ tieâu söû duïng. Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 1
 2. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi Trong quaù trình thieát keá chaéc chaén khoâng traùnh ñöôïc nhöõng sai soùt vaø khuyeát ñieåm raát mong söï goùp yù cuûa thaày ñeå em naém vöûng hôn kieán thöùc veà maùy ñieän . Xin chaân thaønh caûm ôn söï höôùng daãn taän tình cuûa thaày giaùo BUØI VAÊN THI ñaõ giuùp em hoaøn thaønh ñoà aùn naøy. Haø Noäi, ngaøy 30 thaùng 5 naêm 2004 Sinh vieân Leâ Ngoïc Ñoaøn Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 2
 3. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi PHAÀN I TOÅNG QUAN VEÀ ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BA PHA LOÀNG SOÙC A. Keát caáu cuûa ñoäng cô ñieän khoâng ñoàng boä ba pha roâto loàng soùc . Bao goàm hai keát caáu chính laø maïch töø vaø daây quaán , ôû ñoù dieãn ra söï bieán ñoåi naêng löôïng ñieän cô vaø caùc boä phaän keát caáu khaùc. Maïch töø cuûa ñoäng cô laø hai khoái theùp ñoàng truïc caùch nhau bôûi moät khe hôû khoâng khí ñaûm baûo cho moät trong hai khoái theùp coù theå chuyeån ñoäng quay töông ñoái so vôùi khoái kia . khoái ñöùng yeân goïi laø phaàn tónh hay stato coøn khoái quay ñöôïc goïi laø phaàn quay hay roâto . Do töø thoâng trong khoái theùp laø xoay chieàu neân caùc laù theùp ñöôïc geùp baèng caùc laù theùp kyõ thuaät ñieän (toân silíc ) daøy 0,35 ÷0,5 mm ñeå giaûm toån hao do doøng xoaùy . Caùc daây quaán cuûa ñoäng cô ñöôïc ñaët hai phía khe hôû trong caùc raõnh cuûa stato vaø roâto . Caùc boä phaän keát caáu khaùc bao goàm : Voû maùy , naép maùy , truïc , oå bi vaø quaït gioù laøm maùt … 1.Voû stato :Coù nhieäm vuï truyeàn nhieät , laøm maùt vaø laép ñaët caùc chi tieát phuï voû phaûi ñaûm baûo veà ñoä cöùng vaø ñoä beàn sau khi laép loûi theùp vaø gia coâng voû. Voû coù hai loaïi , loaïi gang ñuùc vaø loaïi theùp taám haøn laïi . Loaïi gang ñuùc ñöôïc chia laøm hai loaïi : Loaïi coù gaân trong vaø loaïi khoâng coù gaân trong: Loaïi coù gaân trong coù ñaëc ñieåm laø khi gia coâng toác ñoä caét goït chaäm. Phöông phaùp coá ñònh loûi saét trong maùy ñieän côû nhoû vaø vöøa thöôøng laø ñai Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 3
 4. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi loõi theùp laïi roài eùp vaøo voû hoaëc xeáp tröïc tieáp caùc laù theùp vaùo roài choát hai ñaàu laïi . ÔÛ maùy ñieän lôùn thì xeáp caùc laù toân silíc vaøo voû roài duøng buloâng eùp laïi . Loaïi voû baèng theùp taám haøn goàm ít nhaát laø hai voøng theùp taám trôû leân vaø nhöng gaân ngang laøm khung. 2. Loõi saét stato : Khi ñuôøng kính ngoaøi loõi saét nhoû hôn moät meùt thì duøng taám nguyeân ñeå laøm loõi saét , loõi saét sau khi eùp vaøo voû seõ coù moät choát coá ñònh vôùi voû ñeå khoûi bò quay döôùi taùc duïng cuûa moâmen ñieän töø . Neáu ñöôøng kính ngoaøi lôùn hôn moâït meùt thì duøng caùc taám hình reû quaït geùp laïi , khi aáy ñeå gheùp chaët loõi saét thöôøng duøng hai hai taám theùp daøy eùp hai ñaàu . ñeå traùnh löïc höôùng taâm vaø löïc huùt caùc taám thöôøng laøm nhöõng caùnh ñuoâi nhaïn hình reõ quaït treân caùc taám ñeå geùp caùc taám vaøo caùc gaân treân voû maùy. 3. Roâto : Neáu ñöôøng kính roâto nhoû hôn 350 mm thì loõi saét roâto thöôøng ñöôïc eùp tröïc tieáp leân truïc hoaëc oáng loàng truïc , ñoù laø vì ñöôøng kính roâto khoâng lôùn, phaàn trong cuûa laù theùp caét ra khoâng duøng ñöôïc vaøo vieäc gì coù giaù trò kinh teálôùn maø keát caáu cuûa roâto laïi ñöôïc ñôn giaûn hoùa . Vieäc duøng oáng loàng cuõng raát haïn cheá , chæ duøng khi caàn thieát nhö ñoäng cô ñieän treân taøu ñieän ñeå thay truïc ñöôïc gieã daøng . Khi ñöôøng kính roâto lôùn hôn 350 mm ñöôøng kính trong roâto coá gaéng laáy ra lôùn hôn ñeå duøng loõi theùp laáy ra söû duïng vaøo vieäc khaùc , do ñoù caán coù giaù ñôõ roâto .Khi ñöôøng kính roâto lôùn hôn 1000 mm thì duøng caùc taám toân silíc hình reû quaït geùp laïi . Khi ñoù duøng giaù ñôõ roâto hình sao . giaù ñôõ roâto trong caùc maùy lôùn thöôøng laøm baèng theùp taám gheùp laïi . Loõi saét thöôøng ñöôïc eùp chaët vôùi aùp suaát töø 5 Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 4
 5. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi Kg/cm2 ñoái vôùi côõ trung , ñeán 10 Kg/cm2 vôùi maùy côõ nhoû vaø phaûi coù voøng eùp ñeå giöõ chaët aùp suaát ñoù , ñeå traùnh loõi saét ôû hai ñaàu bò taûn ra thì trong caùc maùy nhoû thöôøng duøng nhöõng taám theùp daøy 1,5 mm eùp laïi . Trong maùy lôùn thöôøng duøng nhöõng taám eùp coù raêng , raêng phaûi taùn hay haøn vaøo laù theùp eùp ñeå khi quay khoâng vaêng ra . Roâto ñoäng cô ñieän khoâng ñoàng boä roâto loàng soùc thöôøng coù raõnh nöûa kính vaø ñöôïc ñuùc ñaày trong raõnh roâto laø caùc thanh daãn baèng nhoâm hoaëc ñoàng , caùc thanh daãn naøy daøi ra khoûi loõi saét vaø ñöôïc noái taét hai ñaàu baèng hai vaønh ngaén maïch baèng nhoâm hoaëc ñoàng laøm thaønh moät caùi loàng maø ngöôøi ta quen goïi laø loàng soùc . Trong maùy ñieän côõ nhoû raõnh roâto thöôøng ñöôïc laøm cheùo ñi moät goùc so vôùi taâm truïc. 4. Quaït gioù : Nhieäm vuï cuûa quaït gioù laø taïo ra moät aùp suaát ñuû lôùn ñeå ñöa doøng khí caàn thieát qua heä thoáng thoâng gioù cuûa maùy ñeã laøm maùt maùy . Quaït ñöôïc gaén treân truïc ñoäng cô , toác ñoä cuûa quaït laø toác ñoä cuûa ñoäng cô , kích thöôùc cuûa quaït bò giôùi haïn bôûi keát caáu cuûa ñoäng cô , trong maùy ñieän thöôøng coù ba loaïi quaït thöôøng duøng : Quaït ly taâm , quaït höôùng truï vaø quaït hoån hôïp ly taâm vaø höôùng truïc , nhöng thoâng duïng nhaát vaãn laø quaït ly taâm . ÔÛ quaït ly taâm khi caùnh quaït quay khoâng khí ôû giöûa khe caùc caùnh quaït bò ñaåy ra ngoaøi döôùi taùc duïng cuûa löïc ly taâm , do ñoù ôû vuøng voøng trong cuûa caùnh quaït nôi loã gioù vaøo taïo thaønh vuøng khoâng khí loaõng coøn vuøng ngoaøi cuûa voøng ngoaøi caùnh quaït nôi thoaùng gioù ra coù aùp suaát cao , quaït ly taâm ñöôïc duøng nhieàu trong maùy ñieän vì taïo ñöôïc aùp suaát khí cao phuø hôïp vôùi ñaëc tính cuûa heä thoáng thoâng gioù trong maùy ñieän nhöng nhöôïc ñieåm cuûa noù laø hieäu suaùt thaáp . Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 5
 6. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi 5. Daây quaán : Daây quaán cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha roâto loàng soùc goàm nhieàu phaàn töû noái vôùi nhau theo moät qui luaät naøo ñoù . Phaàn töû ôû ñaây chính laø boái daây vaø ñöôïc ñaët vaøo trong caùc raõnh phaàn öùng . Boái daây coù theå chó laø moät voøng daây ( goïi laø daây quaán kieåu thanh daãn , boái daây thöôøng cheá taïo daïng 1/2 phaàn tö vaø tieát dieän thöôøng lôùn) , cuûng coù theå coù nhieàu voøng daây (tieát dieän daây nhoû vaø goïi laø daây quaán kieåu voøng daây ) . Soá voøng daây cuûa moãi boái daây , soá boái daây cuûa moãi pha vaø caùch noái phuï thuoäc vaøo coâng suaát , ñieän aùp , toác ñoä , ñieàu kieän laøm vieäc cuûa maùy vaø quaù trình tính toaùn ñieän töø . Daây quaán coù caùc yeâu caàu sau : a. Ñieän aùp ba pha phaûi baèng nhau , trong daây quaán ba pha ñieän aùp ba pha leäch nhau 120o goùc ñoä ñieän . b. Ñieän trôû vaø ñieän khaùng cuûa caùc maïch song song cuûa ba pha baèng nhau. c. Coù theå ñaáu thaønh caùc maïch song song khi caàn thieát . d. Duøng vaät lieäu daây daãn ñieän ít nhaát , phaàn ñaàu noùi caøng ngaén caøng toát ñeå thu ngaén chieàu daøi cuûa maùy vaø ñôõ toán vaät lieäu . e. Deã cheá taïo vaø söûa chöõa . f. Caùch ñieän giöõa caùc voøng daây , caùc pha vaø vôùi ñaát ít toán keùm vaø chaéc chaén. g. Keát caáu chaéc chaén , coù theå chòu ñöôïc öùng löïc cô khi maùy bò ngaén maïch ñoät ngoät hay khi khôûi ñoäng. Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 6
 7. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi - Daây quaán ñoäng cô coù nhieàu kieåu :Daây quaán moät lôùp , hai lôùp , daây quaán ñoàng khuoân , daây quaán ñoàng taâm… 6.Truïc ñoäng cô : Ngoaøi vieäc phaûi chòu toaøn boä troïng löôïng cuûa roâto ra , truïc coøn chòu moâ men xoaén vaø moâmen uoán trong quaù trình truyeàn ñoäng taûi , truïc coøn chòu löïc höôùng truïc thöôøng laø löïc keùo nhö ôû caùc maùy kieåu truïc ñöùng . Ngoaøi nhöõng taûi treân , truïc coøn phaûi chòu löïc töø moät phía do khe hôû khoâng khí khoâng ñeàu gaây ra . Truïc coù caùc yeâu caàu sau : a. Phaûi coù ñuû ñoä beàn ôû taát caû caùc tieát dieän cuûa truïc khi maùy laøm vieäc keå caû khi coù söï coá ngaén maïch . b. Phaûi coù ñuû ñoä cöùng ñeå traùnh sinh ra ñoä voõng lôùn laøm roâto chaïm stato. c. Toác ñoä giôùi haïn cuûa truïc phaûi khaùc nhieàu vôùi toác ñoä khi maùy laøm vieäc bình thöôøng . Kích thöôùc ñaàu truïc cuûa ñoäng cô ñöôïc tieâu chuaån hoùa caùc kích thöôùc löïa choïn ôû baûng VIII saùch thieát keá maùy ñieän . 7. Goái truïc : Maùy ñieän coù theå duøng goái truïc laø oå bi hay oå tröôït . Maùy ñieän nhoû vaø vöøa hieän nay duøng oå bi laø chuû yeáu , chæ trong nhöõng maùy nhoû yeâu caàu khoâng coù tieáng oàn môùi duøng baïc .Maùy lôùn phaûi duøng oå bi , oå bi coù caùc öu ñieåm sau laø kích thöôùc nhoû , keát caáu goïn , ñoä maøi moøn khoâng lôùn , baûo döôõng ñôn giaûn , toån hao ma saùt nhoû , ñieàu naøy raát quan troïng ñoái vôùi nhöõng maùy thöôøng khôûi ñoäng. B. Hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha roâto loàng soùc : Ñoäng cô laøm vieäc döïa vaøo ñònh luaät veà luaät ñieän töø f taùc duïng leân thanh daãn coù chieàu daøi l khi noù coù doøng ñieän I vaø naèm trong töø tröôøng coù Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 7
 8. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi töø caûm B . Chieàu vaø ñoä lôùn cuûa löïc f ñöôïc xaùc ñònh theo tích veùc tô f r = i.l.B r u r . Ñoù chính laø ñònh luaät cô baûn cuûa ñoäng cô bieán ñoåi ñieän naêng thaønh cô naêng. Khi ñoâng cô ñöôïc caáp ñieän , doøng ñieän trong daây quaán stato sinh ra trong loõi saét stato moät töø tröôøng quay vôùi toác ñoä ñoàng boä 1 1 n 60.f / p = , trong ñoù f1 laø taàn soá doøng ñieän löôùi ñöa vaøo , p laø soá ñoâi cöïc cuûa maùy , thì töø tröôøng naøy queùt qua thanh daãn nhieàu pha töï ngaén maïch ñaët treân loõi saét roâtovaø caûm öùng trong thanh daãn ñoù söùc ñieän ñoäng vaø doøng ñieän . Töø thoâng do doøng ñieän naøy sinh ra hôïp vôùi töø thoâng cuûa stato taïo thhaønh töø thoâng toång ôû khe hôû . Doøng ñieän trong thanh daãn roâto taùc duïng vôùi töø thoâng khe hôû naøy sinh ra moâmen . Taùc duïng ñoù laøm cho roâto quay vôùi vaän toác khoâng ñoàng boä n (n < n1) .Ñeå chæ phaïm vi toác ñoä cuûa ñoäng cô ngöôøi ta duøng heä soá tröôït s , theo ñònh nghóa heä soá tröôït baèng : S% = 1 1 n n .100 n − . Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 8
 9. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi PHAÀN II TÍNH TOAÙN ÑOÄNG SÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BA PHA ROÂTO LOÀNG SOÙC CHÖÔNG I XAÙC ÑÒNH KÍCH THÖÔÙC CHUÛ YEÁU Nhöõng kích thöôùc chuû yeáu cuûa maùy ñieän khoâng ñoàng boä laø ñöôøng kính trong stato vaø chieàu daøi loõi saét l. muïc ñích cuûa vieäc choïn kích thöôùc chuû yeáu naøy laø ñeå cheá taïo ra maùy kinh teá hôïp lyù nhaát maø tính naêng phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaån nhaø nöôùc. Tính kinh teá cuûa maùy khoâng phaûi chæ laø vaät lieäu söû duïng ñeå cheá taïo ra maùy maø coøn xeùt ñeán quaù trình cheá taïo trong nhaø maùy, nhö tính thoâng duïng cuûa khuoân daäp, vaät ñuùc , vaø caùc kích thöôùc… Ngoaøi ra vieäc choïn taûi ñöôøng A vaø Bδ aûnh höôûng raát nhieàu ñeán kích thöôùc chuû yeáu D vaø l. Ñöùng veà maët tieát kieäm vaät lieäu thì neân chon A vaø Bδ lôùn, nhöng neáu choïn quaù lôùn thì toån hao ñoàng vaø saét taêng leân, laøm maùy quaù noùng, aûnh höôûng ñeán tuoåi thoï cuûa maùy. Do ñoù khi choïn A vaø Bδ caàn xeùt ñeán chaát löôïng vaät lieäu söû duïng. Neáu duøng vaät lieäu daãn töø toát (coù toån hao ít hay coù ñoä töø thaåm cao) thì coù theå choïn Bδ lôùn. Duøng daây ñoàng coù caáp caùch ñieän cao thì coù theå choïn A lôùn. Ngoaøi ra tæ soá giöõa A vaø Bδ cuõng aûnh höôûng ñeán ñaëc tính laøm vieäc vaø khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä, vì A ñaëc tröng cho maïch ñieän, Bδ ñaëc tröng cho maïch töø. Heä soá cosϕ cuûa maùy chuû yeáu phuï thuoäc tæ leä vôùi doøng ñieän töø hoaù vôùi doøng ñieän ñònh möùc. Tính toaùn caùc thoâng soá : 8. Caùc soá lieäu ban ñaàu: - Coâng suaát: 1,5 kW - Ñieän aùp :380/220V - Taàn soá : 50Hz - Soá cöïc: 2p = 4 - cosϕ = 0.8 - η = 75 % Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 9
 10. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi -Imôû /Iñm ≤ 5 -Mmôû /Mñm≥ 1,4 -Mmax / Mñm≥ 1,7 9. Toác ñoä ñoàng boä: ( ) 1 1 60.f 60.50 v n 1500 ph p 2 = = = Trong ñoù: f = 50 Hz p = 2 10. Ñöôøng kính ngoaøi stato Theo baûng IV.1 phuï luïc IV : daõy coâng suaát chieàu cao taâm truïc cuûa ñoäng cô ñieän khoâng ñoàng boä roto loàng soùc kieåu IP44 theo tieâu chuaån Vieät Nam, caáp caùch ñieän caáp B. Döïa theo coâng suaát (KW) vaø soá cöïc (2p) ta tra ñöôïc chieàu cao taâm truïc h=90 (mm) töông öùng vôùi ñoäng cô coù coâng suaát : P =1,5(KW) vaø soá cöïc 2p = 4. Theo baûng 10.3 trò soá cuûa Dn theo h =149(mm) cuûa daõy 4A Nga : Dn =14,9(cm). 11. Ñöôøng kính trong stato D: Theo baûng 10.2 coù : D D n K 0,64 0,68 D K .D 0,64.14,9 9,5 (cm) = ÷ = = = (10-1 ) Choïn KD = 0,64 12. Coâng suaát tính toaùn P’: E k .P 0,95.1,5 P' 2,37(kW) .cos 0,75.0,8 = = = η ϕ (10-3 ) Trong ñoù:cosϕ = 0,8 η= 0,75 P = 1,5 kW kE : Tyû soá giöõa söùc töø ñoäng vaø ñieän aùp Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 10
 11. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi 13. Chieàu daøi tính toaùn cuûa loõi saét stato lδ : 7 7 2 2 s d 1 6,1.10 .P' 6,1.10 .2,37 l 9,6(cm) .k .k .A.B .D .n 0,64.1,11.0,95.235.0,7.9,5 .1500 δ δ δ = = = α (10-2 ) Trong ñoù: D = 9,5 cm δ α = 0,64 Heä soá cung cöïc töø P’ = 2,37 kW s k = 1,11 Heä soá soùng hình sin. d k = 0,95Heä soá daây quaán Bδ =0,7 T : maät ñoä töø thoâng khe hôû khoâng khí A=235 A/cm : Taûi ñöôøng n1 = 1500(v/p) 14. Böôùc cöïc τ : .D .9,5 7,45(cm) 2p 4 π π τ = = = Trong ñoù :D = 9,5 cm 2p = 4 15. Doøng ñieän pha ñònh möùc I1: 3 3 1 1 P.10 1,5.10 I 3,78(A) 3.U . .cos 3.220.0,75.0,8 = = = η ϕ Trong ñoù:η=0,75 cosϕ =0,8 U1=220 V P=1,5kW Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 11
 12. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi CHÖÔNG II TÍNH TOAÙN SÔ BOÄ STATO Daïng raõnh stato phuï thuoäc vaøo thieát keá ñieän töø vaø daây daãn, raõnh phaûi ñöôïc thieát keá sao cho vöøa soá daây daãn thieát keá keå caû phaàn caùch ñieän vaø coâng ngheä cheá taïo deã daøng. Maät ñoä töø thoâng treân goâng vaø raêng khoâng ñöôïc vöôït quaù moät trò soá nhaát ñònh naøo ñoù ñeå ñaûm baûo tính naêng cuûa maùy. 16. Soá raõnh stato Z1: 1 1 Z 2.m.p.q 2.3.2.3 36 = = = ( Tính theo coâng thöùc 10-9 ) Trong ñoù: 1 q -soá raõnh moät pha döôùi moät cöïc, ôû ñaây choïn : q1=3 p=2 m=3 soá pha 17. Böôùc raõnh stato t1: 1 1 .D .9,5 t 0,828(cm) Z 36 π π = = = (10-10 ) Trong ñoù : D = 9,5 cm Z1 = 36 raõnh 18. Soá thanh daãn taùc duïng cuûa moät raõnh Ur1: 1 1 r1 1 A.t .a 235.0,828.2 U 102 I 3,78 = = = (10-11 ) Trong ñoù: A = 235 A/cm t1 = 0,828 cm Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 12
 13. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi 1 a =2 soá maïch nhaùnh song song I1 = 3,78 A 19. Soá voøng daây noái tieáp cuûa moät pha W1: r1 1 1 1 U 102 w p.q . 2.3. 306 a 2 = = = (voøng) (10-12 ) Trong ñoù: p=2 q1=3 Ur1=102 a1=2 20. Tieát dieän daây quaán stato s1: Theo hình 10.4. Vôùi h=90mm, IP44, 2p=4, Dn=14,9 cm choïn ñöôïc AJ=1720 2 2 A /cm.mm -Tính laïi taûi ñöôøng : A= 1 1 1 2.m w 2.3.306 A .I .3,78 233 cm 2p 2.2.7,45 = = τ Taûiñöôøng tính ñöôïc khoâng sai khaùc nhieàu so vôùi choïn sô boä neân khoâng caàn tính laïi. -Maät ñoä doøng ñieän J1: 2 1 AJ 1720 J 7,381(A/mm ) A 233 = = = (10-7 ) -Tieát dieän daây stato sô boä: 2 1 1 1 1 1 I 3,78 s ' 0,256(mm ) a .n .J 2.1.7,381 = = = (10-8 ) Trong ñoù: a1 = 2 n1 = 1 soá sôïi gheùp song song Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 13
 14. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi I1 = 3,78 A Tra baûng VI 1 phuï luïc VI choïn tieát dieän daây troøn cuûa Nga, kyù hieäu PETV vaø PET155: 1 s =0,273mm2 tieát dieän daây quaán stato. cd d =0,645 mm ñöôøng kính daây keå caû caùch ñieän d =0,59 mm ñöôøng kính daây khoâng keå caùch ñieän. 21. Kieåu daây quaán : -Choïn daây quaán 2 lôùp böôùc ngaén -Choïn böôùc daây quaán y=8 -Buôùc cöïc 1 Z 36 9 2p 4 τ = = = (raõnh) -Heä soá ruùt ngaén: y 8 0,888 9 β = = = τ 22. Heä soá daây quaán : -Heä soá böôùc ngaén: y 8. k sin sin 0,984 2 9.2 π π = β = = (4-76) -Heä soá böôùc raûi: 1 r 1 20 sinq sin3. 2 2 k 0,959 20 q .sin 3.sin 2 2 α = = = α (4-77) -Trong ñoù: q1=3 0 1 p.360 2.360 20 Z 36 α = = = -Heä soá daây quaán : d r y k k .k 0,959.0,984 0.943 = = = (4-75) Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 14
 15. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi 23. Töø thoâng khe hôû khoâng khí φ : E 1 s d 1 1 k .U 0,95.220 0,00326(wb) 4.k .k w .f 4.1,11.0,943.306.50 φ = = = Trong ñoù:kE = 0,95 U1=220V kS = 1,11 kd = 0,943 w1 = 306 voøng f = 50 Hz 24. Maät ñoä töø thoâng khe hôû khoâng khí Bδ : 4 4 .10 0,00326.10 B 0,712(T) . .l 0,64.7,45.9,6 δ δ δ φ = = = α τ (4-4) Trong ñoù: δ α = 0,64 τ = 7,45cm lδ =9,6 cm φ = 0,00326 Wb Nhaän xeùt: Nhö vaäy so vôùi giaù trò ban ñaàu choïn, ta tính ñöôïc Bδ khoâng sai leäch nhieàu neân caùc thoâng soá ñaõ tính laø chaáp nhaän ñöôïc . Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 15
 16. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi y sô ñoà daâ y quaá n ba pha hai lôù p böôù c ngaé n y=8 ,q=3 , a=2 , τ=9 X C B Z A Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 16
 17. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi 26. Sô boä raêng raõnh stato: Theo baûng 10.5a,b vôùi h=90mm ; 2p=4 ; IP44 Ta coù: Ta choïn Bz1 = 1,7 T -Chieàu cao sô boä raêng: 1 1 z1 z1 c z1 c B .l .t B .t 0,712.0,828 b ' 0,357(cm) B .l .k B .k 1,7.0,97 δ δ δ δ = = = = (4-22) Trong ñoù: Bδ =0,712T t1=0,828cm Choïn kc=0,97 heä soá eùp chaët loõi theùp. -Chieàu cao sô boä goâng stato: 4 4 g1 g1 c .10 0,00326.10 h ' 1,16(cm) 2.B .l .k 2.1,5.9,6.0,97 δ φ = = = Trong ñoù: lδ =9,6cm φ =0,00326Wb Bg1= 1,5T 27. Kích thöôùc raõnh vaø chieàu cao raõnh: Choïn daïng raõnh hình quaû leâ, raêng hình chöõ nhaät nhö hình treân. Choïn :Chieàu cao mieäng raõnh h41=0,5 mm,chieàu roäng mieäng raênh b41=2 mm. -Theo coâng thöùc (2-32) saùch ñoäng cô ñieän khoâng ñoàng boäba pha coâng suaát nhoû ta coù : ( ) 41 z1 1 1 1 D 2.h b .Z 3,14(9,5 2.0,05) 0,36.36 d 0,52(cm) Z 36 3,14 π + − + − = = = − π − Trong ñoù: Dn=14,9cm h41=0,05 cm Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 17
 18. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi Z1=36 raõnh ( ) n g1 z1 1 2 1 D 2.h b .Z 3,14(14,9 2.1,16) 0,36.36 d 0,67(cm) Z 36 3,14 π − − − − = = = + π + Trong ñoù: Choïn hg1=1,16 mm Dn=14,9cm Z1=36 raõnh bz1=0,36 cm - chieàu cao raõnh: ( ) n g1 r1 D D 2.h 14,9 9,5 2.1,16 h 1,54 cm 2 2 − − − − = = = -chieàu cao phaàn thaúng cuûa raõnh: 12 r 1 41 2 h = h -0,5(d +2.h +d ) =1,540,5(0,52+2.0,05+0,67) =0,895 (cm) 28.Chieàu cao goâng: n r1 g1 2 D D 2.h 1 14,9 9,5 2.1,54 1 h d .0,67 1,27 (cm) 2 6 2 6 − − − − = + = + = (4-46b) 29.Beà roäng trung bình raêng stato: ( ) ' 1 41 1 1 1 (D d 2.h ) 3,14(9,5 0,52 2.0,05) b d 0,52 0,362 cm Z 36 π + + + + = − = − = '' r 2 1 2 1 (D 2h d ) 3,14(9,5 2.1,54 0,67) b d 0,67 0,368 (cm) Z 36 π + − + − = − = − = -Giaù trò trung bình raêng stato: bz1= ' '' z1 z1 b b 0,362 0,368 0,365 (cm) 2 2 + + = = 30.Tieát dieän raõnh stato tröø neâm: 2 2 2 2 1 2 r 12 d (d d ) 3,14.6,7 5,2 6,7 S h 8,95. 70,87 mm 8 2 8 2 π + + = + = + = (Trong ñoù caùc thoâng soá tính theo ñôn vò mm) -Dieän tích caùch ñieän raõnh : ( ) ' 1 2 cd 12 1 2 d d S C. 2. h . d d C 2 2     = + + π + + =         Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 18
 19. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi ( ) 2 5,2 3,14.6,7 0,25. 2 8,95 5,2 6,7 .0,35 12,56 mm 2 2     = + + + + =         Trong ñoù:C=0,25 mm laø beà daøy caùch ñieän giöõa daây quaán vaø stato, C’ =0,35 la øbeà daøy caùch ñieän giöõa hai lôùp daây trong raõnh. 31. Heä soá laáp ñaày raõnh : 2 2 r1 1 cd ld r cd U .n .d 102.1.0,465 k 0,727 s s 70,87 12,56 = = = − − (3-27) Trong ñoù: Ur1=102 n1=1 cd d =0,645mm Heä soá laáp ñaày kñ=0,727 ñaït yeâu caàu kyõ thuaät laø kñ=0,7÷0,75 32. Loõi saét stato: Choïn theùp KTÑ 2211 caùn nguoäi, daøy 0,5mm 33. Choïn khe hôû khoâng khí δ : Theo baûng 10.8 (Tr 253 TLTKMÑ) Daõy ñoäng cô 4A Choïn δ=0,3mm Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 19
 20. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi CHÖÔNG III TÍNH TOAÙN SÔ BOÄ ROÂTO Thieát keá raõnh roâto cuõng chính laø xaùc ñònh dieän tích raõnh roto (dieän tích thanh daãn loàng soùc). Do ñieän trôû r2 vaø ñieän khaùng x2 cuûa roâto coù quan heä vôùi hình daïng raõnh roâto . Neân khi thieùt keá xong stato thì vieäc thieát keá roâto tröïc tieáp aûnh höôûng ñeán tính naêng môû maùy. Ngoaøi ra vieäc choïn soá raõnh roâto Z2 raát quan troïng. Ñeå coù tính naêng toát thì choïn Z2 theo söï haïn cheá nhaát ñònh . Ñeå giaûm löïc kyù sinh tieáp tuyeán, höôùng taâm, vaø ñeå trieät tieâu soùng ñieàu hoaø baäc cao thì thöôøng laøm nghieâng raõnh roâto 34. Kích thöôùc sô boä raêng raõnh roâto: Theo baûng 10.6 (Tr 246 TLTKMÑ) vôùi 2p = 4; Z1=36,choïn Z2=30 raõnh 35. Ñöôøng kính ngoaøi roâto D’: D' D 2 95 2.0,3 94,4(mm) = − δ = − = Trong ñoù: D=95 mm δ =0,3 mm 36. Böôùc raêng roâto t2: 2 2 D' .9,44 t 0,988(cm) Z 30 π π = = = Trong ñoù: D’=9,44 cm Z2=30 raõnh 37. Kích thöôùc sô boä raêng raõnh roâto: Choïn Bz2=1,7T Chieàu roäng sô boä raêng roâto: 2 2 2 z2 z2 2 c z2 c B l t B t 0,712.0,988 b ' 0,426(cm) B l k B k 1,7.0,97 δ δ = = = = Choïn b ' 2 Z =0,43 (cm) Trong ñoù: Bδ =0,712 T t2=0,988cm Bz2=1,7 T Kc=0,97 Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 20
 21. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi 38. Ñöôøng kính truïc roâto Dt: Dt=0,3.D=0,3.9,5=2,85 cm Trong ñoù: D=9,5 cm -Caùc kích thöôùc cheá taïo vaø laép ñaët cuûa truïc roâto ñöôïc choïn ôû phuï luïc III trang 600 saùch thieát keá maùy ñieän . Caùc kích thöôùc cuûa truïc roâto : 39. Doøng ñieän thanh daãn roâto Itd: Theo hình 10.5 vôùi cos 0,8 ϕ = choïn kI=0,84 1 dq1 td 2 I 1 2 6.w .k 6.306.0,943 I I k .I 0,84.3,78. 183(A) Z 30 = = = = (10-17) Trong ñoù: I1=3,78A W1=306 voøng kdq=0,943 Z2=30 raõnh 40. Doøng ñieän vaønh ngaén maïch Iv: v td 2 1 1 I I 183 440(A) p 180.2 2sin 2sin Z 30 = = = π ( Tính theo coâng thöùc5-18 ) Trong ñoù: td I 183A = p=2 Z2=30 raõnh 41. Tieát dieän thanh daãn : Choïn thanh daãn ñuùc nhoâm vôùi maät ñoä doøng ñieän J2=3,5A/ 2 mm 2 td td 2 I 183 s ' 52,28(mm ) J 3,5 = = = ( Tính theo coâng thöùc10-19 ) Trong ñoù: 33 td I 183A = 42. Dieän tích vaønh ngaén maïch sv: Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 21 260 36 50 36 50 22 28.5 25
 22. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi Choïn Jv=3 A/ 2 mm ,thöôøng choïn maät ñoä doøng ñieän trong vaønh ngaén maïch Jv nhoû hôn trong thanh daãn (20÷30)% 2 v v v I 440 s ' 146,66(mm ) J 3 = = = 43. Kích thöôùc raõnh roâto: hr2 d1 d2 b42 h42 Choïn raõnh roâto hình quaû leâ nhö hình veõ: Trong ñoù choïn: b42=1 mm h42=0,5mm hr2=15mm Theo coâng thöùc (3-34) tacoù : ( ) ' ' 42 Z2 2 1 1 D 2.h b .Z 3,14(9,44 2.0,05) 0,43.30 d 0,49(cm) Z 36 3,14 π − − − − = = = + π + ( ) ' ' Z2 2 r 2 2 b .Z D 2.h 0,43.30 3,14(9,44 2.1,5) d 0,27(cm) Z 3,14 30 − π − − − = = = π − − - Chieàu cao phaàn thaúng cuûa raõnh : 1 2 12 r2 42 d d 4,9 2,7 h h h 15 0,5 10,7(mm) 2 2 + + = − − = − − = 44. Tieát dieän vaønh ngaén maïch : Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 22
 23. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi Choïn v r2 b 1,2.h 1,2.15 18(mm) = = = av= v v s 146,66 8,1mm b 18 = = ,choïn av=8 mm -Tieát dieän vaønh ngaén maïch Sv : 2 v v v s a .b 8.18 144(mm ) = = = ( ) v D D (a 1) 95 (8 1) 86 mm = − + = − + = 45.Dieän tích raõnh roâto : 1 2 r2 12 1 2 2 2 2 (d d ) 1 s .h (d d ) 8 2 3,14(4,9 2,7 ) 1 .10,7(4,9 2,7) 52,9mm 8 2 + π + = + + = + + = Dieän tích raõnh roâtovaø tieát dieän thanh daãn laø töông ñöông nhau neân khoâng caàn phaûi tính laïi. 46. Kieåm tra laïi maät ñoä doøng ñieän thanh daãn roâto J2: 2 td 2 r2 I 183 J 3,459(A/ mm ) s 52,9 = = = Ta thaáy J2=3,459 2 (A/ mm ) khoâng sai khaùc nhieàu so vôùi luùc choïn sô boä neân khoâng caán tính laïi. - Vaønh ngaén maïch : 47. Beà roäng raõnh roâto: 1 42 z2 1 2 (D' d 2.h ) 3,14(9,44 0,49 2.0,05) b ' d 0,49 0,436cm Z 30 π − − − − = − = − = r2 2 z2 2 2 (D' 2h d ) 3,14(9,44 2.1,5 0,27) b '' d 0,27 Z 30 0,432cm π − + − + = − = − = Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 23 av bv
 24. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi Trong ñoù: D’=9,44 cm Z2=30 raõnh h42=0,05cm 48. Beà roäng trung bình cuûa raêng roâto: z2 z2 z2 b ' b '' 0,436 0,432 b 0,434cm 2 2 + + = = = 49. Chieàu cao goâng roâto hg2: t g2 r2 2 D' D 1 9,44 2,85 1 h h d 1,5 .0,27 1,84cm 2 6 2 6 − − = − + = − + = (4-46b ) Trong ñoù: D’=9,44 cm Hr2=1,5(cm) 50. Choïn böôùc nghieâng bn: choïn raõnh nghieâng vôùi böôùc nghieâng bn=t1 =0,83 cm. Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 24
 25. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi CHÖÔNG IV TÍNH TOAÙN MAÏCH TÖØ 51. Heä soá khe hôû khoâng khí : 2 2 41 1 41 2 b ( ) ( ) 0,3 3,8 b 2 5 5 0,3 δ ν = = = + + δ (4-16b) 1 1 1 1 t 0,828 k 1,159 t 0,828 3,8.0,03 δ = = = − ν δ − (4-16a ) 2 2 42 2 42 1 b ( ) ( ) 0,3 1,33 b 1 5 5 0,3 δ ν = = = + + δ 2 2 2 2 t 0,988 k 1,042 t 0,988 1,33.0,03 δ = = = − ν δ − 1 2 k k .k 1,159.1,042 1,2 δ δ δ = = = (4-17 ) Trong ñoù: b41=2mm t1=0,828 cm 0,03cm δ = t2=0,988 cm b42=1 mm 52. Söùc töø ñoäng khe hôû khoâng khí: 4 4 F 1,6B k .10 1,6.0,712.1,2.0,03.10 410,11A δ δ δ = δ = = (4-18 ) Trong ñoù: B 0,712T δ = 0,03cm δ = kδ =1,2 Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 25
 26. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi 53. Maät ñoä töø thoâng raêng stato: 1 z1 z1 c B t 0,712.0,828 B 1,66T b k 0,365.0,97 δ = = = ( Tính theo coâng thöùc4-22 ) Trong ñoù: B 0,712T δ = t1=0,828 cm z1 b 0,365cm = kc=0,97 54. Cöôøng ñoä töø tröôøng treân raêng stato: Tra baûng V.6 vôùi B 1,66T δ = ta coù: z1 H 16,9A/cm = 55. Söùc töø ñoäng treân raêng stato: 2 z1 z1 d 0,67 h ' h 1,54 1,31 cm 3 3 = − = − = z1 z1 z1 F 2h '.H 2.1,31.16,9 44,27 cm = = = (4-43 ) 56. Maät ñoä töø thoâng treân raêng roâto: 2 z2 z2 c B t 0,712.0,988 B 1,67 T b k 0,434.0,97 δ = = = (4-42) Trong ñoù: B 0,712 T δ = c k 0,97 = bz2=0,434 cm t2=0,988 cm 57. Cöôøng ñoä töø tröôøng treân raêng roâto: Theo baûng V-6 Vôùi z2 B 1,67 T = ta coù: z2 H 17,5A/cm = 58. Söùc töø ñoäng treân raêng roâto: ' 2 z2 r2 d 0,27 h h 15 1,41 mm 3 3 = − = − = ' z2 z2 z2 F 2.h .H 2.1,41.17,5 49,35 A = = = (4-43 ) Trong ñoù: hr2=15 mm d2=4 mm Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 26
 27. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi 59. Heä soá baõo hoaø raêng: z1 z2 z F F F 410,11 44,27 49,35 k 1,22 F 410,11 δ δ + + + + = = = (4-8 ) Trong ñoù:F 410,11 A δ = z1 F 44,27A = z2 F 49,35 A = Heä soá baûo hoaø raêng kz=1,22 ñaûm baûo yeâu caàu kyõ thuaät laø : (kz=1,2÷1,5) 60. Maät ñoä töø thoâng treân goâng stato: 4 4 g1 g1 1 c 10 0,0026.10 B 1,37 T 2h l k 2.1,27.9,6.0,97 φ = = = (4-44 ) Trong ñoù: 0,00326 (Wb) φ = g1 h 1,27 cm = 1 l 9,6 cm = c k 0,97 = 55. Cöôøng ñoä töø tröôøng ôû goâng stato: Theo baûng V-9 (TLTKMÑ) Vôùi g1 B 1,37 T = ta coù g1 H 6 A/cm = 61. Chieàu daøi maïch töø ôû goâng stato: n g1 g1 (D h ) 3,14(14,9 1,27) L 10,69 cm 2p 4 π − − = = = (4-48 ) Trong ñoù: Dn=14,9 (cm) g1 h 1,27 cm = 2p=4 62. Söùc töø ñoäng ôû goâng stato: g1 g1 g1 F L H 10,69.6 64,14 A = = = ( Tính theo coâng thöùc4-47 ) Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 27
 28. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi 63. Maät ñoä töø thoâng treân goâng roâto: 4 4 g2 g 2 c 10 0,00326.10 B 0,95 T 2h .l .k 2.1,84.9,6.0,97 φ = = = ( Tính theo coâng thöùc4-55) Trong ñoù: hg2=1,84 cm l2=9,6 cm 0,00326 Wb φ = 64. Cöôøng ñoä töø tröôøng ôû goâng roâto: Theo baûng V-9 (TLTKMÑ) Vôùi g2 B 0,95 T = ta coù g2 H 2,52 A/cm = 60. Chieàu daøi ñöôøng ñi cuûa töø thoâng ôû phaàn goâng roâto: Lg2= t g2 (D h ) 3,14(2,58 1,84) 3,68 cm 2.p 2.2 π + + = = (4-58 ) 65. Söùc töø ñoäng ôû goâng roâto: g2 g2 g2 F L .H 3,68.2,52 9,27 A = = = (4-58 ) 66. Toång söùc töø ñoäng trong maïch töø: z1 z2 g1 g2 F F F F F F F 410,11 44,27 49,35 64,11 9,27 577,11 A δ = + + + + = + + + + = Trong ñoù: F 410,11 A δ = z1 F 44,27 A = z2 F 49,35 A = g1 F 64,11 A = g2 F 9,27 A = 67. Heä soá baõo hoaø toaøn maïch: F 577,11 k 1,4 F 410,11 µ δ = = = (4-81 ) Trong ñoù: F 410,11 A δ = F = 577,11 A Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 28
 29. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi 68. Doøng ñieän töø hoaù : 1 kd1 pF 2.577,11 I 1,481 A 2,7w k 2,7.306.0,943 µ = = = (4-83 ) Trong ñoù: F = 577,11 A kd = 0,943 w1 = 306 voøng -Doøng ñieän töø hoaù phaàn traêm: dm I 1,48 I % 100 100 39,15% I 3,78 µ µ = = = Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 29
 30. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi CHÖÔNG V THOÂNG SOÁ CUÛA ÑOÄNG CÔ ÔÛ CHEÁ ÑOÄ ÑÒNH MÖÙC 69. Chieàu daøi phaàn ñaàu noái cuûa daây quaán stato: d1 d1 y l k 2B 1,3.7,64 2.1 11,93 cm = τ + = + = (3-29 ) -Theo baûng 3.4 ta coù B =1cm, Kd1 =1,3 Vôi r1 y 1 (D h ) 3,14(9,5 1,45) y 10 7,64 Z 36 π + + τ = = = 70. Chieàu daøi trung bình nöûa voøng daây cuûa daây quaán stato: tb d1 1 l l l 11,93 9,6 21,53 cm = + = + = (3-28 ) Trong ñoù: d1 l 11,93 cm = 1 l 9,6 cm = 71. Chieàu daøi daây quaán moät pha stato: 2 2 1 tb 1 L 2l w 10 2.21,56.306.10 131,76 m − − = = = Trong ñoù: tb l 21,53cm = 1 w 306 = voøng 72. Ñieän trôû cuûa daây quaán taùc duïng stato: 1 1 75 1 1 1 L 1 131,76 r 5,246 ( ) n a s 461.2.0,273 = ρ = = Ω Trong ñoù: 75 1 46 ρ = tra ôû baûng 5.1 (Tr 117 TLTKMÑ) 1 n 1 = : Soá sôïi gheùp song song 1 a 2 = : Soá maïch nhaùnh song song 1 s 0,273 = : Tieát dieän daây daãn -Tính theo ñôn vò töông ñoái: * 1 1 1 1 I 3,78 r r 5,246 0,09 U 220 = = = Trong ñoù: 1 r 5,246 ( ) = Ω I1=3,78A U1=220 V 73. Ñieän trôû taùc duïng cuûa daây quaán roâto: Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 30
 31. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi 2 2 4 2 td Al r2 l 10 1 9,6.10 r 0,789.10 ( ) s 23 52,9 − − − = ρ = = Ω Trong ñoù: Al 1 23 ρ = Tra ôû baûng 5.3 (Tr117 TLTKMÑ) 2 l 9,6 cm = 2 r2 s 52,9 mm = 74. Ñieän trôû vaønh ngaén maïch: 2 2 4 v v Al 2 v D 10 1 3,14.8,6.10 r 0,027.10 ( ) Z s 23 30.144 − − − π = ρ = = Ω Trong ñoù: Al115 1 23 ρ = Tra ôû baûng 5.3 (Tr117 TLTKMÑ) Dv=8,6 cm 2 v s 144mm = Z2 = 30 raõnh 75. Ñieän trôû roâto: 4 4 4 v 2 td 2 2 2r 2.0,027.10 r r 0,789.10 1,102.10 ( ) 0,415 − − − = + = + = Ω ∆ (5-14 ) Trong ñoù: 4 td r 0,789.10 ( ) − = Ω 4 v r 0,027.10 ( ) − = Ω Z2=30 raõnh p=2 2 p 180.2 2sin 2sin 0,415 Z 30 π ∆ = = = (5-15 ) 76. Heä soá quy ñoåi veà stato: 2 2 1 dq1 2 4m(w k ) 4.3(306.0,943) 33306 Z 30 γ = = = Trong ñoù: m=3 W1=306 voøng Kdq=0,943 Z2=30 raõnh 77. Ñieän trôû roâto ñaõ quy ñoåi: Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 31
 32. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi 4 2 2 r ' .r 33306.1,102.10 3,67 ( ) − = γ = = Ω Trong ñoù: 4 2 r 1,102.10− = 33306 γ = Tính theo ñôn vò töông ñoái: r∗ =r ' 2 . 1 1 I 3,78 3,67. 0,063 U 220 = = 78. Heä soá töø daãn taûn raõnh stato: 1 41 2 41 r1 2 2 41 h b h h k (0,785 )k ' 3b 2b b b 13,88 2 1,75 0,5 0,93 (0,785 )0,916 1,349 2.5,2 3.5,2 5,2 2 β β λ = + − + + = + − − + = (5-27 ) Trong ñoù : h41=0,5 mm b41=3,145 mm c=0,025 cm c’= 0,035 cm b=d1=5,2 mm 1 r1 2 h h 0,1d 2.c c' 1,54 0,1.0,67 2.0,025 0,035 1,388 cm = − − − = − − − = 2 2 d 0,52 h ( 2c c') ( 2.0,025 0,035) 0,175 cm 2 2 = − − − = − − − = − Vôùi β=0,88 tra ra kβ=0,93 Trong ñoù kβ laø heä soá tính ñeán söùc töø ñoäng nhoû nhaát do böôùc ngaénlaáy theo ñöôøng cong trong hình 10-14 , heä soá naøy phuï thuoäc β= y τ =0,888 1 3 1 3.0,888 k ' 0,916 4 4 β + β + = = = (5-25 ) 79. Heä soá töø daãn taûn taïp stato: 2 2 1 1 dq1 t1 t1 t1 t1 0,9t (q k ) k 0,9.0,828(3.0,943) 0,946.0,93 0,0115 1,676 k 1,2.0,03 δ ρ λ = σ = = δ Trong ñoù: q=3 Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 32
 33. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi dq1 k 0,943 = 0,03 cm δ = k 1,2 δ = t1=0,828 2 2 41 t1 1 b 0,2 k 1 0,033 1 0,033 0,946 t 0,828.0,03 = − = − = δ (5-4 ) t1 0,93 ρ = choïn theo baûng 5.3 (Tr137 TLTKMÑ) t1 0,0115 σ = Tra töø baûng 5.2a (Tr134 TLTKMÑ) 80. Heä soá töø taûn phaàn ñaàu noái stato: 1 d1 d1 q 3 0,34 (l 0,64 ) 0,34 (11,93 0,640,888.7,45) 0,817 l 9,6 δ λ = − βτ = − = (5-45 ) Trong ñoù: 0,888 β = q=3 l 9,6 cm δ = d1 l 11,93 cm = 7,45 cm τ = 81. Heä soá töø daãn taûn stato: 1 r1 t1 d1 1,349 1,676 0,817 3,842 ∑λ = λ + λ + λ = + + = 82. Ñieän khaùng daây quaán stato: 2 2 1 1 1 1 f w l 50 306 9,6 x 0,158 ( ) 0,158 ( ) 3,842 4,547 ( ) 100 100 pq 100 100 2.3 δ = ∑λ = = Ω (5-47 ) Trong ñoù: 1 f 50Hz = W1=306 voøng l 9,6 cm δ = p=2 q=3 1 3,842 ∑λ = Tính theo ñôn vò töông ñoái: Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 33 Tải bản FULL (60 trang): https://bit.ly/3B813Gy Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
 34. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi * 1 1 1 1 I 3,78 x x 4,547 0,078 U 220 = = = 83. Heä soá töø daãn taûn raõnh roâto: 2 2 1 1 42 42 r2 1 r2 1 42 2 2 h d b h (1 ) 0,66 3d 8s 2d b 11,78 3,14.4,9 1 0,5 (1 ) 0,66 1,599 3.4,9 8.52,9 2.4,9 1 π λ = − + − + = − + − + = (5-30 ) Trong ñoù: 1 d 4,9 mm = 2 r2 s 52,9mm = 42 b 1mm = 42 h 0,5mm = 2 1 12 2 d 2,7 h h 0,1d 10,7 0,1.2,7 11,78 cm 2 2 = + − = + − = 84. Heä soá töø daãn taûn taïp roâto: 2 2 2 2 dq2 t2 t2 t2 t2 30 0,9.0,988.( .1) .1.1 0,9t (q k ) k 3.2.2 0,017 2,642 k 1,18.0,06 δ ρ λ = σ = = δ (5-40 ) Trong ñoù: 2 t 0,988 cm = (muïc 30) 2 2 Z 30 q 2mp 2.2.3 = = dq2 k 1 = t2 1 ρ = t2 k 1 = 2 0,017 = t σ (Baûng 5.2 bTr136 TLTKMÑ) Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 34 Tải bản FULL (60 trang): https://bit.ly/3B813Gy Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
 35. Thieát Keá Ñoäng Cô KÑB Roâto Loàng Soùc - GVHD: Buøi Vaên Thi 85. Heä soá töø taûn phaàn ñaàu noái roâto: v v d2 2 2 2 2 v v 2,3D 4,7D 2,3.8,6 4,7.8,6 lg lg 0,384 Z l a 2b 30.0,96.0,145 0,8 2.1,8 λ = = = ∆ + + (5-46a) Trong ñoù: v D 8,6 cm = 2 Z 30 = raõnh 0,415 ∆ = 2 l 9,6 cm = v a 0,8 cm = v b 1,8cm = 86. Heä soá töø taûn do raõnh nghieâng: 2 2 n rn t2 2 b 0,83 0,5 0,5.2,624 0,925 t 0,988     λ = λ = =         (5-56 ) Trong ñoù: t2 2,624 λ = n b 0,83cm = 2 t 0,988cm = 87. Heä soá töø taûn roâto: 2 r2 t2 d2 rn 1,599 2,624 0,384 0,925 5,532 ∑λ = λ + λ + λ + λ = + + + = Trong ñoù: r2 1,599 λ = t2 2,624 λ = d2 0,384 λ = rn 0,925 λ = 88. Ñieän khaùng taûn daây quaán roâto: 8 8 4 2 1 2 2 x 7,9f l .10 7,9.50.9,6.5,532.10 2,097.10 ( ) − − − = ∑λ = = Ω Trong ñoù: 1 f 50 = Hz 2 l 9,6cm = 2 5,532 ∑λ = 89. Ñieän khaùng roâto ñaõ quy ñoåi : Sinh vieân: Leâ Ngoïc Ñoaøn Trang 35 3556169
Anúncio