Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

7_temat_4_historia.pdf

 1. 1917 ROK - REWOLUCJE W ROSJI
 2. ROSJA PRZED WOJNĄ I REWOLUCJĄ  Państwo rządzone przez cara Mikołaj II. Istniała Duma, czyli parlament rosyjski, którego decyzje wymagały zatwierdzenia przez cara.  Kraj rolniczy, z rozwijającym się dopiero przemysłem.  W czasie wojny Rosja walczyła po stronie Ententy.
 3. PRZYSZŁY CAR MIKOŁAJ II ZE SWOIMI RODZICAMI I RODZEŃSTWEM
 4. CAR ROSJI MIKOŁAJ II
 5. ZDJĘCIE CESARZEWICZA MIKOŁAJA I KSIĘŻNICZKI HESKIEJ ALICJI PO OGŁOSZENIU ICH ZARĘCZYN
 6. CAR ROSJI MIKOŁAJ II
 7. RODZINA MIKOŁAJA II
 8. RODZINA MIKOŁAJA II
 9. CAR MIKOŁAJ II NA KONIU WŚRÓD ODDAJĄCYCH POKŁON ŻOŁNIERZY, PRZED WYRUSZENIEM NA POLE BITWY.
 10. REWOLUCJA LUTOWA - PRZYCZYNY  Klęski wojsk rosyjskich w Prusach Wschodnich w bitwie pod Tannenbergiem oraz bitwa pod Gorlicami w Galicji.  Pogorszenie sytuacji gospodarczej: drożyzna, brak artykułów żywnościowych.  Utrata Królestwa Polskiego.  Niechęć żołnierzy do udziału w wojnie.
 11. POCZĄTEK REWOLUCJI LUTOWEJ  Rewolucja zaczęła się w Piotrogrodzie od protestu kobiet, które bezskutecznie próbowały zdobyć chleb.  Do protestujących kobiet przyłączyli się robotnicy, a następnie żołnierze.
 12. DEMONSTRACJA ROBOTNIKÓW MARZEC 1917
 13. WALKI NA ULICACH PIOTROGRODU, MARZEC 1917
 14. REWOLUCJA LUTOWA –SKUTEK? S.175 • 27 lutego 1917r. aresztowanie ministrów abdykacja ostatniego cara Rosji Mikołaja II. • Obalenie caratu – Rosja stała się republiką. • Powstał Rząd Tymczasowy, który przejął władzę w Rosji.
 15. CAR MIKOŁAJ II PO ABDYKACJI
 16. WŁADZA W ROSJI PO REWOLUCJI LUTOWEJ  Pojawiła się dwuwładza: Rząd Tymczasowy powołany przez rosyjski parlament. Tymczasowy Komitet Wykonawczy reprezentowany przez Radę Delegatów Robotniczych i Żołnierskich – reprezentowany przez socjalistów, a w późniejszym czasie opanowany przez bolszewików z Włodzimierzem Leninem na czele.
 17. PREMIER RZĄDU TYMCZASOWEGO – ALEKSANDER KIEREŃSKI
 18. REFORMY RZĄDU TYMCZASOWEGO  Zniesienie przywilejów stanowych.  Zagwarantowanie wolności obywatelskich.  Ogłoszenie autonomii dla narodów zamieszkujących Rosję.  Kontynuowanie działań zbrojnych na froncie, przez co umożliwiono zdobycie popularności bolszewikom, którzy głosili hasła zawarcia pokoju.
 19. DZIAŁANIA NIEMCÓW ABY WYELIMINOWAĆ ROSJĘ Z WOJNY  Niemcy chciały za wszelką cenę odciągnąć Rosję od toczącej się wojny, dlatego agentura niemiecka w 1917 roku przerzuciła Lenina w zaplombowanym wagonie do Rosji, licząc na wzniecenie przez niego rewolucji, co mogłoby pomóc w zwycięstwie Niemiec w I wojnie światowej.
 20. TEZY KWIETNIOWE – CHWYTLIWE HASŁA BOLSZEWIKÓW  W Rosji tymczasem odbyła się rewolucja lutowa.  Lenin po przybyciu do Petersburga ogłosił swoje „tezy kwietniowe”, które zawierały:  propozycje przejęcia władzy przez bolszewików,  wycofania Rosji z wojny,  przekazania chłopom ziemi,  Lenin zaczął organizować szeregi bolszewików.
 21. PRZED REWOLUCJĄ PAŹDZIERNIKOWĄ  Nowy rząd zorientował się jednak, że Lenin i bolszewicy są finansowani przez agenturę niemiecką. Lenin musiał uciekać do Finlandii.  Lenin wrócił w październiku 1917 roku dokonując zamachu stanu, obalając Rząd Tymczasowy przy pomocy oddziałów Lwa Trockiego.  Te wydarzenia komuniści nazwali potem rewolucją październikową.
 22. PRZEWRÓT BOLSZEWICKI - REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA  24/25 października 1917 roku wybuchło w Piotrogrodzie zbrojne powstanie skierowane przeciwko Rządowi Tymczasowemu.  Bolszewicy zdobyli Pałac Zimowy – siedzibę rządu.  Lenin utworzył rząd bolszewicki – Radę Komisarzy Ludowych.
 23. PAŁAC ZIMOWY W PIOTROGRODZIE
 24. KRĄŻOWNIK „AURORA”, KTÓRY DAŁ SYGNAŁ DO ATAKU NA PAŁAC ZIMOWY
 25. PROKLAMACJA BOLSZEWIKÓW O ODSUNIĘCIU OD WŁADZY RZĄDU TYMCZASOWEGO, PIOTROGRÓD 8 LISTOPADA (25 PAŹDZIERNIKA) 1917ROKU
 26. WŁODZIMIERZ LENIN
 27. LENIN NA TRYBUNIE
 28. ROSJA PO REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ  W całym państwie przeprowadzono wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego (bolszewicy zdobyli w nim tylko 24% głosów).  Kontrolowana przez Lenina Rada Komisarzy Ludowych rozwiązała parlament i przejęła władzę w państwie.  Nowo ogłoszona Konstytucja utworzyła nowe państwo Rosję Radziecką od 1922 r. – ZSRS.
 29. WSPÓŁPRACOWNIK LENINA LEW TROCKI
 30. STALIN, LENIN I KALININ, 1919
 31. LENIN, TROTSKY, AND SOLDIERS OF THE RED ARMY IN ST. PETERSBURG
 32. LENIN SPEAKING AT A MEETING IN SVERDLOV SQUARE IN MOSCOW ON 5 MAY 1920.
 33. LENIN ZE STALINEM
 34. LENIN W SWOIM KREMLOWSKIM GABINECIE, 1918
 35. MAUZOLEUM LENINA
 36. MUMIA LENINA W MAUZOLEUM NA PLACU CZERWONYM W MOSKWIE
 37. WOJNA DOMOWA W ROSJI (1918-1922)  Wojna między nową władzą bolszewicką (czerwoni - bolszewicy) a przeciwnikami nowej władzy – generałami armii carskiej (biała gwardia- biali), o utrzymanie władzy w państwie.  Interwencję zorganizowały również państwa ententy, nie uznające władzy bolszewickiej.
 38. W WYNIKU REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ NIEMCY (PAŃSTWA CENTRALNE) PODPISAŁY TRAKTAT POKOJOWY W BRZEŚCIU (3 MARCA) 1918 ROKU KOŃCZĄCY I WOJNĘ ŚWIATOWĄ NA FRONCIE WSCHODNIM.
 39. SKUTKI REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ DLA ROSJI  Powstało nowe państwo ZSRS.  Zginęło wiele milionów osób. Zamordowanie rodziny carskiej na polecenie Lenina.  Rządziła tylko jedna partia Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików) WKP(b).  Wprowadzono bezwzględne rządy zwane dyktaturą proletariatu. Zniesiono większość swobód obywatelskich.  Działa policja polityczna – Ogólnorosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (Czeka).  Powstają pierwsze obozy pracy przymusowej dla wrogów systemu.
 40. FLAGA ZSRR
 41. DOM IPATIEWA, W KTÓRYM ZAMORDOWANO CESARZA MIKOŁAJA II Z RODZINĄ
 42. POKÓJ W KTÓRYM DOKONANO EGZEKUCJI
 43. MORDERCA MIKOŁAJA II I JEGO RODZINY - JAKOW JUROWSKI
 44. POMNIK RODZINY CARSKIEJ ODSŁONIĘTY PRZED DOMEM, W PIWNICY KTÓREGO, RODZINA ZOSTAŁA ROZSTRZELANA
 45. IKONA ŚW. MIKOŁAJA ROMANOWA
 46. IKONA ŚWIĘTYCH CIERPIĘTNIKÓW CARSKICH
 47. ZADANIE DOMOWE  Proszę o zrobienie notatki do zeszytu na podstawie prezentacji.  Ćwiczenia s.78,79/1,2,3,5,
Anúncio