O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Ngrohja globale dheNgrohja globale dhe
pasojat mbi sheNdetiN publikpasojat mbi sheNdetiN publik
Ngrohja e planetit tone dh...
C’fare perfaqeson ngrohja globaleC’fare perfaqeson ngrohja globale??
 Ngrohja globale perfaqeson nje zbutje teNgrohja glo...
C’fare perfaqeson efekti sereC’fare perfaqeson efekti sere??
 Efekti i seres shkaktohet ngaEfekti i seres shkaktohet nga
...
Cfare e shkakton efektin e theksuar sere neCfare e shkakton efektin e theksuar sere ne
planetplanet??
 Efekti i seres shk...
Nga ta dime qe po ndodh ngrohja globale?Nga ta dime qe po ndodh ngrohja globale?
 Ne grafikun larte ne te majte mundNe gr...
Ngrohja globale dhe shendeti publikNgrohja globale dhe shendeti publik
• Ngrohja globale ndikon ne shendet ne menyraNgrohj...
Semundjet infektiveSemundjet infektive
• Semundjet infektive mund te mbarten nga shume organizma, siSemundjet infektive mu...
Semundjet infektiveSemundjet infektive
• Malaria aktualisht prekMalaria aktualisht prek
40% te popullsise se40% te populls...
Semundjet infektiveSemundjet infektive
• Malaria perfaqeson nje semundjeMalaria perfaqeson nje semundje
parazitare e cila ...
Semundjet infektiveSemundjet infektive
• Kolera eshte nje semundjeKolera eshte nje semundje
vdekjeprurese infektive me dia...
Shendeti njerezor dhe kushtet ekstreme te motitShendeti njerezor dhe kushtet ekstreme te motit
• Gjate ngrohjes globale ek...
Shendeti Publik dhe BujqesiaShendeti Publik dhe Bujqesia
• Te gjithe ne jemi te varur nga prodhimi bujqesor per siguriminT...
Shendeti Publik dhe Furnizimi me UjeShendeti Publik dhe Furnizimi me Uje
• Si rrjedhoje e ngrohjes globale pritet jo vetem...
Shendeti Publik dhe AjriShendeti Publik dhe Ajri
• Si pasoje e ngrohjes globale, sasia e smogut qeSi pasoje e ngrohjes glo...
Cfare demton tjeter ngrohja globaleCfare demton tjeter ngrohja globale
• Barrierat koralore-Barrierat koralore- Me rritjen...
Parashikimet per te ardhmenParashikimet per te ardhmen::
• Qendra kerkimore Nderkombetare per Kontrollin e klimes kaQendra...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Ngrohja globale dhe pasojat ne shendet

32.356 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

Ngrohja globale dhe pasojat ne shendet

 1. 1. Ngrohja globale dheNgrohja globale dhe pasojat mbi sheNdetiN publikpasojat mbi sheNdetiN publik Ngrohja e planetit tone dhe pasojat mbiNgrohja e planetit tone dhe pasojat mbi njereziminnjerezimin
 2. 2. C’fare perfaqeson ngrohja globaleC’fare perfaqeson ngrohja globale??  Ngrohja globale perfaqeson nje zbutje teNgrohja globale perfaqeson nje zbutje te shprehur dhe te perhapur te klimes ne tokeshprehur dhe te perhapur te klimes ne toke  Ndryshimet klimatike perfaqesojne njeNdryshimet klimatike perfaqesojne nje ndryshim te theksuar te treguesve te rregulltndryshim te theksuar te treguesve te rregullt atmosferike tokesore duke perfshire edheatmosferike tokesore duke perfshire edhe luhatjet.luhatjet.  Ngrohja globale shkaktohet nga nje efekt sereNgrohja globale shkaktohet nga nje efekt sere i theksuar i gazrave te shkarkuara si pasoje ei theksuar i gazrave te shkarkuara si pasoje e veprimtarise njerezore.veprimtarise njerezore.
 3. 3. C’fare perfaqeson efekti sereC’fare perfaqeson efekti sere??  Efekti i seres shkaktohet ngaEfekti i seres shkaktohet nga bllokimi i nxehtesise ne atmosferebllokimi i nxehtesise ne atmosfere  Ne fillim rrezatimi diellor meNe fillim rrezatimi diellor me frekuence te larte deperton nefrekuence te larte deperton ne atmosferen tokesore ne trajten eatmosferen tokesore ne trajten e rrezeve te dukeshme.rrezeve te dukeshme.  Me pas toka i perthith keto rreze dheMe pas toka i perthith keto rreze dhe me pas i cliron ato perseri neme pas i cliron ato perseri ne atmosfere ne trajten e rrezeve infraatmosfere ne trajten e rrezeve infra te kuqe dhe nxehtesise.te kuqe dhe nxehtesise.  Meqenese atmosfera tokesoreMeqenese atmosfera tokesore permban disa gazra te cilat edhe nepermban disa gazra te cilat edhe ne sasi te vogla jane ne gjendje tisasi te vogla jane ne gjendje ti perthithin rrezet infra te kuqe, si pshperthithin rrezet infra te kuqe, si psh metani, gazi karbonik,metani, gazi karbonik, fluorokarbonet dhe oksidi i azotit ,fluorokarbonet dhe oksidi i azotit , atehere rrezet infra se bashku meatehere rrezet infra se bashku me energjine termike qe ato mbartinenergjine termike qe ato mbartin mbahen peng ne atmosfere .mbahen peng ne atmosfere .  Se fundi sa me shume nxehtesi teSe fundi sa me shume nxehtesi te bllokoje atmosfera e tokes aq mebllokoje atmosfera e tokes aq me teper kjo ndikon ne rritjen eteper kjo ndikon ne rritjen e temperatures ne toke.temperatures ne toke.
 4. 4. Cfare e shkakton efektin e theksuar sere neCfare e shkakton efektin e theksuar sere ne planetplanet??  Efekti i seres shkaktohet nga veprimtari njerezore te cilat shoqerohenEfekti i seres shkaktohet nga veprimtari njerezore te cilat shoqerohen me shkarkim te gazrave CO2, metan, oksid azoti etj.me shkarkim te gazrave CO2, metan, oksid azoti etj.  Dioksidi i karbonit perfaqeson gazi sere kryesor i cili prodhohet ngaDioksidi i karbonit perfaqeson gazi sere kryesor i cili prodhohet nga djegja e karburanteve, termocentralet, sistemet e ngrohjes, fabrikat,djegja e karburanteve, termocentralet, sistemet e ngrohjes, fabrikat, dhe te gjitha mjetet e transportit qe perdorin karburante. Shpyllezimidhe te gjitha mjetet e transportit qe perdorin karburante. Shpyllezimi e perkeqeson me shume problemin sepse pyjet e largojne dioksidin ee perkeqeson me shume problemin sepse pyjet e largojne dioksidin e karbonit nga atmosfera me ane te procesit te fotosintezes. Metanikarbonit nga atmosfera me ane te procesit te fotosintezes. Metani perfaqeson nje tjeter gaz sere i cili lidhet me bujqesine, perfshire ketuperfaqeson nje tjeter gaz sere i cili lidhet me bujqesine, perfshire ketu edhe blegtorine, orizoret, kenetat etj.edhe blegtorine, orizoret, kenetat etj.  Oksidi i azotit prodhohet nga shkarkimet e automjeteve, mbeturinatOksidi i azotit prodhohet nga shkarkimet e automjeteve, mbeturinat njerezore dhe nga perdorimi i plehrave kimike me baze azotinjerezore dhe nga perdorimi i plehrave kimike me baze azoti  Fluorokarbonet, jane gazra te cilat clirohen nga perdorimi IFluorokarbonet, jane gazra te cilat clirohen nga perdorimi I frigorifereve dhe i kondicionereve.frigorifereve dhe i kondicionereve.  Njerezimi prodhon ne vit 30 miliard ton dioksid karboni, 300-350Njerezimi prodhon ne vit 30 miliard ton dioksid karboni, 300-350 million ton metan, dhe 7-13 million ton oksid azot, duke shenuar njemillion ton metan, dhe 7-13 million ton oksid azot, duke shenuar nje rritje drastike pesedhjete vjecarin e fundit.rritje drastike pesedhjete vjecarin e fundit.
 5. 5. Nga ta dime qe po ndodh ngrohja globale?Nga ta dime qe po ndodh ngrohja globale?  Ne grafikun larte ne te majte mundNe grafikun larte ne te majte mund te vini re nivelet e dioksidit tete vini re nivelet e dioksidit te karbonit ne atmosfere te shprehurakarbonit ne atmosfere te shprehura ne pjese per milion (ppm).ne pjese per milion (ppm).  Ne grafikun poshte ne te majte mundNe grafikun poshte ne te majte mund te vini re rritjen e temperaturavete vini re rritjen e temperaturave tokesore 150 vitet e fundit.tokesore 150 vitet e fundit.
 6. 6. Ngrohja globale dhe shendeti publikNgrohja globale dhe shendeti publik • Ngrohja globale ndikon ne shendet ne menyraNgrohja globale ndikon ne shendet ne menyra te ndryshme.te ndryshme. • Ndikon ne perhapjen e semundjeve infektiveNdikon ne perhapjen e semundjeve infektive • Ndikon mbi Bujqesine.Ndikon mbi Bujqesine. • Ndikon mbi motinNdikon mbi motin • Ndikon mbi nivelet e smogut mbi siperfaqe.Ndikon mbi nivelet e smogut mbi siperfaqe. • Ndikon mbi sasine e ujerave te embla perNdikon mbi sasine e ujerave te embla per perdorim njerezor.perdorim njerezor.
 7. 7. Semundjet infektiveSemundjet infektive • Semundjet infektive mund te mbarten nga shume organizma, siSemundjet infektive mund te mbarten nga shume organizma, si psh. rriqnat, mizat dhe mushkonjat.psh. rriqnat, mizat dhe mushkonjat. • Kur klima ngrohet keto organizma te quajtura vektore siKur klima ngrohet keto organizma te quajtura vektore si rriqnat, mizat dhe mushkonjat rriten bollshem.rriqnat, mizat dhe mushkonjat rriten bollshem. • Me ngrohjen ne rritje te planetit tone, organizmat qe bartinMe ngrohjen ne rritje te planetit tone, organizmat qe bartin semundjet infektive mund te ngjiten ne lartesi me te medha , tesemundjet infektive mund te ngjiten ne lartesi me te medha , te perhapen me lehte dhe te zgjatin sezonin e tyre te riprodhimitperhapen me lehte dhe te zgjatin sezonin e tyre te riprodhimit duke shtuar shanset e transmetimit te ketyre semundjeve tekduke shtuar shanset e transmetimit te ketyre semundjeve tek njerezit.njerezit. • Gjithashtu me ngrohjen e klimes, sasia e algave te afta teGjithashtu me ngrohjen e klimes, sasia e algave te afta te prodhojne biotoksina qe akumulohen te peshqit dhe molusqetprodhojne biotoksina qe akumulohen te peshqit dhe molusqet do te rritet.do te rritet.
 8. 8. Semundjet infektiveSemundjet infektive • Malaria aktualisht prekMalaria aktualisht prek 40% te popullsise se40% te popullsise se botes por ne rast sebotes por ne rast se ngrohja globalengrohja globale vazhdon ateher ne vitinvazhdon ateher ne vitin 2050 perllogaritet te2050 perllogaritet te preket 60% e popullsisepreket 60% e popullsise se botes.se botes.
 9. 9. Semundjet infektiveSemundjet infektive • Malaria perfaqeson nje semundjeMalaria perfaqeson nje semundje parazitare e cila transmetohet meparazitare e cila transmetohet me ane te mushkonjave, kur agjentane te mushkonjave, kur agjent palsmodium vivax futet ne gjakpalsmodium vivax futet ne gjak shkaton carjen e elementeve teshkaton carjen e elementeve te gjakut, duke shfaqur ethe, anemi egjakut, duke shfaqur ethe, anemi e cila mund te shpjere ne vdekjen ecila mund te shpjere ne vdekjen e te prekurve.te prekurve. • Encefaliti viral eshte nje tjeterEncefaliti viral eshte nje tjeter semundje e cila bartet ngasemundje e cila bartet nga mushkonjat dhe rriqnat dhe qemushkonjat dhe rriqnat dhe qe shkakton inflamacion te cipave teshkakton inflamacion te cipave te trurit si dhe hemorragjive me pasojetrurit si dhe hemorragjive me pasoje vdekjen.vdekjen. • Leishmanjoza perfaqeson nje tjeterLeishmanjoza perfaqeson nje tjeter semundje parazitare qe mund tesemundje parazitare qe mund te infektoje njerezit, vecanerishtt nyjetinfektoje njerezit, vecanerishtt nyjet limfatike,shpretken dhe qe demtonlimfatike,shpretken dhe qe demton sistemin imunitar. Semundja bartetsistemin imunitar. Semundja bartet nga nje insekt flebotom.nga nje insekt flebotom.
 10. 10. Semundjet infektiveSemundjet infektive • Kolera eshte nje semundjeKolera eshte nje semundje vdekjeprurese infektive me diarrevdekjeprurese infektive me diarre te papermbajteshme qe shkaktonte papermbajteshme qe shkakton dehidratim dhe kolapsdehidratim dhe kolaps • Ethja e verdhe transmetohet meEthja e verdhe transmetohet me ane te mushkonjave, dukeane te mushkonjave, duke shkaktuar temp.telarte meshkaktuar temp.telarte me dhimbje muskulare dhe te kyceve.dhimbje muskulare dhe te kyceve. • Schistomatoza nje seemundjeSchistomatoza nje seemundje parazitare ku paraziti pasi futet neparazitare ku paraziti pasi futet ne organizem demton organet sipasorganizem demton organet sipas preferences.preferences. • Cryptosporidioza eshte njeCryptosporidioza eshte nje semundje e ngjashme me kolerensemundje e ngjashme me koleren qe shkakton nje dehidratim masiv.qe shkakton nje dehidratim masiv.
 11. 11. Shendeti njerezor dhe kushtet ekstreme te motitShendeti njerezor dhe kushtet ekstreme te motit • Gjate ngrohjes globale ekzistonGjate ngrohjes globale ekziston mundesia e rritjes se vdekjeve ngamundesia e rritjes se vdekjeve nga nxehtesia, sepse rritet numri inxehtesia, sepse rritet numri i diteve shume te nxehta gjate vitit.diteve shume te nxehta gjate vitit. • I nxehti ekstrem shkakton teI nxehti ekstrem shkakton te ashtuquajturat konvulsioneashtuquajturat konvulsione termike si rrjedhoje e mungesestermike si rrjedhoje e mungeses se ujit qe mund te shkaktojese ujit qe mund te shkaktoje hemoragji cerebrale dhe madjehemoragji cerebrale dhe madje vdekje.vdekje. • Te rinjte dhe te vjetrit janeTe rinjte dhe te vjetrit jane veveççanerisht te ndjeshem ndajanerisht te ndjeshem ndaj temperaturave te lartatemperaturave te larta • Llogaritet qe numri i vdekjeveLlogaritet qe numri i vdekjeve nga te nxehtit ne Montreal tenga te nxehtit ne Montreal te Kanadase do te rritet nga 70 neKanadase do te rritet nga 70 ne vitin 2009 ne 1040 ne 2050-ten.vitin 2009 ne 1040 ne 2050-ten.
 12. 12. Shendeti Publik dhe BujqesiaShendeti Publik dhe Bujqesia • Te gjithe ne jemi te varur nga prodhimi bujqesor per siguriminTe gjithe ne jemi te varur nga prodhimi bujqesor per sigurimin e ushqimit te perditeshem.e ushqimit te perditeshem. • Sipas skenarit te pare te ngrohjes globale, do te kemi nje rritjeSipas skenarit te pare te ngrohjes globale, do te kemi nje rritje te sasive te rrreshjeve qe do te thote se bimet do te marrinte sasive te rrreshjeve qe do te thote se bimet do te marrin shume me teper uje nga sa e nevojeshme dhe do te kalben neshume me teper uje nga sa e nevojeshme dhe do te kalben ne fusha. Njekohesisht parashihet edhe nje rritje prej 40 cm tefusha. Njekohesisht parashihet edhe nje rritje prej 40 cm te nivelit te detit.nivelit te detit. • Sipas skenarit te duhet parashikohet nje rritje e shkalles seSipas skenarit te duhet parashikohet nje rritje e shkalles se avullimit te ujit, gje qe do te thote se shume me teper bime doavullimit te ujit, gje qe do te thote se shume me teper bime do te thahen.te thahen. • Per shume vende kjo do te thote, vdekje, keshtu ne vitin 2060,Per shume vende kjo do te thote, vdekje, keshtu ne vitin 2060, 700 milion njrez do te vuajne nga uria nga rreth 200 milion700 milion njrez do te vuajne nga uria nga rreth 200 milion aktualisht.aktualisht.
 13. 13. Shendeti Publik dhe Furnizimi me UjeShendeti Publik dhe Furnizimi me Uje • Si rrjedhoje e ngrohjes globale pritet jo vetem rritja eSi rrjedhoje e ngrohjes globale pritet jo vetem rritja e rreshjve por edhe nje sasi e bollshme uji te embel ngarreshjve por edhe nje sasi e bollshme uji te embel nga shkrirja e akujve polare.shkrirja e akujve polare. • Kjo do te shpjere ne nje rritje te nivelit te ujit te detitKjo do te shpjere ne nje rritje te nivelit te ujit te detit ne vitin 2100 ne rreth 40 cm.ne vitin 2100 ne rreth 40 cm. • Kjo rritje do te shkaterroje jo vetem banesat eKjo rritje do te shkaterroje jo vetem banesat e njerezve dhe te mbjellat por do te demtoje edhenjerezve dhe te mbjellat por do te demtoje edhe burimet e ujerave nentokesore duke shkurtuar burimetburimet e ujerave nentokesore duke shkurtuar burimet njerezore te ujit te embel.njerezore te ujit te embel.
 14. 14. Shendeti Publik dhe AjriShendeti Publik dhe Ajri • Si pasoje e ngrohjes globale, sasia e smogut qeSi pasoje e ngrohjes globale, sasia e smogut qe krijohet nga oksidet e azotit, ose ozoni pranekrijohet nga oksidet e azotit, ose ozoni prane siperfaqes do te rritet ndjeshem.siperfaqes do te rritet ndjeshem. • Nje rritje e shkalles se smogut prane siperfaqes do teNje rritje e shkalles se smogut prane siperfaqes do te coje ne shtimin e diteve super te nxehta gje qe do tecoje ne shtimin e diteve super te nxehta gje qe do te demtoje ne mase shendetin e popullates.demtoje ne mase shendetin e popullates. • Depertimi i gazeve te smogut ne mushkeri, do te rriteDepertimi i gazeve te smogut ne mushkeri, do te rrite shkallen e prekshmerise ndaj infeksioneve teshkallen e prekshmerise ndaj infeksioneve te frymemarrjes duke rritur vdekshmerine.frymemarrjes duke rritur vdekshmerine.
 15. 15. Cfare demton tjeter ngrohja globaleCfare demton tjeter ngrohja globale • Barrierat koralore-Barrierat koralore- Me rritjen e niveleve te ujit te detit, gjithnjeMe rritjen e niveleve te ujit te detit, gjithnje e me shume do te kemi ngordhje masive te koraleve nga ftohjae me shume do te kemi ngordhje masive te koraleve nga ftohja dhe erresimi i ujerave detare ne te cilat ato rriten.dhe erresimi i ujerave detare ne te cilat ato rriten. • GroenlandaGroenlanda- Groenlanda nje pjese e madhe e se ciles eshte e- Groenlanda nje pjese e madhe e se ciles eshte e mbuluar nga akuj do te pesoje permbytje biblike nga shkrirja embuluar nga akuj do te pesoje permbytje biblike nga shkrirja e akujve dhe avancimi i detit.,akujve dhe avancimi i detit., • Kurora polare e akullit-Kurora polare e akullit- Si rrjedhoje e ngrohjes globale kuroratSi rrjedhoje e ngrohjes globale kurorat polare te akulli ne arktik, po shkrihen me shpejtesi duke berepolare te akulli ne arktik, po shkrihen me shpejtesi duke bere qe shume kafshe polare ta humbasin perfundimisht habitatin eqe shume kafshe polare ta humbasin perfundimisht habitatin e tyre.tyre. • Ciklet stinore te motit-Ciklet stinore te motit- Do te kemi nje prishje te cikleveDo te kemi nje prishje te cikleve stinore te motit si rrjedhoje e ngrohjes globale.stinore te motit si rrjedhoje e ngrohjes globale. LagunatLagunat- Si rrjedhoje e ngrohjes globale dhe te rritjes se- Si rrjedhoje e ngrohjes globale dhe te rritjes se nivelit te ujerave detare do te kemi zhdukje te lagunave sinivelit te ujerave detare do te kemi zhdukje te lagunave si pasoje e permbytjeve masive te tyrepasoje e permbytjeve masive te tyre..
 16. 16. Parashikimet per te ardhmenParashikimet per te ardhmen:: • Qendra kerkimore Nderkombetare per Kontrollin e klimes kaQendra kerkimore Nderkombetare per Kontrollin e klimes ka bere keto parashikime lidhur me ndryshimet e mundeshmebere keto parashikime lidhur me ndryshimet e mundeshme klimatike ne shekullin XXI.klimatike ne shekullin XXI. • Do te kemi nje rritje te temperatures mesatare te tokes me 3Do te kemi nje rritje te temperatures mesatare te tokes me 3 grade celsius.grade celsius. • Rreshjet mesatare ditore do te rriten me 0,2 mm ne shkalleRreshjet mesatare ditore do te rriten me 0,2 mm ne shkalle globale. ndersa lageshtia e truallit do te pakesohet me 2 mmglobale. ndersa lageshtia e truallit do te pakesohet me 2 mm mesatarisht ne shkalle globale.mesatarisht ne shkalle globale. • Niveli i ujerave detare do te rritet lokalisht por do te uletNiveli i ujerave detare do te rritet lokalisht por do te ulet globalisht.globalisht. • Vellimi dhe siperfaqja e akujve arktike do te pakesohet neVellimi dhe siperfaqja e akujve arktike do te pakesohet ne menyre dramatike.menyre dramatike.

×