O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
FFIICCHHAA FFAAMMIILLIIAARR 
MMgg.. EEvveellyynn GGooiiccoocchheeaa RRííooss 
MMééddiiccaa FFaammiilliiaarr 
Preparado par...
FFIICCHHAA FFAAMMIILLIIAARR 
FFiinnaalliiddaadd:: 
IInnssttrruummeennttoo úúttiill eenn ssaalluudd ffaammiilliiaarr 
CCo...
FFIICCHHAA FFAAMMIILLIIAARR 
 Hay diversidad ddee ffiicchhaass ffaammiilliiaarreess,, ddee aaccuueerrddoo 
aall ppaaííss ...
FFIICCHHAA FFAAMMIILLIIAARR 
 EEll FFoorrmmaattoo ddee llaa FFiicchhaa FFaammiilliiaarr,, ttiieennee eell 
pprrooppóóssii...
FFIICCHHAA FFAAMMIILLIIAARR 
 l Permite realizar laa vvaalloorraacciióónn ddee llooss pprroobblleemmaass 
ddee ssaalluudd...
DDaattooss GGeenneerraalleess 
 NN°° ddee FFiicchhaa FFaammiilliiaarr 
 DDiirreecccciióónn ddee llaa vviivviieennddaa 
...
 DDaattooss ddee llooss mmiieemmbbrrooss ddee llaa ffaammiilliiaa:: 
nnoommbbrree yy aappeelllliiddoo,, eeddaadd,, sseexx...
 RRiieessggooss FFaammiilliiaarreess 
 AAppooyyoo qquuee rreecciibbee llaa ffaammiilliiaa 
 PPaarrttiicciippaacciióónn ...
CCoonn llaa ffiicchhaa ffaammiilliiaarr ssee ppuueeddee 
ccoonnoocceerr:: 
 DDaattooss ssoocciiooeeccoonnóómmiiccooss dde...
EEjjeemmpplloo ddee ffiicchhaa ffaammiilliiaarr
MMooddeelloo ddee FFiicchhaa FFaammiilliiaarr –– PPrrooyyeeccttoo 
UUnnii TTrruujjiilllloo 
Anexo 1:
TTaarreeaa:: 
11..-- CCaaddaa eessttuuddiiaannttee lllleennaarráá uunnaa ffiicchhaa ffaammiilliiaarr ccoonn 
llooss ddaatt...
Ficha familiar
Ficha familiar
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Ficha familiar

3.502 visualizações

Publicada em

Publicada em: Saúde e medicina
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Ficha familiar

 1. 1. FFIICCHHAA FFAAMMIILLIIAARR MMgg.. EEvveellyynn GGooiiccoocchheeaa RRííooss MMééddiiccaa FFaammiilliiaarr Preparado para estudiantes del Curso Salud Pública I . Escuela de Preparado para estudiantes del Curso Salud Pública I . Escuela de Medicina - UCV Medicina - UCV
 2. 2. FFIICCHHAA FFAAMMIILLIIAARR FFiinnaalliiddaadd:: IInnssttrruummeennttoo úúttiill eenn ssaalluudd ffaammiilliiaarr CCoonnttrriibbuuiirr aa mmeejjoorraarr llaa aatteenncciióónn iinntteeggrraall ddee ssaalluudd ppaarraa llaass ffaammiilliiaass.. RReeccooppiillaarr iinnffoorrmmaacciióónn ppaarraa ccoommpprreennddeerr ssuuss nneecceessiiddaaddeess ddee ssaalluudd yy eexxppeeccttaattiivvaass ddee aatteenncciióónn..
 3. 3. FFIICCHHAA FFAAMMIILLIIAARR  Hay diversidad ddee ffiicchhaass ffaammiilliiaarreess,, ddee aaccuueerrddoo aall ppaaííss oo rreeggiióónn yy llaass nneecceessiiddaaddeess ddee rreeggiissttrroo..  PPuueeddee sseerr mmaannuuaall oo iinnffoorrmmaattiizzaaddaa..  SSee ppuueeddee aapplliiccaarr eenn ddiissttiinnttooss mmoommeennttooss..  PPeerrmmiittee eell sseegguuiimmiieennttoo ddee llooss iinntteeggrraanntteess ddee llaa ffaammiilliiaa..  PPeerrmmiittee ddeetteecccciióónn ddee rriieessggooss iinnddiivviidduuaalleess yy ffaammiilliiaarreess..
 4. 4. FFIICCHHAA FFAAMMIILLIIAARR  EEll FFoorrmmaattoo ddee llaa FFiicchhaa FFaammiilliiaarr,, ttiieennee eell pprrooppóóssiittoo ddee ffaacciilliittaarr eell aabboorrddaajjee bbiiooppssiiccoossoocciiaall ddee llaa ffaammiilliiaa aaddssccrriittaa aall eessttaabblleecciimmiieennttoo ddee ssaalluudd mmeeddiiaannttee llaa ddeessccrriippcciióónn ddeettaallllaaddaa ddee llooss iinntteeggrraanntteess ddee llaa ffaammiilliiaa..
 5. 5. FFIICCHHAA FFAAMMIILLIIAARR  l Permite realizar laa vvaalloorraacciióónn ddee llooss pprroobblleemmaass ddee ssaalluudd iinnddiivviidduuaalleess yy ffaammiilliiaarreess ddeennttrroo ddeell ccoonntteexxttoo eeccoonnóómmiiccoo,, ssoocciiaall yy aammbbiieennttaall ddoonnddee ssee llaa ffaammiilliiaa ssee ddeesseennvvuueellvvee..  AAssiimmiissmmoo,, ppeerrmmiittee ccoonnoocceerr::  LLaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llaa vviivviieennddaa  MMoorrbbiilliiddaadd sseennttiiddaa..  MMoorrttaalliiddaadd
 6. 6. DDaattooss GGeenneerraalleess  NN°° ddee FFiicchhaa FFaammiilliiaarr  DDiirreecccciióónn ddee llaa vviivviieennddaa  PPuunnttoo ddee rreeffeerreenncciiaa  DDaattooss ddee llaass vviissiittaass ddoommiicciilliiaarriiaass iinntteeggrraalleess..
 7. 7.  DDaattooss ddee llooss mmiieemmbbrrooss ddee llaa ffaammiilliiaa:: nnoommbbrree yy aappeelllliiddoo,, eeddaadd,, sseexxoo,, ggrraaddoo ddee iinnssttrruucccciióónn,, ooccuuppaacciióónn,, sseegguurroo mmééddiiccoo,, mmoovviimmiieennttooss mmiiggrraattoorriiooss,, ccoonnddiicciióónn ddee ssaalluudd ddee llooss úúllttiimmooss ttrreess mmeesseess..
 8. 8.  RRiieessggooss FFaammiilliiaarreess  AAppooyyoo qquuee rreecciibbee llaa ffaammiilliiaa  PPaarrttiicciippaacciióónn SSoocciiaall ddee aallggúúnn mmiieemmbbrroo ddee llaa ffaammiilliiaa  FFaammiilliiooggrraammaa  IIMMPPOORRTTAANNTTEE:: RReeqquuiieerree ddee uunn iinnssttrruuccttiivvoo ppaarraa rreeccooppiillaarr iinnffoorrmmaacciióónn bbaajjaa llaass mmiissmmaass ddeeffiinniicciioonneess ooppeerraacciioonnaalleess..
 9. 9. CCoonn llaa ffiicchhaa ffaammiilliiaarr ssee ppuueeddee ccoonnoocceerr::  DDaattooss ssoocciiooeeccoonnóómmiiccooss ddee llaa ffaammiilliiaa  CCaalliiffiiccaacciióónn ddee RRiieessggoo SSoocciiooeeccoonnóómmiiccoo  DDaattooss ddee vviivviieennddaa yy eennttoorrnnoo  SSeegguuiimmiieennttoo ddee llooss pprroobblleemmaass iiddeennttiiffiiccaaddooss..  AAtteenncciioonneess bbrriinnddaaddaass aa llooss iinntteeggrraanntteess ddee llaa ffaammiilliiaa ppoorr cciicclloo ddee vviiddaa..
 10. 10. EEjjeemmpplloo ddee ffiicchhaa ffaammiilliiaarr
 11. 11. MMooddeelloo ddee FFiicchhaa FFaammiilliiaarr –– PPrrooyyeeccttoo UUnnii TTrruujjiilllloo Anexo 1:
 12. 12. TTaarreeaa:: 11..-- CCaaddaa eessttuuddiiaannttee lllleennaarráá uunnaa ffiicchhaa ffaammiilliiaarr ccoonn llooss ddaattooss ddee uunnaa ffaammiilliiaa ((ppaarraa eeffeeccttooss ddee llaa pprrááccttiiccaa nnoo eess nneecceessaarriioo ccoollooccaarr nnoommbbrree yy aappeelllliiddooss,, ssóólloo iinniicciiaalleess)).. 22..-- CCoonnssoolliiddaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddee ccaaddaa uunnaa ddee llaass ffiicchhaass eenn ggrruuppoo.. 33..-- CCoonnssoolliiddaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddee ttooddaa llaass ffiicchhaass eenn eell aauullaa.. 44..-- AAnnaalliizzaarr yy ttaabbuullaarr llooss rreessuullttaaddooss..

×