O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Syarifudin, materi ibd
Syarifudin, materi ibd
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 14 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Ficha familiar (20)

Mais de Evelyn Goicochea Ríos (20)

Anúncio

Mais recentes (14)

Ficha familiar

 1. 1. FFIICCHHAA FFAAMMIILLIIAARR MMgg.. EEvveellyynn GGooiiccoocchheeaa RRííooss MMééddiiccaa FFaammiilliiaarr Preparado para estudiantes del Curso Salud Pública I . Escuela de Preparado para estudiantes del Curso Salud Pública I . Escuela de Medicina - UCV Medicina - UCV
 2. 2. FFIICCHHAA FFAAMMIILLIIAARR FFiinnaalliiddaadd:: IInnssttrruummeennttoo úúttiill eenn ssaalluudd ffaammiilliiaarr CCoonnttrriibbuuiirr aa mmeejjoorraarr llaa aatteenncciióónn iinntteeggrraall ddee ssaalluudd ppaarraa llaass ffaammiilliiaass.. RReeccooppiillaarr iinnffoorrmmaacciióónn ppaarraa ccoommpprreennddeerr ssuuss nneecceessiiddaaddeess ddee ssaalluudd yy eexxppeeccttaattiivvaass ddee aatteenncciióónn..
 3. 3. FFIICCHHAA FFAAMMIILLIIAARR  Hay diversidad ddee ffiicchhaass ffaammiilliiaarreess,, ddee aaccuueerrddoo aall ppaaííss oo rreeggiióónn yy llaass nneecceessiiddaaddeess ddee rreeggiissttrroo..  PPuueeddee sseerr mmaannuuaall oo iinnffoorrmmaattiizzaaddaa..  SSee ppuueeddee aapplliiccaarr eenn ddiissttiinnttooss mmoommeennttooss..  PPeerrmmiittee eell sseegguuiimmiieennttoo ddee llooss iinntteeggrraanntteess ddee llaa ffaammiilliiaa..  PPeerrmmiittee ddeetteecccciióónn ddee rriieessggooss iinnddiivviidduuaalleess yy ffaammiilliiaarreess..
 4. 4. FFIICCHHAA FFAAMMIILLIIAARR  EEll FFoorrmmaattoo ddee llaa FFiicchhaa FFaammiilliiaarr,, ttiieennee eell pprrooppóóssiittoo ddee ffaacciilliittaarr eell aabboorrddaajjee bbiiooppssiiccoossoocciiaall ddee llaa ffaammiilliiaa aaddssccrriittaa aall eessttaabblleecciimmiieennttoo ddee ssaalluudd mmeeddiiaannttee llaa ddeessccrriippcciióónn ddeettaallllaaddaa ddee llooss iinntteeggrraanntteess ddee llaa ffaammiilliiaa..
 5. 5. FFIICCHHAA FFAAMMIILLIIAARR  l Permite realizar laa vvaalloorraacciióónn ddee llooss pprroobblleemmaass ddee ssaalluudd iinnddiivviidduuaalleess yy ffaammiilliiaarreess ddeennttrroo ddeell ccoonntteexxttoo eeccoonnóómmiiccoo,, ssoocciiaall yy aammbbiieennttaall ddoonnddee ssee llaa ffaammiilliiaa ssee ddeesseennvvuueellvvee..  AAssiimmiissmmoo,, ppeerrmmiittee ccoonnoocceerr::  LLaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llaa vviivviieennddaa  MMoorrbbiilliiddaadd sseennttiiddaa..  MMoorrttaalliiddaadd
 6. 6. DDaattooss GGeenneerraalleess  NN°° ddee FFiicchhaa FFaammiilliiaarr  DDiirreecccciióónn ddee llaa vviivviieennddaa  PPuunnttoo ddee rreeffeerreenncciiaa  DDaattooss ddee llaass vviissiittaass ddoommiicciilliiaarriiaass iinntteeggrraalleess..
 7. 7.  DDaattooss ddee llooss mmiieemmbbrrooss ddee llaa ffaammiilliiaa:: nnoommbbrree yy aappeelllliiddoo,, eeddaadd,, sseexxoo,, ggrraaddoo ddee iinnssttrruucccciióónn,, ooccuuppaacciióónn,, sseegguurroo mmééddiiccoo,, mmoovviimmiieennttooss mmiiggrraattoorriiooss,, ccoonnddiicciióónn ddee ssaalluudd ddee llooss úúllttiimmooss ttrreess mmeesseess..
 8. 8.  RRiieessggooss FFaammiilliiaarreess  AAppooyyoo qquuee rreecciibbee llaa ffaammiilliiaa  PPaarrttiicciippaacciióónn SSoocciiaall ddee aallggúúnn mmiieemmbbrroo ddee llaa ffaammiilliiaa  FFaammiilliiooggrraammaa  IIMMPPOORRTTAANNTTEE:: RReeqquuiieerree ddee uunn iinnssttrruuccttiivvoo ppaarraa rreeccooppiillaarr iinnffoorrmmaacciióónn bbaajjaa llaass mmiissmmaass ddeeffiinniicciioonneess ooppeerraacciioonnaalleess..
 9. 9. CCoonn llaa ffiicchhaa ffaammiilliiaarr ssee ppuueeddee ccoonnoocceerr::  DDaattooss ssoocciiooeeccoonnóómmiiccooss ddee llaa ffaammiilliiaa  CCaalliiffiiccaacciióónn ddee RRiieessggoo SSoocciiooeeccoonnóómmiiccoo  DDaattooss ddee vviivviieennddaa yy eennttoorrnnoo  SSeegguuiimmiieennttoo ddee llooss pprroobblleemmaass iiddeennttiiffiiccaaddooss..  AAtteenncciioonneess bbrriinnddaaddaass aa llooss iinntteeggrraanntteess ddee llaa ffaammiilliiaa ppoorr cciicclloo ddee vviiddaa..
 10. 10. EEjjeemmpplloo ddee ffiicchhaa ffaammiilliiaarr
 11. 11. MMooddeelloo ddee FFiicchhaa FFaammiilliiaarr –– PPrrooyyeeccttoo UUnnii TTrruujjiilllloo Anexo 1:
 12. 12. TTaarreeaa:: 11..-- CCaaddaa eessttuuddiiaannttee lllleennaarráá uunnaa ffiicchhaa ffaammiilliiaarr ccoonn llooss ddaattooss ddee uunnaa ffaammiilliiaa ((ppaarraa eeffeeccttooss ddee llaa pprrááccttiiccaa nnoo eess nneecceessaarriioo ccoollooccaarr nnoommbbrree yy aappeelllliiddooss,, ssóólloo iinniicciiaalleess)).. 22..-- CCoonnssoolliiddaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddee ccaaddaa uunnaa ddee llaass ffiicchhaass eenn ggrruuppoo.. 33..-- CCoonnssoolliiddaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddee ttooddaa llaass ffiicchhaass eenn eell aauullaa.. 44..-- AAnnaalliizzaarr yy ttaabbuullaarr llooss rreessuullttaaddooss..

×