Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a ΓΑΙΤΑΝΗΣ-ΤΕΤΡΑΔΑΚΟΥ-ΚυπροΕλλαδικό 2023.pdf(20)

Anúncio

Último(20)

ΓΑΙΤΑΝΗΣ-ΤΕΤΡΑΔΑΚΟΥ-ΚυπροΕλλαδικό 2023.pdf

 1. Αξιολογώ και αναπτύσσω Δεξιότητες Ζωής και Σταδιοδρομίας σε ωφελούμενους (μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές κλπ) με τα πρότυπα εργαλεία και τις πύλες διά βίου ΣυΕΠ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Κυπροελλαδικό Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής «Συμβουλευτική, Σχεδιασμός Σταδιοδρομίας». Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 Θεωρητικό πλαίσιο – Συστάσεις: Δημήτρης Γαϊτάνης, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΣυΕΠ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Υπεύθυνος Εθνικών Κέντρων Euroguidance και Europass Ελλάδος Βιωματική άσκηση: Δημήτρης Γαϊτάνης, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΣυΕΠ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Υπεύθυνος Εθνικών Κέντρων Euroguidance και Europass Ελλάδος, Βούλη Τετραδάκου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης Υπηρεσιών και Εργαλείων Συ.Ε.Π. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Συντονίστρια Εθνικού Κέντρου Euroguidance Ελλάδος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 2. European Skills Agenda – 12 flagship actions 1. Η απόκτηση δεξιοτήτων για εργασία πρέπει να είναι η κατευθυντήρια αρχή. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάμε από τη χαρτογράφηση του συνόλου δεξιοτήτων κάθε ατόμου, την παροχή στοχευμένης κατάρτισης που ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες αναβάθμισης και ανανέωσης δεξιοτήτων και βοηθούμε το άτομο να βρει μια θέση εργασίας σε ζήτηση στην αγορά εργασίας. 2. Όλοι είναι καλά ενημερωμένοι και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική ΣυΕΠ
 3. Έμφαση σε μαθησιακά αποτελέσματα και συγκρισιμότητα προσόντων (Σύσταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής EQF 22-5-2017)  Μαθησιακά Αποτελέσματα = Αυτά που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας  Γνώση = Το αποτέλεσμα αφομοίωσης της πληροφόρησης μέσω της μάθησης. Στο EQF περιγράφονται ως θεωρητικές ή αντικειμενικές  Δεξιότητα = Η ικανότητα εφαρμογής της γνώσης και της τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση καθηκόντων ή την επίλυση προβλημάτων. Στο ΕQF, οι δεξιότητες περιγράφονται ως γνωστικές (cognitive) (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) ή πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων)  Υπευθυνότητα και Αυτονομία = Η ικανότητα του διδασκόμενου να εφαρμόζει γνώσεις και δεξιότητες αυτόνομα και με υπευθυνότητα
 4. Βασικές Ικανότητες (key competences) (σύσταση 22-5-2018) • συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, όπου: • γνώσεις = ήδη εδραιωμένα γεγονότα και αριθμητικά στοιχεία, έννοιες, ιδέες και θεωρίες που υποστηρίζουν την κατανόηση ενός συγκεκριμένου τομέα ή αντικειμένου • δεξιότητες = η ικανότητα και η δυνατότητα εκτέλεσης διαδικασιών και αξιοποίησης των υφιστάμενων γνώσεων για την επίτευξη αποτελεσμάτων • στάσεις = προδιάθεση και νοοτροπίες δράσης ή αντίδρασης απέναντι σε ιδέες, άτομα ή καταστάσεις. Τις χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την απασχολησιμότητα, την κοινωνική ένταξη, έναν βιώσιμο τρόπο διαβίωσης, την επιτυχή ζωή σε ειρηνικές κοινωνίες, τη διαχείριση της ζωής με συναίσθηση του υγιεινού τρόπου ζωής και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.
 5. Συστάσεις • Μετασχηματίστε τις ικανότητες «σε πλαίσια μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία μπορούν να συμπληρωθούν με τα κατάλληλα εργαλεία για αξιολόγηση και επικύρωση στα κατάλληλα επίπεδα» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύσταση 22-5-2018). • Κάθε χώρα παροτρύνεται να αναπτύξει ένα εθνικό πλαίσιο δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας (career management skills framework - Blueprint) (ELGPN, 2015).
 6. Προσωπικό επίπεδο Αυτορρύθμιση (επίγνωση και διαχείριση συναισθημάτων, σκέψεων και συμπεριφοράς) Ευελιξία (ικανότητα διαχείρισης των μεταβάσεων και της αβεβαιότητας, καθώς και αντιμετώπισης προκλήσεων) Ευημερία (επιδίωξη ικανοποίησης ζωής, φροντίδα σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας, υιοθέτηση ενός βιώσιμου τρόπου ζωής) Κοινωνικό επίπεδο Ενσυναίσθηση (κατανόηση των συναισθημάτων, εμπειριών και αξιών ενός άλλου ατόμου και παροχή ενδεδειγμένων απαντήσεων) Επικοινωνία (χρήση σχετικών στρατηγικών επικοινωνίας, κωδικών και εργαλείων για συγκεκριμένους τομείς, ανάλογα με το πλαίσιο και το περιεχόμενο) Συνεργασία (εμπλοκή σε ομαδική δραστηριότητα και ομαδική εργασία, αναγνωρίζοντας και σεβόμενος/η τους άλλους) Μεταγνωστ ικό επίπεδο Νοοτροπία ανάπτυξης (πίστη στις δυνατότητες του ατόμου και των άλλων για συνεχή μάθηση και πρόοδο) Κριτική σκέψη (αξιολόγηση πληροφοριών και επιχειρημάτων για την υποστήριξη αιτιολογημένων συμπερασμάτων και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων) Διαχείριση μάθησης (σχεδιασμός, οργάνωση, παρακολούθηση και αναθεώρηση της μάθησης)
 7. Επιχειρηματική Ικανότητα “a transversal key competence applicable by individuals and groups, including existing organisations, across all spheres of life” “when you act upon opportunities and ideas and transform them into value for others. The value that is created can be financial, cultural, or social (FFE- YE, 2012)”. “Entrepreneurship as a competence applies to all spheres of life. It enables citizens to nurture their personal development, to actively contribute to social development, to enter the job market as employee or as self-employed, and to start-up or scale-up ventures which may have a cultural, social or commercial motive”
 8. ΠΕΡΙΟΧΕΣ 5 ΜΑΚΡΟ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Α. Εγώ Συναισθηματική νοημοσύνη Ικανότητα να μαθαίνω – μεταγνωστική ικανότητα Β. Εγώ και οι Άλλοι Διαπροσωπική επικοινωνία και επαγγελματικές σχέσεις Ικανότητα αναζήτησης και ανάλυσης ευκαιριών εκπαίδευσης ή/και εργασίας Γ. Εγώ, οι Άλλοι και το Μέλλον Ικανότητα σχεδιασμού σταδιοδρομίας και λήψης απόφασης
 9. Ο κύκλος της εμπειρικής μάθησης του Kolb (1984)
 10.  Γιατί σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση εργασίας;  “Τι ξέρετε για την εταιρεία μας;”  “Πως θα αντιμετωπίζατε μια σύγκρουση στον χώρο εργασίας;” Ξέρω το αντικείμενο + συναισθηματική νοημοσύνη + πειθώ + επικοινωνία Πως βλέπω τον άλλο, την κατάσταση, αντιλαμβάνομαι σύγκρουση, πως τοποθετούμαι;
 11.  Είμαι σε θέση να (μαθησιακό αποτέλεσμα)…  …αντιλαμβάνομαι τη σημασία του συναισθήματος του άλλου και της ικανότητάς μου να μπαίνω στη θέση του  Χ 2  Στη συνέντευξη : Αντιλαμβάνομαι γιατί δεν είναι ικανοποιημένος ο πελάτης, γιατί λέει αυτό, εκφράζω ενεργητικό ενδιαφέρον να λύσω το πρόβλημα, συνεργάζομαι αρμονικά με τους συναδέλφους για την καλύτερη εξυπηρέτησή του.
 12.  Ξέρω τι ψάχνω, που και πως να το ψάξω  Αξιοποιώ πολλαπλές πηγές πληροφόρησης  Αντιστέκομαι στους περισπασμούς  Επεξεργάζομαι κριτικά τις πληροφορίες  Εντοπίζω, αξιολογώ και αξιοποιώ μια ευκαιρία για εμένα  Εντοπίζω, αξιολογώ και εφαρμόζω νέες ιδέες
 13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ικανότητα αναζήτησης της πληροφορίας Αναγνωρίζω, οργανώνω, αποκτώ και αξιολογώ την πληροφορία που λαμβάνω από εργαλεία αναζήτησης ή ειδικούς Συγκέντρωση προσοχής Επικεντρώνομαι σε αυτό που θεωρείται σημαντικό και είναι προτεραιότητα, επιδεικνύοντας αντίσταση στους περισπασμούς. Κριτική σκέψη Εξάγω ορθολογικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ενεργό επεξεργασία και ενδεχομένως αμφισβήτηση των πληροφοριών. Ανοιχτότητα και δημιουργικότητα Έχω μία «ανοιχτή» διάθεση στις νέες ιδέες και εμπειρίες. Χρησιμοποιώ την αποκλίνουσα σκέψη και παράγω ιδέες που είναι πρωτότυπες και λειτουργικές. Παραγωγικότητα Αντιδρώ στη στασιμότητα και ενεργοποιούμαι ΕΠΙΠΛΕΟΝ Μετάδοση της πληροφορίας Προσαρμόζω και επικοινωνώ αποτελεσματικά την πληροφορία Ευαισθησία στα συναισθήματα των άλλων Συνυπολογίζω τα συναισθήματα του δέκτη Πρόσληψη της πληροφορίας Κατανοώ πλήρως και αναπαράγω με ακρίβεια το περιεχόμενο του μηνύνατος του συνομιλητή μου
 14. Οδηγίες άσκησης 1 - Χρόνος 10 λεπτά • Στην ιστοσελίδα της Εθνικής Πύλης Δια βίου ΣυΕΠ https://e-stadiodromia.eoppep.gr/ στην ενότητα «αυτοαξιολόγηση» συμπληρώνετε τον πίνακα της ικανότητας αναζήτησης και ανάλυσης ευκαιριών εκπαίδευσης ή/και εργασίας –
 15. Οδηγίες άσκησης 2 • Χωριστείτε σε 5 ομάδες • Κάθε ομάδα λαμβάνει σε φωτοτυπία έναν από τους 5 παράγοντες περιγραφικών δεικτών μαθησιακών αποτελεσμάτων πχ ικανότητα αναζήτησης πληροφορίας. • Διαβάστε τι σημαίνει ο παράγοντας • Δείτε στην οθόνη τα 4 επίπεδα κατάκτησης του παράγοντα. • Συζητείστε εντός της ομάδας τις 3 ερωτήσεις της φωτοτυπίας, τις ατομικές και ομαδικές διαφορές και προτείνετε τρόπους προσωπικής και ομαδικής βελτίωσης (15 λεπτά) • Rapporteur από κάθε ομάδα αναφέρει στην ολομέλεια τα πορίσματα (10 λεπτά)
 16. Σύσταση 1 • Διαβάστε το θεωρητικό πλαίσιο κάθε ικανότητας π.χ. σελ. 64-73 • Σε τι αναλύεται κάθε ικανότητα • π.χ Τι είναι ο πληροφοριακός γραμματισμός (information literacy) και ποιοι οι δείκτες του • κάντε τις ασκήσεις που περιλαμβάνει • π.χ. σελ. 74 «Ταιριάζω επαγγέλματα με σπουδές»
 17. Ο πληροφοριακός γραμματισμός (information literacy) Η ικανότητα να βρίσκω ακριβείς και πραγματικές πληροφορίες και να τις αξιολογώ αποτελεσματικά • εξοικειώνει με διαφορετικούς τύπους δημοσιευμένης πληροφορίας (πληροφοριακό υλικό, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες), • εξασκεί σε πηγές αναζήτησης πληροφοριών, • καλλιεργεί τη μάθηση σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των παρεχόμενων πληροφοριών (αξιοπιστία, ακρίβεια, εγκυρότητα, επικαιρότητα κλπ) • ενισχύει την προσέγγιση συγκεκριμένων πηγών πληροφόρησης.
 18. ΔΕΙΚΤΕΣ Πληροφοριακός γραμματισμός • Επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο (web visitation): τείνουν να επισκέπτονται διαφορετικές και ποικίλες ιστοσελίδες. Νο μοναδικών ιστοσελίδων που επισκέπτονται, όπως αυτός προκύπτει από τη σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης (search engine results pages, SERP). • Επικέντρωση (focus): διερευνούν, περιοριζόμενοι σε αυτό ακριβώς που αναζητούν. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται και πάλι από τις σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης που αφορούν ένα θέμα. • Εντροπία (entropy): σχετίζεται με την ποικιλία στην αναζήτηση πολλαπλών θεμάτων, διαφορετικών μεταξύ τους, που υποσκάπτει την αποτελεσματικότητα στην αναζήτηση
 19. Πληροφορία vs Ευκαιρία Αντίληψη του προβλήματος 1. Αντίληψη μιας ευκαιρίας 2. Συγκέντρωση πληροφοριών για τη συγκεκριμένη ευκαιρία 3. Αξιολόγηση της αντιληπτής ευκαιρίας που εντάσσεται στην πτυχή του προβλήματος Δημιουργία ιδέας 1. Σύλληψη μιας τουλάχιστον καινοτόμου ιδέας 2. Αξιολόγηση της καινοτόμου ιδέας 3. Προσαρμογή της καινοτόμου ιδέας
 20. Σύσταση 2 • Στην Εθνική Πύλη Δια βίου ΣυΕΠ https://e-stadiodromia.eoppep.gr/ μελετήστε την ενότητα “Πληροφορίες για τα επαγγέλματα και την αγορά Εργασίας”
 21. Σύσταση 3 • Διαβάστε για τα κριτήρια ποιότητας της πληροφόρησης • ΑΚΡΙΒΕΙΑ: ακριβείς και ορθές - ελέγχονται διεξοδικά· • ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ: όσο το δυνατόν πληρέστερες, για παράδειγμα όσον αφορά την κάλυψη τομέων απασχόλησης, γεωγραφικών περιοχών κλπ • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: περιλαμβάνουν πρόσφατα δεδομένα, τα οποία επικαιροποιούνται συχνά με ελάχιστη προσπάθεια ή κόστος· • ΣΥΝΑΦΕΙΑ: είναι συναφείς με τα ζητήματα επαγγελματικής εξέλιξης κάθε χρήστη - ομάδας χρηστών • ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: παρουσιάζονται σε κατάλληλη οπτική μορφή, όπως γραφήματα, πίνακες, εικόνες, μορφοποιημένα κείμενα· • ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές δυνατότητες - υπόβαθρο των χρηστών (κείμενα εύκολα κατανοητά). Προσβάσιμες χωρίς εγγραφή και με χαμηλό κόστος ή δωρεάν
 22. Πηγές • Επαγγελματικές μονογραφίες • Ιστοσελίδα μιας επιχείρησης ή σελίδα της επιχείρησης στα κοινωνικά δίκτυα • Κλαδικά περιοδικά • Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων • Οικονομικές εφημερίδες και περιοδικά • Επαγγελματικοί σύλλογοι • Αγγελίες • Γραφεία εύρεσης εργασίας • Σύλλογοι αποφοίτων • Ιστοσελίδες άλλων οργανισμών σχετικών με απασχόληση και επιχειρήσεις (ΟΑΕΔ, ΣΕΒ, ΓΣΕΕ) • Ιστοσελίδες ευρωπαϊκών φορέων που παρέχουν ενημέρωση για επαγγέλματα, απασχόληση και θέσεις εργασίας (Europass, Cedefop, ESCO κλπ).
 23. Καλή πρακτική: Cedefop • Workshop για την LMI και την διαβίου ΣυΕΠ • https://www.cedefop.europa. eu/en/events/workshop- labour-market-information- lmi-lifelong-guidance • Πως εντάσσω την LMI στην ατομική ΣυΕΠ; • https://www.cedefop.europa. eu/en/tools/resources- guidance/toolkit/how-can- you-integrate-lmi-in-your- guidance-activities
 24. Εθνική Πύλη Εκπαιδευτικών Ευκαιριών https://ploigos.eoppep.gr/ekep/external/main-page 14.000 εκπαιδευτικές ευκαιρίες όλων των επιπέδων και τύπων εκπαίδευσης Αναζήτηση με βάση ατομικά κριτήρια π.χ. λέξεις – κλειδιά, τόπο, ειδικές ομάδες
 25. ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ΠΤΥΧΙΟ ΕΕΚ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ Σ.Ε.Κ. & ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 4 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ.) & ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΕΚ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 5 ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΕΚ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5, ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. & ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΕΚ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5, ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Ι.Ε.Κ & ΔΙΠΛΩΜΑ/ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ 6 ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ 7 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 8 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 26. https://www.eoppep.gr/index.php/el/structure- and-program-certification/workings/katalogos- ep https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat /isco/docs/publication08.pdf
 27. Ο αέναιος κύκλος της σταδιοδρομίας Ποιος είμαι; ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Τι έχω καταφέρει; TYXH ΑΓΩΓΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ - ΝΟΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/NETWORKING Συναισθηματική Νοημοσύνη Συναισθηματική Νοημοσύνη ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Μοναδικές Εμπειρίες Ζωής ΔΙΚΤΥΩΣΗ Μεταγνωστική ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΔΒΜ ΜΑΘΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΞΙΕΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Anúncio