O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Preguntes més freqüents campanya defensem l'escola en català

452 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Preguntes més freqüents campanya defensem l'escola en català

  1. 1. PREGUNTES MÉS FREQÜENTS Campanya i Proposició de Llei Defensem l’Escola en Català1. PERQUÈ ESTÀ EN PERILL EL CATALÀ A L’ESCOLA?El sistema d’immersió lingüística en català està en perill per lessentències judicials del Regne d’Espanya que ordenen re introduirl’espanyol com a llengua vehicular.Les recents sentències judicials del Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem, iTribunal Superior de Justícia de Catalunya, ordenen que en els propers mesosla llengua espanyola sigui “reintroducida” com a “lengua vehicular de laenseñanza en Cataluña junto con el catalán”, amb l’objectiu que “ambaslenguas cooficiales deberían ser vehiculares en la misma proporción”.Totes aquestes sentències es deriven de la nova situació creada per lasentència 31/2010 del TC contra l’Estatut de Catalunya que estableix que“se considere también el castellano como llengua vehicular de la enseñanza enCataluña junto con el catalán”.2. PER QUÈ CAL UNA NOVA LLEI QUE BLINDI EL CATALÀ COM A ÚNICALLENGUA VEHICULAR A L’ENSENYAMENT?La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) actualment en vigor no blinda el catalàcom a única llengua vehicular. Només estableix de forma ambigua que “Elcatalà és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular ...”, cosa queno exclou a l’espanyol la condició també de llengua vehicular.La sentència del TC contra l’Estatut és clara en aquest sentit “nada permite queel castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana,de la condición de lengua vehicular en la enseñanza”.Només una Llei que explícitament reconegui el català com a única llenguavehicular de l’ensenyament empenyerà el Govern de la Generalitat a noacatar les sentències judicials que l’obliguen a introduir el castellà, perquèes podrà emparar en la Llei del Parlament de Catalunya.
  2. 2. 3. QUÈ DIU LA LLEI DEFENSEM L’ESCOLA EN CATALÀ? ­ El català com a única llengua vehicular en l’educació i la comunicació als centres. ­ Català única llengua de la comunitat educativa, tant a dins dels centres com a fora. Excepte, si cal, amb les famílies estrangeres durant el primer any.. ­ Català única llengua dels docents. ­ Català única llengua d’acollida de l’alumnat nouvingut. ­ Tenir dret a cursar les assignatures dels estudis universitaris en català, sense excloure que es puguin cursar estudis en altres llengües si és la voluntat de l’alumne. ­ L’existència d’un òrgan d’aplicació, avaluació i orientació a la Secretaria de Política Lingüística a efectes de vetllar pel compliment d’aquesta llei. ­ Tot plegat s’aplicarà a l’aranès allà on estigui legalment establert.4. QUÈ PERMETRÀ AQUESTA NOVA LLEI?La Llei Defensem l’Escola en Català, que explícitament reconeix el catalàcom a única llengua vehicular de l’ensenyament, empenyerà el Govern de laGeneralitat a no acatar les sentències judicials que l’obliguen a re introduirel castellà, perquè es podrà emparar en aquesta Llei del Parlament deCatalunya.5. QUINS TRÀMITS SEGUIRÀ LA LLEI AL PARLAMENT DE CATALUNYA?QUINS PASSOS HA SEGUIT FINS ARA LA PROPOSICIÓ DE LLEI?La Comissió Promotora Defensem l’Escola en Català va presentar primer, elpassat setembre, la Proposició de Llei com a Iniciativa Legislativa Popular alregistre del Parlament de Catalunya, amb el nom “Salvem l’escola en català”.
  3. 3. La Mesa del Parlament, però, va rebutjar la seva tramitació amb l’argumentque era inconstitucional.Acte seguit es va presentar la Proposició de Llei a través d’un SubgrupParlamentari que s’hi va oferir.EN QUIN MOMENT ES TROBA ARA LA PROPOSICIÓ DE LLEI?La Proposició de Llei ha estat admesa a tràmit per la Mesa del Parlamentperquè la Mesa no pot rebutjar iniciatives legislatives presentades per Grups oSubgrups Parlamentaris, com sí pot fer amb les ILP.QUINS PASSOS LI QUEDEN A LA LLEI? ­ Utilitzant el Dret de Petició regulat pel Parlament de Catalunya centenars de milers de ciutadans demanarem –via signatures- que els diputats i les diputades del Parlament votin a favor de la Proposició de Llei Defensem l’Escola en Català. ­ Durant l’any 2012 la Llei es debatrà al Ple del Parlament de Catalunya. En el cas que sigui votada a favor, s’iniciarà el període d’esmenes a la Proposició de Llei. ­ En finalitzar el període d’esmenes es farà la votació definitiva de la Proposició de Llei Defensem l’Escola en Català al Parlament de Catalunya.

×