طراحی سایت

‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫اسپیناس‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬‫روز‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫همیشه‬
‫در‬ ‫ابزارها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تکتینک‬ ‫ترین‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫در‬ ‫دارد‬‫اسپیناس‬‫از‬
‫مانند‬ ‫دنیا‬ ‫روز‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬CSS3 , HTML5 , Jquery ,
JAVASCRIPT‫در‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
‫مانند‬ ‫زبانهایی‬ ‫همچنین‬PHP , ASP‫در‬‫اسپیناس‬ ‫شرکت‬
‫زند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫حرف‬ ‫مداری‬ ‫مشتری‬
Off-Page Seo

‫روش‬ ‫خالف‬ ‫بر‬SEO On Page‫توسعه‬ ‫که‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ارتقاهایی‬ ‫تمام‬ ‫شامل‬ ‫صفحه‬ ‫بیرون‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫روش‬ ،‫شد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫باالیی‬ ‫مستقیم‬ ‫کنترل‬ ‫با‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫کمک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫باالی‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزهایی‬ ‫تمام‬ ‫اینشامل‬ ‫شود؛‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شما‬
‫کند‬.SEOOff Page‫دهندگان‬ ‫پیوند‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫درجه‬ ‫در‬(‫کنند‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫سایتشما‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫پیوندهایی‬)‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫متمرکز‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫پردازد‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫انجاممی‬.SEO Off Page‫که‬ ‫است‬ ‫نامحدود‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫اداره‬ ،‫دهندگان‬ ‫پیوند‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫سئو‬ ‫مهندسین‬ ‫توسط‬.
SEM

‫مخفف‬Search Engine Marketing‫است‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫با‬ ‫بازاریابی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫و‬.SEM‫میشود‬ ‫گفته‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫فروش‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫بینندگان‬ ‫افزایش‬ ‫پروسه‬ ‫تمام‬ ‫به‬..‫در‬SEM‫است‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫نهایی‬ ‫هدف‬.

‫موارد‬ ‫مهمترین‬SEM‫از‬ ‫عبارتند‬:
‫مناسب‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫انتخاب‬
‫رقبا‬ ‫وضعیت‬ ‫بررسی‬
‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬
‫آمارها‬ ‫تحلیل‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬
‫تفاوت‬SEO‫و‬SEM

‫برای‬ ‫ها‬ ‫مثال‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬SEM‫است‬ ‫گوگل‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬.‫باالی‬ ‫سرعت‬SEM‫است‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫ولی‬ ،‫آید‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫سریعی‬ ‫پیشرفت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ،‫چشمگیر‬ ‫نتایج‬ ‫و‬.‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬SEO‫می‬ ‫تر‬ ‫آنطوالنی‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫بیشتری‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫صبر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
‫باشد‬.‫برای‬ ‫سیم،یعنی‬ ‫بعد‬ ‫سئو‬ ‫اول‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫داشت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫نکته‬ ‫مهمترین‬SEM‫اصول‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫حتما‬SEO‫باشد‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬.
SMO

‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬۲۰۰۶‫گرفت‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫جدیدتری‬ ‫معانی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫باپیشرفت‬ ‫و‬ ‫ندرت‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مطرح‬.،‫اشارهشده‬ ‫پدیا‬ ‫ویکی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫اما‬SMO‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫اینگونه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬:

‫یک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫وآگاهی‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫هدفش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫شبیه‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫است‬ ‫مشخص‬.‫یعنی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫سازی‬ ‫بهنیه‬ ،‫عام‬ ‫طور‬ ‫به‬‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سازییک‬ ‫بهینه‬

SMO‫میپردازد‬ ‫نویسنده‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫نویسنده‬ ‫اعتبار‬ ،‫محتوا‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬.‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫مشخصا‬SMO‫سئوی‬ ‫روی‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫سزایی‬ ‫به‬ ‫تاثیر‬.
SMM

SMM‫باشد‬ ‫می‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫یکی‬.SMM‫کلمه‬ ‫شده‬ ‫خالصه‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بازاریابی‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫که‬Social Media Marketing‫است‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫ترافیک‬ ‫برایجذب‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬.‫شده‬ ‫منظوریساخته‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫هر‬
‫است‬.‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬twitter‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫رویدادها‬ ‫وانتقال‬ ‫رسانی‬ ‫خبر‬ ،‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫قدیمی‬ ‫دوستان‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫متن‬ ،‫عکس‬ ،‫فایل‬ ‫گذاری‬ ‫برایاشتراک‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫فیسبوک‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫دیگر‬ ‫طرفی‬ ‫از‬.‫اجتم‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫چهفعالیت‬ ‫هر‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬‫اعی‬
‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫هتری‬ ‫بازخورد‬ ‫باشد‬ ‫بیشتر‬.
 ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫دارید‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پایه‬ ‫اطالعات‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫دانستن‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫شروع‬ ‫ابرای‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شما‬
 ‫در‬ ‫پایه‬ ‫مفاهیم‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫دارید‬.
 ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫تعریف‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫میتوانید‬ ‫شما‬ ‫نباشید‬ ‫نگران‬ ‫اما‬ ‫برسند‬ ‫نامفهوم‬ ‫بسیار‬ ‫مفاهیم‬ ‫این‬ ‫اول‬ ‫نگاه‬ ‫در‬ ‫شاید‬
 ‫دهید‬.
 ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫اولیه‬ ‫مفاهیم‬ ‫از‬:
 ‫گویند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫،وب‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬.: WEB SITE_
 ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تصاویر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نوشته‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫وب‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫یا‬.: WEB PAGE_
 ‫گویند‬ ‫می‬ ‫میزبان‬ ‫یا‬ ‫هاست‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫به‬.‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫گردی‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫سایتی‬ ‫هر‬ ‫آدر‬: HOST_
 ‫میکند‬ ‫وصل‬ ‫سرویس‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یا‬ ‫میزبان‬ ‫هاست‬ ‫به‬ ‫مارا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫ما‬ ‫که‬.
 ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دامنه‬ ‫همان‬ ‫که‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫دامنه‬ ‫همان‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫آدرس‬.: DOMAIN_
 ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫هر‬ ‫گذاری‬ ‫ارزش‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫همان‬ ‫یا‬.‫رتبه‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫فرآیند‬‫اول‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬: SEO_
 ‫دارد‬ ‫نویسی‬ ‫کد‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫جستجو‬.
 ‫پیوند‬ ‫همان‬ ‫یا‬.‫کرد‬ ‫میسر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫دوصفحه‬ ‫دادن‬ ‫ارتباط‬.‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫واز‬: LINK_
 ‫شد‬ ‫وصل‬ ‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬.
 ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ینترنت‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫جستجو‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬.‫باشد‬ ‫برخوردار‬ ‫باالتری‬ ‫رنک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫هر‬: RANK_
 ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫جستجو‬ ‫صفحات‬ ‫باالی‬ ‫در‬.
 ‫روند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫دراینترنت‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬.: STOP WORD_
 ‫و‬…‫هستند‬ ‫کلمات‬ ‫قبیل‬ ‫این‬ ‫از‬. WWW_WEB_HOME PAGE
 ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫یا‬ ‫مروگرها‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫اطالعاتی‬ ‫شناسه‬ ‫یا‬ ‫تگ‬ ‫این‬.: META TAGS_
 ‫است‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مطلبی‬ ‫حاوی‬ ‫شناسه‬ ‫این‬.: ALT TAG_
 ‫نیاز‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫فراوان‬ ‫مطالب‬ ‫و‬
1 de 3

Recomendados

17 seo-2016-clicktools por
17 seo-2016-clicktools17 seo-2016-clicktools
17 seo-2016-clicktoolsRazmik Ghookas
170 visualizações23 slides
سئو کسب و کار الکترونیکی-بهینه سازی سایت-هانیه غفرانی por
سئو کسب و کار الکترونیکی-بهینه سازی سایت-هانیه غفرانیسئو کسب و کار الکترونیکی-بهینه سازی سایت-هانیه غفرانی
سئو کسب و کار الکترونیکی-بهینه سازی سایت-هانیه غفرانیHanieh Ghofrani
117 visualizações4 slides
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت por
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت Erfan Rahimi
18 visualizações13 slides
ایجاد لینک داخلی در وب سایت و تاثیر آن بر بهینه سازی por
ایجاد لینک داخلی در وب سایت و تاثیر آن بر بهینه سازیایجاد لینک داخلی در وب سایت و تاثیر آن بر بهینه سازی
ایجاد لینک داخلی در وب سایت و تاثیر آن بر بهینه سازیNovinidea
609 visualizações13 slides
LinkedIn introduction por
LinkedIn introductionLinkedIn introduction
LinkedIn introductionKimiaRajaee1
14 visualizações10 slides
Behine saze site por
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze sitedanesh_fd
248 visualizações31 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

سئوی داخلی و فنی در سال 2021 por
سئوی داخلی و فنی در سال 2021سئوی داخلی و فنی در سال 2021
سئوی داخلی و فنی در سال 2021Vahid Rostamibani
8 visualizações67 slides
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟ por
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟Vahid Rostamibani
8 visualizações41 slides
کتاب آموزش سئو por
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئوMasoud Javaheri
82 visualizações55 slides
Seo alguritm-google [www.irpdf.com] por
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]Seo alguritm-google [www.irpdf.com]
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]Hanieh Ghofrani
73 visualizações10 slides
Off page seo1 por
Off page seo1Off page seo1
Off page seo1Hanieh Ghofrani
334 visualizações20 slides
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت por
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
141 visualizações20 slides

Mais procurados(12)

سئوی داخلی و فنی در سال 2021 por Vahid Rostamibani
سئوی داخلی و فنی در سال 2021سئوی داخلی و فنی در سال 2021
سئوی داخلی و فنی در سال 2021
Vahid Rostamibani8 visualizações
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟ por Vahid Rostamibani
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
Vahid Rostamibani8 visualizações
کتاب آموزش سئو por Masoud Javaheri
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
Masoud Javaheri82 visualizações
Seo alguritm-google [www.irpdf.com] por Hanieh Ghofrani
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]Seo alguritm-google [www.irpdf.com]
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]
Hanieh Ghofrani73 visualizações
Off page seo1 por Hanieh Ghofrani
Off page seo1Off page seo1
Off page seo1
Hanieh Ghofrani334 visualizações
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت por Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani141 visualizações
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال por Vahid Rostamibani
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
Vahid Rostamibani14 visualizações
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت por Hanieh Ghofrani
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
Hanieh Ghofrani215 visualizações
META IRAN por Hamid Chamanchi
META IRANMETA IRAN
META IRAN
Hamid Chamanchi269 visualizações
Content Marketing & Bloggers por Alireza Mokhtari
Content Marketing & BloggersContent Marketing & Bloggers
Content Marketing & Bloggers
Alireza Mokhtari22 visualizações
کتاب راهنمای صفحه فرود por Anetwork
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
Anetwork746 visualizações
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com) por kafeniaz
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
kafeniaz18 visualizações

Similar a طراحی سایت

طراحی سایت por
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتhttp://www.novinwebsite.com
191 visualizações5 slides
Proposal por
ProposalProposal
Proposalvolghan hosseyni
1.7K visualizações26 slides
Behine sazi por
Behine saziBehine sazi
Behine sazihekmat saeideh
26 visualizações21 slides
Digital Publisher por
Digital PublisherDigital Publisher
Digital PublisherShad Far
575 visualizações12 slides
مزایای بهینه سازی سایت por
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
33 visualizações5 slides
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... por
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...Hanieh Ghofrani
157 visualizações20 slides

Similar a طراحی سایت(20)

Proposal por volghan hosseyni
ProposalProposal
Proposal
volghan hosseyni1.7K visualizações
Behine sazi por hekmat saeideh
Behine saziBehine sazi
Behine sazi
hekmat saeideh26 visualizações
Digital Publisher por Shad Far
Digital PublisherDigital Publisher
Digital Publisher
Shad Far575 visualizações
مزایای بهینه سازی سایت por sepandweb.com
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
sepandweb.com33 visualizações
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... por Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
Hanieh Ghofrani157 visualizações
کمی درباره سئو و آموزش سئو por PouriaAriafar
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئو
PouriaAriafar28 visualizações
Support site-پشتیبانی سایت por webnoosh web
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایت
webnoosh web69 visualizações
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی por Hanieh Ghofrani
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Hanieh Ghofrani113 visualizações
About Expert Cms por volghan hosseyni
About Expert CmsAbout Expert Cms
About Expert Cms
volghan hosseyni643 visualizações
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx por masod2
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxمعرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
masod270 visualizações
افزایش بازدید رپورتاژ por clickaval1
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval16 visualizações
-seo-training-هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت por Hanieh Ghofrani
-seo-training-هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-seo-training-هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت
-seo-training-هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت
Hanieh Ghofrani101 visualizações
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... por davood dehghan
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
davood dehghan568 visualizações
The importance of seo for the sneaker business por Asanmode
The importance of seo for the sneaker businessThe importance of seo for the sneaker business
The importance of seo for the sneaker business
Asanmode37 visualizações
تفکر واکنش‌گرا و ارتباط آن با مشتریان یک سیستم por Web Standards School
تفکر واکنش‌گرا و ارتباط آن با مشتریان یک سیستمتفکر واکنش‌گرا و ارتباط آن با مشتریان یک سیستم
تفکر واکنش‌گرا و ارتباط آن با مشتریان یک سیستم
Web Standards School1.4K visualizações
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت por گروه زوم تک
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایتاستاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
گروه زوم تک315 visualizações

طراحی سایت

  • 1. ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫اسپیناس‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬‫روز‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫همیشه‬ ‫در‬ ‫ابزارها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تکتینک‬ ‫ترین‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫در‬ ‫دارد‬‫اسپیناس‬‫از‬ ‫مانند‬ ‫دنیا‬ ‫روز‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬CSS3 , HTML5 , Jquery , JAVASCRIPT‫در‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫مانند‬ ‫زبانهایی‬ ‫همچنین‬PHP , ASP‫در‬‫اسپیناس‬ ‫شرکت‬ ‫زند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫حرف‬ ‫مداری‬ ‫مشتری‬
  • 2. Off-Page Seo  ‫روش‬ ‫خالف‬ ‫بر‬SEO On Page‫توسعه‬ ‫که‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ارتقاهایی‬ ‫تمام‬ ‫شامل‬ ‫صفحه‬ ‫بیرون‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫روش‬ ،‫شد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫باالیی‬ ‫مستقیم‬ ‫کنترل‬ ‫با‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫کمک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫باالی‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزهایی‬ ‫تمام‬ ‫اینشامل‬ ‫شود؛‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫کند‬.SEOOff Page‫دهندگان‬ ‫پیوند‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫درجه‬ ‫در‬(‫کنند‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫سایتشما‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫پیوندهایی‬)‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫متمرکز‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫پردازد‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫انجاممی‬.SEO Off Page‫که‬ ‫است‬ ‫نامحدود‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اداره‬ ،‫دهندگان‬ ‫پیوند‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫سئو‬ ‫مهندسین‬ ‫توسط‬. SEM  ‫مخفف‬Search Engine Marketing‫است‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫با‬ ‫بازاریابی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫و‬.SEM‫میشود‬ ‫گفته‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫فروش‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫بینندگان‬ ‫افزایش‬ ‫پروسه‬ ‫تمام‬ ‫به‬..‫در‬SEM‫است‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫نهایی‬ ‫هدف‬.  ‫موارد‬ ‫مهمترین‬SEM‫از‬ ‫عبارتند‬: ‫مناسب‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫انتخاب‬ ‫رقبا‬ ‫وضعیت‬ ‫بررسی‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫آمارها‬ ‫تحلیل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫تفاوت‬SEO‫و‬SEM  ‫برای‬ ‫ها‬ ‫مثال‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬SEM‫است‬ ‫گوگل‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬.‫باالی‬ ‫سرعت‬SEM‫است‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫ولی‬ ،‫آید‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫سریعی‬ ‫پیشرفت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ،‫چشمگیر‬ ‫نتایج‬ ‫و‬.‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬SEO‫می‬ ‫تر‬ ‫آنطوالنی‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫بیشتری‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫صبر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫باشد‬.‫برای‬ ‫سیم،یعنی‬ ‫بعد‬ ‫سئو‬ ‫اول‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫داشت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫نکته‬ ‫مهمترین‬SEM‫اصول‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫حتما‬SEO‫باشد‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬. SMO  ‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬۲۰۰۶‫گرفت‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫جدیدتری‬ ‫معانی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫باپیشرفت‬ ‫و‬ ‫ندرت‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مطرح‬.،‫اشارهشده‬ ‫پدیا‬ ‫ویکی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫اما‬SMO‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫اینگونه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬:  ‫یک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫وآگاهی‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫هدفش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫شبیه‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫است‬ ‫مشخص‬.‫یعنی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫سازی‬ ‫بهنیه‬ ،‫عام‬ ‫طور‬ ‫به‬‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سازییک‬ ‫بهینه‬  SMO‫میپردازد‬ ‫نویسنده‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫نویسنده‬ ‫اعتبار‬ ،‫محتوا‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬.‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫مشخصا‬SMO‫سئوی‬ ‫روی‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫سزایی‬ ‫به‬ ‫تاثیر‬. SMM  SMM‫باشد‬ ‫می‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫یکی‬.SMM‫کلمه‬ ‫شده‬ ‫خالصه‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بازاریابی‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫که‬Social Media Marketing‫است‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫ترافیک‬ ‫برایجذب‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬.‫شده‬ ‫منظوریساخته‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫هر‬ ‫است‬.‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬twitter‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫رویدادها‬ ‫وانتقال‬ ‫رسانی‬ ‫خبر‬ ،‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫قدیمی‬ ‫دوستان‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫متن‬ ،‫عکس‬ ،‫فایل‬ ‫گذاری‬ ‫برایاشتراک‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫فیسبوک‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫دیگر‬ ‫طرفی‬ ‫از‬.‫اجتم‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫چهفعالیت‬ ‫هر‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬‫اعی‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫هتری‬ ‫بازخورد‬ ‫باشد‬ ‫بیشتر‬.
  • 3.  ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫دارید‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پایه‬ ‫اطالعات‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫دانستن‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫شروع‬ ‫ابرای‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شما‬  ‫در‬ ‫پایه‬ ‫مفاهیم‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫دارید‬.  ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫تعریف‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫میتوانید‬ ‫شما‬ ‫نباشید‬ ‫نگران‬ ‫اما‬ ‫برسند‬ ‫نامفهوم‬ ‫بسیار‬ ‫مفاهیم‬ ‫این‬ ‫اول‬ ‫نگاه‬ ‫در‬ ‫شاید‬  ‫دهید‬.  ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫اولیه‬ ‫مفاهیم‬ ‫از‬:  ‫گویند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫،وب‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬.: WEB SITE_  ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تصاویر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نوشته‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫وب‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫یا‬.: WEB PAGE_  ‫گویند‬ ‫می‬ ‫میزبان‬ ‫یا‬ ‫هاست‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫به‬.‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫گردی‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫سایتی‬ ‫هر‬ ‫آدر‬: HOST_  ‫میکند‬ ‫وصل‬ ‫سرویس‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یا‬ ‫میزبان‬ ‫هاست‬ ‫به‬ ‫مارا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫ما‬ ‫که‬.  ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دامنه‬ ‫همان‬ ‫که‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫دامنه‬ ‫همان‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫آدرس‬.: DOMAIN_  ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫هر‬ ‫گذاری‬ ‫ارزش‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫همان‬ ‫یا‬.‫رتبه‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫فرآیند‬‫اول‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬: SEO_  ‫دارد‬ ‫نویسی‬ ‫کد‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫جستجو‬.  ‫پیوند‬ ‫همان‬ ‫یا‬.‫کرد‬ ‫میسر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫دوصفحه‬ ‫دادن‬ ‫ارتباط‬.‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫واز‬: LINK_  ‫شد‬ ‫وصل‬ ‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬.  ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ینترنت‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫جستجو‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬.‫باشد‬ ‫برخوردار‬ ‫باالتری‬ ‫رنک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫هر‬: RANK_  ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫جستجو‬ ‫صفحات‬ ‫باالی‬ ‫در‬.  ‫روند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫دراینترنت‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬.: STOP WORD_  ‫و‬…‫هستند‬ ‫کلمات‬ ‫قبیل‬ ‫این‬ ‫از‬. WWW_WEB_HOME PAGE  ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫یا‬ ‫مروگرها‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫اطالعاتی‬ ‫شناسه‬ ‫یا‬ ‫تگ‬ ‫این‬.: META TAGS_  ‫است‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مطلبی‬ ‫حاوی‬ ‫شناسه‬ ‫این‬.: ALT TAG_  ‫نیاز‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫فراوان‬ ‫مطالب‬ ‫و‬