O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Strateegiapäev ELTÜ eestkoneleja Mart Reimann

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

Strateegiapäev ELTÜ eestkoneleja Mart Reimann

  1. 1. Eesti Loodusturismi Ühing (ELTÜ) kui loodusturismi eestkõneleja Mart Reimann ELTÜ juhatuse liige
  2. 2. Eesti Loodusturismi Ühing  Eesti loodusturismi ühingu soov on tugevdada Eesti kui kõrge väärtusega loodusriigi mainet nii Eestis kui rahvusvaheliselt.  Loodusriigi kuvand on rahvusvaheliselt oluline mitte üksnes turismisektori eduks, vaid aitab kaasa Eesti maine ning majanduse ja kultuuriruumi edendamisele laiemalt.  Ühingu eesmärk on olla koostööpartneriks riigi loodusvarade kaitse ja kasutamise, turismimajanduse, regionaalpoliitika jt. valdkondlikele ning piirkondlikele otsustuskogudele.
  3. 3. Ajalugu  Ühing loodi 2018. A. 13 asutaja liikmega.  Tänaseks on ühingul36 liiget üle Eesti.  Ühing on liitunud “Räätsaturismi hea tavaga”  Ühing osaleb aktiivselt metsade majandamise ja metsaturismi, suurkiskjate, rannikuala, linnurahu, loodusvarade jne teemadel erinevatel koosolekutel.  Ühing juhatuse liige Bert Rähni on panustanud  Metsanduse arengukavasse ja kuulunud juhtkogusse  Suurkiskjatekaitse ja ohjamise kavasse  2020. a alustas ühing panustamist ühistesse üle-eestilistesse tegevustesse:  märgalade päeva  põlislooduse nädala  Eesti looduse päeva tähistamine
  4. 4. Ühingu eesmärgid  kaitseme ja seisame Eesti loodusturismi teenusepakkujate ühiste huvide eest nii Eestis kui ka välismaal;  esindame ühingus liikmeid erinevates riiklikes ja ühiskondlikes otsustus- ja esinduskogudes;  propageerime säästvat-, loodushoidlikku- ning ökoturismi ja seisame teadliku reisimise põhimõtete eest;  tegeleme turundusprogrammidega, mille ülesandeks on oma liikmete tegevuse tutvustamine nii Eesti siseselt kui ka ülemaailmselt;
  5. 5. Lähituleviku plaanid  Koostame ühise tegevuskava kuni 2024. aastani.  Loome üle-eestilised aastaringsed ühiste sündmuste traditsioonid.  Kaasame liikmeid arengutegevusse ning tõstame loodusturismi teenuste/toodete konkurentsivõimet.  Viime läbi ühiseid koolitusi ning seminare reisisihtkohtade nõudluse ning sihtgruppide teemadel.  Parandame liikmete vahelist kommunikatsiooni ja koostööd.  Töötame välja koostöövormi Keskkonnaameti, RMK, ülikoolide jt organisatsioonidega.
  6. 6. Ei lase loodusturismi “alla ajada” vaid võtab ise ohjad  otsitakse aktiivselt partnereid loodusturismi arendamiseks nii Eestist kui ka välismaalt;  toetatakse ning väärtustatakse oma tegevuse käigus erinevate kogukondade ning piirkondade kultuuri, austatakse loodus- ja keskkonnakaitse põhimõtteid, seistakse kõrgeima turismieetika normide eest;  tehakse koostööd loodusgiidi ja turismiharidust pakkuvate asutustega, pakutakse praktikavõimalusi loodusgiidiks õppijaile.
  7. 7. Oleme tugev partner vajalikele organisatsioonidele Eelkõige koostöös kõikide osapooltega saavutame me Eesti looduses tasakaalu resursside jaotumises. Propageerime loodusväärtsute ja - ressursside säästliku kasutamist ning panustame loodusväärt uste ja -ressursside hoidmises
  8. 8. Eesti loodusturismi kvaliteet  loodusturismi kui majandusvaldkonna populariseerimine ja loodusturismi tuntuse parendamine Eestis;  loodusturismi teenuste kvaliteedi edendamine  loodusturismi edendamiseks vajalikku koolitus- ja haridustegevusse panustamine;  koostöö loodusturismi valdkonna haridusasutustega.
  9. 9. Turundus  loodusturismi teenusepakkujate huvide kaitsmine ja esindamine sise- ja välisriiklikult, sealhulgas ka riiklikes ja ühiskondlikes esindus- ja otsustuskogudes;  loodusturismi arendamine Eestis, Eesti kui atraktiivse loodusturismi sihtkoha tutvustamine välismaal ja siseriiklikult;  loodusturismiga seotud ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide ühine esindamine rahvusvahelistel ja kohalikel turismi- ja muudel üritustel, ühisturundusega tegelemine;
  10. 10. Kohtume looduses !

×