O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

ForstelarareMalmo

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Partner Pitch tUTΩPIA
Partner Pitch tUTΩPIA
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 16 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (15)

Semelhante a ForstelarareMalmo (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Anúncio

ForstelarareMalmo

 1. 1. Förstelärare Gy/Gy-sär/IM
 2. 2. Dagordning Bakgrund, syfte och mål Lektorernas tankar Exempel från en skola Grupparbete: Vilka centrala uppdrag behövs? (inkl fika) Gemensam redovisning och samtal
 3. 3. Karriärstjänster 76 förstelärare (3 lektorer) - 3 nya fl på väg in och 2 lektorer Lektorer har 50 % centralt uppdrag Förstelärare har 20 % undervisningsnedsättning för bla centralt uppdrag
 4. 4. Syfte och uppdrag (Tjänsteskrivelse 2014-01-14) Enligt beslut av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 1 juli 2013 är huvuduppdraget för förstelärarna som tillsattes 2013 att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på sin egen skola. Försteläraren ska enligt uppdragsbeskrivningen ta särskilt ansvar för allmändidaktisk och ämnesdidaktik utveckling, det systematiska kvalitetsarbetet samt handleda andra lärare. För att nå spridningseffekter ska även förstelärare ta ett kommun-/förvaltningsövergripande ansvar för utvecklingen genom kollegialt lärande. Kommunen bidrar med extra medel till skolorna för att skapa utrymme för lärarna att ingå i det kommunövergripande utvecklingsarbetet, motsvarande ca 20 % av tjänst (se ”Uppdragsbeskrivning förstelärare” i bilaga 1).
 5. 5. Centralt uppdrag Ta kommun/förvaltningsövergripande ansvar för utveckling genom kollegialt lärande Tid för att möte/uppdrag/genomförande. Fredag em!
 6. 6. Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Tillsammans har två eller flera lärare uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera över innan de söker råd eller diskuterar vidare med en handledare. De som deltar tränar på att ge varandra feedback på hur olika uppgifter genomförs.
 7. 7. Det finns ett antal olika metoder som skulle kunna samlas under termen kollegialt lärande, till exempel learning study, lesson study, auskultation med återkoppling och kollegial handledning. Vilken modell man väljer för sin skola måste bero på förutsättningar och vad som passar bäst.
 8. 8. Målbild för huvudmannen Kollegialt lärande bedrivs systematiskt på alla skolor Förstelärarna har verktyg att, tillsammans med skolledare, driva det kollegiala lärandet på sina skolor Förstelärarna ingår själva i ett sammanhang av kollegialt lärande med andra som har samma uppdrag Processer och underlag digitaliseras,distribueras och delas
 9. 9. Hur tänker förvaltningen nu? Projektledarutbildning kan vara intressant Ny lektorsorganisation som bland annat syftar till att stödja försteläraruppdragen Stort fokus på spridning av framgångsrika processer Många lokala arbeten som redan sker kan ”skalas upp” till att bli centrala uppdrag
 10. 10. Vad göra för att lyckas? Förstelärare och lektorer bör ha en nyckelroll i det kollegiala lärandet Uppdraget bör vara tydligt formulerat i såväl omfattning som innehåll, och uppdraget bör tydliggöras för övriga lärare och annan personal på skolan Det bör finnas en balans mellan övergripande och lokala uppdrag samt tid för undervisning I de fall förstelärare och lektorer har omfattande uppdrag bör huvudmannen överväga att frigöra tid från deras ordinarie tjänst
 11. 11. Lektorsgruppen Språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt (Eva Bringeus) Matematik och naturvetenskapens didaktik (Jonas Dahl) Övningsskolesatsningen (Jens Ideland) IKT och metodutveckling Kollegialt lärande
 12. 12. Framgångsfaktorer Kompetensutveckling ska vara centralt understödd, systematisk och helst innehålla inslag av extern expertis. fortbildningen varar en längre tid medverkan av extern expertis ger bättre resultat fortbildningen har stöd av skolledning och det finns tillgång till expertis och tid för att processa ny information betydelsen av att lärarna blir engagerade i läroprocessen så att deras inlärning blir djup lärarna blir utmanade i sina tidigare föreställningar om undervisning lärarna får möjligheter att diskutera Enligt skolverket med stöd av Timperley (2011) Källa: www.mah.se
 13. 13. Hur kan lektorerna bidra? Stöd i förstelärarnas kollegiala lärande Stöd i de utvecklingsprocesser förstelärare driver Forskningsanknytning Utmana och ställa frågor Litteratur Metoder Kontakter med högskola/expertis Driva projekt i samarbete med förstelärare (och högskola)
 14. 14. Övningsskolor Studenten - en blivande kollega och resurs i utvecklingsarbete Förstelärare viktiga - guida studenten till intressanta frågeställningar och utvecklingsområden Träff med MAH om självständiga arbeten (Ämnesdidaktik) Litteraturöversikter Undersökningar Utvecklingsarbete Nätverk med handledargrupp/ämnesföreträdare från MAH ”Minicirklar” och forskningsprojekt
 15. 15. Hur ska vi göra detta? Vilka uppdragsområden ska vi fokusera på? SUA, Bfl, IKT, Matematikutveckling, Kollegialt lärande, annat…? Vilket stöd kan förstelärare behöva? Vilken tid ska det genomföras på?
 16. 16. TodaysMeet Logga in på följande TodaysMeet: https:// todaysmeet.com/ Förstelärare

×