Guia tècnica sobre cooperatives

Barcelona Activa amb l’ESS
Barcelona Activa amb l’ESSBarcelona Activa amb l’ESS
Més informació
Text íntegre de la llei
de cooperatives:
cooperativestreball.coop/
sites/default/files/materials/
150717_llei_dogc.pdf
Adreces web
Oficina d’Atenció a les Empreses
barcelonactiva.cat/empresa
Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat
de Catalunya
empresaiocupacio.gencat.cat
Confederació de Cooperatives
de Catalunya
cooperativescatalunya.coop
Guia tècnica
sobre
cooperatives
Introducció
Arreu del món hi ha 700.000 cooperatives, a Catalunya en són
4.212, segons dades de 2015, i donen feina a 41.323 persones. El 75%
de les cooperatives catalanes són cooperatives de treball, encara
que també n’hi ha de persones consumidores i usuàries de serveis,
agràries, d’ensenyament, d’habitatge... De fet, qualsevol activitat
econòmica es pot fer de manera cooperativa. N’hi ha en el sector
primari, en la indústria, la construcció, el comerç, els serveis a les
empreses i els serveis a les persones.
Tots els estudis coincideixen que les cooperatives suporten millor
les crisis que les empreses convencionals. Així mateix, generen
llocs de treball més estables i les dones hi tenen més presència.
Per llei, les cooperatives han de garantir la igualtat de tracte i
d’oportunitats entre socis i sòcies, i tendir a representar en els
càrrecs de la cooperativa els dos sexes de manera proporcional.
En aquests darrers anys, les cooperatives s’estan comportant
com a entitats molt innovadores; s’han creat cooperatives
energètiques i de telefonia mòbil, d’habitatge en cessió d’ús,
de consum agroecològic, de serveis de professionals autònoms,
artístiques i culturals, grups cooperatius, etc.
Les cooperatives catalanes estan regides per la Llei 12/2015,
de 9 de juliol. Aquesta llei les defineix com a “societats que,
actuant amb plena autonomia de gestió i sota els principis
de lliure adhesió i de baixa voluntària, amb capital variable i
gestió democràtica, associen persones físiques o jurídiques amb
necessitats o interessos socioeconòmics comuns amb el propòsit
de millorar la situació econòmica i social de llurs components
i de l’entorn comunitari fent una activitat empresarial de base
col·lectiva, en què el servei mutu i l’aportació pecuniària de tots
els membres han de permetre de complir una funció orientada a
millorar les relacions humanes i a posar els interessos col·lectius
per damunt de tota idea de benefici particular” (article 1.1).
Coliderat per:
01
Classes de cooperativa
Les cooperatives poden ser de diferents classes, segons l’activitat que les persones
sòcies posen en comú o cooperativitzen (el treball, el consum o els serveis); a més,
hi ha cooperatives de primer grau i de segon grau.
Entre les cooperatives de primer grau esmentem les cooperatives de treball
associat, de consumidors i usuaris, d’ensenyament, d’habitatges, agràries, les
cooperatives integrals, abans anomenades mixtes, dedicades a activitats de diferents
classes de cooperativa, i les cooperatives d’iniciativa social, dedicades a promoure
la integració laboral, la inserció, la defensa de persones o col·lectius amb dificultats i
la satisfacció de necessitats no prou ateses pel mercat. La llei preveu un nou tipus de
cooperativa, la cooperativa de foment empresarial, dedicada a orientar, tutoritzar
i prestar serveis comuns a noves persones emprenedores. La seva regulació està
pendent d’un reglament.
Pel que fa a les cooperatives de segon grau, el seu objectiu és cooperar entre els
seus membres, que han de ser, com a mínim, una cooperativa i, a més, altres entitats
(cooperatives o no), incloent-hi la possibilitat que siguin empresaris i empresaries
individuals.
Les cooperatives poden ser sense ànim de lucre; per això cal que ho especifiquin
als seus estatuts socials, reinverteixin els excedents en l’activitat, no remunerin
els càrrecs al consell rector, les aportacions al capital social no meritin un interès
superior a l’interès legal del diner i les retribucions de les persones sòcies no
superin el 150% de les retribucions del conveni col·lectiu aplicable al sector i la zona
corresponents.
03
Òrgans socials
L’assemblea general és l’òrgan sobirà de la cooperativa. Pot debatre i decidir sobre
qualsevol matèria que la llei de cooperatives o els estatuts li hagin atribuït expressament.
Té competències que pot delegar al consell rector i altres que són indelegables, com
ara l’examen de la gestió social i l’aprovació dels comptes anuals, l’informe de gestió
i l’aplicació dels resultats, el nomenament i la revocació del consell rector, així com
l’exigència de noves aportacions obligatòries al capital social. Les assemblees generals
poden ser ordinàries o extraordinàries. L’assemblea general ordinària s’ha de reunir
un cop l’any, en els sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic.
El consell rector és l’òrgan de representació i govern de la cooperativa. Exerceix
el control permanent i directe de la gestió de la direcció, quan n’hi ha, i estableix les
directrius generals de la societat, amb subordinació a la política fixada per l’assemblea
general. Està format per un mínim de tres membres —excepte les cooperatives amb
dues persones sòcies, en què aquestes mateixes seran el consell rector—, elegides
per l’assemblea general per cinc anys. Els estatuts poden preveure que formin part
del consell rector persones no sòcies, mentre no superin la quarta part dels membres
d’aquest òrgan.
L’assemblea general pot acordar instituir una gerència o direcció, que serà nomenada
i destituïda, si escau, pel consell rector.
A banda d’aquests òrgans de caràcter obligatori, les persones sòcies poden organitzar
la seva cooperativa de la manera que considerin més idònia per assolir els seus
objectius. Si ho consideren adient, poden nomenar una intervenció de comptes,
que pot recaure en una persona sòcia o no.
05
Avantatges
Pel seu valor social, les cooperatives es beneficien d’alguns avantatges legals.
La Llei 20/1990 de règim fiscal de les cooperatives regula dos nivells de protecció:
les cooperatives protegides i les cooperatives especialment protegides, cada nivell
amb una sèrie de beneficis fiscals, així com aspectes relacionats amb l’impost de
societats, les retencions de les persones sòcies, etc.
A més, en el moment de constituir-se, la cooperativa gaudeix d’exempció de
l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP
i AJD), i d’una bonificació en els aranzels notarials del 50%. La Generalitat
també atorga ajuts per a la incorporació de persones sòcies, inversions,
assessorament, intercooperació i per a altres iniciatives.
Així mateix, a qui vol formar part d’una cooperativa, la llei li permet capitalitzar
la prestació d’atur per incorporar-la al capital social, sigui en forma d’aportació
obligatòria o voluntària. Es pot escollir entre tres modalitats diferents de
capitalització: un pagament únic, un pagament mensual per subvencionar la
cotització de la persona treballadora a la Seguretat Social o les dues modalitats
conjuntament.
Les persones sòcies de la cooperativa poden triar entre el Règim General de la
Seguretat Social i el Règim Especial de Treballadors Autònoms. En el cas que
triïn el règim d’autònoms, els socis poden acollir-se a les bonificacions de les
quotes de la Seguretat Social que preveu l’article 31, punt 3, de la Llei de suport
a l’emprenedor.
02
Persones sòcies
Per crear una cooperativa cal un mínim de dues persones sòcies (físiques o
jurídiques), a excepció de les cooperatives de consumidors i usuaris, que en necessiten
deu. Les cooperatives que comencin amb dues persones sòcies tenen cinc anys per
incorporar una tercera persona sòcia.
En una cooperativa hi pot haver diversos tipus de persona sòcia: comuna, de
treball, temporal i col·laboradora. La persona sòcia comuna realitza l’activitat
cooperativitzada i té caràcter indefinit. La persona sòcia de treball és la que,
treballant en una cooperativa que no és de treball, accedeix a la condició de sòcia,
sempre que els estatuts ho permetin. La persona sòcia temporal és sòcia per un
període màxim de cinc anys, té els mateixos drets i obligacions que la sòcia comuna
i la seva aportació al capital social no pot excedir el 50% del que s’exigeix a la resta
de sòcies. La persona sòcia col·laboradora és la que aporta experiència, dedicació
voluntària, contactes i/o capital social, té els mateixos drets i obligacions que les
sòcies comunes i pot tenir dret a vot i participació en el consell rector, però no pot
exercir la presidència. Si col·labora aportant capital, pot percebre un interès fix o
variable, en el cas que els estatuts ho prevegin. També pot participar dels resultats
de la cooperativa fins al 45% del total.
La persona sòcia pot causar baixa de manera voluntària, obligatòria o disciplinària.
Aleshores té dret al reemborsament de les seves aportacions al capital social i al
retorn cooperatiu corresponent. Els estatuts de la cooperativa han de regular com
s’exerceix aquest dret al reemborsament, que no pot superar els cinc anys d’ençà de
la data de la baixa.
En una cooperativa de treball poden treballar persones amb contracte de treball,
però el nombre d’hores anuals que facin no pot superar, tret d’alguna excepció, el 30%
del total d’hores anuals realitzades per les persones sòcies treballadores.
04
Règim econòmic
Per constituir una cooperativa cal un capital social mínim de 3.000 euros, encara
que els estatuts poden estipular una quantitat superior. Aquesta aportació ha de ser
totalment subscrita i desemborsada.
Una persona sòcia pot fer aportacions no dineràries al capital social; el seu valor l’ha
de fixar el consell rector o una persona experta independent.
Les persones sòcies responen dels deutes socials d’una manera limitada a les seves
aportacions al capital social.
Els estatuts han de fixar l’aportació obligatòria mínima per adquirir la condició de
persona sòcia. Tota aportació al capital social que excedeixi l’aportació obligatòria
es considera aportació voluntària. Els estatuts també han d’establir si les aportacions
al capital social poden meritar un interès, que no pot excedir mai de sis punts el tipus
d’interès legal del diner.
Dels excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu s’ha de destinar, almenys, un 20%
al Fons de Reserva Obligatori (FRO), per aportar solidesa i capacitat de creixement a
la cooperativa, i un 10% al Fons d’Educació i Promoció Cooperatives (FEPC), que s’ha
de dedicar a formació, relacions entre cooperatives, activitats per a les persones de la
cooperativa i la comunitat, pagament de les quotes de la federació de cooperatives, així
com a accions de foment de la responsabilitat social, incloent-hi la lluita contra l’exclusió
social i per a la igualtat de gènere efectiva a la cooperativa.
Una vegada fetes les dotacions corresponents i satisfets els impostos exigibles, la resta
d’excedent s’aplica, segons el que estableixin els estatuts o acordi l’assemblea general, a
destinacions com ara al retorn cooperatiu dels socis, a noves inversions o als fons de reserva.
En cas de transformació o liquidació de la cooperativa, les persones sòcies poden
repartir-se fins al 50% del FRO si ho preveuen els estatuts.
06
Tramitació
La cooperativa es constitueix mitjançant escriptura pública, que ha de contenir
l’acta de l’assemblea constituent i els estatuts socials, i s’ha d’inscriure en el
Registre de Cooperatives.
Sempre que no superin els deu socis, les cooperatives de treball associat, de
consumidors i usuaris, de serveis i agràries, es poden inscriure al Registre de
Cooperatives utilitzant el procediment exprés. En aquest cas el Registre, un cop
entrats els documents de constitució, té dos dies hàbils per emetre una resolució.
El termini per inscriure qualsevol acord en el Registre de Cooperatives és de tres
mesos des del moment que es presenta la sol·licitud i la documentació preceptiva.
Opera el silenci positiu, és a dir, si durant el termini previst no hi ha resolució
expressa, la sol·licitud s’entén estimada, llevat de les inscripcions relatives al
procediment exprés.
1 de 2

Recomendados

La Cooperativa, una aposta de futur por
La Cooperativa, una aposta de futurLa Cooperativa, una aposta de futur
La Cooperativa, una aposta de futurParets Empreses
174 visualizações18 slides
110405 la senia por
110405 la senia110405 la senia
110405 la seniaAgus Juan-Camps
345 visualizações27 slides
62 formes jurídiques i por
62 formes jurídiques i62 formes jurídiques i
62 formes jurídiques iPepllu
1.3K visualizações27 slides
Md sa-02 sessió informativa d'autoocupació por
Md sa-02 sessió informativa d'autoocupacióMd sa-02 sessió informativa d'autoocupació
Md sa-02 sessió informativa d'autoocupacióAutoocupació
362 visualizações40 slides
Confederacio por
ConfederacioConfederacio
ConfederacioSuportAssociatiu
228 visualizações13 slides
Formes jurídiques d’empresa por
Formes jurídiques d’empresaFormes jurídiques d’empresa
Formes jurídiques d’empresaLaura
11.5K visualizações31 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Guia tècnica sobre cooperatives

Dret Laboral - Pablo Santos Fita por
Dret Laboral  - Pablo Santos FitaDret Laboral  - Pablo Santos Fita
Dret Laboral - Pablo Santos FitaAgència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ
2.1K visualizações7 slides
Sessió 3 del curs de creació d'empreses por
Sessió 3 del curs de creació d'empresesSessió 3 del curs de creació d'empreses
Sessió 3 del curs de creació d'empresesLluís Campderrich
591 visualizações27 slides
Preguntes I Respostes Sobre La Vaga(Jc) por
Preguntes I Respostes Sobre La Vaga(Jc)Preguntes I Respostes Sobre La Vaga(Jc)
Preguntes I Respostes Sobre La Vaga(Jc)MohamedPsucViu
379 visualizações5 slides
Preguntes i respostes sobre la vaga(jc) por
Preguntes i respostes sobre la vaga(jc)Preguntes i respostes sobre la vaga(jc)
Preguntes i respostes sobre la vaga(jc)MohamedPsucViu
1 visão5 slides
Unitat 6 por
Unitat 6Unitat 6
Unitat 6sole toribio
657 visualizações5 slides
Capitalització de l'atur por
Capitalització de l'aturCapitalització de l'atur
Capitalització de l'aturAutoocupació
384 visualizações7 slides

Similar a Guia tècnica sobre cooperatives(20)

Sessió 3 del curs de creació d'empreses por Lluís Campderrich
Sessió 3 del curs de creació d'empresesSessió 3 del curs de creació d'empreses
Sessió 3 del curs de creació d'empreses
Lluís Campderrich591 visualizações
Preguntes I Respostes Sobre La Vaga(Jc) por MohamedPsucViu
Preguntes I Respostes Sobre La Vaga(Jc)Preguntes I Respostes Sobre La Vaga(Jc)
Preguntes I Respostes Sobre La Vaga(Jc)
MohamedPsucViu379 visualizações
Preguntes i respostes sobre la vaga(jc) por MohamedPsucViu
Preguntes i respostes sobre la vaga(jc)Preguntes i respostes sobre la vaga(jc)
Preguntes i respostes sobre la vaga(jc)
MohamedPsucViu1 visão
Unitat 6 por sole toribio
Unitat 6Unitat 6
Unitat 6
sole toribio657 visualizações
Capitalització de l'atur por Autoocupació
Capitalització de l'aturCapitalització de l'atur
Capitalització de l'atur
Autoocupació384 visualizações
Economia de l'empresa por icantaco
Economia de l'empresaEconomia de l'empresa
Economia de l'empresa
icantaco593 visualizações
Transparen Df Oct 08 por guest52bd7
Transparen Df Oct 08Transparen Df Oct 08
Transparen Df Oct 08
guest52bd7251 visualizações
L’activitat econòmica por Marlluch
L’activitat econòmicaL’activitat econòmica
L’activitat econòmica
Marlluch3.2K visualizações
L’activitat econòmica por Marlluch
L’activitat econòmicaL’activitat econòmica
L’activitat econòmica
Marlluch23.1K visualizações
Alcanar banc terres_coops por el Risell sccl
Alcanar banc terres_coops Alcanar banc terres_coops
Alcanar banc terres_coops
el Risell sccl1.7K visualizações
Treball economia de l'empresa. Judit Veciana, Xai Rodriguez i Diana Lecha por Clot
Treball economia de l'empresa. Judit Veciana, Xai Rodriguez i Diana LechaTreball economia de l'empresa. Judit Veciana, Xai Rodriguez i Diana Lecha
Treball economia de l'empresa. Judit Veciana, Xai Rodriguez i Diana Lecha
Clot503 visualizações
Power Point Eco.Empresa por Clot
Power Point Eco.EmpresaPower Point Eco.Empresa
Power Point Eco.Empresa
Clot510 visualizações
2011.02 CGTFESANCAT DÍPTIC ILP - CONDICIONS TREBALL TREBALLAD@S ICS por CGT FESANCAT
2011.02 CGTFESANCAT DÍPTIC ILP - CONDICIONS TREBALL TREBALLAD@S ICS2011.02 CGTFESANCAT DÍPTIC ILP - CONDICIONS TREBALL TREBALLAD@S ICS
2011.02 CGTFESANCAT DÍPTIC ILP - CONDICIONS TREBALL TREBALLAD@S ICS
CGT FESANCAT113 visualizações
Z quin tipus d’empresa m’interessa por Daniel Ortiz
Z  quin tipus d’empresa m’interessaZ  quin tipus d’empresa m’interessa
Z quin tipus d’empresa m’interessa
Daniel Ortiz841 visualizações
Tipus d'empreses cmateo por Carme Mateo
Tipus d'empreses cmateoTipus d'empreses cmateo
Tipus d'empreses cmateo
Carme Mateo1K visualizações
Estatuts AMPA Llar coloraines por AMPALlarColoraines
Estatuts AMPA Llar colorainesEstatuts AMPA Llar coloraines
Estatuts AMPA Llar coloraines
AMPALlarColoraines431 visualizações
Estatuts Associació BRIC art/project por Bric Art Project
Estatuts Associació BRIC art/projectEstatuts Associació BRIC art/project
Estatuts Associació BRIC art/project
Bric Art Project314 visualizações
Estatuts Associació BRIC art/project por Bric Art Project
Estatuts Associació BRIC art/projectEstatuts Associació BRIC art/project
Estatuts Associació BRIC art/project
Bric Art Project179 visualizações
Unitat2 por Escola Pia
Unitat2Unitat2
Unitat2
Escola Pia3.2K visualizações

Mais de Barcelona Activa amb l’ESS

Càpsules #TransformESS .pdf por
Càpsules #TransformESS .pdfCàpsules #TransformESS .pdf
Càpsules #TransformESS .pdfBarcelona Activa amb l’ESS
31 visualizações31 slides
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible por
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació SostenibleBarcelona Activa amb l’ESS
245 visualizações51 slides
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil por
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil 3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil Barcelona Activa amb l’ESS
286 visualizações40 slides
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures por
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les CuresBarcelona Activa amb l’ESS
243 visualizações28 slides
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020) por
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)Barcelona Activa amb l’ESS
203 visualizações2 slides
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese... por
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...Barcelona Activa amb l’ESS
143 visualizações25 slides

Mais de Barcelona Activa amb l’ESS(20)

Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020) por Barcelona Activa amb l’ESS
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Barcelona Activa amb l’ESS203 visualizações
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese... por Barcelona Activa amb l’ESS
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
Barcelona Activa amb l’ESS143 visualizações
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce... por Barcelona Activa amb l’ESS
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Barcelona Activa amb l’ESS1.5K visualizações
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol... por Barcelona Activa amb l’ESS
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
Barcelona Activa amb l’ESS389 visualizações

Guia tècnica sobre cooperatives

  • 1. Més informació Text íntegre de la llei de cooperatives: cooperativestreball.coop/ sites/default/files/materials/ 150717_llei_dogc.pdf Adreces web Oficina d’Atenció a les Empreses barcelonactiva.cat/empresa Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya empresaiocupacio.gencat.cat Confederació de Cooperatives de Catalunya cooperativescatalunya.coop Guia tècnica sobre cooperatives Introducció Arreu del món hi ha 700.000 cooperatives, a Catalunya en són 4.212, segons dades de 2015, i donen feina a 41.323 persones. El 75% de les cooperatives catalanes són cooperatives de treball, encara que també n’hi ha de persones consumidores i usuàries de serveis, agràries, d’ensenyament, d’habitatge... De fet, qualsevol activitat econòmica es pot fer de manera cooperativa. N’hi ha en el sector primari, en la indústria, la construcció, el comerç, els serveis a les empreses i els serveis a les persones. Tots els estudis coincideixen que les cooperatives suporten millor les crisis que les empreses convencionals. Així mateix, generen llocs de treball més estables i les dones hi tenen més presència. Per llei, les cooperatives han de garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre socis i sòcies, i tendir a representar en els càrrecs de la cooperativa els dos sexes de manera proporcional. En aquests darrers anys, les cooperatives s’estan comportant com a entitats molt innovadores; s’han creat cooperatives energètiques i de telefonia mòbil, d’habitatge en cessió d’ús, de consum agroecològic, de serveis de professionals autònoms, artístiques i culturals, grups cooperatius, etc. Les cooperatives catalanes estan regides per la Llei 12/2015, de 9 de juliol. Aquesta llei les defineix com a “societats que, actuant amb plena autonomia de gestió i sota els principis de lliure adhesió i de baixa voluntària, amb capital variable i gestió democràtica, associen persones físiques o jurídiques amb necessitats o interessos socioeconòmics comuns amb el propòsit de millorar la situació econòmica i social de llurs components i de l’entorn comunitari fent una activitat empresarial de base col·lectiva, en què el servei mutu i l’aportació pecuniària de tots els membres han de permetre de complir una funció orientada a millorar les relacions humanes i a posar els interessos col·lectius per damunt de tota idea de benefici particular” (article 1.1). Coliderat per:
  • 2. 01 Classes de cooperativa Les cooperatives poden ser de diferents classes, segons l’activitat que les persones sòcies posen en comú o cooperativitzen (el treball, el consum o els serveis); a més, hi ha cooperatives de primer grau i de segon grau. Entre les cooperatives de primer grau esmentem les cooperatives de treball associat, de consumidors i usuaris, d’ensenyament, d’habitatges, agràries, les cooperatives integrals, abans anomenades mixtes, dedicades a activitats de diferents classes de cooperativa, i les cooperatives d’iniciativa social, dedicades a promoure la integració laboral, la inserció, la defensa de persones o col·lectius amb dificultats i la satisfacció de necessitats no prou ateses pel mercat. La llei preveu un nou tipus de cooperativa, la cooperativa de foment empresarial, dedicada a orientar, tutoritzar i prestar serveis comuns a noves persones emprenedores. La seva regulació està pendent d’un reglament. Pel que fa a les cooperatives de segon grau, el seu objectiu és cooperar entre els seus membres, que han de ser, com a mínim, una cooperativa i, a més, altres entitats (cooperatives o no), incloent-hi la possibilitat que siguin empresaris i empresaries individuals. Les cooperatives poden ser sense ànim de lucre; per això cal que ho especifiquin als seus estatuts socials, reinverteixin els excedents en l’activitat, no remunerin els càrrecs al consell rector, les aportacions al capital social no meritin un interès superior a l’interès legal del diner i les retribucions de les persones sòcies no superin el 150% de les retribucions del conveni col·lectiu aplicable al sector i la zona corresponents. 03 Òrgans socials L’assemblea general és l’òrgan sobirà de la cooperativa. Pot debatre i decidir sobre qualsevol matèria que la llei de cooperatives o els estatuts li hagin atribuït expressament. Té competències que pot delegar al consell rector i altres que són indelegables, com ara l’examen de la gestió social i l’aprovació dels comptes anuals, l’informe de gestió i l’aplicació dels resultats, el nomenament i la revocació del consell rector, així com l’exigència de noves aportacions obligatòries al capital social. Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries. L’assemblea general ordinària s’ha de reunir un cop l’any, en els sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic. El consell rector és l’òrgan de representació i govern de la cooperativa. Exerceix el control permanent i directe de la gestió de la direcció, quan n’hi ha, i estableix les directrius generals de la societat, amb subordinació a la política fixada per l’assemblea general. Està format per un mínim de tres membres —excepte les cooperatives amb dues persones sòcies, en què aquestes mateixes seran el consell rector—, elegides per l’assemblea general per cinc anys. Els estatuts poden preveure que formin part del consell rector persones no sòcies, mentre no superin la quarta part dels membres d’aquest òrgan. L’assemblea general pot acordar instituir una gerència o direcció, que serà nomenada i destituïda, si escau, pel consell rector. A banda d’aquests òrgans de caràcter obligatori, les persones sòcies poden organitzar la seva cooperativa de la manera que considerin més idònia per assolir els seus objectius. Si ho consideren adient, poden nomenar una intervenció de comptes, que pot recaure en una persona sòcia o no. 05 Avantatges Pel seu valor social, les cooperatives es beneficien d’alguns avantatges legals. La Llei 20/1990 de règim fiscal de les cooperatives regula dos nivells de protecció: les cooperatives protegides i les cooperatives especialment protegides, cada nivell amb una sèrie de beneficis fiscals, així com aspectes relacionats amb l’impost de societats, les retencions de les persones sòcies, etc. A més, en el moment de constituir-se, la cooperativa gaudeix d’exempció de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD), i d’una bonificació en els aranzels notarials del 50%. La Generalitat també atorga ajuts per a la incorporació de persones sòcies, inversions, assessorament, intercooperació i per a altres iniciatives. Així mateix, a qui vol formar part d’una cooperativa, la llei li permet capitalitzar la prestació d’atur per incorporar-la al capital social, sigui en forma d’aportació obligatòria o voluntària. Es pot escollir entre tres modalitats diferents de capitalització: un pagament únic, un pagament mensual per subvencionar la cotització de la persona treballadora a la Seguretat Social o les dues modalitats conjuntament. Les persones sòcies de la cooperativa poden triar entre el Règim General de la Seguretat Social i el Règim Especial de Treballadors Autònoms. En el cas que triïn el règim d’autònoms, els socis poden acollir-se a les bonificacions de les quotes de la Seguretat Social que preveu l’article 31, punt 3, de la Llei de suport a l’emprenedor. 02 Persones sòcies Per crear una cooperativa cal un mínim de dues persones sòcies (físiques o jurídiques), a excepció de les cooperatives de consumidors i usuaris, que en necessiten deu. Les cooperatives que comencin amb dues persones sòcies tenen cinc anys per incorporar una tercera persona sòcia. En una cooperativa hi pot haver diversos tipus de persona sòcia: comuna, de treball, temporal i col·laboradora. La persona sòcia comuna realitza l’activitat cooperativitzada i té caràcter indefinit. La persona sòcia de treball és la que, treballant en una cooperativa que no és de treball, accedeix a la condició de sòcia, sempre que els estatuts ho permetin. La persona sòcia temporal és sòcia per un període màxim de cinc anys, té els mateixos drets i obligacions que la sòcia comuna i la seva aportació al capital social no pot excedir el 50% del que s’exigeix a la resta de sòcies. La persona sòcia col·laboradora és la que aporta experiència, dedicació voluntària, contactes i/o capital social, té els mateixos drets i obligacions que les sòcies comunes i pot tenir dret a vot i participació en el consell rector, però no pot exercir la presidència. Si col·labora aportant capital, pot percebre un interès fix o variable, en el cas que els estatuts ho prevegin. També pot participar dels resultats de la cooperativa fins al 45% del total. La persona sòcia pot causar baixa de manera voluntària, obligatòria o disciplinària. Aleshores té dret al reemborsament de les seves aportacions al capital social i al retorn cooperatiu corresponent. Els estatuts de la cooperativa han de regular com s’exerceix aquest dret al reemborsament, que no pot superar els cinc anys d’ençà de la data de la baixa. En una cooperativa de treball poden treballar persones amb contracte de treball, però el nombre d’hores anuals que facin no pot superar, tret d’alguna excepció, el 30% del total d’hores anuals realitzades per les persones sòcies treballadores. 04 Règim econòmic Per constituir una cooperativa cal un capital social mínim de 3.000 euros, encara que els estatuts poden estipular una quantitat superior. Aquesta aportació ha de ser totalment subscrita i desemborsada. Una persona sòcia pot fer aportacions no dineràries al capital social; el seu valor l’ha de fixar el consell rector o una persona experta independent. Les persones sòcies responen dels deutes socials d’una manera limitada a les seves aportacions al capital social. Els estatuts han de fixar l’aportació obligatòria mínima per adquirir la condició de persona sòcia. Tota aportació al capital social que excedeixi l’aportació obligatòria es considera aportació voluntària. Els estatuts també han d’establir si les aportacions al capital social poden meritar un interès, que no pot excedir mai de sis punts el tipus d’interès legal del diner. Dels excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu s’ha de destinar, almenys, un 20% al Fons de Reserva Obligatori (FRO), per aportar solidesa i capacitat de creixement a la cooperativa, i un 10% al Fons d’Educació i Promoció Cooperatives (FEPC), que s’ha de dedicar a formació, relacions entre cooperatives, activitats per a les persones de la cooperativa i la comunitat, pagament de les quotes de la federació de cooperatives, així com a accions de foment de la responsabilitat social, incloent-hi la lluita contra l’exclusió social i per a la igualtat de gènere efectiva a la cooperativa. Una vegada fetes les dotacions corresponents i satisfets els impostos exigibles, la resta d’excedent s’aplica, segons el que estableixin els estatuts o acordi l’assemblea general, a destinacions com ara al retorn cooperatiu dels socis, a noves inversions o als fons de reserva. En cas de transformació o liquidació de la cooperativa, les persones sòcies poden repartir-se fins al 50% del FRO si ho preveuen els estatuts. 06 Tramitació La cooperativa es constitueix mitjançant escriptura pública, que ha de contenir l’acta de l’assemblea constituent i els estatuts socials, i s’ha d’inscriure en el Registre de Cooperatives. Sempre que no superin els deu socis, les cooperatives de treball associat, de consumidors i usuaris, de serveis i agràries, es poden inscriure al Registre de Cooperatives utilitzant el procediment exprés. En aquest cas el Registre, un cop entrats els documents de constitució, té dos dies hàbils per emetre una resolució. El termini per inscriure qualsevol acord en el Registre de Cooperatives és de tres mesos des del moment que es presenta la sol·licitud i la documentació preceptiva. Opera el silenci positiu, és a dir, si durant el termini previst no hi ha resolució expressa, la sol·licitud s’entén estimada, llevat de les inscripcions relatives al procediment exprés.