pathogenesis in ayurveda mamsarasa yusha vilepi peya samsarjana krama pathya kalpana moorchana rasabandha parada bandha pakshachedhana in ayurveda rasasastra dehavedha
Ver mais