O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Fizikandrtimore 140518042513-phpapp01

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Fizikandrtimore 140518042513-phpapp01

 1. 1. VEDAT RAMADANI FIZIKA NDËRTIMORE Mënyra “GLASER” sipas DIN 4108-3 FAZA I 1. Renditja e shtresave të konstruksionit të dhënat klimatike. 2. Përcaktimi të koeficientit të përçueshmërisë termike. λ ( W m*K ) 3. Llogaria e rrezistences se kalimitë të nxehtësisë nëpër shtresa të konstruksionit. Rt ( m2 *K W ) Rt > Rt lej=1.2 m2 *K W për muret sipas DIN Rt > Rt lej=0.9 m2 *K W për pllakat sipas DIN 4. Sasinë e nxehtësisë. q ( W m2 ) 5. Koeficientin e kalimit të nxehtësisë U ( W m2 *K ) => EN=0.5 ; DIN=0.4 6. Prezantimi I ndryshimitë të temperaturave në prerje tërthore FAZA II Llogarija higrike (difuzioni) 1. Llogaria e presionit të avullit Ps 2. Konstruktimi I nje Diagrame për kohën e ngopjesë 3. Konstruktimi I nje Diagrame për kohën e thithjesë 4. Llogaria e sasisë së ngopjesë 5. Llogaria e sasisë së thithjesë
 2. 2. VEDAT RAMADANI d1 d2 d3 d4 DETYRA 1 1. Të dhënat • θi=20 o C ; θe=-10 o C • Rsi=0.013 ; Rse=0.04 2. Karakteristikat e shtresave 1. Suvatim I brenshëm d1=15mm λ=0.7 ( W m*K ) 2. Blloqe d1=300mm λ=0.24 ( W m*K ) 3. Izolim(styropor I shtypur) d1= ? mm λ= ? ( W m*K ) 4. Suvatim I jashtem d1=20mm λ=0.87 ( W m*K ) 3. Llogaria e rrezistences se kalimitë të nxehtësisë nëpër shtresa të konstruksionit. Rt Rsi=0.13 m2 *K W R1= d1 λ1 = 0.015 0.7 = 0.021 m2 *K W R2= d2 λ2 = 0.3 0.24 = 1.25 m2 *K W R4= d4 λ4 = 0.02 0.87 = 0.022 m2 *K W Rse=0.04 m2 *K W Rt= Rsi+Σ Ri + Rse=1.46 m2 *K W d.m.th Rt=1.46 >Rt lej=1.2 m2 *K W
 3. 3. VEDAT RAMADANI 4. Sasinë e nxehtësisë. q ( W m2 ) q= θi−θe Rt = 30-(-10) 1.46 = 20.55 W m2 kjo sasi është e llogaritur pa shtresen izoluese 5. Koeficientin e kalimit të nxehtësisë U ( W m2 *K ) U = 1 Rt = 1 1.46 = 0.68 W m2 *K > U=0.4 sipas DIN nevoitet shtresa izoluese RDIN = 1 0.4 = 2.05 m2 *K W R3= Rdin-Rt =2.5-1.46=1.04 d3=1.04*0.04=0.0416 përvetësojmë stiropor tështypur 4cm U = 1 R3+Rt = 1 0.04 0.04 +1.46 = 0.38 W m2 *K < U=0.4 sipas DIN Llogarisim sasinë e nxehtësisë q= θi−θe R3+Rt = 30-(-10) 0.04 0.04 +1.46 = 12.19 W m2 6. Prezantimi I ndryshimitë të temperaturave në prerje tërthore θ=θi-(Ri*q) θi=20 o C θsi=20-(0.13*12.19)=18.41 o C θ1=18.41-(0.021*12.19)=18.15 o C θ2=18.15-(1.25*12.19)=2.91 o C θ3=2.91-(1.0*12.19)= -9.28 o C θ4=-9.28-(0.022*12.19)= -9.55 o C θse=-9.55-0.04= -10 o C θse=-10o C
 4. 4. VEDAT RAMADANI DIAGRAMI I NDRYSHIMIT TË TEMPERATURËS 15 300 40 15 d1 d2 d3 d4
 5. 5. VEDAT RAMADANI DETYRA 2 FAZA II Llogarija higrike (difuzioni) Llogaria e presionit të avullit Ps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SHTRESA dn λn µn Rn=dn/λn Sd.n= θ= θ ps Nr E KONSRUKSIONIT Rsi,Rse µn*dn Ri*(θI-θe)*U [ o C ] [Pa] [m] [W/(m*K)] [m2 *K/W] [m] [K] 20 2340 0 ZONA E BRENDSHME - - - 0.13 - 1.34 18.7 2039 1 SUVATIM I BRENDSHEM 0.010 0.510 10 0.020 0.100 0.20 18.5 2132 2 SILKA BLLOQE "KSL 8" 0.240 0.700 5 0.343 1.200 3.52 14.9 1695 3 LESH QELQI 0.080 0.040 1 2.000 0.080 20.56 -5.6 382 4 HAPSIRE AJRORE 0.040 0.222 1 0.180 0.040 1.85 -7.5 315 5 SILKA BLLOQE "KSVm" 0.115 0.560 10 0.205 1.150 2.11 -9.6 269 6 ZONA EJASHTME - - - 0.040 - 0.41 -10.0 260 0.475 Rt= 2.918 -10.0 U=1/Rt 0.343 Sasia e ujitë të ngopjesë (dhjetorë-shkurt) Koha e ngopjesë tT=1440 h Sasia e ujitë të thithjesë (qershore-gusht) Koha e thithjesë tT=2160h PERIODE KLIMA E BRENDSHME KLIMA E JASHTME i Psi Φi Pi=Φ* e Pse Φe Pi=Φ* [ o C ] [ Pa ] [ % ] [ Pa ] [ o C ] [ Pa ] [ % ] [ Pa ] DIMER (koha e ngopjes) 20 2340 50 1170 -10 260 80 208 VERA (koha e thithjes) 12 1403 70 982.1 12 1403 70 982.1 ZONA KONDENZUSE 12 1403 100 1403 12 1403 100 1403
 6. 6. VEDAT RAMADANI 2. Konstruktimi I nje Diagrame për kohën e ngopjesë 3. Konstruktimi I nje Diagrame për kohën e thithjesë 200200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 p (Pa) Pi=2340Pi=2340 Psi=2158 P1=2130 P2=1695 Pi=1170 Pi=982.1 Pe=208 Pe=260 Pe=269 Pi=982.1 Pi=324 P3=382 Pi=1170Pi=1170Pi=1170 Tw=1403 sd1 sd2 sd3 sd4 sd5 sdi sde Tw=1403 m(th)=1.039kg/m2 m(n)=0.47kg/m2
 7. 7. VEDAT RAMADANI 4. Llogaria e sasisë së ngopjesë (mn) mn= 1440 1.5*106 =*( Pi-Psw sd1+sd2+sd3+sd4 - Psw-Pe sd5 ) mn= 1440 1.5*106 =*( 1170-324 0.10+1.20+0.08+0.04 - – 324-208 1.15 )=0.476 kg/m2 mn=0.476 < mlej=1.0 kg/m2 5. Llogaria e sasisë së thithjesë (mth) mth= 2160 1.5*106 =*( Pi-Psw sd1+sd2+sd3+sd4 - – Psw-Pe sd5 ) mth= 2160 1.5*106 =*( 982.1-1403 0.10+1.20+0.08+0.04 - – 208-1403 1.15 )=1.039 kg/m2 mth=1.3039 > mn= 0.476kg/m2
 8. 8. VEDAT RAMADANI USHTRIMI 2 TEMA: SPECIFIKACIONI I HUMBJES SE NXEHTESISE TRANSIMISIONALE EnEV 2002 Qëllimi—Vertetimi për objekte H’T=W/m2 K Bazat të të dhënave klimatike për vërtetim transmisional janë 1. Për objekte me temp. normale të brendshme => 12 o C koha e ngrohjesë th > 4 muajë/vjetë 2. Për objekte me temp. të ulta të brenshme min 12 o C < i +19o C Me përjashtim të • Objekte për bujqësi • Puntori që janë në përdorim me sipërfaqe të mëdha dhe të hapura • Objekte prej qelqi – plantazhe etj • Cadra dhe objekte që janë me interval të caktuara kohore që ndërtohen dhe largohen • Objekte të vogla nëse vëllimi ii nxemjese (bruto) nuk e tejkalon cifrën 100 m3 dhe e plotësojne koeficientin e nemjese te muret e jashtme për objekte të vjetra Vërtetimi sipas EnEV 2002 për objekte të reja ,kërkesat lidhen me të dhënat • Ngrohja vëllimore e objektit [ Ve ] – kjo është zona e objektit që ngorhet sipas DIN dhe EN 832-1998-12 dhe është në kufirin sistemor sipas DIN ISO 1999-10 • Sipërfaqja e mbulesës [ A ]–mbështjellja e objektit që përbëhet prej shumë sipërfaqe integrale të pjesës së jashtme • Sipërfaqja përdoruese [ An ]- kjo sipas EnEV 2002 llogaritet An=0.32m-1 *Ve EnEV 2002 formulon për objekte banuese vlera maksimale që janë te caktura për: • Sipërfaqen përdoruese—në lidhje të nevojës energjetike primar vjetor Qp=kWh/m2 *a
 9. 9. VEDAT RAMADANI Dhe për objekte tjera me nxemje në lidhje me ngrohjen vëllimore të oobjektit së nevojës energjetike primate Qp Tab 01 Kërkesa mvaret nga kompaktitetit se objektit A/Ve që d.m.th raporti në mes sipërfaqes së mbulesës objekiy me vëllimin e objektit. Kjo table jep vlerat maksimale EnEV 2002 për objekte të reja DETYRE FORMULAT AAW=sip. e dritareve AW= mureve Përe dritare fw= AW AW+AAW - kontroolla e % dritares HT=Ai*Ui*Fx H’T= HT A H’T=specifikacioni I humbjesë së energjisë transparente Nëse sip. e dritareve është për objektet banuese dhe jobanuese fw ≤ 0.30 atëherë H’T= 0.30+0.15 A/Ve Nëse fw ≥ 0.30 atëherë H’T= 0.30+0.24 A/Ve Kërkesat e EnEV 2002 për objekte të reja H’T ≤ 0.5 W m2 *K Për objektet e vjetra nevojat enerfjetike primare [ Qp ] për objekte ekzistuese të banimit nuk guzon të tejkalon 40%
 10. 10. VEDAT RAMADANI ` PJESET E JASHTME SIPERFAQET U ENTROPIJA TRA- FAKTORI FX TE TRANSMISIONI SPECIFIK A [m2] W/m2*K NSPARENTE [ q ] TEMP. SIPERFAQ. HUMBJA E ENERGJ [ HT ] 1 2 3 4 5 6 1 MURET E JASHTME 272.8 0.34 1 92.75 PERHDES, KAT , MBIKULM 2 PLLAKA BODRUMI 297.9 0.25 0.6 44.69 3 PLLAKA NENKULM 252.7 0.18 0.8 36.39 4 SIP. E KULMIT 81.5 0.18 1 14.67 5 GOUBAT- KULMET SHTESE 21.6 0.27 1 5.83 6 DRITARET E HAPSIRES BANIMI VERI 50.2 1.3 1 65.26 LINDOR 35.2 1.3 1 45.76 JUGOR 118.9 1.3 1 154.57 PERENDIMOR 35.2 1.3 1 45.76 7 KORIDORI NE VERI QELQI VERTIKAL 15.4 1.3 20.02 ME 20 O QELQ MBULES 5 1.3 6.50 HUMBJA PREJ QELQI 2.6 1.8 4.68 8 URA TERIMKE 0.05 59.45 ΣA= 1189 ΣHT= 596.33
 11. 11. VEDAT RAMADANI USHTRIMI 04 Situacioni Pllaka meskatëshe Në form tabelare të gjenden 1. Vlera [ U ] 2. Vlera [ RT ] 3. Sa kW/h energji harxhon brenda një dite,që tejkalonprej një zone të banimit në atë të bodrumit nëse sip. është 65 m2 1 2 3 5 SHTRESA dn λn Rn=dn/λn Nr E KONSRUKSIONIT Rsi,Rse [m] [W/(m*K)] [m2 *K/W] ZONA E BRENDSHME - - 0.17 1 ESTRIH 0.055 1.400 0.039 2 TERMOIZOLIM 0.035 0.040 0.875 3 PLLAKA E BETONIT 0.200 2.300 0.087 4 PLAKA PREJ LESH DRURI 0.050 0.070 0.714 5 RIGIPS KARTON 0.015 0.520 0.029 ZONA EJASHTME - - 0.17 0.300 Rt= 2.084 U=1/Rt 0.480 Ash= 65 m2 i=20 o C e= 7 o C Qsh=U* Ash*( i- e ) * 24= 0.480*65*13*24=9734.4 kWh
 12. 12. VEDAT RAMADANI Të dhënat për objektin Zona b Zona a Koeficientet e përcueshmërisë se nxemjesë te një ku e ajrosje të larte RT≤ 1.2 W m2 *K 1. Letve konta 2.55cm dhe mbulesa me tjegulla 2. Brinjake 80*160 mm λ=0.13 W m*K 3. Shtresa ajrore 4. Izolim mineral 120 mm λ=0.04 W m*K 5. Gips karton 15 mm λ=0.25 W m*K • Raporti fa= Aa A = 0.60 0.68 = 0.882 : fb= Ab A = 0.08 0.68 = 0.118 • Për zonen a 1 2 3 5 SHTRESA dn λn Rn=dn/λn Nr E KONSRUKSIONIT Rsi,Rse [m] [W/(m*K)] [m2 *K/W] ZONA E BRENDSHME - - 0.13 1 LETVE - - 0.000 3 SHTRESA AJRORE - - 0.000 4 IZOLIM MINERAL 0.120 0.04 3.000 5 RIGIPS KARTON 0.015 0.25 0.060 ZONA EJASHTME - - 0.13 0.135 Rt= 3.320 U=1/Rt 0.301
 13. 13. VEDAT RAMADANI Për zonën b 1 2 3 5 SHTRESA dn λn Rn=dn/λn Nr E KONSRUKSIONIT Rsi,Rse [m] [W/(m*K)] [m2 *K/W] ZONA E BRENDSHME - - 0.13 1 LETVE - - 0.000 2 BRINJAKE 0.160 0.13 1.231 5 RIGIPS KARTON 0.015 0.25 0.060 ZONA EJASHTME - - 0.13 0.175 Rt= 1.551 U=1/Rt 0.645 U’=Ua*fa+Ub*fb=0.301+0.645=0.345 W m2 *K RT= 1 0.345 =2.898 >1.2 m2 *K W

×