O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

Δοκιμές μεταγραφών κατά τα κώλα, Θουκυδίδου, Ιστορίαι, Βιβλίο 3ο, αποσπάσματα από το σχολικό εγχειρίδιο

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

 1. 1. ΔΟΚΙΜΕΣΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΙΣΤΟΡΙΕΣΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Δοϊρανλή Άννα
 2. 2. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 70, 1Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ἐστασίαζον, ἐπειδὴ οἱ αἰχμάλωτοι ἦλθον αὐτοῖς οἱ ἐκ τῶν περὶ Ἐπίδαμνον ναυμαχιῶν ὑπὸ Κορινθίων ἀ φ ε θ έ ν τ ε ς,τῷ μὲν λόγῳ ὀκτακοσίων ταλάντων τοῖς προξένοις δ ι η γ γ υ η μ έ ν ο ι,ἔργῳ δὲ π ε π ε ι σ μ έ ν ο ι Κορινθίοις Κέρκυραν προσποιῆσαι.Καὶ ἔπρασσον οὗτοι, ἕκαστον τῶν πολιτῶν μ ε τ ι ό ν τ ε ς, ὅπως ἀποστήσωσιν Ἀθηναίων τὴν πόλιν.
 3. 3. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 70, 2Καὶ ἀ φ ι κ ο μ έ ν η ς Ἀττικῆς τε νεὼς καὶ Κορινθίας πρέσβεις ἀ γ ο υ σ ῶ νκαὶ ἐς λόγους κ α τ α σ τ ά ν τ ω ν ἐψηφίσαντο Κερκυραῖοι Ἀθηναίοις μὲν ξύμμαχοι εἶναι κατὰ τὰ ξ υ γ κ ε ί μ ε ν α, Πελοποννησίοις δὲ φίλοι ὥσπερ καὶ πρότερον (Πελοποννησίοις φίλοι ἦσαν).
 4. 4. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 70, 3Καὶ(ἦν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίωνκαὶ τοῦ δήμου προειστήκει)ὑπάγουσιν αὐτὸν οὗτοι οἱ ἄνδρες ἐς δίκην, λ έ γ ο ν τ ε ς Ἀθηναίοις τὴν Κέρκυραν καταδουλοῦν.
 5. 5. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 70, 4Ὁ δὲ ἀ π ο φ υ γ ὼ νἀνθυπάγει αὐτῶν τοὺς πλουσιωτάτους πέντε ἄνδρας, φάσκων τέμνειν χάρακας ἐκ τοῦ τε Διὸς τοῦ τεμένους καὶ τοῦ Ἀλκίνου·ζημία δὲ καθ᾽ ἑκάστην χάρακα ἐπέκειτο στατήρ.
 6. 6. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 70, 5Ὀ φ λ ό ν τ ω ν δὲ αὐτῶνκαὶ πρὸς τὰ ἱερὰ ἱκετῶν κ α θ ε ζ ο μ έ ν ω ν διὰ πλῆθος τῆς ζημίας, ὅπως τ α ξ ά μ ε ν ο ι ἀποδῶσιν,ὁ Πειθίας(ἐτύγχανε γὰρ καὶ βουλῆς ὤ ν ) πείθει ὥστε τῷ νόμῳ χρήσασθαι.
 7. 7. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 70, 6Οἱ δ᾽ἐπειδὴ τῷ τε νόμῳ ἐξείργοντοκαὶ ἅμα ἐπυνθάνοντο τὸν Πειθίαν,ἕως ἔτι βουλῆς ἐστί, μέλλειν τὸ πλῆθος ἀναπείσειν τοὺς αὐτοὺς Ἀθηναίοις φίλους τε καὶ ἐχθροὺς νομίζειν,ξυνίσταντό τεκαὶ λ α β ό ν τ ε ς ἐγχειρίδιαἐξαπιναίως ἐς τὴν βουλὴν ἐ σ ε λ θ ό ν τ ε ς τόν τε Πειθίαν κτείνουσι καὶ ἄλλους τῶν τε βουλευτῶν καὶ ἰδιωτῶν ἐς ἑξήκοντα·οἱ δέ τινες τῆς αὐτῆς γνώμης τῷ Πειθίᾳ ὀλίγοι ἐς τὴν Ἀττικὴν τριήρη κατέφυγον ἔτι π α ρ ο ῦ σ α ν.
 8. 8. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 71, 1Δ ρ ά σ α ν τ ε ς δὲ τοῦτοκαὶ ξ υ γ κ α λ έ σ α ν τ ε ς Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ᾽ ἄν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ ἡ σ υ χ ά ζ ο ν τ α ς, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι.Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐ π ι κ υ ρ ῶ σ α ι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην.
 9. 9. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 71, 2Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τ ῶ ν π ε π ρ α γ μ έ ν ω ν διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τ ο ὺ ς ἐκεῖ κ α τ α π ε φ ε υ γ ό τ α ς πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται.
 10. 10. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 72, 1Ἐ λ θ ό ν τ ω ν δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξ υ λ λ α β ό ν τ ε ς, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν.
 11. 11. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 72, 2Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων ο ἱ ἔ χ ο ν τ ε ς τὰ πράγματα ἐ λ θ ο ύ σ η ς τριήρους Κορινθίας καὶ (ἐ λ θ ό ν τ ω ν) Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ,καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν.
 12. 12. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 72, 3Ἀ φ ι κ ο μ έ ν η ς δὲ νυκτὸςὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξ υ λ λ ε γ ε ὶ ς ἱδρύθη,καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον·οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον,οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον.
 13. 13. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 73,1Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγακαὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς δούλους π α ρ α κ α λ ο ῦ ν τ έ ς τε καὶ ἐλευθερίαν ὑ π ι σ χ ν ο ύ μ ε ν ο ι·καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον,τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι (παρεγένετο) ὀκτακόσιοι.
 14. 14. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 74,1Δ ι α λ ι π ο ύ σ η ς δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει π ρ ο ύ χ ω ν·αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο β ά λ λ ο υ σ α ι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑ π ο μ έ ν ο υ σ α ι τὸν θόρυβον.
 15. 15. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 74,2Γ ε ν ο μ έ ν η ς δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην ὀψίαν, δ ε ί σ α ν τ ε ς οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ σφᾶς διαφθείρειεν,ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως μὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας,ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν.
 16. 16. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 74,3Καὶ οἱ μὲν π α υ σ ά μ ε ν ο ι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡ σ υ χ ά σ α ν τ ε ς τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν·καὶ ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κ ε κ ρ α τ η κ ό τ ο ς ὑπεξανήγετο,καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λ α θ ό ν τ ε ς διεκομίσθησαν.
 17. 17. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 75, 1Τῇ δὲ ἐ π ι γ ι γ ν ο μ έ ν ῃ ἡμέρᾳΝικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς παραγίγνεται βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων πεντακοσίοις ὁπλίταις·ξύμβασίν τε ἔπρασσεκαὶ πείθειὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι, οἳ οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους π ο ι η σ α μ έ ν ο υ ς καὶ πρὸς Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν.
 18. 18. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 75, 2Καὶ ὁ μὲν ταῦτα π ρ ά ξ α ς ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι·οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ π λ η ρ ώ σ α ν τ ε ς ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. ήοἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι,ἴσας δὲ αὐτοὶ π λ η ρ ώ σ α ν τ ε ς ἐκ σφῶν αὐτῶν (πείθουσιν ) ξυμπέμψειν.
 19. 19. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 75, 3Καὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν,οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς.Δ ε ί σ α ν τ ε ς δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας ἀποπεμφθῶσικαθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν.
 20. 20. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 75, 4Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο.Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν,ὁ δῆμος ὁ π λ ι σ θ ε ὶ ς ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ,ὡ ς οὐδὲν αὐτῶν ὑγιὲς δ ι α ν ο ο υ μ έ ν ω ν τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε
 21. 21. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 75, 5Ὁ ρ ῶ ν τ ε ς δὲ οἱ ἄλλοι τὰ γιγνόμενα καθίζουσιν ἐς τὸ ῞Ηραιον ἱκέται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάσσους τετρακοσίων.Ὁ δὲ δῆμος δ ε ί σ α ς μή τι νεωτερίσωσινἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσαςκαὶ διακομίζει ἐς τὴν πρὸ τοῦ Ἡραίου νῆσον,καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο.καὶ αὐτῶν τινὰς οἷς ἐπέτυχον, εἰ μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε,διέφθειραν ἄν.
 22. 22. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 76.1Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν νῆσον διακομιδὴναἱ ἐκ τῆς Κυλλήνης Πελοποννησίων νῆες,μετὰ τὸν ἐκ τῆς Ἰωνίας πλοῦν ἔφορμοι ο ὖ σ α ι, παραγίγνονται τρεῖς καὶ πεντήκοντα·ἦρχε δὲ αὐτῶν Ἀλκίδας, ὅσπερ καὶ πρότερον (ἦρχε),καὶ Βρασίδας αὐτῷ ξύμβουλος ἐπέπλει.Ὁ ρ μ ι σ ά μ ε ν ο ι δὲ ἐς Σύβοτα λιμένα τῆς ἠπείρου ἅμα ἕῳ ἐπέπλεον τῇ Κερκύρᾳ.
 23. 23. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 77.1Οἱ δὲ πολλῷ θορύβῳ καὶ π ε φ ο β η μ έ ν ο ι τά τ᾽ ἐν τῇ πόλει καὶ τὸν ἐπίπλουν παρεσκευάζοντό τε ἅμα ἑξήκοντα ναῦςκαὶ τ ὰ ς αἰεὶ π λ η ρ ο υ μ έ ν α ς (ναῦς) ἐξέπεμπον πρὸς τοὺς ἐναντίους, παραινούντων Ἀθηναίων σφᾶς τε ἐᾶσαι πρῶτον ἐκπλεῦσαι καὶ ὕστερον πάσαις ἅμα ἐκείνους ἐπιγενέσθαι.
 24. 24. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 77.2Ὡς δὲ αὐτοῖς πρὸς τοῖς πολεμίοις ἦσαν σποράδες αἱ νῆες,δύο μὲν εὐθὺς ηὐτομόλησαν,ἐν ἑτέραις δὲ ἀλλήλοις οἱ ἐμπλέοντες ἐμάχοντο,ἦν δὲ οὐδεὶς κόσμος τ ῶ ν π ο ι ο υ μ έ ν ω ν.
 25. 25. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 77.3Ἰ δ ό ν τ ε ς δὲ οἱ Πελοποννήσιοι τὴν ταραχὴν εἴκοσι μὲν ναυσὶ πρὸς τοὺς Κερκυραίους ἐτάξαντο, ταῖς δὲ λοιπαῖς πρὸς τὰς δώδεκα ναῦς τῶν Ἀθηναίων (ἐτάξαντο), ὧν ἦσαν αἱ δύο Σαλαμινία καὶ Πάραλος.
 26. 26. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 78.1Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ᾽ ὀλίγας π ρ ο σ π ί π τ ο ν τ ε ς ἐταλαιπώρουν τὸ καθ᾽ αὑτούς·οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι φ ο β ο ύ μ ε ν ο ι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις μὲν οὐ προσέπιπτον οὐδὲ κατὰ μέσον τ α ῖ ς ἐφ᾽ ἑαυτοὺς τ ε τ α γ μ έ ν α ι ς (ναυσίν),π ρ ο σ β α λ ό ν τ ε ς δὲ κατὰ κέρας καταδύουσι μίαν ναῦν.Καὶ μετὰ ταῦτα κύκλον τ α ξ α μ έ ν ω ν αὐτῶν περιέπλεον καὶ ἐπειρῶντο θορυβεῖν.
 27. 27. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 78.2Γ ν ό ν τ ε ς δὲ οἱ πρὸς τοῖς Κερκυραίοιςκαὶ δ ε ί σ α ν τ ε ς μὴ ὅπερ ἐν Ναυπάκτῳ (ἐγένετο) γένοιτο, ἐπιβοηθοῦσι,καὶ γ ε ν ό μ ε ν α ι ἁθρόαι αἱ νῆες ἅμα τὸν ἐπίπλουν τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο.
 28. 28. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 78.3Οἱ δ᾽ ὑπεχώρουν ἤδη πρύμναν κ ρ ο υ ό μ ε ν ο ι καὶ ἅμα τὰς τῶν Κερκυραίων ἐβούλοντο προκαταφυγεῖν ὅτι μάλιστα, ἑαυτῶν σχολῇ τε ὑ π ο χ ω ρ ο ύ ν τ ω ν καὶ πρὸς σφᾶς τ ε τ α γ μ έ ν ω ν τῶν ἐναντίων.Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 78.4Ἡ μὲν οὖν ναυμαχία τοιαύτη γ ε ν ο μ έ ν η ἐτελεύτα ἐς ἡλίου δύσιν.
 29. 29. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 79.1Καὶ οἱ Κερκυραῖοι δ ε ί σ α ν τ ε ς μὴ σφίσιν ἐ π ι π λ ε ύ σ α ν τ ε ς ἐπὶ τὴν πόλιν ὡς κ ρ α τ ο ῦ ν τ ε ς οἱ πολέμιοι ἢ τοὺς ἐκ τῆς νήσου ἀναλάβωσιν ἢ καὶ ἄλλο τι νεωτερίσωσι,τούς τε ἐκ τῆς νήσου πάλιν ἐς τὸ ῞Ηραιον διεκόμισανκαὶ τὴν πόλιν ἐφύλασσον.
 30. 30. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 79.2Οἱ δ᾽ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐκ ἐτόλμησαν πλεῦσαι κρατοῦντες τῇ ναυμαχίᾳ,τρεῖς δὲ καὶ δέκα ναῦς ἔ χ ο ν τ ε ς τῶν Κερκυραίων ἀπέπλευσαν ἐς τὴν ἤπειρον, ὅθενπερ ἀνηγάγοντο.
 31. 31. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 79.3Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐδὲν μᾶλλον ἐπέπλεον, καίπερ ἐν πολλῇ ταραχῇ καὶ φόβῳ ὄ ν τ α ς καὶ Βρασίδου π α ρ α ι ν ο ῦ ν τ ο ς, ὡς λέγεται, Ἀλκίδᾳ, ἰσοψήφου δὲ οὐκ ὄ ν τ ο ς·ἐπὶ δὲ τὴν Λευκίμμην τὸ ἀκρωτήριον ἀποβάντες ἐπόρθουν τοὺς ἀγρούς.
 32. 32. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 80.1Ὁ δὲ δῆμος τῶν Κερκυραίων ἐν τούτῳ περιδεὴς γ ε ν ό μ ε ν ο ς μὴ ἐπιπλεύσωσιν αἱ νῆες, τοῖς τε ἱκέταις ᾖσαν ἐς λόγους καὶ τοῖς ἄλλοις, ὅπως σωθήσεται ἡ πόλις,καί τινας αὐτῶν ἔπεισαν ἐς τὰς ναῦς ἐσβῆναι·ἐπλήρωσαν γὰρ ὅμως τριάκοντα (ναῦς) π ρ ο σ δ ε χ ό μ ε ν ο ι τὸν ἐπίπλουν.
 33. 33. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 80.2Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι μέχρι μέσου ἡμέρας δ ῃ ώ σ α ν τ ε ς τὴν γῆν ἀπέπλευσαν,καὶ ὑπὸ νύκτα αὐτοῖς ἐφρυκτωρήθησαν ἑξήκοντα νῆες Ἀθηναίων προσπλέουσαι ἀπὸ Λευκάδος·ἃς οἱ Ἀθηναῖοι πυνθανόμενοι τὴν στάσιν καὶ τὰς μετ᾽ Ἀλκίδου ναῦς ἐπὶ Κέρκυραν μ ε λ λ ο ύ σ α ς πλεῖνἀπέστειλαν καὶ Εὐρυμέδοντα τὸν Θουκλέους στρατηγόν.
 34. 34. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 81.1Οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν·καὶ ὑ π ε ρ ε ν ε γ κ ό ν τ ε ς τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ π ε ρ ι π λ έ ο ν τ ε ς ὀφθῶσιν, ἀποκομίζονται.
 35. 35. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 81.2Κερκυραῖοι δὲ α ἰ σ θ ό μ ε ν ο ι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς π ρ ο σ π λ ε ο ύ σ α ς τάς τε τῶν πολεμίων ο ἰ χ ο μ έ ν α ς, λ α β ό ν τ ε ς τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄ ν τ α ς,καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον·καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντο,ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐ λ θ ό ν τ ε ς τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισανκαὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον.
 36. 36. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 81.3Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τ ὰ γ ι γ ν ό μ ε ν α, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους,καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο,οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο.
 37. 37. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 81.4Ἡμέρας τε ἑπτά,ἃς ἀ φ ι κ ό μ ε ν ο ς ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τ ο ὺ ς ἐχθροὺς δ ο κ ο ῦ ν τ α ς εἶναι ἐφόνευον,τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τ ο ῖ ς τὸν δῆμον κ α τ α λ ύ ο υ σ ι ν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα,καὶ ἄλλοι (ἀπέθανον) χρημάτων (ἕνεκα ) σφίσιν ὀφειλομένων ὑπὸ τ ῶ ν λ α β ό ν τ ω ν·
 38. 38. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 81.5Πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου,καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιούτῳ γίγνεσθαι,οὐδὲν ὅτι οὐ ξυνέβη καὶ ἔτι περαιτέρω.καὶ γὰρ πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινεκαὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀπεσπῶντοκαὶ πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο,οἱ δέ τινες καὶ π ε ρ ι ο ι κ ο δ ο μ η θ έ ν τ ε ς ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ ἀπέθανον.

×