مشکلات فرایندی سازمان ها

Davoud Teimouri
Davoud TeimouriVirtualization Expert
‫سازی‬ ‫آماده‬
•
،‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زیرساخت‬ ‫درخواست‬
‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫سرور‬ ‫فقط‬ ‫عموما‬
•
‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬
‫اولیه‬ ‫های‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬
•
‫از‬ ‫بعد‬ ‫سرویس‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬
‫تست‬
(
‫موارد‬ ‫برخی‬ ‫در‬
‫تستی‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫عملیاتی‬ ‫محیط‬ ‫بعنوان‬
)
‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫موانع‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬
‫نیازمندی‬ ‫بودن‬ ‫مشخص‬ ‫عدم‬
‫از‬ ‫قبل‬ ‫سرویس‬ ‫های‬
‫نتیجه‬ ‫در‬ ،‫شدن‬ ‫عملیاتی‬
‫نیازمندی‬ ‫نبودن‬ ‫بهینه‬
‫سرویس‬ ‫های‬
‫مناسب‬ ‫مستندات‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬
‫و‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫سازی‬
‫با‬ ‫مواجه‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬
‫هنگام‬ ‫در‬ ‫قبلی‬ ‫مشکالت‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬
‫جهت‬ ‫تاریخچه‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
،‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫زمان‬ ‫برآورد‬
‫کردن‬ ‫عملیاتی‬ ‫و‬ ‫تست‬
‫برای‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫سرویس‬
‫مشتریان‬ ‫یا‬ ‫فعلی‬ ‫مشتریان‬
‫جدید‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫عدم‬
‫و‬ ‫سرویس‬ ‫رشد‬ ‫مورد‬ ‫در‬
‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫اختصاص‬
‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫عدم‬
‫یا‬ ‫جایگزین‬ ‫سرویس‬
Standby
‫تست‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫عملیاتی‬ ‫سرویس‬ ‫جهت‬
Service Requirements
(Infrastructure)
Hardware Resources
Physical Space
I/O Resources
Disk
Network
Computing Resources
Processor
Memory
Software Resources
Operating System
Compatibility
(Backward, Forward)
Other Components
Frameworks and …
POC
•
‫نمایش‬ ‫و‬ ‫ارائه‬
‫سرویس‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬
•
‫شدن‬ ‫مشخص‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫نیازمندی‬
‫از‬ ‫قبل‬ ‫تغییرات‬
‫به‬ ‫سرویس‬ ‫ارائه‬
‫تست‬ ‫صورت‬
UAT
•
‫در‬ ‫سرویس‬ ‫تست‬
‫با‬ ‫مشابه‬ ‫محیطی‬
‫با‬ ‫عملیاتی‬ ‫محیط‬
‫جهت‬ ‫کمتر‬ ‫گستردگی‬
‫شناخت‬ ‫و‬ ‫بررسی‬
‫کمبودهای‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬
‫سرویس‬
QC
•
‫مشاهده‬ ‫مشکالت‬ ‫رفع‬
‫مراحل‬ ‫در‬ ‫شده‬
‫قبلی‬
Go Live (Production)
•
‫در‬ ‫دهی‬ ‫سرویس‬
‫به‬ ‫واقعی‬ ‫گستردگی‬
‫مشتریان‬ ‫یا‬ ‫مشتری‬
‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫فرایند‬
‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫بررسی‬ ‫عدم‬
‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫حال‬
‫بصورت‬ ‫مشتری‬ ‫های‬ ‫سرویس‬
‫شده‬ ‫زمانبندی‬
‫موثر‬ ‫حضور‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫عدم‬
‫فنی‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫بین‬
‫مدون‬ ‫برنامه‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫پیاده‬ ،‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫جهت‬
‫بهبود‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫رفع‬ ،‫سازی‬
‫تعریف‬
‫و‬ ‫پروژه‬
‫برنامه‬
‫با‬ ‫ریزی‬
‫هاهنگی‬
‫های‬ ‫تیم‬
‫فنی‬
‫و‬ ‫ارسال‬
‫پیگیری‬
‫نیازمندیه‬
‫پروژه‬ ‫ای‬
‫پیگیری‬
‫روند‬
‫اجرای‬
‫با‬ ‫پروژه‬
‫و‬ ‫مشتری‬
‫های‬ ‫تیم‬
‫فنی‬
‫تحویل‬
‫سرویس‬
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
‫فنی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫کاری‬ ‫تقویم‬
‫پروژه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬
‫تحویل‬ ‫و‬ ‫تست‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫زمانبندی‬
‫سرویس‬
‫فرایندهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫امکان‬
ITSM
‫پروژه‬ ‫مستندات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬
(
‫سرویس‬
)
‫تاریخچه‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬
‫مشتری‬ ‫رضایتمندی‬
1 de 7

Recomendados

مراحل تولید نرم افزار por
مراحل تولید نرم افزارمراحل تولید نرم افزار
مراحل تولید نرم افزارMeysam Hooshmand
325 visualizações11 slides
فرآیند توسعه نرم افزار por
فرآیند توسعه نرم افزارفرآیند توسعه نرم افزار
فرآیند توسعه نرم افزارHossein Zahed
17 visualizações9 slides
Software Test por
Software TestSoftware Test
Software TestHossein Fani
2.1K visualizações50 slides
RUP (Rational Unified Process) por
RUP (Rational Unified Process)RUP (Rational Unified Process)
RUP (Rational Unified Process)Javad Pourhosaini
580 visualizações22 slides
Introduction to SOA por
Introduction to SOAIntroduction to SOA
Introduction to SOAVahid Farahmandian
60 visualizações18 slides
Csp criteria por
Csp   criteriaCsp   criteria
Csp criteriaalijoneidi
26 visualizações43 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Davoud Teimouri

Directory Service - Edited.pptx por
Directory Service - Edited.pptxDirectory Service - Edited.pptx
Directory Service - Edited.pptxDavoud Teimouri
12 visualizações9 slides
Security Concerns.pptx por
Security Concerns.pptxSecurity Concerns.pptx
Security Concerns.pptxDavoud Teimouri
3 visualizações11 slides
Capacity Planning - Parameters Relation por
Capacity Planning - Parameters RelationCapacity Planning - Parameters Relation
Capacity Planning - Parameters RelationDavoud Teimouri
71 visualizações2 slides
ITSM Change Management por
ITSM Change ManagementITSM Change Management
ITSM Change ManagementDavoud Teimouri
28 visualizações1 slide
Why Do We Need to Third-Party Security Solution? por
Why Do We Need to Third-Party Security Solution?Why Do We Need to Third-Party Security Solution?
Why Do We Need to Third-Party Security Solution?Davoud Teimouri
22 visualizações11 slides
NTP Server - How it works? por
NTP Server - How it works?NTP Server - How it works?
NTP Server - How it works?Davoud Teimouri
2.4K visualizações6 slides

Mais de Davoud Teimouri(8)

Directory Service - Edited.pptx por Davoud Teimouri
Directory Service - Edited.pptxDirectory Service - Edited.pptx
Directory Service - Edited.pptx
Davoud Teimouri12 visualizações
Security Concerns.pptx por Davoud Teimouri
Security Concerns.pptxSecurity Concerns.pptx
Security Concerns.pptx
Davoud Teimouri3 visualizações
Capacity Planning - Parameters Relation por Davoud Teimouri
Capacity Planning - Parameters RelationCapacity Planning - Parameters Relation
Capacity Planning - Parameters Relation
Davoud Teimouri71 visualizações
ITSM Change Management por Davoud Teimouri
ITSM Change ManagementITSM Change Management
ITSM Change Management
Davoud Teimouri28 visualizações
Why Do We Need to Third-Party Security Solution? por Davoud Teimouri
Why Do We Need to Third-Party Security Solution?Why Do We Need to Third-Party Security Solution?
Why Do We Need to Third-Party Security Solution?
Davoud Teimouri22 visualizações
NTP Server - How it works? por Davoud Teimouri
NTP Server - How it works?NTP Server - How it works?
NTP Server - How it works?
Davoud Teimouri2.4K visualizações
Virtual Infrastructure Disaster Recovery por Davoud Teimouri
Virtual Infrastructure Disaster RecoveryVirtual Infrastructure Disaster Recovery
Virtual Infrastructure Disaster Recovery
Davoud Teimouri923 visualizações
Microsoft Hyper-V por Davoud Teimouri
Microsoft Hyper-VMicrosoft Hyper-V
Microsoft Hyper-V
Davoud Teimouri2.7K visualizações

مشکلات فرایندی سازمان ها

  • 1. ‫سازی‬ ‫آماده‬ • ،‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زیرساخت‬ ‫درخواست‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫سرور‬ ‫فقط‬ ‫عموما‬ • ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ • ‫از‬ ‫بعد‬ ‫سرویس‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫تست‬ ( ‫موارد‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫تستی‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عملیاتی‬ ‫محیط‬ ‫بعنوان‬ )
  • 2. ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫موانع‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫نیازمندی‬ ‫بودن‬ ‫مشخص‬ ‫عدم‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سرویس‬ ‫های‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ،‫شدن‬ ‫عملیاتی‬ ‫نیازمندی‬ ‫نبودن‬ ‫بهینه‬ ‫سرویس‬ ‫های‬ ‫مناسب‬ ‫مستندات‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ ‫و‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫سازی‬ ‫با‬ ‫مواجه‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫قبلی‬ ‫مشکالت‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫جهت‬ ‫تاریخچه‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ،‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫زمان‬ ‫برآورد‬ ‫کردن‬ ‫عملیاتی‬ ‫و‬ ‫تست‬ ‫برای‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫مشتریان‬ ‫یا‬ ‫فعلی‬ ‫مشتریان‬ ‫جدید‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫سرویس‬ ‫رشد‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫اختصاص‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫جایگزین‬ ‫سرویس‬ Standby ‫تست‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عملیاتی‬ ‫سرویس‬ ‫جهت‬
  • 3. Service Requirements (Infrastructure) Hardware Resources Physical Space I/O Resources Disk Network Computing Resources Processor Memory Software Resources Operating System Compatibility (Backward, Forward) Other Components Frameworks and …
  • 4. POC • ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫ارائه‬ ‫سرویس‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ • ‫شدن‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫سرویس‬ ‫ارائه‬ ‫تست‬ ‫صورت‬ UAT • ‫در‬ ‫سرویس‬ ‫تست‬ ‫با‬ ‫مشابه‬ ‫محیطی‬ ‫با‬ ‫عملیاتی‬ ‫محیط‬ ‫جهت‬ ‫کمتر‬ ‫گستردگی‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫کمبودهای‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫سرویس‬ QC • ‫مشاهده‬ ‫مشکالت‬ ‫رفع‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫قبلی‬ Go Live (Production) • ‫در‬ ‫دهی‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫واقعی‬ ‫گستردگی‬ ‫مشتریان‬ ‫یا‬ ‫مشتری‬
  • 5. ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫فرایند‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫بررسی‬ ‫عدم‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫حال‬ ‫بصورت‬ ‫مشتری‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫شده‬ ‫زمانبندی‬ ‫موثر‬ ‫حضور‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫عدم‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫بین‬ ‫مدون‬ ‫برنامه‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫پیاده‬ ،‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫جهت‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫رفع‬ ،‫سازی‬
  • 6. ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫ریزی‬ ‫هاهنگی‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫پیگیری‬ ‫نیازمندیه‬ ‫پروژه‬ ‫ای‬ ‫پیگیری‬ ‫روند‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫فنی‬ ‫تحویل‬ ‫سرویس‬
  • 7. ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫فنی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫کاری‬ ‫تقویم‬ ‫پروژه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫تست‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫زمانبندی‬ ‫سرویس‬ ‫فرایندهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫امکان‬ ITSM ‫پروژه‬ ‫مستندات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ( ‫سرویس‬ ) ‫تاریخچه‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫رضایتمندی‬