Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

7753 situatia demografica_in_rm (1)

 1. Situaţia demografică în Republica Moldova Şedinţa Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare 26 martie 2007 Dl Sergiu Sainciuc, viceministru al economiei şi comerţului
 2. Date generale privind populaţia Republicii Moldova  Recensământul 1989 - 4.335.360 persoane.  Recensământul 2004 - 3.383.332 persoane (fără Transnistria).  Datele statistice (01.01.2007) - 3.581.100 persoane (fără Transnistria).  Populaţia Transnistriei - 550.500 persoane (16% din total).
 3. Structura populaţiei la 01.01.2007  Din numărul total al populaţiei Moldovei 1718,9 mii persoane sunt bărbaţi (48%) şi 1862,2 mii persoane - femei (52%).  Din total 41,3% (1478,0 mii persoane) locuiesc în localităţile urbane şi 58,7% (2103,1 mii persoane) în cele rurale. Aproximativ jumătate din populaţia urbană este concentrată în mun.Chişinău.  Comparativ cu 1 ianuarie 1997, în 2007 se remarcă reducerea ponderii populaţiei tinere (de 0-14 ani) de la 25,6% la 18,1% şi creşterea ponderii celei vîrstnice ( de 65 ani şi peste) de la 9,3% la 10,2%.  Vîrsta medie a populaţiei ţării a crescut de la 32,9 ani (1998) la 35,6 ani (2007), vîrsta medie ce caracterizează ţările cu o populaţie „adultă”.
 4. Dinamica populaţiei Numărul populaţiei Republicii Moldova la situaţia din 1 ianuarie, mii persoane 2005 2006 2007 Total populaţie 3599,8 3589,3 3581,1 Pe sexe: masculin 1724,5 1719,3 1715,4 feminin 1875,3 1870,0 1865,7 Pe medii: urban 1491,0 1484,8 1478,0 rural 2108,8 2104,5 2103,1
 5. Natalitatea Rata natalităţii pe medii, în anii 1997-2005 Născuţi-vii la 1000 locuitori 11,4 11,2 10,8 11,2 11,5 11,5 14,2 12,8 11,9 9,4 9,18,68,58,48,48,79,3 10,1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 mediul rural mediul urban Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decît în localităţile urbane!
 6. Natalitatea  Descreşterea ratei natalităţii. În anul 2006 s-au născut 37,6 mii copii, cu 8,0 mii mai puţini faţă de anul 1997.  Creşterea ponderii naşterii copiilor în afara căsătoriilor. - 17,3% în 1997 şi 23,9 % în 2005. Cea mai mare parte a copiilor născuţi în afara căsătoriei provin de la tinerele pînă la 25 ani (59,1%);  Păstrarea ponderii înalte a născuţilor-vii la rangul I-II (85,2% din totalul născuţilor-vii);  Scăderea tendinţei naşterii copiilor la mamele până la 30 de ani;
 7. Fertilitatea Rata totală de fertilitate 1,2 1,1 1,1 1 1 1 1 1,1 1,1 2,1 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 urban rural Rata totală de fertilitate pe medii, în anii 1997-2005 (numărul mediu de copii născuţi de o femeie pe parcursul vieţii)
 8. Efecte pe durată a fenomenelor  Atunci când scăderea natalităţii ori menţinerea unui nivel scăzut al fenomenului se instalează pe o perioadă lungă de timp, intervine deteriorarea structurii pe vîrste a populaţiei.  Pe termen scurt şi mediu nu ne putem aştepta că migraţia externă şi mortalitatea să contribuie semnificativ la reducerea scăderii demografice.  Natalitatea rămâne singura componentă asupra căreia se poate acţiona cu rezultate eficiente vizibile pe termen scurt cu efecte pozitive de durată.
 9. Mortalitatea 4,3% 10,6% 4,8% 10,7% 4,5% 65,1% boli ale aparatului circulator accidente, intoxicaţii şi traume tumori boli ale aparatului digestiv boli ale aparatului respirator alte clase 8,1% 8,0% 12,8% 12,7% 10,1% 48,3% Structura mortalităţii pe principalele clase ale cauzelor de deces şi sexe Femei Bărbaţi
 10. Mortalitatea  Creşterea generală a ratei mortalităţii. În 2005 mortalitatea generală a ajuns la 12,4 decedaţi la 1000 locuitori;  Mortalitatea avansată în mediul rural (14 decese la 1000 locuitori faţă de 9 decese în mediul urban);  Creşterea ratei mortalităţii masculine (de la 12,5% în 1997 la 13,5% în 2005) ;  Creşterea ratei mortalităţii a persoanelor apte de muncă (categoriile de vârstă între 20-44 de ani);  Scăderea mortalităţii infantile. În 2005 mortalitatea infantilă a înregistrat o scădere (12,4 decedaţi sub un an la 1000 născuţi-vii comparativ cu 19,8 în 1997).
 11. Îmbătrînirea populaţiei  Se observă o creştere constantă a coeficientului de îmbătrînire a populaţiei (de la 12,8 în 1990 pînă la 14,0 în 2005).  Creşterea vârstei generale a populaţiei (în prezent, durata medie a vieţii la naştere este de 65 ani pentru bărbaţi şi 72 ani pentru femei. Situaţia va deveni una şi mai complicată către anii 2008-2010, când în vârsta de pensionare vor intra generaţiile născute în 1948-1950, care numeric sunt de 2-3 ori mai mari decât cele anterioare);  Nivelul redus al speranţei la viaţă (în 2005 speranţa de viaţă la naştere a fost de 67,9 ani, în creştere cu 1,2 ani faţă de 1997. În acelaşi timp trebuie de menţionat, că speranţa de viaţă la naştere în Republica Moldova este cu aproximativ 12 ani mai mică decît în ale ţări ( Japonia, Australia, Italia, Suedia, Spania, Franţa cîte 81-79 ani).
 12. Efectele de durată a fenomenelor  Populaţia vârstnică în continuă creştere va avea nevoie de sprijin din partea statului, dar capacitatea economică şi instituţională, estimată pe termen scurt, limitează posibilitatea satisfacerii acestor nevoi  Problema se va acutiza dacă politicile ocupaţionale şi sociale reale nu vor fi revizuite pentru a se potrivi longevităţii în creştere şi dacă productivitatea muncii nu va creşte cu rapiditate  Actualele reforme în sfera social-economică, în special în domeniul sistemului de pensionare şi asistenţei sociale, urmează să ţină cont de dinamica proceselor demografice.
 13. Mediul de trai al copiilor Doar circa 2/3 sau 69 procente din copii sub 15 ani locuiesc cu ambii părinţi. 15 procente de copii locuiesc numai cu mama, deşi tatăl lor este în viaţă, 5 procente din copii locuiesc doar cu tata, deşi mama este în viaţă, 7 procente nu locuiesc nici cu unul din părinţii biologici, deşi ambii părinţi sînt în viaţă.
 14. Căsătorii şi divorţuri Se observă atît creşterea căsătoriilor, cît şi a divorţurilor (în 2006 au fost înregistrate 27,1 mii căsătorii şi 12,6 mii divorţuri). În mediu la 1000 căsătorii revin 465 divorţuri. Aproximativ o pătrime din divorţuri o constituie perechile tinere, după o durată de căsnicie mai puţin de 5 ani. Durata medie a căsătoriei desfăcute prin divorţ în 2005 a fost de 12 ani.
 15. Migraţia/Emigrarea Potrivit recensământului populaţiei din 2004, numărul persoanelor temporar absente în legătură cu plecarea la lucru peste hotare constituie 273.056 persoane sau 8,1% din populaţie  Numărul persoanelor plecate peste hotarele ţării în trimestrul IV 2006 a constituit 334 mii persoane (datele BNS)  Vârsta medie a migranţilor constituie 35 de ani  Emigrarea masivă din mediul rural - 63% din numărul total al migranţilor  Ponderea persoanelor aflate peste hotare de la 3 la 5 ani constituie 17% din numărul persoanelor plecate  Abandonul copiilor (42% de migranţi au lăsat în Moldova copiii săi)  Creşterea ratei divorţurilor ne-formale
 16. Migraţia/Imigraţia  În anul 2006 cota de imigrare pe ţară a fost pentru prima dată completată, iar o parte de dosare au rămas până în prezent fără examinare. Aceasta denotă interesul faţă de ţara noastră în legătură cu apropierea hotarelor Uniunii Europene.  Creşterea numărului de migranţi, care creează familii de la 20% faţă de cotă în 2003 până la 35% faţă de cotă în 2006  Creşterea duratei aflării pe teritoriul R. Moldova (mai mult de 88% din imigranţii înregistraţi în recensământ se află în ţară mai mult de 10 ani)  Tendinţa creşterii imigrării a reprezentanţilor din ţările lumii a treia
 17. Constrîngeri  Lipsa unor mecanisme de evidenţă şi monitorizare a întregului flux migraţional;  Lipsa datelor cumulative privind completarea cotei migraţionale, evidenţelor nominale la schimbarea statutului migranţilor, evidenţa copiilor din căsătoriile mixte;  Necesitatea asigurării compatibilităţii datelor în domeniul emigrării/imigrării.
 18. Probleme în domeniul demografic  Depopularea ţării – îmbătrânirea populaţiei, scăderea ratei natalităţii, scăderea ratei fertilităţii, creşterea ratei mortalităţii etc.  Diminuarea ponderii copiilor în numărul total al populaţiei.  Majorarea numărului de pensionari.  Micşorarea cantitativă a populaţiei apte de muncă şi productivitatea muncii scăzută.  Scăderea numărului de născuţi şi creşterea ponderii cuplurilor care nu doresc să aibă copii.  Migraţia.
 19. Paşi necesari  Asigurarea din partea statului a mecanismului de colectare a datelor dezagregate, complexe în domeniul demografic, de evidenţă, proiectare şi monitoring permanent a tendinţelor demografice  Determinarea riscurilor demografice pentru Republica Moldova  Introducerea mecanismelor obligatorii de corelare a politicilor socio-economice elaborate (sau care urmează să fie adoptate) cu tendinţele demografice
 20. Paşi necesari  Introducerea mecanismului de evaluare a realizării reformelor socio-economice prin prisma consecinţelor demografice  Elaborarea unor prognoze demografice generale pe termen lung (cel puţin până în 2050)  Ajustarea strategiilor în domeniul sănătăţii publice, politicilor ocupaţionale şi migraţionale, sistemului de pensionare, corelarea dezvoltării mediului rural la strategia demografică naţională.
 21. Căile de redresare a situaţiei demografice  Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prestate, în special femeilor gravide, nou-născuţilor şi copiilor de vîrstă fragedă  Majorarea semnificativă a îndemnizaţiei unice pentru naşterea copilului şi stabilirea îndemnizaţiilor pentru fiecare copil pînă la atingerea vîrstei de 14 ani  Condiţii avantajoase pentru creditarea familiilor tinere la procurarea spaţiului locativ  Susţinerea economică în educaţia copilului  Elaborarea Strategiei Naţionale în domeniul securităţii demografice şi a Programului Naţional în problemele securităţii demografice din Republica Moldova.
 22. Prognoza evoluţiei populaţiei R. Moldova Total Mediul urban Mediul rural Mii locuitori % faţă de 2005 Mii locuitori % faţă de 2005 Mii locuitori % faţă de 2005 2010 Varianta II Varianta I 3297,3 3293,6 97,4 97,3 1277,2 1277,1 97,6 97,6 2026,2 2016,5 97,5 97,1 2015 Varianta II Varianta I 3262,6 3228,6 96,4 95,4 1273,9 1247,5 97,3 95,3 1988,8 1981,1 95,7 95,4 2020 Varianta II Varianta I 3189,8 3164,4 94,2 93,5 1277,3 1222,7 97,6 93,4 1912,5 1941,7 92,1 93,9
 23.  Politicile demografice ce ţin de declinul demografic şi îmbătrînirea populaţiei pot fi soluţionate, în principiu, prin intermediul a trei mecanisme demografice diferite: creşterea fertilităţii şi reducerea mortalităţii şi a migraţiei.  Instituirea prin Hotărârea Guvernului nr. 126 din 7 februarie 2007 a Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare a fost un pas foarte important în conştientizarea complexităţii problemei demografice în ţară. Vă mulţumesc pentru atenţie! În concluzie ...
 24. Vă mulţumesc pentru atenţie!

Notas do Editor

 1. În perioada dintre ultimele recensăminte 1989 şi 2004 , populaţia RM a scăzut cu circa 350 mii persoane, inclusiv persoanele declarate plecate în străinătate mai mult de 1 an. De regula, practica internaţională de efectuare a recensămintelor demonstrează, că nu toată populaţia este recenzată din diferite motive. Conform recomandărilor internaţionale dupa recensămint se efectuează o cercetare pentru aprecierea plenitudinii datelor obţinute. Deoarece în RM o asemenea cercetare nu a fost efectuată BNS a întreprins unele măsuri de precizare a datelor. În rezultatul acestui lucru a fost estimat numărul populaţiei stabile care la 01.01.07 a constituit 3.581,100 persoane. În acelaşi timp , începînd cu a. 1990 , se oservă creşterea fluxurilor migraţionale neregulate. care au adus la la evidenţa incompletă a numărului emigranţilor.
 2. Repartizarea populaţiei după sex şi mediu se caracterizează prin următorii indicatori Ponderea populaţiei tinere (sub 15 ani) a scăzut şi continue să scadă vertiginos de la 23,8% în a. 2000 la 19% în a. 2005
 3. Datele tabelului denotă ca numărul populaţiei RM la situaţia de 1 ianuarie 2005, 2006 şi 2007 în dinamică nu a înregistrat schimbări esenţiale. Populaţia a scăzut anual cu 10 mii persoane şi pe sexe cîte 5 mii masculin şi feminin. O tendinţă similară se observă şi în repartizarea pe medii.
 4. Primul component al mişcării naturale a populaţiei este Natalitatea. În anul 2005 rata natalităţii a constituit 10,5 faţă de 12,5 la 1000 de locuitori. Totodată în ultimii 5 ani se menţine cam aceeaşi rată a natalităţii sau chear şi o mică creştere. Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decît în localităţile urbane! Descreşterea ratei natalităţii a redus şi ponderea copiilor în numărul total al populaţiei. Dacă în anul 1990 copii în vîrstă de la 0-pînă la 17 ani constituiau 33 la sută din populaţie în prezent doar 26%.
 5. În anul 2005 numărul mediu de copii născuţi de o femeie pe parcursul vieţii în mediul rural a constituit 1,3 copii faţă de 2,1 copii în anul 1997. în mediul urban acest indicator costituie 1,1 faţă de 1,2. În anul 2005 rata fertilităţii s-a micşorat la 32,6 născuţi-vii la 1000 femei fertile (15-49ani), faţă de 46,7% în 1997. Fertilitatea femeilor din mediul rural a fost de 1,4 ori mai mare decît în urban Rata fertilităţii în 2005 a scăzut la toate grupele de vîrstă în comparaţie cu 1997, excepţie grupă de vîrstă 35-39 ani.
 6. Vorbind despre efectele pe durată a fenomenelor demografice putem menţiona că
 7. Al doilea component al mişcării naturale a populaţiei este mortalitatea. Rata mortalităţii din 1990 pînă în 2005 sa majorat de la 10 decese la 1000 de persoane la 12 decese la 1000 persoane. La fiecare mie de persoane mor cu două persoane mai mult decît se nasc. Structura mortalităţii pe cauze de deces în 2006 relevă că cele mai multe decese (56,3%) au drept cauză bolile aparatului circulator, urmate de tumori (11,7%) şi bolile aparatului digestiv (10,3%), în acest slide este redată structura mortalităţii pe sexe.
 8. Structura mortalităţii populaţiei în vîrsta aptă de muncă demonstrează despre nivelul înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor din multe cauze, mai pronunţat este nivelul mortalităţii din cauza accidentelor, intocsicaţiilor şi traumatismelor, care ocupă al doilea loc în aceastî categorie de vîrstă. Reducerea continuă a mortalităţii infantile este unul din Obiectivele de Dezvoltare a Mileniului
 9. Creşterea coeficientului de îmbătrînire a populaţiei şa scăderea naturală a populaţiei va conduce la micşorarea cu mai mult de 5-6% către anul 2015 a numărului total al populaţiei şi a persoanelor apte de muncă.
 10. Reieşind din cele relatate mai sus putem menţiona că
 11. Mediul de trai al copiilor. Comparativ cu alte ţări din regiune, în RM este înregistrată cea mai înaltă proporţie a copiilor care nu locuiesc cu mama şi sau cu tata.
 12. Evoluţia proceselor demografice mai depinde în mare măsură şi de numărul căsătoriilor şi divorţurilor. În ultimii 5 ani sa sa observat atît creşterea căsătoriilor, cît şi a divorţurilor Numai în anul 2006 numărul divorţurilor a scăzut cu 13%. Total în a. 2006 au fost înregistrate 27,1 mii căsătorii şi 12,6 mii divorţuri.
 13. Migraţia este un fenomen demografic a cărui evoluţie depinde de forţa factorilor de atracţie-respingere şi care sînt preponderent economici. Atîta timp cît va exista decalajul economic între RM şi alte state dezvoltate tendinţele emigraţionale se vor păstra. 2/3 dintre cei plecaţi o constituie bărbaţii Mai mult de o pătrime de bărbaţi şi femei au lăsat în ţară soţia sau soţul în gospodăria originară
 14. La momentul actual sa început activitatea privind crearea sistemului informaţional integrat în domeniul migraţiei
 15. Printre problemele cele mai importante în domeniul demografic putem evidenţia
 16. Deşi în domeniul sporirii natalităţii şi reducerii mortalităţii copiilor în Republica Moldova se observă anumite progrese, problema nu poate fi rezolvată doar prin intermediul intervenţiilor medicale, care sunt necesare, dar nu sunt suficiente. Soluţionarea problemei cere din partea Guvernului şi a societăţii acţiuni coerente în diverse domenii (economic, social, educaţional, mediul înconjurător, etc.).
 17. Unele din căile de redresare a situaţiei demografice ar putea fi
 18. Varianta II IEFS Varianta I ASEM
Anúncio