O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
अहिलेको
अभििावकत्व
पद्दति
बच्चाको बारेमा के िन्छौ, गछौ
िन्दा
के सोच्छौले
बबषेश मित्व राख्छ ।
Masaru Emoto rice experiment
बबद्यालय
प्रति
िपाईको दृष्टीकोण
िपाईंको स्कू लको बबरुद्ध बोल्ने ब्यक्िी
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Dynamic personality development
Dynamic personality development
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 35 Anúncio

Successful Parenting by D.R Parajuli 'Magnet'

Baixar para ler offline

Parenting should be fun

Parenting should be fun

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

Successful Parenting by D.R Parajuli 'Magnet'

 1. 1. अहिलेको अभििावकत्व पद्दति
 2. 2. बच्चाको बारेमा के िन्छौ, गछौ िन्दा के सोच्छौले बबषेश मित्व राख्छ । Masaru Emoto rice experiment
 3. 3. बबद्यालय प्रति िपाईको दृष्टीकोण िपाईंको स्कू लको बबरुद्ध बोल्ने ब्यक्िी
 4. 4. अभििावक भशक्षा ककन ??? समस्या बच्चामा िोईन, िामीमा छ
 5. 5. भशशुको सुनौला िजार हदन उपाध्यायान ् दशाचायय आचायायणाां, शिां पपिााः। सिस्रांिु पपिृिां मािा गौरवेणातिररच्यिे।। (मनुस्मृति २/१४५) दशवटा पण्डिि भन्दा ठूला एउटा शशक्षक हुन्छन्, सयवटा शशक्षकभन्दा ठूला एउटा पपिा हुन्छन्, हजारवटा पपिाभन्दा ठूशल एउटी आमा हुण्न्छन्। आमाको दातयत्व बढी
 6. 6. बच्चाको बबकासका आयामिरु िौतिक (Physical) मानभसक (Mental) सांबेगात्मक (Emotional) बौद्धधक (Intellectual) सामाजजक (Social) आध्याजत्मक (Spiritual)
 7. 7. बच्चािरु ककन चन्चल िुन्छन
 8. 8. बच्चाले िामीले िनेको मान्दैनन, ककन ???? बच्चाको धेरै उजाय, िाम्रो झुट: िोली िनेको एक िप्िा
 9. 9. बढी प्रतििाशाभल को ??????? िामी अथवा िाम्रा सन्िान
 10. 10. सकस िोईन, सस्कार हदउां घरमा बाबु आमाको माया पाएका बच्चािरु बबद्यालय भसक्न आउछन िने घरमा प्रेम नपाएकािरु बबद्यालय प्रेम पाउने आशामा आउछन । नमस्िे गर िन्दा नमान्ने, आज के खाने बाबु ?
 11. 11. गूणात्मक समय बच्चालाई हदउां एउटा छोरीको धचत्कार , आमाले बत्ती कात्ने
 12. 12. बच्चाले ककन कु रािरु लुकाउछ ?????????????
 13. 13. हट िी, मोबाईल प्रति आकषयण ककन ? ? We do not give time
 14. 14. बच्चासांग बबबाद िोईन, सम्बाद गरौं गलि अभििावकत्वका कारण बच्चाले नौ बषयसम्ममा आफ्नो आत्म-छपव गुमाउछ कालो कु कु र नसम्झुनुिोस, कागिी खाएको नसजम्झउ नगर,नबोल…….. निनौ
 15. 15. बच्चाले कसरी झूट बोल्न सुरु गछय एउटा करीव ३ बषयको बच्चा आमासांग आएर के िी कु रा गछय । त्यसमा आमाको प्रतिकृ या यस्िो िुन्छ: मैले िलाई करोडौं पटक ितनसकें झुट नबोल िनेर !!!!! अब िेनुयस,झुट को बोभलरिरेको छ ? ? ?
 16. 16. बच्चाको कु रा सुनौं
 17. 17. बच्चा ककन ररसाउने, झकय ने गछय ??? Negative chemicals, does bad deeds, loss of performance, More tv, mobile, more meat, two rules
 18. 18. लालयेि् पञ्च वषायणण दश वषायणण िाडयेि् / प्राप्िे िु षोडशे वषे पुत्रां भमत्रवदाचरेि् // Indulge a child for the first five years of his life, for the next ten years deal firmly with the child. Once the child is sixteen, treat him as a friend.
 19. 19. शुल्क समयमा ककन तिने ??????
 20. 20. िपाई बबद्यालय आउँदा बच्चा खुशी िुन्छन कक दुखी ? मम्मी सरलाई के हि निन्नु
 21. 21. पररक्षाको नतिजा शलएर आउँदा िपाईंको प्रतिकृ या
 22. 22. पररक्षाको समयमा…… आमा ! अहिले समस्या शरररमा िोईन, मनमा छ कमय गर िर फलको आशा नगर
 23. 23. म मेरो बच्चाले कम अांक ल्याएर दुखी िुन्न, बरु तछमेकीको बच्चाले धेरै ल्याएर िुन्छु !!
 24. 24. गृिकायय झगडाको कारक Parents need more HW, they do their child HW, chain of HW, no HW in Developed countries
 25. 25. घरायसी काममा बच्चालाई लगाऔां
 26. 26. िुलना गदै नगरौं गनै परे मान्छेको िोईन- ब्यविारको गरौं !!! कमयमा के दृि िुन भसकाऔां अरुको अगाडी आफ्नो बच्चाको बारेमा के िन्नुिुन्छ ????? मम्मी िपाईको िुलना गरुां ि
 27. 27. बबद्यालय आउँदा गुनासो िोईन, प्रसांसा भलएर आउनुिोस िपाईलाई भशक्षकसांग देख्दा खुशी िुनुपछय बच्चाको बढोत्तरीको बारेमा छलफल गनुयिोस
 28. 28. स्कू ल फोन गछुय िन्दा फोन खोभसहदन्छ बच्चाको प्रसांसा गरेर कहिल्यै फोन गनुय िएको छ ?
 29. 29. राम्रो गरोस िनी सोच्ने िर बािावरण हदएका छौ ि Do not say to study, make the environment

Notas do Editor

 • If you are iritating with children, you are in mental pain
 • Please do not say I am busy,
 • Please do not say I am busy,
 • Please do not say I am busy,

×