O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 12 Anúncio
Anúncio

Goriva

 1. 1.  Горивата са материали, притежаващи даден вид енергия, която може да бъде трансформирана в друг вид използваема енергия.  Видове горива: твърди, течни и газообразни.
 2. 2.  Въглеводородните горива са главно изкопаеми, произлезли от растителни и животински остатъци.  Това са въглища, нефт, природен газ и др.
 3. 3.  Имат висока калоричност.  Лесно се транспортират.  Не дават негорим остатък.  Природният газ- основенят му състав е метан, етан и въглероден диоксид.  Пропан-бутана се получава като отпаден продукт при преработване на нефт. Удобен е поради ниското налягане, при което се втечнява в бутилки и е нетоксичен.
 4. 4.  Чрез преработка на нефт се получават редица горива - бензин, дизел, керосин и мазут.  Бензинът се използва основно в бензиновите двигатели с вътрешно горене, а дизеловото гориво се използва както в дизеловите двигатели, така и за отопление, за добив на топлинна и електрическа енергия и др.  Керосинът, който има високо октаново число, се използва като авиационно гориво.
 5. 5.  . В последните години, голяма популярност придобиват т.н. биогорива, като биодизел, биогаз, биоетанол и др. Тези горива, както подсказва името им, се получават от растителни и животински органични маси. Биогоривата имат свойства близки до тези на традиционните горива, което прави възможно тяхното използване в съвременните двигатели и топлинни машини.
 6. 6.  Твърдите горива включват въглища, дървесина, , нефтошисти, торф и др. Всички тези видове гориво са горими; те създават огън и отделят полезна топлина. Въглищата са били изгаряни в парните влакове, загрявайки вода, и превръщайки я в пара, която задвижва буталата на двигателя.
 7. 7.  Торфът и дървесината са използвани главно за домашно и промишлено отопление, въпреки че торфът е бил използван за генериране на електричество. Енергията, добита от пара, става все по-популярна с изчерпването на запасите от нефт и газ, тъй като широка гама от материали могат да горят, загрявайки вода.
 8. 8. Вид гориво Неорганични Влага в % Калоричност в kJ/kg примеси в % на суха органична маса антрацит 10 -40 % 0,5 % 32600 черни 5 -30 % 0,5 -7 % 34000 кафяви 10-30 % 15 -20 % 25000 -28000 лигнитни 20 -30 % 20 -40 % 15000 -23000 торф 5 -10 % >50 % 16000 -17000 дърва 2 -4 % 20 -60 % 15000 -16000
 9. 9. 45 40 35 30 въглища 25 нефт 20 природен газ ядрена енергия 15 други източници 10 5 0 1950г. 2000г.
 10. 10. 1950г. Въглища 18% 37% Хидроенергет ика 41% Нефт 4% Природен газ Въглища 8% 2000г. Хидроенергетика 23% 25% 4% Нефт Природен газ 40% Ядрена енергия
 11. 11.  При разливи на петрол и продуктите му във водоеми или в почвата.  Изхвърляне на вредни вещества и пепел с димните газове при изгаряне.

×