O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Part 31
Part 31
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 9 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (17)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a 51105 (20)

51105

  1. 1. บทความทางวิชาการ ครั้งที่ ๑ เรื่อง ลักษณะบุคลิกภาพกับภาวะผูนา ้ ํ . ยศ/ชื่อ/สกุล. พ.อ.รัตนชัย สุ วรรณเทศ .หมายเลขประจําตัว. ๕๙๖๘ .หลักสู ตร. วปอ.๕๑ . ลักษณะบุคลิกภาพกับภาวะผู้นํา หลักการและเหตุผล จากการศึกษาวิจย พบว่า ร้อยละ ๗๕ ของภาวะผูนาจะส่ งผลต่อบรรยากาศในการทํางานที่ดี ั ้ ํ และร้อยละ ๕๐ ของบรรยากาศในการทํางาน จะส่ งผลต่อความสําเร็ จขององค์การ ดังนั้น จะเห็นได้วา ่ “ภาวะผูนา” เป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อความสําเร็ จขององค์การ แต่ในการทํางาน ผูนาจะใช้รูปแบบเดียวกับ ้ ํ ํ ้ ํ ทุกคนไม่ได้ จึงมีความจําเป็ นต้องศึกษาลักษณะบุคลิกภาพ เพื่อให้เข้าใจคน ลักษณะบุคลิกภาพของคน มีผลอย่างมากต่อพฤติกรรม การแสดงออก ความรู ้สึกนึกคิดของ บุคคลผูน้ น หากสามารถทําความเข้าใจได้ ย่อมส่ งผลต่อความสามารถในการทํางานร่ วมกันได้อย่างมี ้ ั ความสุ ข หรื อการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ และได้รับการยอมรับว่าเป็ นผูที่มีความฉลาดทางอารมณ์ ้ การที่จะเป็ นผูมีความฉลาดทางอารมณ์ได้น้ น จะต้องมีความเข้าใจผูอื่นตลอดจนตนเองด้วย ้ ั ้ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. รู ้เรา เพื่อพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเข้าใจพฤติกรรมของตนเอง บนพื้นฐาน ของความรู ้อย่างมีหลักการ เพือเข้าใจถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง ่ ๒. รู ้เขา การรู ้เขา จะช่วยทําให้เข้าใจ ให้อภัย และเลือกใช้วธีการที่เหมาะสมในการ ิ ติดต่อ เจรจา ประสานงาน หรื อโน้มน้าวจิตใจ เพือให้บรรลุผลสําเร็ จในเรื่ องต่าง ๆ ตลอดจนการสร้าง ่ ั ้ สัมพันธภาพอันดีกบผูอื่น บนพื้นฐานของความเข้าใจเหล่านั้น ๓. รู ้ปรับ คือ การปรับตัวเอง โดยคํานึงถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ฐานะ และ ตําแหน่งทางการงาน นั้นก็คือ เมื่อรู ้จุดแข็ง จุดอ่อนของตนเองแล้ว จะต้องพยายามฝึ กที่จะปรับ ด้วยการ เสริ มสร้างรักษาจุดแข็งของตนเอง และพัฒนาลักษณะนิสยและบุคลิกที่ยงเห็นว่าไม่เอื้อ ไม่สอดคล้อง ั ั และไม่เสริ มต่อหน้าที่การงาน ๔. รู ้เลือก คือสามารถนําความรู ้มาประกอบการตัดสิ นใจพิจารณาเลือกคน ให้เหมาะกับงาน เลือกมอบงานให้เหมาะกับความสามารถและบุคลิกภาพของคน เลือกใช้วิธีการให้เหมาะสมกับสภาพและ สถานการณ์ โดยคํานึงถึงลักษณะบุคลิกภาพ ทั้งของตนเองและผูอื่นเป็ นสําคัญ ้ ข้ อตกลงเบืองต้ น ้ ในความเป็ นจริ ง มนุษย์แต่ละคนมีความเป็ นเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง ถึงกระนั้นก็ตาม ได้ มีการศึกษาการจัดหมวดหมู่และการจัดกลุ่มบุคลิกภาพกว้าง ๆ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันมากที่สุด ด้วยการ ทําความเข้าใจถึงพฤติกรรมการแสดงออก และการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่เข้ามา อันจะช่วยให้สามารถทํา ความเข้าใจได้อย่างกว้าง ๆ อย่างมีหลักการและเป็ นเหตุเป็ นผล ก่อนที่จะกล่าวถึงกลุ่มบุคลิกภาพแบบต่าง ๆ จะต้องทําความเข้าใจในประเด็นสําคัญ ดังนี้ บทความทางวิชาการ ฉบับที่ ๑ หลักสูตร วปอ.๕๑
  2. 2. -๒- ๑. มนุษย์แต่ละคนต่างก็ไม่เหมือนกัน การจัดกลุ่มนี้ ก็เพือช่วยให้ง่ายต่อความเข้าใจ ่ ๒. ไม่มีบุคลิกภาพใดที่ดี หรื อไม่ดี เพียงแต่เป็ นเรื่ องของความแตกต่างของมนุษย์อีกประการ หนึ่งเท่านั้น ๓. การมีบุคลิกภาพในขั้วหนึ่ง มิได้หมายความว่าจะไม่มีอีกขั้วหนึ่ง แต่เป็ นช่วงของความ พึงพอใจ ว่าชอบ ถนัดแบบไหนมากกว่ากัน ดังนั้น ในแต่ละคนจะมีท้ งสองขั้ว แต่จะมีข้ วไหนมากกว่ากัน ั ั ๔. ในช่วงชีวิตของมนุษย์ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้บาง และพฤติกรรมนั้นอาจต่างไปตาม ้ สถานที่ สถานการณ์ บุคคล เวลา และภูมิหลังที่มีต่อเรื่ องนั้น ๆ แบบของลักษณะบุคลิกภาพ ่ นักจิตวิทยาชาวสวิส ชื่อ Carl Jung ได้ศึกษาและแบ่งกลุมลักษณะบุคลิกภาพของมนุษย์ไว้ เป็ น ๔ คู่ใหญ่ ๆ ต่อมา Myer Briggs ได้ศึกษาต่อและเผยแพร่ จนเป็ นที่ยอมรับและรู ้จกกันทัวไป ดังนี้ ั ่ ๑. คู่ที่ ๑ E (Extrovert) กับ I (Introvert) กลุ่มบุคลิกภาพนี้ จะพิจารณาถึงวิธีการเข้าสังคม และวิธีการพักผ่อน ๑.๑ E (Extrovert) ผูที่อยูในกลุ่มบุคลิกภาพนี้จะชอบการเข้าสังคม พบปะผูคน และในการพบปะ ้ ่ ้ ดังกล่าวจะช่วยให้ได้พลังในการทํางาน คนในกลุ่มนี้กระบวนการคิดจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อได้พด หรื อ ู ในขณะที่พด ู ๑.๒ I (Introvert) คนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ มีวิธีการพักผ่อนที่ตองการความเป็ นส่ วนตัวสู ง เมื่อ ้ ่ เหนื่อยจากหน้าที่การงาน จะพักผ่อนด้วยการอยูตามลําพังเงียบ ๆ ด้วยการปิ ดประตูหองไม่ให้คนรบกวน ้ ่ หรื อใช้เวลาอยูตามลําพังเงียบ ๆ อ่านหนังสื อ ดูตนไม้ หรื ออาจจะพบปะกับคนอื่น ก็เป็ นเพียงคนที่รู้ใจกัน ้ จริ ง ๆ เท่านั้น กระบวนการคิดจะไม่เกิด หากมีปัจจัยภายนอกมารบกวน หากต้องใช้ความคิดจะต้องมี การเตรี ยมตัวล่วงหน้า และต้องมีความเงียบเป็ นปั จจัยสําคัญ ๒. คู่ที่ ๒ S (Sensing) กับ N (Intuitive) กลุ่มบุคลิกภาพคู่น้ ีจะพิจารณาจาก วิธีการรวบรวมข้อมูลเพือประกอบการตัดสิ นใจ และ ่ การลงมือปฏิบติ ั ๒.๑ S (Sensing) ผูที่อยูในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ จะได้ขอมูลจากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า นันคือ ้ ่ ้ ่ ต้องได้เห็น ได้ยน ได้สัมผัส รับรู ้ จึงจะสามารถนํามาปฏิบติได้ ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูที่สบายใจที่จะทํางาน ิ ั ้ ที่มีการกําหนดรู ปแบบไว้อย่างชัดเจน การทํางานกับคนกลุ่มนี้ จึงจะต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ อย่าง ชัดเจน และเป็ นขั้นตอน ๒.๒ N (Intuitive) ผูที่อยูในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ จัดได้ว่าเป็ นผูที่มีความคิดริ เริ่ มของตัวเอง มีจินตนาการ ้ ่ ้ กว้างไกล รู ้สึกอึดอัดและลําบากใจ ที่จะต้องทําตามแบบแผนที่คนอื่นกําหนดให้ ไม่ชอบในเรื่ องของ บทความทางวิชาการ ฉบับที่ ๑ หลักสูตร วปอ.๕๑
  3. 3. -๓- รายละเอียดปลีกย่อย แต่มองเรื่ องของภาพรวม แนวคิดกว้าง ๆ (Concept) มีการทํางานตามวิธีการที่ตน คิดขึ้นมา ชอบความแปลกใหม่ ท้าทาย ไม่ซ้ าซากกับวิธีการปฏิบติเดิม ๆ ํ ั ๓. คู่ที่ ๓ T (Thinking) กับ F (Feeling) กลุ่มของบุคลิกภาพคู่น้ ี จะพิจารณาถึงวิธีการคิด เพื่อตัดสิ นใจ ๓.๑ T (Thinking) ผูที่อยูในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ จะตัดสิ นปั ญหาและตัดสิ นใจโดยใช้สมอง บนพื้นฐาน ้ ่ ของความเป็ นเหตุเป็ นผล การเก็บและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ วิจย การชังนํ้าหนักความถูกต้อง อยู่ ั ่ บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล ๓.๒ F (Feeling) ผูที่อยูในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ จะตัดสิ นปั ญหาและตัดสิ นใจบนพื้นฐานของหัวใจ ้ ่ และความรู ้สึก ให้ความสําคัญต่อความรู ้สึกของคนอื่น และผลของการตัดสิ นใจ ซึ่งจะกระทบต่ออารมณ์ และความรู ้สึกของผูอ่ืน ้ ๔. คู่ที่ ๔ J (Judging) กับ P (Perceiving) กลุ่มของบุคลิกภาพคู่น้ ี จะพิจารณาถึงวิถีการดําเนินชีวิต ๔.๑ J (Judging) คนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ ชอบความเป็ นระเบียบ มีการกําหนดแผนชีวิต และ ํ ตารางเวลาประจําวันไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และรู ้สึกไม่สบายใจ หงุดหงิด เมื่อแผนที่กาหนดไว้น้ นถูก ั ํ เปลี่ยนแปลง หรื อไม่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ เมื่อตัดสิ นใจแล้ว ยากที่จะเปลี่ยนแปลง ๔.๒ P (Perceiving) คนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ ชอบความเป็ นอิสระ ไม่ชอบที่จะผูกมัดกับเงื่อนไขของ ่ เวลา และกฎระเบียบ ชอบใช้ชีวิตอย่างสบาย ๆ มีความยืดหยุน เปิ ดกว้าง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การมอบหมายงานตามแบบของลักษณะของบุคลิกภาพ ลักษณะบุคลิกภาพที่ต่างกันนั้น ย่อมมีความถนัดและความพึงพอใจ ตลอดจนจุดแข็งและ จุดอ่อนเฉพาะของตนเอง การเลือกใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละกลุ่มบุคลิกภาพ โดยมีความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ จะช่วยให้การทํางานระหว่างกันและกัน มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น ง่ายขึ้น และช่วยลดปั ญหา ความขัดแย้ง ความคับข้องใจที่อาจจะมีต่อกันได้ ดังนี้ ๑. E (Extrovert) จากการที่คนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ เป็ นคนที่พดจาคล่องแคล่ว ชอบพบปะ ทําความรู ้จก ู ั กับคนหน้าใหม่ ๆ มีความถนัดทางด้านการพูด ช่างเจรจา ชอบการเข้าสังคมติดต่อกับผูอื่น ดังนั้น งานที่ ้ คนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ถนัดและควรจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ คือ การติดต่อประชาสัมพันธ์ การ ประสานงาน การบรรยาย การเป็ นตัวแทนขององค์กรในงานสังคมต่าง ๆ รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพ ั อันดีกบหน่วยงานอื่น บทความทางวิชาการ ฉบับที่ ๑ หลักสูตร วปอ.๕๑
  4. 4. -๔- ๒. I (Introvert) จากการที่คนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ ไม่ชอบพูดมาก ชอบความสงบ นิ่ง มีความสามารถใน การมองทะลุถึงปั ญหาอย่างใจเย็น แต่จะไม่สะดวกที่จะพูดหรื อบรรยาย ในทางตรงข้าม จะถนัดด้าน การเขียน ดังนั้น จึงเหมาะที่จะไดรับมอบหมายให้ทางานที่ตองใช้สมาธิ อยูเ่ งียบ ๆ ตามลําพัง และเป็ น ํ ้ ผูรับผิดชอบด้านการเขียนรายงาน หรื อประเด็นสําคัญต่าง ๆ ้ ๓. S (Sensing) จากการที่คนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ มีความอดทน ทําตามแผนงานหรื อสถานการณ์ที่มี รู ปแบบโครงสร้างชัดเจน เป็ นคนละเอียด ดังนั้น จึงเหมาะกับงานที่จะต้องปฏิบติตามขั้นตอน งาน ั รายละเอียด งานในความรับผิดชอบอาจจะเป็ นงานการตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียด การทํางาน กับตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็ นงานรายละเอียด เช่น บัญชี ๔. N (Intuitive) จากการที่คนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ มีพรสวรรค์ในด้านการเห็นภาพรวม ภาพกว้าง หรื อ อาจเรี ยกได้ว่าเป็ นคนมีวิสยทัศน์ เข้าใจเรื่ องต่าง ๆ ได้ง่ายและเร็ ว ซึ่งอาจเรี ยกได้อีกว่าเป็ นคนที่มีไหวพริ บ ั ปฏิภาณเฉี ยบแหลมและฉับไว มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ชอบทํางานในเรื่ องที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ าแบบใคร ํ ดังนั้น จึงเหมาะที่จะเป็ นผูที่ริเริ่ มโครงการใหม่ ๆ วางแผนกลยุทธ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ้ ๕. T (Thinking) จากการที่คนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ มีการคิดและตัดสิ นใจ โดยใช้ความเป็ นเหตุเป็ นผล ใช้ หลักฐานข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ ใช้การวิเคราะห์ พิจารณาถึงความเป็ นเหตุเป็ นผลอย่างรอบคอบ ดังนั้น จึงเหมาะที่จะได้รับมอบหมายให้เป็ นผูช้ ีแจง แสดงเหตุผล ไกล่เกลี่ยหาข้อยุติในสถานการณ์ที่ตอง ้ ้ ใช้เหตุและผล ๖. F (Feeling) คนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ มักจะเป็ นที่รักของผูที่อยูรอบข้าง ด้วยความมีเสน่ห์ ช่างสังเกต ้ ่ และระมัดระวังความรู ้สึกของผูอื่น ใช้เหตุและผลบนพื้นฐานของผลกระทบที่จะเกิดต่อผูอื่น และการ ้ ้ ยอมรับด้านความรู ้สึกของผูคนส่ วนใหญ่ บุคคลประเภทนี้ จึงมีความสามารถพิเศษในการเข้าถึงจิตใจ ้ ผูอื่น เลือกใช้วิธีการที่อ่อนโยน และหลีกเลี่ยงการทําร้ายความรู ้สึกและจิตใจของผูอื่นเป็ นอย่างดี ช่าง ้ ้ โน้มน้าวจิตใจ เพราะมีความเข้าใจผูอื่นเป็ นที่ต้ ง ้ ั ๗. J (Judging) จากการที่คนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ เป็ นคนชอบวางแผน กําหนดเวลา และชะตาชีวิตของ ตนเองล่วงหน้าไว้แล้วเป็ นอย่างดี จึงมีขอดีและความสามารถพิเศษในการตัดสิ นใจที่เฉี ยบขาด เด็ดขาด ้ มันคง ไม่หวันไหว และยึดมันในการตัดสิ นใจของตนเอง เป็ นคนที่มีการเตรี ยมการล่วงหน้าเป็ นอย่างดี ่ ่ ่ ํ ดังนั้น จึงเหมาะที่จะควบคุมสถานการณ์ให้เป็ นไปตามเวลาที่กาหนดไว้ รักษาเวลาให้เป็ นไปตามกําหนด การณ์ มีการติดตามงานอย่างสมํ่าเสมอ และมีการจัดระเบียบงานที่ดี บทความทางวิชาการ ฉบับที่ ๑ หลักสูตร วปอ.๕๑
  5. 5. -๕- ๘. P (Perceiving) จากการที่คนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ มีบุคลิกภาพที่สบาย ๆ ยืดหยุน ชอบความเป็ นอิสระ ่ เปิ ดกว้าง จึงมีจุดเด่นที่เป็ นคนเรี ยบง่าย ไม่เรื่ องมาก พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน ไม่รังเกียจที่จะรับงานหลาย ๆ อย่างในคราวเดียวกัน แม้ว่าอาจจะทําได้ไม่เต็มที่ หรื อไม่เสร็ จตามเวลาที่กาหนดก็ตาม ํ การทํางานร่ วมกับคนในบุคลิกภาพแบบต่ าง ๆ การทํางานกับคนในบุคลิกภาพแบบต่าง ๆ ต้องคํานึงถึงลักษณะนิสัย อุปนิสัยใจคอ ความ พึงพอใจ จุดแข็ง และจุดอ่อน เพือให้งานนั้นลุล่วง เกิดประโยชน์สูงสุ ด และในขณะเดียวกัน ก็เป็ นการ ่ ่ สร้างสัมพันธภาพอันดีในการทํางานร่ วมกัน และสร้างความไว้วางใจ และความประทับใจที่ดีตอกันและ กัน โดยมีขอแนะนํา ดังนี้ ้ ๑. E (Extrovert) การทํางานร่ วมกับคนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ ต้องแสดงให้เห็นถึงความสนใจ มีการสนอง ตอบอย่างรวดเร็ ว และกระฉับกระเฉง กระตือรื อร้น สําหรับคนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ การที่ตนเป็ นคนช่างพูด จึงมักมองและสรุ ปเอาเองว่า การเงียบไป หรื อหายไปของเพือนร่ วมงาน แสดงออกถึงความไม่สนใจ ่ ดังนั้น การที่จะสร้างความประทับใจให้กบคนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ จะต้องมีการสนองตอบ หรื อติดต่อ ั กลับอย่างรวดเร็ ว และหากมีการพบปะพูดคุย เจรจากัน ก็ตองยอมเปิ ดโอกาสให้คนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ ้ ได้พดและแสดงความคิดเห็นให้มาก ๆ ู ๒. I (Introvert) เนื่องจากคนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ เป็ นคนที่เก็บตัว ไม่ค่อยชอบเข้าสังคม การที่จะสร้าง ความคุนเคยจึงต้องอาศัยเวลา เพื่อสร้างความไว้วางใจ ในขณะเดียวกัน เขาจะไม่เปิ ดเผย หรื อเล่าข้อมูล ้ ต่าง ๆ หากไม่ถูกถามถึง จึงจําเป็ นต้องหมันซักถาม ขอความคิดเห็น และก่อนการพบปะหารื อ ควรเปิ ด ่ โอกาสให้คนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้มีเวลาคิดเกี่ยวกับหัวข้อสนทนาไว้ล่วงหน้า แต่หากเห็นท่าทีน่ิงเฉย หรื อไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง ก็อย่าได้ด่วนสรุ ปว่าไม่สนใจ ทั้งนี้เพราะคนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ เป็ นคนที่ เก็บความรู ้สึก ไม่แสดงออก ๓. S (Sensing) คนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ เป็ นคนเจ้าระเบียบ ชอบความถูกต้องแม่นยํา แน่นอน การทํางาน ไม่ตองการเสี่ ยงต่อความผิดพลาด และไม่อยากให้มีที่ติ ดังนั้น การทํางานร่ วมกับคนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ ้ จึงต้องแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดขั้นตอนการทํางาน ผลสําเร็ จของงาน ตัวอย่างที่พสูจน์ให้เห็นได้ว่า ิ วิธีการที่แนะนํา หรื อเสนอนั้น มีประวัติที่ผอื่นเคยนําไปปฏิบติ และประสบผลสําเร็ จมาอย่างดีแล้ว ู้ ั ๔. N (Intuitive) คนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ ชอบงานโครงการใหญ่ ๆ มองภาพรวม ดังนั้น การสร้างความ ประทับใจให้กบคนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ จะต้องนําเสนอแนวความคิด หรื อหลักการที่สาคัญ ๆ ความท้าทาย ั ํ ความแปลกใหม่ของงาน และแสดงให้เห็นถึงวิสยทัศน์ ั บทความทางวิชาการ ฉบับที่ ๑ หลักสูตร วปอ.๕๑
  6. 6. -๖- ๕. T (Thinking) คนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ เป็ นนักคิด มีคลังข้อมูลอยูในสมอง มีความเป็ นเหตุเป็ นผล และ ่ สามารถมองเห็นถึงความผิดปกติ ความไม่ชอบมาพากลได้อย่างรวดเร็ ว การสร้างความประทับใจกับคน ในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ คือ ความกระชับ เตรี ยมเหตุเตรี ยมผลเพือตอบคําถามเมื่อถูกซักไซ้ อย่าหลงประเด็น ่ หรื อออกนอกประเด็น ต้องเตรี ยมตัวล่วงหน้าเป็ นอย่างดี และเมื่อต้องการให้มีการตัดสิ นใจเกิดขึ้น ต้อง แสดงให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสี ย เพื่อเปรี ยบเทียบกันอย่างชัดเจน ต้องใจเย็นและใช้เหตุผล เพราะบ่อยครั้ง คนในกลุ่มนี้ จะพูดจาหรื อแสดงออกอย่างไม่ไว้หน้า หรื อคํานึงถึงความรู ้สึกของผูอื่นเท่าใดนัก เนื่องจาก ้ ให้ความสําคัญในสาระ หรื อเนื้อหาของงาน มากกว่าจิตใจและความรู ้สึกของผูอื่น ้ ๖. F (Feeling) เนื่องจากคนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ เป็ นคนที่เข้าอกเข้าใจ เป็ นมิตร และสนใจความรู ้สึก ของผูอื่น การทํางานจึงต้องแสดงให้เห็นถึงผล และคุณค่าของงานที่มีต่อผูอื่น ระมัดระวังเรื่ องของการ ้ ้ สื่ อสาร วิธีการพูด อย่าให้เป็ นที่ระคายเคือง เพราะคนในกลุ่มนี้ มักมีอารมณ์ละเอียดอ่อนและอ่อนไหว หมันจับ สังเกตสี หน้า ท่าที อิริยาบถ นํ้าเสี ยง การแสดงออก เพื่อประเมินถึงความรู ้สึก ความพอใจ และ ่ ความไม่พอใจ ๗. J (Judging) คนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ เป็ นคนรักษาเวลา และมีตารางกําหนดเวลาล่วงหน้า การสร้าง ความประทับใจ คือ การนัดหมายล่วงหน้า การรักษาเวลานัด การตรงต่อเวลา การเสนอกําหนดตารางเวลา ในการทํางานล่วงหน้า และการทํางานให้เสร็ จตามเวลาที่กาหนด ควรคิดให้ดีก่อน วางแผนให้แล้วจึง ํ แจ้งให้คนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ทราบ ทั้งนี้เพราะ การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลาย ๆ หน จะทําให้คนใน กลุ่มบุคลิกภาพนี้ ขาดความเชื่อถือในตัวคุณ ๘. P (Perceiving) คนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ ชอบความหลากหลายเป็ นอิสระ ความยืดหยุนคล่องตัว การ่ ทํางานกับคนในกลุ่มบุคลิกภาพนี้ จึงต้องเปิ ดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนได้ กระตุนให้เขาเป็ นตัวของ ้ ตัวเอง และหาวิธีการที่ช่วยให้เขาได้มีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบตนเองตามวิถีทางที่เขาถนัด อย่ากําหนด เส้นตายคราวเดียว แต่พยายามแบ่งออกเป็ นจุดย่อย ๆ ทําให้เกิดความรู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องใหม่อยูเ่ สมอ ลักษณะบุคลิกภาพของแต่ ละบุคคล บุคคลแต่ละคน จะมีลกษณะบุคลิกภาพอยู่ ๔ คู่ ตามที่ได้นาเสนอไปแล้วนั้น และเมื่อรวม ั ํ ลักษณะบุคลิกภาพทั้ง ๔ คู่เข้าด้วยกัน อาทิ เช่น ISTJ, INFP, ESFJ และ ENTP เป็ นต้น ซึ่งสามารถ ประมวลเป็ นลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลโดยสังเขป เพื่อเป็ นแนวทางนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ดังต่อไปนี้ บทความทางวิชาการ ฉบับที่ ๑ หลักสูตร วปอ.๕๑
  7. 7. -๗- ในด้ านความคิด ในด้ านความรู้ สึก ในด้ านความรู้ สึก ในด้ านความคิด ISTJ ISFJ INFJ INTJ I ลุ่มลึกและมีสมาธิ I ลึกซึ้ งและแน่วแน่ I ลึกซึ้งและแน่วแน่ I ลุ่มลึกและมีสมาธิ S ละเอียดถี่ถวน และให้ความ ้ S ละเอียดอ่อน และพิถีพถน ิ ั N มีความลึกซึ้ง ละเอียดอ่อน ไม่ N เข้าใจถ่องแท้ และมีความคิด สําคัญต่อรายละเอียดปลีกย่อย ต่อข้อปลีกย่อย ถูกชักจูงได้ง่าย แตกฉาน ฉลาด หลักแหลม T เป็ นนักสัจจนิยม เป็ นนัก F บริ หารบุคคลด้วยความ F บริ หารบุคคลด้วยความเข้าใจ เป็ นตัวของตัวเอง จับประเด็น วิเคราะห์ เป็ นเหตุเป็ นผล เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ เห็นอกเห็นใจ ที่ละเอียด ซับซ้อนได้ มีวิจารณญาณสูง J มีความรู ้สึกที่ไม่สบสน ั J มีความรู ้สึกที่ไม่สบสน ั T พินิจพิเคราะห์ เป็ นเหตุเป็ นผล J คิดอย่างเป็ นระบบขั้นตอน ใช้วิจารณญาณ ด้วยใจเป็นกลาง J คิดอย่างเป็ นระบบขั้นตอน ISTP ISFP INFP INTP I ลุ่มลึกและมีสมาธิ I ลึกซึ้ งและแน่วแน่ I ลึกซึ้งและแน่วแน่ I ลุ่มลึกและมีสมาธิ S คิดตามหลักความเป็ นจริ ง S ช่างสังเกต และให้ความสนใจ N มีความรู ้สึกลึกซึ้ง สร้างสรรค์ N เข้าใจถ่องแท้ และมีความคิด และช่างสังเกต กับรายละเอียด ละเอียดอ่อน แตกฉาน ฉลาด หลักแหลม T มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ F มีความเพียบพร้อมด้วยความ F มีความเพียบพร้อมด้วยความ เป็ นตัวของตัวเอง จับประเด็น และตรรกะ เสี ยสละ ความเห็นอกเห็นใจ เสี ยสละ ความเห็นอกเห็นใจ ที่ละเอียด ซับซ้อนได้ P รู ้จกปรับแนวความคิดให้ ั P ทําใจ ปรับใจได้ง่าย P ทําใจ ปรับใจได้ง่าย T มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ เหมาะสม และตรรกะ P รู ้จกปรับแนวความคิดให้ ั เหมาะสม ESTP ESFP ENFP ENTP E พึงใจกับสถานการณ์แวดล้อม E พึงใจกับสถานการณ์ E พึงใจกับสถานการณ์แวดล้อม E พึงใจกับสถานการณ์แวดล้อม แวดล้อม S ช่างสังเกต สัจจนิยม สนุกสนาน S ช่างสังเกต สัจจนิยม สนุกสนาน N เป็ นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการ N เป็ นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการ ร่ าเริ ง คิดบนพื้นฐานของ ร่ าเริ ง คิดบนพื้นฐานของ ต่างๆ ริ เริ่ม บุกเบิก ไม่ย้าคิดยํ้าทํา ํ ต่างๆ ริ เริ่ม บุกเบิก ไม่ย้าคิดยํ้า ํ ประสบการณ์ ประสบการณ์ ชอบความท้าทายแปลกๆใหม่ ๆ ทํา ชอบความท้าทายแปลกๆใหม่ ๆ T ไม่ยดติดกับตัวบุคคล รู ปแบบ F เข้าสังคมได้ง่าย เห็นอกเห็นใจ ึ เป็ นต้นคิดในสิ่ งใหม่ ๆ เป็ นต้นคิดในสิ่ งใหม่ ๆ หรื อกลไกใด ๆ มีความสามารถ ผูอื่น ้ F นิยมชมชื่น เข้าถึงจิตใจของผูอื่น T คิดอย่างมีเป้าหมาย พินิจพิเคราะห์ ้ ในเชิงวิเคราะห์ P ทําใจ ปรับใจได้ง่าย เป็ นที่รักใคร่ ผกพันของผูอื่น มี ู ้ มีความสามารถเป็ นพิเศษบาง P รู ้จกปรับแนวความคิดให้ ั เสน่ห์ ประการในการบริ หารงาน เหมาะสม P ทําใจ ปรับใจได้ง่าย P รู ้จกปรับแนวความคิดให้ ั เหมาะสม บทความทางวิชาการ ฉบับที่ ๑ หลักสูตร วปอ.๕๑
  8. 8. -๘- ในด้ านความคิด ในด้ านความรู้ สึก ในด้ านความรู้ สึก ในด้ านความคิด ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ E พึงใจกับสถานการณ์แวดล้อม E พึงใจกับสถานการณ์แวดล้อม E พึงใจกับสถานการณ์แวดล้อม E พึงใจกับสถานการณ์แวดล้อม S เข้าใจถึงความเป็ นไปได้ ในทาง ่ S ตั้งอยูบนพื้นฐานของประสบการณ์ N สนใจเฉพาะเรื่ องที่มองเห็นความ N คํานึงถึงความเป็ นไปได้ รู ้จริ ง ปฏิบติ ช่างสังเกต คิดบน ั F มีความตระหนัก และระมัดระวัง เป็ นไปได้ มีวาทศิลป์ และความ เป็ นต้นคิดที่ชาญฉลาด เป็ น พื้นฐานของประสบการณ์ ต่อความรู ้สึกของผูอื่น มีความ ้ สามารถทางภาษาอย่างลึกซึ้ง นักค้นคิดทดลอง T คิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล คิด เห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาใส่ ใจ คิดบนพื้นฐานของประสบการณ์ T คิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล คิด อย่างนักจัดการ นักบริ หาร เรา เข้าถึงความรู ้สึกของหมู่คณะ F มีความตระหนัก และระมัดระวัง อย่างนักจัดการ นักบริ หาร ตัดสิ นใจเฉี ยบขาด คิดอย่าง J มีความรู ้สึกไม่สับสน ต่อความรู ้สึกของผูอื่น มีความ ้ ตัดสิ นใจเฉียบขาด คิดอย่าง พินิจพิเคราะห์ เห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา พินิจพิเคราะห์ J ใฝ่ หาความมีสมรรถภาพ เข้าถึงความรู ้สึกของหมู่คณะ J คิดอย่างมีระบบขั้นตอน J มีความรู ้สึกไม่สับสน บทสรุป การศึกษาในหัวข้อเหล่านี้ สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการทําความเข้าใจพฤติกรรมของ มนุษย์ได้ดีข้ ึน แต่สิ่งที่นาเสนอให้เห็นนี้เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งเท่านั้น ผูที่สนใจควรแสวงหาความรู ้ ความ ํ ้ เข้าใจเพิ่มเติม และหมันนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ ทดลอง และวิเคราะห์ผลที่ออกมา เพือทําความเข้าใจให้ ่ ่ ดีข้ ึน หรื อปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบติให้เหมาะสม สอดคล้อง ทั้งนี้เพราะ ไม่มีทฤษฎีใดที่เป็ นอมตะ ั หรื อถูกต้องเพียงทฤษฎีเดียว ข้อคิดที่สาคัญ คือ โปรดระวังอย่าให้จุดเด่นของคุณกลายเป็ นจุดด้อย ํ ----------------------------------- เอกสารอ้างอิง www.typelogic.com สื บค้นเมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๑ www.keirsey.com สื บค้นเมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๑ www.breakoutofthebox.com สื บค้นเมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๑ บทความทางวิชาการ ฉบับที่ ๑ หลักสูตร วปอ.๕๑
  9. 9. บันทึกข้ อความ ส่ วนราชการ วปอ.สปท. ที่ กห ๐๓๑๘.๕/ วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๑ เรื่อง เสนอบทความทางวิชาการ ฉบับที่ ๑ เรียน ผอ.วปอ.สปท. กระผม พ.อ.รัตนชัย สุ วรรณเทศ นักศึกษาหลักสู ตร วปอ. รุ่ นที่ ๕๑ ขอเสนอบทความ ทางวิชาการ ฉบับที่ ๑ ในหัวข้อเรื่ อง “ลักษณะบุคลิกภาพกับภาวะผูนา” ตามเอกสารแนบมาพร้อมกันนี้ ้ ํ ด้วยแล้ว จึงเรี ยนมาเพื่อกรุ ณาทราบ ( ลงชื่อ ) พ.อ รัตนชัย สุ วรรณเทศ ( รัตนชัย สุ วรรณเทศ ) นักศึกษา วปอ.รุ่ นที่ ๕๑

×