Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra København Kommune(20)

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra København Kommune

 1. 10. September 2012 KØBENHAVNS KOMMUNES PLANGRUNDLAG FOR KLIMATILPASNING
 2. Risikovurdering
 3. Risiko kort
 4. Beskyttelsesniveau
 5. • Lade være at gøre noget - og lade borgerne betale via forsikringerne - dyrt og dårlig forretning for København som en attraktiv by • Udbygge det eksisterende kloaknet - det er dyrt og meget omfattende. Og det kan kun bruges til én ting! • Rene grønne løsninger - mere græs og flere træer. Det er utilstrækkeligt til rigtig store regnskyl! • Kombinationsløsning - med grønne og blå løsninger - suppleret med rør og tunneler til at få vandet væk. 4 veje at gå
 6. 7 vandoplande
 7. PRINCIPPER FOR ANALYSE AF ET VANDOPLAND
 8. Temadrøftelse om : - Her står vi! 300 projekter
 9. Hovedstrukturen
 10. Mulighedskort for nedsivning
 11. Tre centrale skybrudsløsninger • Skybrudsveje, der transporterer vandet mod søer og havnen • Forsinkelsesveje, der forsinker vandet • Forsinkelsespladser, der forsinker og opmagasinerer vand
 12. Prioritering Vi skal sikre, at: • Der er synergi til igangværende anlægsprojekter • Vi begynder i de mest sårbare bydele • Valget af projekter tager højde for de hydrauliske sammenhænge i vandoplandene • Der er hurtig effekt Vi går efter at: • Projektere de store rør, der fungerer fra dag 1 • De simple løsninger, der er lette at implementere • Finde og foreslå byrumsforbedringer, der giver byen et løft Grønne forbindelser Grønne forbindelser bidrager positivt til: • at forbinde byens grønne og blå områder og øge tilgængelighed til byens rekreative områder • byens mikroklima ved at forbedre luftkvaliteten, køle byrummene og mindske byens varmeøeffekt • biodiversiteten
 13. Det kan betale sig • Robust samfundsøkonomi. •Anlægsøkonomien. 9,8 mia. kr. for de private og offentlige i København. Hertil kommer byrum. Medregnes medfinansiering fra Frb. Forsyning og Nordvand er overslaget på 11,4 mia. • Færre oversvømmelser og skader fra vandmasserne giver færre skadesomkostninger, lavere forsikringspræmier og bedre vilkår for virksomhederne
 14. Anlægsoverslag – 9.8 mia.kr. uden byrum
 15. Finansiering - takstpåvirkning
 16. Samarbejde med omverdenen HOFOR • Ligeværdig partner med ansvar for den grundlæggende hydrauliske løsning Borgere • Borgerne bliver løbende inddraget i takt med, at anlægsprojekterne udvikles og der etableres partnerskaber med borgere og grundejerforeninger Omegnskommuner • Samarbejdet med omegnskommuner er en del af løsningen, da vand ikke kender kommunegrænser Lokaludvalg og Områdefornyelser • Skabe lokal forankring, i første omgang samarbejde om færdiggørelse af projektpakkerne
 17. Usikkerheder og forbehold • Alle anlæg er overslag. Projekteringsfase udestår • Byrumsforbedringer, vurderet i en meget tidlige fase. Niveau kan der skrues på •Private fællesveje og ejerforhold • § Fredninger, Miljøudfordringer •Afkobling af regnvand fra kloakker • Udvikling af drift har stor betydning for økonomien
 18. Tak for opmærksomheden Jan Rasmussen Københavns Kommune jrasmu@tmf.kk.dk
Anúncio