tipologia textual educacion descripció text descriptiu comunicació tipus de text intencions comunicatives canal oral llengua oral llengua escrita canal escrit adequació cohesió coherència text registres
Ver mais