O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
•Ændringer af den indgåede kontrakt, der fører 
til pligt til fornyet udbud 
CCaarriinnaa RRiissvviigg HHaammeerr 
PPhh..d...
FFookkuuss:: NNyytt uuddbbuuddssddiirreekkttiivv 
AArrttiikkeell 7722 
1. Hvornår er der tale om en væsentlig ændring i de...
11.. AArrttiikkeell 7722,, ssttkk.. 44 
• Væsentlig ændring 
• … hvis ændringen bevirker, at kontraktens eller 
rammeaftal...
11.. AArrttiikkeell 7722,, ssttkk.. 44 
• Væsentlig ændring såfremt ændringen: 
a. … indfører betingelser, som ville have ...
1. Artikel 7722,, ssttkk.. 44,, VVææsseennttlliigg æænnddrriinngg 
• Præambel 107: 
• Væsentlige ændringer er især ændring...
22.. HHvvoorrnnåårr kkaann kkoonnttrraakktteenn æænnddrreess?? 
• Art. 72, stk. 1. Kontrakter og rammeaftaler kan ændres u...
22.. HHvvoorrnnåårr kkaann kkoonnttrraakktteenn æænnddrreess?? 
• Art. 72, stk. 1. Kontrakter og rammeaftaler kan ændres u...
22.. HHvvoorrnnåårr kkaann kkoonnttrraakktteenn æænnddrreess?? 
• Art. 72, stk.1. Kontrakter og rammeaftaler kan ændres ud...
22.. HHvvoorrnnåårr kkaann kkoonnttrraakktteenn æænnddrreess?? 
Præamblen, 109: 
•Uforudsigelige omstændigheder: Omstændig...
2. Hvornår kkaann eenn kkoonnttrraakktt æænnddrreess 
NNyytt UUddbbuuddssddiirreekkttiivv aarrttiikkeell 7722 
• Kontrakte...
22.. BBaaggaatteellggrræænnssee AArrttiikkeell 7722,, ssttkk.. 22 
• Aldrig væsentlig (de minimis): 
– når værdien af ænd...
33.. HHvvaadd mmeedd æænnddrriinngg nnåårr eenn kkoonnttrraakktt 
eerr nnøøddlliiddeennddee?? 
• Klagenævnet 3. november 2...
33.. HHvvaadd mmeedd nnøøddlliiddeennddee kkoonnttrraakktteerr?? 
• Klagenævnet: 
• En ordregiver kan ” …når en kontrakt ...
33.. NNøøddlliiddeennddee kkoonnttrraakktteerr EEUU--PPrraakkssiiss?? 
• C-221/12, Belgacom NV (koncessionsaftale) 
• Om e...
33.. NNøøddlliiddeennddee kkoonnttrraakktteerr EEUU--PPrraakkssiiss?? 
• Kommisionens forslag – artikel 72, stk. 7 
• Stk....
33.. HHåånnddhhæævveellssee 
• Artikel 73 
• Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende myndigheder i hvert 
fald under følge...
RReelleevvaannttee ddookkuummeenntteerr
Tak for opmærksomheden 
Carina Risvig Hamer 
Ph.D. adjunkt 
Syddansk Universitet 
Juridisk Institut 
Campusvej 55 
5230 Od...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Væsentlige ændringer af kontrakten

339 visualizações

Publicada em

Oplæg om mulighederne for at ændre i kontrakten efter det nye udbudsdirektiv

Publicada em: Direito
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Væsentlige ændringer af kontrakten

 1. 1. •Ændringer af den indgåede kontrakt, der fører til pligt til fornyet udbud CCaarriinnaa RRiissvviigg HHaammeerr PPhh..dd.. aaddjjuunnkktt,, SSyyddddaannsskk UUnniivveerrssiitteett CCaarrhh@@ssaamm..ssdduu..ddkk
 2. 2. FFookkuuss:: NNyytt uuddbbuuddssddiirreekkttiivv AArrttiikkeell 7722 1. Hvornår er der tale om en væsentlig ændring i det nye direktiv? 2. Hvornår kan man (altid) ændre en kontrakt jf. det nye direktiv? 3. Er nødlidende kontrakter omfattet af det nye direktiv? 4. Håndhævelse….
 3. 3. 11.. AArrttiikkeell 7722,, ssttkk.. 44 • Væsentlig ændring • … hvis ændringen bevirker, at kontraktens eller rammeaftalens karakter er væsentligt forskellig fra den oprindelige kontrakt. [Pressetext præmis 34] • Hvornår er kontrakten så væsentlig forskellig fra den oprindelige kontrakt?
 4. 4. 11.. AArrttiikkeell 7722,, ssttkk.. 44 • Væsentlig ændring såfremt ændringen: a. … indfører betingelser, som ville have givet mulighed for at give andre ansøgere end de oprindeligt udvalgte adgang eller for at acceptere et andet tilbud end det oprindeligt accepterede, eller som ville have tiltrukket yderligere deltagere i udbudsproceduren [Pressetext, præmis 35] b. ændrer kontraktens eller rammeaftalens økonomiske balance til entreprenørens fordel på en måde, som den oprindelige kontrakt eller rammeaftale ikke gav mulighed for [Pressetext præmis 37] c. medfører en betydelig udvidelse af kontraktens eller rammeaftalens anvendelsesområde [Pressetext præmis 36] d. såfremt en ny entreprenør erstatter den, som den ordregivende myndighed oprindelig havde tildelt kontrakten, i andre tilfælde end dem, der er nævnt i stk. 1, litra d).
 5. 5. 1. Artikel 7722,, ssttkk.. 44,, VVææsseennttlliigg æænnddrriinngg • Præambel 107: • Væsentlige ændringer er især ændringer af kontraktens anvendelsesområde og indholdet i parternes gensidige rettigheder og pligter, herunder fordelingen af intellektuelle ejendomsrettigheder. • Sådanne ændringer viser parternes hensigt om at genforhandle vigtige betingelser eller vilkår i den pågældende kontrakt. • Dette er især tilfældet, når de ændrede vilkår ville have haft indvirkning på resultatet af proceduren, hvis de havde været del af den oprindelige procedure.
 6. 6. 22.. HHvvoorrnnåårr kkaann kkoonnttrraakktteenn æænnddrreess?? • Art. 72, stk. 1. Kontrakter og rammeaftaler kan ændres uden en ny udbudsprocedure når: a) Præcise og entydige revisions – og optionsklausuler - Uanset deres værdi - Forudsat i de oprindelige udbudsdokumenter, herunder omfanget og arten af eventuelle ændringer eller ændringsmuligheder samt betingelserne for deres anvendelse. - Ikke ændringer eller muligheder, der kan ændre kontraktens eller rammeaftalens overordnede karakter • Præambel 111: – …prisindeksering eller sikre, at kommunikationsudstyr, der f.eks. leveres over en given periode, fortsat er egnet, også i tilfælde af skiftende kommunikationsprotokoller eller andre teknologiske ændringer.
 7. 7. 22.. HHvvoorrnnåårr kkaann kkoonnttrraakktteenn æænnddrreess?? • Art. 72, stk. 1. Kontrakter og rammeaftaler kan ændres uden en ny udbudsprocedure når: b) Supplerende leverancer (…) som efterfølgende er blevet nødvendige såfremt en ændring af entreprenør –ikke er mulig (af økonomiske eller tekniske årsager) for andre leverandører at levere og –ellers ville forårsage betydelige problemer eller en væsentlig forøgelse af den ordregivende myndigheds omkostninger • En eventuel prisstigning må dog ikke overstige 50 % af værdien af den oprindelige kontrakt. • Krav om offentliggørelse af bekendtgørelse
 8. 8. 22.. HHvvoorrnnåårr kkaann kkoonnttrraakktteenn æænnddrreess?? • Art. 72, stk.1. Kontrakter og rammeaftaler kan ændres uden en ny udbudsprocedure når: – C) i) behovet for ændring er affødt af omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed og – ii) ændringen berører ikke den overordnede kontrakts karakter og – iii) en eventuel prisstigning er ikke større end 50% af værdien af den oprindelige kontrakt eller rammeaftale. • (NB) Offentliggørelse af bekendtgørelse
 9. 9. 22.. HHvvoorrnnåårr kkaann kkoonnttrraakktteenn æænnddrreess?? Præamblen, 109: •Uforudsigelige omstændigheder: Omstændigheder, der ikke kunne forudsiges trods rimeligt omhyggelige forberedelser ved den ordregivende myndigheds oprindelige tildeling under hensyntagen til de tilgængelige midler, det specifikke projekts art og kendetegn, god praksis på det pågældende område og nødvendigheden af at sikre et relevant forhold mellem de ressourcer, der anvendes til at forberede tildelingen, og dens forudsigelige værdi. •Dette er imidlertid ikke tilfældet, hvis en ændring medfører, at arten af det samlede indkøb forandres, f.eks. ved at erstatte de bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, der skal indkøbes, med noget andet eller ved grundlæggende at ændre indkøbstypen, da der i en sådan situation må forudsættes en hypotetisk påvirkning af resultatet.
 10. 10. 2. Hvornår kkaann eenn kkoonnttrraakktt æænnddrreess NNyytt UUddbbuuddssddiirreekkttiivv aarrttiikkeell 7722 • Kontrakter og rammeaftaler kan ændres uden en ny udbudsprocedure når: • d) Erstatning af ny entreprenør (på visse betingelser!!) • e) i alle tilfælde ikke er tale om en væsentlig ændring som defineret i stk. 4.
 11. 11. 22.. BBaaggaatteellggrræænnssee AArrttiikkeell 7722,, ssttkk.. 22 • Aldrig væsentlig (de minimis): – når værdien af ændringen er lavere end følgende værdier • Ikke overstiger tærskelværdierne • Værdien er under 10% af den oprindelige kontrakt værdi for varer og tjenesteydelser og under 15% af den oprindelige kontrakt værdi for bygge-og anlægskontrakter, forudsat • at ændringen ikke ændrer den overordnede karakter af kontrakten eller rammeaftalen. • Indført af retssikkerhedsmæssige årsager
 12. 12. 33.. HHvvaadd mmeedd æænnddrriinngg nnåårr eenn kkoonnttrraakktt eerr nnøøddlliiddeennddee?? • Klagenævnet 3. november 2011, Finn Frogne A/S mod Rigshospitalet, SINE-sekretariatet – Den oprindelige kontrakt, Kontrolrumskontrakten, blev i 2007 udbudt som konkurrencepræget dialog. Kontrakten omfattende og teknisk kompliceret. Værdi ca. 527 mio. kr. – Leveringsvanskeligheder – Forligsaftale, der bl.a. Reducerer ydelserne væsentligt (herunder vederlaget med 35 mio. kr) samt servere blev overdraget til ordregiveren (KLFU: ”ophørende nødlidende kontrakt”)
 13. 13. 33.. HHvvaadd mmeedd nnøøddlliiddeennddee kkoonnttrraakktteerr?? • Klagenævnet: • En ordregiver kan ” …når en kontrakt er nødlidende og muligvis væsentligt misligholdt - forligsmæssigt og med henblik på at bringe kontrakten til ophør aftale, at ydelserne i kontrakten skal leveres i mindre omfang (…). [samt] indgå accessoriske aftaler, som har til formål at bringe kontrakten til ophør inden for en passende kort periode. ” • Køb af nye ydelser i form af servere for 50 mio. kr. kan ikke anses for et surrogat for hel eller delvis ophævelse af kontrakten. • Aftalen om leveringen af radiodispatch mv. til et vederlag på 35 mio. kr. falder inden for de nævnte - lovlige - grænser for en forligsaftale. • Landsretten når til samme resultat
 14. 14. 33.. NNøøddlliiddeennddee kkoonnttrraakktteerr EEUU--PPrraakkssiiss?? • C-221/12, Belgacom NV (koncessionsaftale) • Om en aftale, indgåelse af forlig, med det formål at afslutte en tvist om kontraktretlige forhold mellem parterne kan indgås uden iværksættelse af et nyt udbud? • Artikel 49 TEUF og 56 TEUF skal fortolkes således, at – ”Viljen til ikke at tilsidesætte bestemte rettigheder, som de offentlige enheder ved en tidligere kontrakt har tildelt en erhvervsdrivende vedrørende brugen af deres kabelnet, ikke kan begrunde, at denne kontrakt udvides i strid med EU-retten ved en direkte tildeling af en koncessionskontrakt om tjenesteydelser eller en eneret til at udøve en aktivitet, som frembyder en bestemt grænseoverskridende interesse, uanset om det er for at bilægge en tvist, som er opstået fuldstændigt ufrivilligt mellem de berørte parter, vedrørende rækkevidden af denne kontrakt”
 15. 15. 33.. NNøøddlliiddeennddee kkoonnttrraakktteerr EEUU--PPrraakkssiiss?? • Kommisionens forslag – artikel 72, stk. 7 • Stk. 7. De ordregivende myndigheder må i følgende tilfælde ikke foretage ændringer i kontrakten: – a) hvis målet med ændringen er at rette op på kontrahentens mangelfulde udførelse af kontrakten eller konsekvenserne heraf, hvis dette kan ske ved håndhævelse af kontraktlige forpligtelser – b) hvis målet med ændringen er at kompensere for risiciene for pristigninger, som kontrahenten har taget højde for (hedging).
 16. 16. 33.. HHåånnddhhæævveellssee • Artikel 73 • Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende myndigheder i hvert fald under følgende omstændigheder og på de betingelser, der er fastlagt ved gældende nationale lovgivning, kan ophæve en offentlig kontrakt under dens løbetid, hvis: – a) kontrakten har været genstand for en væsentlig ændring, der ville have krævet en ny udbudsprocedure i henhold til artikel 72 • NB: § 4 bekendtgørelser
 17. 17. RReelleevvaannttee ddookkuummeenntteerr
 18. 18. Tak for opmærksomheden Carina Risvig Hamer Ph.D. adjunkt Syddansk Universitet Juridisk Institut Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 3886/23717973 E-mail: carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk

×