O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Verduurzaaming bestaand vastgoed bepaald de co2 reductie cfp

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Verduurzaaming bestaand vastgoed bepaald de co2 reductie cfp

  1. 1. Thema Duurzaam Fm Bestaande bouw bepalend voor CO2 reductie Nederland Standard CO2’ credits CO2 neutraal te maken. Het Ger Koopmans De Nederlandse voorraad aan kantoren is circa 46 miljoen vierkante me- Bram Adema, primaire proces (waar de klant invloed op heeft) is Nuttige websites: (voorzitter van de Ingge Syarana- optimaal duurzaam door reductie en de klant kiest Dutch Green Building Council - www.dgbc.nl Tweede Kamer ter groot. Jaarlijks komt daar circa 450.000 vierkante meter nieuwbouw mual door middel van een extra bijdrage of er CO2 neutraal SenterNovem - www.circle-of-blame.nl commissie Milieu) bij; dat is minder dan een procent op jaarbasis. Het besparingspotentieel verhuisd wordt. Nationale CO2 Benchmark - www.co2benchmark.nl ontvangt CO2-jaar- rekening. van de bestaande bouw is een factor twintig tot veertig groter dan bespa- Besparingspotentieel zeventig procent Door besparen op verbruik en vergroenen van in- zomaar. Een gebouw uit 1970 is niet representatief als ringen in nieuw te bouwen kantoren koop zijn besparingen tot zeventig haalbaar op CO2 benchmark voor een gebouw dat gebouwd is in 2002. uitstoot. Uit verschillende projecten in meer dan Naast het bouwjaar zijn er nog andere aandachtspun- honderd gebouwen is gebleken dat deze besparing ten zoals de aanwezigheid van datacentres, opslag- budgetneutraal of zelfs winstgevend kan worden ruimtes of productieruimtes. Doordat de Nationale gerealiseerd. In euro’s is het besparingspotentieel CO2 Benchmark gebruik maakt van een grote database (dus exclusief compensatie!) tussen de twintig en de met gebouw- en verbruiksgegevens is het mogelijk Binnen de utiliteitssector is snel en veel succes te be- naar de reden waarom gebouwen niet duurzamer zijn. veertig procent. Dit betekent een potentieel van 1,7 om een goede benchmark uit te voeren. Op deze halen op het gebied van energiebesparing. Er ligt een Ook in bestaande gebouwen zijn er voorbeelden van tot 3,4 miljoen ton CO2 op jaarbasis. Om realistische manier kan een organisatie snel en objectief een CO2 uitdaging voor wat betreft duurzaam ontwikkelen van oplossingen om de vicieuze cirkel te doorbreken: doelen te stellen op het gebied van duurzaamheid, footprint opstellen en worden reductiepotentiëlen per vastgoed en het verduurzamen van bestaande bouw. Annexum doorbreekt de ‘Circle of Blame’ en zorgt is het van belang om te weten hoe goed of slecht een categorie per gebouw zichtbaar. Binnen nieuwbouw was geringe ontwikkeling van samen met huurders voor een win-win situatie op gebouw het doet tegenover andere. De eerste stap duurzaam vastgoed te zien, waarbij ontwikkelaars, het gebied van duurzaamheid. Na het meten van CO2 om bestaande bouw te verduurzamen begint daarom Duurzaamheid én kostenreductie bouwers, beleggers, huurders en beheerders vooral de en het zichtbaar maken van het besparingspotentieel, met meten en benchmarken. De economische crisis zorgt ervoor dat organisaties oorzaak bij elkaar legden. Door Jonathon Porritt werd werden een aantal besparende maatregelen onder- een focus hebben op kostenreductie, waarbij andere dit getypeerd als de ‘Circle of Blame’. Men legt de oor- zocht. Om energiereductie te realiseren en de gebou- Benchmarken onderwerpen even op de achtergrond komen. Duur- zaak bij de ander, waarbij het bijvoorbeeld gaat om de wen duurzamer te maken, was een investering nodig. Een van de methodes om te meten en benchmarken zaamheid is een onderwerp wat niet op de achtergrond onwil om te investeren of er wordt aangegeven dat er Annexum heeft besloten om drie opties voor te leg- is met de Nationale CO2 Benchmark. Dit is een nati- zou moeten komen, juist omdat het zorgt voor kos- geen vraag naar duurzame gebouwen is. SenterNovem gen aan de huurders van hun panden: 1) De eigenaar onale database van kennis en ervaringscijfers waarmee tenreductie. Reduceren is een eerste stap, waarmee een besteedt in het kader van ‘Circle of Blame’ aandacht investeert en de huurders houden tijdelijk gelijke uitstootreducties zichtbaar worden gemaakt. De kostenreductie behaald wordt. De tweede stap is ver- aan koplopers die deze vicieuze cirkel doorbreken met servicekosten, totdat de investering is terugverdiend. methode van meten is gebaseerd op het Green House groenen, waar veel CO2 uitstoot mee bespaard wordt. eigen oplossingen om duurzaam vastgoed te ontwik- Het voordeel van de lagere CO2 uitstoot is hierbij Gas Protocol, een internationale standaard voor het Deze twee stappen zorgen ervoor dat zowel eigenaren kelen. Er worden bijvoorbeeld zogenaamde ‘groene meteen voor de huurder. 2) De huurder investeert meten van CO2 uitstoot. De uitstoot wordt gemeten als huurders profiteren van het verduurzamen van hun kantoren’ gebouwd, die volledig CO2 neutraal zijn. De waarbij het kostenvoordeel en de CO2 reductie met- binnen de categorieën elektriciteit, brandstoffen, afval, gebouw. Met een besparingspotentieel van 1,7 tot 3,4 bestaande bouw zorgt echter voor veel meer CO2. een voor de huurder zijn. 3) De eigenaar en de papier, water en vervoer. Het benchmarken van ge- miljoen ton CO2 zijn gebouwen een belangrijke factor huurder investeren samen. Het voordeel wordt ge- bouwen op het gebied van duurzaamheid gaat niet in de reductie van CO2 uitstoot in Nederland. Dat deze Circle of Blame deeld via de huur en/of servicekosten. In alle gevallen besparingen ook nog winstgevend zijn maakt duur- Met een uitstoot van zo’n 8,4 miljoen ton CO2 zijn worden de doelstellingen om de gebouwen duurza- zaamheid in de huidige economische situatie nog kantoren als geheel medebepalend voor de CO2uit- mer te maken behaald en profiteren beide partijen Quick wins CO2 reductie: aantrekkelijker. fmi stoot in Nederland, maar het besparingspotentieel van de lagere CO2 uitstoot. • groene stroom inkopen; van de bestaande bouw is een factor twintig tot veer- UTS Nederland geeft klanten de mogelijkheid om • opnieuw inregelen van klimaatinstallaties; tig groter dan besparingen in nieuw te bouwen kan- CO2 neutraal te verhuizen. Na het meten en reduceren • ruimtegebruik optimaliseren; toren. De ‘Circle of Blame’ blijkt ook te bestaan in de van de CO2 uitstoot heeft UTS ervoor gekozen de • duurzame verlichting toepassen; > Ir. Bram Adema, directeur Corporate Facility Partners, bestaande bouw: eigenaren, vastgoedmanagers en back-office van het bedrijf (waar ze zelf invloed op • wagenparkbeleid. Inggé Syaranamual, consultant Corporate Facility Partners. huurders wijzen naar elkaar als er gevraagd wordt hebben) door middel van compensatie met ‘Gold46 fmi 4 - 2009 4 - 2009 fmi 47

×